HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

- 3 -

DZIESMAS UN DZIEDĀŠANA VISPĀRĪGA TAUTAS MANTA

1. Dziesmas visai Latvijai kopēja manta.

1.

Viena meita Rīgā dzied,
Otra dzied Valmierā,
Abas dzied vienu dziesmu, -
Vai tās vienas mātes meitas?
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

2.

Viena māsa Cēsīs dzied,
Otra dzied Valmierā;
Abām balsi atskanēja
Uz tām Prūšu robežām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35790.

Dziesma skan agri, vēlu,
Dziesmas trīc Daugasnē;
Nevar kāzu, ne kristabu
Bez dziesmām pavadīt.
358 [Rugāju Abr].

2. Dziedot mūžu sāk, pavada, beidz.

3.

Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju,
Dziedot nāvi ieraudzīju
Paradīzes dārziņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4.

Dievs dod man tā nomirt,
Kā nomira tēvs, māmiņa:
Dziedot man tēvs nomira,
Dziedot mira māmuliņa.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

5.

Dziedādama, līgodama
Brāļam vedu līgaviņu,
Lai dziedāja, lai ļgoja
Visu mūžu dzīvojot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6.

Dziedādama vien staigāju,
Kā ierbīte rakstīdama;
Dziedādama ietecēju
Tautu dēla sētiņā.
216 [Ventspilī].

7.

Vadāt (vedat) mani dziedādami,
Nevadāt (nevedat) raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

8.

Dziediet, mani vedējiņi,
Atpakaļ atbraukdami,
Ne jūs vairs (vaira) vedīsiet,
Ne jūs vairs (vaira) dziedāsiet.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9.

Kas kait man negulēt
Baltā smilšu kalniņā,
Gaŗām gāja raibas govis,
Gaŗām gani dziedādami.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

10.

Kas tur skaņi gavilēja
Kapu kalna galiņā?
Mūs' māsiņa gavilēja,
Veļu govis ganīdama.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 4 -

35791.

Vai dieniņa, man' dieniņa,
Tu atnāci nezināma;
Vakar koši gavilēju,
Šodien veda asarās.
127 [Grostonas Md].

35792.

Dziedādama, dancodama
Savu laiku pavadīju;
Ar dziesmiņu birzi triecu,
Ar dancīti laiku vedu.
605 [Skolas].

35793.

Dziediet visi, dziediet visi,
Neviens mani neraudiet,
Lai es eju pie Dieviņa,
Kā ieviņa ziedēdama.
605 [Skolas].

35794.

Nāktin nāca tā dieniņa,
Kad staigāju raudādama.
Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvāju.
605 [Skolas].

35795.

Dziedot pūru pielocīju,
Dziedot tautas man' aizveda,
Dziedot mūžu nodzīvoju,
Dziedot kapā man' lai ved.
Dziedāt gribu visu mūžu,
Mirt es gribu dziedādams.
560 [Rīga ].

35796.

Dziedādama druvā gāju,
Dziedādama sētiņā;
Dziedādama es nopinu
Sarkanrožu vainadziņu.
273 [Mores Rg].

35797.

Lustīgs dzimu, lustīgs augu,
Lustīgs mūžu nodzīvoju,
Lai lustīgi man' aizveda
Uz kapiem dziedādami.
127 [Grostonas Md].

35798.

Paļdīs devu Laimiņai,
Ka ļusteigu mani laidja;
Kab ļusteigas nalaiduse,
Es nūmiertu bēdiņuos.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

3. Kas māca dziesmas.

11.

Dziedi, dziedi, māmulīte,
Tev dziesmiņu kamoltiņš,
Ik vakara ritināji
Pa vienam celiņam.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

12.

Stāsti dziesmas, māmuliņa,
Tautiņās vadīdama,
Ko dziedāšu tautiņās,
Vakariņu kavēdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

13.

Stāsti dziesmas, māmuliņa,
Tautiņās vadīdama ( stādīdama),
Ko dziedāšu malt iedama,
Ko vasaru druviņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

131.

Teic man dziesmas, māmuliņa,
Tautiņāsi raidīdama. -
Vai dziedāt pēc tautām,
Vai pēc savas māmuliņas?
Dzied~, meitiņa, pēc tautām,
Tu tautām piederēji.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

14.

Teic, māmiņa, tu dziesmiņas,
Tu dziesmiņu daudz zināji
No sālītes, no maizītes,
No gudraja padomiņa.
216 [Ventspilī].

15.

Dziesmiņ~ mana, kā dziedama,
Ne tā mana pamanīta;
Vecā māte pamācīja,
Aizkrāsnē tupēdama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

16.

Māci, māte, man' dziedāt,
Māc' ar vienu Dieva dziesmu,
Ko dziedās dvēselīte,
Pie Dieviņa aizgājuse.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 5 -

1. Māci mani, māmuliņa,
Jele vienu Dieva dziesmu,
Ko dziedās dvēselīte,
Dieva duru dagājuse.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

17.

Dzied', māsiņ, dzied', māsiņ,
Vedīs tautas šoruden;
Atstāj savas skaistas dziesmas
Jaunajām māsiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

18.

Es dziedāt nedziedāju (nevarēju),
Sacīt vien pasacīju,
Sacīt vien pasacīju
Jaunajām māsiņām.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

19.

Saki dziesmas, bāleliņ,
Jaunākām (mazajām) māsiņām,
Tu staigāji tālu zemi,
Tu dziesmiņu daudz dzirdēji (zināji).
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

20.

Dziedat, meitas, ar manim,
Man bij (ir) daudz skaistu dziesmu;
Pa vienai salasīju,
Svešu zemi (svešas zemes) staigādams.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

201.

Dzīsme muna, dzīsme muna,
Na tu muna paraksteita:
Bej kundzeņš, kas rakstē,
Skriuvuotim mateņim.
435 [Latgalē].

21.

Skaisti dziedu dziedādama,
Gauži raudu raudādama:
Bāliņš skaisti dziedenāja,
Tautiets gauži raudenāja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

22.

Kad es dziedu, koši (grazni) dziedu,
Kad es raudu, žēli raudu.
Kā es koši (grazni) nedziedāšu,
Māŗa dziesmu teicējiņa;
Kā es žēli neraudāšu,
Kad es biju (augu) sērdienīte.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)], 161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

23.

Teic dziesmiņu (dziesmiņas),
Sērdienīte,
Tu dziesmiņu daudz zināji;
Ne tev tēva, ne māmiņas,
Dziesmiņās (dziesmās vien) remdējies.
10 [Dolē (Doles pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)].

24.

Teic man dziesmas, meža meita,
Tu dziesmiņu daudz zināji,
Tev pateica lakstīgala,
Krūmiņā sēdēdama.
214 [Zūrās (Zūru pag. Vp)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25.

Visas manas labas dziesmas
Ceļa vidu aizgājušas;
Gan es citas salasīšu,
Svešu zemi staigādams.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26.

Visas dziesmas izdziedātas,
Kur mēs citas dabūsim?
Iesim dziesmu kambarī,
Tur mēs citas dabūsim.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 410 [skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)].

Ar turpinājumu:
Tur sēd divas jaunas meitas,
Dziesmas vien rakstīdamas;
Ko tā viena izrakstīja,
To tā otra izdziedāja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35799.

Bārenīte, dziedātāja,
Saki man to dziesmīnu,
Ko dziedāšu tautīnās,
Ko tautīnu sētīnā.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

35800.

Dziedi, dziedi, māmulīte,
Tev dziesmiņu kamoliņš,
Ik vakaru ritināji
Pa vienam celiņam.
44 [Bebrenes Il].

- 6 -

35801.

Es dziesmiņas daudz zināju
No svešām zemītēm;
Es atbraucu pār jūriņu
Svešā dziesmu laiviņā.
202 [Kurmāles Kld].

35802.

Es dziesmiņu izdziedāju,
Ne tā mana darināta,
Es dziedāju kāda bija-
Laimes māte cerējusi.
224 [Lielvārdes Rg].

35803.

Es savami bērniņami
Skaidras dziesmas vien dziedāj',
Lai tā auga skaidra meita,
Skaidru, tīru tikumiņu.
548 [Liepāja Lp apr.].

35804.

Mīļa Laime, Dieva meita,
Nāci dziesmas darināt!
Saki dziesmas, dziedi pate
Par jauniem, par veciem.
378 [Seces Jk].

4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība

27.

Bāliņos dzīvodama
Dziesmas tinu kamolī (kamolā),
Kad aiz- (iz-, no-) gāju tautiņās,
Pa vienai šķetināju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Man bij dziesmu vācelīte
Smalku nātru krūmiņā;
Kad aizgāju tautiņās,
Pa vienai izdziedāju.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

28.

Pavasari (pa vasaru) ganīdama (ganos gāju),
Dziesmas tinu kamolī (kamolā);
Ruden gāju māršu vest,
Pa vienai tecināju (šķetināju, ritināju).
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

1. Brāļa kāzas gaidīdama,
Tinu dziesmas kamolā;
Kad atnāca brāļam kāzas,
No kamola šķetināju.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

2. Visas manas skaistas dziesmas
Vītolā satecēja.
Ruden iešu māršu vest,
Pa vienai tecināšu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29.

Man bij dziesmu vācelīte
Padzirnē glabājama;
Kad (cik) es gāju maltuvē,
Pa vienai ritināju.
284 [Bārbelē (Bārbeles pag. B)], 328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

30.

Bij man dziesmu trīs pūriņi
Apinīšu dārziņā:
Trīs gadiņus (gadiņi) izdziedāju,
I (ne) vāciņa nepavāžu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Man māmiņa pūrā deva
Mazu dziesmu vācelīti;
Trīs dieniņas padziedāju,
Ne vāciņa nepavāzu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

2. Bij man dziesmu vācelīte
Sīkā kārklu krūmiņā;
Ik vakara dziedāt gāju.
I vāciņa nepacēlu.
256 [Apguldē (Auru pag. Jg)].

3. Bij man dziesmu vācelīte
Pūriņā glabājama;
Visu rītu nodziedāju,
Vēl kaudzītes nenoņēmu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31.

Bij man (man bij) dziesmu vācelīte,
Smalkā lazdu (lagzdu) krūmiņā;
Kad gribēju, tad dziedāju,
Labas vien lasīdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 32 [Paltmalē (Līgatnes pag. Rg)], 33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)], 35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 71 [Drustos (Drustu pag. C)], 82 [Kļavkalnē (Kļavkalns, Kosas pag. C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

1. Bij man pūra dibinā
Skaistu dziesmu vācelīte,
Kad gribēju, tad dziedāju,
Skaistas vieni lasīdama.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

2. Kad es biju jauna meita,
Man bij dziesmu vācelīte;
Kad pietrūka, tad paņēmu,
No pulciņa lasīdama.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

3. Man bij dziesmu vācelīte
Skaidienē glabājama;
Kad gribēju, palasīju,
Kas man tika, to dziedāju.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 7 -

311.

Dzīdit, meitas, ar manim,
Maņ ir daudz skaistu dzīšmu,
Maņ ir dzīšmu vuoceleite
Smolku lozdu krūmeņā.
428 [Beržūs(?)].

32.

Dziedat, meitas, ko gaidāt,
Man ir dziesmu vācelīte;
Ik vāciņu pacilāju,
Ik dziesmiņa iztecēja.
162 [Dēselē (Nīkrāces pag. Azp)].

321.

Dzīsmeitēs īsalaidu,
Kai pa pļovu pučeitēs:
Ni dzīsmeišu izdzīduot,
Ni pučeišu izlasēt.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

33.

Es dziesmiņu daudz zināju,
Man bij divi strīķa pūri,
Man bij divi strīķa pūri,
Divas mazas vācelītes;
Kur tad vēl šādas tādas
Pa visām kabatām.
128 [Lugažos (Lugažu pag. Vlk)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

331.

Es rudeni ganīdama
Dziesmas tinu kamolā;
Pavasarā ganīdama
Pa vienai šķetināju.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

34.

Es citkārt jauns būdams
Dziesmas tinu kamolā;
Kad gribēju, tad dziedāju,
Pa vienai attīdams.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

35.

Ganos iedams, cūkganos,
Dziesmas tinu kamolī;
Tad ardams, ecēdams
Tās laukā šķetināju.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

36.

Gana man greznu (graznu) dziesmu
Tai mazā galviņā;
Nav vēl viena izdziedāta,
Jau deviņas sacerētas.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

Lai es dziedu, kad es dziedu,
Dziesmu man nepietrūka:
Nav vēl viena izdziedāta,
Simtu jaunu sacerēju.
226 [Kandavā (Tl)].

