SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 457 -

ŠIS UN TAS

34165.

Vai Dieviņ, galva sāp,
Spiež man plāna cepurīte.
Kā nespieda kumeļami
Treju stangu iemauktiņi?
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

34166.

Vai Dieviņ, ko darīšu,
Saule kāpj mugurā!
Gan sēdētu ēniņā, -
Kas ēnā maizi dos?
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

34167.

Ai Dieviņi, redz tu mani
Tik patiesi dzīvojot:
Es otram žēl nedaru
Nevienā vietiņā.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

34168.

Ai melīti, nemelo!
Es dzirdēju, tu meloji:
Tu sacīji, raudavīte
Ar četrām kājiņām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34169.

Ai žīdīn mellbārdīti,
Tavu saldu tabacīnu!
Vienu reizi nosašņaucu,
Visas bikses notrīcēja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Žīdiņ žīdiņ, melbārzdīti,
Tava salda tabaciņa!
Divi reizas nošņaucos,
Visi plauši noskanēja.
224 [Kabilē (Kld)].

34170.

Ai žīdiņi, žagariņi,
Kur tā tava dvēselīte?
Dvēselīte žagaros
Pie citiem žīdiņiem.
216 [Ventspilī].

34171.

Ak tu veca raganiņa,
Kam tu kāpi ābelē?
Ābelei asi zari,
Pārplēš tavu rinduciņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34172.

Ei vecais, ei vecais,
Tava kule izkratīta:
Seši bija kukulīši,
Pieci vien palikuši.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34173.

Ai vacais tāvain'eit',
T'ev naudiņa, man maciņš.
Kur naudiņis dabūdams,
M'et' munā maciņā!
422 [Līvānu pag. D].

34174.

Aiz jūriņas lieli kalni,
Tur sarkanas ogas aug;
Mēs bāliņi, bandinieki,
Pirksim vienu gabaliņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

34175.

Aisa rallā,
Trīs diķi makā!
Tos man iedeva
Vecais žāģeris,
Es viņam līdzēju
Trīs dienas zāgāt.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

34176.

Alkšņa koka mucu taisu,
Tā nekalta saulītē;
Ozoliņa namu daru,
Tas neskan klauvējot.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 458 -

34177.

Apodziņas villu kasa
Sausas egles virsaunē [galiņā];
Šam sprodziņa, tam sprodziņa,
Man ar visu vācelīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34178.

Atsēžosi zemītē
Pie labiem ļautiņiem:
Kozin man dalipīs
Labu ļaužu labumiņš.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Atsasēdu zemītē
Pie labiem ļautiņiem:
Koz i man piederēja
Labu ļaužu valodiņa.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

34179.

Bija man, bija man,
Nu nevaid, nu nevaid;
Atkal būs, atkal būs,
Kad no Dieva nopelnīšu!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

34180.

Bikses, manas ādas bikses,
Vēl man trejas mājās.
- Kad tev trejas mājās,
Kam tev manas kājās!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

34181.

Dar', bāliņ, ļautiņiem
Kā saulīte, visiem līdz;
Līdzi šam, līdzi tam,
Līdz' savam naidniekam.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

34182.

Dievs dod man drīz uzaugt,
Es būt' žīda līgaviņa:
Žīdam cimdi, žīdam zeķes,
Žīdam grazni nēzdaudziņi.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

34183.

Dižu manu dižumiņu,
Lepnu manu lepnumiņu!
Man siersniņa nenesās
Ar mazāku parunāt.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34184.

Dui cielavas satikās,
Viena otru mēdījās;
Dui māmiņas sagājšās,
Viena otru uzteicās.
224 [Kabilē (Kld)].

34185.

Dod, Dieviņi, dodamo!
Es saņemšu ņemamo,
Es saņemšu ņemamo
Ar abām rociņām.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

34186.

Dod, Dieviņi, dod, Dieviņi,
Tu negribi atdodam;
Man' brālīši gan bagāti,
Tie gribēja atdodam.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

34187.

Drīzi braucu ātru zirgu,
Nevar drīzi sabarot;
Drīz sacēla ienaidiņu,
Nevar drīzi saderēt.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

34188.

Dzērve kliedze, dzērve brēce,
Dzērvei kājas nosalušas;
Vilks ēd manu kumeliņu,
Kol pie dzērves lavījos.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

34189.

Dzenīts kala visu mūžu
Tēvu tēvu dārziņā;
Man nolūza tēva cirvis,
Sausu egli dzenājot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

34190.

Dzīvojat, labi ļaudis,
Kā bitītes stropiņā,
Neturat ienaidiņa,
Viena kunga klausītāji!
386 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34191.

Dzīvoš' ilgi, ne tik ilgi,
Saules mūžu nedzīvošu;
Ūdentiņis, akmentiņis,
Tie dzīvos saules mūžu.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

- 459 -

34192.

Dūmi dūmi, tie man tika,
Sakaltuse garoziņa;
Bieza putra, tauka gaļa,
Tā māc manu dvēselīti.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 262 [Brambergā (Glūdas pag. Jg)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

1. Bieza putra, tauka gaļa,
Tā māc manu dvēselīti;
Dūmi dūmi, puteklīši
Pa manam prātiņam.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)].

2. Dūmi dūmi, siltuimiņa,
Tij māc munu dvēselīti;
Bieza putra, touka goļa,
Tij mun tika prāetiņam.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

3. Dūmi dūmi, siltumiņa
Tīk manam prātiņam;
Bieza putra, tauka gaļa,
Tā māc manu dvēselīti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

4. Dūmi dūmi, tie man labi,
Tie man' vieglu vieglināja;
Bieza putra, tauka gaļa,
Tā māc manu dvēselīti.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

5. Sūri dūmi, tie man tīk,
Tie dar' vieglu dvēselīti;
Bieza putra, tauka gaļa,
Tā māc manu dvēselīti.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6. Tie dūmiņi Dieva doti,
Tie man ļauna nedarīja;
Griķu putra, piena virta,
Tā māc manu dvēselīti.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

34193.

Iegāju pupās, piepupāju,
Iegāju zirņos, piezirņoju,
Iegāju lēcās, pielēcāju, -
Tur man lēcās lēcējiens.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

34194.

Ielejota tā zemīte,
Vai tā mana iestāvēta?
Ziemu sniega iegulēta,
Pavasari ūdentiņa.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

34195.

Īsuoksim, īsuoksim
Cytu jauku volūd'eņu;
Pam'esim, pam'esim
Šū vecū, runuojuši.
422 [Līvānu pag. D].

34196.

Iesim, māsiņ's, upi smelt,
Kuŗš mēs ātrāk izsmelsim!
Es izsmēl' zelta galdu
Ar visām lēniņām.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

34197.

Ieva sieva, mazgā katlu,
Man rubeņi kulītē!
- Kuŗa purva tie rubeņi
Skrūvainām astītēm?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34198.

Eita, nagi, jūs papriekšu,
Jūs papriekšu grābājiet!
Jūsu dēļ man' ieslēdza
Sikšņu muižas pagrabāi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

34199.

Ej, bāliņ, taisnu ceļu,
Runā taisnu valodiņu!
Tad ij Dievs palīdzēs
Taisnu ceļu nostaigāt.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

34200.

As but' solt nuosoluisa,
Ja trīsāt namācātu:
Trīsu paeta, klab zuoebiņi,
Syldās muns ouguimiņš.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

34201.

Es būt' salti nosalusi,
Kaut trīsēt nemācējsi;
Paldies saku māmiņai,
Kas trīsēt(i) iemācīja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Es būt' sen nosalusi,
Kad trīsēt nemācētu.
Paldies saku, Laimes māt,
Ka trīsēt pamācīji.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

34202.

Es gribēju naudu sēt,
Atrod' naudu nedīgstot;
Es gribēju gudru vilt,
Gudris mani pašu vīla.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 460 -

34203.

Es mūrnieka zellis biju,
Kādu rīku man nebija?
Man bij ķelle, āmurīts
Un sudraba pinzelīte.
1311 [Apē (Vlk)].

34204.

Es nezinu, kālabad
Es nevaru saliekties;
Vakar dzēru pie upītes,
Vai iedzēru kukainīti?
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34205.

Es noplēsu bērzam tāsi,
Guļu ceļa maliņā;
Vilciņš saka cauriedams:
Še dižena kaza guļ.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34206.

Es savai blusiņai
Ļaunu vārdu nevēlēju:
Kad es biju aizmiguse,
Blusa mani modināja.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

34207.

Gaŗām gāju dreiju sētu,
Nedzirdēju dreijājam;
Iztecēja mazs sunītis
Dreijātām kājiņām.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

34208.

Gaŗām sētu, gaŗām sētu,
Ka tie mani neredzētu,
Ka tie mani neredzētu,
Ka vidā neievestu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34209.

Gudra galva, traka galva,
Kur tā mani aizvedīs!
Ciekai manis neapēda
Meža kuņas kucēniņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Ai galviņa, ai galviņa,
Kā tu mani novadāsi?
Cikai mani neapēda
Meža kuņas kucēniņi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34210.

Gudrajam dēliņam
Sabirst nauda upītē;
Es dagāju, neveiklītis,
Salasīju straumītē.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

34211.

Gudrajam(i) dēliņam(i)
Sabirst nauda upītē;
Pēc naudiņas sniegdamies,
Cikko pats neiekrita.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Gudrajam dēliņam
Sabirst nauda upītē;
Pēc naudiņas sniegdamies,
Zaudēj' savu augumiņ'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

34212.

Gudri vīri gudri prasa,
Suģeķam nesaprast;
Saprast mani, suģeķam,
Gudru vīru valodiņ'!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

34213.

Gulēdamis ieraudzīju
Plauktā gardu kumosiņu.
Ejat, rokas, paņemati,
Mute gardi saēdīs!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34214.

Istabiņa goda sieva,
No manim goda prasa.
Audzē, Dievs, rudzus miežus, -
Es tev godu parādīšu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34215.

Ja, Dieviņ, mantu dodi,
Dodi gudru padomiņu:
Manta vien maz der lieti,
Ja nav gudra padomiņa.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

34216.

Jauna gāju tautiņās,
Veca gāju krodziņē;
Tautās gāju priecāties,
Krogē gāju alu dzērt.
224 [Kabilē (Kld)].

34217.

Kā saulīte spīdējusi,
Tā spīdēs dažu dien';
Kur upīte tecējusi,
Tur tecēs vēl arvien.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 461 -

34218.

Kā skudrītes siliņā
Lielu pūzni savilkušas,
Tā bāliņi pulciņā
Lielu darbu padarījši.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34219.

Kad es biju jauns puisītis,
Daždažādi iznesos [izvedos]:
Limbažos linus sēju,
Straupē pirku rāvējīn',
Pats sēdēju ādažos
Pašā torņa galīnā.
1191 [Ēveles draudzē].

34220.

Kad es biju jauns puisītis,
četri ragi kulītē;
Kuŗu gribu, to papūšu
Uz četriem meldiņiem.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

34221.

Kad es biju maziņa,
Bij man balta kaziņa;
Nu es esmu liela,
Nu man aita liela.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

34222.

Kas es biju maziņa,
Man bij balta kaziņa;
Nu uzaugu lieliņa,
Nu puišam sieviņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

34223.

Kaķīts ķērni sadauzīja,
Krējumiņa meklēdams;
Ja kungs tiesas nespriedīs,
Liksim kaķi cietumā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34224.

Kolnā kuopu raudz'eitūs,
Kaidu kūku up'e nas:
Sudobruotu līpu n'es'e,
Paz'el't'eitu ūzuleņu.
426 [Sakstagala pag. Rz], 435 [Latgalē].

34225.

Kam, sunīti, bekas ēdi,
Vai maizītes tev nebij?
Tīri rudzi klētiņā,
Vēl gubiņas tīrumā.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

34226.

Kas varēja sila zaķi
Skrīvelīti izmācīt?
Kas varēja melnu ogli
Baltu krītu izkrītāt?
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

34227.

Kas varēja svārkus šūt
No ezera lapiņām?
Kas varēja cilas art
Aizpērno kumeliņu?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

34228.

Kauns bij man kājām iet
Dubļainiem zābakiem;
Žēl naudiņas izdodot
Par labo kumeliņu.
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)].

34229.

Kigirigi, tu gail'eit,
Ar tū kaula dagun'eņu,
Šūnakt dzīdi lakteņā,
Reit munā katl'eņā!
4271 [Rēzeknes apr.].

34230.

Ķīseli, brālīti,
Vij man aukliņas;
Putriņa, māsiņa,
Liec man vīzītes!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

34231.

Ķīvē mani celiņā,
Ķīvē ceļa maliņā;
Vai bij mani tēvs māmiņa
Ķīves dēļ audzējuši?
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

34232.

Ķipīts ķērni saspārdīja
[saspardīja],
Spainīt' liek cietumāi.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

34233.

Klipa klapa karašiņa,
Pavasar pie magaziņa.
56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)].

34234.

Krāši dziedēj' ropažnieki
Zaķuraga krodziņā;
Melnas ogles vezmiņā,
Balta nauda maciņā.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

- 462 -

1. Ropalnieka līgaviņa
Baltu naudu rēķenēja;
Melnas ogles vezumā,
Balta nauda maciņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34235.

Kūtri zirgi man aŗami,
Lepni ļaudis runājami;
Kūtram rikšņus es izvilku,
Lepnam lēnu valodiņu.
1311 [Apē (Vlk)].

34236.

Kumpiķis kumpam
Launagu nesa
Sakumpis, salīcis
Gar žoga malu,
Lai suņi nerej,
Lai ļaudis neredz.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34237.

Kur mani cimdiņi,
Kur cepurīte?
Man jātek cīruļa
Kāziņās.
224 [Kabilē (Kld)].

34238.

Kur mēs abi [divi] nabadziņi
Tabaciņu glabāsim?
Klētiņā, aizdurvē,
Baltas kazas radziņā.
262 [Brambergā (Glūdas pag. Jg)].

34239.

