HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

1. GRŪTNIECĪBA

1. Tautietis priecīgs pajoko par svētītu līgaviņu.

1053.

Vaicājiet jūs, māsiņas,
Ko raud mana līgaviņa;
Es vaicāju gana mīļi,
Viņa manim nesacīja.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

1. Mana jauna līgaviņa
Raudādama vien staigāja.
Vaicājat jūs, māsiņas,
Ko raud mana līgaviņa;
Es vaicāju gana mīļi,
Viņa man nesacīja.
"Ko es, nelga, tev sacīšu,
Tu pats mani rūdināji."
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1054.

Paraugos, pasmejos
Uz tās savas līgaviņas:
Nava vairs tik lustīga,
Kā atvedu pērruden;
Neziež vairs vaigu gali,
Kā ziedēja bāliņos.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

1. Smieties vien pasasmēju,
Līgavā raudzīdams.
Kur, līgava, tie ziediņi,
Kas ziedēja bāliņos?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1055.

Paldies Dievu Dieviņam,
Nu briedīga vasariņa:
Briest man rudzi, briest man mieži,
Briest man jauna līgaviņa.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

1. Es to savu līgaviņu
Ar pupām apbaroju:
Brieda zirņi, brieda pupas,
Brieda mana līgaviņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Kas to manu līgaviņu
Ar pupām pārbaroja?
Raud galviņu saņēmuse,
Vēderiņu braucīdama.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1056.

Prieki, prieki tēviņam,
Kad zaļoja rudzu lauks;
Vēl jo prieki dēliņam,
Kad svētīta līgaviņa.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

1057.

Pūta mana līgaviņa,
Par pagalmu tecēdama:
Vai būs dēls, vai būs meita
Krūzainiem matiņiem?
Ja būs dēls, raušu mucu,
Ja būs meita, tai pusmucu.
31 [Pabažos (Pabažu pag. Rg)].

2. Grūtas sievas pienākumi; josta devītā rakstā; vēsts mātei un vecmātei.

1058.

Mīļa Māŗa dusmas tura
Uz jaunām sieviņām,
Kam tās gāja pliku galvu,
Ar basām kājiņām.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1059.

Paldies saku māmiņai
Par to vieglu dvēselīti:
Nesēdējse uz akmeni
Grūtajāsi dieniņās.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

- 172 -

10591.

Vai Dieviņ, ko darīšu,
Jau nevaru saliekties;
To man dara silta guļa,
Tautu dēla mīlestība.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1060.

Es apvilku zīda svārkus
Līdz kājiņu galiņam,
Lai ļautiņi neredzēja
Māŗas mīļu dāvaniņu.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Velcies, mana līgaviņa,
Līdz zemīti brūnus svārkus,
Lai ļautiņi neredzēja,
Ko tev deva mīļa Māŗa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. ģērbies, mana līgaviņa,
Brūnajos svārciņos,
Lai ļautiņi nepazina
Tava ziedu birumiņa.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1061.

Manim bija raiba josta
Deviņiem ielokiem.
Kad paspruka devītā,
Tad uz pirti: vai, vai, vai!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1062.

Es sacīju tautiešam,
Lai mērc miežus ūdenī:
Jau jostiņu es palaidu
Devītā rakstiņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1063.

Sāp sirsniņa, sāp galviņa,
Nevienam nesacīju;
Kad sāpēja vēderiņš,
Tad sacīju tautiešam:
Lai mērc miežus ūdenī,
Lai met vepri aizgaldā.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1064.

Vai mana, vai mana,
Viss kust, viss kust!
Kust mana nabīna,
Kust vēderīnis.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1065.

Vai, manu lielu prieku,
Ko es daudzi priecājos!
Pērn bij kāzas - trai rai rai!
šogad pirtī - vai, vai, vai!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1066.

Zīlīt' skrēja upes malu
Ar mazo grāmatiņu:
Māmiņai vēsti nesa,
Ka es ļoti nevesela.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1. Ar balodi ziņu sūtu
Tālajaje māsiņai:
Dziļi dubļi, stīvi zirgi,
Piekusuši arājiņi.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

1067.

Jūdz, tautiet, kumeliņu,
Brauc pakaļ māmiņai!
Nežēlo zirga sava,
žēlo manu augumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1068.

Jūdz, tautieti, bēru zirgu,
Brauc pie manas māmuļītes,
Lai redz mana māmuļīte,
Vai es mirstu, vai dzīvoju.
224 [Kabilē (Kld)].

1069.

Sūtīj' ziņu Māriņai,
Sūt' manai māmiņai;
Nāc, māriņ, tu papriekšu,
Nekā mana māmulīte.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

Devu ziņu Laimiņai!
Devu ziņu māmiņai!
Papriekš Laima steigusies,
Kā vēl mana māmuļiņa.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

1070.

Veca māt', veca māt',
Važosim ciemiņā;
Nu nevaidi salti laiki
Nu nečīkst kamaniņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

36590.

Celīs augšā, tautu dāls,
Īksa dīna, gari dorbi;
Sīn tu leiksti, šoupulīti,
Gryuši pyuta leigaviņa.
36 [Balvu Abr].

- 173 -

36591.

Jūdz, tautieti, labu zirgu,
Brauc pēc manas māmuliņas.
Kā tautieti esm īlēju,
Tā mīl mana māmuliņ'.
119 [Gaujienas Vlk].

36592.

Jyuru putni, gaigelītes,
Nesit ziņu muomiņai:
Māmiņ, tavs auklējums
Ik dīniņas gauži raud.
326 [Preiļu D].

36593.

Lūdzu tēvu, lai kuŗ pirti,
Lūdzu vecas māmuliņas:
Nāc, vecā māmuliņa,
Man sieviņa sabrukusi,
Jau jostiņu atlaidusi
Devītā rakstiņā.
358 [Rugāju Abr].

36594.

Pokuleits molku cierte,
Ar ku pierti kurynuot;
Svāta Muora pierti slauka,
Slīksnī kuojas atspāruse.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

36595.

Steidz, bāliņ, kāzas dzert,
Ej mežā līksti cirst;
Tava jauna līgaviņa
Smagi pūš, gauži raud.
46 [Beļavas Md].

Table of Contents |View Entire Work