HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

PAVASAŖA UN VASARAS DZIESMAS, VISVAIRĀK ROTĀJOT, LĪGOJOT, GAVILĒJOT VAI KLAJUMĀ DZIEDOT

1. Sadziedas no tālienes, viens pret otru.

241.

Dzied', māsiņa, tu pret mani,
Es pret tevi gavilēšu,
Es pret tevi gavilēšu,
Skaņu balsi rādīdama.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

242.

Dzied', māsiņa, tu pret mani,
Es pret tevi gavilēšu,
Lai klausās tautu dēls,
Asariņas slaucīdams.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

243.

Dzied', māsiņa, tu pret mani,
Es pret tevi gavilēšu;
Neliec tautu neveikļam
Preti mani gavilēt.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

244.

Dzied', māsiņa, tu pret mani,
Es pret tevi gavilēšu (gavilēju);
Tu dzied' tautas purmalā,
Es bāliņa tīrumā.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

1. Dziedi, dziedi, tautu meita,
Es pretim gavilēju;
Tu dziedāji tautiņās,
Es brālīšu laukmalī.
224 [Īlē (Īles pag. Jg)].

245.

Dziedu, dziedu, nokliedzos,
Kas pretim atkliedzās?
Tautu dēls atkliedzās,
Kumeliņus ganīdams.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

Kliedzu, kliedzu, klausījos,
Kas pretim atkliedzās:
Mīļa Māra atkliedzās,
Raibas goves ganīdama.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

246.

Es dziedāju, es lelloju,
Neviens pretī nedziedāja.
Vai tādēļi nedziedāja,
Ka es biju sērdienīte?
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

Es lālinu ciema ganus,
Viņi mani nilālina;
Vai tādēļ nilālina,
Ka es maza ganu meita?
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

247.

Es varēju sadziedāt
Ar trijiem novadiem:
Īvandnieces, apužnieces,
Es trešā ēdolniece.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

248.

Gavil' puisis, gavil' meita,
Abi divi gavilēja:
Gan tie paši ziņojās
Kopā tikt vakarā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

249.

Gavil' puiši, gavil' meitas,
Kur gavil', negavil'!
Lai gavil', kur gavil',
še būs visi vakarā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

250.

Irbe svilpa priedainē (eglienā),
Es atsvilpu ecēdams;
Gaidu irbes iztekam,
Iztek ciema zeltenīte.
226 [Kandavā (Tl)].

- 40 -

251.

Zied ābele pret ābeli
Katra kalna galiņā;
Dzied māsiņa pret māsiņu
Katra kunga novadā.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

Mēs bijām duj māsiņas,
Katra savā novadā:
Viena bija leišmalē,
Otra kursas maliņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

252.

Zied ābele (ieviņa) pret ābeli (ieviņu)
Augstajā kalniņā;
Dzied māsiņa pret māsiņu,
Svētu rītu ganīdama(s).
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 410 [skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)].

253.

Skaņi, skaņi es dziedāju,
Vēl skaņāki tautu meita;
Es dziedāju druviņāi,
Viņa brāļa sētiņā,
Es ardamis, ecēdamis,
Viņa rozes ravēdama.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

254.

Sudrabiņa gailis dzieda
Baltābola kalniņā;
Balta linu cielaviņa
Tek gailīti lūkoties.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

2541.

Tālu, tālu es dzirdēju
Sav' māsiņu gavilam.
Ka varētu klātu tikt,
Būtu jauka valodiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

255.

Tautu meita zeltenīte
Dzied upītes maliņā;
Viņpus upes kalniņā
Dzieda manis bāleliņš.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

256.

Viņāpus Daugaviņas
Sudraboti gaiļi dzied;
šai pusē atdziedāja
Pazeltīta lakstīgala.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Sudrabota zīle dzied
Viņpusēi Daugavai;
šai pusēi pretī dzied
Apzeltīta lakstīgala.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

35993.

Aiz upeitis es izaugu,
Par upeiti maņ aizvedja;
Bruoļi dzīd acādami,
Es atjēmu ganeidama.
143 [Jāsmuižas D].

35994.

Dzīdi, dzīdi, lakstīgola,
Reigas tūrņa galiņā;
Tu dzīduoji līpiņā,
Es ūzula laiviņā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

35995.

Ierbe sveļpa siliņā,
Es atsveļpu acādams:
Tei nabeja syla ierbe,
Tei bej muna ļaudaviņa.
35 [Baltinavas Abr].

35996.

Kūko, kūko, dzeguzīte,
Tu kūko, es trallinu;
Tu zaļāji birzītē,
Es brālīša tīrumā.
605 [Skolas].

35997.

Kukurigu tu, gailīti,
Ar tū kaula daguntiņi.
Tu dzīduoji līpiņā,
Es ūzula laiviņā.
Tev tys kaula daguniņš,
Maņ tārauda zūbiniņš.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

35998.

Māmeņ, tovs auklējums
Vysys molys gaviloj,
Lai gaviloj, jo gaviloj;
še byus vysi vokorā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 41 -

35999.

Sader mani ar šo meitu
I dziedot, runājot:
Sader mani miežus pļaut
Celmotā līdumā.
373 [Sarkaņu Md].

36000.

Sadzīžam nyu, muosiņas,
Nyu mes labi dzeivuojam;
Kod mes obi šķeiromēs,
Kuojas mierka osoruos.
414 [Stirnienes Rz].

36001.

Vedekleņ, tu, muoseņ,
Paraudami dzīduojuš;
Sadarēs mums i dzīduojūt,
Saderēs i dzeivuojūt.
143 [Jāsmuižas D].

2. Meitas pulcējas rotāt un līgot, puiši klausīties un lūkoties. Rotaļu dziesmas.

257.

Dziedādama es uzkāpu
Baltābola kalniņā,
Lai bierst manas greznas dziesmas
Baltābola ziediņos.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

258.

Dziedam divi, dziedam divi,
Neiet šurpu, neiet turpu;
Kad dziedāja liela pulka,
Kā līgot nolīgoja.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

259.

Dziedat, meitas, dziedat, meitas,
Prieki nāca šai zemē:
Divi laivas zelta nāca,
Trešā sīka sudrabiņa.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

260.

Dziedat, meitas, nu iet koši (grazni),
Meža gali līgojas;
Nu (tur) nāk puiši koklēdami
Pār (caur) ābeļu līdumiņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

261.

Dziedat, meitas, upmalā,
Upē balsa nelaidiet,
Laidiet pāri pār upīti
Resnajos ozolos.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Dziedat, meitas, uz upītes,
Pāri balsi nelaižat,
Lai nedzird skauģa ļaudis,
Lai balsiņu nemaitāja.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

262.

Ekur meitu pulka iet,
Kā ieviņas ziedēdamas;
Puiši gāja raudzīties
Kā riekstiņus lazdiņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

263.

Koši, koši meitas dzied
Ciesupītes maliņāi;
Ciesupīte pavadīja
Manu daiļu augumiņu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

264.

Kuplis auga ozoliņš
Pašā rožu viducī;
Tur svētdienas meitas gāja
Skaistas dziesmas darināt.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

2641.

Līgojam div' bitītes,
Kamēr trešo atrodam.
Ņemsim trešo Leišu meitu
No Daugavas otras malas.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

265.

Pulciņš dzied jaunu meitu
Gludajām galviņām;
Glaud', māmiņa, man galviņu,
Lai es teku pulciņā.
409 [Līksnas pag. D], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Saule danci ritināja
Diža meža maliņā;
Jož, māmiņa, Ķēžu jostu,
Es tecēšu raudzīties.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

Mozi bārni igras vede
Daugaveņas maļeņā.
Jūz, mameņ, zalta jūstu,
Lai es taku draudzeitē.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

- 42 -

266.

Līgotāji, līgotāji,
Nav vairs tāļu Jāņa diena:
šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pate Jāņa diena.
386 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

267.

Mazs puduris meitu dzied
Apalā(i) kalniņā;
Trīs novadu puiši jāja
Pie tā mazā pudurīša (puduriņa).
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

268.

N-nieces koši dzied
Apaļā kalniņā;
Gaŗām jāja N-nieki,
Kā sunīši smilkstēdami.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

269.

Padziedam mēs, māsiņas,
Nu (vēl, še) vienā vietiņā (pulciņā);
Dievs to (Dievis, Dieviņš) zina, citu gadu
Kur mes katra (kuŗa) dziedāsim (līgosim),
Cita tālu tautiņās,
Cita smilšu kalniņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Ar turpinājumu:
Kuŗa tautu rociņā,
Sērstu nāks bāliņos;
Kuŗa smilšu kalniņā,
Tās mūžam neredzēs.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

2. Padziedam, bāleliņi,
Nu vienāi vietiņā;
Dievs to zina, citu gadu
Kur mēs katris līgosim:
Cits Krievos, cits Leišos,
Cits dziļāi Vāczemē.
82 [Kļavkalnē (Kļavkalns, Kosas pag. C)].

270.

Pavasaŗa vakarā
Uz zalā pakalniņa
Pirmo reizi dziedāt gāju,
Savu balsi vēdināt.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

271.

Pūšat, brāļi, vaŗa taures,
Zaļa vaŗa trimateles,
Pūšat tautu laukmalē,
Lai nāk tautas klausīties.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Sit, bāļiņi, vaŗa bungas
Augstāi kalna galiņāi,
Lai tek ciema dzeltainītes
No maliņu maliņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Pūt, bāliņi, vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams,
Lai dzirdēja vecas meitas,
Aizkrāsnē gulēdamas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

272.

Puiši jāja runādami,
Kā ozoli dunēdami;
Meitas gāja dziedādamas,
Kā naudiņa skanēdama(s) .
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

273.

Pulkā meitas ieradušas,
Lēni gāja dziedādamas;
Es bij' viena ieraduse (-si),
Es teciņus vien tecēju.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 162 [Dēselē (Nīkrāces pag. Azp)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

274.

Sanākušas sadziedam,
Treju kungu zeltenītes:
Koknesietes, bērzonietes,
Un es viena bebrēniete.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

2741.

Te man tika, te es dziežu
Tāi spicā kalniņā,
Lai balsiņa atskanēja
Tēva dēla sētiņā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

275.

Trīs karogi meitu gāja
Pa(r) lielo tīrumiņu,
Trīs gadiņi (vasaras, dieniņas) zeme raud
Meitu kaŗa gājumiņ'.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

276.

Vardes kurca poriņā (dīķītī),
Vardelēni maliņā;
Meitas dzied kalniņā,
Meitenītes lejiņā.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 43 -

Lielas meitas kalnā dzied,
Pušaudzītes lejiņā;
Pušaudzīšu vainadziņi
Kā austriņa vizināja.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

277.

Viņpus upes meitas dzied,
Dzied lielās, dzied mazās;
Lielajām, mazajām
Apzeltīti vaiņadziņi.
262 [Brambergā (Glūdas pag. Jg)].

1. Viņpus upes puiši dzied,
Dzied lielie, dzied mazie;
Ir lieliem, ir maziem
Salmu pītas cepurītes.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

278.

Ceļat (celiet) mani uz akmeņa,
Es mazāka (mazaja, mazā) dziedātāja,
Lai balsiņis līdzi skan
Ar (līdz) citām māsiņām (meitiņām).
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 24 [Lēdurgas draudzē], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 188 [(?)], 190 [Kuldīā], 216 [Ventspilī], 267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Es mazaja dziedātāja,
Es vidū stāvētāja,
Lai balsiņis līdzi skan
Ar citāmi māsiņāmi.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Maza biju, bet jau gudra,
Kalnā kāpu gavilēt,
Lai man arī balsiņš skan
Līdz citām māsiņām.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

36002.

Ar kū mani sadarēja,
Ar tū laižu volūdeņ';
Ar kū man nasatyka,
Ar tū runuot narunuoju.
389 [Silajāņu Rz].

36003.

Dziedāsim divi vien,
Ka mūs citi nepalīdz;
Lai tie citi klausījās,
Kā mēs divi dziedājām.
3 [Adulienas Md].

36004.

Dziediet, meitas, ar manim,
Man bij daudzi skaistu dziesmu;
Laidiet manu kumeliņu
Savā rožu dārziņā.
127 [Grostonas Md].

36005.

Dziediet, meitas, manu dziesmu,
Ņemiet mani palīgā,
Es ar būšu palīdzēt,
Ievilkdama, locīdama.
3 [Adulienas Md].

36006.

Dziedat, meitas, manu dziesmu,
Ņemat mani palīgā;
Es tev būšu palīdzēt
Rožu dārzu purināt.
378 [Seces Jk].

36007.

Eite, meitas, puļceņā,
Eite lēņi dzīduodamas,
Lai zemīte nasajyut,
Lai tei gauži naraudoj.
605 [Skolas].

36009.

Sēd solā, sēd krēslā,
Dziedāsim labu dziesmu;
Liels ciemiņš, daudz valodu,
Kas tās visas izrunās?
241 [Lubānas Md].

36010.

Taisiet, meitas, gaŗas cisas,
Nu būs daudz gulētāju:
Divi laivas puišu brauca
Pār Daugavu dziedādamas.
240 [Lodes Vlm].

36011.

Tuoļi, tuoļi muni rodi,
Aiz pūrim, aiz mežim;
Kad mes reizi tykomēs,
Tad mes skaiški padzīduojom.
358 [Rugāju Abr].

36012.

Trejotā, trejotā -
Gona bolsa četrotā;
četrotā, četrotā-
Gona bolsa sešotā.
174 [Kārsavas Ldz].

36013.

Upīte tecēja,
Zvārguļi skanēja,
Trīs māsiņas dziedāja
Upītes malā.
378 [Seces Jk].

- 44 -

36014.

Zīd īveņa pret īveņi
Lela kolna galeņā;
Zīd (dzīd) muoseņa pret muoseņi
Lela golda galeņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

Rotaļu dziesmas.

279.

Divi pulki meitu gāja (nāca),
Abi gāja (nāca) dziedādami;
Ne vienā (katrā) pulciņā
Nebij manas līgaviņas.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

1. Trim pulkiem puiši jāja
šnorētām cepurēm;
Ne vienāi pulciņā
Nava mana arājiņa.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

2. Div' pulciņi meitu nāca
Pār kalniņu vizēdami;
Ne katrāi pulciņā
Nevaid manas līgaviņas.
Redz, kur nāca trešs pulciņis,
Tur ir mana līgaviņa.
Citas meitas tiešām nāca,
Viņa meta līkumiņu.
šķiries, mana līgaviņa,
No citāmi meitiņām,
Lai es citu nepaņēmu,
Lai tu žēli neraudāji.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].
Beidzamie četri pantiņi arī kā īpaša vedēju dziesma kāzās:
šķiries pati, tautu meita,
Kuŗa mana vedamā,
Ka es citas nepārvedu,
Ka tu žēli neraudāji.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].
Jeb: šķiŗatiesa, lēpju lapas,
Lai iet zosis ezerā:
šķiries, mana līgaviņa,
No citām meitiņām.
Vēl es labi nepazinu,
Lai es citu nepaņemu,
Lai es citu nepaņemu,
Lai tu žēli neraudāji.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

3. Trīs pulciņi meitas nāca
Gar liepiņu dziedādamas,
Gar liepiņu dziedādamas,
Tur būs mana līgaviņa.
Pirmais nāca, tur navaida,
Tur galviņas nepagriezu;
Otris nāca, tur navaida,
Tur actiņas neuzmetu.
Trešais nāca, tur iraida,
Tur pretim aiztecēju.
Sniedz rociņu, zeltenīte,
Būsi mana līgaviņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

280.

Liela pulka meitu gāja
Pa(r) lielo tīrumiņu.
Viena maza, bet dižena (dižana),
Tā būs mana līgaviņa.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

281.

Lieli pulki meitu gāja
Pār bāliņa tīrumiņu.
Parād' man, bāleliņ,
Kuŗa tava līgaviņa?
Iet pa priekšu dziedādama,
Ābeļ' ziedi rociņā.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

282.

Trīs meitas dziedāja ābeļu dārzā.
Ņem, brāli, vienu, es ņemšu otru;
Lai tā trešā māmiņu klausa,
Māmiņu klausa, pūriņu loka.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Trīs meitas sēdēja ābola kalnā.
Jem, brālīt, vienu, es jemšu otru;
Lai tā trešā māmiņu klausa,
Lai klausa māmiņu, lai loka pūru
Līdz citam gadam, līdz rudenim.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

3. Pulkā dziedot, viens dziesmu sācējs, teicējs, papriekšu dziedātājs, citi līdzētāji. Vismaz divi labprāt dzied kopā.

283.

Diezgan meitu dziedātāju,
Nav nevienas sācējiņas;
Nāc, bāliņ, dzied' papriekšu,
Došu raibu nēzdodziņu.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

- 45 -

284.

Dziedam divi, dziedam divi,
Kamēr trešu dabūsim:
Ņems bāliņis līgaviņu,
Būs trešaja dziedātāja.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

285.

Dziedāt gribu, dziedāt gribu,
Nav neviena līdzētāja;
Dzied', brālīti, tu papriekšu,
Tad ies koši, tad raženi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

286.

Dziedāt vien es dziedātu,
Kaut man otris, kas palīdz;
Bij māsiņa, kas palīdz,
To aizveda tautiņās.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

Ko es viena piedziedāšu
šo lielaju klajumiņu;
Bij māsiņa, kas palīdz,
To aizveda sveši ļaudis
Bez saulītes vakarā,
Bez pūriņa tautiņās.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

287.