Kur mēs abi nabadziņi
Tabaciņu glabāsim?
Citu liksim maciņā,
Citu āža radziņā.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

34240.

Kur mēs divi nabadziņi
Tabaciņu glabāsim?
Vilks apēda [aiznesa] aveniņu
Ar visiem radziņiem.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. Tabaciņ, nabadziņ,
Kur mēs tevi glabāsim?
Vilks apēda aveniņu
Ar visiem radziņiem.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34240v2.

Ubadziņi ubadziņi,
Kur glabāsim tabaciņu?
Vilks aiznesa aveniņu
Ar visiemi radziņiem.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

34241.

Kur tie zili dūmi kūpe,
Tur vār' treknus kāpostiņus;
Kur tie sīvi suņi rēje,
Tur bagāti saimenieki.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

34242.

Kuce kuce tautu meita,
Suņam deve garoziņas.
Būtu pati apēdusi,
Ūdenī mērcēdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34243.

Kviešu maize, griķu maize,
Tā pa ciemu lenderēja;
Rudzu maize, miežu maize,
Tā saimītes turētāja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

34244.

Labajam diena gaisa,
Otra laba taujājot.
Aiziet diena, aiziet otra,
Nevar laba sataujāt.
121 [Gulbenē (Md)].

34245.

Labrītiņ! rītam devu,
Labvakar! vakaram;
Labrītiņ! saulei devu,
Labvakar! mēnešam.
216 [Ventspilī].

1. Labrītiņ! rītiņā,
Labvakar! vakarā,
Labrītiņ! - saule lec,
Labvakar! - mēnestiņš.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

34246.

Lobs gon alteņš,
Koč nu auzeņu;
Loba gon radne beja,
Koč nu buol'eņu.
435 [Latgalē].

34247.

Lai byus Jēzus gūdynuots!
Tej pyrmuo volūdeņa;
Pyrma Dīvu pīmineišu,
Tod palaizšu volūdeņu.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

- 463 -

34248.

Lai darīja, kas varēja,
Es nevaru izdarīt:
Liek ar dūri malku cirst,
Ar zobiem skalus plēst.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

34249.

Lai to dara, kas to dara,
Es nevaru to darīt:
Uz ezera guni kurt,
Sīkus ledus dedzināt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

34250.

Lai to dara, kas to var,
Es nevaru to darīt:
Es nevaru tumšu nakti
Sīku zvaigzņu izskaitīt.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

34251.

Liela kāršu spēlēšana,
Tā man laba nedarīja:
Izspēlēju savu bandu
Pa vienam graudiņam;
Vēl pietrūka, izspēlēju
Savu vecu kažociņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34252.

Lieli ļaudis, gudri ļaudis,
Tie vis daudzi nerunāja,
Tie izvēla valodiņu
Kā no rieksta kodoliņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34253.

Liels a mazu nesatika,
Ciets a mīkstu nesalipa:
Liels mazo ienīdēja,
Ciets mīksto saspaidīja.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

34254.

Līdz', Dieviņu, līdz', Dieviņu,
Man, mazam vīriņam,
Līdz', Dieviņ, man dzīvot,
Skaidr' ūdeņa maliņā!
216 [Ventspilī].

34255.

Māršiņ, brāļa līgaviņa,
Sildi siltus kāpostiņus!
Kad būssilti, tad būs labi,
Kad būs auksti, tad nelabi.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

34256.

Muocēja muna mēl'eite
Krīviskū, latviskū;
Niu jei grib vuicētīs
Igauniskū volūdeņu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

34257.

Malu, malu tabaciņu,
Neb' es tevi viena šņaukšu:
Šņauks plostiene, krausurbiene,
Šņauks resnā mesteriene.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

34258.

Maza biju, gudra biju,
Tinos kļava lapiņās;
Lielajam gudrajam
Diena gāja meklējot.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34259.

Moza sīna kapaneņa,
Pylna bolta dobul'eņa;
Moza tautīšam gal'veņa,
Pylna gudra podūmeņa.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

34260.

Mielojiet, sveši ļaudis,
Es jums būšu atmielot:
I man bija rudzi sēti
Abi pusi lielceļam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Mielo mani, bāleliņi,
Gan es tevi atmielošu:
I man bija mieži sēti
Abu pušu Rīgas vārtu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

34261.

Mīļa Māŗa Madaliņa,
Uzjūdz manu kumeliņu,
Lai man braukt dienu nakti,
Nieka ļauna neredzēt!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

34262.

Mīļa Māŗa mani grib
Raibu govju ganītāju;
Kas mani māmīnai
Ganīs mellas dūmalīnas?
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

- 464 -

34263.

Mūsu tēvs Cēsīs,
Vells tevi plēsīs,
Ņems aiz matiem,
Sies pie ratiem,
Vedīs uz upi
Slīcināt.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

34264.

Velāniešu māmuliņa,
Kā par purvu pārbridīšu?
- Cel, meitiņa, lindraciņus,
Bried basām kājiņām!
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

34265.

Pičpēteris mežā brauca,
Raiba kuņa pakaļ tek.
Es tev lūdzu, pičpēteri,
Cel to kuņu kamanās!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

34266.

Rubens sēd ozolā,
Govs ar jēru padusē.
Dod, ozol, govei ēst!
Rubens jēru pats ēdīs.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

34267.

Ne nabaga bērniņš biju,
Ne caur roku klausījos(?):
Pate klaipu griezējiņa,
Citam rikas devējiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34268.

Neba lielas lietas dēļ
Es aizbēgu Vāczemē [Kurzemē]:
Cālīšam ac' izdūru,
Lai neredz putraimiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

34269.

Nidarīju mazam pāri,
Ni vecam cilvēkam:
Grūt' mazam bērniņam,
Grūt' vecam cilvēkam.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

34270.

Nedod Dievs tā dzīvoti
Kā kaimiņu Pēterim:
Uz akmiņa malku cirst,
Strautā kurti uguntiņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34271.

Neskaisties, tu galdiņ,
Ka tevī atspiežos,
Ka tevī atspiežos,
Sāli, maizi valkādams!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34272.

Nesmejiet, jūs ļautiņi,
Ne smieklam es atnācu:
Es atnācu uguntiņu
Ar basām kājiņām.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

34273.

Netīšām es iegāju
Spaļubrenču istabā.
Tur sēdēja pieci puiši
Trim stūŗiem cepurēm;
Tur sēdēja piecas meitas
Spožiem vaŗa vaiņagiem.
214 [Zūrās (Zūru pag. Vp)].

34274.

No akmeņa lūku plēšu,
Nevar' gala izdabūt;
Uz ūdeņa rakstu rakstu,
Nevar' raksta uzrakstīt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34275.

Nosašņaucu tabaciņu
No radziņa uz nadziņu;
Kam būs man niekudēļ
Uz dūrīti putināt?
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

34276.

Pa ezaru gāju,
Pīpu kurināju;
Izkrita ugune,
Sadega ezars.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

34277.

Palīdzat, sveši ļaudis,
Brīnumiem brīnīties:
Telēniņi pļavu raka,
Cūkas ēda siena kaudzi.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 465 -

34278.

Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz;
Pamazām bite nesa
Pa vienam ziediņam.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34279.

Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz;
Pamazām es grozīju
Lielas naudas kumeliņ'.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

34280.

Pamazām vien dzīvoju,
Pamazām Dievs līdzēja;
Pamazām dzīvodamis
Iekūlos maizītē.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz;
Pamazām iesakūlu
Pelēkā naudiņā.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

34281.

Piedod, Dievs, manus grēkus,
Es bij' liels grēcinieks:
Netīšām apskavos
Otra vīra līgaviņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

34282.

Pīpīn' mana jo mīļāka
Nekā mana līgavīna:
Lai es gāju, lai es braucu,
Pīpu bāzu kabatāi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

34283.

Pīpīt' mana kaļķa pīpe
Ar sidraba čubukiem;
Rīgā pirku roņa maku,
Pērnavā tebeciņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

34284.

Pīpiņ' mana kaļķu pīpa,
Zaļu skuju tabaciņa;
Maciņš manis roņa makis,
Zīda diegu šūdināts.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

34285.

Pīpīt' mana trubačkiņa
Iekrīt cūku silītē.
Cūciņ mana rukašiņa,
Neapēd trubačkiņu!
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

34286.

Pīpīt' traidu, pīpīt' traidu
Līdz pašam vecumam;
Maciņ', tavu sakrupumu
No jaunām dieniņām!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

34287.

Pulciņā pulciņā,
Bāleliņi, pulciņā!
I bitītes medu nes,
Pulciņā strādādamas.
316 [Jēkabpilī].

34288.

Putra putra, karašīnas
Badu dara sētīnā;
Kad atnāca pavasaris,
Balta kule mugarā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

34289.

Putru vāra, man nedeva,
Gaida mani nomirstam.
Tik ilgam es nemiršu,
Līdz putriņu sastrēbšos.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34290.

Putru vira, nemieloja
Tai lielā ciemiņā.
Dzīva būšu, nenomiršu,
Jūsu putras neēduse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Putru vāra, nemielo,
Gaida man's aizejot.
Ieš' projām, nenomieršu,
Par siliņu tecēdama.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

34291.

Rītā agri nesacēlu,
Zinu vecu padomiņu:
Kviešu maize plauktiņā,
Reibulītis muciņā.
121 [Gulbenē (Md)].

34292.

Sāpēt sāp man galviņa,
Ko tā sāp, ko nesāp?
Sāp, otram nedodot,
Sāp, no otra gribēdama.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

- 466 -

34293.

Sazakūru tādu guni,
Ka varēju sildīties;
Sazaņēmu tādu prātu,
Ka neviena klāt nelaist.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34294.

Salīkusi novadniece
Ar vagares līgaviņu;
Nu cērt roku virs rociņu,
Lai šķind vaŗa gredzeniņi.
190 [Kuldīā].

1. Saztikās novadniece
Ar vagares līgaviņu,
Vien' otrai rokas deva,
Šķind sudraba gredzeniņi.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34295.

Saskaities vien staigāju,
Apjozies zobentiņu.
Kas ar manim naidu tura,
Lai iet laikus maliņā.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

34296.

Sasatyka dodzu kreums
Ar osū zūbin'eņu,
Dodzu kreums plotumā,
Zūbin'eņš osumā.
422 [Līvānu pag. D].

34297.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte:
Man nojūdza Leišu meita
Aiz Daugavas kumeliņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34298.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte:
Man nolūza adatiņa,
Zīda deķi vīlējot.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34299.

Sausu pupu noēdos,
Uzdzēr' skābu dzeresīt'.
Ak tu Dieva dāvanīna,
Kā piebrieda vēderīns!
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

34300.

Žīda meita gauži raud,
Ka žīdam liela bārzda.
Neraud' gauži, žīdenīte,
Pucēsim žīdam bārzdu!
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

34301.

Žīdiņš rutku iestādījis
Savā rožu dārziņā;
Atnāk krievs, izrauj rutku,
Žīdam skādi padarīja.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

34302.

Šķitu piešus pie zābaka, -
Vīzei aukla notrūkuse;
Šķit' zobinu pie sāniem, -
Svārkiem vīle noplīsuse.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Šķitu kurpi kājiņā, -
Vīzei aukla pārtrūkuse;
Šķitu zaļu zobentiņu, -
Svārkiem vīle noplīsuse.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

34303.

Zelta nauda ar sudraba
Kabatāi dumpi dar':
Grib dalderis zīda maku,
Dukāts baltu papīrīt'.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

34304.

Sildi mani, silta saule,
Man nebija sildītāja:
Man nosala sildītājs
Jāņu nakti aizkrāsnē.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

34305.

Ziņā būšu, lietā būšu
Ar šo pašu vasariņu:
Nu uzgāju trīs vārpiņas
Viena salma galiņā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

34306.

Sitat mani kur sizdami,
Par galviņu nesitat:
Galvā man viss prātiņis,
Viss gudrais padomiņš.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

34307.

Sitat mani kur sizdami,
Par galviņu nesitat:
Vēl manā galviņā
Trīs graudiņi tēraudiņa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 467 -

34308.

Sitiet mani, kur sitiet,
Par galviņu nesitiet:
Iztek mani asentiņi,
Nava gudra padomiņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34309.

Sitiet mani, kur sitiet,
Par galviņu nesitiet;
Lieciet mani kur likdami,
Ūdenī nelieciet!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34310.

Sit' kociņu uz kociņa,
Lai iet diena vakarā,
Lai iet diena vakarā
Un mūžiņš vecumā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

34311.

Skāde skāde, liela skāde,
Desmit bābu pagalam!
Piecas badu nomirušas,
Mīklā rokas sadūrušas,
Otras piecas nosalušas,
Pirtī garu salējušas.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34312.

Slaucīju istabu,
Dabūju eiduku,
Uzkāpu kuilim,
Noskrēju Rīgā,
Pārvedu dui veģus,
Dui kumelīšus.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

34313.

Smalki lija zelta lietus
Tai zaļā birztalā.
Eit', māsiņas, pā(r)nesat
Jele vienu dzirkstelīti!
Es nokalu zobeniņu
No tās vienas dzirkstelītes.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Sīksti lija zelta lietus
Aiz zaļās birztelītes.
Tec, māsiņa, jole sīki,
Pā(r)nes vienu dzirkstelīti!
No tās vienas dzirkstelītes
Nokaļ brālis zobentiņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

34314.

Sodiet mani, citi ļaudis,
Kad es ļaunu padarīju!
Es sodīt nemācēju,
Ne ar esmu mācījies.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

34315.

Sodi, Dievs, tēvu māti,
Kas man' lielu audzināja,
Kas man' lielu audzināja
Šinī vārgu zemītē!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34316.

Zog man zagļi, buŗ man burvji,
Nevar mani izpostīt;
Uguntiņas dzirkstelīte,
Tā man visu izpostīja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34317.

Spēlenieki, lāga brāli
Dažu dienu badu mira,
Dažu dienu paspēlēja,
Launadziņa neēduši.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

34318.

