HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

7. Aizsmakusi balss. Balss jāsarga no maitāšanas.

435.

Aizsmakusi es dziedāju,
Aizsmakusi gavilēju:
Māte mani ielikusi
Bez vārdiņa šūpulī.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 399 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Rīklīt' mana, smakulīte,
Aizsmakusi vien stāvēji.
Vai bij māte ielikusi
Bez vārdiņa šūpulī?
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)].

436.

Aizsmakusi es dziedāju,
Aizsmakusi gavilēju:
Vai māmiņa ielikusi
Smakulīša šūpulī?
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

4361.

Kas to manu skaņu balsi
Vakarā nobrīnēja?
Dievs dev' tam neredzēt
Rīta saules uzlecam.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4362.

Balsiņš smok, balsiņš smok,
Kas to balsu smacināja?
Neveiklītis puru brida,
Tas to balsu smacināja.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

437.

Lēni, lēni padziedāju
Bez saulītes vakarā,
Lai nedzird jauni ļaudis,
Lai balsiņu nemaitā (nemaitāja).
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)], 256 [Apguldē (Auru pag. Jg)], 275 [Zemgales novados].

1. Vai, manu skaņu balsi,
Sveši ļaudis samaitāja!
Ne balsiņu vien maitāja,
Maitā visu augumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

438.

Māte mani brēcināja,
Skaļu balsi gribēdama;
Jo es brēcu, jo aizsmaku,
Jo skaļāku nedabūju.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

4381.

Ne man bija skaļa balsa,
Ne ērdīgas valodiņas:
Man māmiņa maziņai
Raudāt vaļas nelikuse.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

4382.

Ni man bija skaņa balsa,
Ni ērdīgas valodiņas:
Vai māmiņa ielikusi
Neveiklīša šūpulī?
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

4383.

Netīšām izdziedāju
Bez saulītes vakarā;
Kas bijiet skauģa ļaudis,
Balsa mana neņemiet.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

439.

Netīšām nodziedāju
Pēc saulītes vakarā;
Kuŗš, ļautiņi, dzirdējāt,
Ļaunus vārdus nevēlat.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Tumsā gāju vakarā
No druviņas dziedādama;
Kur, ļautiņi, dzirdējāt,
Ļauna vārda nedodat.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

440.

Par ko man šovasar
Aizsmakusi valodiņa?
Man' aiztrauce lakstīgala
Smalku lazdu krūmiņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

441.

Sveši ļaudis lielījās
Manu kaklu aiztaisīt.
Vaļā durvis, vaļā logi,
Vaļā mana valodiņa.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 64 -

442.

Vai tā tautu istabiņa
Zēveļ' malku kurināta?
Aizsmok mana valodiņa
Pirmajā vakarā.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

36089.

Ej, vokora auseklīts,
Muna bolsa namaitoj,
Es bērniņš,trokulīts,
Vokorā vuovuļuoj'.
174 [Kārsavas Ldz].

36090.

Es pi sovas muomuliņas
Pīkususi, aizsmokusi;
Pīkususi doncuodama,
Aizsmokusi dzīduodama.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

Table of Contents |View Entire Work