HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

12. Līksmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.

197.

Aizmirsās man dziesmiņas,
Grūtu mūžu dzīvojot;
Dod, Dieviņ, vieglu mūžu,
Pa vienai atgādāšu (atminēšu).
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1971.

Ai Dieviņ, ai tētiņ,
Ļauna diena mani rāja.
Kaut tā mani nerājuse,
Es būt' līksmi dzīvojuse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1972.

Aiju, manu skaļu balsu,
Ai, vēlīgu valodiņu!
še jūs abi dilīsiet
Neveiklīša rociņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

198.

Dziedādama vien staigāju,
Labu mūžu cerēdama;
Būt' zinājse sēru mūžu,
Staigāt' gauži raudādama.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

199.

Dziedat, meitas, kam ir lustes,
Manas lustes aizgājušas,
Manas lustes aizgājušas
Līdz ar zīļu vaiņadziņu.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

200.

Es dziedāju, es lustēju,
Kā bij' maza paraduse;
Kad aizgāju tautiņās,
Raudināt raudināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

201.

Es nedrīkstu še dziedāt,
šo vērīšu trīcināt:
Es nebiju še augusi,
še vijusi vainadziņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

202.

Es nezinu, kas es būtu,
Kad man tauta nonorātu;
Es būt' liela dziedātāja,
Kā mežos lakstīgala.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

203.

Es savos bāliņos
Dziedādama vien staigāju;
Ka' nogāju tautiņās,
Sauļā (šaujā) brauču asariņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

204.

Izdziedāju, izlustēju,
Vainadziņu nēsādama;
Kad noņēma vainadziņu,
Skumjām acis pacilāju.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 190 [Kuldīā].

205.

Izsadziedu, izsatriecu,
Brāliņos dzīvodama;
Izsa - gauži raudājos
Tautiņās aiziedama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2051.

Jauna biju, dietin diju(?),
Dziedādama vien staigāju;
Nācin nāca tā dieniņa,
Kad staigāju raudādama.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

- 32 -

206.

Kad es augu brālīšos,
Man bij dziesmu vācelīte;
Kad aizgāju tautiņās,
Tad apgāzu kalniņā.
190 [Kuldīā], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kad es gāju tautiņās,
Dziesmu pūru līdzi vedu;
Kad nogāju tautiņās,
Ritināju lejiņā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Tautiņās iziedama,
Dziesmas roku kalniņā.
Ja būs laba dzīvošana,
Pa vienai izlasīšu;
Ja būs slikta dzīvošana,
Kur būs raktas, lai palika.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

207.

Kas pazina bāliņam
šogad vestu līgaviņu:
Nedziedāja malt iedama,
Ne no druvas pāriedama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

208.

Māsiņ mana diženā,
Kā norāta svešu ļaužu!
Netek vaira dziedādama,
Tek asaras slaucīdama.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

209.

Nav vairs man tās vaļiņas,
Kas bij man pērngadā:
Nelaiž mani tautu dēls
Ar meitām padziedāt.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

2091.

No rītiņa gan dziedātu,
Kau' galviņa nesāpētu;
No jaunetnes gan lustētu,
No jaunetnes tautas rāj.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

210.

Rāj man kungi, rāj bāliņi,
Es staigāju dziedādama;
Kad norāja ļauna diena,
I runāti nerunāju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

211.

Rāj man kungi, rāj bāliņi,
Vēl staigāju dziedādama;
Tā norāja tautu dēls,
Visu mūžu dzīvojot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

212.

Rāten rāta, nenorāta
Mūs' māsiņa bāliņos,
Allaž gāja dziedādama, -
Nu staigā raudādama.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

213.

Salnas kosta bērza lapa
Vairāk vīta, ne zaļoja;
Tautu rāta mūs' māsiņa
Vairāk raud, nekā dzied.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Vēju lauztis tas kociņis,
Ne tas auga, ne zaļoja;
Ļaužu pelta tā meitiņa,
Ne tā dzied, ne runāja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

214.

Smags bij vaŗa vaiņadziņš,
To valkāju dziedādama;
Viegla bija slēžu mice,
To valkāju raudādama.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

215.

Tamēr meitas koši dzied,
Kamēr zīļu vainadziņš (vainagā),
Kad noņēma vainadziņu,
Iet balstiņis ķerkstēdams.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

216.

Tautiņās iziedama,
Dziesmas tinu kamolāje;
Dievs to zina, ka bērniņi
Vaļā viņas šķetinās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2161.

Tautiņāsi noiedama,
Daudz dziesmiņu pūrā ņēmu;
Pa vienai vien aizmirsu,
Vārgu mūžu dzīvojot.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

217.

Vai bij mana valodiņa
Vainagā gulējusi?
Noņem manu vainadziņu,
Noņem līdza valodiņu.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 34 -

35957.

Aizsmokuse dzagyuzeite,
Nadzierd vaira kukojūt;
Aizsmokuse myus' muosiņa,
Nadzierd vaira raudojūt.
174 [Kārsavas Ldz].