Stāv' kalnā, stāv' lejā,
Tā kalnā, kā lejā,
Tik tas joda netikums
Līdzi vien vazājās.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

34319.

Stikaniņ, gaŗkājiņ,
Patais' man kamaniņas,
Es tev došu auzu sieku
Ar visām sēnulām!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34320.

Stiprais pēra vārgulīti,
Gudrais muļķi izzoboja,
Bagāts moka nabadziņu,
Sliņķis čaklu niecināja.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

34321.

Svāta Muora madaļeņa,
Sorgoi sova jakup'eņa,
Ka pi z'emis napakrystu,
Ka kuojeņis nanūsystu!
427 [Varakļānu pag. Rz], 435 [Latgalē].

- 468 -

34322.

Sviķiem priede nezaļoja,
Skujiņām nelapoja;
Sīkstais liels neuzauga,
Bargs sieviņas nedabūja.
551 [Naukšēnos (Naukšēnu pag. Vlm)].

34323.

Tā nebrauca lieli kungi,
Kā brauc sūra tabaciņa:
Tabaciņa rauga māte
Brauc ar seši brūni zirgi.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

34324.

Tuo vajag vacujam,
Tuo mozam b'ērn'eņam:
Vajag syltys ustubeņis,
Vajag gorda kumeus'eņa.
422 [Līvānu pag. D].

34325.

Tabak', manu tebeciņi,
Maksā govi ālavīcu;
Daža māte gurnu grieza
Pie tā mana tebeciņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Tabaciņa rauga māte
Brauc ar baltu kumeliņu;
Daža māte gurnus grieza
Pie tā tava tabaciņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34326.

Tabaciņas pīpmaņam
Mūžam mantas netrūcīs:
Ja nebija citas mantas,
Tak bij pīpis tabaciņas.
1311 [Apē (Vlk)].

34327.

Tabaciņa pīpmaņam
Šai saulē laba dzīve;
Jau viņā saulītē
Paparkstiņas jāpīpē.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

34328.

Tabaciņa pīpmaņam
Zili dūmi nokūpēja;
Brandaviņa dzērājam
Ellē kājas karājās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

34329.

Tabaciņa pīpmaņam
Zili dūmi nokūpēja;
Brandaviņa dzērājam
Visi ceļi līkumoti.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

34330.

Tabaciņa ragu māte
Brauc ar seši kumeliņi;
Jauni zēni, veci vīri
Tek pakaļ raudādami.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

34331.

Tebeciņa rauga māte
Brauc ar pieci sirmi zirgi;
Dzīpariņu krāšātāja
Brauc ar vienu līku ķēvi.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Dzīpariņa māmuļiņa
Brauc ar seši sirmi zirgi;
Tabaciņa rauga mačs
Tik ar vienu kleberēja.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

2. Tabaciņa raugu māte
Brauc ar seši sirmi zirgi;
Es ar vienu līku ķēvi
Klūģerēt klūģerēju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34332.

Tabacīna rauga māte
Brauc ar seši sirmi zirgi;
Ka nebūs tabacīn',
Nebūs vecas līkas ķēv's.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

34333.

Tabaciņa rauga māte
Brauc ar seši sirmi zirgi.
Kas tabaku pīpējiet,
Saņemiet kumeliņus!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34334.

Tabaciņa rauga māte
Brauc ar seši sirmi zirgi;
Kas tabaku smēķētāji,
Lai noņēma cepurīti.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

34335.

Tabaciņa rauga māte
Brauc ar seši sirmi zirgi;
Trīs bij kalti, trīs nekalti,
Tek zemīti kapādami.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 469 -

34336.

Tabaciņa rauga māte
Brauc ar seši sirmi zirgi;
Visi Rīgas lielikungi
Cepurītes noņēmās.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Tabaciņa rauga māte
Brauc ar seši sirmi zirgi;
Jauni kungi priekšā tek,
Cepurītes noņēmuši.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

34337.

Tabaciņa rauga māte
Brauc ar seši sirmi zirgi;
Visi seši sagrožoti
Tabaciņa grožiņiem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

34338.

Tabaciņu turēdama [turēdamis],
Netecēju kājiņām:
Kam iedevu tabaciņu,
Tas gabalu vizināja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Tabaciņa sievu ņēmu,
Kājiņāmi nestaigāju:
Šim tabaka, tam tabaka,
Kas gabalu vizināja.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

2. Tabaciņu turēdama,
Kājām ceļu netecēju:
Šim snaucienu, tam snaucienu,
Kas gabalu vizināja.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

3. Tabaciņu turēdams,
Kājiņām netecēju;
Ik pabraucu gabaliņu:
Še, znotiņ, tabaciņa!
216 [Ventspilī].

4. Tebeciņu turēdama [turēdams],
Netecēju kājiņām:
Dev' otram tebeciņu,
Lai ņem zirga pakaļā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5. Tabaciņu turēdamis,
Netecēju kājiņām:
Šim pīpīna, tam pīpīna,
Kas gabalu vizināja.
158 (Nīca).

34339.

Tāds ar tādu sasatika,
Tāds ar tādu vazavās;
Labajam diena gaisa,
Otra laba meklējot.
3302 [Susējā (Susējas pag. Il)].

34340.

Tāļu metu āboliņu,
Atpakaļ atritēja;
Tāļu laidu valodiņu,
Atpakaļ atskanēja.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

1. Tālu metu akmentīnu,
Atpakaļu atritēja;
Tālu laidu valodīnu,
Atpakaļu atskanēja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

34341.

Tas tas ritins,
Tas tas ratins,
Tā tā debess
Dīstelīt'.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

34342.

Tiesas dēļ vīrs piedzima,
Naudas dēļ kumeliņis;
Ne tiesai vīrs derēja,
Ne naudai kumeliņis.
216 [Ventspilī].

1. Tiesai vīris, tiesai vīris,
Naudai labis kumeliņis!
Tiesai vīris nepazuda,
Naudai labis kumeliņis.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

34343.

Tei nevaid tādi koki,
Kādi koki Vāczemē:
Bērziņš auga uz akmeni,
Riekstiņš bērza galiņā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

34344.

Tik vien labu cileciņu,
Kā mēs divi cileciņi:
Kalna Kača, lejas Ģērda,
Tik vien labu cileciņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34345.

Tiltā pēdu nepazina,
Akminī cirtumiņa;
Smilgā vīra nepiesēja,
Gudra vīra netiesāja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 470 -

34346.

Tirgū iemu, tirgū teku,
Tirgū mani aicināja;
Tirgus māte man iedeve
Melnu govi ar ragiem.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

34347.

Tu, brāl, es, brāl,
Iesim abi malkas cirst,
Tu ar dunci, es ar cirvi;
Tu, brāl, es, brāl,
Iesim abi lūku plēst,
Tu ar zobiem, es ar nazi!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

34348.

Tu, māsiņ, braukšu brauci,
Sunīts tek kājiņām;
Kam, māsiņ, netaisīji
Sunīšam kamaniņas?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34349.

Tu puiškins, lobs cylvāks,
Eim'e obi t'eļu zogtu;
Tu nūzogi, as apēžu,
T'ev'a sauc'e t'eļa zagļa.
422 [Līvānu pag. D].

34350.

Tumšu nakti ceļu gāju,
Lazdu nesu rociņā.
Šķir, Dieviņ, man celiņu,
Ārdi manu valodiņu!
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

34351.

Tumšu nakti ceļu gāju
Lazda zaru rociņā;
Visi koki ļaunu vēl,
Lazdiņš ļauna nevēlēja.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Juoj, buol'eņ, garu ceļu,
Jem lazdeņu rūceņā:
Vysi kūki bl'ēņas dora,
Lozda bl'ēņu nadarēja.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

34352.

Timšu nakti ceļu gāju,
Lazda vēza rociņā;
Citi koki vella bēga,
Lazdiņš vella nebēdāja.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

34353.

Tumšu nakti ceļu gāju,
Lazdiņ' nesu rociņā;
Tumša nakts ļaunu dara,
Lazdiņš ļauna nedarīja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

34354.

Iz Daugavys dūri d'āju,
Īkreit vadga Daugavā;
Vacumā sīnu pļuovu,
Vylks apēd'e kažuc'eņu.
422 [Līvānu pag. D].

34355.

Uz ūdens dalders stāv,
Uz daldera kumeliņš,
Uz kumeļa vīriņš sēd,
Uz vīriņa cepurīte.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

34356.

Vāriet putru, nevāriet,
Es tās putras neēdīšu;
Lai ēd putru veci vīri,
Kas ar ķēvēm mežā brauc.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

34357.

Vaidulītis, bēdulītis
Liela ceļa maliņāi;
Nevaidulis, nebēdulis,
Nāc pie manis sētiņā!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

34358.

Vai gan tīra labībiņa
Aug visās druviņās?
Vai tie visi labi ļaud's,
Kas cilvēka vārdu nes?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

34359.

Voi īv'eņa, voi lazd'eņa,
Zīd c'el'eņa mal'eņā;
Voi muos'eņa, voi svain'eit'e,
Patur' munu kum'ēl'eņu.
422 [Līvānu pag. D].

34360.

Vai tev tīk zems zirdziņš,
Vai dubļaiņi zābaciņi?
- Labāk ņemu zemu zirgu,
Ne dubļaiņus zābaciņus.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

- 471 -

34361.

Vakarā guldamās,
Maizi liku pagalvī;
Rītiņā celdamās,
Zinu vecu padomiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

34362.

Vecīts ara ceļmalā,
Micu kāra priedītē;
Jaunas meitas gaŗām gāja:
Redz, kur puķe karājās!
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

34363.

Vīri vīri, kam kumeļi,
Jūdzat visi kamanās,
Braucat visi jūriņāi,
Kŗaujat putu vezumiņus;
Braucat visi kalniņāi,
Pinat putu aplociņus!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

34364.

Vīze vīze, šūba šūba,
Tij maizītes pelnītāja;
Melni svārki, zābaciņi,
Tie gatava tērētāji.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

34365.

Vīzīte rājās
Ar pastaliņu,
Kam gāja celiņu
Nerakstīdama.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34366.

Vilcen vilka tēvs ar māti,
Ko tie vilka, ko nevilka?
Vai tie vilka klētei baļķus,
Vai istabai pamatiņus?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34367.

Virsū stāv laižņu lapa
Iz tekoša ūdentiņa;
Virsū stāv mans vārdiņš
Iz visiem vārdiņiem.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

34368.

Visi ļaudis to vien teice,
Bez Dieviņa es dzīvo;
Man Dievinis aizkrāsnē
Pelēkām austiņām.
190 [Kuldīā].

1. Kas kait meitām nedzīvot,
Meitām Dieviņš aizkrāsnē
Strupu asti, puspelēks,
Pelēkām austiņām.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

2. Kas to teica, kas meloja,
Ka puišiem Dieva nav?
Puišu Dievs aizkrāsnē
Pelēkām austiņām.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

34369.

Visi saka vienus vārdus:
Taisies gultu, ej gulēt!
Kur bij man gulēt iet, -
Visi kakti piegulēti;
Viens kaktiņš negulēts,
Tur guļ mana mīļa Laima.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Gulēt iešu, kur gulēšu?
Visi kakti pieguluši.
Viens ir visu negulēts,
Tur guļ pati mīļa Māra.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Gulēt iešu, kur gulēšu?
Visi kakti pieguluši,
Visi kakti pieguluši
Manu baltu bāleliņu.
Viens kaktiņš, tas bij tukšs,
Tur guļ veca māmulīte.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

34370.

Caur kuorklim up'e tak,
Tur d'ev'ēņi akminst'eņi;
D'ev'eitā akminī
Dz'eiva v'eira dv'ēs'el'eit'e.
424 [Barkavas pag. Rz], 4271 [Rēzeknes apr.].

34371.

Cērtu cirvi akmenī,
Cērtu purva sūniņā;
Vairāk līda akmenī
Nekā purva sūniņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Cērtu cirvi akmenī,
Cērtu vārtu stuburā;
Vairāk līda akmenī
Nekā vārtu stuburā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34372.

Ceļat rāti, rājatiesi,
Kam galviņa nesāpēja!
Es nevaru rāti celte,
Man galviņa gaužām sāp.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

- 472 -

34373.

Celies agri neceļama,
Lāpi kules neliekama, -
Būsi maizes paēdusi,
Gŗūta darba nedzievusi.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

34374.

Celies, guba [meita], gaiba [gaisma] nāk,
Ņem to vamb' [katlu], liec uz vimb' [kāsi]!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Celies, guig, gaig nāk,
Liec to Ķing uz to ķeng!
216 [Ventspilī].

34375.

Celies, mana muguriņa,
Skaiti rīta pātariņus!
Kad aiziesi pie Dieviņa,
Ko Dievam atbildēsi?
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

34376.

Cepur' mana cepurīt',
Kā putniņš aizlidoja.
Lai cepure, kur cepure,
Kur tās piecas adatiņas!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34377.

Cirtu, cirtu akmintiņ',
Uz ūdeni ugun' kūru;
Ne pazinu cirtumiņ',
Ne uguns kūrumiņ'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

34378.

Citi brāļi zirgiem mija,
Ko, brāliņi, mēs mīsim?
Mīsim, brāļi, biksītēm,
Dzersim bikšu līkopiņus.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

55403.

Aizkrien gaigala,
Atskrien gaigala,
Aizsalst ezers
Dimdēdams. (=Audekls.)
261 [Mēdzūlas Md].

55404.

Pārskrēja stirniņa,
Atskrēja stirniņa,
Upīte aizsala
Timkšēdama. (=Audekls.)
604 [Dažādi iesūtītāji].

55405.

Apsasedza man māsiņa
Simtiem baltu vilainīš',
Tāpat vējis cauri pūš. (=Vista.)
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

55406.

Atmini manu mīklu,
Kas aug saules neredzēj's?
Serde koka viducī,
Tā aug saules neredzēj'se.
391 [Sinoles Vlk].

55407.

Atminiet, mazi bērni,
Kas brauc pāri Daugavai?
Ķīsels brauc pār Daugavu
Rakstītām kamanām.
560 [Rīga ].

