HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

2. Meitas pulcējas rotāt un līgot, puiši klausīties un lūkoties. Rotaļu dziesmas.

257.

Dziedādama es uzkāpu
Baltābola kalniņā,
Lai bierst manas greznas dziesmas
Baltābola ziediņos.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

258.

Dziedam divi, dziedam divi,
Neiet šurpu, neiet turpu;
Kad dziedāja liela pulka,
Kā līgot nolīgoja.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

259.

Dziedat, meitas, dziedat, meitas,
Prieki nāca šai zemē:
Divi laivas zelta nāca,
Trešā sīka sudrabiņa.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

260.

Dziedat, meitas, nu iet koši (grazni),
Meža gali līgojas;
Nu (tur) nāk puiši koklēdami
Pār (caur) ābeļu līdumiņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

261.

Dziedat, meitas, upmalā,
Upē balsa nelaidiet,
Laidiet pāri pār upīti
Resnajos ozolos.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Dziedat, meitas, uz upītes,
Pāri balsi nelaižat,
Lai nedzird skauģa ļaudis,
Lai balsiņu nemaitāja.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

262.

Ekur meitu pulka iet,
Kā ieviņas ziedēdamas;
Puiši gāja raudzīties
Kā riekstiņus lazdiņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

263.

Koši, koši meitas dzied
Ciesupītes maliņāi;
Ciesupīte pavadīja
Manu daiļu augumiņu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

264.

Kuplis auga ozoliņš
Pašā rožu viducī;
Tur svētdienas meitas gāja
Skaistas dziesmas darināt.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

2641.

Līgojam div' bitītes,
Kamēr trešo atrodam.
Ņemsim trešo Leišu meitu
No Daugavas otras malas.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

265.

Pulciņš dzied jaunu meitu
Gludajām galviņām;
Glaud', māmiņa, man galviņu,
Lai es teku pulciņā.
409 [Līksnas pag. D], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Saule danci ritināja
Diža meža maliņā;
Jož, māmiņa, Ķēžu jostu,
Es tecēšu raudzīties.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

Mozi bārni igras vede
Daugaveņas maļeņā.
Jūz, mameņ, zalta jūstu,
Lai es taku draudzeitē.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

- 42 -

266.

Līgotāji, līgotāji,
Nav vairs tāļu Jāņa diena:
šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pate Jāņa diena.
386 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

267.

Mazs puduris meitu dzied
Apalā(i) kalniņā;
Trīs novadu puiši jāja
Pie tā mazā pudurīša (puduriņa).
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

268.

N-nieces koši dzied
Apaļā kalniņā;
Gaŗām jāja N-nieki,
Kā sunīši smilkstēdami.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

269.

Padziedam mēs, māsiņas,
Nu (vēl, še) vienā vietiņā (pulciņā);
Dievs to (Dievis, Dieviņš) zina, citu gadu
Kur mes katra (kuŗa) dziedāsim (līgosim),
Cita tālu tautiņās,
Cita smilšu kalniņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Ar turpinājumu:
Kuŗa tautu rociņā,
Sērstu nāks bāliņos;
Kuŗa smilšu kalniņā,
Tās mūžam neredzēs.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

2. Padziedam, bāleliņi,
Nu vienāi vietiņā;
Dievs to zina, citu gadu
Kur mēs katris līgosim:
Cits Krievos, cits Leišos,
Cits dziļāi Vāczemē.
82 [Kļavkalnē (Kļavkalns, Kosas pag. C)].

270.

Pavasaŗa vakarā
Uz zalā pakalniņa
Pirmo reizi dziedāt gāju,
Savu balsi vēdināt.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

271.

Pūšat, brāļi, vaŗa taures,
Zaļa vaŗa trimateles,
Pūšat tautu laukmalē,
Lai nāk tautas klausīties.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Sit, bāļiņi, vaŗa bungas
Augstāi kalna galiņāi,
Lai tek ciema dzeltainītes
No maliņu maliņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Pūt, bāliņi, vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams,
Lai dzirdēja vecas meitas,
Aizkrāsnē gulēdamas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

272.

Puiši jāja runādami,
Kā ozoli dunēdami;
Meitas gāja dziedādamas,
Kā naudiņa skanēdama(s) .
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

273.

Pulkā meitas ieradušas,
Lēni gāja dziedādamas;
Es bij' viena ieraduse (-si),
Es teciņus vien tecēju.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 162 [Dēselē (Nīkrāces pag. Azp)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

274.

Sanākušas sadziedam,
Treju kungu zeltenītes:
Koknesietes, bērzonietes,
Un es viena bebrēniete.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

2741.

Te man tika, te es dziežu
Tāi spicā kalniņā,
Lai balsiņa atskanēja
Tēva dēla sētiņā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

275.

Trīs karogi meitu gāja
Pa(r) lielo tīrumiņu,
Trīs gadiņi (vasaras, dieniņas) zeme raud
Meitu kaŗa gājumiņ'.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

276.

Vardes kurca poriņā (dīķītī),
Vardelēni maliņā;
Meitas dzied kalniņā,
Meitenītes lejiņā.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 43 -

Lielas meitas kalnā dzied,
Pušaudzītes lejiņā;
Pušaudzīšu vainadziņi
Kā austriņa vizināja.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

277.

Viņpus upes meitas dzied,
Dzied lielās, dzied mazās;
Lielajām, mazajām
Apzeltīti vaiņadziņi.
262 [Brambergā (Glūdas pag. Jg)].

1. Viņpus upes puiši dzied,
Dzied lielie, dzied mazie;
Ir lieliem, ir maziem
Salmu pītas cepurītes.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

278.