Dziedi labi, dziedi labi,
Es ar (es tev) labi palīdzēšu,
Es ar (es tev) labi palīdzēšu
Ar savām māsiņām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 190 [Kuldīā].

2871.

Dzied' papriekšu, brāļu māsa,
Pavilkdama, locīdama;
Tu jau labi ieraduse,
Bāliņos dzīvodama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

288.

Es meitām labs puisītis,
Es papriekšu dziedātājs;
Meitas manim cimdus ada (dara)
Trejus rakstus rakstīdamas.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

1. Es meitām labs puisītis,
Es papriekšu dziedātājs,
Pirmais danču vedējiņš,
Pirmais dziesmu sācējiņš.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

289.

Es papriekšu dziedātāja,
Es vidū stāvētāja;
Kad papriekšu nedziedāšu,
Tad vidū nestāvēšu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

290.

Es papriekšu dziedātājs,
Nopakaļu važotājs:
Netīk man priekšā braukt,
Sviedrot savu kumeliņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

291.

Es uzaugu dziedātāja,
Aizved mani pārnovadu.
Būš' papriekšu dziedātāja
Pārnovada meitiņām.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

292.

Kas kait man nedziedāt
Ar divām māsiņām:
Viena dziesmu teicējiņa,
Otra laba līdzētāja.
216 [Ventspilī].

2921.

Kū as vīna pīdzīduošu
Tik ļelā ustobā?
Atvedit maņi ūtru,
Tod es vaira padzīduošu.
4251 [Pušys draudzē, Rukmanūs (Puša Rz)].

293.

Nāc, māsiņa, līdz ar mani,
Man jāiet tautiņās;
Tu būs' tautu istabā
Man dziesmiņu saucējiņa.
216 [Ventspilī].

294.

Palīdz', puisi (puika), man dziedāt,
Palīdz' dziesmu darināt:
Es pie tevis tā gulēšu,
Ūdens cauri netecēs.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

295.

Palīdz', puisi, man dziedāt,
Palīdz' dziesmu darināt;
Es tev būšu palīdzēt
Kumeliņu apseglot.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 46 -

296.

Palīdz', puisi, man dziedāt,
Palīdz' dziesmu darināt;
Es tev būšu (iešu, gribu) palīdzēt
Miežiem līst līdumiņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

297.

Palīdz, puika, man dziedāt,
Man dziesmiņu darināt;
Ja tev tika, pavalkā
Manu zīļu vainadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

298.

Palīdz, puika, man dziedāt,
Palīdz dziesmu darināt;
Tad es tev palīdzēšu
Līgaviņas lūkoties.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

299.

Palīdz', puisi, man dziedāt,
Palīdz' dziesmu darināt;
Tad es tevim palīdzēšu
Visu mūžu nodzīvot.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

2991.

Suoc, muoseņ, tu dzīsmeiti,
Tev škeirēs, tev vedēs;
Es byutuļu (byutum) īsuokuse,
Aiz žālobu navarēju.
426 [Sakstagala pag. Rz].

300.

Visi labi ciema puiši,
Kas dziedāt palīdzēja;
Manas pašas bāleliņi (bāleliņš),
Ne runāt nerunāja.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Viena dziedu, neskanēja,
Kad nebija līdzētājas:
Māsas mazas, nemācēja,
Māršas lepnas, nemīlēja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Visas mazas meitenītes
Man dziedāt palīdzēja;
Mana paša līgaviņa
Man dziedāt nepalīdz.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

36015.

Dzīžam div, dzīžam div,
Cikom Dīvs trešu devja;
Cikom Dīvs trešu devja,
Buoleņam ļaudaveņu.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

36016.

Es būt' laba dziedātāja,
Ja būt' dziesmu teicējiņš;
Es būt' laba audējiņa,
Būt' paminu minējiņi.
472 [Vecgulbenes Md].

36017.

Es meitām labs puisītis,
Es papriekšu dziedātājs.
Saucējiņa, locītāja
Tīk manam prātiņam:
Saucējiņu brāļam došu,
Locītāju pats es ņemšu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

36018.

Klausāties, daugasnieši,
Kā dzied mūsu ceļavīri;
Rugājs vilka, vēzis sauca,
Vecais vanags gavilēja.
358 [Rugāju Abr].

36019.

Liela pulka meitu dziedi,
Nav nevienas ievilcējas;
Mūs' māsiņa sīka maza,
Visa pulka ievilcēja.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

36020.

Nedziedāju, neiet labi,
Ne papriekšu dziedātāja,
Lai dziedāja brāļu māsa,
Tai ir daiļa valodiņa.
241 [Lubānas Md].

36021.

Palīdziet, jauni puiši,
Man dziesmiņu izdziedāt;
Man dziedāt palīdziet,
Man dziesmiņu darināt;
Es būš' tev palīdzēt
Miežus kraut līdumā.

36022.

Pasaklausit, Pujotīši,
Kai dzīduoja Kukurūši:
Cyukuors suoce, Pujots vylka,
Mikitiņa dorinuoja.
89 [Dricēnu Rz].

- 47 -

36023.

Suoc dzīduot, bruoļu muosa,
Tev paprīkšu juosasuoc;
Īsuocīt, pabeidzīt,
Es dzīduot paleidzēšu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

36024.

Suoc, muosiņa, tu dzīsmiņu,
Tev suocēs, tev veicēs;
Es byutum īsuokuse,
Aiz volūdu navarēju.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

36025.

Treis cilvāki skaisti dzīd
Dricānīšu bazneicā:
Seimaņs suocja, Pīters vylka,
Andrīviņš darinuoj'.
89 [Dricēnu Rz].

4. Labprāt dzied ar savējiem jeb meklē tos, ar kuŗiem balsis sader.

301.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Kā es tevi piecietīšu!
Lai gājām, kur gājām,
Gājām abas dziedādamas.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

302.

Dzied', māsiņa, ar māsiņu,
Vai sader, nesader:
Purvi, vēŗi klausījās,
Ne baltie bāleliņi.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

303.

Dziedat, meitas, meitenītes,
Kā jums skaišķi saderēja!
Lielajām nesader,
Uz puišiem raugoties.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

304.

Dziedam pašas mēs, māsiņas,
Mums jau labi savedas!
Piestājas tautu meita,
šķiet kā vērsis baurojot.
4 [Aijažos].

305.

Es to tautu zeltenīti
Divējādi mēģināju:
Dziežu sīki, dziežu resni,
Abējādi saskanēja.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

306.

Lūkosim dziedājušas
Ar bāliņa līgaviņu:
Ja dziesmiņa saderēja,
Tad sader dzīvojot.
Gana man saderēja
Ar bāliņa līgaviņu:
Sader ziemu maltu iet,
I vasaru druviņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Dziesmiņāi nolūkoju
Bāliņam līgaviņu:
Ja dziesmiņa saderēja,
Tad sader dzīvojot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

307.

Mēs māsiņas nebijām,
Mums dziesmiņas saderēja;
Īstajām(i) māsiņām
Valodiņa nesader.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

308.

Mēs māsiņas nebijām,
Mums dziedāt savedās:
Vai tādēļ savedās,
Ka mēs mīļi dzīvojām.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

3081.

Mēs māsiņas svešinīcas,
Mums balsiņas saveicās.
Sak' ļautiņi stāvēdami:
Tie ir vienas māmuliņas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

309.

Mums divām māsiņām
Dziedāt labi pavedās;
Kur būs divi tēva dēli,
Iesim abas ietaļās.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

310.

Nākat šurpu, ciema meitas,
Jūs lielās dziedātājas:
Ja būs mums vieni balsi,
Būsim brāļu līgaviņas.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

- 48 -

311.

Ne ar vienu nevedās
Man skaistaja dziedāšana,
Ar bāliņu vien vedās,
Ar bāliņa līgaviņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

312.

Nesader man dziesmiņa (dziesmīte)
Ar šās zemes meitiņām;
Atvediet manas zemes (malas)
Man (jel) otaru dziedātāju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

313.

Pasadzied, bāleniņ,
Ar savām māsiņām,
Kā bitīte padziedāja
Ziemas svētku vakarā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3131.

Pasadzīd', bruoļeļeņ,
Ar savuom muoseņuom:
Lai škeirēs volūdeņa,
Ar kundzeņu runuojūt.
422 [Līvānu pag. D].

314.

Redz' kā koši brāļi dzied
Ar savām māsiņām;
Tautu meita klāt stāvēja,
Asariņas slaucīdama.
Neraud' žēli, tautu meita,
Tapsi arī mūs' (tāi) pulkā,
Tapsi arī mūs' (tāi) pulkā,
Būsi brāļa līgaviņa.
155 [Tāšos (Tāšu pag. Lp)].
Būsi brāļa līgaviņa,
Brālim gultas taisītāja,
Brālim gultas taisītāja,
Cimdu, zeķu adītāja.
160 [Almālē (Alšvangas pag. Azp)].

315.

Redz', kur skaisti irbe tek,
Cekuliņu grozīdama;
Redz', kur skaisti bāliņš dzied
Ar savām(i) māsiņām.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 391 [Skultē (Skultes pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 190 [Kuldīā], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

316.

Sader man ar šo meitu
I dziedot, runājot;
Ja tev tika prātiņam,
Nāc pie mana bāleliņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Sader man ar šo puisi
I dziedot, runājot:
Saderēs miežus pļaut
Celmājāi līdumā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3161.

Svešineicys mes muoseņis,
Myus' dzīsmeite sadarā:
Voi tu byusi marša muna,
Voi es tova muoseiceņa.
426 [Sakstagala pag. Rz].

3162.

Tautu dēls skaisti dzied,
Vēl skaistāki tautu meita.
Eit' kopā, tad dziedat,
Tad skanēs vēl skaistāki.
1311 [Apē (Vlk)].

317.

Vai mūs abas, dzeltenītes,
Viena māte auklējusi:
Savedās mums dziedot
I valodas runājot.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

36026.

Ai, muosiņ, ai, muosiņ,
Kai mes teve pacīssem?
Tu bej dzīsmu raksteituoja,
Es paprīšku dzīduotuoja.
358 [Rugāju Abr].

36027.

Kas kait brālim nedziedāt
Ar divām māsiņām;
Viena dziesmu dziedātāja,
Otra dziesmu līdzētāj'.
605 [Skolas].

36028.

Kas kait brālim nedzīvot
Ar divām māsiņām?
Viena dubļu bridējiņa,
Otra maizes cepējiņa.
605 [Skolas].

36029.

Ko es viena pielīgošu
šo āriņu maliņā?
Kur māsiņa, kur otrā,
Kur bāliņa līgaviņa?
241 [Lubānas Md].

- 49 -

36030.

Padziedāju, palustēju
Ar savām māsiņām;
Ar tām tautu melnacēm
Ni veicās, ni šķīrās.
373 [Sarkaņu Md].

36031.

Redz', kur daiļi brāliņš dzied
Ar savām māsiņām;
Sveši ļaudis klausījās,
Cepurītes noņēmuši.
263 [Mēmeles Jk].

36032.

Sācit dzīsmu, es atjēmu,
Na vysimi es atjēmu:
Bruoleņam vīn atjēmu
Ūtra golda galeņā,
Tautīšami naatjēmu,
I suonimi sādādama.
389 [Silajāņu Rz].

36033.

Svešineicas mjas, muosiņas,
Mums dzīsmiņa sadaŗāja.
Voi tu byusi mārša muna,
Voi es tova muoseiceņa?
Ni es byušu mārša tava,
Ni tu muna muoseiceņa.
247 [Makašānu Rz].

36034.

šķiet man' ļaudis piedzērušu,
Ka es liels dziedātājs;
Man pašam laiza daba,
Ar savāmi māsiņām.
241 [Lubānas Md].

5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līksma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot, gavilējot.

318.

Aiz kalniņa meitas dzied,
Tur dzied mana līgaviņa:
Skaisti dzied, gaŗi velk,
Kā līgot(i) nolīgoja.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. Aiz kalniņa meitas dzied,
Aiz migliņas neredzēju;
No balstiņas vien pazinu,
Kuŗa mana līgaviņa:
Smalki dziedāj', gaŗi vilka,
Kā līgoti nolīgoja.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

2. No balsiņas klausījos,
Kur dzied mana līgaviņa:
Rupji teica, gaŗi vilka,
Uzvilkdama gavilēja.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

Par gabalu es pazinu,
Kur dziedāja sērdienīte:
Tievi vilka, gaŗi sauca,
Kā raudāti noraudāja.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

319.

Ar uzviju es dziedāju,
Ar uzviju gavilēju,
Ar uzviju lai noņēma
Manu zīļu vainaciņu.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

320.

Ar uzviju es dziedāju,
Ar uzviju gavilēju:
Ar uzviju tēvs māmiņa
šūpļa virves vīdināja.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 399 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

321.

Dziedat, meitas, ko dziedat,
Tikai resni nedziedat!
Es, brāļos dzīvodama,
Resni dziedāt nemācēju.
350 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

322.

Dziedāt vien es mācēju,
Gavilēt nemācēju;
Lūdzu savu bāleliņu,
Lai par mani gavilē.
224 [Kabilē (Kld)].

323.

Dziedi, dziedi, man' māsiņa,
Dzied' ražani dziedādama;
Tautas loka kumeliņu
Pēc tavām balsiņām.
190 [Kuldīā], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

324.

Dzied', māsiņa, nelīdzini,
Neba segsi mugurā;
Līdzin' baltas villainītes,
Tās tu segsi mugurā.
190 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 50 -

325.

Dzied, māsiņa, pavilkdama,
Dzied' atkal locīdama:
Brīžam taisna mūža teka,
Brīžam gāja līkumā.
275 [Zemgales novados].

326.

Dzied', māsiņa, sīki sīki,
Es dziedāšu reši reši;
Kur mēs divas dziedāsam,
Tur zemīte līgosies.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Kur mēs divi dziedājām,
Tur zemīte līgojās;
Gan jūs paši redzēsiet,
Piemīsam Daugaviņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

327.

Dzied', māsiņa, sīki sīki,
Es dziedāju resni resni:
Tev aizveda tāļi tāļi,
Es paliku kaimiņos.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

328.

Dziedu, dziedu pavilkdama,
Atkal dziedu locīdama:
Dieviņš zina, mūdiņā
Kādi ļaudis klausījās.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

329.

Dziedu, dziedu pavilkdama,
Dziedu atkal locīdama:
Tautām dziedu pavilkdama,
Bāliņam locīdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

330.

Dziedu sīki (smalki), dziedu reši (resni, rupji),
Lai tautiņas nepazina;
Tikpat bija pazinuši (-šas)
Man' ērdavu valodiņu.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

331.

Dziesmiņ' (dziesmīt') loku, valodiņu,
Kādu pate gribēdama;
Augumiņa (augumiņu) nevarēju
Par Laimiņas likumiņu.
82 [Kļavkalnē (Kļavkalns, Kosas pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Kādu gribu, tādu ļoku
Savu sīku valodiņu;
Augumiņa nevarēju
Par Laimiņas laidumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

332.

Dziesmītē vien pazinu,
Kuŗa sieva, kuŗa meita:
Meitas drīzi drīzināja,
Sievas lēni lēņināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3321. 36008.

Ieņemam mēs, māsiņas,
Vidū sīku dziedātāju!
Vidiņāi sīks balsiņis,
Locin loka valodiņu.
3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], (215 [Lēdmanes Rg]).

333.

Ievilkdama es dziedāju,
Ievilkdama gavilēju;
Ievilkdama mīļa Māŗa
Manu mūžu kārsināja.
190 [Kuldīā], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

334.

Gan jo rupji es dziedāju,
Gan jo rupji gavilēju;
Sak' ļautiņi izdzirduši:
Klau! bajāra sieva dzied.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

3341.

Gan jau rupji es dziedāju,
Vēl rupjāki gavilēju,
Lai nesaka dēlu māte:
Dzird', kur mana vedekliņa.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

335.

Gana sīki es dziedāju,
Gana sīki gavilēju,
Tādēļ saka sveša māte,
Ka es tauri taurējot.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

336.

Gauži dziedu dziedādama,
Gauži raudu raudādama:
Man Laimiņa neatstāja
Viena īsta bāleliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 51 -

337.

Gribēj' mani tautu dēls
Balsiņā nolūkot;
Sav' trejādi es dziedāju,
Sav' trejādi gavilēju.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

338.

Jauno māsiņu vidū ņēmu,
Tā smalki dziedāja locīdama;
Jauno bāliņu kamanu galā,
Tas viegli nolaide no kalna lejā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

339.

Kad dziedāju, sēri dziedu,
Kad raudāju, gauži raudu;
Kam tā mana māmuļīte
Gaudulīti audzināja.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

340.

Klausies, mana māmuļīte,
Vai ražani es dziedāju.
- Tu, meitiņa, sēri dziedi,
Tu paliksi sērdienīte.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

3401.

Klausāties, sveši ļaudis,
Kur dzied mārša ar māsiņu:
Viena smalki, otra rupji
Erģelēt ērģelēja.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

341.

Kur meitiņas (tās meitas) pulkiem (-kā) dzied,
Tur ērģeļu nevajaga:
Cita sīki, cita reši (resni, rešņi)
Ērģelēt(i) ērģelēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

342.

