HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

8. Meitas dzied tautas kaitinot, vai arī izredzētam sirdi remdējot. Jāvairās, ka tautas neuzbrūk, neaizved, nenoņem vainagu.

443.

Ai Dieviņ, sirdis kūst,
Kas balsnīti klausījās?
Tautu dēls klausījās,
Kumeliņu seglodams.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

444.

Aiji, mana skaista dziesma,
Tec pa bērzu galotnēm,
Tec pie mana arājiņa
Līdumiņa maliņā.
275 [Zemgales novados].

445.

Ai (vai) kaimiņi, ai (vai) kaimiņi,
Mēs div' dumpi turēsim:
Ik vakara tavas meitas
Manus puišus kaitināja.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Nāburdziņ, nāburdziņ,
Abi naidu turēsim:
Tavas meitas manus puišus
Ik vakarus kairināja;
Apāvušas baltas zeķes,
Iet pa ceļu dziedādamas.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

446.

Agri, agri padziedāju
Novadiņa maliņā;
Novadnieka div' dēliņi
Iztecēja klausīties.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Es tecēju, es tecēju
Uz novadu gavilēt;
Novadnieku div' dēliņi
Iztecēja klausīties
Ar basām kājiņām,
Sēnalaiņu cepurīti.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

4461.

Aiz tā dziļa sūnu purva
Kliedz dzērvītes, dzied meitiņas:
Kliedz dzērvītes nešaujamas,
Dzied meitiņas nevedamas.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

4462.

Aiziet mans skaņis balss
Pār poriem skanēdams,
Lai dzird mans arājiņš
Aiz puriem, aiz mežiem.
322 [Praulienas Md].

447.

Brauc (ej) pa ceļu, ceļa vīrs,
Neklaus' meitu dziedāšanu:
Cita dzied ganīdama,
Cita rozes ravēdama.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

448.

Brīžam raudu, brīžam dziedu
Marantā dārziņā,
Brīžam puišus kaitināju
Ar marantu vaiņadziņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

449.

Dziedādama vien staigāju,
Ar tautām spēlēdama;
No galviņas nospēlēju
Savu zīļu vaiņadziņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

450.

Dziedāj' zelta lakstīgala
Smalkā lazdu krūmiņā;
Tā, bāliņ, lūkojam,
Ka rokā dabūjam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 65 -

451.

Dziedāt man rītā agri,
Dziedāt sebu vakarā:
Rītā agri tautas dzird,
Vakarā bāleliņi.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

452.

Dziedat, meitas, vakarā,
Vakarā tāļu skan;
Rītā koki pilni rasas,
Tad vairs tāļu neskanēs.
226 [Kandavā (Tl)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

453.

Dziedat, meitas, vakarā,
Vakarā tāļu skan,
Vakarā tāļu skan,
Tāļu tautas kaitināja.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

454.

Dziedat, meitas, vakarā(i),
Vakarā(i) tāļu skan,
Vakarā(i) tāļu skan,
Tāļu tautas klausījās.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)], 316 [Jēkabpilī], 399 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ale, mana skaņa balse!
Viegli laidu, tāļu skan;
Viegli laidu, tāļu skan,
Pa deviņi novadiņi.
Devītē novadē
Man maizītes arājiņš.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

455.

Dziedi, dziedi, dziedātāja,
Gan atnāksi raudādama,
Gan atnāksi raudādama,
Vaiņadziņu žēlodama.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

1. Dziediet, meitas, dziediet, meitas,
Gan jūs rītu raudāsiet,
Gan jūs rītu raudāsiet
Viena zīļu vainadziņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

456.

Dziedi, dziedi, tautu meita,
Glabā savu vaiņadziņu;
Es pametu sav' brālīti,
Kumeliņu seglojot.
224 [Kabilē (Kld)], 410 [skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)].

457.

Dziedi, dziedi, tautu meita,
Mana brāļa gribēdama.
Manam brālim zīda svārki,
Tev nav krekla mugurā.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

458.

Dziedi, dziedi, tu meitiņa,
Kādu vellu piedziedāji?
Tu aiziesi raudādama
Cita kunga novadā.
226 [Kandavā (Tl)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

459.

Dziedi, dziedi, tu meitiņa,
Velti tava dziedāšana;
Tautu dēlam man's patika,
Patīk mana valodiņa.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

4591.

Dzied', māsiņ, novad's galā,
Novadiņas maliņā:
Duj bāliņi novadnieki,
Tie balsiņā klausījās.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

460.

Dzied', meitiņa, atskaties,
Liela meža maliņā:
Man deviņi bāleliņi,
Nevienam līgaviņas.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

461.

Dzied', meitiņa, nevelc gaŗi,
Dzirdēs tevi laucinieki,
Aizvedīs pārnovadu
Laucinieku dēliņam.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

462.

Dzied', meitiņa, skaņi, skaņi,
Tautas dēli klausījās,
Tautas dēli klausījās,
Kumeliņus sedlodami.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

463.

Dzied' raženi, tautu meita,
Dzied' balsiņu locīdama:
Man deviņi bāleliņi,
Kas pēc tevis klausījās.
233 [Vandzenē (Vandzemes pag. Tl)].

464.

Dziedu koši locīdama,
Dziedu gaŗi pavilkdama.
Vējiņš manu balsu nesa
Pašā tautas sētiņā,
Pašā tautas sētiņā,
Caur lodziņu istabā,
Caur lodziņu istabā
Pie tās dēlu māmulītes.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 66 -

465.

Ej, māsiņa, dziedādama,
Kā puķīte ziedēdama,
Lai dzird dēlu māmuliņa,
Cik lustīga vedekliņa.
190 [Kuldīā].

