HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līksma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot, gavilējot.

318.

Aiz kalniņa meitas dzied,
Tur dzied mana līgaviņa:
Skaisti dzied, gaŗi velk,
Kā līgot(i) nolīgoja.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. Aiz kalniņa meitas dzied,
Aiz migliņas neredzēju;
No balstiņas vien pazinu,
Kuŗa mana līgaviņa:
Smalki dziedāj', gaŗi vilka,
Kā līgoti nolīgoja.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

2. No balsiņas klausījos,
Kur dzied mana līgaviņa:
Rupji teica, gaŗi vilka,
Uzvilkdama gavilēja.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

Par gabalu es pazinu,
Kur dziedāja sērdienīte:
Tievi vilka, gaŗi sauca,
Kā raudāti noraudāja.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

319.

Ar uzviju es dziedāju,
Ar uzviju gavilēju,
Ar uzviju lai noņēma
Manu zīļu vainaciņu.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

320.

Ar uzviju es dziedāju,
Ar uzviju gavilēju:
Ar uzviju tēvs māmiņa
šūpļa virves vīdināja.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 399 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

321.

Dziedat, meitas, ko dziedat,
Tikai resni nedziedat!
Es, brāļos dzīvodama,
Resni dziedāt nemācēju.
350 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

322.

Dziedāt vien es mācēju,
Gavilēt nemācēju;
Lūdzu savu bāleliņu,
Lai par mani gavilē.
224 [Kabilē (Kld)].

323.

Dziedi, dziedi, man' māsiņa,
Dzied' ražani dziedādama;
Tautas loka kumeliņu
Pēc tavām balsiņām.
190 [Kuldīā], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

324.

Dzied', māsiņa, nelīdzini,
Neba segsi mugurā;
Līdzin' baltas villainītes,
Tās tu segsi mugurā.
190 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 50 -

325.

Dzied, māsiņa, pavilkdama,
Dzied' atkal locīdama:
Brīžam taisna mūža teka,
Brīžam gāja līkumā.
275 [Zemgales novados].

326.

Dzied', māsiņa, sīki sīki,
Es dziedāšu reši reši;
Kur mēs divas dziedāsam,
Tur zemīte līgosies.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Kur mēs divi dziedājām,
Tur zemīte līgojās;
Gan jūs paši redzēsiet,
Piemīsam Daugaviņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

327.

Dzied', māsiņa, sīki sīki,
Es dziedāju resni resni:
Tev aizveda tāļi tāļi,
Es paliku kaimiņos.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

328.

Dziedu, dziedu pavilkdama,
Atkal dziedu locīdama:
Dieviņš zina, mūdiņā
Kādi ļaudis klausījās.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

329.

Dziedu, dziedu pavilkdama,
Dziedu atkal locīdama:
Tautām dziedu pavilkdama,
Bāliņam locīdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

330.

Dziedu sīki (smalki), dziedu reši (resni, rupji),
Lai tautiņas nepazina;
Tikpat bija pazinuši (-šas)
Man' ērdavu valodiņu.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

331.

Dziesmiņ' (dziesmīt') loku, valodiņu,
Kādu pate gribēdama;
Augumiņa (augumiņu) nevarēju
Par Laimiņas likumiņu.
82 [Kļavkalnē (Kļavkalns, Kosas pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Kādu gribu, tādu ļoku
Savu sīku valodiņu;
Augumiņa nevarēju
Par Laimiņas laidumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

332.

Dziesmītē vien pazinu,
Kuŗa sieva, kuŗa meita:
Meitas drīzi drīzināja,
Sievas lēni lēņināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3321. 36008.

Ieņemam mēs, māsiņas,
Vidū sīku dziedātāju!
Vidiņāi sīks balsiņis,
Locin loka valodiņu.
3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], (215 [Lēdmanes Rg]).

333.

Ievilkdama es dziedāju,
Ievilkdama gavilēju;
Ievilkdama mīļa Māŗa
Manu mūžu kārsināja.
190 [Kuldīā], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

334.