37.

Kad es biju jauna meita,
Man bij dziesmu vācelīte;
Kad es gāju tautiņās,
Pa vienai izdalīju.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

38.

Kas var dziesmas izdziedāt,
Kas valodas izrunāt?
Kas var zvaigznes izskaitīt,
Jūras (jūrā) zvirgzdus izlasīt.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

381.

Kas var dziesmas izdziedāt,
Kas valodas izrunāt?
Kas var jūŗu izmērot,
Kas dibenu tai atrast?
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

39.

Kas var dziesmas izdziedāt,
Kas valodas izrunāt?
Kas varēja dziļ' upīti
Bez laiviņas pāri tikt?
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

40.

Kas var dziesmas izdziedāt,
Kas valodas izrunāt?
Kas varēja naudas tiltu
Pār Daugavu pārtaisīt?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

401.

Kupla, kupla tā eglīte,
Kuŗā putni nakti guļ;
Gudra, gudra tā meitiņa,
Kuŗa dziesmu daudz zināja.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

41.

Man dziesmiņu trīs pūriņi
Apinīšu dārziņā;
Pa vienai izdziedāju,
Svešu māti klausīdama.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

- 8 -

42.

Man bij dziesmas trīs pūriņi
Brāļ' apiņu dārziņā;
Divi pūri izdziedāju,
Trešo ņēmu tautiņās.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

43.

Man bij dziesmu vācelīte,
Kad es augu bāliņos,
Tās dziedāju tautiņās,
Savu laiku vadīdama.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

431.

Man bij dziesmu vācelīte
Sīkā lazdu krūmiņā;
Kad es gāju, tad dziedāju,
Lazdas vien locījās.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

432.

Man bij dziesmu vācelīte
Sīkāi lazdu krūmiņāi;
Cik atnāca svēta diena,
Pa vienai ritināju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

44.

Man bij dziesmu vācelīte
Smalkā lazdu krūmiņā;
Kādu ņēmu, tādu dziedu,
Īksu laiku kavēdama.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

45.

Man bij dziesmu vācelīte
Smalkā lazdu krūmiņā;
Kas bij laba, to paņēmu,
Kas sliktāka, to atstāju.
110 [Cēsīs].

46.

Man dziesmiņu nepietrūka,
Kaut jel gaŗa vasariņa;
Vēl manam kumeļam
Dziesmu deķis mugurā.
190 [Kuldīā].

1. Dziedi, dziedi, dziedātāja,
Ne tu mani aizdziedāsi:
Bij manam kumeļam
Dziesmu segli mugurā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

461.

Man dziesmiņu nepietrūka,
Jeb jo gaŗa vasariņa:
Man dziesmiņu pieci pūri
Ābelīšu dārziņā.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

47.

Man dziesmiņu pieci pūri
Ābelīšu dārziņā.
Ik dziesmiņu izdziedāju,
Satin' dziesmu kamolāi.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

48.

Mana dziesmu vācelīte
Zeltītām kantītēm.
Kad es iešu kalniņāi,
Tad es viņu līdza ņemšu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

49.

Trīs pūriņi greznu dziesmu
Brāļ' apiņu dārziņā.
Kad es iešu tautiņās,
Duj pūriņus līdzi ņemšu;
Trešo pūru pametīšu
Mazajai māsiņai.
224 [Kabilē (Kld)].

50.

Trīs pūriņi man dziesmiņu
Apinīšu dārziņā;
Gāju brālim vedībās,
Sieku līdzi paņēmos.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

51.

Visi ļaudis to vien teica,
Man dziesmiņas pietrūkušas;
Man dziesmiņu pills pūriņš,
Divi mazas vāceliņas.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

35805.

Teici dziesmas, māmulīte,
Tu dziesmiņas daudz zināji;
Tev bij dziesmu vācelīte
Zaļābeļu dārziņā.
224 [Lielvārdes Rg].

35806.

Ai Dieviņ, ko darīšu,
Visas dziesmas izdziedātas,
Ņemsim mēs to veco puisi,
Jāsim dziesmas meklēties.
398 [Skrundas Kld].

35807.

Bāliņos dzīvodama,
Dziesmas tinu kamolā;
Dod, Dieviņi, vieglu mūžu,
Pa vienai ritināšu.
224 [Lielvārdes Rg].

- 9 -

35808.

Kad es biju jauns puisītis,
Tad es dzīsmes ritynuoju,
Kur izdzierdu, tur pajēmu,
Satyn' sovā komulī.
389 [Silajāņu Rz].

35809.

Daudz man bija skaistu dziesmu,
Nevar visas izskaitīt;
Daudz man ciema zeltainīšu,
Nevar visas apskatīt.
236 [Līvānu D].

35810.

Dzīrās mani sveši ļaudis
Ar dziesmām aizdziedāt,
Bij manam kumeļam
Dziesmu deķis mugurā.
198 [Krustpils D].

35811.

Es bej gudra muotes meita,
Daudz zynovu pruota dzīsmu;
Vysu dīnu atdzīdovu,
Vēļ es vysu naizdzīdovu.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

35812.

Es sovai muoseņai
Slyktu dzīsmu nadzīduošu,
Skaistuokuos vīn dzīduošu,
Pa vīnai lasīdama.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

35813.

Ik vakara dziedāt gāju
Avotiņa lejiņā,
Kur' dziesmiņu izdziedāju,
To satinu kamolē;
Kad aiziešu tautiņās,
Pa vienai risināšu.
70 [Cēres Tl].

35814.

Īzalaižu dzīsmeišuos
Kai vosoras pučeišuos,
Ni dzīsmeišu izdzīduot,
Ni pučeišu izlasēt;
Dzīsmēišom daudzi vuordu,
Pučeišom daudzi zīdu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

35815.

Lai es gāju, kur iedama,
Līdz man dziesmu vācelīte;
Kāds man teica dzedru vārdu,
Es ar dziesmu atbildēju.
190 [Kokneses Rg].

35816.

Lai pītriuka, kuo pītriuka,
Man dzīsmeišu napītriuka;
Lai pītriuka sudobreņa
I sudobra kalējeņa.
326 [Preiļu D].

35817.

Man bij dziesmu vācelīte
Dzirnaviņu galiņā;
Man Laimiņa atstājusi,
Malējiņas mielodama.
83 [Dignājas Jk].

35818.

Man bij dziesmu vācelīte
Skaidainē glabājama;
Dieviņ, dod vieglu mūžu,
Pa vienai izdziedāšu.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

35819.

Man bij dziesmu vācelīte
Skaidainē glabājama;
Kad pietrūka man dziesmiņu,
Pa vienai tecināju.
263 [Mēmeles Jk].

35820.

Man dzīsmeņa pi dzīsmeņas,
Man muoseņa pi muoseņas,
Pluovoj muna valūdeņa
Kai laičiņa pa jyudiņi.
247 [Makašānu Rz].

35821.

Maza, maza es meitiņa,
Daudzi dziesmu dziedātāja;
Pie manim viesi nāca
Dziesmas vien klausīties.
605 [Skolas].

35822.

Mūsu tēvs, (mūs') māmiņa,
Dziesmu pūru pielocīja;
Sveši ļaudis izkaisīja,
Pašu bērni salasīja.
24 [Asares Il].

35823.

Pie māmiņas dzīvodama,
Dziesmas tinu kamolā;
Ja būs barga tautu māte,
Dziesmiņās remdēšos.
605 [Skolas].

- 10 -

35824.

Pieci vīri, seši zirgi
Dziesmu pūra nepavilka;
To darīja vecmāmiņas,
To diženi tautu dēli.
24 [Asares Il].

35825.

Tais', brālīti, vācelīti,
Izrakstītu, izraibotu;
Tur es savas skaistas dziesmas
Pa vienai noglabāšu.
192 [Kosas C].

35826.

Teic, māmiņa, tu dzīsmiņu,
Tu dzīsmiņu daudz zynuoji,
Bej tev vaca muomuliņa,
Vacu dzīsmu teicējiņa.
35 [Baltinavas Abr].

36827.

Visas savas gražņas dziesmas
Kamolā satinusi,
Ik dziesmiņu izdziedāju,
Ik kamolu parisinu.
443 [Turlavas Kld].

5. Iedzimta līksma daba un dziesmu prieks jaunībā.

52.

Dziedat, meitas, ko gaidāt?
Vai jums rozes neziedēja?
Es dziedāju, gavilēju,
Man aug (zied) rozes griezdamās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 372 [skat. 305. (Stelpes pag. B)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dziedat, meitas, ko gaidāt,
Vai jums rozes neziedēja?
Es mazāka, es jaunāka,
Man rozītes sen ziedēja,
Man rozītes sen ziedēja
Trim kārtāmi vasarā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

53.

Dziedat, puiši, ko dziedat,
Kumeliņu apdziedat,
Lai tas man skaišķi tek,
Auziņām nebarots.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

54.

Dziedādama vien staigāju,
Kā ierbīte rakstīdama;
Tikušam dēliņam
Aug lustīga līgaviņa.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

55.

Dziesmiņ, mana mīļ' dziesmiņa.
Dziesmiņ' dziedu celdamās,
Dziesmiņ' dziedu celdamās,
Dziesmiņ' dziedu guldamās.
226 [Kandavā (Tl)].

56.

Ekur meitu meitentītes,
Aplam tādu nedabūs!
Pašas iet dziedādamas,
Vaiņadziņi vizēdami.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ekur puikas, puisēniņi,
Aplam tādu nedabūs (nedabūja)!
Paši gāja (jāja) ziņģēdami,
Kumeliņi dancodami.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)].

2. Ekur (edz kur) skaisti kaŗavīri
Mani balti bāleliņi!
Paši gāja spēlēdami,
Kumeliņi dancodami.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

Puiši dzēra krodziņā,
Kumeliņi ābolā.
Puiši jāja dziedādami,
Kumeliņi dancodami.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

57.

Es būt' skaisti padziedājse,
Aiz kundziņa nedrīkstēju:
Kundziņš man pliķi cirta,
Dūri sita mugurā.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

571.

Es dižana tautu meita,
Dziedādama vien staigāju;
Piedziedāju kurzemīti,
Nu dziedāšu Vidzemē.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

58.

Es māsiņa jaunākā,
Es tā visu vēlīgā,
Puķīt' rāvu tecēdama,
Gaisu šķīru dziedādama.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

- 11 -

59.

Es to nieka (nenieka) nebēdāju,
Kad man sīva māmuļīte (saimeniece).
Iztapusi klajumā (druviņā),
Palēkdama padziedāju.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sveša māte mani rāja,
Lai es gāju (ietu) raudādama:
Es izgāju tīrumā,
Tīšām dziedu, gavilēju,
Tīšām dziedu, gavilēju,
Svešu māti kaitināju.
405 [skat. 363. (Dzirciema pag. Tk. Tiņķerē u.c. Kurzemē)].

2. Rāji, rāji, tautu dēls,
Ne rādams nenorāsi:
Kad es tiku tīrumā,
Palēkdama gavilēju.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

60.

Es savos bāliņos
Dziedādama vien staigāju;
Nenorāj tu, tautieti,
Ir pie tevis tā darīšu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautu dēls brīnījās,
Ka es līksma brālīšos.
Ir pie tevis līksma būšu,
Ja tu mani nenorāsi,
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].
Ja tu mani nenorāsi
Ar savām māsiņām,
Ar savām māsiņām,
Ar to vecu māmulīti.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

61.

Es to daudzi nebēdāju,
Ka man barga vīra (sveša) māte,
Cēlu (ceļu) krēslu dziedādama,
Lai sēd viņa raudādama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

62.

Jauna meita kaunu bēga,
Saujā nesa dvēselīti.
Izmirkusi, sasalusi,
Brien rasiņu dziedādama.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

63.

Kad dzīvoju, tad dzīvoju,
Tad lustīgi (priecīgi) padzīvoju;
Kad nomiru (nomiršu), tad gulēju (gulēšu)
Kā kociņa gabaliņš.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

64.

Kad es biju jauna meita,
Trallādama vien staigāju,
Trallādama kreklus šuvu,
Kronīt' sev darināju.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

65.

Kamēr jauna, es lustīga,
Dziedādama vien staigāju;
Atiet man tās dieniņas,
Domājamas, cerējamas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

66.