466.

Ej, plostiņi, līgodams,
Nava celmu Daugavā;
Ej, māsiņa, dziedādama,
Nava tautu celiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

467.

Es dziedāju, gavilēju,
Dēlu māte klausījās,
Dēlu māte klausījās,
Cerēj' savu jauņuvīti.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

468.

Es dziedāju, gavilēju,
Uz robežas stāvēdama;
Vai tie akli ciema puiši,
Ka tie mani neredzēja?
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Uzkāpusi kalniņā,
Dziedu, saucu, gaviļoju.
Vai tie akli ciema puiši,
Ka tie mani neredzēja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

469.

Es iegāju padziedāt
Zaļajā birzītē;
Tautas manu balsi dzird,
Neredz mana augumiņa.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

470.

Es izgāju dziedādama
Rendinieku novadiņu;
Rendinieku veci puiši
Saceļ ausis kā lemešus.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

471.

Es jums lūdzu, pušeniece,
Laižiet meitas padziedāt.
Meitas pašas slinkas bija,
Lien kā cūkas midzenī.
256 [Apguldē (Auru pag. Jg)].

4711.

Es pīsoku tev, muoseņ,
Uz akmiņa nadzīduot:
Akmiņam dziļas saknes,
Tuoļi dzērd sveši ļauds.
428 [Beržūs(?)].

472.

Es staigāju dziedādama,
Kā cielava rakstīdama;
No māmiņas izdziedāju
Sev tīkamu arājiņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

473.

Gāju ceļu dziedādama,
Kā cielava lakstodama;
Gāju puišus smādēdama,
Kā ābolus mētādama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Augu niedres gaŗumiņu,
Magonītes daiļumiņu;
Eimu puišus vainodama,
Kā auziņas braucīdama.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

474.

Gāju ceļu dziedādama,
Kā cielava rakstīdama;
Dod, Dieviņi, satikties
Ar godīgu tēva dēlu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

475.

Gāju ceļu dziedādama,
Kā cielava rakstīdama (lēkādama);
Man pakaļ ciema puiši,
Kā gailēni lēkādami.
190 [Kuldīā].

476.

Gāju ceļu dziedādama,
Kā cielava rakstīdama;
Pakaļ nāk tautu dēlis
Smalku rakstu rēķināt.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

477.

Gāju ceļu dziedādama,
Kā cielava rakstīdama;
Tam puišam(i) žēl darīju,
Kam nav savas līgaviņas.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 67 -

478.

Gan man, gan man šim vakaram,
Gan biju dziedājse, gan gavilējse.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

479.

Grezni jāja tautu dēls,
Kumeļā sēdēdams;
Grezni dzied man' māsiņa,
Rožu dārzu laistīdama.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

480.

Ik vakarus dziedāt gāju
Avotiņa lejiņā;
Izdziedāju sav' pūriņu,
Sav' raženu (ražanu) vaiņadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 224 [Kabilē (Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 405 [skat. 363. (Dzirciema pag. Tk. Tiņķerē u.c. Kurzemē)].

1. Ik vakara dziedāt gāju
Apaļāi kalniņāi.
Izdziedāju savu pūru,
Savu zīļu vaiņadziņu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

481.

Ik vakara dziedāt gāju
Avotiņa lejiņā;
Izdziedāju zelta kroni,
Div' sudraba gredzentiņus.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Ik svētdienas dziedāt gāju
Kroga galda galiņā;
Izdziedāju rudzu pūru
Pa vienami graudiņami.
190 [Kuldīā].

482.

Ik vakara tautu meita
Kalnā kāpa gavilēt,
Gribēdama skaņu balsi
Pievilt manu bāleliņu.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

483.

Ik vakara tautu meita
Kalnā kāpa gavilēt,
Lai skan balsis koku virsu,
Lai dzird mani bāleliņi.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

484.

Ik vakara tautu meita
Kalnā kāpa gavilēt.
Neba mani bāleliņi
Ik vakara klausījās.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

485.

Jaunas meitas skaisti dzied
Paeglīšu kambarī;
Jauni puiši gaŗām gāja,
Asariņas slaucīdami.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 226 [Kandavā (Tl)].

486.

Jo dziedāju, jo skanēja
Liela meža maliņā;
Jo raudāja dēlu māte,
Jo man tika raudināt.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

487.

Kad es būtu zinājuse,
Kas dziesmiņas klausījās,
Es būt' tādu dziedājuse,
Ka tam birtu asariņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

488.

Kad es būtu to zinājsi,
Kas dziesmāi klausījās,
Es dziesmīti izdziedātu,
No pulciņa lasīdama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

489.

Kas tā tāda dziedātāja,
Bērzu birzes locītāja?
Tā lielā brāļu māsa,
Kas tautiņu nebēdāja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

490.

Kas tā tāda dziedātāja,
Dzied bez saules vakarā?
Tā deviņu brāļu māsa,
Dzied kumeļus ganīdama.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Kas tumsā vakarā
Dižu mežu skandināja?
Piegulnieku meitas dzied,
Kumeliņus ganīdamas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

491.

Klausies, manu arājiņ,
Kā iet jauki man dziedot?
Dziedi, mana līgaviņa,
Man gan tika klausīties.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 68 -

492.

Klausies, mans arājiņ,
Kā es sēri gavilēju.
Ja tev bija manis žēl,
Nāc ar mani parunāt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

493.

Klausies, tautu netiklīti,
Kur dzied ciema zeltenītes (zeltenīte);
Nu tev vaļas (vaļa) klausīties,
Nav tavā rociņā.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)], 190 [Kuldīā].