55408.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kas aug gaŗi vasarā?
Kaņepīte, gaŗaudzīte,
Tā aug gaŗa vasarā.
144 [Jaunauces Jg].

55409.

Dejo pa istabu
Ar savu darbu;
Jo vairāk griežas,
Jo biezāks top. (=Tītavas.)
445 [Ugāles Vp].

55410.

Bērziņš līgo,
Krikšķītis krikšķ,
Visiem dzirdot,
Viens to saprot. (=Šūpulis un bērns.)
604 [Dažādi iesūtītāji].

55411.

Susurīts gauduja,
Līpiņa leiguja;
Vīnam bous dzīdāt,
Visīm klausīt. (=Šūpulis un bērns.)
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

- 473 -

55412.

Griež ar nazi,
Nevar sagriezt;
Cērt ar cirvi,
Nevar sacirst. (=Ūdens.)
581 [Aizputes apr.].

55413.

Koka štiks,
Kaula riks,
Kust'ni gūžas,
Tad būs gards. (=Rieksts.)
545 [Krustpils D apr.].

55414.

Kas guļ zīda mētelī,
Kaula kažoks mugurā? (=Rieksts.)
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

55415.

Žigurīti, žagurīti,
Zelta skura mugurā! (=Rieksts.)
263 [Mēmeles Jk].

55416.

Nūīt uz mežu
Bez cira, bez kapļa;
Atnas teineiti
Ar visu vuoceņu. (=Rieksts.)
466 [Vārkavas D].

55417.

Piedzimis, uzaudzis
Spurainā mājiņā;
Kad nāk vecāks,
Tad bēg laukā. (=Rieksts.)
605 [Skolas].

55418.

Paplēšu liniņu,
Atrodu vilniņu;
Paplēšu vilniņu,
Atrodu bērniņu. (=Auti, zeķe, kāja.)
326 [Preiļu D].

1. Pacārtu vilniņu,
Atrūnu lineņu;
Pacārtu lineņu,
Atrūnu bērneņu.
389 [Silajāņu Rz].

55419.

Mazā Līzīte
Trakādā vīzē:
Citiem kalpo,
Sevi postās. (=Siļķe: moderna mīkla.)
369 [Saldus Kld].

55420.

Maza maza mājiņa,
Simtiem lodziņu;
Kas iet iekšā,
Ārā netiek. (=Tīkls.)
560 [Rīga ].

55421.

Maza maza meitiņa
Tīreļa malā,
Kas iet gaŗām,
Tam dod kukuli. (=Dadzis.)
261 [Mēdzūlas Md], 604 [Dažādi iesūtītāji].

55422.

Mazs mazs vīriņš,
Deviņas ādiņas;
Kas to dīrās,
Tas gauži raudās (=Sīpols.)
261 [Mēdzūlas Md].

1. Brūte sēž kaktā
Deviņām saktām.
Kas viņu bildina,
Tas gauži raud.
394 [Skaistkalnes (Šēnberģes) B].

55423.

Kārtu kārtām
Roņu tauki,
Raudāt raud
Dīrātāji. (=Sīpols.)
430 [Taurupes (Aderkašu) Rg].

55424.

Vērsīt, bulīt,
Kas tevi deiroj?
Kas tevi deiruos,
Tys gauži rauduos. (=Sīpols.)
89 [Dricēnu Rz].

55425.

Mazs vīriņš brūniem svārciņiem,
Ar zaļu bārzdiņu;
Tas puško mūsu dārziņu
Ar dažiem jaukumiem.
Kas gribēs viņu nomaitāt,
Tas grauži noraudās.
(=Sīpols: moderna mīkla.)
132 [Ikšķiles Rg].

55426.

Dārzā topu audzināts,
Ādu ādām es apklāts;
Kas tās ādas noplēsīs,
Tas ar raudas palaidīs.
(=Sīpols: moderna mīkla.)
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

- 474 -

55427.

Viju, viju vijām,
Pa staru starām;
Še pate linga,
Še lingas aste. (=Apīnis.)
505 [Zālītes (Grienvaldes) B].

55428.

Te tere tere,
Te vija vija,
Te meta mutuli
Vijatas galā. (=Apīnis.)
231 [Līgatnes (Paltmales) Rg].

1. Tetere tetere,
Te vija, te vija,
Te sila mutuls
Vijetes galā.
72 [Cesvaines Md].

2. Tētere tētere,
Te vija, te vija,
Te sastop muškuli
Vijas galā.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

3. Te sita, te sita,
Te vija, te vija,
Te sitam mutuli,
Te vijas galā.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

4. Te viju, viju,
Te teterēju,
Te maucu mīstekni
Mieta galā.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

5. Saviju, viju,
Saderum deru,
Uzauga putenis
Vitenas galā.
560 [Rīga ].

6. Suviju, suviju,
Sutekum, suteku,
Izmet vitanu
Kucāna galā.
263 [Mēmeles Jk].

7. Tenteru tenteri,
Tunterum tunteri,
Beidzot izmeta
Burbuli galā.
165 [Kalncempju (Kalnciema) Vlk].

55429.

Satinās tinās,
Savijās vijās,
Uzkāpa kokā,
Sapumpurojās. (=Apīnis.)
452 [Užavas (Zīras) Vp], 560 [Rīga ], 575 [Valmiera Vlm apr.].

1. Tinu, tinu,
Viju, viju,
Uziet augšā,
Sapumpurojas.
148 [Jaunpiebalgas C], 239 [Lizuma C], 436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md], 605 [Skolas].

2. Saviju viju,
Sapinu pinu,
Uzkāpu kokā,
Sačunčeroju.
560 [Rīga ].

55430.

Taisns tēvs,
Līka māte,
Plakans auklis,
Sprogaini bērni. (=Apīnis.)
204 [Kursīšu Kld], 360 [Rundāles B], 445 [Ugāles Vp], 536 [Gulbene Md apr.].

1. Taisns tēvs,
Līka māte,
Plakanas meitas,
Apali dēli.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

2. Taisns tēvs,
Riņkene māte,
Plakana meita,
Apaļš un lustīgs dēls.
575 [Valmiera Vlm apr.].

55431.

Tieva, gaŗa māte,
Riņķī griezts tē(v)s,
Apali puišeļi,
Plakanas meitenes. (=Apīnis.)
149 [Jaunpils Tk].

1. Tievs gaŗš tēvs,
Riņķī griezta māte,
Apaļi puisēni,
Plakanas meitenes.
560 [Rīga ].

55432.

Kukužeņa, leikažeņa
Kūkā kuopja ūlu dēt;
Kubulā izperēja,
Pa ustobu izvodova. (=Apīnis.)
326 [Preiļu D].

1. Vīvuliņa,
Vāvuliņa
Augšā tek
Olas dēt.
193 [Krapas Rg].

- 475 -

55433.

Vīkuliņ, vākuliņ,
Koka galā putnis dēj;
Izdēj pautus, izšķiļ cāļus,
Ieliek vīra galviņā. (=Apīnis.)
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

55434.

Tīva gara jumproviņa,
Vysapkuort treikuliņi. (=Apīnis.)
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

55435.

Zaļš ziemu,
Zaļš vasaru;
Ne zari zaro,
Ne lapas lapo. (=Apīnis.)
130 [Iecavas (Lieliecavas) B].

55436.

Tu turi turiķi,
Es minu miniķi;
Gan pēc turiķis
Miniķi lūgsies. (=Klēts un rija.)
130 [Iecavas (Lieliecavas) B].

1. Man, min, miniķi,
Tur', tur', tureķi!
Vēl tam miniķim
Tureķu vajag.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55437.

Tupu, tupu, tupulīti,
Karu, karu, karulīti!
Tāpat bija tupuļam
Karulīša jalūdzās. (=Kaķis un
gaļa.)
575 [Valmiera Vlm apr.].

1. Tup, tup, tupekli,
Kar, kar, karekli!
Grib tas tupeklis
Karekli baudīt.
200 [Kuldīgas Kld].

55438.

Tupiķis tupēja,
Karelis karājās;
Dievs dod tupiķim
Kareli baudīt. (=Kaķis un gaļa.)
398 [Skrundas Kld].

55439.

Staņķis tup kalniņā,
Bridulīti gaidīdams;
Pavaicāju laipniekam,
Vai stārasts istabā?
(=Vilks, kaza, kaķis, suns.)
193 [Krapas Rg].

55440.

Susārītis tek pa ceļu,
Prekutīte mugurā;
Uz prekutis ozols auga,
Uz ozola peka auga. (=Zirgs, jātnieks,)
(=jātnieka galva un cepure.)
144 [Jaunauces Jg].

55441.

Viena kāja nabagam,
Liela galva vīriņam:
Nocērt kāju nabagam,
Sagriez galvu vīriņam. (=Kāposts.)
282 [Nīcas Lp].

1. Liela galva nabagam,
Viena kāja saimniekam;
Nocērt kāju saimniekam,
Sagriež galvu nabagam.
605 [Skolas].

55442.

Adatiņa maza sieva,
Liela darba darītāja.
Triks triks adatiņa,
Gan es lielu darbu padarīšu,
Gan es sašūšu viesam [vīram?] svārkus,
Vecam tēvam kažociņu.
236 [Līvānu D].

55443.

Tinks tinks āmurīt,
Kalsim tēvam kamaniņas!
Tad būs viegli vizināt
No kalniņa lejiņā.
236 [Līvānu D].

55444.

Dzirnaviņas labas sievas,
Baltu miltu malējiņas:
Džirgs džirgs džirgs!
Spriguliņš labs brāliņš,
Visu mūsu barotājs:
Trika tika tak!
236 [Līvānu D].

55445.

Ratenītis, brāleliņš,
Smalkas dzijas vērpējiņš:
Tar tar!
236 [Līvānu D].

55446.

Vaju vaju tu muosiņ,
Tovu gudru padūmeņi!
Kū actiņes īraudzēja,
Tū rūceņas padarēja.
605 [Skolas].

- 476 -

55447.

Ailu ailu pirtes sile,
Kam gulēji lāviņā?
Pārnāk mani bāleniņi
Nepuškoti, neloloti.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

55448.

Ai bērziņ, tavu kuplumiņu,
Tu visiem noderēji;
Māte gāja rīkstes griezt
Priekš lieliem palaidņiem.
423 [Svētes Jg].

55449.

Ai billīte, mana pāde,
Pasniedz manu nezdaudziņu!
Paēdusi, padzērusi,
Vajag mutes noslaucīt.
96 [Durbes Lp].

1. Kūma, kūma, es tev saku,
Atdod manu nezdaudziņu!
Nu paēdis, nu padzēris,
Vajag muti noslaucīt.
40 [Basu (Bases) Azp].

55450.

Ai ciemiņu, koka piere,
Vai redzēji lopu manu?
Zila kaza lauku pieri,
Visas četras kājas kaltas.
39 [Bārtas Lp].

55451.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Kaut savāji zemītē,
Lai tie ēstu, ja tie ēstu,
Savas zemes kukainīši.
211 [Ļaudonas Md].

55452.

Ai dzīvīte, ai dzīvīte,
Pie dzīvītes vajadzēja:
Vieglu roku, vieglu kāju,
Laba, gudra padomiņa.
244 [Lugažu Vlk].

55453.

Ai galviņa, ai galviņa,
Pilna prāta, padomiņa!
Ja kājiņas galvu nesa,
Galva gudru padomiņu.
211 [Ļaudonas Md].

55454.

Ai Jānīti, ai Jānīti,
Nu tu iesi nabagos:
Kārlis kāpa debesīs
Par tavām trepītēm.
90 [Drustu C].

55455.

Ai Jānīti, tu Krancīti,
Kam tu zagi kukulīti?
Māte tevi žagarēja,
Pa ņātrēm viļādama.
99 [Dzelzavas Md].

55456.

Vai kājiņas, man' kājiņas,
Vai jūs manas nesējiņas?
Vai jūs manas nesējiņas,
Vai es jūsu nasta biju?
Ne es jūsu nasta biju,
Ne jūs manas nesējiņas.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

55457.

Vai man' sudraba
Ormanīti,
Es pati zelta
Nesējiņa!
546 [Kuldīga Kld apr.].

55458.

Ai muns mīlīs bolūdeits,
Kur (tei) tova mīluokuo?
Muna mīluo jau aizguoja
Uz cīmeņu vystu zogtu.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

55459.

Oi puisīt, blēņdarbīt,
Nadori daudz nadarbiņu!
Mežā daudz dzierdātuoju,
Teirumā radzātuoju.
120 [Gauru Abr].

55460.

Ai tingal tangal taival Ješka,
Svētdien brauca baznīcā;
Svētdien brauca baznīcā
Dieva vārdus klausīties.
473 [Veclaicenes Vlk].

55461.

Vai nu, manu skaņu balsi,
Ļaunu ļaužu samaitāt(u)!
Vai balstiņu vien maitāja?
Maitā visu augumiņ(u).
373 [Sarkaņu Md].

- 477 -

55462.

Voi vokora Ausekliņš,
Bolsu munu namaitoj!
Es bērniņš trokumā
Vovulēt vovulēju.
35 [Baltinavas Abr].

55463.

Aijā bērniņš, mežā dabūts,
Ne tam krekla, ne lakata!
Dievs dos dadžiem platas lapas,
Tur būs krekli, lakatiņi;
No tiem dadža stilbukiem
Mazi mazi zābaciņi.
133 [Īles Jg].

55464.

Ai žīds, ai žīds,
Ko dosi meitai līdz?
Pūru miežu, pūru rudzu,
Pūru raibu sivēnīn(u).
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

55465.

Aizamiersa, aizamiersa
Div darbeņi nadareiti:
Duorzā pukis naravātys,
Sylā ūgys nalaseitys.
326 [Preiļu D].

55466.

Aiz kalneņa zaļa muiža
Aizadaga vosorā.
Aitja, puiši, muižas dzāstu,
Nesit kūka jyudisneņi!
Cik nu kūka jyudisneņa,
Cik nu puišu praudas ir.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55467.

