HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

12. Puisis dzied ar meitām, dzied precībās, līgavu lūkodams, izdziedādams.

571.

Aizamiršu, aizamiršu
Ar meitāmi padziedāt;
Apkārt griežu kumeliņu,
Ar meitāmi padziedāju.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

572.

Ar meitām dziedāt gāju,
Man nav savas līgaviņas;
Būt' man sava līgaviņa,
Ar meitām nedziedātu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

573.

Dziedāt man ar meitām,
Nava savas līgaviņas;
Tecēt man kājiņām,
Nava sava kumeliņa.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5731.

Dziedāt man ar meitāmi,
Nav man savas līgaviņas;
Nav man savas līgaviņas,
Kas iesāka, kas paņēma.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

574.

Dziedāt man ar meitāmi,
Man nevaid līgavīnas;
Ar meitāmi dziedādamis
Nolūkoju līgavīnu.
Kuŗai bija skaļš balsīnis,
Balts kreklīnis mugurāi,
Kuŗa laba dziedātāja,
Tā būs mana līgavīna.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

- 85 -

575.

Dziedāt man ar meitām,
Man nevaid līgaviņas,
Līdz es savu līgaviņu
No meitām izdziedāšu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 287 [Bauskas pilsmuižā (Bauskas pag. B)].

5751.

Dziedat, meitas, ar manim,
Man nevaid līgaviņš:
Mans jaunais līgaviņš
Guļ apš zaļ veleniņ.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

576.

Dziedat, meitas, ar manim,
Ievedīšu puķītēs;
Zied puķītes trejis ziedis,
Deviņāmi lapiņām.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

577.

Dziedit, meitas, manu dziesmu,
Neliekat novārtā;
Es nelikšu novārtā
Jūsu zīļu vaiņaciņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

578.

Dziedat, meitas, manu dziesmu,
Ņemat mani palīgā,
Sienat manu kumeliņu
Zaļā zīda pavadā.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].
Ja zīdiņu pušu rāva,
Klētī zelta iemaviņi;
Ja iemautus pušu lauza,
Laidiet zelta stallītiē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

579.

Dziedait, meitiņas, es palīdzēšu.
Stāv mani kumeļi avota malā,
Mauriņu mīdami, auziņas ēzdami.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

580.

Dziedat, sievas, ar vīriem,
Es, puisītis, ar meitām;
Ar meitām(i) dziedādamis,
Nolūkošu līgaviņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

581.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Bet ar mani nerunā:
Tu, ar mani runādama,
Tapsi ļaužu valodās.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

1. Dzied' ar mani, tautu meita,
Ja ar mani nerunāji,
Lai ļautiņi nezināja,
Ka tu mana līgaviņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

582.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Dod rociņu paslepen,
Neva tāļu tie ļautiņi,
Kas man tevi nevēlēja.
224 [Kabilē (Kld)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

583.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Es tev' līdzi nevedīšu;
Es rudeni atsūtīšu
Div' vecos bāleliņus.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

584.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Ja ar mani nerunā;
Vai tā mana dziedāšana
Tevi līdzi aizvedīs.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)], 116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)], 375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

585.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Ja runāti nerunā,
Lai nesaka ciema meitas,
Ka es velti cerējot.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

586.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Ja runāt(i) nerunā (nerunāji);
No šā paša dziedājuma
Būsi mana līgaviņa.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

587.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Ko no manis kaunējies?
Vai no manis kaunējies.
Vai no mana bāleliņa?
Man pašami līgaviņa,
Mazi mani bāleliņi.
206 [Kuldīgas apriņķī].

- 86 -

588.

Dzied', māsiņa, ar tautām,
Es ar tautu zeltenēm:
Tev, māsiņa, tautas mīl,
Man mīl tautu zeltenītes.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)], 183 [Bruzilās (Kursīšu pag. Kld)].

589.

Dziesmiņām, valodām
Es dabūju līgaviņu,
Citi puiši nedabūja
Cauņotām cepurēm.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Dziesmiņām es izvīlu
No māmiņas malējiņu;
Citi puiši nevarēja
Ne par zelta gabaliņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Dziedādama, dancodama
Es dabūju arājiņu;
Citas meitas nedabūja
Adīdamas, rakstīdamas.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 201 [Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)], 377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5891.

Es būt' dzēris un dziedājis,
Kamēr spoža gaisma aust,
Kad nākusi tā meitiņa,
Kas man tika prātiņam.
190 [Kuldīā].

590.