Klausies, tautu neveiklīti,
Kur dzied ciema zeltenītes,
Aun kājiņas, jūdz kumeļu,
Ved sev vienu sētiņā.
1311 [Apē (Vlk)].

494.

Liecaties, meža gali,
Lai balsiņis pāri skan,
Lai balsiņis pāri skan,
Lai dzird manis arājiņš.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Skaņi dziedu, gavilēju
Diža meža maliņā.
Liecaties, meža gali,
Lai balsiņis pāri skan,
Lai balsiņis pāri skan,
Lai dzird manis arājiņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

495.

Lokāties, mežu gali,
Lai balsiņis pāri skan,
Lai balsiņis pāri skan
Pa (par) deviņi novadiņi,
Pa (par) deviņi novadiņi,
Devītā sētiņā,
Tur aug manis arājiņis,
Kā ozolis līgodams.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 275 [Zemgales novados], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

496.

Lokāties, meža gali,
Lai balsiņis pāri skan,
Lai dzird manis arājiņis,
Lai balsā remdējās.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4961.

Locāties, mežu gali,
Lai mans balss pāri skan:
Tāļu manis arājiņš
Cita kunga novadā.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

497.

Virķenā es dziedāju,
Salacā atskanēja;
Salacieši zirgus jūdza,
Manas balss klausoties.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

498.

Ēdolē es dziedāju,
Īvandē atskanēja;
Īvandnieku puisēniņi
Stāvu vien dīdījās.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

499.

Blīdenieku mellas vistas
Ik vakaru kledzināja;
Stūrenieku balti gaiļi,
Tie jau jūs neprecēs.
253 [Stūŗu muižā (Blīdienes pag. Tk)].

1. Kaimiņos raibas vistas
Ik vakaru kladzināja,
Ieraudzījšas mūs' gailīti
Baltā rožu dārziņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Viņu sētas melna vista
Kladzināt kladzināja;
Jau tas mūsu melnais gailis
Asti grieza gredzenā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

500.

Nāburdzīte dusmojās:
Es dzied' viņas puišu dēļ;
Es dzied' savas lustes dēļ,
Velns dzied tavu puišu dēļ.
376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

501.

Ne es dziedu, ne runāju,
Virs vējiņa stāvēdama:
Apakš vēja dēlu māte
Manu balsi klausījās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nedziedāju, nerunāju,
Virs vējiņa stāvēdama,
Lai nedzirda sveši ļaudis,
Lai tie mani nenicina.
216 [Ventspilī].

2. Ne mūžam es neiešu
Pa vējam dziedādama:
Tautiets gāja pa vējam,
Tas dzird manu valodiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 69 -

502.

Nedomā tu, puisīti,
Ka es dziedu tevis deļ;
Man pašam saderēts,
Es tik tevi kaitināju.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

503.

Nedrīkstēju vakarā
Daiļu dziesmu padziedāt:
Sliņķis guļ žogmalē,
Manas dziesmas klausījās.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Tumsiņā vakarā
Greznu dziesmu nedziedāju:
Dažs netiklis tēva dēls
Aiz žodziņa klausījās.
201 [Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)].

504.

Neklausies, dēla māte,
Tevis dēļ nedziedāju,
Es tik pate padziedāju
Tai košāi vakarāi.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

505.

Neklausies, tautu dēls,
Ne pēc tevis es dziedāju;
Man pašai bāleliņi,
Kas pēc manis klausījās.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Neklausies, netiklīti,
Tevis dēļ nedziedāju;
Dziedu sava goda dēļ,
Savu daiļu bāleliņu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

506.

Neveiklītis purvu (puru) brida
Manu balsi klausīties;
Tur tev brist, tur palikt
Mana balsa galiņā.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

507.

No rītiem(i), vakariem(i)
Meitām laba dziedāšana:
No rītiem(i), vakariem(i)
Klausās dēla māmuliņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

508.

Pa vējam(i) es dziedāju,
Pa vējam(i) gavilēju,
Lai vējiņš (vējiņis) balsu nesa
Manam linu arājam.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

5081.

Pa vējama es dziedāju,
Pa vējama gavilēju,
Vējīns manu balsu nesa
Dēlu mātes sētienā,
Dēlu mātes sētienā,
Pa lodzīnu istubā.
Dēlu māte klausījāse:
Klau, dzied mana malējīna!
Klau, dzied mana malējīna,
Mana dēla līgavīna.
Dzer ūdeni, grauz akmeni,
Līdz es tava malējīna,
Līdz es tava malējīna,
Tava dēla līgavīna.
Purvāi dzērve gaŗu kaklu,
Tā ir tava malējīna,
Tā ir tava malējīna,
Tava dēla līgavīna.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

509.

Pirmo reiz' es izgāju
Par novadu padziedāt;
Kā izgāju, tā palika
Mans sudraba gredzeniņš.
Kad izgāju otru reizi,
Paliek manis vaiņadziņš.
Kad es gāju trešo reizi,
Vairs es pate nepārnācu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

510.

Pret vējiņu dziedāt gāju,
Pretim sedzu villainīti;
Pretim jāja tautu dēlis
Ābolainu kumeliņu.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

511.

Puisis, blinda, rudzos līda
Manu dziesmu klausīties;
Manu balsi gan dzirdēja,
Mani pašu neredzēja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

512.

šitie puiši tā domāja,
Ka es dziedu viņu dēļ;
Man māmiņa atvedīs
Par Daugavu arājiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 70 -

513.