Kamēr jauna, es lustīga (priecīga),
Dziedādama vien staigāju;
Priekšā man tās dieniņas,
Gaudojamas, sērojamas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Kamēr jauna, es lustīga (priecīga),
Dziedādama vien staigāju;
Vēl priekšā tās dieniņas,
Kad staigāšu raudādama,
Kad staigāšu raudādama,
Asariņas slaucīdama.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

2. Kas man kait puisēnam
Lustīgam nedzīvot?
Vēl priekšā tās dieniņas,
Kad bēdīgi jādzīvo.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

3. Kas tiek man daudz raudot,
Kas bēdīgi dzīvojot?
Gan nāks man tās dieniņas,
Kad bēdīgi jādzīvo.
4 [Aijažos].

67.

Kas dziedāja rītā agri?
Kas dzied vēlu vakarā?
Gailīts dzied rītā agri,
Meitiņ' vēlu vakarā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

68.

Kas kaitēja man dziedāt
Apaļā kalniņā,
Visapkārt saule tek,
Sudrabiņu sijādama.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

69.

Kas kait man nedzīvot
Lustīgai meitiņai,
Visi man ceļu griež,
Visi mani bildināja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

- 12 -

70.

Kas kaitēja puisīšiem,
Kad no Dieva veselība!
Sasēduši kumeļā,
Pārjāj lauku dziedādami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

71.

Kas pazina vasariņu,
Kad ziediņi neziedēja?
Kas pazina mani jaunu,
Kad lustīgi nedzīvoju (nedziedāju)?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

72.

Kas var mani aizrunāt?
Kas var mani aizdziedāt?
Es jau biju to ļautiņu,
Dziedātāju, runātāju.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

73.

Kas vēl tāda dziedātāja,
Kā es savai māmiņai?
Gāju ceļu dziedādama,
Kā cielava rakstīdama.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

731.

Klusa tēva istabiņa,
Kad nav manis sētiņā;
Kad pārgāju sētiņā,
Trīcēt trīc glāžu logi.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

74.

Ko bij man tam darīt,
Lustīgam prātiņam?
Tautiets rāja ik dieniņas,
Es staigāju dziedādama.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

741.

Ko man bija tam darīt
Lustīgam prātiņam?
Kaut gan biju piekususe,
Tomēr nācu dziedādama.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

75.

Kur vēl otra tik lustīga,
Kā es savai māmiņai?
Dziedādama sērti gāju,
Dancodama piedarbā.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

1. Dziedātāja, runātāja,
Brālīt, tava līgaviņa:
Dziedādama ganu(s) raida,
Runādama darbenieku.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

2. Kur, bāliņi, tu dabūji
Tik vēlīgu līgaviņu?
Dziedāj' ganus vadīdama,
Azaidiņu vārīdama.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

76.

Lai darīju, ko darīju,
Dziedādama vien darīju.
Dziedādama cimdus metu,
Dziedādama noadīju;
Dziedādama sagaidīju
Tautu dēlu atjājam.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

77.

Lai es gāju, kur es gāju,
Droši gāju dziedādama;
Ievedīga man gaitiņa,
Skaidra, ērta valodiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

78.

Lai kur biju, dziedu dziesmu,
Tas Dievam patīkās;
Nes' ar godu vainadziņu,
Tas jaunai piederās.
275 [Zemgales novados].

79.

Lai rāj kungi, ko rādami,
Jaunu meitu nenorāja:
Lai tās gāja, kur iedamas,
Tās pārnāca (atnāca) dziedādamas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Rājiet, kungi, ko rājiet,
Jaunu meitu nerājiet:
Iet meitiņa, kur iedama,
Pāriet lauku dziedādama.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

80.

Lai rāj kungi, ko rāj kungi,
Meitu kungi nenorāja;
Meitas gāja dziedādamas
Gaŗām kungu istabai.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 13 -

81.

Lai rāj kungi, ko rāj kungi,
Meitu kungi nenorāja;
Tās dziedāja rītā agri,
Tās bez saules vakarā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

82.

Līksma bija man dabiņa,
Kaut no Dieva veselība;
Es tai āru ozolā
Ar teciņu uztecētu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

83.

Lustīgai (lustīgam) man dzīvot
Liela ciema draudzītē;
Ja lustīgi (lustīga, lustīgs) nedzīvoju,
Visi mina kājiņām.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 94 [Odzienā, Ļaudonas (Mētrienas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Droši, droši, rimti, rimti
Svešajā zemītē.
Ja ne droši, ja ne rimti,
Mīs tautiņas kājiņām.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Māsiņ, lēna neliecies,
Tautiņās aizgājusi:
Visas tautu neveiklītes
Tevi mīs kājiņām.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

84.

Lustīgam man dzīvot,
Ne ilgām mans mūžiņš;
Tik ilgām mans mūžiņš,
Kā vasaras launadziņš.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Līksmo, mana dvēselīte,
Ne ilgām tavs mūžiņš;
Tik ilgām tavs mūžiņš,
Kā vasaras launadziņš.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

85.

Lustīt manu, līksmīt manu,
Līdz ar mani tautiņās!
Bēdas manas, nopūtiņas,
Krītat ceļa maliņā.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

1. Lustīt' mana, vēlīt' mana,
Nāc man līdza tautiņās;
Sirsniņ mana, šķeberīte,
Paliec teju maliņā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

2. Prieki, mana līksmībiņa,
Līdz ar mani, kur ejot!
Bēdas, kaites, nopūtiņas,
Krītiet ceļa maliņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

86.

Māmulīte mani rāja,
Ka es liela (tāda) dziedātāja.
Tā, māmiņa, tava vaina:
Dziedādama šūpli kāri.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

87.

Māte mani bārtin bāra,
Ka (kad) es liela dziedātāja.
Ko, māmiņa, es darīšu
Lustīgam prātiņam?
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Māte mani rātin rāja,
Ka es liela dziedātāja.
Ko, māmiņa, es darīšu,
Līksmis bija mans prātiņš?
Vai man savu līksmu prātu
Gremdēt jūŗas dibinā?
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)], 267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

88.

Māte mani rātin rāja,
Ka es liela (tāda) dziedātāja:
Gan tu savu vainadziņu
šo rudeni izdziedāsi.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

89.

Māte mani rātin rāja,
Ka es liela dziedātāja.
Vai tev tīk, māmuliņa,
Kad staigāju raudādama?
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

90.

Meitiņas, māsiņas
Tāda jauka dzīvošana:
Iet meitiņas kur iedamas,
Iet raženi dziedādamas.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

91.

Meitiņas, māsiņas
Tur lustīga dzīvošana;
Tās iedamas tautiņās
Cita citu vadījās.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

- 14 -

92.

Ne dziedāt nedziedāju,
Ja ar kāju nepieminu;
Ne dzīvot nedzīvoju,
Ja patiesi nedzīvoju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Ne dziedāt nedziedāju,
Ja ar kāju nepiespēru;
Ne dzīvot nedzīvoju,
Ja tautieša nenorāju.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

93.

Nesmejiet jūs, ļautiņi,
Ka es tāda delverīte:
Es jau tādu ļaužu biju,
Dziedātāju, runātāju.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

94.

Paldies saku māmiņai
Par to liegu lolojumu:
Nepiekusu dancodama,
Neaizsmaku dziedādama.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

95.

Pasakāt (pateicat) man dziesmiņu
Jele vienu nezināmu;
Parādāt man meitiņu
Jele vienu neredzētu.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 190 [Kuldīā], 194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Teicat, meitas, man dziesmiņu
Jele kādu nezināmu,
Ai (tad) es jums pasacīšu
Nezināmu tēva dēlu.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)], 146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

951.

Pieminama es uzaugu
Savi balti māmuļīti:
Runātāja, dziedātāja,
Sīku rakstu rakstītāja.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

96.

Priekš Dieviņa apņēmos
Noskumuši nedzīvot;
Gan gulēšu noskumuse
Apakš zaļa velēniņa.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

97.

Šūpo mani, māmulīte,
Lakstīgalas šūpulī,
Lai es augu tik lustīga,
Kā lustīga lakstīgala.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)], 176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)], 188 [(?)], 196 [Rendā (Rendas pag. Kld)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

98.

Tāda (kāda) mana māte bija,
Tād' es meita pakaļā:
Vai dzēruse, nedzēruse,
Dzied' rociņas plātīdama.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

99.

Tautu dēls brīnījās,
Ka es līksma brālīšos.
Būt' vēl otra tik lustīga,
Būt' man īsta māmuļīte.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

100.

Upe, upe, meita, meita,
Abas vienu daiļumiņu:
Tek upīte riņķodama,
Iet meitiņa dziedādama.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

101.

Vai tādēļ nedziedāšu,
Kad man labi nevedās;
Vai tādēļ nedzīvošu,
Kad man ļaudis nicināja.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

1011.

Vai tas tautu dusmu pūķis
Noņems manu vēlīgumu?
Kad aiziešu tautiņās,
Tad dziedāšu dancodama.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

102.

Vienreiz ieva (roze), ne divreiz,
Vasarā noziedēja;
Vienreiz jauna, ne divreiz,
Bet lustīgi (priecīgi) padzīvoju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

103.

Visi ļaudis tā sacīja,
Ka es liela dziedātāja:
Dziedu dienu, dziedu nakti,
Dziedu arī raudādama.
405 [skat. 363. (Dzirciema pag. Tk. Tiņķerē u.c. Kurzemē)].

- 15 -

104.

Visi saka, visi saka,
Ka es tāda trakuliņa.
Kā man bija netrakot,
Nu pašā trakumā!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

35828.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Māsiņāsi laba dzīve;
Lai tās gāja, kur iedamas,
Tās atnāca dziedādamas.
46 [Beļavas Md].

35829.

Cik vin putnam dzīduošanas,
Kai nu poša pavasara,
Cik vin jaukas dzeivuošonas,
Kai nu gonu da tauteņu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

35830.

Daiļi dziedu, gavilēju,
Uz robežas stāvēdama,
Lai skan manas daiļas dziesmas
Triju kungu pagastos.
6 [Aiviekstes D].

35831.

Dižens puisis, daiļa rota,
Iznesīga valodiņa,
Grāvju grāvjus izbradājis,
Nāk sētāi dziedādams.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

35832.

Dreiž dzīdavu, dreiž runovu,
Volūdiņu bērtiņ bēru;
Man māmeņa (at)škeiruse
Pašā sēja(s) laiciņā.
389 [Silajāņu Rz], 247 [Makašānu Rz].

35833.

Dreiž staiguoju, dreiž runovu,
Kai bērt bēru volūdiņ';
Man mamiņa kristējuse
Pošā sējas laiciņā.
389 [Silajāņu Rz].

35834.

Dzīdit, dzīdit, buoleleņi,
Vysi vīnā puļciņā,
Lai tric vysi mežu goli,
Lai leigojas teirumeņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

35835.

Dziedu dziesmu, kāda bija,
Nebij' dziesmu rakstītājs;
Bij brālītis rakstītājs,
Tas nogāja kariņā.
443 [Turlavas Kld].

35836.

Dzied, meitiņa, kamēr jauna,
Veca būsi, nevarēsi;
Veca būsi - stīva mēle -
Nevarēsi izdziedāt.
574 [Valka Vlk apr.].

35837.

Dzīdit, munas muosiņas,
Kuo, muosiņas, nadzīdit?
Maņ pošam daudz dzīsmiņu,
Ar kū meitas kairinuot,
Vecelītes skubinuot.
365 [Sakstagalas Rz].

35838.

Dziedi skaisti, lakstīgala,
Sīkā lazdu krūmīnā!
Dziedi skaisti, tautu meita,
Sīkajos bālīnos.
94 [Dunikas Lp].

35839.

Dziedi skaisti, lakstīgala,
Skaistā rožu dārziņā!
Dziedi skaisti, tautu meita,
Pie māmiņas ustabā!
127 [Grostonas Md].

35840.

Dziedi skaļi, lakstīgala,
Sīkajā krūmiņā,
Vēl skaļāki, meitenīte,
Augstajā kalniņā!
383 [Sērenes Jk].

35841.

Ik vakarus es uzkāpu
šai kalnā gavilēt;
še izauga kupla roze
Pašā kalna galiņā.
356 [Rudbāržu Azp].

35842.

Jauna biju, dietin deju,
Ne asaru nenometu;
Dziedādama vien staigāju
Visu cauru vasariņ'.
378 [Seces Jk].

- 16 -

35843.

