HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

4. MĀCĪBA.

1. Rātnības, pieklājības u. c. mācības; nerātnība un rīkste; grāmata un skola.

3029.

Aust gaismiņa, lec saulīte,
Tas pirmais gaišumiņš;
Labrītiņ! Dievs palīdz!
Tā pirmā valodiņa.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

3030.

Dievam devu labu rītu,
Dievam labu vakariņu;
Dieviņam pa prātam,
Ka mēs viņu daudzinām.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

3031.

Dievam devu labu rītu,
Dievam labu vakariņu;
Dievpalīgu i gribēju,
Kur iedamis, tecēdamis.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3032.

Rītiņā celdamās,
Pirmā Dievu pieminēju;
Dieviņš man palīdzēja
šāi visā dieniņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3033.

Bērniņ, tavu trakumiņu,
No celmiņa gremzdu gaida,
No celmiņa gremzdu gaida,
No dzedziedas rācenīšu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3034.

Laba mana māmuliņa,
Labi mani mācījusi:
Ne sunīša kājām spert,
Ne guntiņas pagalītes.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Ne sunīša es nespēru,
Ne uguns pagalītes:
I sunīts Dieva laists,
I uguns pagalīte.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

3035.

Mākulīti Dieviņš māca,
Nemākuli māmuliņa;
Nemākuli nevarēja
I māmiņa izmācīt.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3036.

Ai nu tāi nu, vaļiņa,
Nu neredzi batuškiņa (matuškiņa)!
Kad redzētu batuškiņa (matuškiņa),
Tad neļautu tās vaļiņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Atsapirdu pakaļiņu,
Nu nedzird tēvs, māmiņa;
Dzirdēs tēvs, māmuliņa,
Tad nelika tās vaļiņas.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

3037.

Tiš, vistiņa appirdās
Ar gailīti dancodama!
Tiš, vistiņa, žagaros,
Tu man kaunu padarīji.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

3038.

Bērni mani, bērni mani,
Es bērniem māmuliņa;
Suņi mani, suņi mani,
Es suņiem saiminīce.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3039.

Iegādāju, atgādāju,
Aiz ko mani māte kūla:
Cālīšam ac' izdūru,
Lai neredz putraimiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 392 -

3040.

Kādēļ, tēvaini, kur lauzi rīksti?
Sudraba birzē, bērziņa galā.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3041.

Kāpēc mani māmuļīna
Nepatiesi ienīdēj'?
Citi bērni klaipu plēsa,
Mani kūla nepaties'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

3042.

Māte gāja bērnus pērt, -
Bērni nāca raudādami;
Ļaunu dienu pamanījši,
Satecēja aizkrāsnē.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

3043.

Nošauš mani māmuļīte,
Iesviež nātres krūmiņā;
Kad izaugu liela meita,
Kā nātrīte dzilināju.
216 [Ventspilī].

3044.

Paldies saku nadziņam,
Mutei gardi kumosiņi;
Nedod, Dievs, kad pienāktu,
Tad muguru oderētu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

30441.

Par kū moņi muote kuova,
Aiz mateņu volkuodama?
Muotis vuorda naklauseju,
Maizes skreiņu aplauzeju.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

3045.

šaut, māmiņa, mani mazu
Ar vītola žagariņu,
Lai es augu tik lokana
Kā vītola žagariņš.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

3046.

šaut, māmiņa, pirmo dēlu
Ar ērcešu rīkstītēm,
Tad drīkstēsi redzināt
Pirmā dēla līgaviņu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

3047.

Zinu, zinu, kas nu bija
Tanī bērzu birzītē:
Tēvis bija slotu griezti,
Māte sauju žagariņu.
Zinu, zinu, kas nu bija
Tas pēriena pelnītājs:
Sunis, kaulu grauzējiņš,
Kaķis, kreima laizītājs.
I tie mūsu mazi bērni
No acīmi vien zināja,
Vai kuls suni grauzējiņu,
Vai kaķīti laizītāju.
Kas bij grēku padarījis,
Sargā savu muguriņu;
Kas no ļauna nezināja,
Tas dziesmiņu trallināja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3048.

Tēviņš mani kult gribēja,
Pātadziņu mudžināja;
Dievs, remdē tēva dusmas,
Kar pātagu vadzītī.
216 [Ventspilī].

3049.

Vecā māt, vecā māt,
Sivēns tavu pīpi grauž,
Kam tu mani mazu kūli
Ar to sila čakārnīti.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

3050.