Lai dzied sīki, kas dzied sīki,
Tu, māsiņa, nedzied sīki:
Atradīsi tautiņās
Sīku savu (tavu) dzīvošanu.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

343.

Līgodama vien staigāju
šo gaŗo vasariņu:
Salīgoju brāļam sievu,
Sev dižanu (diženu) arājiņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

344.

Māc', māmiņa, tā dziedāt,
Kā dziedāja lakstīgala.
- Lok' meitiņa, tā mēlīti,
Kā locīja lakstīgala.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

3441.

No rītiņa es dziedāju,
Uz vakaru gavilēju:
No rītiņa tautas jāja,
Uz vakaru bāleliņi.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

345.

Jumpraviski es dziedāju,
Jumpraviski gavilēju;
Vai tādēļ mani sauca
Jumpraviešu līgaviņu?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3451.

Dūreniski es dziedāju,
Dūreniski gavilēju:
Dūreniešu māmuliņa
Auklē manu arājiņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

346.

Pa puišam es dziedāju,
Pa puišam gavilēju:
Man' māmiņa ielikusi
Brāleliņa šūpolī.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3461.

Pa puišiem as dziedēju,
Pa puišiem gaevilēju,
Pa puišiem noelīguoja
Muns vizuļu vaiņaeciņš.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

347.

Pa puišam es dziedāju,
Pa puišam gavilēju;
Saka tautas dzirdēdamas:
Puiši vien tos ganos.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

3471.

Pa spranciski es dziedāju,
Pa spranciski gavilēju.
Vai tādēļ gadījās
Spranču zemes arājiņš.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 52 -

348.

Padziedāju, kā mācēju,
Kā bij' maza ieraduse;
Es nebiju lakstīgala,
Locīt savu valodiņu.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

349.

Pamijam mēs, māsiņas,
Vidū smalku dziedātāju;
Vidū smalka dziedātāja
Kā bitīte vīvanāja (vivināja).
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

350.

Pavilkdama es dziedāju,
Pavilkdama gavilēju,
Pavilkdama laiku liku
Tālīnām tautiņām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

351.

Pavilkdama es dziedāju,
Pavilkdama gavilēju:
Pavelc mani tu, Laimiņa,
Labu ļaužu maliņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

352.

Pēc skrundiņas es dziedāju,
Pēc skrundiņas gavilēju:
Pā(r) novada mans prātiņš,
Pā(r) novada padomiņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

353.

Pēc leitīšu es dziedāju,
Pēc leitīšu gavilēju,
Pēc leitīšu es nesāju
Savu zīļu vainadziņu.
Man atbrauca no leitīšu
Sešis bēris kumeliņis,
Sešis bēris kumeliņis,
četris kaltis ritentiņis.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

354.

Pēc ventīnas es dziedāju,
Pēc ventīnas gavilēju,
Pēc ventīnas norakstīju
Savas baltas villainītes.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

355.

Puiša balsi es dziedāju,
Puiša balsi gavilēju:
Dažu labu dēla māti
Es gaŗām pavadīju.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

356.

Pulka meitu dziedātāju,
Nav nevienas ievilcējas;
Mūs' māsiņa, sīka, maza,
Visas pulkas ievilcēja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

357.

Rāmi, rāmi es dziedāju,
Vēl jo rāmi gavilēju:
Dievs dod manim ielīgot
Rāmā tautas sētiņē.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

358.

Rudeniski es dziedāju,
Rudeniski gavilēju:
Rudenī nolīgoju
Tālajās tautiņās.
124 [Lāzberģi (Mārkalnes pag. Vlk)].

359.

Rupji, rupji es dziedāju,
Vēl rupjāki gavilēju;
Vai tādēļ dēlu māte
Neņems mani vedeklās.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sīki dziedu, gaŗi velku
Uz robeža ganīdama:
Vai tādēļ dēla māte
Neņems mani vedeklai.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

360.

šūpo mani, māmuliņa (māmulīte),
Vālodzītes šūpolī (šūpulī):
Lai es loku valodiņu,
Kā locīja vālodzīte.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

361.

Sīki dziedu dziedādama,
Gauži raudu raudādama:
Māmiņai žēli daru,
Kam dod jaunu tautiņās.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

362.

Sīki dziedu dziedādama,
Lai man' saka maģ' esot,
Lai tautiņas neprsasīja
No māmiņas malējiņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 53 -

363.

šķitu bitīt' i sīcam
šo āriņu maliņā,
šo āriņu meitiņām
Pašām sīka valodiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sīce bite, kamenīte
Daugaviņas maliņā:
Daugaviņas meitiņām
Tāpat sīka valodiņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3631.

Sēri, sēri es dziedāju,
Vēl jo sēri gavilēju;
Kas dzirdēja, tas sacīja:
Klau, sērdiene gavilē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

364.

Strauji tek tā upīte,
Tai oliņas dibinā;
Sēri dzied tā meitiņa,
Tai nebija māmulītes.
216 [Ventspilī].

365.

Tautu dēlis lielījās
Man' no balsa nolūkojis;
Ko tu, nelga, lielījies,
Mans balsiņis divējāds.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

366.

Tec, upīte, neviļņo (nelīgo),
Lai viļņo (līgo) ezariņš;
Dzied', māsiņa, negavile (negavel'),
Lai gavile (gavel') bāleliņš.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tec, upīte, neviļņo,
Lai viļņo ezeriņis;
Dzied', māsiņa, neziņģē,
Lai ziņģē bāleliņis,
Kam palika tēva zeme,
Tēva bēri kumeliņi.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

367.

Uz spēlītes es dziedāju,
Uz spēlītes gavilēju;
Uz spēlītes man Laimiņa
Pina puķu vainadziņu.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

3671.

Uz traļļim es dziedāju,
Uz traļļim gavilēju;
Kuŗu dziesmu izdziedāju,
Traļļus situ pakaļā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

3672.

Uz tralliem es dziedāju,
Uz tralliem gavilēju:
Uz tralliem tēvs māmiņa
Man pakāra šūpolīti.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

368.

Vai bitīte šūtin šuva,
Vai rakstīt norakstīja;
Vai meitiņas dziedāt dzied,
Vai līgot nolīgoja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3681.

Visi zemes arājiņi,
Nava viena ecētāja;
Visas resni dziedātājas,
Nava vienas sīkaliņas.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

369.

Ceļu gāju dziedādama,
Kā irbīte rakstīdama;
Norakstīju irbes kroni,
Lakstīgalas vainadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

36035.

Vai, tū munu skaņu bolsu,
Kur tu tuoļi nūskanēji!
Pa bolsam tautu dāls
Uz manim attecēja.
35 [Baltinavas Abr].

36036.

Ai, jel manu skaļu balsu,
Manu maģu augumīnu!
Brāļos dziedu, vējš aiznesa
Pašā tautu dubenā.
39 [Bārtas Lp].

36037.

Ak tu, munu skoņu bolsu,
Tik vuordīgu volūdiņu!
Par pūrim, par mežim,
Tik vuordīgi nūskanēja.
168 [Kalupes D].

- 54 -

36038.

Daudz vokoru dzīduot guoju
Lel' ovūta maļeņā;
Izdzīduoju bruoļam sīvu,
Sev varenu oruojeņu.
605 [Skolas].

36039.

Dziedu smalki, dziedu rešņi,
Lai Laimiņa nepazina;
Lai Laimiņa nepazina,
Lai ij gauži neraudāja.
3 [Adulienas Md].

36040.

Es pazinu to meitiņu,
Kuŗa liela dziedātāja:
Zilas acis, sārti vaigi,
šķiltin šķīla valodiņu.
24 [Asares Il].

36041.

Es vaiņagu valkataj,
No vaiņag vien dziedaj;
No puišiem nedziedaj,
Lai netop ienaida.
17 [Ances Vp].

36042.

Jaunos meitas tai dzīdova,
Kai pa vosku tacynova;
Jauni puiši tai verās,
Kai rīkstiņu lazdiņā.
170 [Kapiņu D].

36043.

Kā es gribu, tā paloku
Savu sīku valodiņu;
Gribu, dziedu pa tautām,
Grib', pa saviem bāliņiem.
241 [Lubānas Md].

36044.

Moziņš beja man bolstiņš,
Vjel mozuoks augumiņš;
Voi tamdēļ dālu muote
Najems mani vadakluos?
36 [Balvu Abr].

36045.

Nebij manis māmuliņa
Daudz maziņas raudināj'si;
Nebij man skaļa balsa,
Ne irdenas valodiņas.
14 [Alsviķa Vlk].

36046.

Neviens mani neredzēja,
Kad jūŗā gavilēju;
Jūŗas kāpas, tās redzēja,
Priedes kāpu galiņā.
378 [Seces Jk].

36047.

Pa saulei es dziedāju,
Pa saulei gavilēj';
Pa saulei man noņēma
Manu zīļu vainadziņ'.
378 [Seces Jk].

36048.

Pa tautām, pa tautām,
Ne pa savu bāleliņ';
Pa tautām dziesmu dziedu,
Pa tautām valodiņ'.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

36049.

Pulkiem dzied vēŗa meitas,
Pulkiem vēri trīcināja;
Es bij viena āra ļaužu,
Trīcināju ozoliņus.
193 [Krapas Rg].

36050.

Seiki dzīžu, gavylovu,
Poša sevi zamynovu,
Lai nataisa kaimiņ'puiši
Ap manimi volūdiņu.
326 [Preiļu D].

36051.

Seiki seiki es dzīduoju,
Vairuok seiki gavilēju;
Kad es guoju pi bruoļim,
Stabuleišu navajdzēja.
503 [Višķu D].

36052.

Seiki seiki es dzīduoju,
Vaira seiki gavilēju:
Man māmeņa īlykuse
Seikaleņasšyupulī.
389 [Silajāņu Rz].

36053.

Tā dziedāju, tā runāju,
Kā bij' maza ieraduse;
Es neiešu ļaužu dēļ
Dreijāt savas valodiņas.
286 [Nītaures Rg].

- 55 -

36054.

Tec, upīte, nasalūk,
Lai lūkās Daugaviņa;
Dzīd, muosiņ, nagavyloj,
Lai gavyloj tautu meita.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.

370.

Ailu, manu skaļu balsu (balsi),
Kā no viena alva lietu!
Kad es savu balsu (balsi) laidu,
šķiet tautiņas taurējam.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

371.

Ak tu, manu skaņu balsi (balsu),
Kā no skaidra avotiņa!
Dziedu brāļa līdumā,
Atskan tautu istabā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Bāliņ, tava maltuvīte
Skaļu koku uztaisīta:
Dziedu brāļa maltuvē,
Atskan tautu sētiņā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

372.

Ai tu, manu skaņu balsu,
Kā no tīra alva lietu!
Mans balsiņš cauri gāja
Caur akmeni skaldīdams.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

373.

Aili, manu skaņu balsi,
Kā no viena alva lietu!
Citu meitu pulciņā
Droztalāti droztalāja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

374.

Ai jel, manu skaņu balsu,
Kā no viena zelta liets!
Tāļu tautas klausījās,
Cepurītes noņēmuši.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

375.

Ak tu, manu skaņu balsi,
Kur aizgāji skanēdama:
Par puriem, par vēŗiem
Tautu dēla istabā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

376.

Aju, manu skaņu balsi,
Par purviem aizskanēja!
Vai tādēļ aizpurvieši
Noņem manu vainadziņu?
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

377.

Vai jel, manu skaņu balsi,
Skan mežā, skan laukā!
Skan laukā akmenī,
Skan mežā ozolā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

378.

Vaile, manu skaņu balsu,
Tāla vēja aiznesamu,
Tāla vēja aiznesamu,
Nelietim sajemamu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

379.

Vai rīklīte, man' rīklīte,
Kā no viena vaŗa kalta!
Es varēju sadziedāt
Ar Vāczemes meitiņām.
346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

380.

Ak tu, manu skaņu balsi,
Tautu birze atskanēja!
Dēlu māte klausījās,
Savu dēlu auklēdama.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

381.

Ai upīte, melnacīte,
Savas meitas neizdodi!
Ka tās tavas krasta malas
Ik svētdienas tricinās?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Ai upīte, ai upīte,
Kam palaidi dzeltainīti!
Kas tos tavus līkumiņus
Svētu rītu trīcenās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Ai ezera izteciņa,
Neizlaid dzeltainīti!
Kas tavā līkumā
Citu gadu gavilēs (tricinās).
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 56 -

382.

Ak tu krupi, lakstīgala,
Tavu skaistu dziedāšanu!
Man izlija vīna glāze,
Tavu dziesmu klausoties.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Ak tu skuķe (skuķi), tautu meita,
Tavu skaistu dziedāšanu!
Man izlija alus kanna,
Tavu dziesmu klausoties.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

2. Ak tu skuķe, maza meita,
Tavu skaņu gavilienu!
Man pārtrūka ūzām saite,
Gaviliena klausoties.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

3. Tu puisīti, velna bērns,
Tavu skaistu dziedāšanu!
Man sadega raušu ceplis,
Tavas dziesmas klausoties.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

4. Ei, līkā kamenīt,
Tavu jauku dancošanu!
Man izlija medus krūze,
Tavu danci lūrējot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5. Kuŗas elles tu iznāci
Tik vīzīgs tēva dēls!
Man nokrita vainadziņš,
Uz tevim skatoties.
1311 [Apē (Vlk)].

383.

Aiz priekiem nevarēju
šo ciemiņu gaŗām iet:
Dzied bitītes druviņā,
Dzied meitiņas dārziņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

384.

Brāļos dziedu, vējš aiznesa
Dziesmu tautu sētiņāi;
Tur Dieviņis man pašķīra
Līksmu maizes arājiņu.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

1. Ai jel, mana skaļa balsa,
Mana maza augumiņa!
Brāļos dziedu, vējš aiznese
Tautu dēla sētiņā.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

385.

Daiļi dziedu, gavilēju,
Uz robežas stāvēdama,
Lai skan manas daiļas dziesmas
Triju kungu pagastos.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

386.

Dziedāj' visas laucenieces,
Ne lapiņa nečabēja;
Dziedāj' viena Meženiece,
Ozolam zīles bira.
190 [Kuldīā], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dziedi, dziedi, dziedātāja,
Neiet jauki, ne diženi;
Kad laidīšu savu balsi,
Visi meži locīsies.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

2. Pulkiem dzied āru meitas,
Pulkiem balsi neskanēja;
Dziedāj' viena sila meita,
Visi sili skanēt skan.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

387.

Dziedi, dziedi, ganu puisi,
Tu jau mani nevinnēsi:
Es kalnā, tu lejā,
Mans balsiņis tāļu skan,
Mans balsiņis tāļu skan,
Pāri mežu galotnēm.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

388.

Ērdav' dziedu, gavilēju,
Ērdav' laidu valodiņu;
Dodiet mani, bāleliņi,
Ērdavāi vietiņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

389.

Es bij' liela dziedātāja,
Bērza biržu locītāja.
Izlocīju bērza birzi
Pa vienam zariņam,
Izmācīju tautu dēlu
Pa savam prātiņam.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Jauna meita, jauna mieta,
Kas tā tāda dziedātāja,
Kas tā tāda dziedātāja,
Bērza birzes locītāja?
Izlocīja bērza birzi
Pa vienami žagaram;
Izmācīja tautas dēlu
Pa vienami vārdiņam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

390.

Es bij' meita, man bij dziesma,
Es varēju gavilēt!
Visi tautu tīrumiņi
Aiz dziesmām locījās.
275 [Zemgales novados].

- 57 -

391.

Es palaižu skaņu balsu
Pa lielo sila malu;
Izdzirduse māmuliņa,
Atveŗ nama duraviņas.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

392.

Es varēju sadziedāt
Ar ābeļu lakstīgalu;
Viņa dzied ābelē,
Es brālīša laukmalē.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)].

1. Sudrabiņa bērziņš auga
Maltuvītes galiņā;
Meitas dzied maltuvē,
Lakstīgala bērziņā.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

393.

Izārdīgi es dziedāju,
Izārdīgi gavilēju:
Man' tautiņas pazinušas
Izārdīgas valodiņas.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

394.

Izsaveice man dziedāt,
Izsaveice gavilēt,
Izsaveice man darbiņš
Aiz visām māsiņām.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

1. Izaveica man dziedāt,
Izaveica gavilēt,
Izaveica ar māršām
Baru iet tīrumā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

395.

Jo dziedāju, jo skanēja
Skaņa meža maliņā;
Jo dzīvoju, jo mīlēja
Baltajos bāliņos.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

396.

Jo tie meži skaņi skan,
Jo man tika skandināt;
Jo tie puiši mani prec,
Jo man tika atsacīt.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

397.

Kādēļ manis skaņis balsis
Ērģelēt ērģelēja?
Vai tādēļ ērģelēja,
Ka neveiklis klausījās?
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Skaņi, skaņi es dziedāju,
Kālab skaņi neskanēja?
Tālab skaņi neskanēja,
Ka tautietis klausījās.
405 [skat. 363. (Dzirciema pag. Tk. Tiņķerē u.c. Kurzemē)].

398.

Kaklīn manu, jau kaklīni,
Kā no viena alva lietu:
Nei āzsmaku dziedādama,
Nei ar brāli runādama.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

399.

Kas tā tāda dziedātāja,
Bērzu biržu locītāja?
Tautu meita dziedātāja,
Vējiņš biržu locītājs.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

400.

