HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

9. Pēdējā dziedamā vasara bāliņos, vainagā.

152.

A Dieviņu! nu man bija
Dziedājami vasariņi.
Tautas manu vainadziņu
Nēzdogā sitināja.
190 [Kuldīā].

153.

Dziedu, dziedu, raudu, raudu,
Rakstu zīļu vainadziņu.
Vai sirsniņa paredzēja,
Ka pēdīga vasariņa,
Pēdīgs rožu vainadziņš
Zied manā galviņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 26 -

154.

Dziedādama lakstīgala
Pavadīja vasariņu;
Raudādama brāļu māsa
Atstāj savus bāleliņus.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

155.

Dziedāt man, dziedāt man,
šī pēdīga vasariņa;
Citu gadu vairs neiešu
Citu meitu pulciņā.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

156.

Dzied', māsiņa, esi līksma
šo vasaru bāliņos;
Dziedās citu vasariņu
Ar tautieša māsiņām.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)], 415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

1. Dziedi, dziedi, tautu meita,
Zaļajos klajumos;
Citu gadu šādu laiku,
Tad tautieša rociņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

157.

Dzied', māsiņa, esi līksma
šo vasaru bāliņos;
Kaut tu gana raudājusi,
Tādēļ tautu malējiņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

158.

Dzied', māsiņa, esi līksma
šo vasaru brālīšos;
Citu gadu tad raudāsi
Pie dzērāja tēva dēla.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

159.

Dzied', māsiņa, nu ar mani,
Vairs (drīz) ar mani nedziedāsi;
Sērstu nāksi, nedziedāsi,
Projām iesi raudādama.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

160.

Dzied', māsiņa, skaistas dziesmas,
Skaisti tavi bāleliņi,
Skaisti tavi bāleliņi,
Skaistu dziesmu klausītāji.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

161.

Dziedat, meitas, ko gaidāt,
Vai jūs savu dienu gaidāt?
Atnāks diena, aizvedīs,
Paliks dziesma nedziedāta.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

162.

Es lustīga, līdz es jauna,
Līdz nesāju vainadziņu;
Nojems tautas vainadziņu
Ar visām lustītēm.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

1621.

Es lustīga, es vēlīga,
šī pēdīga vasariņa;
Citu gadu šai laikāi
Noņems manu vainadziņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

163.

Es lustīga mātes meita,
Dziedādama vien staigāju;
Kad aiziešu tautiņās,
Tur staigāšu raudādama.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1631.

Es vēlīga, es lustīga,
šī pēdēja vasariņa,
šī pēdēja vasariņa
Tidzenieku novadā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

164.

Gauži raud, purvi, meži,
Kad es gauži (skaņi) gavilēju.
Neraudat purvi, meži,
šī pēdīga (pēdēja) vasariņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)], 374 [skat. 274. (Zaļenieku pag. Jg)].

165.

Lustīga, vēlīga,
Līdz jauna meita;
Kad būšu vīrami,
Vīrs vaļu nedos.
Vīrs vaļu gan deva -
Bērns šūpulēi.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

166.

Lustigai man dzīvot,
šī pēdēja vasariņa,
Pēdējs rožu vainadziņš
Zied manā galviņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 27 -

1. Prieki, mani lieli prieki,
šī pēdēja vasariņa,
Pēdējs zīļu vainadziņš
Spīd manā galviņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

167.

Lustīgai man dzīvot,
šī pēdēja vasariņa;
šīs vasaras galiņā
Noņems manu vainadziņu,
Noņems manu vainadziņu,
Uzliks mici cepurīti.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

1. Lustīgai man dzīvot,
Līdz galvā vainadziņš;
Kad noņēma vainadziņu,
Bēdas bēdu galiņā.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

2. Dzied', meitiņa, ko tu gaidi?
šī vasara pēdīgā,
šīs vasaras galiņā
Noņems tavu vainadziņu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

168.

No rītiņa padziedāju,
Ikām balss atskanēja;
No jaunības palustēju,
Ikām tautas nenorāja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

169.

Nu dziediet, lustējiet,
Āriskās zeltainītes;
Nu tautām pavasars,
Nevajaga malējiņas.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

170.

Nu es jauna, nu priecīga,
Ne vēlīga padzīvoju;
Nu pēdīga vasariņa
Vainadziņu valkājot.
361 [skat. 43. (Ikšķiles pag. Rg)].