Aiz kalneņa zaļa muiža,
Tymā muižā siermi zyrgi.
Ai kaputim zjami syt
Da boltam akmiņam;
Ta akmiņam gunis nav,
Jaunom meitom praudys nav.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55468.

Aiz upītes liepa auga,
Apakš liepas zaļa zāl'.
Ē ē ē ē ē !
Apakš liepas zaļa zāl'.
513 [Zemītes Tk].

55469.

Aiz kū man i leikas kuojas,
Aiz kū kupris mugorā?
Es redzēju sovu tāvu,
Sova tāva vacu tāvu.
247 [Makašānu Rz].

55470.

Aizamācja malns debess
Aiz dziļās jūriņu.
Voi byus snīgi, voi byus leiti,
Voi byus gaudas asariņas?
Byus i snīgi, byus i leiti,
Byus i gaudas asariņas.
143 [Jāsmuižas D].

55471.

Ak tēs, vec māt,
Tov smuku putniņ!
Nes gabal, liek zeme,
Apraug to putniņ!
93 [Dundagas Vp].

55472.

Ak tu munu baznīciņ,
Tovu skaistu cakuleņ'!
Treis dīneņas pūru brydu,
Cakulā vārdamuos.
466 [Vārkavas D].

55473.

Allaž māte, allaž meita,
Allaž baltas villainītes;
Allaž bēris kumeliņis
Velk villaiņu vezumiņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55474.

Andrieviņ Andrieviņ,
Es mācēju līkumiņus!
Kalna Kača iemācīja,
Dzedziedā ganīdama.
605 [Skolas].

55475.

Apsavylku, nūsakrotu
Malnu jāru kažukā.
Laidit mani, laidit mani
Ar Jezupu spākuotīs!
604 [Dažādi iesūtītāji].

55476.

Apsavalku, nūsakrotu
Malnu vušku tulupā;
Tulups soka: šviku šviku,
Vacīs nūryuc: švaku švaku!
358 [Rugāju Abr].

- 478 -

55477.

Apsavylku, nūsakrotu
Malnu jāru kažukā;
Vysi muni skaudzējeņi
Dzeivi lāca yudinī.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

55478.

Ar laiviņu, ar jirkliņu
Ieš' māmiņas apraudzīt.
Lūza jirkla, plīsa laiva,
Ar Dieviņu, māmuliņ!
Riešu vēsti māmuliņai,
Lai tā gauži neraudāj'.
241 [Lubānas Md].

55479.

Ar pučīti laivu dzynu
Pretim sovu leigaviņ(u).
Lyuza ierkla, pleisa laiva,
Nyu ar Dīvu, leigaviņa!
358 [Rugāju Abr].

55480.

Ar priekšiņu tāvu raudu,
Ar pakaļu māmuļiņs;
Sava draudziņ' ar raudāju
Ar visām steģerēm.
211 [Ļaudonas Md].

55481.

Atbrauc žīdiņš sarkan' bārdiņu,
Atved saldu tabaciņ';
Izvelk radziņ', nošņauc tabak',
Tūliņ dusmas remdējās.
374 [Sātiņu Kld].

55482.

Atdev mani māmeņa
Aiz dyuņuojuo ezereņa;
Sajuka muna galveņa
Kai dyuņuojais ezereņš.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55483.

Atīt dyumi kyupādami
Par Asniņu teirumiņu.
Ikaunīku torku maize
Šur atguoja kyupādama.
494 [Viļānu Rz].

55484.

Atjuoja, atjuoja
Rotūsi, rotūs;
Atvedja, atvedja
Lopuosi, lopuos.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55485.

Atsasādu uz akmina,
Akmins mani nūlādeja:
Laiva laiva, brāga brāga,
Myužam veira nadabās!
605 [Skolas].

55486.

Es sādātu uz ceļmeņa,
Ka ceļmeņš naluodātu.
Ceļmeņš mani nūluodēja:
Ilgi sēdēt buoleņūs.
605 [Skolas].

55487.

Atsasādu uz akmiņa,
Akmens gryuši nūsapyute.
Tai sacēja pyusdamīs:
Byus tev gryuši juodzeivoj.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

55488.

Atsasādu iz kalneņa,
Iz palāka akmisteņa.
Akmins gryuši nūsapyutja:
Gryuts munami myužeņam,
Da puseji zemē guļu,
Da puseji saule ād.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

1. Atsasjād iz akmiņa,
Akmiņs gryuši nūsapyute.
Gryuts manami myužiņam
Zam zemīti gulejūt.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

55489.

Atsasādu uz akmiņa,
Akmins gryuši nāsapyute.
Kai jam beja nazapyust -
Da pusei zemītē?
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

55490.

Atsasādu iz akmiņa,
Akmiņs gryuši nūzapyutja.
Tai sacēja nūzapyuts:
Gryuši munam myužeņam;
Gryuši munam myužeņam,
Bez māmeņas dzeivojūt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Guoju, guoju pa celeņi,
Atsasādūs uz akmiņa,
Akmiņs gryuši nūzapyutja.
Tai sacjāja nūzapyuts:
Gryuts munam myužeņam.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

- 479 -

55491.

Atsasādu uz akmiņa,
Akmiņs gryuši nūzapyutja.
Akmiņam dziļas saknes,
Dziļi vylka volūdeņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55492.

Liedza mana māmuliņa
Uz akmeņa nesēdēt,
Lai sēd manis arājiņš,
Tabāciņu pīpēdams.
192 [Kosas C].

55493.

Atsasādu pīkususe,
Nava kuoju avējiņa:
Muni kuoju avējiņi
Guļ zam zaļu velēneņu.
44 [Bebrenes Il].

55494.

Atstāj nost, ļauna diena,
Ko gar mani darbojies?
Sijā smiltis, vētī olas,
Tev darbiņu diezgan bija.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55495.

Aucu aucu, vīcu vīcu,
Man devīņas villainītes:
Trīs paklāju, trīs apsedzu,
Trīs paliku pagalvī.
39 [Bārtas Lp].

55496.

Augsti kalni, zemas lejas -
Kā tas var būt?
Un augsti kalni, zemas lejas -
Tas gan var notikt.
23 [Ārlavas Tl].

55497.

Aunt, meits, balt kājs,
Pinat matus, sienat lents!
Redz kur brauc sirmiem zirgiem,
Diezin ku šie griezīsies;
Paši pilni, zirgi klīst,
Tie izgāja garu ceļ.
282 [Nīcas Lp].

55498.

Āriskam bērziņam,
Tam sīkāki žagariņi;
Jaunajam bāliņam,
Tam gudrāks padomiņš.
82 [Demenes Il].

55499.

Bugači, ragači,
Kas tovā vādarā?
Pupeņa, ziernīts,
Ruociņa škēlīte.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

55500.

Bolta mute, gluda golva,
Sēd aiz goda [golda?] kei paskuda.
Gūdspa ceļu, gūds pa ceļu,
Nagūds ceļa maliņā!
358 [Rugāju Abr].

55501.

Bārzdiņ manu, i bārzdiņ,
Pa prātam izaugusi:
Iet pie kunga, pieglaužās,
Nāk mājā, izbožās.
560 [Rīga ].

55502.

Bebrīts leca, deja
Pirts pakaļā;
Lec, bebrīt, kalnā
Pakulu vērpt!
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

55503.

Bēda man, liela bēda,
Uz tās bēdas atkal bēda:
Bērns nomira, sieva slima,
Kuņai raibi kucēniņi.
605 [Skolas].

55504.

Bēdeiga bēdeiga
Muoriņas meita:
Nasusi jyudini,
Tys rozalējis;
Kūrusi pierti,
Tei sadagusi.
314 [Pildas Ldz].

55505.

Bēdīga Muoriņa,
Muoriņas meita:
Ikyuŗa piertiņi,
Tei piertiņa nūdaga.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

55506.

Bēdīga bēdīga
Mārai dzeivuošona:
Dīvs deva bērneņu,
Tū īmetja yudinī.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 480 -

55507.

Bēdz, bēdz, Aņīt mīļā,
Ūzas dzenās pakaļā!
Na tā bija ūza baile,
Kā to ūzu upucānu(?).
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

55508.

Bērzeņš ceļa maleņā,
Treis lapeņis zareņā,
Trešajā lapeņā
Zalta rosa galeņā.
89 [Dricēnu Rz].

55509.

Bijām meitas uzaugušas,
Bet mēs gudras nebijām:
Peles, žurkas klētī nāca,
Mēs skrējām pagalmā.
530 [Cēsis C apr.].

55510.

Biku beku man' maizīte,
Salda, jēla, atlēkusi;
Abi gali sacepuši,
Vidū gāja kle-kle-kle!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55511.

Bitīte, mozs putniņš,
Sēd eglītes vieryunē;
Sasatryuka siermi zyrgi,
Saraustēja zalta grūžus,
Sidobra īmaviņus.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

55512.

Bij manā galviņā
Trīsdeviņi padomiņi;
Visu manim vajadzēja,
Ilgu mūžu dzīvojot.
241 [Lubānas Md].

55513.

Bej peipīte, bej maciņš,
čybuciņa vīn navā.
Palaid mani, muomuļiņ,
Par upīti čybukūs!
389 [Silajāņu Rz].

55514.

Bijušā vietiņā
Ik rītiņus dzirnas rūca;
Vienā rītā maizi maļam,
Otrā maļam iesaliņu.
358 [Rugāju Abr].

55515.

Biņģelis pārdeva
Savu vecu vistu,
Tā vairs nespēja
Laktā lēkt.
163 [Kalētu Lp].

55516.

Bīza putra, tauka gaļe,
Tei muoc munu dvēseleiti;
Kuopustiņi, kacēniņi
Spierdzinoj dvēseleiti.
24 [Asares Il].

1. Dyumeņi, muni dyumeņi,
Na pa munam pruotiņam.
Svīksts ai maizi, bīza putra,
Tī pa munam pruotiņam.
35 [Baltinavas Abr].

2. Tie dūmiņi Dieva doti,
Tie man ļauna nedarīs;
Pienā vārīt' griķu putra,
Tā māc manu dvēselīt'.
540 [Jelgava Jg apr.].

55517.

Bieza putra pļepenīca
Iet ar mani mēdīties;
Vai mēdies, nemēdies,
Gan es tevi apēdīšu!
605 [Skolas].

55518.

Bruoļu vydū es stuovēju
Ar veitūla vaiņudzeņi;
Veitūls augapogolmā,
Es veitūla pakrēslī.
174 [Kārsavas Ldz].

55519.

Blusa kūdja, uts tecēja,
Šļachta mani zamynuoja.
Ni ar blusu vojuotīs,
Ni ar šļachtu runuotīs.
143 [Jāsmuižas D].

55520.

Bricu bāba ar Reinīti
Kazu kāva namiņā,
Šķitās kazu nokāvuši,
Nokaun savu vedekliņu.
90 [Drustu C].

55521.

Briņģē māmiņa,
Briņģēt briņģē:
Brinģē auniņu
Ar visu villu,
Briņģē suvēnu
Pusplucinātu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 481 -

1. Briņģa māmiņa
Pēc prāta maltīti:
Briņģa sivēnu
Pusplucinātu.
129 [Gudenieku Azp].

55522.

Briedīts kāpa, ledus lūza,
Bambalīt' naudu skait'.
Nekāp, briedi, nelauz ledus,
Nāks naudiņ' maliņā!
200 [Kuldīgas Kld].

55523.

Bučā roku, tautu meita,
Atdoš' tavu seģenīt';
Ja tu roku nebučos',
Nedoš' tavu seģenīt'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

55524.

Caunītei sakaista āda,
Skaista ādas cepurīte;
Es savam brāliņam
Tādu skaistu darināju.
605 [Skolas].

55525.

Cauri cimdi, cauras zeķes,
Vecas manas tupelītes!
Kad tu, vīriņ, mežā brauc,
Pīpīt' mājās neatstāj!
Kad tev uziet lielas bēdas,
Tad tu vari uzpīpēt.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

55526.

Caur sudobra bierzi guoju,
Ni zareņa nanūlaužu.
Ka byut es zynuojuse,
Kur nūkrita osoreņa.
170 [Kapiņu D].

55527.

Caura tautu istabiņa
Līdz pašam čukuram;
Skaidra mana valodiņa
Līdz pašam vakaram.
589 [Kuldīgas apr.].

55528.

Cepi, cepi, sīļa gaļa,
Vai es tevi viens ēdīšu!
Došu kungam, gaspažai
Un tai lopu moderei.
391 [Sinoles Vlk].

55529.

Cepu, cepu, kukuli,
Citu lielu, citu mazu,
Citu pašā laikā;
Kas lielais - lielajam,
Kas mazais - mazajam,
Padūkš, krāsnī iekšā!
506 [Zaļenieku Jg].

55530.

Cepur' mana luckenīca,
Svārki mani kankariņi;
Kur tā lucka pagriezās,
Tur kankari pakaļā.
358 [Rugāju Abr].

55531.

Cērtu, cērtu, ko es cērtu,
Es uzcērtu piecpadsmit.
Ja netici, nāc, skaties,
Vai nav visi piecpadsmit.
133 [Īles Jg].

1. Cērtu, cērtu, ko es cērtu,
Es uzcērtu piecpadsmit.
Ja kas netic, lei nāk lūkāt,
Še var atrast piecpadsmit.
(=Katrreiz balsi uzsveŗot, iecērt,)
(=tad arī iznāk piecpadsmit robiņu.)
(Raunā).

55532.

Cik izcepu mīkstu maizi,
Tik nonesu abrakasi;
Cik trauciņu nomazgāju,
Tik nonesu samazdziņu.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

55533.

Cimds uz riķiem
Kambaŗa galā,
Kas to sitīs,
Tam kas kritīs.
112 [Ezeres Kld].

55534.

Cipu capu cabuliņ,
Sarkan baltu magoniņ!
Tu bij' pikts, es bij' pikts,
Nu mums abiem jāšķiŗas.
605 [Skolas].