Jauna biju, dietin deju,
Dziedādama vien staigāju;
Nebēdāju tās dienīnas,
Kad bēdīgi padzīvoju.
192 [Kosas C].

35844.

Jauna biju, dietin deju,
Nedieniņu nebēdāju;
Nedieniņu nebēdāju,
Kad nobira asariņa.
Nācin nāca tā dieniņa,
Kad nobira asariņa.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

35845.

Jauna biju, nebēdāju,
Dziedādama vien staigāju;
Nebēdāju tās dieniņas,
Kad staigāju raudādama.
Asariņas noslaucīju
Zaļa zīda priekšautā.
373 [Sarkaņu Md].

35846.

Es izaugu diža meita
No tās vecas māmuliņas,
Dziedādama birzi loku,
Kāju spēru, zeme rīb.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

35847.

Es piedzimu māmiņai
Kad dziedāja lakstīgala;
Netrūkst dziesmu man dziedot,
Ne valodu runājot.
605 [Skolas].

35848.

Es savos bāliņos
Dziedādama vien staigāj';
Dziedādama puķīt' rāvu
Taut' āriņu maliņā.
241 [Lubānas Md].

35849.

Es uzaugu pie māmiņas,
Dziedādama, dancādama,
Baltām diegu zeķītēmi,
Sarkanāmi kurpītēmi.
548 [Liepāja Lp apr.].

35850.

Kāda mana māte bija,
Tād' es meita pakaļā:
Dziedu roku mētādama,
Eimu gurnus šķobīdama.
127 [Grostonas Md].

35851.

Kam, saulīte, koši lēci,
Kam tik koši netecēji?
Kam, meitiņa, daiļi augi,
Kad tik koši nedziedāji?
15 [Alūksnes Vlk].

35852.

Kas kait man nedzīvot
Lustīgai meitiņai?
Visi man ceļu griež,
Visi mani cildināj'.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

35853.

Kas tī dzīd reitā agri,
Kas bez saules vokorā?
Reitā agri goni dzīd,
Vokorā pīguļnīki.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

35854.

Kas var mani aizdziedāt,
Ar valodu aizrunāt,
Tam lai ragi pierē aug,
Pumpa mēles galiņā.
286 [Nītaures Rg].

35855.

Kur dziedāja, trikšināja
šīs vasaras lakstīgala?
Tā dziedāja sīkos krūmos,
Ievājā trikšināja.
373 [Sarkaņu Md].

35856.

Lakstīgala ievā dzied,
Pašā ievas galotnē,
Tautu meitas dārzā dzied,
Pašā rožu vidienā.
127 [Grostonas Md].

35857.

Lakstīgala skaisti dzied,
Sila malu tecēdam'.
Tā dziedāja jaunas meitas,
Bāliņos dzīvodamas.
146 [Jaungulbenes Md].

35858.

Lustīgs auga mans prātiņš,
Izveicīga valodiņa:
Vai bij mani māmuliņa
Lustīga auklējuse?
306 [Patkules Md].

- 17 -

35859.

Lustīt mana, vēlīt mana,
Man lustīgam jādzīvo:
Priekšā man tā dieniņa,
Kad bēdīgam jādzīvo.
148 [Jaunpiebalgas C].

35860.

Lustīte mana, laimīte mana,
Tā ar mane līdzai nāca.
Projām iešu, nepalikšu,
Mājās nākšu atpakaļ.
94 [Dunikas Lp].

35861.

Mana tēva sētiņā
Ik rītiņus dziesma skan.
Kas tā daiļa dziedātāja?
Tā es pati, mātes meit'.
92 [Dunalkas Azp].

35862.

Māte mani rātin rāja,
Ka es liela dziedātāja:
Gan tu savu augumiņu
šoruden aizdziedāsi.
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

35863.

Meitiņās, māsiņās,
Tāda jauka dzīvošana -
Iet meitiņas dziedādamas,
Kā bitītes sanēdamas.
184 [Ķēču Rg].

35864.

Miežos auga smalka zāle,
Meitām gudra valodiņa.
Kas var miežus izravēt,
Kas var meitas nodziedāt?
398 [Skrundas Kld].

35865.

Ne tie mani aizrunāja,
Ne tie mani aizdziedāja,
Man' māmiņa ielikusi
Lakstīgalas ligzdiņā.
378 [Seces Jk].

35866.

Nu es jauna, nu lustīga,
Nu vēlīgi padzīvošu; -
Dieviņš zina, mūžiņā
Kādi ļaudis gadījās.
306 [Patkules Md].

35867.

Nu reitiņa padzīduoju,
Cikom bolss atskanēja;
Nu jaunības paļustēju,
Cikom tautas nanūruoja.
389 [Silajāņu Rz].

35868.

Padzīdovu, paļustēju,
Nažāluoju volūdiņas;
Tai pat muna mjāļa pyva,
Trunēs muna volūdiņa.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

35869.

Pateik man i (teik) līpeņa,
Kurai kupla viersyunīte;
Pateik man i (tei) meitiņa,
Kura lela dzīduotuoja.
605 [Skolas].

35870.

Seikas, mozas man muoseņas,
Kai auzeņas teirumā;
Lai juos guoja, kur juos guoja,
Visod guoja dzīduodamas.
358 [Rugāju Abr].

35871.

Skeisti dzīd mežiņā,
Skeisti meža maliņā.
Putni dzīd mežiņā,
Meitas meža maliņā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

35872.

Trici, skani, tei maliņa,
Kur dzīd myus' meitenītes.
Kai bitītes skandynuoja,
Uoru pļovu maklādamas.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

35873.

Tu, māmiņa, gan zināji,
Kāpēc liela dziedātāja:
Tu ieliki lakstīgalu
Manā šūpļa galiņā.
286 [Nītaures Rg].

35874.

Uz kalniņa es dziedāju
Ar to savu skaņu balsi,
Lai rit manas skaistas dziesmas
No kalniņa lejiņā.
286 [Nītaures Rg].

- 18 -

35875.

Vai tuos meitas dzīduot dzīd,
Vai leiguoti nūleiguoja?
Vai tuos bites šeutin ševa,
Vai voskuoti nūvoskuoja?
263 [Mēmeles Jk].

35876.

Viena augu, drosa augu,
Baltajami bāliņami;
Dziedādama puķes rāvu,
Taut'āriņa galiņā.
241 [Lubānas Md].

35877.

Vēl ir vaļa, vēl ir vaļa
Bērza birzi trīcināt:
Vēl manā galviņā
Vizuļots vaiņadziņš.
605 [Skolas].

35878.

Visi mani traku sauca,
Neviens gudru neturēja.
Vai tādēļ traka biju,
Ka lustīgi padzīvoju?
192 [Kosas C].

35879.

Vysi soka, vysi soka,
Ka dzīsmeišu man pītryuka.
Lai pītryuka ļauna dīna,
Man dzīsmeišu napītryuka.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

35880.

Visi saka, visi saka,
Kad es liela dziedātāja:
Man māmiņa ielikusi
Vizbulīšu šūpulī.
281 [Neretas Jk].

6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.

105.

Bēdā, Dievis, manu bēdu,
Es nemāku bēdāties!
Es saminu savas bēdas
Zem kumeļa kājiņām.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

1. Lai bēdāja velns par bēdu,
Es par bēdu nebēdāju;
Es saminu savas bēdas
Zem kumeļa kājiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

106.

Bēdas lielas, bēdas mazas,
Kas tās visas izbēdāja!
Citu bēdu izbēdāju,
Citu minu kājiņām.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

107.

Bēdu manu, lielu bēdu,
Es par bēdu nebēdāju!
Liku bēdu zem akmeņa,
Pāri gāju dziedādama.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

108.

Dziedādama vien staigāju,
Ļaunu dienu tītīdama;
Gan gribēja ļauna diena,
Lai staigāju raudādama.
224 [Kabilē (Kld)].

109.

Jo es bēdu bēdājos,
Jo nelaime priecājās;
Labāk gāju dziedādama,
Lai nelaime bēdājās.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Lai bēdā vells par bēdu,
Es par bēdu nebēdāju:
Jo par bēdu bēdājos,
Jo nelaime priecājās.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1091.

Juo as bādu bādājuos,
Juo nalaima priecājās.
Mynu bādu zam kājiņu,
Eimu paeta dziedādama.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

110.

Jo man sūri, jo man grūti,
Jo es koši padziedāju,
Jo es koši padziedāju,
Asariņas slaucīdama.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

111.

Kas piebira man raudot,
Kas bēdīgi dzīvojot?
Ļaudis smēja man raudot,
Dievs - bēdīgi dzīvojot.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 410 [skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)].

- 19 -

112.

Kas pielēca man raudot,
Kas bēdīgi dzīvojot?
Daiet (danāk) man viena diena,
Pazūd mans augumiņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1121.

Kas pielēca man jaunai,
Tik bēdīgi dzīvojot?
Lustīgai, vēlīgai
Noņemt man vainadziņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

113.

Kas pielēca man jaunai,
Tik bēdīgi dzīvojot?
Tā (šī) zemīte man jāmin,
Tas (šis) mūžiņš jādzīvo.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

1. Tik man bija raudājot,
Tik bēdīgi dzīvojot:
Tā maizīte man ēdama,
Tā zemīte staigājama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1131.

Labāk divi dziedājam,
Nekā pieci raudājam.
Kad mēs divi dziedājam,
Kā ar koklēm koklējam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

114.

Labāk dziedu, nekā raudu,
Grūtu mūžu dzīvodama;
Vai es savu grūtu mūžu
Raudādama atraudāšu?
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)], 403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

115.

Labāk dziedu, nekā raudu,
Lai raud mana ļauna diena,
Lai raud mana ļauna diena
Aizkrāsnēi gulēdama.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

116.

Labāk dziedu, nekā raudu,
Lai raud mana ļauna diena,
Lai raud mana ļauna diena,
Manim ļauna vēlētāja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

117.

Lai bēdāja, kas bēdāja,
Es par bēdu nebēdāju;
Liku bēdu uz akmiņa,
Spēr' ar kāju ūdenī.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas atlēca man jaunai,
Tik bēdīgi dzīvojot?
Liku bēdu uz akmeņa,
Spēr' ar kāju ūdenī,
Spēr' ar kāju ūdenī,
Līksmu dziesmu dziedādams.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

118.

Lai Dievs dod veselību,
Nedzīvošu samisuse;
Lai dzīvoja samisuse
Mana ļauna vēlētāja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1181.

Ļauna diena priecājās,
Kad raudāt vien raudātu;
Raud' tu pate ļauna diena,
Es staigāju dziedādama.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

119.

Padziedāju, palīksmoju,
Neraudzīju ļaunu dienu;
Ļaunu dienu pabīdīju
Zem savām kājiņām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

120.

Sērdienīte es meitiņa,
Vai dziedāšu, vai raudāšu?
Labāk dziedu, nekā raudu,
Vai es viena sērdienīte.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)], 170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

121.

Skauģīts man nevēlēja
Ne dziedāt, gavilēt.
Es dziedāju, gavilēju,
Skauģim sirdi ēdināju.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

122.

Vaile manu grūtu mūžu,
Bet lustīgu padomiņu!
Grūtu mūžu pavadīju
Ar lustīgu padomiņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 20 -

1221.

Tik jau man ko darot,
Ko dziedot, ko raudot(?),
Navar Laimes likumiņa
Asarām atraudāt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

123.

Vai es dziedu, vai es raudu,
Viss manā mūžiņā;
Labāk dziedu, nekā raudu,
Lai ļautiņi nesmejas.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

35881.

Bāda bādas galeņā,
Kas juos vysas izbāduos?
Cytu bēdeņu bāduoju,
Cytu mynu kuojeņom.
605 [Skolas].

35882.

Bēdeņas, munas bēdeņas,
Kas juos visas puorbādās?
Cytu dzīžu, cytu raužu,
Cytu mynu kuojeņom,
Cytu liku zam akmiņa
Lela ceļa maleņā.
174 [Kārsavas Ldz].

35883.

Dziedādama vien staigāju,
Ļaunu dienu tītīdama,
Gan gribēja ļauna diena,
Kad staigātu raudādama;
Priekš Dieviņa apņēmos
Raudādama nestaigāt.
263 [Mēmeles Jk].

35884.

Dzīduodama vīn staiguoju,
Sovu sirdi remdeidama.
Sovu sirdi remdēju,
Lai jei gauži narauduotu.
314 [Pildas Ldz].

35885.

