HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

DZIEDĀŠANA PIE DARBA

1. Dziedot iet pie darba, dziedot atvieglina darba grūtumus; līksmi dzied, darbu beiguši.

- 89 -

608.

Ai kundziņ, ai kundziņ,
Tu mūs grūti vārdzināji!
Tevi pelsim dziedādami,
Tevi pelsim runādami.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

609.

Ar lustīti vien dzīvoju
Baltābola kalniņā:
Puiši svilpa, trallināja,
Meitas dziedāj', gavilēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

610.

Dziedādama vien staigāju
Sīva kunga novadā:
Neb' es būšu visu mūžu
Sīva kunga kalponīte.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

611.

Dziedādams artu gāju
Ar labo kumeliņu,
Raudādams druviņā
Ar laisko līgaviņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

612.

Dziedim, brāļi, gavilima,
Gar uguni sēdēdami,
Lai nes māte launadziņu,
šķiet druvāja gavilim.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

613.

Dziedātāje mātes meite
Dziedādame darbos gāje;
Kas ir slinke pagale,
Strāde darbu palīkuse.
226 [Kandavā (Tl)].

614.

Dziediet, manas plūcējiņas,
Dziediet stāvu stāvēdamas,
Lei aug manā tīrumāi
Citu gadu stāvi lini.
292 [Gliebavā (Lietuvā)].

615.

Dziedot vien izdziedāju
Savu darba nedēliņu:
Izdziedāju maizes klaipu,
Savu sviesta bunduliņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

616.

Ej, dziesmiņa, tu pie Dieva,
Gan mēs citu dabūsim,
Gan mēs citu dabūsim
Miežu salma galiņā.
216 [Ventspilī].

617.

Eit', vecie, jūs gulēt,
Lai mēs, bērni, līksmojam;
Mēs, bērniņi, līksmosim,
Mēs vārpiņu lasītāji.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

618.

Es ļaudīm nesariebtu,
Kam ik dienas raudājusi,
Kā sariebu dziedādama,
Agr' iedama druviņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

619.

Es negāju noskumuse
Nevienā(i) vietiņā:
Ar dziesmiņu druvā gāju,
Ar valodu sētiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 90 -

1. Kultu, maltu dziedādama,
Ar valodu istabā,
Lai nesaka sveša māte,
Darba dēļ noskumuse.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

620.

Es savām māsiņām
Pa pūram linu sēju;
Man patika klausīties,
Skaišķi dzied ravēdamas.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

621.

Grabējiņas priecājās:
Nu dzied jauki lakstīgala.
Tā nebija lakstīgala,
Tā bij ciema zeltenīte.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

622.

Jauka jauka tā pusīte,
Kur meitiņas godam aug:
Nāk no druvas, nāk no pļavas,
Nāk ražani dziedādamas.
216 [Ventspilī].

623.

Kalnā kāpu es dziedāt,
Jo kalnā gavilēt:
Kalnā mana linu zeme,
Jo kalnā arājiņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

624.

Kas guļ miegu, lai guļ miegu,
Lai guļ miegu raudādams;
Kas dar' darbu, lai dar' darbu,
Lai dar' darbu dziedādams.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Kas bij rijas kūlējiņi,
Lai kuļ riju dziedādami;
Kas bij miega gulētāji,
Lai guļ miegu raudādami.
78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)].

625.

Kas tur dzied tik ražani
Tai mazāja muižiņā?
Darbinieku meitas dzied,
Nedēliņu vadīdamas,
Nedēliņu vadīdamas,
Sīvus kungus klausīdamas.
216 [Ventspilī], 212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

626.

Ko tu saki, vecais brāl,
Es grib ņemt igaunieti:
Igauniete skaisti dzied,
Ar vēršiem ecēdama.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

627.

Kur, māsiņas, jūs bijāt,
Kad pāreita dziedādamas?
Bijām zīda linus plūkt
Zītarīša kalniņā.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

628.

Kuŗš puisītis čakli gāja,
Tas bij liels dziedātājs;
Kas dziesmiņu nedziedāja,
Tas slinkuma lāpītājs.
256 [Apguldē (Auru pag. Jg)].

629.

Labis bija mūs' kundziņis,
Vēl jo laba gaspažiņa;
Iet meitiņas dziedādamas,
Kā pie tēva, māmulītes.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

630.

Linu dziesmas nidziediet,
Pār pļaviņu pāriedami,
Lai liniņi niziedēja
Dzelteniemi ziediņiem.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

631.

No tālienes vien pazinu,
Kur strādīgas mātes meitas:
Lai darīje, ko darīje,
Dziedādamas vien darīje.
226 [Kandavā (Tl)].

632.

Nosa - skaņi - gavilēju,
Linu druvu dagājusi:
Tā bij mana tēva zeme,
To ieliku pūriņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

633.

Padziedam, lustējam,
Dzeltānās cielaviņas!
Nu mums bija sava vaļa,
Nu guļ brāļi launadziņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 91 -

634.

Padziedi, māmiņa, par labis linis,
Lai aug citu gadu jo labi lini.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

635.

Padzied' skaisti, līgaviņa,
Manā vagas galiņā:
Man arkliņis labi meta,
Stalti gāja kumeliņš.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

636.

Pāriet linu plūcējiņas,
Zelt' āboli spēlēdamas;
Atver vārtus, talkas māte,
Lai ietek sētiņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Ceļu gāju dziedādama,
Baltābulu mētādama;
Atver vārtus līdz galam,
Lai iesviedu sētiņā.
224 [Kabilē (Kld)].

637.