Koši dzied lakstīgala
Smalkā bērzu biezumā:
Tā nebija lakstīgala,
Tā bij brāļa līgaviņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Skaņa irbe nokliedzās
Aiz upītes lejiņā:
Tā nebija skaņa irbe,
Tā brālīša līgaviņa.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

401.

Krūmi, krūmi, meži, meži,
Manu balsi atdodiet!
Nu nāk jauna vasariņa,
Nu balsiņa vajadzēs.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

402.

Kumeliņu grožojot,
Piegrožoju cīrulīti,
Lai brauc mana līgaviņa
Kā cīrulis dziedādams.
224 [Kabilē (Kld)].

403.

Kur palika, kur aizgāja
šīs vasaras dziedātājas?
Cita še, cita te,
Cita tautu rociņā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

- 58 -

404.

Kur palika, nepalika
šo āriņu lakstīgala?
Nedzird vairs trikojam
Kā citām vasarām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

405.

Lakstīgala jauki dzied,
Sila malu tecēdama;
Tā dziedāja jaunas meitas,
Bāliņos dzīvodamas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4051.

Māte mani brēcināja,
Skaļa balsa gribēdama.
Man, māmiņa, skaļš balsiņš,
Es tev ilgi nekalpošu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

406.

Māte mani brēcināja,
Skaļu balsi gribēdama:
Skaņi skan mans kakliņš,
Kā ērģeles ērģelē.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

407.

Māte mani brēcināja,
Skaņu balsi gribēdama;
Nu man bija skaņš balsiņis,
Nu māmiņa nedzirdēja.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)], 206 [Kuldīgas apriņķī].

408.

Māte mani rātin rāja,
Ka es liela dziedātāja.
Tā, māmiņa, tava vaina,
Ka es liela dziedātāja:
Kam tu kāri šūpulīti,
Kur dziedāja lakstīgala.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

409.

Māte mani šūpojuse,
Ievu ziedu šūpulī;
Kad uzaugu liela meita,
Lakstīgalu pārdziedāju.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

410.

Man spēlīšu nevaj'dzēja,
Kad es augu bāliņos:
Pate rīkle ērģelēja,
Pate mute gavilēja.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

411.

Mazai man māmuliņa
Ārdīs kāra šūpulīti:
Vai dziedāju, vai runāju,
Kā ārdīt izārdīju.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

4111.

Rikterē es dziedāju,
Mālpilē atskanēja.
Dod, Dieviņ, tur noiet,
Kur balsiņa (balsīte) atskanēja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

412.

N-iešu meitiņām
Ērģelīšu nevajaga:
Vai būt' liela, vai būt' maza,
Ērģelēt ērģelēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

413.

Nedod, Dievis, tur aiziet,
Kur balstiņas atskanēja:
Aiz puriemi, aiz mežiem,
Aiz dziļiem ezeriem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

414.

Nei viens mani aizrunāja,
Nei viens mani aizdziedāja,
Virsū tiku es dziedot,
Ei valodu runājot.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

415.

Neviens mani aizrunāja,
Neviens mani aizdziedāja:
Man' māmiņa šūpojusi
Lakstīgalas šūpulī (šūpolī).
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dienu, nakti ritināju
Savu dziesmu kamoliņu:
Māte mani šūpojuse
Lakstīgalas šūpulī.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

416.

Pusbalsīti vien palaidu,
Jau ļautiņi brīnījās;
Ko tad vēli nedarītu,
Būtu visu palaiduse.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 59 -

417.

Rīklīt' mana, ai rīklīte!
Ērģelēt ērģelēja;
Citas meitas Rīgā pirka,
Ir tām tā neskanēja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

418.

Rīklīt' mana, ēģelīte,
Ērģelēt ērģelēja;
Ruden iešu māršu vest,
Man taurītes nevajaga.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

4181.

Rīklīt' mana, ērģelīte,
Ērģelēt ērģelēja,
Tautu birzi trīcināja,
Tautu dēlu kaitināja.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

419.

Rīklīt manu, ērģelīt,
Ērģelēt(i) ērģelēja!
Vai māmiņa ielikusi (ielikuse)
Ērģelīšu šūpulī (šūpolī)?
72 [skat. 1180. (Druvienas pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

420.

Rīklīt, manu ērģelīt,
Tev ērģeļu nevajaga:
Kad izgāju druviņā,
Ērģelēti ērģelēja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

421.

še dziedāju, gavilēju,
Tāļ' tautās atskanēja,
Tāļ' tautās atskanēja,
Kuplajos ozolos.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

422.

šūpo mani, māmulīte (māmuliņa),
Ļakstīgalas šūpolī,
Lai es varu tā dziedāt,
Kā dziedāja lakstīgala.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

423.

šūpo mani, māmulīte,
Lakstīgalas šūpolī,
Lai man būtu salds miedziņš,
Tāda jautra valodiņa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Māte mani ielikuse
Lakstīgalas šūpolī:
Jautra miega gulētāju,
Dižu dziesmu dziedātāju.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

4231.

Skaisti dzied dzeltānīte
Augstajā kalniņā;
Gaigaliņa klausījās
Ezeriņa maliņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4232.

Skaisti dzieda zelta zīle
Augstas liepas galiņā;
Vēl skaistāki mūs' māsiņa
Augsta kalna galiņā.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

424.

Skaļi dziedu, nokliedzos,
Lai dzird mans arājiņš,
Lai tas bija pārnovadu,
Lai pašā novadā.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

425.

Skan balsiņis rītā agri,
Skan bez saules vakarā;
Dienvidū neskanēja,
Tad (kad) bitīte ābolā (dābolā).
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

4251.

Skaņ mežeņis reitā agri,
Skaņ mežeņis vokorā:
Reitā agri goni dzīd,
Vokorā pīguļnīki.
428 [Beržūs(?)].

426.

Skanēj' mana dziedāšana
Pār deviņi priežu sili;
Mīlēj' manis augumiņis
Pār deviņas kungu valstis.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

4261.

Skani skaņi, mana balss,
Kam tu skaņi neskanēji?
Tāpēc skaņi neskanēji,
Ka es augu sērdieniņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

4262.

Skaņi, skaņi no rītiem,
Uz vakaru vēl skaņāk:
No rītiem tautas jāj,
Uz vakaru bāleliņi.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 60 -

427.

Tautas mani laukā ņēma,
Aizved meža maliņā,
Cerē mani nemākam
Dižus mežus trīcināt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

428.

Trīcēj' kalni, ielejiņas,
Kad es augu bāliņos;
Kad aizgāju (aiziešu) tautiņās,
Lai trīcina lakstīgala.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Skani, skani, zaļa birze,
Kad es tevi skandināšu;
Kad es iešu tautiņās,
Lai skandina lakstīgala.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

429.

Trīcēj' kalni, skanēj' meži,
Kad dziedāju lejiņā;
Saka ļaudis dzirdēdami:
Lakstīgala skaisti dzied.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

430.

Trīcēj' zaļa bierztaliņa,
Līdz es augu brālīšos;
Kad aizgāju tautiņās,
Ne lapiņa nečabēja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

431.

Trīcēt trīc tā maliņa (pusīte),
Kur aug meitas dzeltainītes;
Kur aug puiši naidenieki,
Ne zīlīte nedziedāja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

432.

Trīcēt trīc tā maliņa,
Kur māmiņas gani gana;
Ne zīlīte nedziedāja,
Kur guļ tēva pieguļnieki.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

4321.

Trīcēt trīc tā masi gavilēju:
Māte mani ielikusi
Bez vārdiņa šūpulī.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 399 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

433.

Tumsiņā vakarā
Graznu dziesmu padziedāju,
Lai klausās mīļa Māŗa,
Kas meitiņas audzināja.
190 [Kuldīā], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

434.

Vēlējos nedziedājse
Tai kalniņa galiņā:
Vējiņš manu balsu nesa
Pašā tauta sētiņā.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Nedziedāju, nerunāju,
Aiz vējiņš manu balsu nesa
Sīvu tautu sētiņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

36055.

Aizskani, munis balseņis,
Par purim, par mežim,
Lai klausuos tī ļautiņi,
Kam aiz meža juodzeivoj.
466 [Vārkavas D].

36056.

Balseņi munu skonū,
Vēļ skonuoku volūdeņi!
Ka dzīduoju, meži skaņ,
Ka runuoju, zeme reib.
174 [Kārsavas Ldz].

36057.

Es bej' lela dzīduotuoja,
Man spēlīšu navajag,
Man mēlīte kai spēlīte,
Kai leiguot nūleiguoja.
605 [Skolas].

36058.

Es dzeivuoju pi bruolīša,
Slave guoja tautiņuos;
Es dzīduoju pi mežiņa,
Balsiņš guoja mežiņā.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

36059.

Gavil pieci, gavil seši,
Nevienami neskanēja;
Gavil mani jaunbrālīši,
Dzird deviņi novadiņi.
282 [Nīcas Lp].

- 61 -

36060.

Jūdz, bāliņ, baltu zirgu,
Pārved mani pār Daugavu:
Tur dziedāšu, tur līgošu,
Lai skan visa pasaulīte.
378 [Seces Jk].

36061.

Kakliņ, manu jauk' kakliņ(u),
Kā no viena alvas liets,
Vienu reizi nosasaucu,
Kā ar tauri notaurēju.
Vilka stumbris klausījās,
Cepurīti nosajēmis.
94 [Dunikas Lp].

1. Man kaklīnis, jauk' kaklīnis,
Kā no tīras alvas liets.
Vienu reizi nosasaucu,
Kā ar tauri notaurēju.
94 [Dunikas Lp].

36062.

Kas tur brauca no nītaures,
Visi meži līgojās?
Trīne brauca no nītaures,
Tā tos mežus locenāja.
192 [Kosas C].

36063.

Kas var mani bildināt,
Kas var mani aizrunāt?
Neviens nevar aizrunāt,
Neviens nedrīkstbildināt.
322 [Praulienas Md].

36064.

Kas tie tādi, kas dziedāja
Tai vēlā vakarā?
Skauģa bērni sasēduši
Diža ceļa maliņā.
94 [Dunikas Lp].

36065.

Paldies saku māmiņai,
Par to liegu lolojumu;
Nepiekusu dancodama,
Neaizsmaku dziedādama.
192 [Kosas C].

36066.

Pa līčiem rozes zied,
Es uz krasta gavilēju;
Pa istabu meitas dzied,
Es uz krāsns klausījos.
605 [Skolas].

36067.

Rīklīt', mana ērģelīte,
Ērģelēt ērģelēja;
Pašas kājas man dancoja,
Pate rīkle ērģelēja.
148 [Jaunpiebalgas C].

360671.

Rīklīt', mana ērģelīte,
Tev ērģeļu nevajaga;
Karin' tautu rītā agri,
Karin' vēlu vakarā.

360672.

Rīklīt, manu ērģelīt,
Man ērģeles nevajaga:
Vai dziedāju, vai runāju,
Ērģelēt ērģelēju.
480 [Vējavas Md].

36068.

Maņa dēļ spēlmanīši
Voi bejuši, nabejuši;
Man mēleite kai spēleite,
Man spēleišu navajag.
465 [Varakļānu Rz].

36069.

Nedod, Dievs, tur noiet,
Kur balstiņas atskanēja;
Kur balstiņš atskanēja
Simtu jūdžu tālumā.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

360691.

Neviens mani aizrunāja,
Neviens mani aizdziedāja:
Mans balstiņš atskanēja,
Pār deviņiem novadiem.
224 [Lielvārdes Rg].

36070.

Ni jyus mani aizrunuosit,
A ni mani aizdzīduosit;
Muna runa vēļ augstuoka
Kai azara raudiveite.
174 [Kārsavas Ldz].

36071.

Pa bolsam vīn pazynu
Meilamū dzaltoneiti:
Īt baļseņis kūku golūs
Kai biteite sanādama.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 62 -

36072.

Pūšat tauri, kam vajag,
Man taurītes nevajag:
Kad es savu balsi laidu,
šķietos tauri taurējam.
427 [Tadaiķu Lp].

36073.

Saucu piecus, saucu sešus,
Neviens labi nevarēja;
Sauca manis bāleniņi,
Ozolami lapas bira.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

36074.

Skaļu balstiņu palaidu
Pa purviem, pa mežiem,
Lai izdzird bāleliņi,
Lai nāk māsas apskatīt.
333 [Purmales (Bokovas) Abr].

36075.

Skan balstiņa pa līdumu,
Caur purviem, caur mežiem,
Caur purviem, caur mežiem
Iz tāluma pie māmiņas.
3 [Adulienas Md].

36076.

Bolseņ i, munu skanuokū,
Skani reitā, skani vokorā;
Dinavydā naskanēja,
Kad bitīte zīda ņasja.
314 [Pildas Ldz].

36077.

Dzīdat, meitas, vokorā,
Vokorā tuoļi skaņ;
Dīnavydā naskaņāja,
Ka bitīte zīdu ņasja.
314 [Pildas Ldz].

36078.

Skaņu balsiņu palaidu
Caur purvim, caur mežim,
Lai izdzirda māmuliņa,
Lai jei gauži nūraudova.
605 [Skolas].

36079.

Skaņu balsi es palaižu
Skaņa meža maliņā,
Lai dzierd muni bruoliliņi,
Kumeliņus ganeidami.
605 [Skolas].

36080.

Skonu balseņi palaižu
Skona meža maleņī;
Bolseņš guoja pošu kūku
Kai biteite skanēdama.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

36081.

Skaļu bolsiņi palaižu
Skaļa meža maliņā;
Tautīts lūka kumeleņ(u),
Dyža bolsa maklādams.
389 [Silajāņu Rz].

36082.

Skaņu balseņu palaižu
Pa garū syla molu,
Lai staiguoj' skanādams
Pa vysim zareņim.
326 [Preiļu D].

36083.

Skaņi dzied lakstīgala,
Ieviņā sēdēdama;
Skaņi dzied tautu meita,
Ieraudzīj'se man' bāliņus.
127 [Grostonas Md].

36084.

Skaņi, skaņi dzēres kliedza
Viņē pora maliņē;
Skaņi, skaņi meitas dzieda
Viņē meža galiņē.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

36085.

Skaņi, skaņi es dzīduoju,
Vēl skaņuok lakstīgola,
Es dzīdovu driviņā,
Lakstīgola duorziņā.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

36086.

Vaijā, manu skaņu balstu,
Kaut es visu palaiduse!
Kaut es visu palaiduse,
Jele ļaužu brīnumiem.
322 [Praulienas Md].

36087.

Vai, manu skaņu balsi,
Kur aizgāja skanēdama;
Vai, manu augumiņu,
Tāļu, tāļu daudzināja.
322 [Praulienas Md].

- 63 -

36088.

Visu dienu nedziedāju,
Nu dziedāšu vakarā;
Vakarā tālu skan
Pa deviņi novadiņi.
315 [Pilskalnes Il].

7. Aizsmakusi balss. Balss jāsarga no maitāšanas.

435.

Aizsmakusi es dziedāju,
Aizsmakusi gavilēju:
Māte mani ielikusi
Bez vārdiņa šūpulī.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 399 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Rīklīt' mana, smakulīte,
Aizsmakusi vien stāvēji.
Vai bij māte ielikusi
Bez vārdiņa šūpulī?
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)].

436.

Aizsmakusi es dziedāju,
Aizsmakusi gavilēju:
Vai māmiņa ielikusi
Smakulīša šūpulī?
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

4361.

Kas to manu skaņu balsi
Vakarā nobrīnēja?
Dievs dev' tam neredzēt
Rīta saules uzlecam.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4362.

Balsiņš smok, balsiņš smok,
Kas to balsu smacināja?
Neveiklītis puru brida,
Tas to balsu smacināja.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

437.

Lēni, lēni padziedāju
Bez saulītes vakarā,
Lai nedzird jauni ļaudis,
Lai balsiņu nemaitā (nemaitāja).
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)], 256 [Apguldē (Auru pag. Jg)], 275 [Zemgales novados].

1. Vai, manu skaņu balsi,
Sveši ļaudis samaitāja!
Ne balsiņu vien maitāja,
Maitā visu augumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

438.

Māte mani brēcināja,
Skaļu balsi gribēdama;
Jo es brēcu, jo aizsmaku,
Jo skaļāku nedabūju.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

4381.

Ne man bija skaļa balsa,
Ne ērdīgas valodiņas:
Man māmiņa maziņai
Raudāt vaļas nelikuse.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

4382.

Ni man bija skaņa balsa,
Ni ērdīgas valodiņas:
Vai māmiņa ielikusi
Neveiklīša šūpulī?
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

4383.

Netīšām izdziedāju
Bez saulītes vakarā;
Kas bijiet skauģa ļaudis,
Balsa mana neņemiet.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

439.

Netīšām nodziedāju
Pēc saulītes vakarā;
Kuŗš, ļautiņi, dzirdējāt,
Ļaunus vārdus nevēlat.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Tumsā gāju vakarā
No druviņas dziedādama;
Kur, ļautiņi, dzirdējāt,
Ļauna vārda nedodat.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

440.

Par ko man šovasar
Aizsmakusi valodiņa?
Man' aiztrauce lakstīgala
Smalku lazdu krūmiņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

441.

Sveši ļaudis lielījās
Manu kaklu aiztaisīt.
Vaļā durvis, vaļā logi,
Vaļā mana valodiņa.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 64 -

442.

