HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

10. Līksmas dabas un dziesmu dēļ daudzina brāļa līgavu.

183.

Brālīt, tava līgaviņa
Dziedātāja, runātāja;
Kuŗas zemes es pārvedu,
Man staigāja raudādama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 29 -

1831.

Dziedātāja, runātāja
Tam puišam līgaviņa;
Ij es ņemtu, kad vēl būtu,
Tās māmiņas auklējumu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

184.

Kur bāliņi, tu dabūji
Tik raženu līgaviņu,
Dziedātāju, runātāju,
Sīku raibu audējiņu?
232 [Talsos (Tl)].

185.

Ku', bāli, tu dabūj'
Tik lustīg' līgaviņ'?
Puķīt' rāva tecēdams,
Kroni pina dziedādams.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1851.

Kur, bāliņ, tu to ņēmi,
Kur tev tāda gadījās?
Dzied kā sila cielaviņa,
Trauc kā līču lakstīgala.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

186.

Kur tu ņēmi, bāleliņ,
Tik lustīgu līgaviņu?
Dziedādama vien staigāja
Ar manām māsiņām.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

187.

Kur tu ņēmi, bāleliņ,
Tik lustīgu līgaviņu?
Kuŗu malu i aizgāja,
Tur izdzirdu līgojam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1871.

šķīrās dziesmas, valodiņa,
I darbiņis izzaveica;
Būs manam bāliņam
Labu ļaužu līgaviņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35940.

Ar dzīsmeiti izraudzēju
Buoleņam ļaudaveņu;
Ka dzīsmeite saderēs,
Saderēs i dzeivojūt.
18 [Andrupenes Rz].

35941.

Daiļu dziesmu es dziedāju,
Daiļu dziesmu darināju,
I es ņemšu līgaviņu,
Kas būs laba dziedātāj'.
315 [Pilskalnes Il].

35942.

Dēlu māte klausījās,
Pie lodziņa stāvēdama:
Kuŗa liela dziedātāja,
Tā būs mana vedekliņa.
545 [Krustpils D apr.].

35943.

Dzīd muosiņa, na tai dzīd,
Kai dzīd muna ļaudaviņa.
Zīd rūzīte, na tai zīd,
Kai zīd uoru maganiņa.
389 [Silajāņu Rz].

35944.

Kālabad tu, māsiņ,
Dziedādama vien staigāji?
Kā, brālīti, nedziedāšu,
Vakar tiku saiminiece.
398 [Skrundas Kld].

35945.

Koši dziedu, gavilēju,
Dēlu māte klausījās;
Klau, dzied mana malējiņa,
Mana dēla līgaviņa.
94 [Dunikas Lp].

35946.

Lieli pulki meitu nāca
Pret saulīti vakarā;
Ej, bāliņ, lūkojies,
Vai nav tava līgaviņa.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

35947.

Līka lapsa tauri pūta,
Dēlu māte klausījās:
Klau, dzied mana malējiņa;
Klau, dzied mana malējiņa,
Mana dēla līgaviņa.
355 [Rucavas Lp].

35948.

Sader mani ar bāliņu,
Ar bāliņa līgaviņu:
Viņa sīca kā kamene,
Es kā bite vīvināju.
391 [Sinoles Vlk].

- 30 -

35949.

Saucējiņa, locītāja,
Tā man tika prātiņā:
Saucējiņu pats pārvedu,
Locītāju brālīšam.
546 [Kuldīga Kld apr.].

35950.

Seika muna volūdiņa,
Ni ar vīnu nasadar,
Ar bruoleņu sadarēja,
Ar bruoliņa līgaviņu.
168 [Kalupes D].

35951.

Suocīt dzīsmu, es atjemu,
Na visim es atjemu,
Tik atjemu bruoleņam
Na bruoleņa līgaveņai.
326 [Preiļu D].

35952.

Suoc pa prīkšu, bruoļa muosa,
Pavylkdama, lūceidama!
Jau tu beji īsuokusja,
Buoleņūs dzeivuodama.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

35953.

Svešineicas mes, muoseņas,
Mums dzīsmeņa sadarā.
Vai tu byusi mārša muna,
Vai es tova muoseiceņa.
365 [Sakstagalas Rz].

35954.

Trīs meitiņas skaisti dzied,
Pulciņā sasēdušas.
Kā nebija skaisti dziedāt:
Viena brāļa līgaviņa.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

35955.

Vīna pate vīšņe guoja
Pa Daugovu leiguodama,
Na tei beja vīna vīšņe,
Tei buoliņa ļaudaviņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

35956.

Žagateņa čyrynova,
Pa pogolmu staiguodama;
Na tī beja žagateņa,
Tī bej bruoļa ļaudaveņa.
170 [Kapiņu D].

Table of Contents |View Entire Work