Sebi, sebi es dziedāju,
Vēl jo sebi klausījās,
Vēl jo sebi klausījās,
Mans maizītes arājiņš.
188 [(?)].

514.

Seglo, puisi, savu zirgu,
Jāj meitiņu lūkoties:
Jaunas meitas upmalē
Jautras dziesmas gavilē.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

515.

Sīki dziedu, gaŗi vilku (velku),
Uz robeža ganīdama:
Robežnieka dēliņam
Sirdi vien ēdināju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 414 [Krāslavas apkārtnē].

1. Kas tā tāda dziedātāja
Aiz zaļās ataudziņas?
Manu sirdi ēdināja,
Traucē manu kumeliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

516.

Skaisti dzied, gaŗi velk
Aiz ūdeņa zeltainītes;
Kaut man būtu liepas laiva,
Vienu vestu bāliņam.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

5161.

Skaisti dzied, gaŗi velk
Aiz ūdeņa zeltenīte.
Viņas skaista dziedāšana
Pieviļ manus bāleliņus.
1311 [Apē (Vlk)].

517.

Skaisti dzied laiska meita,
Krūmmalē dēdēdama,
Lai šķiet tautas čaklu meitu,
Druviņā nogājušu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5171.

Skaistu dziesmu nodziedāju
Sava tēva istabā;
Kuŗš godīgs tēva dēls,
Tas dziesmā klausījās.
424 [Barkavas pag. Rz].

518.

Skaņi, skaņi es dziedāju
Liela meža maliņā,
Lai dzirdēja dēlu māte,
Lai ņem mani vedeklās.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

519.

Skaņu balsu uzdziedāju
Dēlu mātes pavārtē;
Izdzirdusi dēlu māte:
Klau, dzied mana vedekliņa!
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

520.

Tāļu, tāļu suņi rēja,
Tāļu pūta medinieki;
Tāļu, tāļu meitas dzied,
Tāļu puišus kaitināja.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

521.

Tautiets manu balsi dzird,
Neredz mani staigājam;
Kad ierauga staigājam,
Birst tam žēlas asariņas.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Dzird tautietis manu balsu,
Augumiņu neredzēja;
Zirgu sola brālītim,
Lai parāda augumiņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

5211.

Tautu meita kalniņā
Loka savu skaņu balsi;
Mans brālītis lejiņā
Loka bēru kumeliņu.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

5212.

Trīs nelieši purvu brida,
Mana balsa klausīties.
Mana balsa gan dzirdēja,
Manis pašas neredzēja.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

522.

Tumsiņā vakarā
Greznu dziesmu padziedāju,
Lai klausās ciema puiši,
Kam nebija līgaviņas.
224 [Kabilē (Kld)].

- 71 -

523.

Uz kalniņa dziedāt gāju,
Uz akmeņa gavilēt,
Lai dzird mans arājiņš,
Lai zviedz viņa kumeliņš.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

524.

Vējiņš manu skaņu balsi
Ērģelēt ērģelēja;
Dažam tautu nelietim
Birst asaras klausoties.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

525.

Visu dienu nedziedāju,
Nu dziedāšu vakarā,
Vakarā tāļu skan
Pa deviņi novadiņi.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

526.

Ciema meitas ik vakara
Kalnā kāpa gavilēt:
Lūdzās mūsu bāleliņus,
Lai iet nakti klātgulēt.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

527.

Citas meitas nedziedāja, -
Arājiņa nedabūs;
Es dziedāju, delverēju,
Man arājis gadījās.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

528.

Citas meitas nedziedāja,
Kam zināmi arājiņi;
Es dziedāju, es lustēju,
Man vēl auga nezināms.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

36091.

Oi Dīveņ, gryuts dzīduot,
Kas balsiņa klausījuos?
Tys balsiņa klausījuos,
Kam nav sovas ļaudaviņas.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

36092.

Odu cymdus kulainīšus,
Gaidu muižas sulainīšus,
Kad atguoja teirumnīks,
Ar dzīsmomi kairynuoju.
414 [Stirnienes Rz].

36093.

Oi Dīveņ, gryuts dzīduot,
Klausuos tautu navēkleits;
Vaļa jam bej klauseitīs,
Na jam mani maldynuot.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

36094.

Oi Dīviņ, gryuts dzeivuot,
Beja kas i klausījās:
Klausuos tautu navēkleits,
Tam nabeja ļaudaveņis.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

36095.

Oi Dīveņ, gryuts dzīduot!
Naz'kas dzīsmu klausējuos.
Jauni puiši klausējuos
Aiz deveņu ezereņu.
51 [Budenbrokā (Dikļu pag. Vlm)].

360951.

Oi Dīveni, gryuts dzīduot,
Kas tī var i klauseitīs.
Klausuos tautu navēkleits
Aiz kaļneņa stuovādams.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

36096.

Aiz azara malni meži,
Guoloj muns oruojiņš,
Svīstu kūku, dūtu rūku,
Ka māmiņa naradzātu
Ka māmiņa naradzātu,
Ka jei gauži narauduotu.
605 [Skolas].

36097.

Aiz kalniņa es dzīduoju,
Tautu gūvis ganīdama.
Pyut, vējiņi, par kalniņu,
Nes māmiņai žālabiņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

36098.

Aiz kalneņa meitas dzīd
Skaistajim balseņim;
Lai juos dzīd, lai nadzīd,
Naikļyuš' jyusu rūceņuos.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

36099.

Aiz upītes līcītī
Daiļa meita gavilē,
Tai vajaga daiļu zirgu,
Daiļa paša vedējiņa.
Man pašam daiļi zirgi,
Es pats daiļais vedējiņš.
373 [Sarkaņu Md].