Pārnāk zosis klēgādamas
No dūņaina ezeriņa;
Pārnāk meitas dziedādamas
Ne dzeltena miežu lauka.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Zosis nāca klaigādamas
No dūņaina ezariņa;
Meitas nāca dziedādamas
No dzeltena linu lauka.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

2. Pārnāk zosis klaigādamas,
Ezeriņu sajaukušas;
Pārnāk talka dziedādama,
Linu druvu noplūkusi.
2791 [Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)].

638.

Par pļaviņu pāriedama,
Pļavas dziesmu nodziedāju;
Man piebira pilnas kurpes
Zilu ziedu, zelta rasas.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

639.

Pašu skaisto dziesmu dziedu,
Pie vārtiem pieiedama;
Atveriet rijas durvis,
Lai dzird mana māmuļiņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Visskaistāku dziesmu dziedu,
Pie vārtiem piedzīdama,
Lai dzirdēja māmuliņa,
Nama durvis atvērusi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

640.

Puisīts dzied, meita raud
Līdumiņa galiņā:
Puišam mieži uzauguši,
Meitas pūrs nedarīts.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

641.

Rudzu lauks lielījās
Sildīt manu muguriņu;
Nelielies, rudzu lauks,
Es saņemšu dziedādama.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

642.

Saimeniece, rutku gūža,
Guļ sētā raudādama;
Kalpa sieva piekususe,
Iet sētā dziedādama.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

643.

šķitu vērsi maurojam
N-iešu tīrumā:
N-iešu tēva dēli
Mauro art neiedami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. šķitu vērsi maurojot
Lielajā vecumā:
Tautu dēls gauži raud,
Cūkām sili taisīdams.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

644.

Smalkais lietiņš i nolija
Pēc pērkoņa graudumiņa;
Dziediet, meitas, lustējiet,
Uz arāja gājumiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

645.

Tai kalnā rudzus sēju,
Tai stādīju ozoliņus.
Skrej bitīte, rudzi zied,
Pats staigāju dziedādams.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Iestādīju ozoliņu
Tīrumiņa vidiņā.
Sen bitītes, dzied māsiņas
Ap to manu rudzu lauku.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 92 -

646.

Vai es gāju dzirnu griezt,
Vai rijiņas kuldināt -
Kuŗu darbu padarīju,
Tam dziesmiņu nodziedāju.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

647.

Vai pēc kunga grūta darba
Bēdīgam jādzīvo?
Lustīgam man dzīvot,
Bēdas mīt kājiņām.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Vai pēc kunga grūta darba,
Būs bēdīgi man dzīvot? -
Bēdas mīt kājiņām,
Darbu nest šaujiņā!
4 [Aijažos].

648.

Vai pēc kunga grūta darba
Man bēdīgi jādzīvo?
Vai dēļ barga saimenieka
Jauna iešu tautiņās?
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

1. Vai bēdīgi es dzīvoju,
Kad kundziņis bargis bij?
Vai es jauna tautās gāju,
Kad man bargi bāleliņi?
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

6481.

Vai tā kunga darba dēļ
Man lustīgai nedzīvot?
Padarīju kunga darbu,
I lustīga padzīvoju.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

649.

Vai tādēļ nedziedāju,
Kad man grūti jāstrādā?
Rokas, kājas piekusušas,
Mēle mana nepiekusa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Dziedādama, raudādama
Kunga darbu padarīju.
Kājas, rokas darbu dara,
Mute darba nedarīja.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

2. Rokas, kājas man piekusa,
Mute, mēle nepiekusa:
Rokas, kājas darbu dara,
Mute, mēle nedarīja.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

650.

Vai tādēļ nedziedāju,
Ka man' grūši maldināja?
Spēru darbu ar kājām,
Eju pate dziedādama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

651.

Vai tādēļ nedziedāt,
Ka man bija grūts darbiņš?
Dziedādama, lustēdama
Grūtus darbus padarīju.
216 [Ventspilī].

652.

Vakar pieci bāleniņi
Aiz kalniņa gavilēja:
Divi miežu līdumā,
Trīs apiņu dārziņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

653.

Ciema puiši artu gāja,
Ne vārdiņa nesacīja;
Es dziedāju, delverēju,
Man aug mieži griezdamies.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

36251.

Aiz priekiem nevarēju
To ciemiņu gaŗām iet:
Dzied meitiņas druviņā,
Bites rožu dārziņā.
605 [Skolas].

36252.

Daru darbu, kāds irād,
Mājās eju dziedādama,
Lai nesaka sveši ļaudis,
Darba dēļ noskumusi.
94 [Dunikas Lp].

36253.

Dziedādama maltu gāju,
Dziedādama druviņā;
Dziedādama man' māmiņa
Ielikusi šūpulī.
119 [Gaujienas Vlk].

36254.

Dzīduodama es staiguoju
Pa buoleņa teirumiņi.
Kuodēļ man nadzīduot,
Radzu maizi tī augūt.
314 [Pildas Ldz].

- 93 -

36255.

Eite, meitas, vakarāt,
Vedit mani moziņū:
Es bej gunis dedzējiņa,
Skaistu dzīsmu suocējiņa.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

36256.

Ejat, meitas, kuodeiļuos,
Vedit munu mozuokū;
Kaut mozuoka, da gudruoka
Un leluoka dzīduotuoja.
247 [Makašānu Rz].

36257.

Es pa priekšu baru vesti,
Man labāki pavedās:
Pavedās man darbā,
Pavedās dziesmiņā.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

36258.

Gauži raud māmuliņa,
Darbos mani vadīdama.
Neraud' gauži, māmuliņa,
Es atnācu dziedādama.
94 [Dunikas Lp].