Eimu ceļu dziedādama,
Kā cielava dancodam',
Visas ļaužu valodiņas
Par galviņu mētādam'.
127 [Grostonas Md].

35886.

Gona dzīžu, gona raužu,
Ļaunas dīnas nazynuoju,
Ļaunu dīnu pameidama
Zam sovom i kuojeņom.
605 [Skolas].

35887.

Kas pielēca man jaunam,
Tik bēdīgi dzīvojot?
Lustīgam, vēlīgam
Mīt' bēdiņas kājiņām.
605 [Skolas].

35888.

Labāk dziedu, nekā raudu,
Lai raud mana ļauna diena,
Lai raud mana ļauna diena,
Kas man labu nevēlēja.
306 [Patkules Md].

35889.

Labāk gāju dziedādama,
Nekā gauži raudādama.
Kad es gāju dziedādama.
Tad Laimīte priecājāsi,
Kad es gāju raudādama,
Tad Laimīte bēdājāsi.
476 [Vecpiebalgas C].

35890.

Lai bēdā velns par bēdu,
Es par bēdu nebēdāju,
Priekā vērpu, priekā audu,
Priekā gāju tautīnās.
192 [Kosas C].

35891.

Lai dzeivuoju, cik dzeivuoju,
Da prīceigi padzeivuoju;
Kuru dīnu nadzīduoju,
Visi myna kuojeņom.
465 [Varakļānu Rz].

35892.

Ļauna diena bēdājās,
Ka staigāju dziedādama,
Raudi pati, ļauna diena,
Es staigāšu dziedādam'.
418 [Sunākstes Jk].

35893.

Ļauna diena priecājās,
Redzēj' mani noskumušu.
Noskumst pate, ļauna diena,
Es tekāšu dziedādama.
72 [Cesvaines Md].

- 21 -

35894.

Ļauna diena mani rāja,
As staigāju dziedādama.
Ļauna diena bādājās,
Kur bej mani tādu likt.
198 [Krustpils D].

35895.

Ļustīgu munu pruotiņu,
Kur maņ beja tevi likt,
Ruoj tautiņas, ļauna dīna,
Es staiguoju dzīduodama.
466 [Vārkavas D].

35896.

Rāj man' kungi, rāj bālīni,
I tad gāju dziedādama.
Ko tad man bij i darīt,
Lustīgam prātīnam?
306 [Patkules Md].

35897.

Rauduodama, bāduodama,
Nalaimīti sagaidīju,
Smaidīdama, dzīduodama,
Nalaimīti pavadīju.
605 [Skolas].

35898.

Smejas ļaudis munai dzīsmei,
Smejas munai volūdiņai.
Kai Laimiņa nūlikuse,
Tai dzīduoju, tai runuoju.
358 [Rugāju Abr].

35899.

šitie puiši tā domāja,
Kad es dziedu viņu dēļ,
Es dziedāju lustes dēļ,
Velns lai dzied viņu dēļ.
480 [Vējavas Md].

35900.

Taku ceļu dzīduodama,
Kai cīlova doncuodama,
Lai īt munsi skaudējiņš
Nu pakaļas rauduodams.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

35901.

Tik man bij nabagam,
Tik raudāt, tik dziedāt,
Labāk dziedu, nekā raudu,
Gan mūžiņu nodzīvos,
Gan mūžiņu nodzīvos,
Gan ieies kapiņā.
605 [Skolas].

35902.

Vai tādēļ nedziedāšu,
Kad bierzēji neskanēj'?
Vai tādēļ nedzīvošu,
Kad ļautiņi niecināj'?
214 [Lažas Azp].

35903.

Vysi redz, vysi dzierd,
Ka es skaiški nūdzīduoju;
Ka es gauži nūrauduoju,
Skusta styurīts vīn redzēja,
Tys slaucēja asariņas.
314 [Pildas Ldz].

35904.

Visi mina āra pļavu,
Kad sarkana neziedēja;
Visi mani raudināja,
Kad lustīga nedzīvoju.
Kā lustīgai man dzīvot
Svešu ļaužu pulciņā?
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.

124.

Ai tu, manu lētu dabu!
Drīz dziedāju, drīz raudāju.
Noraudājis padziedāju,
Šķitos nieka neredzējis.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 244 [Īlē (Īles pag. Jg)].

1. Sirsniņ mana, lētdabīte!
Drīz dziedāju, drīz raudāju.
Izdziedos, izraudos,
Šķietos nieka neredzējsi.
190 [Kuldīā].

2. Dod, Dieviņ, līksmu dabu,
Ja nedodi mūža laba.
Padziedājse noraudāju,
Šķitos nieka neredzējse.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

125.

Ai tu, manu mīkstu sirdi!
Te dziedāju, te raudāju.
Ar (pie) ļaudīm padziedāju,
Maliņā noraudāju.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tāda bija man dabiņa:
Te dziedāju, te raudāju;
Pie ļaudīm padziedāju,
Pie māmiņas noraudāju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 22 -

126.

Dziedu, dziedu, ko es dziedu,
Tik raudāt neraudāju.
Dziedu sirdi remdēdama,
Dziedu laiku kavēdama.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dzied jaunie kaŗavīri,
Ne no lustes vien tie dzied,
Dzied sirsniņu remdēdami,
Īsu laiku kavēdami.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

127.

Dziedu, dziedu, ko es dziedu,
Tik raudāt neraudāju:
Dzirdu savu augumiņu
Tuvu, tālu nicinām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

128.

Dziedu, dziedu, ko es dziedu,
Cik (tik) raudāt neraudāju:
Man sirsniņa pilna bēdu,
Pilnas acis asariņu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1281.

Dziedu, dziedu, raudu, raudu,
Viss manē mūžiņē;
Dievam tika gaužas dziesmas,
Skauģim gaužas asaras.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

129.

Dziežu, dziežu, tik neraužu
Tai lielā žēlumā:
Zināj' savu arājiņu
Sīva kunga novadā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

130.

Dziedādama vien staigāju,
Sīvus kungus klausīdama,
Lai es savas asariņas
Dziesmiņās remdināju.
216 [Ventspilī].

131.

Es cerēju viegli gājis,
Man zemīte rībēt rīb;
Es bij pati gan lustīga,
Man sirsniņa raudāt raud.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

132.

Gana man gaužu dziesmu,
Pate gaužu nedziedāju,
Pate gaužu nedziedāju,
Negaudinu bāleliņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

133.

Kas dziedāja rītā agri,
Kas bez saules vakarā?
Bārenīte, tā dziedāja
Rītā agri, vakarā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 190 [Kuldīā], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Kas tur gauži gavilēja
Bez saulītes vakarā?
Darbenieki gavilēja,
Barga kunga maldenāmi.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

2. Kas tik skaņi, sēri dzied
Daugaviņas maliņā?
Bārenītes lakstīgala,
Asariņu slaucītāja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3. Kas tik skalbi, gauži dzied
Daugaviņas ievājā?
Bārenītes lakstīgala,
Asariņu dzērājiņa.
381 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Dūmi kūp aiz kalniņa,
Kas tos dūmus kūpināja?
Tur sēdēja bāra bērni,
Bargu kungu klausītāji:
Kuŗ uguni, silda gaisu,
Silda savas kailas kājas,
Silda savas kailas kājas,
Slauka gaužas asariņas.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1331.

Luste man padziedāt,
Kad apnīk raudādam,
Kad apnīk raudādam,
Sēr mūž vadīdam.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

134.

Nejaucat, sveši ļaudis,
Pa manām savu dziesmu:
Manas dziesmas gauži skan,
Asarās darinātas.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

135.

Vai dziedāt, vai raudāt?
Man nomira arājiņš.
Labāk dziedu, nekā raudu,
Vai es cita (jauna) nedabūšu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

- 23 -

1. Vai dziedāt, vai raudāt
Tai lielā žēlumā?
Citas meitas atņēmušas
Manu maizes arājiņu.
Labāk dziedu, nekā raudu,
Vai es cita (jauna) nedabūšu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

136.

Vakariņš atiedams (atnākdams)
Gaida mani padziedam;
Vairāk man raudas nāca,
Ne vakara dziedāšana.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Vai dziedāt, vai raudāt?
Man nomira līgaviņa.
Labāk dziedu, nekā raudu,
Vai es cita nedabūšu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

35905.

Dziedādama vien staigāju,
Sīvus kungus klausīdama,
Lai es savas asariņas
Dziesmiņās remdināju.
46 [Beļavas Md].

35906.

Dzīdi, dzīdi, dzīduotuoja,
Ka tu gauži narauduosi.
Kad byus labi, tad dzīduošu,
Kad nalabi, tad rauduošu.
174 [Kārsavas Ldz].

35907.

Labāk eimu dziedādama,
Nekā raudu raudādam',
Lai jel zinos zinādama
Laimes līksmu mūžiņu.
146 [Jaungulbenes Md].

35908.

Man bij dziesmu kamoltiņš,
Brāliņos dzīvojot;
Pa vienai izdziedāju,
Sūru mūžu dzīvojot.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

35909.

Nebēdāju gŗūta mūža,
Kad lustīga dvēselīte;
Gŗūtu mūžu pavadīju
Ar lustīgu dvēselīti.
39 [Bārtas Lp].

35910.

Na ļusteita mani jāma,
Ka dzīsmeitas es dzīduoju:
Sirdi sovu remdjēdama,
Gorys sovys voduodoma.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

35911.

Seiki, seiki es dzīduoju,
Vairuok seiki gaviluoju,
Garu dīnu vadīdama,
Sirdi sovu ramdādama,
Gara dīna bez māmiņas,
Vēļ garuoka bez maizītes.
326 [Preiļu D].

35912.

Solti muni soltumini,
Ka saulīte nasildēs.
Nūmiert maņ bēdiņuos,
Ka ļustīgai nadzeivuot.
314 [Pildas Ldz].

35913.

Vai tā kunga darba dēļ
Bēdīgai bij man dzīvot?
Kunga darbu padarīju,
I lustīgi padzīvoj'.
119 [Gaujienas Vlk].

35914.

Vai tei Laime aizmyguse,
Ka jei manis naiguodoj?
Gon es dzīžu, gon es raužu -
Jei ar manim narunoj.
389 [Silajāņu Rz].

35915.

Lēta bija man dabiņa,
Drīz dziedāju, drīz raudāju;
Pulciņā padziedāju,
Viena pate noraudāju.
6 [Aiviekstes D].

1. Voi, tu, munu lātu pruotu,
Te dzīdoju, te raudovu.
Ai ļaudim parunovu,
Vīna gauži nūraudovu.
605 [Skolas].

35916.

Visi ļauteņi dzīdava,
Jas dzīduot navarēju:
Pylna sirds man bādu beja,
Pylnys ac's asareņ'.
326 [Preiļu D].

35917.

Ziņģēdams vien staigāj',
Labu mūžu domādams,
Būt zināj's sliktu mūžu,
Būt staigāj's raudādams.
93 [Dundagas Vp].

- 24 -

8. Bāreņu dziesmas.

137.

Bārenīte, sērdienīte,
Bārenītes dziesmu dziedu.
Nevienam nesacīju,
Kur vess mani šoruden:
Pie tētiņa, pie māmiņas
Uz dzeltānu smilšu kalnu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

138.

Dziedi skaisti, lakstīgala,
Sīkā lazdu krūmiņā,
Dziedi skaisti, bārenīte,
Sīkajos bāliņos.
224 [Kabilē (Kld)].

139.

Dziesmiņā vien pazinu,
Kuŗa meita bārenīte:
Vai dziedāja, vai runāja,
Vis māmiņu pieminēja.
316 [Jēkabpilī], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

140.

Gana dziedu, gana raudu,
Nedzird mana māmuliņa;
Drauga māte gan dzirdēja,
Tā par mani nebēdāja.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

141.

Gan es dziedu, gan es raudu,
Nedzird mana māmuliņa:
Mana mīļa māmuliņa
Guļ zem zaļa valēniņa.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

142.

Kas tik sēri gavilēja
Apakš saules vakarā?
Sērdienīte gavilēja,
Vakar mira māmuliņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

143.

Kas upīte, ka netek?
Kas meitiņa, ka nedzied?
Gružiem upe netecēja,
Sērdienīte nedziedāja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

144.

Ko, māmiņa, tu gulēji,
Kam ar mani nerunāji?
Gan dziedāju, gan raudāju,
Apkārt tevim staigādama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 224 [Kabilē (Kld)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

145.

Nedzird mani sveša māte,
Kad pie vārtu gavilēju;
Īsta māte, tā dzirdēja,
Tīrulī gavilēju.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

146.