Vai tā tautu istabiņa
Zēveļ' malku kurināta?
Aizsmok mana valodiņa
Pirmajā vakarā.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

36089.

Ej, vokora auseklīts,
Muna bolsa namaitoj,
Es bērniņš,trokulīts,
Vokorā vuovuļuoj'.
174 [Kārsavas Ldz].

36090.

Es pi sovas muomuliņas
Pīkususi, aizsmokusi;
Pīkususi doncuodama,
Aizsmokusi dzīduodama.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

8. Meitas dzied tautas kaitinot, vai arī izredzētam sirdi remdējot. Jāvairās, ka tautas neuzbrūk, neaizved, nenoņem vainagu.

443.

Ai Dieviņ, sirdis kūst,
Kas balsnīti klausījās?
Tautu dēls klausījās,
Kumeliņu seglodams.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

444.

Aiji, mana skaista dziesma,
Tec pa bērzu galotnēm,
Tec pie mana arājiņa
Līdumiņa maliņā.
275 [Zemgales novados].

445.

Ai (vai) kaimiņi, ai (vai) kaimiņi,
Mēs div' dumpi turēsim:
Ik vakara tavas meitas
Manus puišus kaitināja.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Nāburdziņ, nāburdziņ,
Abi naidu turēsim:
Tavas meitas manus puišus
Ik vakarus kairināja;
Apāvušas baltas zeķes,
Iet pa ceļu dziedādamas.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

446.

Agri, agri padziedāju
Novadiņa maliņā;
Novadnieka div' dēliņi
Iztecēja klausīties.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Es tecēju, es tecēju
Uz novadu gavilēt;
Novadnieku div' dēliņi
Iztecēja klausīties
Ar basām kājiņām,
Sēnalaiņu cepurīti.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

4461.

Aiz tā dziļa sūnu purva
Kliedz dzērvītes, dzied meitiņas:
Kliedz dzērvītes nešaujamas,
Dzied meitiņas nevedamas.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

4462.

Aiziet mans skaņis balss
Pār poriem skanēdams,
Lai dzird mans arājiņš
Aiz puriem, aiz mežiem.
322 [Praulienas Md].

447.

Brauc (ej) pa ceļu, ceļa vīrs,
Neklaus' meitu dziedāšanu:
Cita dzied ganīdama,
Cita rozes ravēdama.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

448.

Brīžam raudu, brīžam dziedu
Marantā dārziņā,
Brīžam puišus kaitināju
Ar marantu vaiņadziņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

449.

Dziedādama vien staigāju,
Ar tautām spēlēdama;
No galviņas nospēlēju
Savu zīļu vaiņadziņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

450.

Dziedāj' zelta lakstīgala
Smalkā lazdu krūmiņā;
Tā, bāliņ, lūkojam,
Ka rokā dabūjam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 65 -

451.

Dziedāt man rītā agri,
Dziedāt sebu vakarā:
Rītā agri tautas dzird,
Vakarā bāleliņi.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

452.

Dziedat, meitas, vakarā,
Vakarā tāļu skan;
Rītā koki pilni rasas,
Tad vairs tāļu neskanēs.
226 [Kandavā (Tl)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

453.

Dziedat, meitas, vakarā,
Vakarā tāļu skan,
Vakarā tāļu skan,
Tāļu tautas kaitināja.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

454.

Dziedat, meitas, vakarā(i),
Vakarā(i) tāļu skan,
Vakarā(i) tāļu skan,
Tāļu tautas klausījās.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)], 316 [Jēkabpilī], 399 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ale, mana skaņa balse!
Viegli laidu, tāļu skan;
Viegli laidu, tāļu skan,
Pa deviņi novadiņi.
Devītē novadē
Man maizītes arājiņš.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

455.

Dziedi, dziedi, dziedātāja,
Gan atnāksi raudādama,
Gan atnāksi raudādama,
Vaiņadziņu žēlodama.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

1. Dziediet, meitas, dziediet, meitas,
Gan jūs rītu raudāsiet,
Gan jūs rītu raudāsiet
Viena zīļu vainadziņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

456.

Dziedi, dziedi, tautu meita,
Glabā savu vaiņadziņu;
Es pametu sav' brālīti,
Kumeliņu seglojot.
224 [Kabilē (Kld)], 410 [skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)].

457.

Dziedi, dziedi, tautu meita,
Mana brāļa gribēdama.
Manam brālim zīda svārki,
Tev nav krekla mugurā.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

458.

Dziedi, dziedi, tu meitiņa,
Kādu vellu piedziedāji?
Tu aiziesi raudādama
Cita kunga novadā.
226 [Kandavā (Tl)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

459.

Dziedi, dziedi, tu meitiņa,
Velti tava dziedāšana;
Tautu dēlam man's patika,
Patīk mana valodiņa.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

4591.

Dzied', māsiņ, novad's galā,
Novadiņas maliņā:
Duj bāliņi novadnieki,
Tie balsiņā klausījās.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

460.

Dzied', meitiņa, atskaties,
Liela meža maliņā:
Man deviņi bāleliņi,
Nevienam līgaviņas.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

461.

Dzied', meitiņa, nevelc gaŗi,
Dzirdēs tevi laucinieki,
Aizvedīs pārnovadu
Laucinieku dēliņam.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

462.

Dzied', meitiņa, skaņi, skaņi,
Tautas dēli klausījās,
Tautas dēli klausījās,
Kumeliņus sedlodami.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

463.

Dzied' raženi, tautu meita,
Dzied' balsiņu locīdama:
Man deviņi bāleliņi,
Kas pēc tevis klausījās.
233 [Vandzenē (Vandzemes pag. Tl)].

464.

Dziedu koši locīdama,
Dziedu gaŗi pavilkdama.
Vējiņš manu balsu nesa
Pašā tautas sētiņā,
Pašā tautas sētiņā,
Caur lodziņu istabā,
Caur lodziņu istabā
Pie tās dēlu māmulītes.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 66 -

465.

Ej, māsiņa, dziedādama,
Kā puķīte ziedēdama,
Lai dzird dēlu māmuliņa,
Cik lustīga vedekliņa.
190 [Kuldīā].

466.

Ej, plostiņi, līgodams,
Nava celmu Daugavā;
Ej, māsiņa, dziedādama,
Nava tautu celiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

467.

Es dziedāju, gavilēju,
Dēlu māte klausījās,
Dēlu māte klausījās,
Cerēj' savu jauņuvīti.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

468.

Es dziedāju, gavilēju,
Uz robežas stāvēdama;
Vai tie akli ciema puiši,
Ka tie mani neredzēja?
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Uzkāpusi kalniņā,
Dziedu, saucu, gaviļoju.
Vai tie akli ciema puiši,
Ka tie mani neredzēja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

469.

Es iegāju padziedāt
Zaļajā birzītē;
Tautas manu balsi dzird,
Neredz mana augumiņa.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

470.

Es izgāju dziedādama
Rendinieku novadiņu;
Rendinieku veci puiši
Saceļ ausis kā lemešus.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

471.

Es jums lūdzu, pušeniece,
Laižiet meitas padziedāt.
Meitas pašas slinkas bija,
Lien kā cūkas midzenī.
256 [Apguldē (Auru pag. Jg)].

4711.

Es pīsoku tev, muoseņ,
Uz akmiņa nadzīduot:
Akmiņam dziļas saknes,
Tuoļi dzērd sveši ļauds.
428 [Beržūs(?)].

472.

Es staigāju dziedādama,
Kā cielava rakstīdama;
No māmiņas izdziedāju
Sev tīkamu arājiņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

473.

Gāju ceļu dziedādama,
Kā cielava lakstodama;
Gāju puišus smādēdama,
Kā ābolus mētādama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Augu niedres gaŗumiņu,
Magonītes daiļumiņu;
Eimu puišus vainodama,
Kā auziņas braucīdama.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

474.

Gāju ceļu dziedādama,
Kā cielava rakstīdama;
Dod, Dieviņi, satikties
Ar godīgu tēva dēlu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

475.

Gāju ceļu dziedādama,
Kā cielava rakstīdama (lēkādama);
Man pakaļ ciema puiši,
Kā gailēni lēkādami.
190 [Kuldīā].

476.

Gāju ceļu dziedādama,
Kā cielava rakstīdama;
Pakaļ nāk tautu dēlis
Smalku rakstu rēķināt.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

477.

Gāju ceļu dziedādama,
Kā cielava rakstīdama;
Tam puišam(i) žēl darīju,
Kam nav savas līgaviņas.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 67 -

478.

Gan man, gan man šim vakaram,
Gan biju dziedājse, gan gavilējse.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

479.

Grezni jāja tautu dēls,
Kumeļā sēdēdams;
Grezni dzied man' māsiņa,
Rožu dārzu laistīdama.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

480.

Ik vakarus dziedāt gāju
Avotiņa lejiņā;
Izdziedāju sav' pūriņu,
Sav' raženu (ražanu) vaiņadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 224 [Kabilē (Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 405 [skat. 363. (Dzirciema pag. Tk. Tiņķerē u.c. Kurzemē)].

1. Ik vakara dziedāt gāju
Apaļāi kalniņāi.
Izdziedāju savu pūru,
Savu zīļu vaiņadziņu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

481.

Ik vakara dziedāt gāju
Avotiņa lejiņā;
Izdziedāju zelta kroni,
Div' sudraba gredzentiņus.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Ik svētdienas dziedāt gāju
Kroga galda galiņā;
Izdziedāju rudzu pūru
Pa vienami graudiņami.
190 [Kuldīā].

482.

Ik vakara tautu meita
Kalnā kāpa gavilēt,
Gribēdama skaņu balsi
Pievilt manu bāleliņu.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

483.

Ik vakara tautu meita
Kalnā kāpa gavilēt,
Lai skan balsis koku virsu,
Lai dzird mani bāleliņi.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

484.

Ik vakara tautu meita
Kalnā kāpa gavilēt.
Neba mani bāleliņi
Ik vakara klausījās.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

485.

Jaunas meitas skaisti dzied
Paeglīšu kambarī;
Jauni puiši gaŗām gāja,
Asariņas slaucīdami.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 226 [Kandavā (Tl)].

486.

Jo dziedāju, jo skanēja
Liela meža maliņā;
Jo raudāja dēlu māte,
Jo man tika raudināt.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

487.

Kad es būtu zinājuse,
Kas dziesmiņas klausījās,
Es būt' tādu dziedājuse,
Ka tam birtu asariņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

488.

Kad es būtu to zinājsi,
Kas dziesmāi klausījās,
Es dziesmīti izdziedātu,
No pulciņa lasīdama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

489.

Kas tā tāda dziedātāja,
Bērzu birzes locītāja?
Tā lielā brāļu māsa,
Kas tautiņu nebēdāja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

490.

Kas tā tāda dziedātāja,
Dzied bez saules vakarā?
Tā deviņu brāļu māsa,
Dzied kumeļus ganīdama.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Kas tumsā vakarā
Dižu mežu skandināja?
Piegulnieku meitas dzied,
Kumeliņus ganīdamas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

491.

Klausies, manu arājiņ,
Kā iet jauki man dziedot?
Dziedi, mana līgaviņa,
Man gan tika klausīties.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 68 -

492.

Klausies, mans arājiņ,
Kā es sēri gavilēju.
Ja tev bija manis žēl,
Nāc ar mani parunāt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

493.

Klausies, tautu netiklīti,
Kur dzied ciema zeltenītes (zeltenīte);
Nu tev vaļas (vaļa) klausīties,
Nav tavā rociņā.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)], 190 [Kuldīā].

Klausies, tautu neveiklīti,
Kur dzied ciema zeltenītes,
Aun kājiņas, jūdz kumeļu,
Ved sev vienu sētiņā.
1311 [Apē (Vlk)].

494.

Liecaties, meža gali,
Lai balsiņis pāri skan,
Lai balsiņis pāri skan,
Lai dzird manis arājiņš.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Skaņi dziedu, gavilēju
Diža meža maliņā.
Liecaties, meža gali,
Lai balsiņis pāri skan,
Lai balsiņis pāri skan,
Lai dzird manis arājiņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

495.

Lokāties, mežu gali,
Lai balsiņis pāri skan,
Lai balsiņis pāri skan
Pa (par) deviņi novadiņi,
Pa (par) deviņi novadiņi,
Devītā sētiņā,
Tur aug manis arājiņis,
Kā ozolis līgodams.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 275 [Zemgales novados], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

496.

Lokāties, meža gali,
Lai balsiņis pāri skan,
Lai dzird manis arājiņis,
Lai balsā remdējās.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4961.

Locāties, mežu gali,
Lai mans balss pāri skan:
Tāļu manis arājiņš
Cita kunga novadā.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

497.

Virķenā es dziedāju,
Salacā atskanēja;
Salacieši zirgus jūdza,
Manas balss klausoties.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

498.

Ēdolē es dziedāju,
Īvandē atskanēja;
Īvandnieku puisēniņi
Stāvu vien dīdījās.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

499.

Blīdenieku mellas vistas
Ik vakaru kledzināja;
Stūrenieku balti gaiļi,
Tie jau jūs neprecēs.
253 [Stūŗu muižā (Blīdienes pag. Tk)].

1. Kaimiņos raibas vistas
Ik vakaru kladzināja,
Ieraudzījšas mūs' gailīti
Baltā rožu dārziņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Viņu sētas melna vista
Kladzināt kladzināja;
Jau tas mūsu melnais gailis
Asti grieza gredzenā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

500.

Nāburdzīte dusmojās:
Es dzied' viņas puišu dēļ;
Es dzied' savas lustes dēļ,
Velns dzied tavu puišu dēļ.
376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

501.

Ne es dziedu, ne runāju,
Virs vējiņa stāvēdama:
Apakš vēja dēlu māte
Manu balsi klausījās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nedziedāju, nerunāju,
Virs vējiņa stāvēdama,
Lai nedzirda sveši ļaudis,
Lai tie mani nenicina.
216 [Ventspilī].

2. Ne mūžam es neiešu
Pa vējam dziedādama:
Tautiets gāja pa vējam,
Tas dzird manu valodiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 69 -

502.

Nedomā tu, puisīti,
Ka es dziedu tevis deļ;
Man pašam saderēts,
Es tik tevi kaitināju.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

503.

Nedrīkstēju vakarā
Daiļu dziesmu padziedāt:
Sliņķis guļ žogmalē,
Manas dziesmas klausījās.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Tumsiņā vakarā
Greznu dziesmu nedziedāju:
Dažs netiklis tēva dēls
Aiz žodziņa klausījās.
201 [Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)].

504.

Neklausies, dēla māte,
Tevis dēļ nedziedāju,
Es tik pate padziedāju
Tai košāi vakarāi.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

505.

Neklausies, tautu dēls,
Ne pēc tevis es dziedāju;
Man pašai bāleliņi,
Kas pēc manis klausījās.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Neklausies, netiklīti,
Tevis dēļ nedziedāju;
Dziedu sava goda dēļ,
Savu daiļu bāleliņu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

506.

Neveiklītis purvu (puru) brida
Manu balsi klausīties;
Tur tev brist, tur palikt
Mana balsa galiņā.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

507.

No rītiem(i), vakariem(i)
Meitām laba dziedāšana:
No rītiem(i), vakariem(i)
Klausās dēla māmuliņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

508.

Pa vējam(i) es dziedāju,
Pa vējam(i) gavilēju,
Lai vējiņš (vējiņis) balsu nesa
Manam linu arājam.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

5081.

Pa vējama es dziedāju,
Pa vējama gavilēju,
Vējīns manu balsu nesa
Dēlu mātes sētienā,
Dēlu mātes sētienā,
Pa lodzīnu istubā.
Dēlu māte klausījāse:
Klau, dzied mana malējīna!
Klau, dzied mana malējīna,
Mana dēla līgavīna.
Dzer ūdeni, grauz akmeni,
Līdz es tava malējīna,
Līdz es tava malējīna,
Tava dēla līgavīna.
Purvāi dzērve gaŗu kaklu,
Tā ir tava malējīna,
Tā ir tava malējīna,
Tava dēla līgavīna.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

509.

Pirmo reiz' es izgāju
Par novadu padziedāt;
Kā izgāju, tā palika
Mans sudraba gredzeniņš.
Kad izgāju otru reizi,
Paliek manis vaiņadziņš.
Kad es gāju trešo reizi,
Vairs es pate nepārnācu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

510.

Pret vējiņu dziedāt gāju,
Pretim sedzu villainīti;
Pretim jāja tautu dēlis
Ābolainu kumeliņu.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

511.

Puisis, blinda, rudzos līda
Manu dziesmu klausīties;
Manu balsi gan dzirdēja,
Mani pašu neredzēja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

512.

šitie puiši tā domāja,
Ka es dziedu viņu dēļ;
Man māmiņa atvedīs
Par Daugavu arājiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 70 -

513.

Sebi, sebi es dziedāju,
Vēl jo sebi klausījās,
Vēl jo sebi klausījās,
Mans maizītes arājiņš.
188 [(?)].

514.

Seglo, puisi, savu zirgu,
Jāj meitiņu lūkoties:
Jaunas meitas upmalē
Jautras dziesmas gavilē.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

515.

Sīki dziedu, gaŗi vilku (velku),
Uz robeža ganīdama:
Robežnieka dēliņam
Sirdi vien ēdināju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 414 [Krāslavas apkārtnē].