Gauži raud skolas bērni,
Grāmatā vērdamies:
Grāmatā smalki raksti,
Nevar drīzi izlasīt.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3051.

Grāmatiņa, grāmatiņa,
Ko tu man laba dari?
Ne tu devi baltas putras,
Ne maizītes man paēst.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3052.

Grāmatiņa, grāmatiņa,
Skrien tu elles dibenā!
Tevis dēļ mani kūla,
I rītosi, vakaros.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 393 -

2. Godbijība un paklausība vecākiem.

3053.

Ai bērniņi, ai bērniņi,
Glabājiet tēvu savu!
I bitītes savu tēvu
Vilcin vilka ozolā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3054.

Vai bērniņi, vai bērniņi,
Kam tēviņa neklausāt!
Tētiņš brēca, tētiņš sauca,
Kā putniņš lidināja.
371 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3055.

Ai bērniņi, ai bērniņi,
Klausāt tēvu, māmuliņu!
Mūžam saule debesīs,
Ne mūžam tēvs, māmiņa.
275 [Zemgales novados].

3056.

Vai bērniņi, grēcinieki,
Klausait tēva, māmuliņas!
Vai no Dieva grēki nāca, -
Nāk no tēva, māmuliņas(?).
1253 [Kroņa laicenē], 410 [skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)].

3057.

Ai bērniņi, nebāziet,
Māmuļiņas pasolē!
Nāk viestiņi nākamo,
Vaicā jūsu māmuļiņas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ai bērniņi, ai bērniņi,
Glabājiet māmuliņu!
Nāks tautiņas nākamo,
Prasīs jūsu māmuliņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3058.

A kauniņis, a godiņis,
Abi līdza piederēja:
Kas kauniņu bijājās,
Tas godiņu paturēja.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Vai kauniņis ar godiņu
Abi līdza piedzimuši?
Kas kauniņu kaunējās,
Tas godiņu paturēja.
206 [Kuldīgas apriņķī].

3059.

Aizmirsās, aizmirsās,
Mātei roka nebučota;
Kuŗu dienu māt' aizmirsa,
Man' klēpī neņēmuse?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Aizgājuši, aizmirsuši,
Mātei rokas nedevuši;
Kā māmiņa neaizmirsa,
šūpodama, auklēdama.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

3060.

Bij man biju bijāties,
Bij kauniņa kaunēties:
Savas mātes bijāties,
Svešas mātes kaunēties.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3061.

Bij odziņas, kas ziedēja,
Kad jālasa, tad nevaid;
Bij bērniņi, kad auklēja,
Kad jāsūta, tad nevaid.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

3062.

Dēli, meitas, jauņavītes,
Klausāt vecu māmuļīti;
Neiet labi tāi sētēi,
Kur vecākus neklausīja.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

3063.

Drīz es gāju, drīz tecēju,
Kur māmiņa man' raidīja,
Kā māmiņa tad tecēja,
Kad raudāju šūpulī!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

3064.

Dzied, gailīti, vienu reizi,
Gana reizes dziedājuma;
Sauc, māmiņa, vienu reizi,
Gana reizes saukumiņa.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3065.

Es meitiņa, jaun' būdama,
Klausu jaunu, klausu vecu;
Jaunu, vecu klausīdama,
Topu pate sūtītāja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bāliņos dzīvodama,
Jauna, veca paklausīju;
Jauna, veca klausīdama,
Tiku pati rīkotāja.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

- 394 -

3066.

Es meitiņa, jau' būdama,
Neklausīju māmuļīti;
Nula tik atjēdzos,
Kad māmiņas vairs nebija:
Kā paliku, tā atradu
Sav' adīkļa vācelīti.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3067.

Gan pazinu to meitiņu,
Kuŗa tēva klausījusi:
Līdz zemei brūni svārki,
Līdz jostai sudrabiņis.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3068.

Ir pie Dieva tāds kociņš,
Kas zied zelta ziediņiem;
Ir pie mātes tāds bērniņš,
Kas klausīja viena vārda.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3069.

Kāda koka tā laiviņa,
Tā iet visu neiŗama?
Kādu ļaužu tas bērniņš,
Tas iet visu nesūtāms?
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Kāda koka tas bērziņš,
Lapo zelta lapiņām?
Kuŗas maizes tas bērniņš,
Kas iet visur nesūtāms.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

3070.

Kas vecā vārda klausa,
Pilnu cepli maizes cepa;
Kas vecā neklausīja,
Pa pelniem rušināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3071.