Sēri dzied mātes meita,
Sērdienīti tītīdama;
Neb' sērdiene sav' māmiņu
Par naudiņu pārdevuse.
216 [Ventspilī].

147.

Skaisti dzied bārenīte,
Aiz upītes ganīdama.
Smalka, balta vilnainīte,
Sarkans rožu vainadziņš.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

148.

Skaisti dzied lakstīgala
Smalkajos krūmiņos;
Vēl skaistāki bārenīte
Zaļajos klajumos.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

149.

Skaisti dzied lauka irbe,
Skaisti āra lakstīgala;
Vēl skaistāki bārenīte,
Tautiņām aizvedot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

150.

Trīs dziedāja, trīs raudāja
Triju kalnu starpiņā;
Kam bij māte, tie dziedāja,
Kam pamāte, tie raudāja.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Brāļu bērni, māsu bērni
Sasēduši saulītē.
Kam bij mātes, tie dziedāja,
Kam nebija, tie raudāja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

151.

Kas tur dzieda, kas tur rauda
Bez saulītes vakarā?
Tur dziedāja bajārīši,
Tur raudāja bāŗabērni.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

- 25 -

35918.

Es biju sērdienīte,
Es līdzēju sērdienei:
Kad dziedāja - līdzdziedāju,
Kad raudāja - līdzraudāju.
192 [Kosas C].

35919.

Kas tik sebi žēli dzied
Apakš liepas līdumā?
Tā nabaga atraitnīte
Ar savām meitiņām.
335 [Puzes Vp].

35920.

Kas tecēja, kas dziedāja
Bez saulītes vakarā?
Bārenīte dziedādama
Ietecēja sētiņā.
270 [Mežotnes B].

35921.

Labāk viena nodzīvoju,
Kad nav laba arājiņa.
Vai tādēļ nedziedāju,
Ka es biju sērdienīte?
605 [Skolas].

35922.

Koši dzied sērdienīte
Meitu, māsu pulciņā:
No Dieviņa vien dziedāja,
No tētiņa, māmulītes.
183 [Kazdnagas Azp].

35923.

Muotes meita pyuru lūka,
Naskaņ zvoni sētiņā;
Buorinīte padzīduoja,
Tautu pylns pagalmiņš.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

35924.

Netikusi mātes meita
Druvā gāja raudādama,
Bārenīte, nabadzīte,
Tek pa priekšu dziedādama.
36 [Balvu Abr].

35925.

No balsiņas vien pazinu,
Kur dziedāja bārenīt':
Sīks balsiņš, smalks balsiņš,
Daudz māmiņas raudājus'.
119 [Gaujienas Vlk].

35926.

Pyutit guni, dedzit skolus,
Spraudit ustobas vydā!
Muotes meitas ustobā,
A buorines aiz durovu;
Muotes meitas dzīsmes dzīd,
A buorines gauži raud.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

35927.

Skaisti dziedāj' bārenīte,
Aiz upītes ganīdama;
Grabēt grabēj' linu snātne,
čaukstēj' mēļu villainīte.
148 [Jaunpiebalgas C].

35928.

Vai tādēļ nedziedāšu,
Ka mežāi neskanēj'?
Vai tādēļ nedzīvāšu,
Ka ļautiņi niecināj'?
Apakš zemes tēvs māmiņa,
Āz ūdeņa bāleliņ'.
183 [Kazdnagas Azp].

35929.

Visi soka, visi soka,
Kad es beju buoreneite:
Staiguodama vīn dzīduoju,
Uobuļzīdi rūceņā.
170 [Kapiņu D].

35930.

Tu, māsiņa, muižas meita,
Tu staigāji raudādama;
Es, nabaga sērdienīte,
Es staigāju dziedādama.
378 [Seces Jk].

9. Pēdējā dziedamā vasara bāliņos, vainagā.

152.

A Dieviņu! nu man bija
Dziedājami vasariņi.
Tautas manu vainadziņu
Nēzdogā sitināja.
190 [Kuldīā].

153.

Dziedu, dziedu, raudu, raudu,
Rakstu zīļu vainadziņu.
Vai sirsniņa paredzēja,
Ka pēdīga vasariņa,
Pēdīgs rožu vainadziņš
Zied manā galviņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 26 -

154.

Dziedādama lakstīgala
Pavadīja vasariņu;
Raudādama brāļu māsa
Atstāj savus bāleliņus.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

155.

Dziedāt man, dziedāt man,
šī pēdīga vasariņa;
Citu gadu vairs neiešu
Citu meitu pulciņā.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

156.

Dzied', māsiņa, esi līksma
šo vasaru bāliņos;
Dziedās citu vasariņu
Ar tautieša māsiņām.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)], 415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

1. Dziedi, dziedi, tautu meita,
Zaļajos klajumos;
Citu gadu šādu laiku,
Tad tautieša rociņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

157.

Dzied', māsiņa, esi līksma
šo vasaru bāliņos;
Kaut tu gana raudājusi,
Tādēļ tautu malējiņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

158.

Dzied', māsiņa, esi līksma
šo vasaru brālīšos;
Citu gadu tad raudāsi
Pie dzērāja tēva dēla.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

159.

Dzied', māsiņa, nu ar mani,
Vairs (drīz) ar mani nedziedāsi;
Sērstu nāksi, nedziedāsi,
Projām iesi raudādama.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

160.

Dzied', māsiņa, skaistas dziesmas,
Skaisti tavi bāleliņi,
Skaisti tavi bāleliņi,
Skaistu dziesmu klausītāji.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

161.

Dziedat, meitas, ko gaidāt,
Vai jūs savu dienu gaidāt?
Atnāks diena, aizvedīs,
Paliks dziesma nedziedāta.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

162.

Es lustīga, līdz es jauna,
Līdz nesāju vainadziņu;
Nojems tautas vainadziņu
Ar visām lustītēm.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

1621.

Es lustīga, es vēlīga,
šī pēdīga vasariņa;
Citu gadu šai laikāi
Noņems manu vainadziņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

163.

Es lustīga mātes meita,
Dziedādama vien staigāju;
Kad aiziešu tautiņās,
Tur staigāšu raudādama.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1631.

Es vēlīga, es lustīga,
šī pēdēja vasariņa,
šī pēdēja vasariņa
Tidzenieku novadā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

164.

Gauži raud, purvi, meži,
Kad es gauži (skaņi) gavilēju.
Neraudat purvi, meži,
šī pēdīga (pēdēja) vasariņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)], 374 [skat. 274. (Zaļenieku pag. Jg)].

165.

Lustīga, vēlīga,
Līdz jauna meita;
Kad būšu vīrami,
Vīrs vaļu nedos.
Vīrs vaļu gan deva -
Bērns šūpulēi.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

166.

Lustigai man dzīvot,
šī pēdēja vasariņa,
Pēdējs rožu vainadziņš
Zied manā galviņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 27 -

1. Prieki, mani lieli prieki,
šī pēdēja vasariņa,
Pēdējs zīļu vainadziņš
Spīd manā galviņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

167.

Lustīgai man dzīvot,
šī pēdēja vasariņa;
šīs vasaras galiņā
Noņems manu vainadziņu,
Noņems manu vainadziņu,
Uzliks mici cepurīti.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

1. Lustīgai man dzīvot,
Līdz galvā vainadziņš;
Kad noņēma vainadziņu,
Bēdas bēdu galiņā.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

2. Dzied', meitiņa, ko tu gaidi?
šī vasara pēdīgā,
šīs vasaras galiņā
Noņems tavu vainadziņu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

168.

No rītiņa padziedāju,
Ikām balss atskanēja;
No jaunības palustēju,
Ikām tautas nenorāja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

169.

Nu dziediet, lustējiet,
Āriskās zeltainītes;
Nu tautām pavasars,
Nevajaga malējiņas.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

170.

Nu es jauna, nu priecīga,
Ne vēlīga padzīvoju;
Nu pēdīga vasariņa
Vainadziņu valkājot.
361 [skat. 43. (Ikšķiles pag. Rg)].

1. Nu priecīgi, nu vēlīgi,
Ne pēdīga vasariņa,
Nu pēdīga vasariņa
Bāliņos dzīvojot,
Bāliņos dzīvojot,
Vainadziņu valkājot.
Uz nākošu rudentiņu
Noņems manu vainadziņu,
Noņems manu vainadziņu,
Uzliks cauņu cepurīti.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

171.

Padziedat nu, māsiņas,
Bāliņos dzīvodamas;
Tautiņās izejot,
Saplīst dziesmu vācelīte.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

172.

Pavasaru jaunas meitas
Kā bitītes vīvināja;
Jau rudeni noskumušas,
Svešu ļaužu bildināmas.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

173.

Purvu bridu dziedādama,
žagariņus lauzīdama;
Tautas bēdzu raudādama,
Asariņas slaucīdama.
175 [Sakā (Sakas pag. Azp)].

174.

Sak', rijās grūta dzīve, -
Rijā gāju dziedādama;
Sak', tautās liega dzīve, -
Tautās gāju raudādama.
224 [Kabilē (Kld)].

175.

šogad dzēru brāļam kāzas,
šogad dzēru dziedādama;
Citu gadu sev dzērīšu,
Tad dzērīšu raudādama.
110 [Cēsīs].

176.

Skaisti, skaisti zīle dzied
Zelta kalna galiņā:
Tā dziedāja tā meitiņa,
Kuŗai kāzas šoruden.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

177.

Skani, zaļā birztaliņa,
šī pēdīga vasariņa,
šī pēdīga vasariņa,
Tev skanot, man dziedot.
188 [(?)].

178.

Skani, skani, bērzu birze,
Vēl es tevi skandināšu,
Vēl es tevi skandināšu
Līdz citam rudenim.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

- 28 -

179.

Trīci, trīci, bērzu birze,
šogad tevi trīcināju;
Citu gadu trīcināšu
Tautām melno eglainīti.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

180.

Vaļa man šovasar,
Vaļa citu vasariņu,
Ikām tautu neveiklītis
Dara lielus tīrumiņus.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

Vaļa man šovasar,
Vaļa man citvasar,
Kamēr tautu neveiklīts
Kumeliņu nopelnīja.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

181.

Vēl man vaļa, vēl man vaļa
Bērzu birzi trīcināt,
Vēl tam tautu dēliņam
Zaļi mieži līdumā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

182.

Citu gadu vairs nenākšu
šī kalnā gaviļot,
šis kalniņš lai apauga
Sīkajām nātrītēm.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

35931.

Cik pučīte pazīdēja
Muolalāji kalniņē;
Cik meitiņei vesaluma (prīceiguma),
Kai zeileišu vainugā.
35 [Baltinavas Abr].

35932.

Dzied, māsiņ, dzied, māsiņ,
Vedīs tautas šoruden;
Atstāj savas smukas dziesmas
Mazajām māsiņām.
545 [Krustpils D apr.].

35933.

Dzīžu, dzīžu, raužu, raužu,
Rokstu zeiļu vainadziņu.
Voi sirsniņa paredzēja,
Ka pēdējais vainadziņš
Zīd munā galviņā?
605 [Skolas].

35934.

Mjas dzīžam, ļustejam
Da cytam rudiņam.
Tei muoseņa nadzīdava,
Vjass jū tautys šūrudin.
326 [Preiļu D].

35935.

Nu ar Dievu paliekati
Jūs, kalniņi, ielejiņas!
šovakar vairs nenākšu
Tai kalnāi gavilēt.
605 [Skolas].

359351.

Purvi, vēri skaņi raudi,
Kad es gauži gavilēj,
Neraudat, purvi, vēri,
Ne es ilgi gavilēšu.
605 [Skolas].

35936.

Skaisti, skaisti zīle dzied
Zelta kalna galiņā;
Tā dziedāja tā meitiņa,
Kuŗai kāzas šoruden.
192 [Kosas C].

35937.

šoruden es līgoju
Savā bērzu birzītē,
Citu gadu es līgošu
Tautu melnā eglainē.
605 [Skolas].

35938.

Taisni saku, nemeloju,
šī vasara pēdīgā;
šī vasara pēdīgā,
Vainaciņu valkājot.
127 [Grostonas Md].

35939.

Vaiņags, mans vainadziņš
Zied manā galviņā;
šī pēdīga vasariņa,
Vaiņadziņu valkājot.
356 [Rudbāržu Azp].

10. Līksmas dabas un dziesmu dēļ daudzina brāļa līgavu.

183.