1. Kas tā tāda dziedātāja
Aiz zaļās ataudziņas?
Manu sirdi ēdināja,
Traucē manu kumeliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

516.

Skaisti dzied, gaŗi velk
Aiz ūdeņa zeltainītes;
Kaut man būtu liepas laiva,
Vienu vestu bāliņam.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

5161.

Skaisti dzied, gaŗi velk
Aiz ūdeņa zeltenīte.
Viņas skaista dziedāšana
Pieviļ manus bāleliņus.
1311 [Apē (Vlk)].

517.

Skaisti dzied laiska meita,
Krūmmalē dēdēdama,
Lai šķiet tautas čaklu meitu,
Druviņā nogājušu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5171.

Skaistu dziesmu nodziedāju
Sava tēva istabā;
Kuŗš godīgs tēva dēls,
Tas dziesmā klausījās.
424 [Barkavas pag. Rz].

518.

Skaņi, skaņi es dziedāju
Liela meža maliņā,
Lai dzirdēja dēlu māte,
Lai ņem mani vedeklās.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

519.

Skaņu balsu uzdziedāju
Dēlu mātes pavārtē;
Izdzirdusi dēlu māte:
Klau, dzied mana vedekliņa!
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

520.

Tāļu, tāļu suņi rēja,
Tāļu pūta medinieki;
Tāļu, tāļu meitas dzied,
Tāļu puišus kaitināja.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

521.

Tautiets manu balsi dzird,
Neredz mani staigājam;
Kad ierauga staigājam,
Birst tam žēlas asariņas.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Dzird tautietis manu balsu,
Augumiņu neredzēja;
Zirgu sola brālītim,
Lai parāda augumiņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

5211.

Tautu meita kalniņā
Loka savu skaņu balsi;
Mans brālītis lejiņā
Loka bēru kumeliņu.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

5212.

Trīs nelieši purvu brida,
Mana balsa klausīties.
Mana balsa gan dzirdēja,
Manis pašas neredzēja.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

522.

Tumsiņā vakarā
Greznu dziesmu padziedāju,
Lai klausās ciema puiši,
Kam nebija līgaviņas.
224 [Kabilē (Kld)].

- 71 -

523.

Uz kalniņa dziedāt gāju,
Uz akmeņa gavilēt,
Lai dzird mans arājiņš,
Lai zviedz viņa kumeliņš.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

524.

Vējiņš manu skaņu balsi
Ērģelēt ērģelēja;
Dažam tautu nelietim
Birst asaras klausoties.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

525.

Visu dienu nedziedāju,
Nu dziedāšu vakarā,
Vakarā tāļu skan
Pa deviņi novadiņi.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

526.

Ciema meitas ik vakara
Kalnā kāpa gavilēt:
Lūdzās mūsu bāleliņus,
Lai iet nakti klātgulēt.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

527.

Citas meitas nedziedāja, -
Arājiņa nedabūs;
Es dziedāju, delverēju,
Man arājis gadījās.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

528.

Citas meitas nedziedāja,
Kam zināmi arājiņi;
Es dziedāju, es lustēju,
Man vēl auga nezināms.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

36091.

Oi Dīveņ, gryuts dzīduot,
Kas balsiņa klausījuos?
Tys balsiņa klausījuos,
Kam nav sovas ļaudaviņas.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

36092.

Odu cymdus kulainīšus,
Gaidu muižas sulainīšus,
Kad atguoja teirumnīks,
Ar dzīsmomi kairynuoju.
414 [Stirnienes Rz].

36093.

Oi Dīveņ, gryuts dzīduot,
Klausuos tautu navēkleits;
Vaļa jam bej klauseitīs,
Na jam mani maldynuot.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

36094.

Oi Dīviņ, gryuts dzeivuot,
Beja kas i klausījās:
Klausuos tautu navēkleits,
Tam nabeja ļaudaveņis.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

36095.

Oi Dīveņ, gryuts dzīduot!
Naz'kas dzīsmu klausējuos.
Jauni puiši klausējuos
Aiz deveņu ezereņu.
51 [Budenbrokā (Dikļu pag. Vlm)].

360951.

Oi Dīveni, gryuts dzīduot,
Kas tī var i klauseitīs.
Klausuos tautu navēkleits
Aiz kaļneņa stuovādams.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

36096.

Aiz azara malni meži,
Guoloj muns oruojiņš,
Svīstu kūku, dūtu rūku,
Ka māmiņa naradzātu
Ka māmiņa naradzātu,
Ka jei gauži narauduotu.
605 [Skolas].

36097.

Aiz kalniņa es dzīduoju,
Tautu gūvis ganīdama.
Pyut, vējiņi, par kalniņu,
Nes māmiņai žālabiņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

36098.

Aiz kalneņa meitas dzīd
Skaistajim balseņim;
Lai juos dzīd, lai nadzīd,
Naikļyuš' jyusu rūceņuos.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

36099.

Aiz upītes līcītī
Daiļa meita gavilē,
Tai vajaga daiļu zirgu,
Daiļa paša vedējiņa.
Man pašam daiļi zirgi,
Es pats daiļais vedējiņš.
373 [Sarkaņu Md].

- 72 -

36100.

Aiz upītes meitas dzied,
Pār upīti balsis skan;
Jauni puiši upes malā
Meitās vien skatījās.
358 [Rugāju Abr].

36101.

Aiz upītes meitas dzīd,
Puišim žāl verūtīs:
Puori brist dziļš yudens,
Apleik īt lyls leikums.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

36102.

Ak tu, ciema cīrulīti,
Tavu greznu dziedāšanu!
Es gribēju sievu ņemt,
Tik es tevi neapņēm'.
72 [Cesvaines Md].

36103.

Ak tu, sila cīrulīti,
Tavu košu dziedāšan'!
Man izlija vīna glāze,
Uz tevim klausoties.
477 [Vecpils Lp].

36104.

Kuŗas elles tu, puisīti,
Ar tik jauku valodiņu?
Man palika raibas acis,
Uz tevim raugoties.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

36105.

Asas, asas jums mēlītes
Tautu dēlus izzobot;
Skaņas, skaņas jums balsītes
Puišiem sirdis ēdināt.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

36106.

Aši, aši nokliedzosi,
Brāļa alus padzērusi;
Voi dzērusi, nedzērusi,
Tīšām tautas kairināju.
241 [Lubānas Md].

36107.

Augsti kāpu, skaņi dziedu,
Lai dzird manis arājiņis;
(Lai dzird manis arājiņis,)
Gobas zemes ecētājs.
161 [Kabiles Kld].

36108.

Buoleleņa moltuveite
Lela ceļa maleņā;
Ik reiteņu tautas juoja
Daiļas dzīsmas klausītīs.
593 [Rēzeknes apr.].

36109.

Balsiņ munu skanīgū,
Ej pa mežu skanādams!
Tautu dāli klausījāsi,
Capurīti nūjāmuši.
Klausatīs, nasaklausat,
Natyks jyusu rūciņuos.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

36110.

Cik priecīgs vanags,
Kad zīlīte kaņepēs;
Cik priecīgs tautu dēls
Uz tām ciema meitiņām.
213 [Lazdonas Md].

36111.

Ceļu gāju dziedādama,
Kā cielava dancodama:
Dod, Dieviņ, sasatikt
Ar godīgu tēva dēlu.
605 [Skolas].

36112.

Daugasniešu puišu bēgu,
Autā galvu satinuse;
Gulbeniešu bāliņiem
Priekšā teku dziedādama.
358 [Rugāju Abr].

36113.

Dzieržu sovu oruojeņi
Aiz azara gavyluojūt;
Dzeitum laivu, dūtum rūku,
Kab māmeņa naradzātu.
18 [Andrupenes Rz].

36114.

Dziedādama nosakliedzos,
Lai dzird manis arājiņš
Citā kunga novadā,
Citā puišu pulciņā.
197 [Krotes Lp].

- 73 -

36115.

Dziedātāju sievu jēmu,
Dancātāju kumeliņu;
Dziedās mana līgaviņa
Vakarēju dzērumiņu,
Dancās manis kumeliņis
Vakarēju ēdumiņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

36116.

Dziedam skaisti, maļam smalki
Pāra jaunu malējīnu:
Div pelēki vanadzīni
Aiz durēm klausījās.
192 [Kosas C].

36117.

Dzīdi, dzīdi, dzīdaleņ,
Jo tu gauži narauduosi!
Jo tu gauži narauduosi,
Sova zeiļu vaiņuceņa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

36118.

Dziedu dziesmu, kādu māku,
Ne es dziesmu rīmētāja;
Iet pie puiša, kāds precēja,
Ne es puišu audzētāja.
355 [Rucavas Lp].

36119.

Dziedat, meitas, dziedat, meitas,
Pār jūriņu prieki nāk:
Divi laivas puišu nāk,
Trešā cauņu cepurīt's.
72 [Cesvaines Md].

36120.

Dzīdit, meitas, dzīdit, meitas,
Vylks aiz lūga klausējuos;
Vylks aiz lūga klausējuos
Stuovajom austeņom.
143 [Jāsmuižas D].

36121.

Dzied, meitiņ, nevelc gaŗi,
Dzirdēs tevi laucinieki;
Aizvess tevi pār novadu
Laucinieku dēliņam.
93 [Dundagas Vp].

36122.

Dziedi, dziedi, tautu meita,
Skaņi bērzu birzītē;
Gan es tevi aizvedīšu
Staigna purva maliņā.
241 [Lubānas Md].

36123.

Dziedi, dziedi, tautu meita,
Gan tu sevi izdziedāsi;
Izdziedāsi sav' pūriņu,
Savu zīļu vainadziņ'.
359 [Rūjienas Vlm].

36124.

Dziedat, meitas, koši gāja,
Man bij luste klausīties:
Īsi sauca, gaŗi vilka,
Kā līgot nolīgoja.
427 [Tadaiķu Lp].

36125.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Man vēlama līgaviņa.
Es grib' savu līgaviņu
No dziesmām izdziedāt.
148 [Jaunpiebalgas C].

36126.

Dzīd' ar maņi, tautu meita,
Na es tevi leidza vadu;
Dzīduotuoji tautu dāli,
Dancuotuoji kumeliņi.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

36127.

Dzied ar mani tautu meita,
Bet ar mani nerunāja;
Būt' ar mani runājuse,
Sen būt' ļaužu valodā;
Sen būt' ļaužu valodā,
Ar māmīnu ienaidā.
39 [Bārtas Lp].

36128.

Dziedi, meita, loki kaklu,
Uz robežu stāvēdama:
Robežniekam duj dēliņi,
Nev ne katram līgavīnas.
282 [Nīcas Lp].

36129.

Dziedāt mane ar meitām,
Tecēt meitu pulciņāi;
Citu gadu nedziedāšu,
Vairs pulkāi netecēš'.
15 [Alūksnes Vlk].

36130.

Dzīde muna ļaudaviņe,
Doncoj muns kumeliņš;
Izdoncovu bruoļam sīvu,
Sev dyžanu ļaudaviņi.
35 [Baltinavas Abr].

- 74 -

36131.

Dziedātāja tā meitiņa,
Runātāja māmuliņa;
Ij es ņemtu to meitiņu,
Tās māmiņas auklējumu.
46 [Beļavas Md].

36132.

Dziedat, mazas meitenītes,
Kā jums skaisti piederās;
Lielajām nepieder,
Zēnus vien kairināja.
378 [Seces Jk].

36133.

Dziedu skaļi, nokliedzos,
Lielāi meža maliņāi;
Kad tas mani neredzēja,
Lai balsāje remdējās.
15 [Alūksnes Vlk].

36134.

Dziedu smalki, dziedu rupji,
Lai tautiņas nepazina;
Kad es būtu to zināj'se,
Kas dziesmiņā klausījās,
Tad es būtu to dziesmiņu
Pa lapiņai šķirstījuse.
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

36135.

Dziedādama vien staigāju,
Kad man zināms arājiņš;
Kuŗai bija nezināms,
Tā staigāja raudādama.
477 [Vecpils Lp].

36136.

Es ar savu skaļu balsi
Dažam žēli padarīju;
Žēl darīju tautiešam,
Žēl tautieša māmiņai.
546 [Kuldīga Kld apr.].

36137.

As māmeņai vīna mjaita,
Laksteituoja, dancuotuoja:
Dzīduodama vīn staigovu,
Lai dzierd tautas tuoļumā.
78 [Dagdas D].

36138.

Gāju ceļu dziedādama,
Vainadziņu puškodama;
Es tam tautu neveikļam
Sirdi vien ēdināju.
378 [Seces Jk].

36139.

Gāju ceļu lēkādama,
Kā cielava dancodama;
Man pakaļi ciema puiši
Kā gailēni lēkādami.
46 [Beļavas Md].

36140.

Gribēj' mani tautu dāls
Baļsiņā nūsavērt;
Sov-trejaidi es dzīduoju,
Sov-trejaidi gavilēju.
389 [Silajāņu Rz].

36141.

Es pirmā dziedātāja
Pavasara laiciņā:
Nodziedāju zelta kroni,
Div' sudraba gredzentiņus.
197 [Krotes Lp].

36142.

Gani, gani, ganu meita,
Pa manām ganībām;
Gan tu gauži noraudāsi
Savu zīļu vainadziņu.
378 [Seces Jk].

36143.

Irbe šviļpa eglājā,
Traucē manu kumeliņu.
Vai bij irbe, vai nebija,
Vai bij ciema dzeltainīte?
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

36144.

Irbe svilpa siliņā,
Biedē manu kumeliņu;
Tā nebija sila irbe,
Tā bij ciema zeltenīte.
127 [Grostonas Md].

36145.

Iz robeža dzīvodama,
Trijād' loku valodiņu:
Kādu redzu runātāju,
Tādu laižu valodiņu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

36146.

Jauna meita mežā dzied,
Pašā meža biezumā.
Nāc ārā tu, meitiņ,
Rādi visu augumiņ'.
127 [Grostonas Md].

- 75 -

36147.

Jaunas meitas velējuos
Aiz upītes leicītī;
Jauni puiši klausējuos
Kai rīksteņi lazdeņuos.
143 [Jāsmuižas D].

36148.

Kliedzu, kliedzu, klausījos,
Kas pretim atkliedzās;
Tautu dēls atkliedzās,
Viņā lauku galiņā
Kumeliņu sedlodams.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

36149.

Kam, brālīti, audzināji
Sētvidū zaļu birzi?
Tur atskrēja mūs' māsiņas
Kā bitītes dziedādamas.
546 [Kuldīga Kld apr.].

36150.

Kas tā tāda, kas dziedāja
Aiz bērziņa ataudziņas?
Tā manam brālīšam
Sirdi vien ēdināja.
378 [Seces Jk].

36151.

Kas tā tāda dziedātāja
Aiz zaļās ataudziņas?
Tā man sirdi ēdināja,
Traucēj' manu kumeliņ'.
418 [Sunākstes Jk].

36152.

Kā, puisīti, nu nedziedi,
Kā dziedāji pērnruden;
Kā dziedāji pērnrudeni,
Uz manim domādams.
24 [Asares Il].

36153.

Klausies, tautu neveiklīti,
Kā dzied meitas maltuvē:
Ņem prātā, ņem galvā,
Sargā savu tēvu zemi.
241 [Lubānas Md].

36154.

Koklīte koklēja
Upītes malā,
Bij man redzēt
To koklētāju,
Es dotu labrītu,
Labvakariņu.
74 [Cīravas Azp].

36155.

Ko līdz manim šeit dzīvot,
Kas pēc manim klausījās?
Nākat, kungi, no avota
Man' balstiņu klausīties.
335 [Puzes Vp].

36156.

Koši dzied ciema meitas,
Puišu bikses velēdamas.
Kaut man būtu tas puisītis,
Kam biksītes piederēja.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

36157.

Koši dziedu rītā agri,
Koši vēlu vakarā.
Tālu auga tautu dēlis,
Lai balsāji remdējās.
39 [Bārtas Lp].

36158.

Ko vērts man še dziedāte,
Savu balsu skandināt:
šei nav mana arājiņa,
Kas pēc manis klausījās.
605 [Skolas].

36159.

Lai darīju, ko darīju,
Dziedādama vien darīju:
Dziedādama cimdus metu,
Dziedādama noadīju,
Dziedādama sagaidīju
Tautu dēlu atjājam.
605 [Skolas].

361591.

Lai darīju, ko darīju,
Dziedādama vien staigāju;
Dziedādama ganos gāju,
Dziedādama rijā gāju,
Dziedādama sagaidīju
Tautas dēlu atjājam.
167 [Kalvenes (Tāšu-Padures) Azp].

36160.

Laižu sovu baļsiņu
Caur pūriņu, caur mežiņu;
Tautu dāls klausējuos,
Kumeliņu sadluodams.
389 [Silajāņu Rz].

36161.

Lejēniešu puišiem bēgu,
Brunčos galvu satinusi;
Kad redzēju kalnēnieti,
Pretī gāju dziedādama,
Klāt tecēju mutes dot.
605 [Skolas].

- 76 -

36162.

Lejiņā dubļus bridu,
Kalnā kāpu gavilēt:
Lai vējiņš balsi nesa
Manam linu arājam.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

36163.

Lēni, lēni es staiguoju,
Vēļ lēņuok gavilēju;
Lānajom tautiņom
Nūjemt munu vainadziņu.
579 [Viļāni Rz apr.].