Ceļat (celiet) mani uz akmeņa,
Es mazāka (mazaja, mazā) dziedātāja,
Lai balsiņis līdzi skan
Ar (līdz) citām māsiņām (meitiņām).
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 24 [Lēdurgas draudzē], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 188 [(?)], 190 [Kuldīā], 216 [Ventspilī], 267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Es mazaja dziedātāja,
Es vidū stāvētāja,
Lai balsiņis līdzi skan
Ar citāmi māsiņāmi.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Maza biju, bet jau gudra,
Kalnā kāpu gavilēt,
Lai man arī balsiņš skan
Līdz citām māsiņām.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

36002.

Ar kū mani sadarēja,
Ar tū laižu volūdeņ';
Ar kū man nasatyka,
Ar tū runuot narunuoju.
389 [Silajāņu Rz].

36003.

Dziedāsim divi vien,
Ka mūs citi nepalīdz;
Lai tie citi klausījās,
Kā mēs divi dziedājām.
3 [Adulienas Md].

36004.

Dziediet, meitas, ar manim,
Man bij daudzi skaistu dziesmu;
Laidiet manu kumeliņu
Savā rožu dārziņā.
127 [Grostonas Md].

36005.

Dziediet, meitas, manu dziesmu,
Ņemiet mani palīgā,
Es ar būšu palīdzēt,
Ievilkdama, locīdama.
3 [Adulienas Md].

36006.

Dziedat, meitas, manu dziesmu,
Ņemat mani palīgā;
Es tev būšu palīdzēt
Rožu dārzu purināt.
378 [Seces Jk].

36007.

Eite, meitas, puļceņā,
Eite lēņi dzīduodamas,
Lai zemīte nasajyut,
Lai tei gauži naraudoj.
605 [Skolas].

36009.

Sēd solā, sēd krēslā,
Dziedāsim labu dziesmu;
Liels ciemiņš, daudz valodu,
Kas tās visas izrunās?
241 [Lubānas Md].

36010.

Taisiet, meitas, gaŗas cisas,
Nu būs daudz gulētāju:
Divi laivas puišu brauca
Pār Daugavu dziedādamas.
240 [Lodes Vlm].

36011.

Tuoļi, tuoļi muni rodi,
Aiz pūrim, aiz mežim;
Kad mes reizi tykomēs,
Tad mes skaiški padzīduojom.
358 [Rugāju Abr].

36012.

Trejotā, trejotā -
Gona bolsa četrotā;
četrotā, četrotā-
Gona bolsa sešotā.
174 [Kārsavas Ldz].

36013.

Upīte tecēja,
Zvārguļi skanēja,
Trīs māsiņas dziedāja
Upītes malā.
378 [Seces Jk].

- 44 -

36014.

Zīd īveņa pret īveņi
Lela kolna galeņā;
Zīd (dzīd) muoseņa pret muoseņi
Lela golda galeņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

Rotaļu dziesmas.

279.

Divi pulki meitu gāja (nāca),
Abi gāja (nāca) dziedādami;
Ne vienā (katrā) pulciņā
Nebij manas līgaviņas.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

1. Trim pulkiem puiši jāja
šnorētām cepurēm;
Ne vienāi pulciņā
Nava mana arājiņa.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

2. Div' pulciņi meitu nāca
Pār kalniņu vizēdami;
Ne katrāi pulciņā
Nevaid manas līgaviņas.
Redz, kur nāca trešs pulciņis,
Tur ir mana līgaviņa.
Citas meitas tiešām nāca,
Viņa meta līkumiņu.
šķiries, mana līgaviņa,
No citāmi meitiņām,
Lai es citu nepaņēmu,
Lai tu žēli neraudāji.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].
Beidzamie četri pantiņi arī kā īpaša vedēju dziesma kāzās:
šķiries pati, tautu meita,
Kuŗa mana vedamā,
Ka es citas nepārvedu,
Ka tu žēli neraudāji.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].
Jeb: šķiŗatiesa, lēpju lapas,
Lai iet zosis ezerā:
šķiries, mana līgaviņa,
No citām meitiņām.
Vēl es labi nepazinu,
Lai es citu nepaņemu,
Lai es citu nepaņemu,
Lai tu žēli neraudāji.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

3. Trīs pulciņi meitas nāca
Gar liepiņu dziedādamas,
Gar liepiņu dziedādamas,
Tur būs mana līgaviņa.
Pirmais nāca, tur navaida,
Tur galviņas nepagriezu;
Otris nāca, tur navaida,
Tur actiņas neuzmetu.
Trešais nāca, tur iraida,
Tur pretim aiztecēju.
Sniedz rociņu, zeltenīte,
Būsi mana līgaviņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

280.

Liela pulka meitu gāja
Pa(r) lielo tīrumiņu.
Viena maza, bet dižena (dižana),
Tā būs mana līgaviņa.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

281.

Lieli pulki meitu gāja
Pār bāliņa tīrumiņu.
Parād' man, bāleliņ,
Kuŗa tava līgaviņa?
Iet pa priekšu dziedādama,
Ābeļ' ziedi rociņā.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

282.

Trīs meitas dziedāja ābeļu dārzā.
Ņem, brāli, vienu, es ņemšu otru;
Lai tā trešā māmiņu klausa,
Māmiņu klausa, pūriņu loka.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Trīs meitas sēdēja ābola kalnā.
Jem, brālīt, vienu, es jemšu otru;
Lai tā trešā māmiņu klausa,
Lai klausa māmiņu, lai loka pūru
Līdz citam gadam, līdz rudenim.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

Table of Contents |View Entire Work