Brālīt, tava līgaviņa
Dziedātāja, runātāja;
Kuŗas zemes es pārvedu,
Man staigāja raudādama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 29 -

1831.

Dziedātāja, runātāja
Tam puišam līgaviņa;
Ij es ņemtu, kad vēl būtu,
Tās māmiņas auklējumu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

184.

Kur bāliņi, tu dabūji
Tik raženu līgaviņu,
Dziedātāju, runātāju,
Sīku raibu audējiņu?
232 [Talsos (Tl)].

185.

Ku', bāli, tu dabūj'
Tik lustīg' līgaviņ'?
Puķīt' rāva tecēdams,
Kroni pina dziedādams.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1851.

Kur, bāliņ, tu to ņēmi,
Kur tev tāda gadījās?
Dzied kā sila cielaviņa,
Trauc kā līču lakstīgala.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

186.

Kur tu ņēmi, bāleliņ,
Tik lustīgu līgaviņu?
Dziedādama vien staigāja
Ar manām māsiņām.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

187.

Kur tu ņēmi, bāleliņ,
Tik lustīgu līgaviņu?
Kuŗu malu i aizgāja,
Tur izdzirdu līgojam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1871.

šķīrās dziesmas, valodiņa,
I darbiņis izzaveica;
Būs manam bāliņam
Labu ļaužu līgaviņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35940.

Ar dzīsmeiti izraudzēju
Buoleņam ļaudaveņu;
Ka dzīsmeite saderēs,
Saderēs i dzeivojūt.
18 [Andrupenes Rz].

35941.

Daiļu dziesmu es dziedāju,
Daiļu dziesmu darināju,
I es ņemšu līgaviņu,
Kas būs laba dziedātāj'.
315 [Pilskalnes Il].

35942.

Dēlu māte klausījās,
Pie lodziņa stāvēdama:
Kuŗa liela dziedātāja,
Tā būs mana vedekliņa.
545 [Krustpils D apr.].

35943.

Dzīd muosiņa, na tai dzīd,
Kai dzīd muna ļaudaviņa.
Zīd rūzīte, na tai zīd,
Kai zīd uoru maganiņa.
389 [Silajāņu Rz].

35944.

Kālabad tu, māsiņ,
Dziedādama vien staigāji?
Kā, brālīti, nedziedāšu,
Vakar tiku saiminiece.
398 [Skrundas Kld].

35945.

Koši dziedu, gavilēju,
Dēlu māte klausījās;
Klau, dzied mana malējiņa,
Mana dēla līgaviņa.
94 [Dunikas Lp].

35946.

Lieli pulki meitu nāca
Pret saulīti vakarā;
Ej, bāliņ, lūkojies,
Vai nav tava līgaviņa.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

35947.

Līka lapsa tauri pūta,
Dēlu māte klausījās:
Klau, dzied mana malējiņa;
Klau, dzied mana malējiņa,
Mana dēla līgaviņa.
355 [Rucavas Lp].

35948.

Sader mani ar bāliņu,
Ar bāliņa līgaviņu:
Viņa sīca kā kamene,
Es kā bite vīvināju.
391 [Sinoles Vlk].

- 30 -

35949.

Saucējiņa, locītāja,
Tā man tika prātiņā:
Saucējiņu pats pārvedu,
Locītāju brālīšam.
546 [Kuldīga Kld apr.].

35950.

Seika muna volūdiņa,
Ni ar vīnu nasadar,
Ar bruoleņu sadarēja,
Ar bruoliņa līgaviņu.
168 [Kalupes D].

35951.

Suocīt dzīsmu, es atjemu,
Na visim es atjemu,
Tik atjemu bruoleņam
Na bruoleņa līgaveņai.
326 [Preiļu D].

35952.

Suoc pa prīkšu, bruoļa muosa,
Pavylkdama, lūceidama!
Jau tu beji īsuokusja,
Buoleņūs dzeivuodama.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

35953.

Svešineicas mes, muoseņas,
Mums dzīsmeņa sadarā.
Vai tu byusi mārša muna,
Vai es tova muoseiceņa.
365 [Sakstagalas Rz].

35954.

Trīs meitiņas skaisti dzied,
Pulciņā sasēdušas.
Kā nebija skaisti dziedāt:
Viena brāļa līgaviņa.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

35955.

Vīna pate vīšņe guoja
Pa Daugovu leiguodama,
Na tei beja vīna vīšņe,
Tei buoliņa ļaudaviņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

35956.

Žagateņa čyrynova,
Pa pogolmu staiguodama;
Na tī beja žagateņa,
Tī bej bruoļa ļaudaveņa.
170 [Kapiņu D].

11. Liela dziedātāja aizvesta tautās, kur dziesmas nemīl.

188.

Brīnās tautas manu dziesmu,
Brīnās manu valodiņu;
Ni tie dziesmu dziedājuši,
Ni valodas runājuši.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

189.

Dziedātāju māsu devu
Sīvajās (bargajās) tautiņās;
Kad tautiņas rāti cēla,
Staigā māsa dziedādama.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)], 146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 224 [Kabilē (Kld)].

190.

Dziedātāju mani veda
Pie rauduļa tēva dēla;
Kad gribēju padziedāt,
Viņš man' gauži raudināja.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

191.

Dzied', māsiņa, dziedādama,
Neraud', tautu raudināma;
Lai raudāja pašas tautas,
Kuŗas tevi raudināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

192.

Dzied', māsiņa, dziedādama,
Neraud', tautu raudināma;
Tautas tevi raudināja,
Gribēdamas nicināt.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

193.

Dzied', māsiņa dziedātāja,
Nebēdāji svešu ļaužu,
Teju tavi bāleliņi
Kā vanagi lidināja.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

194.

Es bij' liela dziedātāja,
Man' iedeva rauduļam;
Es ar savu dziedāšanu
Raudulīti smīdināju.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)], 263 [Dobelē], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

195.

Es bij' liela dziedātāja,
Man' iedeva rauduļam;
Ko es viena piedziedāšu
Raudulīša istabiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

- 31 -

196.

Es bij' tāda dziedātāja,
Kā zīlīte zariņā;
Man' noveda tautiņās,
Kur dziesmīšu nedzirdēja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

Jeb: Nu aizgāju tautiņās,
Kur dziesmiņu neieredz.
121 [Gulbenē (Md)].
Ar turp.: Cik gribēju padziedāt,
Mani gauži raudināja.
113 [Alūksnē].

1961.

Klusu tautas klusināja,
Klusu bija ieraduši;
Es ar savu māmuliņu,
Kā bitīte vīvināju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

12. Līksmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.

197.

Aizmirsās man dziesmiņas,
Grūtu mūžu dzīvojot;
Dod, Dieviņ, vieglu mūžu,
Pa vienai atgādāšu (atminēšu).
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1971.

Ai Dieviņ, ai tētiņ,
Ļauna diena mani rāja.
Kaut tā mani nerājuse,
Es būt' līksmi dzīvojuse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1972.

Aiju, manu skaļu balsu,
Ai, vēlīgu valodiņu!
še jūs abi dilīsiet
Neveiklīša rociņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

198.

Dziedādama vien staigāju,
Labu mūžu cerēdama;
Būt' zinājse sēru mūžu,
Staigāt' gauži raudādama.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

199.

Dziedat, meitas, kam ir lustes,
Manas lustes aizgājušas,
Manas lustes aizgājušas
Līdz ar zīļu vaiņadziņu.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

200.

Es dziedāju, es lustēju,
Kā bij' maza paraduse;
Kad aizgāju tautiņās,
Raudināt raudināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

201.

Es nedrīkstu še dziedāt,
šo vērīšu trīcināt:
Es nebiju še augusi,
še vijusi vainadziņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

202.

Es nezinu, kas es būtu,
Kad man tauta nonorātu;
Es būt' liela dziedātāja,
Kā mežos lakstīgala.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

203.

Es savos bāliņos
Dziedādama vien staigāju;
Ka' nogāju tautiņās,
Sauļā (šaujā) brauču asariņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

204.

Izdziedāju, izlustēju,
Vainadziņu nēsādama;
Kad noņēma vainadziņu,
Skumjām acis pacilāju.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 190 [Kuldīā].

205.

Izsadziedu, izsatriecu,
Brāliņos dzīvodama;
Izsa - gauži raudājos
Tautiņās aiziedama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2051.

Jauna biju, dietin diju(?),
Dziedādama vien staigāju;
Nācin nāca tā dieniņa,
Kad staigāju raudādama.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

- 32 -

206.

Kad es augu brālīšos,
Man bij dziesmu vācelīte;
Kad aizgāju tautiņās,
Tad apgāzu kalniņā.
190 [Kuldīā], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kad es gāju tautiņās,
Dziesmu pūru līdzi vedu;
Kad nogāju tautiņās,
Ritināju lejiņā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Tautiņās iziedama,
Dziesmas roku kalniņā.
Ja būs laba dzīvošana,
Pa vienai izlasīšu;
Ja būs slikta dzīvošana,
Kur būs raktas, lai palika.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

207.

Kas pazina bāliņam
šogad vestu līgaviņu:
Nedziedāja malt iedama,
Ne no druvas pāriedama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

208.

Māsiņ mana diženā,
Kā norāta svešu ļaužu!
Netek vaira dziedādama,
Tek asaras slaucīdama.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

209.

Nav vairs man tās vaļiņas,
Kas bij man pērngadā:
Nelaiž mani tautu dēls
Ar meitām padziedāt.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

2091.

No rītiņa gan dziedātu,
Kau' galviņa nesāpētu;
No jaunetnes gan lustētu,
No jaunetnes tautas rāj.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

210.

Rāj man kungi, rāj bāliņi,
Es staigāju dziedādama;
Kad norāja ļauna diena,
I runāti nerunāju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

211.

Rāj man kungi, rāj bāliņi,
Vēl staigāju dziedādama;
Tā norāja tautu dēls,
Visu mūžu dzīvojot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

212.

Rāten rāta, nenorāta
Mūs' māsiņa bāliņos,
Allaž gāja dziedādama, -
Nu staigā raudādama.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

213.

Salnas kosta bērza lapa
Vairāk vīta, ne zaļoja;
Tautu rāta mūs' māsiņa
Vairāk raud, nekā dzied.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Vēju lauztis tas kociņis,
Ne tas auga, ne zaļoja;
Ļaužu pelta tā meitiņa,
Ne tā dzied, ne runāja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

214.

Smags bij vaŗa vaiņadziņš,
To valkāju dziedādama;
Viegla bija slēžu mice,
To valkāju raudādama.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

215.

Tamēr meitas koši dzied,
Kamēr zīļu vainadziņš (vainagā),
Kad noņēma vainadziņu,
Iet balstiņis ķerkstēdams.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

216.

Tautiņās iziedama,
Dziesmas tinu kamolāje;
Dievs to zina, ka bērniņi
Vaļā viņas šķetinās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2161.

Tautiņāsi noiedama,
Daudz dziesmiņu pūrā ņēmu;
Pa vienai vien aizmirsu,
Vārgu mūžu dzīvojot.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

217.

Vai bij mana valodiņa
Vainagā gulējusi?
Noņem manu vainadziņu,
Noņem līdza valodiņu.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 34 -

35957.

Aizsmokuse dzagyuzeite,
Nadzierd vaira kukojūt;
Aizsmokuse myus' muosiņa,
Nadzierd vaira raudojūt.
174 [Kārsavas Ldz].

35958.

Borgi, tautas, nadzīdit,
Jo es borgi namuocēju;
Es sovūs buoleņūs
Kai bitīte veibynuoju.
465 [Varakļānu Rz].

35959.

Bērzu birze kalniņā
Vairāk bāl, ne lapoj';
Man māsiņa tautiņās
Vairāk raud, nekā dzied.
46 [Beļavas Md].

35960.

Brīnās ļaudis dziesmu manu,
Brīnās manu valodiņu;
Ni tie dziesmu dziedājuši,
Ni valodu runājuši.
373 [Sarkaņu Md].

35961.

Dzīdi, dzīdi tu, Tekleit,
Kas tev līdz nadzīduot?
Maņ līdz tāvs, muomuliņa,
Maņ līdz eisti buoleļiņi.
357 [Rudzētu D].

35962.

Dzīduot as vīn dzīduoju,
Cik rauduot narauduoju;
Cik rauduot i narauduoju
Sovu rūžu vainudzeņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

35963.