36259.

Kur, māsiņas, jūs bijāt,
Kad pāreita dziedādamas?
Bijām zīda linus plūkt,
Zītarīša kalniņā.
315 [Pilskalnes Il].

36260.

Kūlējiņi, malējiņi,
Visi mani bāleliņi;
Es pa priekšu dziedādama,
Bāleliņi strādādami.
605 [Skolas].

36261.

Nu muiženis meitis guoja
Uz muojom dzīduodamas;
Rupas maizes paādušas,
Lelus dorbus darējušas.
182 [Kaunatas Rz].

36262.

Padziedāju, patrallāju,
Sila zemi ecēdams;
Dievs man deva sila zemi,
Ļaud's bagātu līgaviņ'.
89 [Dricēnu Rz].

1. Padzīduoju, patrailuoju,
Syla zemi acādams.
Kas man deve syla zemi,
Kas boguotu leigaveņu?
Dīvs man deve syla zemi,
Dīvs boguotu leigaveņu.
605 [Skolas].

2. Padzīduoju, paļustēju,
Syla zjami acādams.
Kas maņ djavia uoru zjami,
Kas boguotu tāva mjaitu?
247 [Makašānu Rz].

36263.

Smieklā, brāļi, nelieciet,
Ja man mazs augumiņš:
Visu darbu padarīšu,
Ar citām dziedādama.
306 [Patkules Md].

2. Dziedāšana dažādos darbos; dzied: a) kūlēji, b) malējas, c) vērpējas, d) dravnieki, e) zvejnieki, f) medinieki, g) mežā braucēji.

a) Kūlēji

654.

Kūlējiņi, malējiņi,
Visi mani bāleliņi;
Es pa priekšu dziedādama,
Bāleliņi strādādami.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

655.

Nepieder kunga rija
Bez meitiņu dziedātāju;
Nepieder kunga lanka
Bez kuplaju ozoliņu.
224 [Kabilē (Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

656.

Padziedam, kūlējiņi,
Savus pelus izveduši;
Lai raudāja rijkurītis,
Kam graudiņi rijiņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

657.

Rindām aug ozoliņi
Gar tēviņa rijas taku;
Zīle dzied galiņē,
Lagzdīgala pazaros.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

- 94 -

b) Malējas.

658.

Ak tu Dievs, es atradu
Tautām jaunu māmaļiņ!
Tā dziedāja maltuvē,
Kā būt' otra ietaļiņ'.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6581.

Ak ļautīni, nesmejat
Malējīna dziedāšen':
Malējīns klanījās,
Valodīna šaubījās.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

659.

Bāleliņa maltuvīte
Liela ceļa maliņā;
Ik rītiņa tautas nāca
Daiļas dziesmas klausīties.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

660.

Bāliņ, tava maltuvīte
Liela ceļa maliņā;
Kuŗu dziesmu izdziedāju,
To aizveda sveši ļaudis.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 303 [Svitnē (Svitenes pag. B)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

661.

Dziediet pašas, dzirnaviņas,
Kad nedzied malējiņas;
Malējiņas nedziedāja,
Smalka māļa gribēdamas.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

662.

Dziediet skaisti, jūs māsiņas,
Rauniet drīzi dzirnaviņas:
Sveši ļaudis klausījāsi
Maltuvītes pakaļā.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

6621.

Dzied', puisīt, ar puisīti,
Neraug' meitu dziedāšanas;
Meitas dzied ganīdamas,
Dzied rozītes ravēdamas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

663.

Ej malt, mana līgaviņa,
Mal dižani dziedādama,
Lai man luste klausīties
Ar māmiņu istabāi.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Līgaviņa ar māsiņu
Skaisti dziede maltuvē;
Man patika ar māmiņu
Istabā klausīties.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6631.

Dziedu brāļa pagalmā,
Atskan tautu tīrumā.
Sāk tautieši klausīties:
Dzi, kur dzied līgavīna!
Īksi sāka (saka), gaŗi vilka,
Kā līgot nolīgoja.
1191 [Ēveles draudzē].

664.

Es dzirdēju kaimiņos,
Meitas mala raudādamas;
Dod, Dieviņi, man maizīti,
Es samalšu dziedādama.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Bāliņ, tava līgaviņa
Glēvajām rociņām:
Griķu sieku samalusi,
Staigā rokas mētādama.
Dod, Dieviņ, man ko malt,
Es samalšu dziedādama.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

665.

Es to savu rīta māli
Dziedāt vien sadziedāju;
Tautu meita gaŗvalode
Runāt vien sarunāja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

666.

Gailīts dzied laktiņā,
Māmuļiņa maltuvē.
Vai kauniņa tev nevaid,
Mana jauna līgaviņa!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

667.

Gan pazinu malējiņas,
Kad mālīti beigušas:
Sasit sieku, sarauj dzirnas,
Pašas gauži gavilēja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

668.

Grazni dzied, - dziernas rūc, -
Ceļa maļā dzeltainīte;
Es gribēju klausīties,
Nestāv mans kumeliņis.
216 [Ventspilī].

- 95 -

669.

Kad es gāju maltuvē,
Trīs balsiņi atskanēja:
Klaudz milniņš, čīkst kucīte,
Dzied i pate malējiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Viena pate malējiņa,
Trīs balstiņi kambarī:
Dzirnas rūc, kludze klaudz,
Dzieda pate malējiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

670.

Kaimiņos dzirnus rūca,
Malējiņa nedziedāja;
Vai tur mala veci puiši,
Vai vecās māmuļītes?
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

671.