- 482 -

55535.

Cyti ļauds čorta beistās,
Jezups čorta nazabeida:
Leiti leja, parkyuns spēŗa,
Jis ar dasu kristējās.
591 [Ludzas apr.].

55536.

Citi ļaudis manim sauca:
Tev nav Dieva, tev nav Dieva!
Man Dieviņš aizkrāsnē
Pelēkām austiņām.
540 [Jelgava Jg apr.].

55537.

Kas kait meitām nedzīvot?
Meitām Dieviņš aizkrāsnē:
Strīpains, rankains, platu asti,
Ķebulainām kājiņām.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55538.

Žīdiņš brēca, žīdiņš brēca,
Žīdam Dieviņš aizkrāsnē :
Strupu asti, puspelēks,
Pelēkām austiņām.
219 [Lestenes Tk].

1. Žīdiņš spēlē, žīdiņš danco,
Žīdam Dieviņš aizkrāsnē :
Strupu asti, puspelēks,
Ar mazām austiņām.
192 [Kosas C].

55539.

Citu gadu šādu laiku
Še es vaira nedzīvošu:
Vai noiešu, vai nomiršu
Cit' āriņa maliņā.
235 [Litenes Md].

55540.

Cyti žīdi gavilej,
Meņdeļs buordu grabynoj;
Cytim žīdim pīna rogs,
Icuks skrīn taipat kai troks.
579 [Viļāni Rz apr.].

55541.

Cyuka žīdu saplāsusja
Lela ceļa maleņā;
Kurpinīki, saučiniki,
Eite žīda nūdeiruot!
143 [Jāsmuižas D].

55542.

četri Petri reju kyule,
Pīters putru dzysynova;
Atskrīn vuornas, izād putru,
Palīk Petri rauduodami.
35 [Baltinavas Abr].

55543.

čīgu čīgu ragavīnas,
Vilksim tēvu purīnā;
čīgu čīgu atpakaļ,
Vilksim tēvu mājīnā!
90 [Drustu C].

55544.

čīkst, čīkst, kas tur čīkst
Dambenieka kambarē?
Piža vērša ādu mina,
Bokults šuva zābaciņus,
Sumaķītis pieklapēja,
Lai tā zole neatlec.
96 [Durbes Lp].

55545.

čigu-rigu-rīgu!
Pilla Rīga žīdu:
Citim žīdim mellas bārdas,
Citim žīdim baltas bārdas,
Utu gnīdu pillas.
439 [Trikātas Vlk].

55546.

Daugavieti, radzes galva,
Tavu skaistu važošanu!
Kad (tie) zirgi rikšu tek,
Tad tie rati džendžerisku.
326 [Preiļu D].

55547.

Depe cepja kukulīt',
Luoča bārna gaidīdama;
Luocs ar depem kuop pa trepem
Pēc tuo depes kukulīša.
326 [Preiļu D].

55548.

Div celiņi, bāleliņi,
Kuru īt, kur' naīt?
Aj, muosiņa, tū celiņu,
Kur rasiņa nūbiruse.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

55549.

Divi ceļi cilvēkam,
Tie ar godu jāstaigā;
Ja ar godu nestaigāsi,
Ellē galvu nolauzīsi.
99 [Dzelzavas Md].

- 483 -

55550.

Div' rociņas, div' kājiņas
Lielu darbu nejaudāja;
Daudz rociņas, daudz kājiņas,
Tās darbiņus veicināja(?).
604 [Dažādi iesūtītāji].

55551.

Divi sirmi kumeliņi
Aiz aploka spēlējās;
Vienam bija zvaigžņu segli,
Otram zelta iemauktiņi.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

55552.

Divi vien, divi vien,
Kas dzīvoja saules mūžu:
Akmins augstu kalniņā,
Ūdens zemu lejiņā.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

55553.

Divi žīdi, trešā Trīna,
E ka jauka dancošana:
Divi žīdi stabulēja,
Trešais grozu grabināja.
439 [Trikātas Vlk].

55554.

Diž gar rindiņ
Māmiņs meit,
Diž gar kaikal
Tēviņ dēl.
518 [Zlēku Vp].

55555.

Dižajām, lielajām
Aiziet diena lokoties;
Mans mazais augumiņš
Gar zemīti ritinās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55556.

Diži kungi, mazi kungi
Nāk runcim tiesu spriest;
Runcis sēž aizkrāsnē,
Asti vien kustināj'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55557.

Dievkocīna kroni pinu,
Vēderzāles gribēdama.
Kad iedzēru līkorūnu [=ēteri],
Visa naba nobrakšķēja.
154 [Jaunvāles Vlm].

55558.

Dievs dod krūmu pļaviņā,
Akmentiņu druviņā:
Aiz krūmiņa aizstājos,
Uz akmeņa apsēžos.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55559.

Dīvs ir gona, Dīvs ir gona
Logājom dīneņom;
Kai atīt slyma dīna,
Nava eistūs buolileņu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

55560.

Dievs nedod tādu ļaužu,
Kādi mani tēvs ar māti:
Pusdienā pirti kūra,
Ar saulīti nosapēra.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55561.

Dižtabaku šņaucējami
Liela skāde notikusi:
Sasit ragu kaudamiesi,
Izputēja tabaciņis.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

55562.

Dod, Dieviņ, man uzaugt
Ar gudroji padomiņ'!
Prieka būtu māmiņai,
Jole prieka līgavai.
241 [Lubānas Md].

55563.

Dodat man sudrabīnu,
Zeltīts man nepiedien!
Lai velk zelta gredzenīnus
Asarīnu dzērājīni.
148 [Jaunpiebalgas C].

55564.

Dundurjānis dunduroja
Stāvā kalna galiņā;
Aiz upītes čistu Juris
Pūta resnu āža ragu.
275 [Mērmuizas (Mžru) Vlm].

55565.

Durna, traka man galviņa,
Kur tā mani izvadāja!
Tikko mani nenokoda
Meža kuņas kucēniņi.
90 [Drustu C].

- 484 -

55566.

Dzeguzīte brīnījās
Sausas egles galīnā;
Ko brīnies, dzeguzīte,
Tā strādāja darba ļaudis.
Tā strādāja darba ļaudis
Celmainā līdumā:
Velc, vērsīt, atspēries,
Es turēšu izplēties!
148 [Jaunpiebalgas C].

55567.

Dzeiveit lela, dzeiveit moza,
Dzeivei vysa vajaga:
Vajag suņa, vajag kača,
Vajag gaiļa dzīduotuoja.
593 [Rēzeknes apr.].

55568.

Dzīdat nu, strozda bārni,
Nu nadzīd lakstīgola;
Lakstīgola nadzīduoja,
Sējas loika goidīdoma.
551 [Ludza Ldz apr.].

55569.

Es aizjūdzu kumeliņu
Laimīgā brītiņā;
Vezumiņu piedarīju,
Ne zariņu nepacēlu.
479 [Vecvirlaukas Jg].

55570.

Es aizjyudžu siermu kozu,
Braukš' uz Reigu sīvas jimt;
Jau tei koza rikšu rikšu,
Jau tī rati brakši brakš.
389 [Silajāņu Rz].

55571.

Es apgulu meža malā
Rakstītām biksītēm.
Satecēja ciema meitas,
Bikšu rakstu raudzīties;
Kam patika bikšu raksti,
Tā būs mana līgaviņa.
74 [Cīravas Azp].

55572.

Es apklāju liepu galdu
Zīda šūtu galdautiņu;
Es uzliku liepu zaru
Deviņiem žuburiem;
Kad sanāca tautu dēli,
Tie pakāra cepurītes.
478 [Vecsaules B].

55573.

Es biju diža
Bramaņa meita:
Sedz' sagšu uz sagšu,
Jož' platu jostu;
Iejož' savu padomiņu
Septītā rantiņā.
605 [Skolas].

55574.

Es bij' laba tēva meita,
Labu darbu darītāj';
Slauku namu, istabiņu,
Brokastiņu vārīdama.
546 [Kuldīga Kld apr.].

55575.

Es bij' maza meitenīte,
Es mācēju maizi cept:
No tiem alkšņu pumpuriem,
No ābeļu lapiņām.
476 [Vecpiebalgas C].

55576.

Es būt' laba sijātāja,
Kaut man zīda plavierīt's;
Kaut man zīda plavierītes,
Mītenīšu pastaliņ's.
605 [Skolas].

55577.

Es dūmuoju tai dzeivuot,
Myužam bādas naredzēt.
Vēļ es guļu šyupelī,
Bāda kuopu galeņā.
18 [Andrupenes Rz].

55578.

Es dziedāt nedziedāju,
Saku vienu pasaciņu;
Saku vienu pasaciņu
Mazajām māsiņām.
378 [Seces Jk].

55579.

Es gan redzēju,
Ko viņš darīja:
Izdūra īlēnu
Caur klēts jumtu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 485 -

55580.

Es garuoka, es šmuidruoka
Aiz vysom muosiņom;
Dūdīt maņ zalta škēres,
Lai es mežu leidzynuoju!
389 [Silajāņu Rz].

55581.

Es izjāju mežam cauri,
Nedzirdēju dzeguzīt';
Man deviņas jaunaviņas,
Nedzirdēju mīļu vārdu.
546 [Kuldīga Kld apr.].

55582.

Es izgāju vakarā
Auniņam sienu zagt;
Ieraudzīju saiminieku,
Metu maisu krūmiņos;
Metu maisu krūmiņos,
Auna riksi palēcos.
149 [Jaunpils Tk].

55583.

Es iegāju kambarī,
Loku savus gaŗus matus;
Loku savus gaŗus matus,
Slauku gaužas asariņas.
Brālīts mani mīļi sauca,
Nāc, māsiņa, sēd' pie galda!
478 [Vecsaules B].

55584.

Es iekūru jaunu guni
Uz vecāji gunkuriņa;
Es pieliku jaunas kājas
Pie vecāsi pakaļiņas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55585.

Es maizītes paēdusi
Ir bez maizes arājīna;
Man svārcīni zemes slauka
Ir bez Rīgas vadmalīnas.
39 [Bārtas Lp].

55586.

Es maza meitiņa,
Es māku rotāt:
Pabuvu, pabuvu
Brālīša sētā.
Lūdzamo brālīti,
Laid mani iekšā!
464 [Vānes Tk].

55587.

Es, māmiņa, netrakoju,
Es, māmiņa, neģeķoju;
Jau man bija gana žēl,
Kur ģeķoju, jauns būdams.
241 [Lubānas Md].

55588.

Jas nabeju tik i lapna,
Kai tuos cytys muotis mjaitys:
Jas naguoja caur oruoju,
Dīvpaleiga nadavus'.
326 [Preiļu D].

55589.

Es nedzeršu, tu nedzersi,
Kas to ciemīn' alu dzers?
Es neņemšu, tu neņemsi,
Kas tās ciemīn' meitas jems?
282 [Nīcas Lp].

55590.

Es neņemtu apses malku
Uz tiem bērza žagariem:
Paši pūta, paši dega
Mani bērza žagariņi.
343 [Rāvas Lp].

1. Es neņemtu dižu malku
Pretim mazu žagariņu:
Mani mazi žagariņi
Paši pūta, paši dega.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55591.

Es nazyn, bruoļiļeņ,
Kaidu ļaužu tev vajag!
Kur' naēdja, kur' nadzjāŗa,
Kur' nakt' mīga nagulēja.
Vējeņš naēdja, nadzjāŗa,
Jeudisneņš mīga nagulēja.
326 [Preiļu D].

55592.

Es nu boltu lynu
Grūžus nūveju,
Es nu dziļu jyuru
Upeiti nūlaižu.
247 [Makašānu Rz].

55593.

Es pašuvu raibu kleitu,
Piecas ļipas pakaļā;
Svētdien gāju baznīcā
Savas ļipas izrādīt.
Mācītājs ar ķester'kungu
Manas ļipas apbrīnoja.(?)
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

- 486 -

1. Svētdien iešu baznīcāje,
Sev' es daiļi puškošos.
Tradiridiri ral lalla,
Sav' es daiļi puškošos.
23 [Ārlavas Tl].

55594.

Es pīpētu tabāciņu,
Kaut lietiņas samantotas.
Pīpīt, manu roņa pīpīt,
Kaparšmites rociņā!
48 [Bērzaunes Md].

55595.

Es redzēju savu tēvu,
I to savu tēvatēvu;
Tik vien labi neredzēju,
Kur mans tēvs sievu ņēma.
358 [Rugāju Abr].

55596.

Es savā mūžīnā
Nekad žēli neraudāju,
Ne žēlās asarīnas
Man atnesa labumīnu.
192 [Kosas C].

55597.

Es uzaugu pie bāliņa
Kā pie brāķa muižnieka:
Kriķu logi, glāžu duris,
Paši teki neveŗami.
119 [Gaujienas Vlk].

55598.

Es pazinu īsto brāli
Starp simtiem dzērāj(iņ)u:
Zelta glāzes, sudraba kanna,
Tas ir īstais bāleliņš.
15 [Alūksnes Vlk].

55599.

Es pazinu savu tēvu
Starp simtiem jājējiem:
Zelta kāpšļi, sudrab' sedli,
Tas ir mans īstens tēvs.
15 [Alūksnes Vlk].

55600.

Es pazinu savu māti
Starp simtām audējām:
Zelta stelles, sudrab' dzijas,
Tā ir mana māmuliņa.
15 [Alūksnes Vlk].

55601.

Es pazinu savu māsu
Starp simtām vērpējām:
Zelta spole, sudrab' ratiņš,
Tā ir mana īsta māsa.
15 [Alūksnes Vlk].

55602.

Es nedzēru nemedota,
Nevalkāju nerakstīta;
Kājautiņa neapāvu,
Kad nebija izrakstīts.
72 [Cesvaines Md].

55603.

Es neteicu tā vārdiņa:
Man ir grūt', es nevaru!
Kas sacīja to vārdiņu,
Tam darbiņis gauži dara.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55604.