Gan jo rupji es dziedāju,
Gan jo rupji gavilēju;
Sak' ļautiņi izdzirduši:
Klau! bajāra sieva dzied.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

3341.

Gan jau rupji es dziedāju,
Vēl rupjāki gavilēju,
Lai nesaka dēlu māte:
Dzird', kur mana vedekliņa.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

335.

Gana sīki es dziedāju,
Gana sīki gavilēju,
Tādēļ saka sveša māte,
Ka es tauri taurējot.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

336.

Gauži dziedu dziedādama,
Gauži raudu raudādama:
Man Laimiņa neatstāja
Viena īsta bāleliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 51 -

337.

Gribēj' mani tautu dēls
Balsiņā nolūkot;
Sav' trejādi es dziedāju,
Sav' trejādi gavilēju.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

338.

Jauno māsiņu vidū ņēmu,
Tā smalki dziedāja locīdama;
Jauno bāliņu kamanu galā,
Tas viegli nolaide no kalna lejā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

339.

Kad dziedāju, sēri dziedu,
Kad raudāju, gauži raudu;
Kam tā mana māmuļīte
Gaudulīti audzināja.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

340.

Klausies, mana māmuļīte,
Vai ražani es dziedāju.
- Tu, meitiņa, sēri dziedi,
Tu paliksi sērdienīte.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

3401.

Klausāties, sveši ļaudis,
Kur dzied mārša ar māsiņu:
Viena smalki, otra rupji
Erģelēt ērģelēja.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

341.

Kur meitiņas (tās meitas) pulkiem (-kā) dzied,
Tur ērģeļu nevajaga:
Cita sīki, cita reši (resni, rešņi)
Ērģelēt(i) ērģelēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

342.

Lai dzied sīki, kas dzied sīki,
Tu, māsiņa, nedzied sīki:
Atradīsi tautiņās
Sīku savu (tavu) dzīvošanu.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

343.

Līgodama vien staigāju
šo gaŗo vasariņu:
Salīgoju brāļam sievu,
Sev dižanu (diženu) arājiņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

344.

Māc', māmiņa, tā dziedāt,
Kā dziedāja lakstīgala.
- Lok' meitiņa, tā mēlīti,
Kā locīja lakstīgala.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

3441.

No rītiņa es dziedāju,
Uz vakaru gavilēju:
No rītiņa tautas jāja,
Uz vakaru bāleliņi.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

345.

Jumpraviski es dziedāju,
Jumpraviski gavilēju;
Vai tādēļ mani sauca
Jumpraviešu līgaviņu?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3451.

Dūreniski es dziedāju,
Dūreniski gavilēju:
Dūreniešu māmuliņa
Auklē manu arājiņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

346.

Pa puišam es dziedāju,
Pa puišam gavilēju:
Man' māmiņa ielikusi
Brāleliņa šūpolī.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3461.

Pa puišiem as dziedēju,
Pa puišiem gaevilēju,
Pa puišiem noelīguoja
Muns vizuļu vaiņaeciņš.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

347.

Pa puišam es dziedāju,
Pa puišam gavilēju;
Saka tautas dzirdēdamas:
Puiši vien tos ganos.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

3471.

Pa spranciski es dziedāju,
Pa spranciski gavilēju.
Vai tādēļ gadījās
Spranču zemes arājiņš.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 52 -

348.

Padziedāju, kā mācēju,
Kā bij' maza ieraduse;
Es nebiju lakstīgala,
Locīt savu valodiņu.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

349.

Pamijam mēs, māsiņas,
Vidū smalku dziedātāju;
Vidū smalka dziedātāja
Kā bitīte vīvanāja (vivināja).
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

350.

Pavilkdama es dziedāju,
Pavilkdama gavilēju,
Pavilkdama laiku liku
Tālīnām tautiņām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

351.

Pavilkdama es dziedāju,
Pavilkdama gavilēju:
Pavelc mani tu, Laimiņa,
Labu ļaužu maliņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

352.

Pēc skrundiņas es dziedāju,
Pēc skrundiņas gavilēju:
Pā(r) novada mans prātiņš,
Pā(r) novada padomiņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

353.