Kāpēc, mana māmuliņa,
Nedzied tavas malējiņas?
Vai tāpēc nedziedāja,
Ka celdama niecināji?
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

672.

Ko klausies, bāleliņ,
Maltuvītes pakaļā?
Māte dzied ar meitām,
Nedzied tava līgaviņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

673.

Ko tas man labu dara,
Man tas ots malējiņš?
Ne tas man dzirnu vilka,
Ne dziedāt palīdzēj'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

674.

Liedzies, māte, neliedzies,
Tev ir divas malējiņas:
Es pajāju gaŗām sētu,
Divas mala dziedādamas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Tev, māmiņa, smalka maize,
Tev ir divas malējiņas:
Es vakar gaŗām gāju,
Divas mala dziedādamas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

675.

Lielas meitas malti gāja,
Mani mazu līdzi veda;
Ne tās mani malti veda,
Veda dziesmu darināt.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

676.

Mal, māsiņ, dziedādama
Pie bāliņa dzirnaviņu,
Lai tecēja dancodams
Tautu dēla kumeliņš.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

677.

Mal, māsiņ, cik maldama,
Mal dižani dziedādama:
Gaŗām jāja sveši ļaudis
Stonošiem(?) kumeļiem.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

678.

Maņi mameņa nalaida
Ar vadaklis moltivē;
Ītecēju nalaižama,
Da dzīsmeiš' padzīduot.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

679.

Man tautiņas rudzus deva,
Ūdenī mērcēdami;
Es samalu dziedādama,
Tautām kaunu padarīju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Sola mana saimeniece
Zaļu rudzu pūru malt;
Es samalšu dziedādama,
Tu gulēsi vaidēdama.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

680.

Mazākais bāleliņš
Ietecēja maltuvē:
"Maliet, māsas, nedziediet,
Pilna sēta svešu ļaužu! "
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

681.

Noŗūcās dzirnaviņas,
Ielaižot jūriņā.
Gan es biju dziedājuse,
Lai dzied jūras gaigalīte.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

682.

Piekusušas, nosvīdušas
Tīru rudzu malējiņas;
Iesaliņa malējiņas
Dziesmas vieni darināja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

683.

Rijā kultu es negāju,
Man deviņi bāleliņi;
Prieka dēļ maltu gāju,
Ar māršām padziedāt.
24 [Lēdurgas draudzē].

- 96 -

684.

šoruden tricināju
Brāleliņa maltevē,
Citruden tautiņās
Ar tautieša māsiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

685.

Sīki dziedu dziedādama,
Lai man' saka maz' esošu,
Lai tautiņas nejautāja
Brāliņam malējiņas.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

686.

Skaisti dzied malējiņa,
Rīta māli samalusi:
Dos māmiņa brokastiņas,
Dos atmiegu pagulēt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

687.

Skaisti dzied tautu meita,
Lēni vilka dzirnaviņas;
No tā skaista dziedājuma
Trīs rītiņi sieku mala.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

688.

Skaisti dzied ciema meita,
Lēni vilka dzirnaviņas;
Tā skaistā dziedāšana
Pieviļ manu bāleliņu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

689.

Slēdz, māmiņa, maltuvīti
Ar sudraba atslēdziņu:
Pilna māja svešu ļaužu,
Skaisti dzied malējiņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

690.

Stāvi stilli, kumeliņ,
Maltuvītes pakaļā,
Sīki dzied malējiņa,
Nevar balsa sadzirdēt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

691.

Tā bij mana nemalšana,
Kad nemalu dziedādama;
Tā bij mana neiešana,
Kad teciņus netecēju.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

692.

Tā dziedāja, tā runāja
Iesaliņa malējiņa:
Alutiņa dzērājiņ,
Meklē durvju dibinā!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

693.

Tā tecēja dzirnaviņas,
Kā ap kalnu ritenēja;
Tā dziedāja malējiņas,
Kā vakar neēdušas.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

694.

Tad tecēja kumeliņš,
Kad piekrāva vezumiņu;
Tad dziedāja malējiņi,
Kad nomala dzirnaviņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

695.

Tautu dēla maltuvīte
Augsta kalna galiņā;
Tur dziedāja mūs' māsiņa
Kā zīlīte zariņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

696.

Visi ļaudis brīnējās,
Kad es gāju maltuvē:
Dzirnus gāja dziedādamas,
Miltu pītes mētādamas.
359 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

697.

Cīrulītis jauki dzied
Pār visiem putniņiem;
Vēl jaukāk man' māsiņa,
Miltus maļot maltuvē.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

c) Vērpējas

698.

Dziedat, meitas, ko dziedat,
Ratenīti apdziedat,
Kam tas man tā netek
Kā citām meitiņām.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

699.

Ērkulītis ceļu tek,
Vērpējiņu meklēdams.
Nāc pie manis, ērkulīti,
Nu es vērpšu dziedādama.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

- 97 -

700.

Jau es biju, vēl es iešu
Jaunu meitu istabā:
čīkstēt čīkst ratenīši,
Dziedāt dzied vērpējiņas.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

701.

Meitiņas, māsiņas, līdzat man dziedāt,
Es jums līdzēšu pūriņu locīt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

702.

Padziedam, māsiņas, pavakarējam;
Lai guļ tautietis, lai vietu silda.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

703.

Pataisāt man gultīnu
Vērpējīnu istabāi:
Koši dzied vērpējīnas,
Nāk miedzīnis līgodams.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Ak tu Dievs, kā man tika,
Kad meitiņas padziedāja!
Es gulēju maigu miegu,
Kā bitīte dābolā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

704.