Kaunam bija kaunēties,
Māmaliņas bijāties:
Kaunam laista šī saulīte,
Bijāšanai māmaliņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Kaunam laista šī zemīte,
Vārdam tēvs, māmulīte:
Bij kauniņa kaunēties,
Bij vārdiņa bijāties.
113 [Alūksnē].

3072.

Kūla mani meža putni,
Kūla lauka cielaviņa;
Vai tādēļ putni kūla,
Ka es tēva neklausīju?
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3073.

Kuŗa meita māti klausa,
Tai māmiņa pūru dara;
Kuŗa māti neklausīja,
Lai dar' pate raudādama.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

3074.

Kuŗa meita māti klausa,
Tai māmiņa pūru dara;
Kuŗa māti neklausīja,
Tai iesēja pauniņā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

3075.

Kuŗa meita tēvu klausa,
Pillas krūtis sudrabiņa;
Kuŗa klausa ciema puišus,
Pillas acis asariņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

3076.

Kuŗa meita tēva klausa,
Pilni pirksti gredzentiņu;
Kuŗa meita neklausīja,
Piln' mugura žagariņu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

3077.

Kuŗš putniņis agri skrēja,
Agri slauka deguntiņu;
Kuŗš bērniņis mātei klausa,
Agri ēda brokastiņu.
224 [Kabilē (Kld)].

3078.

Labi, labi tam puišam,
Kas māmiņas prātu dar':
Tam nebūs jāmeklē
Siev' svešē novadē.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

3079.

Māte mani labi māca,
Kaut es mātes klausījuse;
Es atrastu mātes vārdus,
Kā vilnaines pūriņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3080.

Māte mani mīļi sauca,
Es likos nedzirdot;
Būt' māmiņa nu saukusi,
Es būt' mīļi atbildējsi.
46 [Carnikavā (Rg)].

- 395 -

3081.

Ne visiem bērniņiem
Tēva laipu izlaipot;
Tam laipot tēva laipu,
Kas tēviņa vārdu klausa.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

3082.

Pa vārtiem iztecēj'
Negrožātis kumeliņis;
Tā izgāja meitas slava,
Ka māmiņas neklausīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3083.

Raud māmiņa viena gauži,
Raud ar otru runādama:
Diezgan bērnu auklējusi,
Nav solīša gājejiņa.
312 [Ērberķē (Mazzalves pag. Jk)].

3084.

Tēviņš mane vārdu teica,
Es tēviņu neklausīju;
Nu atronu tēva vārdus
Kā cierīti vadzītēi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3085.

Tēva tēva laipas mestas,
Bērnu bērni laipojās:
Tie bērniņi laipojās,
Kas klaus' tēva, māmuliņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

3086.

Tēvu tēvu laipas mestas,
Bērnu bērni laipotāji;
Tā, bērniņi, laipojiet,
Ka pietika mūžiņam.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3087.

To puisīti suņi rēja,
Kas tēviņu neklausīja;
To meitiņu tautas mīl,
Kas klausīja māmuļīti.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

36874.

Audzādama man' māmiņa
Gudru deve padūmiņu:
Boguotam ceļa grīzt,
Nameit vuoju kuojiņom.
326 [Preiļu D].

36886.

Bērni, blēņu nedariet,
Augstu kokā nekāpiet.
241 [Lubānas Md].

36987.

Muna loba muomuliņa,
Labi mani muocējuse:
Ilgi cīmā napalikt,
Sātā borgi narunuot.
414 [Stirnienes Rz].

37083.

Tec, upīte, gana strauja,
Nemet lielu līkumiņ';
Audz, māsiņa, gana skaista,
Nemin' citu kājiņām.
270 [Mežotnes B].

37092.

Tū puisīti suņi rēja,
Kas tētiņa naklausēja;
Tū meitiņu tautas mīl,
Kas klausēja muomulīti.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

37093.

Ūzula vāza da dorba vuica,
A bārza slūteņa agri ceļ.
551 [Ludza Ldz apr.].

37545.

Es domāju, es gādāju,
Aiz ko mani māte kūle:
Cālīšam ac' izdūru,
Lai neredz putrāmiņu;
Lai neredz putrāmiņu,
Pa pagalmu staigādams.
241 [Lubānas Md].

37556.

Kuŗš puisīts mātes klausa -
Pilnu cepli maizes cep;
Kuŗš māmiņas neklausīs -
Zaķa ādas pastaliņas.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

- 396 -
Table of Contents |View Entire Work