36164.

Luste, luste vanagam,
Zīle dzied kaņepēs;
Luste tautu dēliņam,
Kad dziedāju bāliņos.
213 [Lazdonas Md].

36165.

Lustītēms, vēlītēms
Jauna gāju tautīnās:
Sev dzievāšu, ne otram,
Jeb jo jauna aizgājuse.
355 [Rucavas Lp].

36166.

Muns mīļais, muns duorgais,
Tympus upes gaviļoi;
Cierstum kūku, dūtum rūku,
Ka māmeņa naradzātu.
Ka māmeņa īraudzeis,
Byus mugura ūdarāta.
78 [Dagdas D].

36167.

Muote, mozu auklādama,
Soka: lela dzīduotuoja.
Muotei lela dzīduotuoja,
Kai puiškiņu muonītuoja.
174 [Kārsavas Ldz].

36168.

Moza asu, bet jau gudra,
Muoku tautas maldynuot:
Gonūs eju, gavilēju,
Jaunus puišus kairynuoju.
357 [Rudzētu D].

36169.

Nedomājat jūs, puisīši,
Kad es dziedu jūsu dēļ:
Svešas zemes māmulīna
Auklē manu arājīnu.
192 [Kosas C].

36170.

Neklausies, dēlu māte,
Tevis dēļ nedziedāju.
Es tik pati padziedāju
Tai košāi vakarā.
605 [Skolas].

36171.

Neviens putniņš tā nedzied,
Kā tas purva strazdiņš dzied:
Dzied āriski, riski, riski,
Dzied purviski, viski, viski.
Tā dziedāja tautu dāls,
Man' māsiņu izvildams.
72 [Cesvaines Md].

36172.

Nodziedāju skaistu dziesmu,
Baltas rozes ravēdam';
Izdzirduši tautu dēli,
Sāka mani bildināt.
127 [Grostonas Md].

36173.

No rītiņ agr agr
Grazn grazn padziede.
Le dzirde taut dēls,
Gultiņē guldams.
445 [Ugāles Vp].

36174.

No rītiņa padziedāju,
Uz vakaru gavilēju;
No rītiņa tautas jāja,
Uz vakaru bāleliņi.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

36175.

Paklausies, tautu dēls,
Kur dzied tava līgaviņa,
Raibas govis ganīdama,
Tevim zeķes adīdama.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

36176.

Puiši mani neredzēja,
Kad es maza rāpojos.
Kā puisīši nu redzēja,
Kad es liela dziedātāja?
605 [Skolas].

- 77 -

36177.

Purvu bridu dziedādama,
Žagariņus lauzīdama;
Tautās bēdzu raudādama,
Asariņas slaucīdama.
127 [Grostonas Md].

36178.

Pūšat, mani bāleliņi,
Zaļa vaŗa trumetnītes,
Lai dzird mana līgaviņa,
Lai balsā remdējās.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

36179.

Seiki dzīžu, gari valku,
Syla molu ganeidama,
Lai dzierd munys oruojeņš,
Aiz kalniņa ecējūt.
143 [Jāsmuižas D].

36180.

Sīki dzied, gaŗi velk
Tautu meita ganīdama,
Tā manam bāliņam
Sirdi vien ēdināja.
146 [Jaungulbenes Md].

36181.

Skaistu dziesmu padziedāj'
No rītiemi, vakariem,
Tam puišam žēl darīj',
Kam nav savas līgaviņ's.
241 [Lubānas Md].

36182.

Skaļi dzīd tautu meita,
Uz ceinīša pakuopuse,
Lai dzierd jū i tautu dāls,
Lai sajuoja precinīki.
579 [Viļāni Rz apr.].

36183.

Skaņu balsiņu palaidu
Pa upītes maliņom,
Lai dzierdēja oruojiņš,
Vēl skaistuok es dzīduoju.
35 [Baltinavas Abr].

36184.

Skaņu balsiņu palaidu
Lila meža maliņā,
Lai izdzierda tautu dāls,
Lai uz mans prīcuojuos.
35 [Baltinavas Abr].

36185.

Skanēt skan, spīdēt spīd,
Man augot bāliņos;
Lai sajāja tuvu tālu
Pār novadu tautu dēli.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

36186.

Skaņi dziežu, nokliedzos,
Lai dzird manis arājiņš;
Kad tas mani neredzēja,
Lai balsī remdējās.
398 [Skrundas Kld].

36187.

Skaņi meži rītā agri,
Skaņi sebu vakarā;
Jājat, tautas, rītā agri,
Jājat sebu vakarā.
513 [Zemītes Tk].

36188.

Stalti juoja tautu dāls,
Kumeļāsādādams;
Skaisti dzīd maņ muosiņa,
Rūžu duorzu laistīdama.
389 [Silajāņu Rz].

36189.

Stāvēdama es dziedāju,
Sēdēdama gavilēju,
Lai nevar tautu dēli
No balsiņa zīmēties.
605 [Skolas].

36190.

Suņi rēja, puiši nāca,
Ciema meitas gavilē;
Ko priecājties, ciema meitas,
Tie jau nav tautu dēli.
439 [Trikātas Vlk].

36191.

šaipus ogres es dziedāju,
Viņpus ogres atskanēja.
Vai tādēļ aizogrieši
Noņems manu vainadziņu?
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

36192.

šaipus pura es dziedāju,
Viņpus pura atskanēja,
Vai tādēļ man atjāja,
No Vāczemes precinieki?
Pēr' atjāja zirgu zagļi,
šogad krampju lauzējiņi.
286 [Nītaures Rg].

- 78 -

36193.

šķiŗatiesi, meža gali,
Lai balstiņas tāli iet;
Lai balstiņas tāli iet
Pašā tautas sētiņā.
190 [Kokneses Rg].

36194.

šitie puiši tā domāja,
Ka es dziedu viņu dēļ.
Es šito puišu dēļ
I dziesmiņu netrallinu.
605 [Skolas].

36195.

šitie puiši tā domāja,
Ka es dziedu viņu dēļ.
Man māmiņa atvedīs
Pār Daugavu arājiņu.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

36196.

Tautys juoja reitiņā,
As dzīduoju vokorā.
Koļ tautietis ustobā,
Es par lūgu kaņepēs.
170 [Kapiņu D].

36197.

Tautis lela pyura prosa,
Es tam dzīsmu vuocelīti.
Tautīts dzīsmas pasmuodēja,
Muna pyura naredzēja.
389 [Silajāņu Rz].

36198.

Tā dziedāja jaunas meitas,
Kā to vasku tecināj';
Tā skatās jauni puiši,
Kā riekstiņu lagzdiņā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

36199.

Tīšām vien purvā bridu,
Žagariņus lasīdama;
Pakaļ brida tautu dēls,
Asariņas slaucīdams.
480 [Vējavas Md].

36200.

Trīs meitas dziedāj'
Ābeļu dārzā.
Ņem, brālīt, vienu,
Es ņemšu otru,
Lai tā trešā
Māmiņu kopj.
197 [Krotes Lp].

36201.

Trīs meitiņas skaisti dzied
Mellāi alkšņu krūmīnā;
Tām jās rītu Rīgas kungi
Mellajim kumeļim.
301 [Palsmaņa Vlk].

36202.

Uz kalniņa dziedāt kāpu,
Kā lielā kriķu guba.
Velns, kur bija ciema puiši,
Kad tie manis neredzēj'?
184 [Ķēču Rg].

36203.

Uz cinīti dziedāt kāpu,
Uz akminu gavilēt,
Lai balstiņa atskanētu
Tautu dēlu sētiņā.
127 [Grostonas Md].

36204.

Uz kalnīna dziedāt kāpu,
Lai skan tālu vakarā.
Velns, kur bija ciema puiši,
Kad tie mani neredzēja.
Vai tie lāga negribēja
Redzēt manu augumīnu?
192 [Kosas C].

36205.

Uz robeža dzīvodama,
Trijād' loku valodiņ';
Dieviņš zina dzīvojot,
Kādi ļaudis gadīsies.
241 [Lubānas Md].

36206.

Uz robeža dzīvodama,
Trejād' loku valodiņu;
Kādi ļaudis bildināja,
Tādu laidu valodiņu.
391 [Sinoles Vlk].

36207.

Vai dziedāju lejiņā,
Vai dzied' kalna galiņā;
Vai tie puiši akli bija,
Ka tie mani neredzēja?
477 [Vecpils Lp].

36208.

Vakaros jaunas meitas
Kalnos kāpa gavilēt,
Gribēdamas tīru maizi,
Manus baltus bāleliņus.
77 [Codes B].

- 79 -

36209.

Var pazeiti tū meitiņu,
Kur' vess tautas šūrudiņ;
Dūmuodama vīn staigoj,
Rūku dorbu skubynoj.
494 [Viļānu Rz].

36210.

Darma maņ i še dzīduot,
Darma bolsu skandynuot,
Darma šenes puiškiņim
Ap manim lidinēt.
414 [Stirnienes Rz].

36211.

Darma man i te dzīduot,
Darma zemi reibynuot,
Darma šenes puiškinim
Ap manim i lidinēt,
Maņ vīteņa sen zynama,
Seņ apīti teirumeņ'.
389 [Silajāņu Rz].

36212.

Viņpus upes siliņā
Jauna meita gavilē;
Tai vajaga sirma zirga,
Stalta paša jājējiņa.
241 [Lubānas Md].

36213.

Visi ļaudis tā sacīja,
Kad es dziedu puišu dēļ,
Es nedziedu puišu dēļ,
Es dzied' sava prieka dēļ.
604 [Dažādi iesūtītāji].

9. Kur meitas dzied, tur puiša dvēsele. No dziedātājām izvēlas līgavu.

529.

Aiz upītes meitas dzied,
Aiz migliņas neredzēju;
Noņēmos cepurīti,
Nost migliņu vēcināju.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

530.

Aiz upītes meitas dzied
Melnajām galviņām;
Viena pate baltu galvu,
Tā būs mana līgaviņa.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

531.

Ak tu, ciema cerūzīte,
Nedzied jele tik ražani!
Man vajaga līgaviņas,
Ka es tevi neapņemu.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

532.

Daiļi dzieda tautu meita
Zaļu bērzu biezumā;
šķir lapiņas, nāc ārā,
Rādi savu augumiņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

Es staigāju pa celiņu,
Irbes svilpa eglājā;
Svelp, irbīt, nāc ārā,
Rādi savu cekulīti.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

533.

Div' pulciņi meitu dzied,
Kur tie dzied, kur nedzied?
Tie dziedāja liepienē,
Sīku rožu dārziņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

534.

Dziedat, meitas, nu iet koši,
Man gan tika klausīties,
Man gan tika klausīties,
Man nevaide līgaviņas.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

535.

Dziedi, dziedi, tautas meita,
Es bierzē klausījos;
Div' gadiņu klausījos,
Trešā jāju lūkoties.
216 [Ventspilī].

536.

Dzied', meitiņa, gavilē,
Mana būsi šoruden;
Tu vēl pati nezināji,
Man jau māte pavēlēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 409 [Līksnas pag. D].

537.

Esi klusa, tautu meita,
Purva malu staigādama;
Vēl tu manu sirdi ēdi,
Ir klusām staigādama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 80 -

538.

Gana agri es cēlosi,
Vēl agrāki tautu meita:
Es segloju kumeliņu,
Viņa dzied tīrumā.
206 [Kuldīgas apriņķī].

539.

Gavilēt gavilēja,
Ne tā mana gavilēja,
Cita puiša gavilēja,
Sirdi vien ēdināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

540.

Grazni dzied ciema meitas,
Zaļas birzes maliņā;
Sedloš' savu kumeliņu,
Jāšu viņas aplūkot.
216 [Ventspilī].

541.

Jo meitiņas skaisti dzied,
Ja man sirdis gauži sāp;
Kā tai bija nesāpēt:
Skaista dziesma grauztin grauž.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

542.

Kas man dotu to naudiņu,
Kas guļ jūŗas dibinā!
Kas man dotu to meitiņu,
Kas dzied koši vakarā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

543.

Kas tā tāda dziedātāja?
Caur mežiņu balse skan.
Lai tā diža, lai tā maza,
Tā būs mana līgaviņa.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

544.

Koši dzied jaunas meitas
Baltā mūŗa istabā;
Kaut varētu klāti tikt,
Tur lūkotu līgaviņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

545.

Koši, koši, jauki, jauki,
Kad Dievs deva vasariņu:
Dzied putniņi, dzied meitiņas,
Meža gali gavilē.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

546.

Kur vasaru saule lēca,
Tur lec ziemu mēnestiņš;
Kur tās meitas pulkiem dzied,
Tur tā puišu mīlestība.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

547.

Meitas dzied kambarī,
Es aiz loga klausījos.
Dziediet, meitas, ko dziediet,
Dziediet puiša dvēselīti.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

548.

Pa līčiem ievas zied,
Es uz krasta gavilēju:
Pa istabu meitas dzied,
Es pie loga klausījos.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

549.

Patīk manim tā meitiņa
No dziesmāmi, valodām;
Patīk manim znotu saukt
Tās meitiņas bāleliņu.
226 [Kandavā (Tl)].

550.

Skaņi irbe nokliedzās
Aiz upītes kalniņā.
Cirtu priedi, metu laipu,
Tā būs mana līgaviņa.
224 [Kabilē (Kld)].

551.

Skaņi meitas gavilēja
Aiz smalkā ataudziņa;
Puisīts zirgu nojādīja,
Gavilnieces meklēdams.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

552.

Trīs meitiņas skaisti dzied
Augsta kalna galiņā;
Viena bija man' māsiņa,
Otra brāļa līgaviņa;
Tā trešā sveša bija,
Tā man pašam piederēja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

36214.

Ak tu Dieva, tas man tika,
Kad meitiņa padziedāja!
Es gulēju maigu miegu,
Kā bitīte dābolā.
378 [Seces Jk].

- 81 -

36215.

Aizdzīdovu gailā bierzī,
Tuoļ' balseņš nūskaņāja;
Aizsvuotuoju jaunu mjaitu,
Tai slaveitja nūtricāja.
143 [Jāsmuižas D].

36216.

Ciemā auga daiļa meita,
Tā bij liela dziedātāja.
Vai tad es ne puika būtu,
Kad es viņas nedabūt'?
605 [Skolas].

36217.

Dzer un dzīdi, tautu meita,
Muna beji, muna byusi.
Voi tuodēļ es najimšu,
Ka tu lela dzēruojiņa?
358 [Rugāju Abr].

36218.

Dziedi, dziedi, tu strazdiņ,
Jauka tava valodiņa.
Tādu ņemšu līgaviņu,
Kam strazdiņa valodiņa.
605 [Skolas].

36219.

Dzīdi, munu ļaudaveņ,
Doncoj, munu kumeliņ;
Aiz prīciņas navarēju
Maļeņā nūstuovēt.
466 [Vārkavas D].

36220.

Dzīduotuoja, runuotuoja
Stuov celiņa maliņā.
Jem, bruoliņ, dzīduotuoju,
Nepajem runuotuojas,
Dzīduodama Dīva lyudzja,
Runuodama kārdynuoja.
466 [Vārkavas D].

36221.

Dzīduotuoja, runuotuoja
Tam puisīšam ļaudaviņa.
Kab bejuse, es pajemtu
Tuos māmiņas auklējumu.
35 [Baltinavas Abr].

36222.

Dzīduotuojs tautu dāls,
Doncuotuojs kumeliņš;
Tys izveda myus' muosiņi
Nu deveiņu bruoleļaņu.
194 [Krāslavas D].

36223.

Dzīduodama vīn staiguoju,
Kai zeilīte rakstīdama;
Dzīduodama ītecēju
Tautu dāla rūciņā.
89 [Dricēnu Rz].

36224.

Es naraugu, tautu meita,
Tova skaista dzīdavuma.
Raugu tovu rūku dorba,
Agri ejūt dryveņā.
326 [Preiļu D].

36225.

Es negribu sidrabotas,
Ne ar daiļi izpuškotas;
Es gribēju dziedātāju
Un ar ļaudīm runātāju.
241 [Lubānas Md].

36226.

Es priecīga, es lustīga
Pa citām māsiņām;
Priecādama, lustēdama,
Ielec kungu karietē.
443 [Turlavas Kld].

36227.

Kas tie tādi, kas dziedāja
Rītā agri sētiņā?
Tie ir mani bāleliņi,
Tāļus ceļus staigājuši,
Tāļus ceļus staigājuši,
Līgaviņas lūkojuši.
184 [Ķēču Rg].

36228.

Liel gar taut meit
Tek pa sil dziedadam;
Es paķer tēv plint,
Gaide sil maliņe.
372 [Sarkanmuižas Vp].

36229.

Loki kājas, kumeliņ,
Papurini cekuliņu;
Pretim nāca meitu māte,
Ar meitām dziedādama.
322 [Praulienas Md], 545 [Krustpils D apr.].

36230.

Man patyka tei meitiņa,
Kas dzīdūti dryvā guoj(a);
Tei byus loba ļaudoveņa,
Vysu dorbu dareituoja.
30 [Augšpils (Višgorodas) Abr].

- 82 -

36231.

Maza, maza meitenīte
Tek pa ceļu raudādama.
Audzi liela, audzi daiļa,
Būsi mana līgaviņa.
263 [Mēmeles Jk].