Savērpu liniņus i pakuliņas,
Nu iešu dziedāt upītes malā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

705.

Tauku, tauku ratiņam,
Brandaviņa sprēdājai,
Lai tek viegli ratenīts,
Lai dzied skaiški sprēdājiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

d) Dravnieki, medinieki, mežā braucēji, zvejnieki, u. c.

706.

Brāliņ, tavu gudru prātu,
Tavu gudru valodiņu!
Dziedādamis nosalaida
No zaļā ozoliņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

707.

Bisenieka (medinieka) līgaviņa
Kuli šuva raudādama;
Arājiņa līgaviņa
Kriķus mala dziedādama.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

708.

Sila priede gauži raud,
Redzēj' mani staigājam.
Neraud' gauži, sila priede,
Ne es tevi skaliem cirtu;
Tev' cirtīšu pamatam,
Graznu dziesmu klausītāju.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

709.

Trīcēt trīc tā pusīte,
Kur vecais mežā brauca:
čīkstēj' rati, zviedz kumelis,
Pats vecais gavilēja.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Veci vīri mežā brauce,
Bluķus vēle ragavās;
čīkst ragavas, zirgi zviedz,
Laide paši gavilēt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

710.

Ai zvejnieka māmulīte,
Tavu drošu lolojumu!
Viļņi cierta pār gāliņu,
Vēl jo grazni gavilēja.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

711.

Gauži gauži gavilēja
Dziļas jūras zvejnieciņi.
Kā tie gauži negavlēja,
Laiva grima dibinā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

712.

Dzersim alu, dziedāsim,
Ko mēs klusu stāvēsim;
Mīsim zirgus, atmīsim,
Ko bez darba darīsim.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

3. Dziedāšana ganos.

713.

Aunies kājas, lakstīgala,
Dzīsim govis paganīt;
Tu dziedāsi ievienā,
Es gosniņas ganīdama.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

714.

Darba dienās ganos gāju,
Svētdienās baznīcā;
Ganos gāju gavilēt,
Baznīcā Dieva lūgt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 98 -

1. Ik dieniņas ganos gāju,
Ik svētdienas baznīcā;
Slinkumiņa ganos gāju,
Aiz daiļuma baznīcā.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

715.

Dod, Dieviņ, rītu jauku,
Rītu man ganu diena;
Es dziedāšu uz cinīti
Kā tā zelta lakstīgala.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

716.

Dziedu, dziedu, ganu, ganu
Duj gosniņas raibuļiņas.
Dievs dod manim simtām dzīte
No dujāme raibuļām.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

717.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Kad pārdzīsi, tad raudāsi:
Māte tavus raibus cimdus
Nelietimi atdevusi.
283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)].

718.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Kreiso kāju cilādama;
Ja cilāsi labo kāju,
Vedīs tevi šoruden.
198 [Saldū], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

719.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Lai aug pupi lielumā;
Ja tu labi nedziedāsi,
Saruks ruku rukumā.
46 [Carnikavā (Rg)].

7191.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Lai aug pupi lielumā,
Ka varēji ciema puišus
Ar pupiem nobadīt.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)].

720.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Sargā savu vaiņadziņu:
Daskries sila lakstīgala,
Noraus tavu vaiņadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7201.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Skaties egles galiņā:
Gulbīts egles galiņā,
Noraus tavu vaiņadziņu.
1901 [Kuldīā].

721.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Vērsīts pūru ritināja;
Kaut gājuse druviņā,
Bāliņš jūgtu kumeliņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

722.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Vērsīts pūru ritināja,
Vērsīts pūru ritināja
No kalniņa lejiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

723.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Vērsis tavu pūru loka,
Vērsis tavu pūru loka
Ar pakaļas kājiņām.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

724.

Dziedu, dziedu, raudu, raudu,
Ālavītes ganīdama;
Ne tās manim piena deva,
Ne launaga nogulēt.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

7241.

Dziedu, dziedu, raudu, raudu,
Ālavīcas ganīdama;
Sausa maize tarbiņā,
Melna putra sētiņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7242.

Dziedu, dziedu, raudu, raudu,
Raibas govis ganīdama.
Nedzird tēvs, māmuliņa,
Ne ar mani bāleliņi.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

725.

Dziedu, dziedu, raudu, raudu,
Vienu govi ganīdama:
Ko vedīšu tautiņās,
Ko atstāšu māmiņai?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

726.

Dziedāt man gribējās,
Gāju ganu pavadīt;
Vīra man gribējās,
Gāju puišu lūkoties.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 99 -

727.

Dziedāt vien gribēdama,
Gāju ganu pavadīt;
Smalku kreklu gribēdama,
Gāju linu izravēt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

728.

Dzen ganos, brāļa sieva,
Jele vienu svētu rītu:
Iztrīcini zaļu birzi,
Izskandini sudrabiņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

729.

Es dziedāju, gavilēju,
Pa pļaviņu ganīdama:
Mans brālītis pļavu sargs,
Nejems manu villainīti.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

730.

Es šķitos ganīdama
Ar māsiņu sasatikt;
Es pārdzinu div' upītes,
Viņ' aiz trešās gavilē.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

731.

Es tev saku, mans brālīti,
Nejem sievas madaļiņas:
Kunkuļotu dzivi vērpa,
Resni dzieda ganīdama.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

732.

Gana dziedu, gana raudu,
Vienu govi ganīdama;
Labāk dziedu, nekā raudu,
Dievs dod otru ganījot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

733.

Ganiņam tāda daba:
Kad paēda, tad dziedāja;
Saimniecei tāda daba:
Kad paēda, tad bārās.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

734.