Es uzgāju ganīdama
Silā mazu Pēterīti:
Sūnu zeķes kājiņā,
Galvā liepu cepurīte.
149 [Jaunpils Tk].

55605.

Ej ārā, circniņ,
Te nav tav istbiņ,
Ej meža skuj būda,
Tur tav istbiņ!
329 [Popes Vp].

55606.

Ajtja, jauni, ajtja, vaci,
Klāvam škodis nadorit!
Klēvjeņš bieja gūda vjeirs,
Vysu gūdu gūdeituojs.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

55607.

Gaida, gaida, nesagaida,
Īt gulātu rauduodams.
Raudi, raudi, buoleliņi,
Nikuo loba naizrauduosi!
522 [Zvirgzdienes Ldz].

55608.

Gaļveņa, muna gudruo,
Vodoj sovu podūmeņ'!
Nu kungim, nu ļaudim,
Nu oplomys volūdeņis.
326 [Preiļu D].

- 487 -

55609.

Gaŗa priede, gaŗa egle,
Gaŗa visa vasariņ';
Gaŗš mūžiņis bāliņam,
Visu mūžu dzīvojot.
546 [Kuldīga Kld apr.].

55610.

Garais Jezups vystis gona
Lela ceļa maleņā.
Vai tu goņ, voi nagoņ,
Vīna vysta vonogam!
Tej vysteņa vonogam,
Kur' dzaltonu capureiti.
170 [Kapiņu D].

55611.

Gaŗām gāju bērzu birzi,
Asariņas slaucīdama;
Tā dzelt' mani sārti vaigi
Kā dzeltena bērzu birzs.
119 [Gaujienas Vlk].

55612.

Gaŗām gāju ķīļa sētu,
Nedzirdēju ķīlējam.
Ķīļa meitasapgulušas,
Uguntiņu izdzēsušas.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55613.

Gaŗām gāju ķīļu sētu,
Nedzirdēju ķīlējam.
Vai tie ēda launadziņu,
Vai gulēja dienisvidu?
200 [Kuldīgas Kld].

55614.

Gatavs nāca istabā,
I ārā neejot.
Dieva galds - mīļa Māre -
Mūsu pašu pelnījums.
198 [Krustpils D].

55615.

Gāja meita uz baznīcu,
Gāja meita kājām;
Atnāk meita no baznīcas:
Dievs dod jaunus dēlus.
476 [Vecpiebalgas C].

55616.

Gibuļ Jūl guģējās,
Ko ēdīs vakarē;
Jeinart Fricis atbildē:
Silt putr vakarē.
413 [Stendes Tl].

55617.

Gluda mana istabiņa,
Vai svētdiena, vai darbdiena;
Es galviņas neglaudīju,
Es slaucīju istabiņu.
418 [Sunākstes Jk].

55618.

Godam dzimu, godam augu,
Godam gribu padzīvot;
Vai es liela, vai es maza,
Godam gribu padzīvot.
211 [Ļaudonas Md].

55619.

Gūdējīsi, zalta slūta,
Gūdej munu augumiņu!
Ka gūdēji, moza asūt,
Gūdej lela izaugūt.
18 [Andrupenes Rz].

55620.

Gŗūt bij man kalnā kāpt,
Viegli lejā noejot;
Gŗūt bij man pašai iet,
Viegli otru pasūtīt.
476 [Vecpiebalgas C].

55621.

Gŗūti man, gŗūti man,
Virs zemītes staigājot.
Kā zemītei gŗūt nebija
Zem manām kājiņām?
359 [Rūjienas Vlm].

55622.

Gudra gudra ābelīte,
Nelaiž ziedu migliņā;
Gudra meitu māmuliņa,
Nelaiž meitu ciemiņā.
358 [Rugāju Abr].

55623.

Gudri ļaudis, prāvi ļaudis,
Tie vis daudzi nerunāja:
Glabā savu valodiņu
Kā riekstiņa kodoliņu.
476 [Vecpiebalgas C].

55624.

Gulbīts skrīn uz viļaku,
Augstu kolnu raudzītūs;
Naraug', gulbīt, augstu kolnu,
Raug' yudiņa dziļumiņa!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 488 -

55625.

Guļat, mīļi suteklīši,
Vēl jums laika nosnausties!
Saulīte jums zobus silda,
Circenīši dziesmas dzied.
605 [Skolas].

55626.

Gūžins kūla, gūžins kūla,
Gailis gā [gāja] bērt,
Vistēna, nabadzēna,
Sudmalās brauca.
355 [Rucavas Lp].

55627.

Ik piektdienas Rīgā braucu,
Ik sestdienas Valmierā;
Ik svētdienas baznīcā,
Skaistas meitas lūkoties.
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

55628.

Ikkatrami to glabāti,
Kas katrami rociņā:
Citam kūtris kumeliņis,
Citam kūtra līgaviņa.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55629.

Īšu uz svātu bazneiceņi,
Dīva lyugšu rauduodams.
Kai es lyudžu, tai nūtyka:
Muna bryutja atpakaļ.
182 [Kaunatas Rz].

55630.

Ieva zied līcītī,
Velē māte vilnainīti;
Es paklāju paladziņu,
Man piebira sudrabiņš.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

55631.

Jauns būdams, nepīpēju-
Sūra mute, sūras lūpas:
Nevarēju mutes dot
Jaunām ciema meitenēm.
46 [Beļavas Md].

55632.

Jauni puiši, bandinieki,
Pirksim kopā lakstīgalu,
Lai tā skaisti padziedātu
Zobentiņa galiņā.
146 [Jaungulbenes Md], 605 [Skolas].

1. Jauni puiši, bandenieki,
Pirksam kopā lakstīgalu!
Lakstīgala skaisti padziedās
Brāļa nama galīnā.
192 [Kosas C].

55633.

Jauni puiši Dievu lūdza,
Ellē kājas sakāruši;
Sitiet, velni, vaŗa bungas,
Lai krīt elles dibenā!
605 [Skolas].

55634.

Jaunu puišu dvēselītes
Padebešos lidinās.
Sitiet, velni, vaŗa bungas,
Lai krīt elles dibenā!
Tur tās varēs rūkt un dūkt,
Mūžam meitu neredzēs.
110 [Ērgļu C].

55635.

Jaunu puišu dvēselītes
Padebešos karājās;
Ne tās ņēma elles velns,
Ne ar rijas kūlējiņi.
476 [Vecpiebalgas C].

55636.

Nāc, siliņa veca meita,
Ko es tevim parādīšu!
Redz kur tava dvēselīte
Pie priedītes karājās!
439 [Trikātas Vlk].

1. Nāc ārā, tu Jānīti,
Ko es tevim parādīšu!
Tavas Līzes dvēselīte
Rasas galā plivinās.
89 [Dricēnu Rz].

55637.

Izej uorā, tu Juonīt,
Kū es tevi paruodīšu!
Anulītes dvēselīte
Pušu gaisa lidinej,
Dīdziņāji karinej.
494 [Viļānu Rz].

55638.

Jānīts brauca par tiltiņu,
Iesagāza vezumiņš.
Nāciet, bērni, palīgā
Uzcelt manu vezumiņu!
211 [Ļaudonas Md].

- 489 -

55639.

Jezus Kristus kolnā kuopja
Reikšu sauja rūciņā.
494 [Viļānu Rz].

55640.

Jēzus Kristus pavēlēja
Kristītam ceļu iet;
Pats Jēziņis kristījās,
Katru rītu celdamies.
241 [Lubānas Md].

55641.

Jumprova svāta,
Kur tova sāta?
Azara golā,
Akmiņu solā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

55642.

Jūdz, bāliņi, raibu zaķi
Rakstītās kamanās!
Es tev došu raibus cimdus,
Norakstītu nēzdaudziņu.
224 [Lielvārdes Rg].

55643.

Jyuru vydū uz akmeņa
Treis sorkonas ūgas zīd.
Muosiņai nūbyruš(as)
Treis gauduos asariņas.
143 [Jāsmuižas D].

55644.

Jyuru vidū uz akmeņa
Leigoj putu gabaleņš.
Dūd, Dīveņ, lelu vēji,
Sit puteņas maleņā!
143 [Jāsmuižas D].

55645.

Ka es beju jauna meita,
Bez tabaka nastaiguoju;
Kai palyku vaca meita,
Vysim devu paūšņuot.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

55646.

Ka tī mani leli ļaudis
Kuojeņom nanūmeitu!
Ir munā galveņā
Treis sudobra gabaleņi.
466 [Vārkavas D].

55647.

Kab, muoseņ, tovs tāvs
Kuo aiz sīnas aizrunuojs!
Sajimtuļi volūdeņi
Boltyjā skusteņī.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55648.

Kad es guoju gūvu slaukt,
Tad pakuoru vainadziņu;
čuru čuru gūvis slauču,
Klabu klabu svīstu neju.
503 [Višķu D].

55649.

Kad noiešu pie Dieviņa
Trīcēdama, drebēdama,
Vaicās Dieva enģelīši:
Kā tu trīci, kā tu drebi?
Kā netrīcu, kā nedrebu,
Mana sirds ir grēku pilna.
Ej pie Dieva, lūdzies Dieva,
Viņš tev's grēkos neatstās.
Pasak', mīļā dvēselīte,
Ko bij' Jēzum solījus'!
Gana nauda(s), gana mantas,
Neko līdzi nepaņem.
Pieci mēri linu autu,
Seši galdi gaŗa koka,
Viena ass melnas zemes,
Tad ir mums dievsungan.
235 [Litenes Md].

55650.

Kaimineiši, vuorguleiši,
Raksim dziļu ezeraņu!
Mjakļāsim tuo vēzeiša,
Kurs sudobra kuojaņom.
170 [Kapiņu D].

55651.

Kal, kalēj, ko, kalēj [kaldams?],
Izkal dzelza villainīti!
Es paklāju villainīti,
Man piebira sudrabiņš.
76 [Cirstu (Cirstu-Vāckalna) C].

55652.

Kam tu nāci, ziemelīte,
Ar vasaru cīnīties?
Kaut mēs būtu redzējuši,
Mēs būt' tevi aizdzinuši
Ar rozīšu ziedīniem;
Ar rozīšu ziedīniem,
Ar zaļām lapīnām.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 490 -

55653.

Kartupel kartupel,
Tāds bij pērn, tāds šogad:
Pērn bij balts, šogad balts,
Citu gadu vēl baltāks.
605 [Skolas].

55654.

Kas guntiņas nasakūrt
Vacajā gunkurī,
Kas dzeivītes nadzeivuot
Dzeivuotā vītiņā.
89 [Dricēnu Rz].

55655.

Kas kait manīm nedzīvot
Spožiem zelta dukātiem?
Siekiem bēra zelta naudu,
Pūriem vecus daldeŗus.
413 [Stendes Tl].

55656.

Kas kait zierga zaglīšam?
Ik reiziņas jaunu jūgs.
Kas kait krampja lauzējam?
Ik dieniņas zelta nauda.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

55657.

Kas kaitēja nūburgam,
Tam pavalga līdzi gāja!
Gulmeļam, nabagam,
Tam par naudu jāmeklē.
281 [Neretas Jk].

55658.

Kas, kaziņa, mežiņā,
Liepu lapu rubina?
Tikai, kaziņ,
Pasargies
No tā vilka junkuriņa!
85 [Dobeles Jg].

55659.

Kas te beja, kas nabeja,
Vysa kuļa muna iztukšuota;
Pīci beja kukuleiši,
Seši vīn palyka.
576 [Varakļāni Rz apr.].

55660.

Kas, meitiņ, tev mācīja
Pret ziemeli kājas aut?
Vai gaidīji tautu dēlu
No Ziemeļa atjājam?
374 [Sātiņu Kld].

55661.

Kur iesiet, puisēniņi,
Kažokos ģērbušies?
Ziemelim viena meita,
Tās iesim raudzīties.
209 [Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg].

55662.

Kas tī juoj, zeme reib?
Atbrauc myusu eistuo muosa
Ar deviņi kumeliņi,
četri voska skrytulīši.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

55663.

Kas tur mirdz, kas tur skan
Aiz Daugavas siliņā?
Zirneklīts sagšas auda
Mazajām māsiņām.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

55664.

Kas tur tind, kas tur reib
Aiz pūrīm, aiz mežīm?
Pleisa kolli, šķeirās zeme,
Lūza šķeirās nū zūzapa.
36 [Balvu Abr].

55665.

Kaza man sētiņā,
Kaza kunga tīrumā.
Tā, māmiņa, tava vaina,
Kam kāv' kazu kristabās.
46 [Beļavas Md].

55666.

Kai nūgāju as uz tiergu,
Dzēru brandaņu da olu.
Lobuok tiergā dubļus mīt,
Na baznīcā Dīvu liugt.
174 [Kārsavas Ldz].

55667.

Kā degs mana sausa malka,
Kad nav labs kūrējiņš?
Kā lapos bērzu birze,
Kad nav lietus vasariņ'?
452 [Užavas (Zīras) Vp].

55668.

Kuo tei Sāta uz kalniņa
Kai austreņa vizuļuo?
Tūs puisīšu tei sēteņa,
Kas dīnvida nagulēja.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

- 491 -

55669.

Kā varēju badu mirt -
Divi rokas, divi kājas?
Kā gailītis nenomira
Ar divām kājiņām?
241 [Lubānas Md].

55670.

Kaila laiska meitenīte,
Kaila kalpa ganiklīte.
Mūsu kunga mežmalā
Vēl kailāki koki auga;
Sīki mazi žagariņi,
Visi rīkstēs izgraizīti.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55671.

Kas buoreneiti boltu taisa,
Jo na saules speidumiņš?
Kas gulbeiti boltu taisa,
Jo na jyuras yudiņtiņš?
170 [Kapiņu D].

1. Kas gulbīti balynuoja,
Ka na jyuras jyudisniņš?
Kas buorini ryudynuoja,
Ka nav sovys muomuliņas?
182 [Kaunatas Rz].

55672.

Kas kaitēja man dzīvot
Diža sila maliņā:
Ne tur pūta auksti vēji,
Salnas kājas nesaldēja.
275 [Mērmuizas (Mžru) Vlm].