- 72 -

36100.

Aiz upītes meitas dzied,
Pār upīti balsis skan;
Jauni puiši upes malā
Meitās vien skatījās.
358 [Rugāju Abr].

36101.

Aiz upītes meitas dzīd,
Puišim žāl verūtīs:
Puori brist dziļš yudens,
Apleik īt lyls leikums.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

36102.

Ak tu, ciema cīrulīti,
Tavu greznu dziedāšanu!
Es gribēju sievu ņemt,
Tik es tevi neapņēm'.
72 [Cesvaines Md].

36103.

Ak tu, sila cīrulīti,
Tavu košu dziedāšan'!
Man izlija vīna glāze,
Uz tevim klausoties.
477 [Vecpils Lp].

36104.

Kuŗas elles tu, puisīti,
Ar tik jauku valodiņu?
Man palika raibas acis,
Uz tevim raugoties.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

36105.

Asas, asas jums mēlītes
Tautu dēlus izzobot;
Skaņas, skaņas jums balsītes
Puišiem sirdis ēdināt.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

36106.

Aši, aši nokliedzosi,
Brāļa alus padzērusi;
Voi dzērusi, nedzērusi,
Tīšām tautas kairināju.
241 [Lubānas Md].

36107.

Augsti kāpu, skaņi dziedu,
Lai dzird manis arājiņis;
(Lai dzird manis arājiņis,)
Gobas zemes ecētājs.
161 [Kabiles Kld].

36108.

Buoleleņa moltuveite
Lela ceļa maleņā;
Ik reiteņu tautas juoja
Daiļas dzīsmas klausītīs.
593 [Rēzeknes apr.].

36109.

Balsiņ munu skanīgū,
Ej pa mežu skanādams!
Tautu dāli klausījāsi,
Capurīti nūjāmuši.
Klausatīs, nasaklausat,
Natyks jyusu rūciņuos.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

36110.

Cik priecīgs vanags,
Kad zīlīte kaņepēs;
Cik priecīgs tautu dēls
Uz tām ciema meitiņām.
213 [Lazdonas Md].

36111.

Ceļu gāju dziedādama,
Kā cielava dancodama:
Dod, Dieviņ, sasatikt
Ar godīgu tēva dēlu.
605 [Skolas].

36112.

Daugasniešu puišu bēgu,
Autā galvu satinuse;
Gulbeniešu bāliņiem
Priekšā teku dziedādama.
358 [Rugāju Abr].

36113.

Dzieržu sovu oruojeņi
Aiz azara gavyluojūt;
Dzeitum laivu, dūtum rūku,
Kab māmeņa naradzātu.
18 [Andrupenes Rz].

36114.

Dziedādama nosakliedzos,
Lai dzird manis arājiņš
Citā kunga novadā,
Citā puišu pulciņā.
197 [Krotes Lp].

- 73 -

36115.

Dziedātāju sievu jēmu,
Dancātāju kumeliņu;
Dziedās mana līgaviņa
Vakarēju dzērumiņu,
Dancās manis kumeliņis
Vakarēju ēdumiņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

36116.

Dziedam skaisti, maļam smalki
Pāra jaunu malējīnu:
Div pelēki vanadzīni
Aiz durēm klausījās.
192 [Kosas C].

36117.

Dzīdi, dzīdi, dzīdaleņ,
Jo tu gauži narauduosi!
Jo tu gauži narauduosi,
Sova zeiļu vaiņuceņa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

36118.

Dziedu dziesmu, kādu māku,
Ne es dziesmu rīmētāja;
Iet pie puiša, kāds precēja,
Ne es puišu audzētāja.
355 [Rucavas Lp].

36119.

Dziedat, meitas, dziedat, meitas,
Pār jūriņu prieki nāk:
Divi laivas puišu nāk,
Trešā cauņu cepurīt's.
72 [Cesvaines Md].

36120.

Dzīdit, meitas, dzīdit, meitas,
Vylks aiz lūga klausējuos;
Vylks aiz lūga klausējuos
Stuovajom austeņom.
143 [Jāsmuižas D].

36121.

Dzied, meitiņ, nevelc gaŗi,
Dzirdēs tevi laucinieki;
Aizvess tevi pār novadu
Laucinieku dēliņam.
93 [Dundagas Vp].

36122.

Dziedi, dziedi, tautu meita,
Skaņi bērzu birzītē;
Gan es tevi aizvedīšu
Staigna purva maliņā.
241 [Lubānas Md].

36123.

Dziedi, dziedi, tautu meita,
Gan tu sevi izdziedāsi;
Izdziedāsi sav' pūriņu,
Savu zīļu vainadziņ'.
359 [Rūjienas Vlm].

36124.

Dziedat, meitas, koši gāja,
Man bij luste klausīties:
Īsi sauca, gaŗi vilka,
Kā līgot nolīgoja.
427 [Tadaiķu Lp].

36125.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Man vēlama līgaviņa.
Es grib' savu līgaviņu
No dziesmām izdziedāt.
148 [Jaunpiebalgas C].

36126.

Dzīd' ar maņi, tautu meita,
Na es tevi leidza vadu;
Dzīduotuoji tautu dāli,
Dancuotuoji kumeliņi.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

36127.

Dzied ar mani tautu meita,
Bet ar mani nerunāja;
Būt' ar mani runājuse,
Sen būt' ļaužu valodā;
Sen būt' ļaužu valodā,
Ar māmīnu ienaidā.
39 [Bārtas Lp].

36128.

Dziedi, meita, loki kaklu,
Uz robežu stāvēdama:
Robežniekam duj dēliņi,
Nev ne katram līgavīnas.
282 [Nīcas Lp].