Dzīd, muosiņ, dzīdādama,
Naraud tautu raudynama:
Tautas tev' riudynuoja
Grybādamas nycynuot.
358 [Rugāju Abr].

35964.

Dzīduotum, spēlētum,
Kab na veira knēvelīša;
Veiriņš sjād aiz galdiņa,
Zūbus vīn klabynoj.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

35965.

Es nebiju še auguse,
še vijuse vainadziņa;
Es nedrīkstu vis tik droši
šo āriņu trīcināt.
286 [Nītaures Rg].

35966.

Es nazynu, kas es byutu,
Ka man tautas nanūruotu;
Ik vokora es dzīduotu
Sovā rūžu duorziņā.
605 [Skolas].

35967.

Es savosi bāliņosi
Lustītei vien uzaugu:
Klētī kokles, namiņā,
Istabā vijolītes.
Kad aizgāju tautiņās,
Spēlēj' gaužas asariņas.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

35968.

Es sovūs buoleņūs
Kai biteitja veibynovu,
Kad izguoju tauteņuos,
Ni īt turpu, ni īt šurpu.
143 [Jāsmuižas D].

35969.

Gaiļi dzied laktiņā,
Gaigaliņa ezerā.
Kādu kaunu tu nedziedi,
Manu jaunu līgaviņ'?
418 [Sunākstes Jk].

35970.

Kad es augu bāliņos,
Dziedādama vien staigāju.
Nenorāsi tu, tautieti,
Ij pie tevis tā darīšu.
3 [Adulienas Md].

35971.

Lustīt mana, vēlīt mana,
Kur tu man nu paliki?
Vai tu man tur paliki,
Kur noņēma vainacīnu?
470 [Vecates Vlm].

35972.

Ļusti munu palykušu
Boltejūs buoleņūs.
Na ļustīte vīņ palyka,
Palīk zeižu vainadziņš.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 34 -

1. Lustīt munu palykušu
Boltojūs buoliņūs.
Na lustīte viņ palīk,
Palīk bolti buoleliņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

35973.

Navā taida myus' muosiņa,
Kaida augus' bruoleņūs:
Nūplukuse, sasykuse,
Aizsmokušu volūdeņ.
357 [Rudzētu D].

35974.

Neu es jauna, neu ļusteiga,
Neu ļusteigi padzeivuoju;
Kad izguoju tautiņuos,
Rauduodama vīn staiguoju.
466 [Vārkavas D].

35975.

Padzīdovu, paļustēju,
Volūdiņas nažālovu:
Taipoš muna mēle pyus,
Trunēs muna volūdiņa.
182 [Kaunatas Rz].

35976.

Skaisti dzied' dziedādama,
Gauži raud' raudādama;
Bāliņš skaisti dziedināja,
Tautiets gauži raudināja.
241 [Lubānas Md].

35977.

Stidzeņas, munas stidzeņas,
Zaļu mauru aizaugušas,
Kur staigovu jaunys dīnys,
Skaistas dzīsmas dzīduodama.
143 [Jāsmuižas D], 466 [Vārkavas D].

35978.

šūvosor ūzuliņš
Ni zaruoja, ni lopuoja;
šū dīniņu mun' muosiņa
Ni dzīduoja, ni runuoja.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

35979.

Tautas dzied, tautām prieki,
Kādi prieki man, māmiņa?
Mani prieki aizgājuši
Pār kalniem dziedādami.
378 [Seces Jk].

35980.

Tik lustīgi padzīvoju,
Kā savosi bāliņos;
Kā pārkāpu brāļa slieksni,
Tiku vaidu zemītē.
46 [Beļavas Md].

35981.

Vainadziņu valkādama,
Dziedādama vien staigāj',
Kad noņēma vainadziņu,
Raud' galviņu saņēmus'.
224 [Lielvārdes Rg].

13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu, māsu dziedam, un viņa dziedādama sūta tiem ziņu.

218.

Aiji, manu skaņu (skaļu) balsu!
Tec pa bērzu lapiņām,
Aiztecēji pie māmiņas,
Nolaidies lejiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

2181.

Dzied, māsiņa, gavilē,
Tautu govis ganīdama,
Lai dzirdēja bāleliņi,
Kumeliņus seglodami.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

219.

Dzeguzīti vien dzirdēju
Āriņos kūkojot,
Sav' māsiņas nedzirdēju
Ne dziedot, gavilot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

220.

Dod, māmiņa, kur dodama,
Nedod vēŗa maliņā:
Es dziedāju, vērīts (vēris) skan,
Tevi gauži raudināju.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Man, māmiņa, skaņis balss,
Nedod mani tuvumā (tivumā):
Es dziedāšu, tu raudāsi,
Balstiņā klausīdama.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Kam, māmiņa, tuvu devi,
Kam nedevi tāļumā?
Es dziedāju, tu raudāji,
Manu balsi dzirdēdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 35 -

2201.

Es savai māmuļai
žēlabiņas vien darīju:
Ik vakara gaŗām gāju,
Skaistu dziesmu dziedādama.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

221.

Es to savu māmulīti (māmuliņu)
Ik vakara raudināju:
Dzirdēj' manu dziedāšanu,
Pārnākam nesagaida.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

222.

Es to savu māmuliņu
Ik vakarus raudināju:
Ik vakarus tautiņās
Kalnā kāpu, gavilēju.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

223.

Kalnā kāpu es dziedāt,
Uz akmens gavilēt,
Lai dzird mana māmuliņa,
Smiltiņās gulēdama.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

224.

Kalnā kāpu es dziedāt,
Uz akmiņa (akmeņa) gavilēt,
Lai trīc visa tautu zeme,
Lai dzird mani bāleliņi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kad izdzinu ganiņos,
Kokā kāpu gavilēt,
Lai iet balss koka virsu,
Lai dzird mani brāleliņi.
410 [skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)].

2. Daiļi dziedu, gavilēju,
Uz robežu stāvēdama,
Lai tautiņu purā skan,
Lai dzird mans arājiņš.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2241.

Na tuoļi man' nūvede
Nū boltūs bruoļeļeņu:
Bruoļi dzīd acādami,
Es atjēmu ganeidama.
409 [Līksnas pag. D].

225.

Pret vējiņu ausi griežu
Sav' māsiņas klausīties,
Vai dzied skaisti, vai sērīgi,
Tautiņās aizgājuse.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

226.

žēlabām nevarēju,
Jaun' izgājse tautiņās:
Dzirdu māsas, bāleliņus
Kā bitītes vīvinām.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

227.

Skan', balsiņ, vai neskani,
Nedzird mana māmuliņa:
Augsti kalni, gaŗi meži
Da manai māmiņai.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

228.

Tāļi, tāļi es dzirdēju
Sav' māsiņu lellojam; -
Tā nebija man' māsiņa,
Tā bij sveša līgaviņa.
223 [Iķenē (Vandzenes pag. Tl)].

2281.

Viņpus Gaujas kalējs kala,
šaipus Gaujas atskanēja;
Tautiņās māsa dzied,
Bāliņos atbalsēja.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

35982.

Dzied, māsiņa, tu pretmani,
Es pret tevi gavilēšu.
Tev, māsiņ, pašasvaļa,
Man svešā māmulīte.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

35983.

Dziedādama ganu vadu,
Dziedādama arājiņu,
Māmiņai žēl darīju,
Kam iedeve tuvumā.
241 [Lubānas Md].

1. Dziedādama ganu vadu,
Runādama arājiņu,
Māmiņai tītīdama,
Kam don tuvi tautiņās.
546 [Kuldīga Kld apr.].

- 36 -

2. Dzīduodama vīn staiguoju,
Māmuliņu raudinuoju,
Kam jei mani te atdeva
šuos uoreņu maliņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

35984.

Dzīduodama es staiguoju
Pa tautiņu pogolmam,
Dzierd māmiņa maņ dzīdeit,
Nasagaida atejūt.
605 [Skolas].

35985.

Dzird māmiņa dziedot mani,
Nesagaida pārejot;
Nesagaida pārejot,
Kā citām vasarām.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

35986.

Es tev lyudzu, muomuļiņa,
Tyv' tautuos i nadūd',
Munu bolsu dzierdādama,
Poša gauži nūrauduos'.
326 [Preiļu D].

35987.

Gavyloj, mun muoseņ,
Es pretimi atgaulov;
Tu gaulovi tauteņuos,
Es sovūsi bruoleņūs.
326 [Preiļu D].

35988.

Lēni, lēni nodziedāju
Bez saulītes vakarā,
Lai māmiņa nedzirdēja,
Lai tā gauži neraudāj'.
290 [Ogres C].

35989.

Smalki, smalki padziedāju,
Uz kalniņa stāvēdam',
Lai trīcēja tautu zeme,
Lai dzird mani bāleliņi.
301 [Palsmaņa Vlk].

14. Sievām un veciem ļaudīm jaunības prieki aizgājuši.

229.

Eit' gulēt, vecas sievas,
Lai dziedāja jaunas meitas;
Taisāt vietas, tinat bērnus,
Ņemat vīrus klātgulēt.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

230.

Kur rudeni tie ziediņi,
Kas ziedēja pavasar(i);
Kur sievām tā lustīte,
Kas jaunām meitiņām.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)], 124 [Lāzberģi (Mārkalnes pag. Vlk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ne pupāmi tādi ziedi
Kā baltiem zirnīšiem;
Ne sievāmi tāda luste
Kā jaunāmi meitiņām.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

231.

Kur sievām tāda dzīve
Kā jaunām meitiņām!
Iet meitiņas kur iedamas,
Iet tās koši dziedādamas;
Iet sieviņas kur iedamas,
Iet tās žēli raudādamas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

232.

Luste, luste jaunajam!
Kāda luste vecajam?
Tik vien lustes vecajam,
Kā gar jaunu kažociņu.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)], 158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

233.

Luste, luste jaunajam!
Kāda luste vecajam?
Vecajam tāda luste,
Kā vasaru dunduram.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

234.

Luste, luste jaunajam!
Kāda luste vecajam?
Vecam luste aizgājuse
Pār kalniņu dziedādama.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Dziedat, meitas, kam ir prieki,
Mani prieki aizgājuši,
Mani prieki aizgājuši
Pār kalniņu skrabēdami.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

235.

Luste, luste jaunajam!
Kāda luste vecajam?
Vecam lustes nogājušas
Jaunajās dieniņās.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

- 37 -

236.

Luste, luste jaunajiem!
Kāda luste vecajiem?
Vecajiem tāda luste:
Jāiet smilšu kalniņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

237.

Puri deg(a), puri deg(a),
Ko vēl sili nedarīja!
Sievas dzied, sievas dzied,
Ko vēl meitas nedarīja!
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

238.

Vai tādēļ nedziedāšu,
Ka micīte galviņā?
Man vairāk lustējās
Kā jaunām meitiņām.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

1. Vai tādēļ veca biju,
Ka micīte galviņā?
Man kājiņa jo (vēl) vieglāka
Kā jaunām meitiņām.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 110 [Cēsīs].

239.

Vecais arī lustes grib, -
Kas vecam lustes (lusti) dos?
Vecā lusti iebringāja
Raibais (melnais) runcis aizkrāsnē.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Luste, luste meitiņām!
Kāda luste sieviņām?
Sievas lusti aizkrāsnē
Raibais runcis spīdzināja.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

240.

Veci vīri, sirmas bārdas,
Tie dzied alus piedzēruši;
Jauni dzied nedzēruši,
Tie dzied sava prieka dēļ.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

2401.

Visas manas daiļas dziesmas
Liepu zaros sakāpušas;
Visas manas jautras dienas
Pār kalniņu pārtecējšas.
291 [Garozā (Mežotnes pag. B)].

2402.

Atkliedzies, tautu meita,
Pa manam kliegumam,
Tu jau pati gan zināji,
Nekliegs tavi bāleliņi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

35990.

Sievas vīris sievām dzied,
Es padziedu meitīnām.
Kad es būšu sievas vīris,
Es dziedāšu sievīnām;
Es dziedāšu sievīnām,
Meitīnāmi tītīdams.
39 [Bārtas Lp].

35991.

Vacim ryugti seipūleņi,
Vacim skuobi kuopusteņi;
Jaunim vīnis, madyuneitis,
Jaunim spēļu kambareiši.
365 [Sakstagalas Rz].

35992.

Vai tamdēļ nedziedāt,
Kad man mice galviņā?
Man' māmiņa iedevuse
Dziedātāju pulciņā.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

- 38 -

- 39 -
Table of Contents |View Entire Work