36232.

Pats es beju spēlmaneits,
Sīvu jēmu dzīduotuoju.
Pats spēlēju, sīva dzīd,
Doncoj muns kumeliņš.
358 [Rugāju Abr].

36233.

Redz, kur mana mīļā nāca,
Pār kalniņu mirdzēdama:
Kurpes kājā, niedre rokā,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
282 [Nīcas Lp].

36234.

Rudzu lauks lilevuos,
Daudzi vuorpom brīdumiņu;
Tautu dāls lilevuos,
Ļaudaviņa dzīduotuoja.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

36235.

Skaisti dzied lakstīgala
Pie lodziņa dārziņā:
Ne man miega, ne darbiņa,
Laktīgalu klausoties.
378 [Seces Jk].

36236.

Sudrabota zīle dziedi
Rīgas torņa galiņā.
Nāc ar mani Vidzemē,
Dziedās' liepu krūmiņā.
Tu dzied' liepu krūmiņā,
Es meitiņu pulciņā.
241 [Lubānas Md].

36237.

Svilpoj irbe pa siliņu,
Traucej munu kumeliņu;
Sīvu jēmu dzīduotuoju,
Kumeliņu doncuotuoju.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

36238.

Tautas jāja pagalmā,
Klausās meitu malējiņu:
Kur dzirnās milniš' klaudz,
Tur dižena malējiņa.
605 [Skolas].

36239.

To kumeļu, to es jūgšu,
Kas velk labu vezumiņ';
To meitiņu, to es ņemšu,
Kas ganos gavilē.
548 [Liepāja Lp apr.].

36240.

Tralli, tralli, jaunas meitas,
Kā tās tralli, kā netrall'?
Voi tās tralli manis paša,
Voi tā mana kumeliņ'?
241 [Lubānas Md].

10. Dziesmās klausoties, puisim dažreiz viļas: viņš atrod mazu skuķi, sievu vai vecu māti.

553.

Ak tu, skuķi mazulēn,
Tavu skaistu dziedāšanu!
Bij man tevis, skuķes, dēļ
Seglot savu kumeliņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Ak tu skuķe, maza meita,
Tavu skaņu dziedāšanu!
Bij man tavu dziesmu dēļ
Sebu jāti vakarā.
232 [Talsos (Tl)].

554.

Ak tu, veca māmulīte,
Tavas graznas dziedāšanas!
Es izjāju zaļu birzi,
Jaunu meitu dēvēdams.
224 [Kabilē (Kld)].

555.

Dziedat, mazas meitenītes,
Kā jums labi saderēja!
Tautas loka kumeliņus,
šķiet lielās līgojot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

556.

Dziedi skaņi, maza meita,
Liela meža maliņā,
Lai šķiet tautas lielu meitu,
Lai segloja kumeliņu.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

1. Maza maza tautu meita
Lielu mežu trīcināja;
Izdzirdējis tautu dēls,
Seglo savu kumeliņu;
Apseglojis kumeliņu,
Jāj mežiņa maliņā.
- Bij man tāda ņirpja dēļ
Sviedrot savu kumeliņu!
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

- 83 -

557.

Es teciņus vien tecēju,
Grezni dziedi ciema meitas.
Ko vērts manis tecējumis,
Vecas vien māmuliņas.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

558.

Pavasar, bāleliņ,
Neklaus' meitu dziedāšanu:
Pavasar sievas dzied,
Grāvī gārsas lasīdamas.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

559.

Tautu dēlis purvu brida,
Tautu meitu meklēdams;
Izbrien purvu, nospļaujas,
Atron vecu māmuliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Puisīts teka zaļu birzi,
šķiet, meitiņa gavilē.
Īztek birzi, nolaiž acis,
Atrod vecu māmulīti.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

560.

Veca bāba gavilēja,
Visi meži noskanēja;
Puiši zirgu nojādīja,
šķiet meitiņu gavilam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

561.

Vējiņš pūta, niedre (niedres) kauca
Ezeriņa maliņā;
Tautas jūdza kumeliņu,
šķiet māsiņu gavilēt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

36241.

Cīma puiši purvus brida,
Skeistu meitu meklēdami;
Izjuoj purvus, izbrīn dyukšņus,
Atrūn vacu atraitnīti.
36 [Balvu Abr].

36242.

Es dziedāju, gavilēju
Niedrājāji ganīdama;
Trīs vasaras tautas jāja,
Vārda mana nezināja.
241 [Lubānas Md].

36243.

Mazas meitas skaisti dzied,
Lieli puiši kājas aun;
Lieli puiši kājas aun,
Lielas meitas dēvēdami.
127 [Grostonas Md].

11. Tautu dēls vēlas un māsa tam ieteic (reti liedz) ņemt dziedātāju līgavu. Tautu meitas vēlas dziedātājas tautas.

562.

Audzē, brāli, kumeliņu,
Audzē labu dancotāju;
Precē, brāli, līgaviņu,
Precē labu dziedātāju.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

563.

Daiļu dziesmu es dziedāju,
Daiļu dziesmu darināju;
I es ņemšu līgaviņu,
Kas būs laba dziedātāja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5631.

Dancotāju zirgu pirku,
Ziņģētāju līgaviņu:
Ziņģētāja līgaviņa
Ilgi naidu neturēja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

564.

Dancotāju zirgu pirku,
Ziņģētāju sievu ņēmu;
Danco manis kumeliņis
Ziņģē mana līgaviņa.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Dziesmām ņēmu līgaviņu,
Dančam pirku kumeliņu:
Dziedās mana līgaviņa
Pie grūtām dzirnavām;
Dancos mans kumeliņš
Gaŗas vagas galiņā.
113 [Alūksnē].

- 84 -

2. Dancā, manu kumeliņ,
Uz visām kājiņām;
Dziedi, mana līgaviņ,
Uz visām meldejām.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

565.

Dod, Dieviņ, ko dodams,
Dod lustīgu līgaviņu:
Dziedātāju, runātāju,
Visu darbu darītāju.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

566.

Dziedātāja tā meitiņa,
Runātāja māmuliņa:
Būs manam(i) bāliņam
Labu ļaužu līgaviņa.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)], 338 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 381 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

567.

Dziesmās, manu brāleliņ,
Netaujāji līgaviņu:
Daža laba mātes meita
Dziesmas vien darināja.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

568.

Lūko, brāli, līgaviņu,
Lūko labu dziedātāju:
Kuŗa laba dziedātāja,
Tā tikuse darbiņos.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 121 [Gulbenē (Md)], 168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

569.

Ņem, brāliņ, dziedātāju,
Nepaņem runātāju;
Tā dziedāt vien dziedāja,
Tā ap otru nerunāja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5691.

Ņemiet mani, tautu dēli,
Es bij' liela dziedātāja:
Divi pūri sīku dziesmu,
Trešā zelta vācelīte.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

570.

Sakait man, bāleliņi,
Kur ņemsiet līgaviņas?
- Tur ņemsim līgaviņas,
Kur ir skaistas dziedātājas.
24 [Lēdurgas draudzē], 376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

36244.

Vai Dieviņ, es lustīga,
Man lustīgi bāleliņi;
Dodat mani, bāleliņi,
Lustīgām tautiņām.
358 [Rugāju Abr].

36245.

Lustīgs auga tautu dēls,
Ir es augu jo lustīga;
Ir lustīgam piederēja
Jo lustīga līgaviņa.
281 [Neretas Jk].

12. Puisis dzied ar meitām, dzied precībās, līgavu lūkodams, izdziedādams.

571.

Aizamiršu, aizamiršu
Ar meitāmi padziedāt;
Apkārt griežu kumeliņu,
Ar meitāmi padziedāju.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

572.

Ar meitām dziedāt gāju,
Man nav savas līgaviņas;
Būt' man sava līgaviņa,
Ar meitām nedziedātu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

573.

Dziedāt man ar meitām,
Nava savas līgaviņas;
Tecēt man kājiņām,
Nava sava kumeliņa.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5731.

Dziedāt man ar meitāmi,
Nav man savas līgaviņas;
Nav man savas līgaviņas,
Kas iesāka, kas paņēma.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

574.

Dziedāt man ar meitāmi,
Man nevaid līgavīnas;
Ar meitāmi dziedādamis
Nolūkoju līgavīnu.
Kuŗai bija skaļš balsīnis,
Balts kreklīnis mugurāi,
Kuŗa laba dziedātāja,
Tā būs mana līgavīna.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

- 85 -

575.

Dziedāt man ar meitām,
Man nevaid līgaviņas,
Līdz es savu līgaviņu
No meitām izdziedāšu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 287 [Bauskas pilsmuižā (Bauskas pag. B)].

5751.

Dziedat, meitas, ar manim,
Man nevaid līgaviņš:
Mans jaunais līgaviņš
Guļ apš zaļ veleniņ.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

576.

Dziedat, meitas, ar manim,
Ievedīšu puķītēs;
Zied puķītes trejis ziedis,
Deviņāmi lapiņām.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

577.

Dziedit, meitas, manu dziesmu,
Neliekat novārtā;
Es nelikšu novārtā
Jūsu zīļu vaiņaciņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

578.

Dziedat, meitas, manu dziesmu,
Ņemat mani palīgā,
Sienat manu kumeliņu
Zaļā zīda pavadā.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].
Ja zīdiņu pušu rāva,
Klētī zelta iemaviņi;
Ja iemautus pušu lauza,
Laidiet zelta stallītiē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

579.

Dziedait, meitiņas, es palīdzēšu.
Stāv mani kumeļi avota malā,
Mauriņu mīdami, auziņas ēzdami.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

580.

Dziedat, sievas, ar vīriem,
Es, puisītis, ar meitām;
Ar meitām(i) dziedādamis,
Nolūkošu līgaviņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

581.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Bet ar mani nerunā:
Tu, ar mani runādama,
Tapsi ļaužu valodās.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

1. Dzied' ar mani, tautu meita,
Ja ar mani nerunāji,
Lai ļautiņi nezināja,
Ka tu mana līgaviņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

582.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Dod rociņu paslepen,
Neva tāļu tie ļautiņi,
Kas man tevi nevēlēja.
224 [Kabilē (Kld)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

583.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Es tev' līdzi nevedīšu;
Es rudeni atsūtīšu
Div' vecos bāleliņus.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

584.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Ja ar mani nerunā;
Vai tā mana dziedāšana
Tevi līdzi aizvedīs.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)], 116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)], 375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

585.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Ja runāti nerunā,
Lai nesaka ciema meitas,
Ka es velti cerējot.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

586.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Ja runāt(i) nerunā (nerunāji);
No šā paša dziedājuma
Būsi mana līgaviņa.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

587.

Dzied' ar mani, tautu meita,
Ko no manis kaunējies?
Vai no manis kaunējies.
Vai no mana bāleliņa?
Man pašami līgaviņa,
Mazi mani bāleliņi.
206 [Kuldīgas apriņķī].

- 86 -

588.

Dzied', māsiņa, ar tautām,
Es ar tautu zeltenēm:
Tev, māsiņa, tautas mīl,
Man mīl tautu zeltenītes.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)], 183 [Bruzilās (Kursīšu pag. Kld)].

589.

Dziesmiņām, valodām
Es dabūju līgaviņu,
Citi puiši nedabūja
Cauņotām cepurēm.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Dziesmiņām es izvīlu
No māmiņas malējiņu;
Citi puiši nevarēja
Ne par zelta gabaliņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Dziedādama, dancodama
Es dabūju arājiņu;
Citas meitas nedabūja
Adīdamas, rakstīdamas.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 201 [Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)], 377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5891.

Es būt' dzēris un dziedājis,
Kamēr spoža gaisma aust,
Kad nākusi tā meitiņa,
Kas man tika prātiņam.
190 [Kuldīā].

590.

Es dziesmiņu izdziedāju
No upītes sanašām:
Es meitiņu izprecēju
No tās sīvas māmuļītes.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Es dziesmiņu izdziedāju
No tiem ogu mētariem;
Es meitiņu izprecēju
No ļautiņu valodām.
341 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

591.

Kādu dziesmu dziedāsim?
šitā pate gana laba;
Kādu meitu vedīsim?
šitā pate gana laba.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

592.

Kas bij laba, grazna dziesma,
Div' reizītes izdziedāju;
Kas bij laba mātes meita,
Div' reizītes bildināju.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Kuŗa bija skaista dziesma,
To dziedāju otru reizi;
Kuŗa bija skaista meita, -
Divreiz jūdzu kumeliņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5921.

Kas puišam nedziedāt,
Kā dziedāja pērnruden,
Kā dziedāja pērnruden,
Uz meitām domādams.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

593.

Kas tā tāda dziedātāja?
Nāc ar manim dziedāties!
Ja tu mani nodziedāsi,
Būsi mana līgaviņa;
Ja es tevi nodziedāšu,
Ņemšu citu mātes meitu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

594.

Košu dziesmu padziedāju,
Kumeļā sēdēdams:
Man māmiņa meitu deva
Par to košu dziedāšanu.
291 [Garozā (Mežotnes pag. B)].

595.

Meitas dzieda savu dziesmu,
Manu dziesmu nedziedāja.
Es iešāvu savu dziesmu
Meitu dziesmu starpiņāi;
Meitas, savu dziedādamas,
Manu līdza izdziedāja.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

596.

Palīdzat man dziedāt,
Es jums gribu aizmaksāt:
Sieku devu sīkas naudas,
Pūru rupju dālderīšu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

597.

Skaisti dzied lakstīgala
Liepas zara galiņā;
Tā dziedāja dēlu māte
Meitu mātes istabā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

598.

Skaisti dzied ceļa vīri,
Kumeliņus sajūguši;
Mūs' māsiņa, zeltenīte,
Tikai līdzi neaizgāja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 190 [Kuldīā].

- 87 -

599.

Skani, skani, bērzu birze,
Ne es tevi skandināju:
Tautu dēls skandināja,
Mani mazu meklēdams.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

600.

Tāda mēle tautiešam
Kā tam purva strazdiņam:
Dzied purviski, dzied āriski,
Man' (mūs') māsiņu pievildams.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 113 [Alūksnē].

1. Dziedātājs tautu dēls,
Dancotājs kumeliņš,
Tas izvīla mūs' māsiņu
No bagātu bāleliņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

601.

Tāpat dziedu ar meitām,
Kā ar savu līgaviņu:
Tādas pašas jūs, māsiņas,
Kā i mana līgaviņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

602.

Tīk man art, tīk ecēt
Ar to labu kumeliņu!
Tīk man dzert, tīk dziedāt
Ar tām ciema meitiņām.
216 [Ventspilī].

603.

Tīk, meitiņa, dzied' ar mani,
Tīk, ar mani gavilē,
Tīk, ar mani miežus pļauj
Celmainā līdumā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

6031.

Tīk, māsiņa, dzied ar mani,
Tīk, ar mani parunā;
Ja tev tīk, pavalkā
Manu cauņa cepurīti.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

604.

Vīri dzieda sieviņām,
Es padziedu meitiņām,
Es padziedu meitiņām,
Līdz gailīši padziedāja.
190 [Kuldīā], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6041.

Visi sīki akmentiņi
Dauza manus zābaciņus;
Visas sīkas meitenītes
Man dziedāt palīdzēja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

36246.

Cik naksniņas negulēju,
Ar meitāme runādams?
Cik dieniņas nepagāja,
Ar meitāme dziedājote?
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

36247.

Dziedāt man ar meitām,
Jauns nejēmis līgaviņu.
Kad pārvežu līgaviņu,
Ar meitām ienaidā,
Ar meitām ienaidā,
Ar to meitu māmuliņu.
355 [Rucavas Lp].

36248.

Dzīd, puisīti, ar meitom,
Tu meitom nasasmej;
I tu pats nazynuoji,
Kura tova leigaviņa.
357 [Rudzētu D].

36249.

Skaņēt skaņ tei maleņa,
Kur dzīd muna leigaveņa;
Es aiz prīcas navarēju,
Leidza skrēju paleidzēt.
605 [Skolas].

36250.

Tautu dēls skaisti dzied,
Tautu meita vēl skaistāki;
Iet kopā, tad dziedāt,
Tad skanēs vēl skaistāk(i).
318 [Plāņu Vlk].

13. Piedziedāšana.

605.

Grib Jūlīte piedziedama, -
Kādu Jodu piedziedāšu?
Nn Jāni piedziedāšu,
Tas patika prātiņama.
273 [skat. 152. (Durbes pag. Lp)].

- 88 -

606.

Jānīts lūdzās, lai mēs dziedot,
Lai Anniņu tam piedziedot.
Tu, Jānīti, nezināji,
Kādu Annu piedziedāšu.
Nn Annu piedziedāšu,
Vai būs laba, vai nelaba.
Velc, Jānīti, tu ārēj
Tavu zīda nēzdaudziņu:
Ja būs Anna mīlējuse,
Tad būs baltu mazgājuse.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

607.

Paklausies tu, Kristiņ,
Ko es tev piedziedāšu:
Es Anniņu piedziedāšu,
To es zinu, tā tev tika.
Kas taku nomina uz Spundiņiem?
Kristiņš nomina, Anniņu lenkdams.
Uzlēca saulīte uz Spundiņniem,
Mildava mēnesis atritināja.
Turpinājumā līdzīgi par Indriķi un Ilzīti Jurīti un Katīti, Mariju un Ansiņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

Table of Contents |View Entire Work