Ganos dzinu dziedādama,
Mājās žēli raudādama:
Ganos manim pašai vaļa,
Mājās sīva saiminiece.
162 [Dēselē (Nīkrāces pag. Azp)].

735.

Gotiņ, mana raibaliņa,
Tu man gardu pienu dod;
Tādēļ tevi apdziedāju,
Tādēļ tevim kroni viju.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

736.

Jāsadzied, jāsadzied,
Kad ganos iedama!
Sētiņā palikuse,
žēlabiņu nevarēju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

737.

Kas bijāt labi ļaudis,
Gana dziesmas neklausait:
Ganiņš dzied, delverē,
Īsa laika gribēdams.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

738.

Kliedza vīri, zviedza zirgi,
Dieviņš jāja pieguļā;
Dziedāj' meitas, māva govis,
Māra laida ābulā.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

739.

Klusiņām izganīju
Visas tautas apariņas;
Kad ielaižu brāļ' ārē,
Palēkdama gavilēju.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ganīdama izganīju
Visus tautu apariņus;
Izdzinusi brāļ' āriņu,
Nosa - spalži - gavilēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

740.

Ko, māsiņa, dziedāsim,
Rītā agri izdzinušas?
Par telīti, par aitiņu,
Par balto vilnainīti.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. No rītiņa celdamies,
Skaistu dziesmu nodziedāju
Par ošiem, par kļaviem,
Par svētiem kociņiem.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

741.

Ko mēs, gani, dziedāsim,
Garda piena paēduši?
Govis, vērši ābolā,
Ganu meita tautiņās.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 100 -

742.

Ko nu mēs darīsim,
Launadziņu paēduši?
Dziedāsim buļļa dziesmu,
Iesim zaļās ganībās.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Kādu dziesmu dziedāsim,
Rītēi lopus izlaiduši?
Padziedami buļļu dziesmu,
Kas putriņu baltu taisa.
190 [Kuldīā].

743.

Kur, pie joda, ciema gani,
Ka nedzird lellojam?
Vai būs žurkas noēdušas,
Midzenī ievilkušas?
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

744.

Labāk es ganos gāju,
Nekā sēžu saulītē;
Ganos gāju dziedādams (dziedādama),
Saulē sēžu raudādams (raudādama).
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Dievs dod man ganos iet,
Ne sēdēt istabā;
Dievs dod man rasu braukt,
Ne slaucīt asariņas.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

745.

Lakstīgala skaisti dzied
Smalkā lazda krūmiņā;
Mūs' māsiņa vēl skaistāki,
Raibas govis ganīdama.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

746.

Lēlo, govis! lēlo, vērši!
Lēlo, pate ganu meita!
Govis, vēršus salēloju,
Ganu meitas nevarēju.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

747.

Lellināt, ciema meitas,
Man pazuda raibaliņa;
Vai palika siliņā,
Vai ābula pļaviņā?
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

748.

Lellināt, ciema gani,
Man pazuda trīs gosniņas:
Tēva pieča, mātes lauča,
Man pašai raibaliņa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

749.

Lepni lepni ciema gani,
Ne dziedāja, ne runāja.
Vai būs māte izkūluse,
Pa vārtiemi vadīdama,
Pa vārtiemi vadīdama,
Pie matiemi vazādama.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

750.

Mana mīļa māmuliņa,
Ielej pienu bļodiņā;
Es tev skaisti padziedāšu,
Sīkus lopus ganīdama.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

751.

Neviens mani neraudāja,
Kad es gāju tautiņās;
Sīki kārkli vien raudāja,
Kur dziedāju ganīdama.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

752.

Sadziediet, ganu meitas,
Olnīciņas galiņā,
Lai tecēja saiminiece
Bez brunčiem skatīties.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

753.

Skaņi dzied tautu meita,
Raibas govis ganīdama;
Skaņi zviedz kumeliņš,
Linu lauku ecējot.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

754.

Skani, skani, bērzu birze,
Es jau tevi skandināju;
Kad telītes neganīšu,
Kas tad tevi skandinās?
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

755.

Skaņi skan birztalīte,
Kas tev' skaņi skandināja?
Mīļa Māra skandināja,
Svētu rītu ganīdama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

756.

Suņi zobus asenāja,
Ka var jāt panāksnos;
Gani rīkles iztīrīja,
Ka var skaisti gavilēt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 101 -

757.

čība, čāba, ganīna dziesma;
Aunīns krūmos, saitīte kaklāi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Pumpaču, rumpaču, ganiņu meitai;
Auniņš krūmos, saitīte kaklā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

758.

Visas dziesmas izdziedāju,
Brāļa govis ganīdama;
Viena pate atlikuse,
To dziedāšu pārdzīdama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

759.

Visas dziesmas izdziedātas,
Buļļa dziesma nedziedāta;
Tad dziedāšu buļļa dziesmu,
Kad sadzīšu laidarā.
260 [Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)].

760.

Visi krūmi, žagariņi
Mani gauži noraudāja:
Gan ir meitu ganītāju,
Nava tādu dziedātāju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

1. žēli rauda pieguļiņa,
Dzierdēj' mani saderētu.
Neraudāji, pieguļiņa,
Gan būs cita piegulniece.
Gan būs cita, gan būs cita,
Nebūs tāda dziedātāja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

761.

Ciemu gani ganīdami,
Nei tie dziedi, nei runā:
Vai tie paši bārušies,
Vai telītes badījšās?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Tuvu, tuvu, ciema gani,
Kopā vieni nelaižiet,
Lai gosniņas nebadās,
Lai ganiņi nerājās.
226 [Kandavā (Tl)].