Pēc leitīšu es dziedāju,
Pēc leitīšu gavilēju,
Pēc leitīšu es nesāju
Savu zīļu vainadziņu.
Man atbrauca no leitīšu
Sešis bēris kumeliņis,
Sešis bēris kumeliņis,
četris kaltis ritentiņis.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

354.

Pēc ventīnas es dziedāju,
Pēc ventīnas gavilēju,
Pēc ventīnas norakstīju
Savas baltas villainītes.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

355.

Puiša balsi es dziedāju,
Puiša balsi gavilēju:
Dažu labu dēla māti
Es gaŗām pavadīju.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

356.

Pulka meitu dziedātāju,
Nav nevienas ievilcējas;
Mūs' māsiņa, sīka, maza,
Visas pulkas ievilcēja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

357.

Rāmi, rāmi es dziedāju,
Vēl jo rāmi gavilēju:
Dievs dod manim ielīgot
Rāmā tautas sētiņē.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

358.

Rudeniski es dziedāju,
Rudeniski gavilēju:
Rudenī nolīgoju
Tālajās tautiņās.
124 [Lāzberģi (Mārkalnes pag. Vlk)].

359.

Rupji, rupji es dziedāju,
Vēl rupjāki gavilēju;
Vai tādēļ dēlu māte
Neņems mani vedeklās.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sīki dziedu, gaŗi velku
Uz robeža ganīdama:
Vai tādēļ dēla māte
Neņems mani vedeklai.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

360.

šūpo mani, māmuliņa (māmulīte),
Vālodzītes šūpolī (šūpulī):
Lai es loku valodiņu,
Kā locīja vālodzīte.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

361.

Sīki dziedu dziedādama,
Gauži raudu raudādama:
Māmiņai žēli daru,
Kam dod jaunu tautiņās.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

362.

Sīki dziedu dziedādama,
Lai man' saka maģ' esot,
Lai tautiņas neprsasīja
No māmiņas malējiņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 53 -

363.

šķitu bitīt' i sīcam
šo āriņu maliņā,
šo āriņu meitiņām
Pašām sīka valodiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sīce bite, kamenīte
Daugaviņas maliņā:
Daugaviņas meitiņām
Tāpat sīka valodiņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3631.

Sēri, sēri es dziedāju,
Vēl jo sēri gavilēju;
Kas dzirdēja, tas sacīja:
Klau, sērdiene gavilē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

364.

Strauji tek tā upīte,
Tai oliņas dibinā;
Sēri dzied tā meitiņa,
Tai nebija māmulītes.
216 [Ventspilī].

365.

Tautu dēlis lielījās
Man' no balsa nolūkojis;
Ko tu, nelga, lielījies,
Mans balsiņis divējāds.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

366.

Tec, upīte, neviļņo (nelīgo),
Lai viļņo (līgo) ezariņš;
Dzied', māsiņa, negavile (negavel'),
Lai gavile (gavel') bāleliņš.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tec, upīte, neviļņo,
Lai viļņo ezeriņis;
Dzied', māsiņa, neziņģē,
Lai ziņģē bāleliņis,
Kam palika tēva zeme,
Tēva bēri kumeliņi.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

367.

Uz spēlītes es dziedāju,
Uz spēlītes gavilēju;
Uz spēlītes man Laimiņa
Pina puķu vainadziņu.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

3671.

Uz traļļim es dziedāju,
Uz traļļim gavilēju;
Kuŗu dziesmu izdziedāju,
Traļļus situ pakaļā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

3672.

Uz tralliem es dziedāju,
Uz tralliem gavilēju:
Uz tralliem tēvs māmiņa
Man pakāra šūpolīti.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

368.

Vai bitīte šūtin šuva,
Vai rakstīt norakstīja;
Vai meitiņas dziedāt dzied,
Vai līgot nolīgoja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3681.

Visi zemes arājiņi,
Nava viena ecētāja;
Visas resni dziedātājas,
Nava vienas sīkaliņas.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

369.