1. Nu priecīgi, nu vēlīgi,
Ne pēdīga vasariņa,
Nu pēdīga vasariņa
Bāliņos dzīvojot,
Bāliņos dzīvojot,
Vainadziņu valkājot.
Uz nākošu rudentiņu
Noņems manu vainadziņu,
Noņems manu vainadziņu,
Uzliks cauņu cepurīti.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

171.

Padziedat nu, māsiņas,
Bāliņos dzīvodamas;
Tautiņās izejot,
Saplīst dziesmu vācelīte.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

172.

Pavasaru jaunas meitas
Kā bitītes vīvināja;
Jau rudeni noskumušas,
Svešu ļaužu bildināmas.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

173.

Purvu bridu dziedādama,
žagariņus lauzīdama;
Tautas bēdzu raudādama,
Asariņas slaucīdama.
175 [Sakā (Sakas pag. Azp)].

174.

Sak', rijās grūta dzīve, -
Rijā gāju dziedādama;
Sak', tautās liega dzīve, -
Tautās gāju raudādama.
224 [Kabilē (Kld)].

175.

šogad dzēru brāļam kāzas,
šogad dzēru dziedādama;
Citu gadu sev dzērīšu,
Tad dzērīšu raudādama.
110 [Cēsīs].

176.

Skaisti, skaisti zīle dzied
Zelta kalna galiņā:
Tā dziedāja tā meitiņa,
Kuŗai kāzas šoruden.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

177.

Skani, zaļā birztaliņa,
šī pēdīga vasariņa,
šī pēdīga vasariņa,
Tev skanot, man dziedot.
188 [(?)].

178.

Skani, skani, bērzu birze,
Vēl es tevi skandināšu,
Vēl es tevi skandināšu
Līdz citam rudenim.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

- 28 -

179.

Trīci, trīci, bērzu birze,
šogad tevi trīcināju;
Citu gadu trīcināšu
Tautām melno eglainīti.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

180.

Vaļa man šovasar,
Vaļa citu vasariņu,
Ikām tautu neveiklītis
Dara lielus tīrumiņus.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

Vaļa man šovasar,
Vaļa man citvasar,
Kamēr tautu neveiklīts
Kumeliņu nopelnīja.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

181.

Vēl man vaļa, vēl man vaļa
Bērzu birzi trīcināt,
Vēl tam tautu dēliņam
Zaļi mieži līdumā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

182.

Citu gadu vairs nenākšu
šī kalnā gaviļot,
šis kalniņš lai apauga
Sīkajām nātrītēm.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

35931.

Cik pučīte pazīdēja
Muolalāji kalniņē;
Cik meitiņei vesaluma (prīceiguma),
Kai zeileišu vainugā.
35 [Baltinavas Abr].

35932.

Dzied, māsiņ, dzied, māsiņ,
Vedīs tautas šoruden;
Atstāj savas smukas dziesmas
Mazajām māsiņām.
545 [Krustpils D apr.].

35933.

Dzīžu, dzīžu, raužu, raužu,
Rokstu zeiļu vainadziņu.
Voi sirsniņa paredzēja,
Ka pēdējais vainadziņš
Zīd munā galviņā?
605 [Skolas].

35934.

Mjas dzīžam, ļustejam
Da cytam rudiņam.
Tei muoseņa nadzīdava,
Vjass jū tautys šūrudin.
326 [Preiļu D].

35935.

Nu ar Dievu paliekati
Jūs, kalniņi, ielejiņas!
šovakar vairs nenākšu
Tai kalnāi gavilēt.
605 [Skolas].

359351.

Purvi, vēri skaņi raudi,
Kad es gauži gavilēj,
Neraudat, purvi, vēri,
Ne es ilgi gavilēšu.
605 [Skolas].

35936.

Skaisti, skaisti zīle dzied
Zelta kalna galiņā;
Tā dziedāja tā meitiņa,
Kuŗai kāzas šoruden.
192 [Kosas C].

35937.

šoruden es līgoju
Savā bērzu birzītē,
Citu gadu es līgošu
Tautu melnā eglainē.
605 [Skolas].

35938.

Taisni saku, nemeloju,
šī vasara pēdīgā;
šī vasara pēdīgā,
Vainaciņu valkājot.
127 [Grostonas Md].

35939.

Vaiņags, mans vainadziņš
Zied manā galviņā;
šī pēdīga vasariņa,
Vaiņadziņu valkājot.
356 [Rudbāržu Azp].

Table of Contents |View Entire Work