762.

Citi gani vilkam kliedza,
Mani gani gavilēja.
Sedz, Dieviņ, manus ganus
Ar pelēku mētelīti.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Citi gani vilkam kliedza,
Mūsu gani gavilēja.
Nogriez, Dievs, savus suņus,
Mūsu ganu nespīdzini.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

36264.

Aiz kalniņa meitas dzied.
Ko tur dara? Kazas gana.
Palaid mani, māmuliņa,
Ar savām kaziņām.
605 [Skolas].

36265.

Aun kājiņas, lakstīgala,
Dzīsim govis ligzdainē.
Es dziedāšu ganīdama,
Lai trīc visa tautu zeme.
378 [Seces Jk].

36266.

Aunies kājas, lakstīgala,
Dzīsim govis paganīt:
Tu dziedāsi birzītē,
Es ganīnu pulcīnā.
192 [Kosas C].

36267.

Bāliņš lec dziedādams,
Tev bij labs vērpējiņš;
Kam tik tāds oten tops (?),
Tas lai lec raudādams.
93 [Dundagas Vp].

36268.

Bāliņš mani dusēt veda
Rakstītās kamanās;
Slid kamanas, dzied bāliņš,
Es aiz laimes nedusēju.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

36269.

Bišu duorzeņu taisēju
Moltyveišu pakaļā;
Dzīd muoseņas, saņ biteitis,
Aiz mīluma navarēju.
247 [Makašānu Rz].

36270.

Cibu, cabu, čabulīti,
Ielaid mani istabā,
Es tev gribu palīdzēt
Savērpt linus, pakulas(pakuliņas).
417 [Struteles Tk].

36271.

Ciem gan balgāliš,
Ne tie dzied, ne lele;
Kad es but ciem gans,
Es dziedet, es lelet.
445 [Ugāles Vp].

- 102 -

36272.

čigānīca māmuliņa,
Nespēj rudzu ritināt.
Dodiet man rudzu sieku,
Es samalšu dziedādama.
241 [Lubānas Md].

36273.

Doncoj muns kumeleņš
Garys vogys galeņā;
Dzīd muna ļaudaveņa,
Pi gryutūs dziernaveņ'.
326 [Preiļu D].

36274.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Lai aug baltas avitiņas.
Ja tu skaisti nedziedāsi,
Tad augs rudas, puspelēkas.
605 [Skolas].

36275.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Miežu maize vācelē.
Nepatapu, nepatapu,
Div' blakām sienu pļāva.
546 [Kuldīga Kld apr.].

36276.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Baltas putras pastrēbusi,
Pateic vēršam par to labu,
Kas to baltu pataisīja.
118 [Gatartas C].

36277.

Dzie(dā)dama ganos dzinu,
Dzie(dā)dama sētiņā;
Kad sadzinu sētiņā,
Tad es gauži noraudāju.
449 [Ungurmuižas D].

36278.

Dziedāj' meita ganīdama,
Dziedāj' ogas lasīdama;
Kad uzkāpa kalniņā,
Laida gaŗu pameldiju.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

36279.

Dziedādama lakstīgala
Pavadīja vasariņu;
Dziedādama man' māsiņa
Dzirnaviņas ritināja.
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

36280.

Dziedu, dziedu, raudu, raudu,
Sirmaliņu ganīdam(a),
Kā man bija neraudāt,
Vilks apēda raibaļiņu.
127 [Grostonas Md].

36281.

Dzīdi, raudi, gonu meita,
Vederiņu kasīdama,
Vederiņu kasīdama,
Bīza pīna prasīdama.
170 [Kapiņu D].

36282.

Dziedi, raudi, tautu meita,
Tavas pašas vaina bij,
Tavas pašas vaina bij(a),
Kad ar sietu malti gāji.
242 [Lubejas Md].

36283.

Ēdat vieni jūs, gotiņas,
Upes malas mauriņā;
Es uzkāpšu kalniņā
Žēli dziesmu padziedāt.
241 [Lubānas Md].

36284.

Ej, māsiņa, lūkoties,
Ko dar' tava malējiņ':
Nedzirdēja dzirnas rūcam,
Ne dziesmiņas dziedājot.
378 [Seces Jk].

36285.

Es meitāmi labs puisītis,
Līdzu dienu, līdzu nakti:
Dienu skaisti padziedāti,
Nakti riju kuldināti.
477 [Vecpils Lp].

36286.

Gaileits dzīd lakteņī,
Muomuļeņa moltuvē;
(Muomuļeņa moltuvē)
Raud galveni sajāmusa;
Vedekliņas guļtenī
Guļ kuojiņas atsvīdušas.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

36287.

Gani dzina ganīdami,
Zaļo birzi locīdami;
Iet telītes maurodamas,
Āboliņu lasīdamas.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

- 103 -

36288.

Ganos gāju, kalnā kāpu,
Dziedu kāju nosizdama.
Kāda man māte bija,
Tāda es meita augu.
378 [Seces Jk].

36289.

Guli, guli, ciema gani,
Goves māva laidarē;
Es varēju padziedāt:
Man bi goves ābolē.
546 [Kuldīga Kld apr.].

36290.

Dien' un nakti ritināju,
Savas dziesmas kamolē;
Pa vienam izdziedāju,
Brāļa govis ganīdam'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

36291.

I derēt piederēja
Trīs māsiņas brālīšam:
Divas vilka dzirnaviņas,
Trešā dziesmas darināj'.
338 [Rankas C].

36292.

Jauna tautu jaunivīte,
Raudādama kājas aun;
Mana veca māmuliņa
Dziedādama maltu gāja.
143 [Jāsmuižas D].