Ceļu gāju dziedādama,
Kā irbīte rakstīdama;
Norakstīju irbes kroni,
Lakstīgalas vainadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

36035.

Vai, tū munu skaņu bolsu,
Kur tu tuoļi nūskanēji!
Pa bolsam tautu dāls
Uz manim attecēja.
35 [Baltinavas Abr].

36036.

Ai, jel manu skaļu balsu,
Manu maģu augumīnu!
Brāļos dziedu, vējš aiznesa
Pašā tautu dubenā.
39 [Bārtas Lp].

36037.

Ak tu, munu skoņu bolsu,
Tik vuordīgu volūdiņu!
Par pūrim, par mežim,
Tik vuordīgi nūskanēja.
168 [Kalupes D].

- 54 -

36038.

Daudz vokoru dzīduot guoju
Lel' ovūta maļeņā;
Izdzīduoju bruoļam sīvu,
Sev varenu oruojeņu.
605 [Skolas].

36039.

Dziedu smalki, dziedu rešņi,
Lai Laimiņa nepazina;
Lai Laimiņa nepazina,
Lai ij gauži neraudāja.
3 [Adulienas Md].

36040.

Es pazinu to meitiņu,
Kuŗa liela dziedātāja:
Zilas acis, sārti vaigi,
šķiltin šķīla valodiņu.
24 [Asares Il].

36041.

Es vaiņagu valkataj,
No vaiņag vien dziedaj;
No puišiem nedziedaj,
Lai netop ienaida.
17 [Ances Vp].

36042.

Jaunos meitas tai dzīdova,
Kai pa vosku tacynova;
Jauni puiši tai verās,
Kai rīkstiņu lazdiņā.
170 [Kapiņu D].

36043.

Kā es gribu, tā paloku
Savu sīku valodiņu;
Gribu, dziedu pa tautām,
Grib', pa saviem bāliņiem.
241 [Lubānas Md].

36044.

Moziņš beja man bolstiņš,
Vjel mozuoks augumiņš;
Voi tamdēļ dālu muote
Najems mani vadakluos?
36 [Balvu Abr].

36045.

Nebij manis māmuliņa
Daudz maziņas raudināj'si;
Nebij man skaļa balsa,
Ne irdenas valodiņas.
14 [Alsviķa Vlk].

36046.

Neviens mani neredzēja,
Kad jūŗā gavilēju;
Jūŗas kāpas, tās redzēja,
Priedes kāpu galiņā.
378 [Seces Jk].

36047.

Pa saulei es dziedāju,
Pa saulei gavilēj';
Pa saulei man noņēma
Manu zīļu vainadziņ'.
378 [Seces Jk].

36048.

Pa tautām, pa tautām,
Ne pa savu bāleliņ';
Pa tautām dziesmu dziedu,
Pa tautām valodiņ'.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

36049.

Pulkiem dzied vēŗa meitas,
Pulkiem vēri trīcināja;
Es bij viena āra ļaužu,
Trīcināju ozoliņus.
193 [Krapas Rg].

36050.

Seiki dzīžu, gavylovu,
Poša sevi zamynovu,
Lai nataisa kaimiņ'puiši
Ap manimi volūdiņu.
326 [Preiļu D].

36051.

Seiki seiki es dzīduoju,
Vairuok seiki gavilēju;
Kad es guoju pi bruoļim,
Stabuleišu navajdzēja.
503 [Višķu D].

36052.

Seiki seiki es dzīduoju,
Vaira seiki gavilēju:
Man māmeņa īlykuse
Seikaleņasšyupulī.
389 [Silajāņu Rz].

36053.

Tā dziedāju, tā runāju,
Kā bij' maza ieraduse;
Es neiešu ļaužu dēļ
Dreijāt savas valodiņas.
286 [Nītaures Rg].

- 55 -

36054.

Tec, upīte, nasalūk,
Lai lūkās Daugaviņa;
Dzīd, muosiņ, nagavyloj,
Lai gavyloj tautu meita.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

Table of Contents |View Entire Work