36129.

Dziedāt mane ar meitām,
Tecēt meitu pulciņāi;
Citu gadu nedziedāšu,
Vairs pulkāi netecēš'.
15 [Alūksnes Vlk].

36130.

Dzīde muna ļaudaviņe,
Doncoj muns kumeliņš;
Izdoncovu bruoļam sīvu,
Sev dyžanu ļaudaviņi.
35 [Baltinavas Abr].

- 74 -

36131.

Dziedātāja tā meitiņa,
Runātāja māmuliņa;
Ij es ņemtu to meitiņu,
Tās māmiņas auklējumu.
46 [Beļavas Md].

36132.

Dziedat, mazas meitenītes,
Kā jums skaisti piederās;
Lielajām nepieder,
Zēnus vien kairināja.
378 [Seces Jk].

36133.

Dziedu skaļi, nokliedzos,
Lielāi meža maliņāi;
Kad tas mani neredzēja,
Lai balsāje remdējās.
15 [Alūksnes Vlk].

36134.

Dziedu smalki, dziedu rupji,
Lai tautiņas nepazina;
Kad es būtu to zināj'se,
Kas dziesmiņā klausījās,
Tad es būtu to dziesmiņu
Pa lapiņai šķirstījuse.
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

36135.

Dziedādama vien staigāju,
Kad man zināms arājiņš;
Kuŗai bija nezināms,
Tā staigāja raudādama.
477 [Vecpils Lp].

36136.

Es ar savu skaļu balsi
Dažam žēli padarīju;
Žēl darīju tautiešam,
Žēl tautieša māmiņai.
546 [Kuldīga Kld apr.].

36137.

As māmeņai vīna mjaita,
Laksteituoja, dancuotuoja:
Dzīduodama vīn staigovu,
Lai dzierd tautas tuoļumā.
78 [Dagdas D].

36138.

Gāju ceļu dziedādama,
Vainadziņu puškodama;
Es tam tautu neveikļam
Sirdi vien ēdināju.
378 [Seces Jk].

36139.

Gāju ceļu lēkādama,
Kā cielava dancodama;
Man pakaļi ciema puiši
Kā gailēni lēkādami.
46 [Beļavas Md].

36140.

Gribēj' mani tautu dāls
Baļsiņā nūsavērt;
Sov-trejaidi es dzīduoju,
Sov-trejaidi gavilēju.
389 [Silajāņu Rz].

36141.

Es pirmā dziedātāja
Pavasara laiciņā:
Nodziedāju zelta kroni,
Div' sudraba gredzentiņus.
197 [Krotes Lp].

36142.

Gani, gani, ganu meita,
Pa manām ganībām;
Gan tu gauži noraudāsi
Savu zīļu vainadziņu.
378 [Seces Jk].

36143.

Irbe šviļpa eglājā,
Traucē manu kumeliņu.
Vai bij irbe, vai nebija,
Vai bij ciema dzeltainīte?
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

36144.

Irbe svilpa siliņā,
Biedē manu kumeliņu;
Tā nebija sila irbe,
Tā bij ciema zeltenīte.
127 [Grostonas Md].

36145.

Iz robeža dzīvodama,
Trijād' loku valodiņu:
Kādu redzu runātāju,
Tādu laižu valodiņu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

36146.

Jauna meita mežā dzied,
Pašā meža biezumā.
Nāc ārā tu, meitiņ,
Rādi visu augumiņ'.
127 [Grostonas Md].

- 75 -

36147.

Jaunas meitas velējuos
Aiz upītes leicītī;
Jauni puiši klausējuos
Kai rīksteņi lazdeņuos.
143 [Jāsmuižas D].

36148.

Kliedzu, kliedzu, klausījos,
Kas pretim atkliedzās;
Tautu dēls atkliedzās,
Viņā lauku galiņā
Kumeliņu sedlodams.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

36149.

Kam, brālīti, audzināji
Sētvidū zaļu birzi?
Tur atskrēja mūs' māsiņas
Kā bitītes dziedādamas.
546 [Kuldīga Kld apr.].

36150.

Kas tā tāda, kas dziedāja
Aiz bērziņa ataudziņas?
Tā manam brālīšam
Sirdi vien ēdināja.
378 [Seces Jk].

36151.

Kas tā tāda dziedātāja
Aiz zaļās ataudziņas?
Tā man sirdi ēdināja,
Traucēj' manu kumeliņ'.
418 [Sunākstes Jk].

36152.

Kā, puisīti, nu nedziedi,
Kā dziedāji pērnruden;
Kā dziedāji pērnrudeni,
Uz manim domādams.
24 [Asares Il].

36153.

Klausies, tautu neveiklīti,
Kā dzied meitas maltuvē:
Ņem prātā, ņem galvā,
Sargā savu tēvu zemi.
241 [Lubānas Md].

36154.

Koklīte koklēja
Upītes malā,
Bij man redzēt
To koklētāju,
Es dotu labrītu,
Labvakariņu.
74 [Cīravas Azp].

36155.

Ko līdz manim šeit dzīvot,
Kas pēc manim klausījās?
Nākat, kungi, no avota
Man' balstiņu klausīties.
335 [Puzes Vp].

36156.

Koši dzied ciema meitas,
Puišu bikses velēdamas.
Kaut man būtu tas puisītis,
Kam biksītes piederēja.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

36157.

Koši dziedu rītā agri,
Koši vēlu vakarā.
Tālu auga tautu dēlis,
Lai balsāji remdējās.
39 [Bārtas Lp].