35958.

Borgi, tautas, nadzīdit,
Jo es borgi namuocēju;
Es sovūs buoleņūs
Kai bitīte veibynuoju.
465 [Varakļānu Rz].

35959.

Bērzu birze kalniņā
Vairāk bāl, ne lapoj';
Man māsiņa tautiņās
Vairāk raud, nekā dzied.
46 [Beļavas Md].

35960.

Brīnās ļaudis dziesmu manu,
Brīnās manu valodiņu;
Ni tie dziesmu dziedājuši,
Ni valodu runājuši.
373 [Sarkaņu Md].

35961.

Dzīdi, dzīdi tu, Tekleit,
Kas tev līdz nadzīduot?
Maņ līdz tāvs, muomuliņa,
Maņ līdz eisti buoleļiņi.
357 [Rudzētu D].

35962.

Dzīduot as vīn dzīduoju,
Cik rauduot narauduoju;
Cik rauduot i narauduoju
Sovu rūžu vainudzeņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

35963.

Dzīd, muosiņ, dzīdādama,
Naraud tautu raudynama:
Tautas tev' riudynuoja
Grybādamas nycynuot.
358 [Rugāju Abr].

35964.

Dzīduotum, spēlētum,
Kab na veira knēvelīša;
Veiriņš sjād aiz galdiņa,
Zūbus vīn klabynoj.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

35965.

Es nebiju še auguse,
še vijuse vainadziņa;
Es nedrīkstu vis tik droši
šo āriņu trīcināt.
286 [Nītaures Rg].

35966.

Es nazynu, kas es byutu,
Ka man tautas nanūruotu;
Ik vokora es dzīduotu
Sovā rūžu duorziņā.
605 [Skolas].

35967.

Es savosi bāliņosi
Lustītei vien uzaugu:
Klētī kokles, namiņā,
Istabā vijolītes.
Kad aizgāju tautiņās,
Spēlēj' gaužas asariņas.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

35968.

Es sovūs buoleņūs
Kai biteitja veibynovu,
Kad izguoju tauteņuos,
Ni īt turpu, ni īt šurpu.
143 [Jāsmuižas D].

35969.

Gaiļi dzied laktiņā,
Gaigaliņa ezerā.
Kādu kaunu tu nedziedi,
Manu jaunu līgaviņ'?
418 [Sunākstes Jk].

35970.

Kad es augu bāliņos,
Dziedādama vien staigāju.
Nenorāsi tu, tautieti,
Ij pie tevis tā darīšu.
3 [Adulienas Md].

35971.

Lustīt mana, vēlīt mana,
Kur tu man nu paliki?
Vai tu man tur paliki,
Kur noņēma vainacīnu?
470 [Vecates Vlm].

35972.

Ļusti munu palykušu
Boltejūs buoleņūs.
Na ļustīte vīņ palyka,
Palīk zeižu vainadziņš.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 34 -

1. Lustīt munu palykušu
Boltojūs buoliņūs.
Na lustīte viņ palīk,
Palīk bolti buoleliņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

35973.

Navā taida myus' muosiņa,
Kaida augus' bruoleņūs:
Nūplukuse, sasykuse,
Aizsmokušu volūdeņ.
357 [Rudzētu D].

35974.

Neu es jauna, neu ļusteiga,
Neu ļusteigi padzeivuoju;
Kad izguoju tautiņuos,
Rauduodama vīn staiguoju.
466 [Vārkavas D].

35975.

Padzīdovu, paļustēju,
Volūdiņas nažālovu:
Taipoš muna mēle pyus,
Trunēs muna volūdiņa.
182 [Kaunatas Rz].

35976.

Skaisti dzied' dziedādama,
Gauži raud' raudādama;
Bāliņš skaisti dziedināja,
Tautiets gauži raudināja.
241 [Lubānas Md].

35977.

Stidzeņas, munas stidzeņas,
Zaļu mauru aizaugušas,
Kur staigovu jaunys dīnys,
Skaistas dzīsmas dzīduodama.
143 [Jāsmuižas D], 466 [Vārkavas D].

35978.

šūvosor ūzuliņš
Ni zaruoja, ni lopuoja;
šū dīniņu mun' muosiņa
Ni dzīduoja, ni runuoja.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

35979.

Tautas dzied, tautām prieki,
Kādi prieki man, māmiņa?
Mani prieki aizgājuši
Pār kalniem dziedādami.
378 [Seces Jk].

35980.

Tik lustīgi padzīvoju,
Kā savosi bāliņos;
Kā pārkāpu brāļa slieksni,
Tiku vaidu zemītē.
46 [Beļavas Md].

35981.

Vainadziņu valkādama,
Dziedādama vien staigāj',
Kad noņēma vainadziņu,
Raud' galviņu saņēmus'.
224 [Lielvārdes Rg].

Table of Contents |View Entire Work