Es dziesmiņu izdziedāju
No upītes sanašām:
Es meitiņu izprecēju
No tās sīvas māmuļītes.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Es dziesmiņu izdziedāju
No tiem ogu mētariem;
Es meitiņu izprecēju
No ļautiņu valodām.
341 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

591.

Kādu dziesmu dziedāsim?
šitā pate gana laba;
Kādu meitu vedīsim?
šitā pate gana laba.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

592.

Kas bij laba, grazna dziesma,
Div' reizītes izdziedāju;
Kas bij laba mātes meita,
Div' reizītes bildināju.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Kuŗa bija skaista dziesma,
To dziedāju otru reizi;
Kuŗa bija skaista meita, -
Divreiz jūdzu kumeliņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5921.

Kas puišam nedziedāt,
Kā dziedāja pērnruden,
Kā dziedāja pērnruden,
Uz meitām domādams.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

593.

Kas tā tāda dziedātāja?
Nāc ar manim dziedāties!
Ja tu mani nodziedāsi,
Būsi mana līgaviņa;
Ja es tevi nodziedāšu,
Ņemšu citu mātes meitu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

594.

Košu dziesmu padziedāju,
Kumeļā sēdēdams:
Man māmiņa meitu deva
Par to košu dziedāšanu.
291 [Garozā (Mežotnes pag. B)].

595.

Meitas dzieda savu dziesmu,
Manu dziesmu nedziedāja.
Es iešāvu savu dziesmu
Meitu dziesmu starpiņāi;
Meitas, savu dziedādamas,
Manu līdza izdziedāja.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

596.

Palīdzat man dziedāt,
Es jums gribu aizmaksāt:
Sieku devu sīkas naudas,
Pūru rupju dālderīšu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

597.

Skaisti dzied lakstīgala
Liepas zara galiņā;
Tā dziedāja dēlu māte
Meitu mātes istabā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

598.

Skaisti dzied ceļa vīri,
Kumeliņus sajūguši;
Mūs' māsiņa, zeltenīte,
Tikai līdzi neaizgāja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 190 [Kuldīā].

- 87 -

599.

Skani, skani, bērzu birze,
Ne es tevi skandināju:
Tautu dēls skandināja,
Mani mazu meklēdams.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

600.

Tāda mēle tautiešam
Kā tam purva strazdiņam:
Dzied purviski, dzied āriski,
Man' (mūs') māsiņu pievildams.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 113 [Alūksnē].

1. Dziedātājs tautu dēls,
Dancotājs kumeliņš,
Tas izvīla mūs' māsiņu
No bagātu bāleliņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

601.

Tāpat dziedu ar meitām,
Kā ar savu līgaviņu:
Tādas pašas jūs, māsiņas,
Kā i mana līgaviņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

602.

Tīk man art, tīk ecēt
Ar to labu kumeliņu!
Tīk man dzert, tīk dziedāt
Ar tām ciema meitiņām.
216 [Ventspilī].

603.

Tīk, meitiņa, dzied' ar mani,
Tīk, ar mani gavilē,
Tīk, ar mani miežus pļauj
Celmainā līdumā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

6031.

Tīk, māsiņa, dzied ar mani,
Tīk, ar mani parunā;
Ja tev tīk, pavalkā
Manu cauņa cepurīti.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

604.

Vīri dzieda sieviņām,
Es padziedu meitiņām,
Es padziedu meitiņām,
Līdz gailīši padziedāja.
190 [Kuldīā], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6041.

Visi sīki akmentiņi
Dauza manus zābaciņus;
Visas sīkas meitenītes
Man dziedāt palīdzēja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

36246.

Cik naksniņas negulēju,
Ar meitāme runādams?
Cik dieniņas nepagāja,
Ar meitāme dziedājote?
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

36247.

Dziedāt man ar meitām,
Jauns nejēmis līgaviņu.
Kad pārvežu līgaviņu,
Ar meitām ienaidā,
Ar meitām ienaidā,
Ar to meitu māmuliņu.
355 [Rucavas Lp].

36248.

Dzīd, puisīti, ar meitom,
Tu meitom nasasmej;
I tu pats nazynuoji,
Kura tova leigaviņa.
357 [Rudzētu D].

36249.

Skaņēt skaņ tei maleņa,
Kur dzīd muna leigaveņa;
Es aiz prīcas navarēju,
Leidza skrēju paleidzēt.
605 [Skolas].

36250.

Tautu dēls skaisti dzied,
Tautu meita vēl skaistāki;
Iet kopā, tad dziedāt,
Tad skanēs vēl skaistāk(i).
318 [Plāņu Vlk].

Table of Contents |View Entire Work