36158.

Ko vērts man še dziedāte,
Savu balsu skandināt:
šei nav mana arājiņa,
Kas pēc manis klausījās.
605 [Skolas].

36159.

Lai darīju, ko darīju,
Dziedādama vien darīju:
Dziedādama cimdus metu,
Dziedādama noadīju,
Dziedādama sagaidīju
Tautu dēlu atjājam.
605 [Skolas].

361591.

Lai darīju, ko darīju,
Dziedādama vien staigāju;
Dziedādama ganos gāju,
Dziedādama rijā gāju,
Dziedādama sagaidīju
Tautas dēlu atjājam.
167 [Kalvenes (Tāšu-Padures) Azp].

36160.

Laižu sovu baļsiņu
Caur pūriņu, caur mežiņu;
Tautu dāls klausējuos,
Kumeliņu sadluodams.
389 [Silajāņu Rz].

36161.

Lejēniešu puišiem bēgu,
Brunčos galvu satinusi;
Kad redzēju kalnēnieti,
Pretī gāju dziedādama,
Klāt tecēju mutes dot.
605 [Skolas].

- 76 -

36162.

Lejiņā dubļus bridu,
Kalnā kāpu gavilēt:
Lai vējiņš balsi nesa
Manam linu arājam.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

36163.

Lēni, lēni es staiguoju,
Vēļ lēņuok gavilēju;
Lānajom tautiņom
Nūjemt munu vainadziņu.
579 [Viļāni Rz apr.].

36164.

Luste, luste vanagam,
Zīle dzied kaņepēs;
Luste tautu dēliņam,
Kad dziedāju bāliņos.
213 [Lazdonas Md].

36165.

Lustītēms, vēlītēms
Jauna gāju tautīnās:
Sev dzievāšu, ne otram,
Jeb jo jauna aizgājuse.
355 [Rucavas Lp].

36166.

Muns mīļais, muns duorgais,
Tympus upes gaviļoi;
Cierstum kūku, dūtum rūku,
Ka māmeņa naradzātu.
Ka māmeņa īraudzeis,
Byus mugura ūdarāta.
78 [Dagdas D].

36167.

Muote, mozu auklādama,
Soka: lela dzīduotuoja.
Muotei lela dzīduotuoja,
Kai puiškiņu muonītuoja.
174 [Kārsavas Ldz].

36168.

Moza asu, bet jau gudra,
Muoku tautas maldynuot:
Gonūs eju, gavilēju,
Jaunus puišus kairynuoju.
357 [Rudzētu D].

36169.

Nedomājat jūs, puisīši,
Kad es dziedu jūsu dēļ:
Svešas zemes māmulīna
Auklē manu arājīnu.
192 [Kosas C].

36170.

Neklausies, dēlu māte,
Tevis dēļ nedziedāju.
Es tik pati padziedāju
Tai košāi vakarā.
605 [Skolas].

36171.

Neviens putniņš tā nedzied,
Kā tas purva strazdiņš dzied:
Dzied āriski, riski, riski,
Dzied purviski, viski, viski.
Tā dziedāja tautu dāls,
Man' māsiņu izvildams.
72 [Cesvaines Md].

36172.

Nodziedāju skaistu dziesmu,
Baltas rozes ravēdam';
Izdzirduši tautu dēli,
Sāka mani bildināt.
127 [Grostonas Md].

36173.

No rītiņ agr agr
Grazn grazn padziede.
Le dzirde taut dēls,
Gultiņē guldams.
445 [Ugāles Vp].

36174.

No rītiņa padziedāju,
Uz vakaru gavilēju;
No rītiņa tautas jāja,
Uz vakaru bāleliņi.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

36175.

Paklausies, tautu dēls,
Kur dzied tava līgaviņa,
Raibas govis ganīdama,
Tevim zeķes adīdama.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

36176.

Puiši mani neredzēja,
Kad es maza rāpojos.
Kā puisīši nu redzēja,
Kad es liela dziedātāja?
605 [Skolas].

- 77 -

36177.

Purvu bridu dziedādama,
Žagariņus lauzīdama;
Tautās bēdzu raudādama,
Asariņas slaucīdama.
127 [Grostonas Md].

36178.

Pūšat, mani bāleliņi,
Zaļa vaŗa trumetnītes,
Lai dzird mana līgaviņa,
Lai balsā remdējās.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

36179.

Seiki dzīžu, gari valku,
Syla molu ganeidama,
Lai dzierd munys oruojeņš,
Aiz kalniņa ecējūt.
143 [Jāsmuižas D].

36180.

Sīki dzied, gaŗi velk
Tautu meita ganīdama,
Tā manam bāliņam
Sirdi vien ēdināja.
146 [Jaungulbenes Md].

36181.

Skaistu dziesmu padziedāj'
No rītiemi, vakariem,
Tam puišam žēl darīj',
Kam nav savas līgaviņ's.
241 [Lubānas Md].

36182.

Skaļi dzīd tautu meita,
Uz ceinīša pakuopuse,
Lai dzierd jū i tautu dāls,
Lai sajuoja precinīki.
579 [Viļāni Rz apr.].

36183.

Skaņu balsiņu palaidu
Pa upītes maliņom,
Lai dzierdēja oruojiņš,
Vēl skaistuok es dzīduoju.
35 [Baltinavas Abr].

36184.

Skaņu balsiņu palaidu
Lila meža maliņā,
Lai izdzierda tautu dāls,
Lai uz mans prīcuojuos.
35 [Baltinavas Abr].

36185.

Skanēt skan, spīdēt spīd,
Man augot bāliņos;
Lai sajāja tuvu tālu
Pār novadu tautu dēli.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

36186.