36293.

Kaimiņosi dzirnus rūca,
Nedziedāja malējiņa:
Vui tur mala veci puiši,
Vui vecāsi māmulītes?
599 [Kurzeme].

36294.

Kas man vaļas nadzeivuot,
Bruoļa gūvu naganēt?
Bruoļa gūvis lāni ēde,
Pate veju vainuciņus.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

36295.

Kas tā tāda ganu meita,
Nedziedāja, nelelej':
Vai būs zaķi nobadījš(i),
Vai krūmos ievilkuš'?
288 [Nurmuižas Tl].

36296.

Kas tur dzīd? Pliuka dzīd.
Kū jei dora? kozys gona!
Kas jai beja nadzīduot,
Kozys pīna paādus'!
326 [Preiļu D].

36297.

Kas tur skaņi gavilēja
Viņā kalna galiņā?
Tur dziedāja mūs' māsiņa
Brāļa goves ganīdama;
Brāļa goves ganīdama,
Pūra zeķes adīdama.
286 [Nītaures Rg].

36298.

Ko dziedāja lopu gani,
Rītā agri izdzinuši?
Rītā viņi skaņi dzied,
Lai ir laba saules diena.
604 [Dažādi iesūtītāji].

36299.

Ko mēs meitas runāsim,
Pulciņā sanākušas:
Par ošiem, par kļaviem,
Par smuidriem ozoliem.
281 [Neretas Jk].

36300.

Kur tu ņēmi, bāleliņi,
Tādu jautru līgaviņu?
Dziedādama dzirnas grieza,
Dziedādama rijas kūla.
605 [Skolas].

36301.

Lelu, lelu, ciema gani,
Man pazuda raibaliņ'.
Es būt pati lelojusi,
Žēlabām nevarēj'.
119 [Gaujienas Vlk].

36302.

Maltin mala malējiņ(a),
Kur tā mala, kur nemala?
Milniņu i vien dzirdēju
Kā dzenīti klikstinot.
241 [Lubānas Md].

36303.

Mana balta māmuliņa,
Ielej pienu bļodiņā,
Es tev skaisti padziedāšu
Raibas govis ganīdama,
Raibas govis ganīdama,
Raibus cimdus adīdama.
605 [Skolas].

- 104 -

36304.

Muna bruoļa dziernaviņis
Sada duorza maliņā.
Dzīd māršiņa, saņ bitītes,
Aiz mīluma navarēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

36305.

Māte dzied maltuvē
Ar savām meitiņām;
Vedekliņa, lētaudzīte,
Maigi guļ dienvidiņu.
605 [Skolas].

36306.

Naraud gauži, syla prīde,
Naba tevi skolim cierta,
Skolim cierta agļi, apsi,
Tī bej vyslobuokī;
Agļa daga sprakstēdama,
Apse klusu čyukstēdama.
551 [Ludza Ldz apr.].

36307.

Pie celīna lītin lija,
Kur ganīni mājā dzin',
Govis māva, zirgi zviedza,
Gavil' pati ganu meita.
94 [Dunikas Lp].

36308.

Saulīt', mana māmuliņa,
Kad ganīju dziedādama;
Būt' tai bijis valodiņas,
Vēl mīļāka kā māmiņa.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

36309.

Skaņi skrēja dzirnaviņas,
Skaņi dzied malējiņas.
Dziediet skaņi, malējiņas,
Priecājās māmulīte;
Priecājās māmulīte
Par smalkajiem miltiņiem.
429 [Taurkalna (Valles) B].

36310.

Skaisti dzied lauku meita,
Lauku govis ganīdama;
Vēl skaistāk meža meita,
Meža govis ganīdama.
241 [Lubānas Md].

36311.

šyupoj mani, leigoj mani,
Es tev skaiški padzīduošu,
Es tev skaiški padzīduošu,
Seikus lūpus ganeidama.
389 [Silajāņu Rz].

36312.

Tais', bāliņi, maltuvīti
Liela ceļa maliņā,
Lai dzird manas daiļas dziesmas
Ceļa vīri staigājot.
152 [Jaunsaules B].

36313.

Tais', bāliņ, maltuvīti,
Viņa kalna galiņā.
Tur dziedāja div' meitiņas
Kā zīlītes zariņā.
378 [Seces Jk].

36314.

Uz rūbeža ganeidama
Dzīžu kuojas krateidama,
Lai nūkrota tī puiseiši,
Kuri manis nadzierdēja.
170 [Kapiņu D].

36315.

Uz rūbeža ganīdama,
Sēžu kuojas krateidama;
Jo nabyutu kratējuse,
Byut' jau veira dabuojuse.
389 [Silajāņu Rz].

36316.

Veca meita vilnu vērpa,
Kreiso kāju cilādama;
Kustin, meitiņ, labo kāju,
Dabūs maizes devējiņu.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

36317.

Vacais tāvs, pyunes buorda,
Atvad bluču vazumiņu:
čeikst ratiņi, zvīdz kumeļi,
Trauc(e) pats pakaļā.
358 [Rugāju Abr].

36318.

Visas dziesmas izdziedātas,
Viena dziesma nedziedāta,
Nu es kāpšu ozolā,
Tad dziedāšu buļļa dziesmu;
Tad dziedāšu buļļa dziesmu,
Kas putriņu baltu taisa.
605 [Skolas].

36319.

Vīri mani, vīri mani,
Pati tēva audzināta;
Pie baznīcas roku devu,
Ganīdama gavilēju.
127 [Grostonas Md].

Table of Contents |View Entire Work