Skaņi dziežu, nokliedzos,
Lai dzird manis arājiņš;
Kad tas mani neredzēja,
Lai balsī remdējās.
398 [Skrundas Kld].

36187.

Skaņi meži rītā agri,
Skaņi sebu vakarā;
Jājat, tautas, rītā agri,
Jājat sebu vakarā.
513 [Zemītes Tk].

36188.

Stalti juoja tautu dāls,
Kumeļāsādādams;
Skaisti dzīd maņ muosiņa,
Rūžu duorzu laistīdama.
389 [Silajāņu Rz].

36189.

Stāvēdama es dziedāju,
Sēdēdama gavilēju,
Lai nevar tautu dēli
No balsiņa zīmēties.
605 [Skolas].

36190.

Suņi rēja, puiši nāca,
Ciema meitas gavilē;
Ko priecājties, ciema meitas,
Tie jau nav tautu dēli.
439 [Trikātas Vlk].

36191.

šaipus ogres es dziedāju,
Viņpus ogres atskanēja.
Vai tādēļ aizogrieši
Noņems manu vainadziņu?
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

36192.

šaipus pura es dziedāju,
Viņpus pura atskanēja,
Vai tādēļ man atjāja,
No Vāczemes precinieki?
Pēr' atjāja zirgu zagļi,
šogad krampju lauzējiņi.
286 [Nītaures Rg].

- 78 -

36193.

šķiŗatiesi, meža gali,
Lai balstiņas tāli iet;
Lai balstiņas tāli iet
Pašā tautas sētiņā.
190 [Kokneses Rg].

36194.

šitie puiši tā domāja,
Ka es dziedu viņu dēļ.
Es šito puišu dēļ
I dziesmiņu netrallinu.
605 [Skolas].

36195.

šitie puiši tā domāja,
Ka es dziedu viņu dēļ.
Man māmiņa atvedīs
Pār Daugavu arājiņu.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

36196.

Tautys juoja reitiņā,
As dzīduoju vokorā.
Koļ tautietis ustobā,
Es par lūgu kaņepēs.
170 [Kapiņu D].

36197.

Tautis lela pyura prosa,
Es tam dzīsmu vuocelīti.
Tautīts dzīsmas pasmuodēja,
Muna pyura naredzēja.
389 [Silajāņu Rz].

36198.

Tā dziedāja jaunas meitas,
Kā to vasku tecināj';
Tā skatās jauni puiši,
Kā riekstiņu lagzdiņā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

36199.

Tīšām vien purvā bridu,
Žagariņus lasīdama;
Pakaļ brida tautu dēls,
Asariņas slaucīdams.
480 [Vējavas Md].

36200.

Trīs meitas dziedāj'
Ābeļu dārzā.
Ņem, brālīt, vienu,
Es ņemšu otru,
Lai tā trešā
Māmiņu kopj.
197 [Krotes Lp].

36201.

Trīs meitiņas skaisti dzied
Mellāi alkšņu krūmīnā;
Tām jās rītu Rīgas kungi
Mellajim kumeļim.
301 [Palsmaņa Vlk].

36202.

Uz kalniņa dziedāt kāpu,
Kā lielā kriķu guba.
Velns, kur bija ciema puiši,
Kad tie manis neredzēj'?
184 [Ķēču Rg].

36203.

Uz cinīti dziedāt kāpu,
Uz akminu gavilēt,
Lai balstiņa atskanētu
Tautu dēlu sētiņā.
127 [Grostonas Md].

36204.

Uz kalnīna dziedāt kāpu,
Lai skan tālu vakarā.
Velns, kur bija ciema puiši,
Kad tie mani neredzēja.
Vai tie lāga negribēja
Redzēt manu augumīnu?
192 [Kosas C].

36205.

Uz robeža dzīvodama,
Trijād' loku valodiņ';
Dieviņš zina dzīvojot,
Kādi ļaudis gadīsies.
241 [Lubānas Md].

36206.

Uz robeža dzīvodama,
Trejād' loku valodiņu;
Kādi ļaudis bildināja,
Tādu laidu valodiņu.
391 [Sinoles Vlk].

36207.

Vai dziedāju lejiņā,
Vai dzied' kalna galiņā;
Vai tie puiši akli bija,
Ka tie mani neredzēja?
477 [Vecpils Lp].

36208.

Vakaros jaunas meitas
Kalnos kāpa gavilēt,
Gribēdamas tīru maizi,
Manus baltus bāleliņus.
77 [Codes B].

- 79 -

36209.

Var pazeiti tū meitiņu,
Kur' vess tautas šūrudiņ;
Dūmuodama vīn staigoj,
Rūku dorbu skubynoj.
494 [Viļānu Rz].

36210.

Darma maņ i še dzīduot,
Darma bolsu skandynuot,
Darma šenes puiškiņim
Ap manim lidinēt.
414 [Stirnienes Rz].

36211.

Darma man i te dzīduot,
Darma zemi reibynuot,
Darma šenes puiškinim
Ap manim i lidinēt,
Maņ vīteņa sen zynama,
Seņ apīti teirumeņ'.
389 [Silajāņu Rz].

36212.

Viņpus upes siliņā
Jauna meita gavilē;
Tai vajaga sirma zirga,
Stalta paša jājējiņa.
241 [Lubānas Md].

36213.

Visi ļaudis tā sacīja,
Kad es dziedu puišu dēļ,
Es nedziedu puišu dēļ,
Es dzied' sava prieka dēļ.
604 [Dažādi iesūtītāji].

Table of Contents |View Entire Work