55673.

Kas tie, velns, par kungiem bij
Ar ragiem, ar nagiem?
Ej ellē mālu mīt,
Tu man' līdzi nadabūsi!
211 [Ļaudonas Md].

55674.

Kas tur speid, kas tur viz
Aiz upītes leicītī?
Caunītai pīci piersti,
Pīci zalta gredzentiņi.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

55675.

Kādus ērmus es redzēju,
Svešu zemi staigājot:
Lielais putnis mazo trenca,
Mazais ļipu tirināj'.
112 [Ezeres Kld].

55676.

Kizi, koza, raganeņa,
Kam nūdyuri buoleliņu!
Ni man veižu pinējiņa,
Ni aukliņu vejējiņa.
465 [Varakļānu Rz].

55677.

Klyba muna rūciņa,
Klyba muna kuojiņa,
Es beju ruduku bedējiņa.
Īvom, lozdom sazīdēja,
Apiņu steigom sasteiguoja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

55678.

Klypu klapu kaļneņī
Ai tuom kūka tupeļom!
Saimineica žydu syta,
Žyds ai vysu kuli kryta.
605 [Skolas].

55679.

Kleiva kliedza, Kleiva brēca,
Kleivam namiņš aizadedzs;
Krūkas Reins dzēsti skrēja,
Ūdens krūka padusē.
166 [Kalsnavas Md].

55680.

Ko nu manām māsiņam,
Tām slavīte nepazuda!
Vecu ļaužu valodiņa,
Tā pazuda zudumā.
241 [Lubānas Md].

55681.

Ko, puisīt, tu domā,
Zobenā acis spied [atspiedies?]?
Sausa malka man nedeg,
Zaļa birze nelapoj'.
211 [Ļaudonas Md].

55682.

Ko bij man tad darīt
Bēdīgam cilvēkam?
Pirti kūru, tā nodega,
Ganos gāju, govs pazuda.
72 [Cesvaines Md].

55683.

Ko tie mani suņi rēja
No rītiņa agri agri?
Tā Marija attecēja
Pie manim lindruciņu.
129 [Gudenieku Azp].

- 492 -

55684.

Ko tī kovuos malni kraukļi
Ap tū maizes gabaliņi?
Kai jim beja nazakaut-
Nivīns art namuocēja?
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

55685.

Koņiciņa, moņiciņa,
Rikšnim skrāja kalniņā,
Vylka gaļas paādusja
Ar boltim kopusteņim.
89 [Dricēnu Rz].

55686.

Krapē bije gudre ļaude,
Vai mane vai,
Daudz bij gudre padomiņe,
Vai mane vai!
Mīļa māte, gudra māte,
Ātre raugē maize cepe.
560 [Rīga ].

1. Krapē bije gudre ļaude,
Daudz bij gudre padomine,
Mizi māte, gudre māte,
Āde rauge maize cepe.
396 [Skrīveŗu Rg].

55687.

Kukainītis, ragainītis,
Katram sava grabažiņa.
Es kā koka gabaliņš
Cauru mūžu vazājos.
254 [Mārsnēnu C].

55688.

Kukuļ' mūŗus mūrēsim,
Desas sētas taisīsim,
Suņus, kaķus nošausim,
Lai neēda desu sētas.
116 [Garozas Jg].

55689.

Kupla liepa, zemi zari,
Cauri līdu raudādama;
Nav vairs mana bāleliņa,
Kas zariņus līdzināja.
344 [Rembates Rg].

55690.

Kupru puiši guni kūra,
Pieču puiši plucināja;
Kauļu puiši gudri bija,
Pirmie zupas smeķētāji.
242 [Lubejas Md].

55691.

Kupla, grezna mātes meita
Sēd manāsi kamanāsi.
Kāp ārēju, mātes meita,
No manāmi kamanāmi!
23 [Ārlavas Tl].

55692.

Kuplis auga ozoliņis
Zeltītām lapiņām;
Sidrabota vaverīte
Tīmurēt tīmurēja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55693.

Kur biji, Līzīte,
Slotiņu roke?
Vecam čigānam
Muguru pērt.
129 [Gudenieku Azp].

55694.

Kur diženas samta rozes
Kalniņā noziedēja?
Kur diženi tēvu dēli
Rasiņā mazgājās?
290 [Ogres C].

55695.

Kur as īšu, tī dzeivuošu,
Kur nūkrisšu, tī guleišu:
Voi picepļa, voi zam cepļa,
Voi pi vaca palaunīka.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55696.

Kur, gailīti, tu tecēsi
Pa atmatu dziedādams?
Es tecēšu šorītiņ'
Uz dzeltenu miežu lauku;
Dzeltenai vistiņai
Divpadsmit cālēnīši.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55697.

Kur iesi, kur diesi,
Smuks puisītis?
Vai iesi sētā
Vai ciemiņā?
560 [Rīga ].

55698.

Kur liksim, jaunas meitas,
Zalta naudu, sakrājuš's?
Lai taupīja jauni puiši,
Tiem jāpērka līgavīn'.
94 [Dunikas Lp].

- 493 -

55699.

Kur, puisīti, būtu ņēmis
Savu gudru padomiņ',
Ja nebūtu māmuliņa
Tevi gudru audzināsi?
54 [Bilskas Vlk].

55700.

Kur tu brauksi, rauga muca,
Ar tiem sešiem sirmiem zirgiem?
Uzbraukusi kalniņā,
Šņaukā savu tabaciņu.
46 [Beļavas Md].

55701.

Kur upīte tecējusja,
Tī tecēja dažu dīnu;
Kur slavīte slavējusja,
Tī slavēja visu myužu.
358 [Rugāju Abr].

55702.

Kurai muotei pīcas meitas,
Pīcas gluozes brandvīnīša;
Kurai muotei pīci dāli,
Pīcas vāzdas mugurā.
170 [Kapiņu D].

55703.

Kuŗš kociņš vējiņā
Neliec savu muguriņu?
Kuŗš bāliņš dzīvītē(?)
Neliec savu augumiņu?
87 [Drabešu (Drabužu) C].

55704.

Kustit, gūrni, kustit, placi,
Gyuža vaira nakustēja;
Gyuža vaira nakustēja,
Vai spēceņa naturēja?
465 [Varakļānu Rz].

55705.

Lab tā maizīt,
Lab tā putriņ,
Indev gogam
Istabs dubne.
519 [Zūru Vp].

55706.

Lobu gostu gaideidama,
Boltus sūlus nūmozguoju;
Koleņ gostu sagaidēju,
Bārni sūlus nūmeidjāja.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

55707.

Labvakar, lagzda krūms,
Dosi māju, vai nedosi?
Es jau esmu piekususe,
Sav' brālīti meklēdama.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

55708.

Labvakar, vakaršņepi,
Ko tu ēdi vakarā?
Zivju zupu, reņģu maiz',
Teteriņa pakausīti.
141 [Ivandes Kld].

55709.

Lai bij laime, kam bij laime,
Jēkopama tam bij laime:
Tam uzauga sētsvide
Neprapēta ābelit'.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

55710.

Lai dod tiesu, kam dod tiesu,
Kas mātei maizi dos?
Lai tai dodi tie bērniņi,
Ko tā mīļi audzināj'.
104 [Ēdoles Vp].

55711.

Lai dzeivuošu, cik dzeivuošu,
Saules moužu nadzeivuošu.
Ūdentiņš, akmentiņš,
Tis dzeivuos saules moužu;
Akmens kalna galiņā,
Ūdens purva avotā.
605 [Skolas].

55712.

Lai man žēli, kas man žēli,
Žēl man savas kaitināt.
513 [Zemītes Tk].

55713.

Lai nūmyra vysi kungi,
Lai dzeivoj bazneickungi;
Lai dzeivoj bazneickungi,
Kas mozūs nūkristēja,
Kas jaunūs salauluoja,
Kas vacūs paglobuoja.
466 [Vārkavas D].

1. Mērdej, Dīvs, kū mērdej,
Bazneickunga namērdej!
Kas myusus i nūkristēs,
Kas myusus i salauluos?
326 [Preiļu D].

- 494 -

55714.

Lai notiktu, kas notiktu,
Kad tik slikti nenotiktu!
Lai sapūtu man cepure,
Abas auss cepurei.
605 [Skolas].

55715.

Lai sariebu, kam sariebu,
Sieviņām nesariebu:
Lai jāj tautas, kur jādami,
Sievām prasa padomiņa.
119 [Gaujienas Vlk].

55716.

Lai vinnēja ko vinnēja,
Mūsu brāļu nevinnēja:
Rudziem sēti tīrumiņi,
Dēļiem griezta istabiņa.
236 [Līvānu D].

55717.

Lapu Jānis klēti taisa,
Ai kūkū!
Zelta spāres, vaŗa latas,
Šīnelis lai zied!
Dīkļu Anne cauri gāja,
Kā lapiņa drebēdama.
Vai tu drebi, vai nedrebi,
Būsi Jāņa saimeniece.
355 [Rucavas Lp].

55718.

Luoci luoci, brīdi brīdi,
Iztais' maņ kamaneņas!
Es atdūš' sov, muosiņ(u)
Par komonu taisējumu.
466 [Vārkavas D].

55719.

Lācīts bija, lācīts bija,
Kas lācīša nezināja:
Lācīšam tīri rudzi,
Zelta nauda kabatā.
418 [Sunākstes Jk].

55720.

Leiši leiši mani brāļi,
Gaŗām manu sētu brauca.
Mūžam leiši paliekat,
Ja iekšā nenākat;
Ja iekšā nenākat,
Labvakaru nedodat!
39 [Bārtas Lp].

55721.

Leiti kāra ozolā,
Leišu bērnus pazarē;
Pate leite guģināja [vaimanāja],
Gar ozolu staigādama.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55722.

Lipš kōc, Lipš brēc,
Pēc saviem riteņiem:
Lipš kalt ritniš
Steiguļ ups dubane.
372 [Sarkanmuižas Vp].

55723.

Līka lapsa tauri pūta,
Kalniņāja stāvēdam';
Vilka strunķis klausījās,
Cepurīti nosaņēmis.
355 [Rucavas Lp].

55724.

Līka liepiņa,
Taisnis lūciņš;
Vīzīte kā kurpīte
Kājiņā.
119 [Gaujienas Vlk].

55725.

Lej, leiten, leitovuos,
Nalej munūs buoleņūs!
Lai munūs buoleņūs
Silta rosa rasinoj.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

55726.

Līsti, līsti, lietutiņ,
Lai aug mana ābelīte!
Tur piesiešu svaiņa zirgu,
Tur brālīša kumeliņu.
282 [Nīcas Lp].

55727.

Līteņs lej, sauļa speid,
Raudaucīši(?) kuozas dzer,
Ubadzeņi bizinej.
466 [Vārkavas D].

55728.

Liec vaļu, liec vaļu
Nabagajam [Tam nabaga?] bērniņam!
Lai viņš gāja pret kalniņu,
Vai no kalna lejiņā.
236 [Līvānu D].

- 495 -

55729.

Lieli melni dūmi kūp
Liela meža viducē,
Tur deg zēnu dvēselītes,
Kas meitiņas rūdina.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

55730.

Lyudzit Dīvu, bruoleliņi,
Lai aug siermi kumeliņi;
Ka Dīveņu jyus nalyugsit,
Ni augs siermi, ni palāki.
466 [Vārkavas D].

55731.

Lūdz Dieviņu, līgaviņ,
Ej svētdienas baznīcā:
Nesauks tevi sveši ļaudis
Par Dieviņa zaimotāj'.
380 [Sēlpils Jk].

55732.

Lūkoj prīde, lūkoj egļe,
Lūkoj bārza viersyunīte!
Pa kanavom zuoļe aug,
Pa beregim maize aug.
605 [Skolas].

55733.

Ļaudis soka: naudas navā,
Es par naudu nabāduoj':
Man bej pyukis aizkruosnē,
Kas tū naudu kaldynuoja.
389 [Silajāņu Rz].

55734.

Maļu, maļu tebeciņu,
Puķīt' miļļa galiņā;
Ja man laba tebeciņa,
Tad (man) meitas mutes dos.
119 [Gaujienas Vlk].

55735.

Maļu, maļu tebēciņu,
Pūķis dzirnu akmenī;
Malies, mana tebēciņa,
Vai es tevi viens šņaucīšu?
Došu lopu moderei,
Liela kunga sulaiņiem.
3 [Adulienas Md].

55736.

Man bij viena balta pupa,
Kur es viņu iestādīšu?
Šaipus jūŗas, viņpus Rīgas,
Tur es viņu iestādīšu.
166 [Kalsnavas Md].

55737.

Man pazuda brūdeļos
Rakstāmā spravažņica,
Lai spekteri neatrada
Rakstāmo spravažņicu.
520 [Zvārdes Kld].

55738.

Man sirsniņa visai cieta,
Vai no koka, vai akmeņa;
Ar brālīti parunāju,
No māsiņas nevaicāju.
443 [Turlavas Kld].

55739.

Man skaliņu nevajag,
Es svecītes dadzynuoju;
Ni man skolu mēslenē,
A ni dyumu ustobā.
358 [Rugāju Abr].

55740.

Mans tēvs, tavs tēvs,
Abi gāja pupu zagt;
Manam tēvam pupu kule,
Tavam tēvam utu kule.
242 [Lubejas Md].

55741.

Matīss Matīss,
Velns tev' kratīs
Ābeļ' darzā
Jostā piesies!
138 [Iršu (Iršsu-Kolonijas) Md].

55742.

Maza maza meitiņa
Istabu slauka,
Sudraba slotiņa
Zeltītu kātu.
15 [Alūksnes Vlk].

55743.

Maza maza man zemīte,
Bet ražena labībiņa;
Mazs manis augumiņis,
Liela darba darītājs.
72 [Cesvaines Md].

55744.

Mās' ar brāli spēlējas
Ar sarkanu āboliņ':
Sviež kalnā, krīt lejā,
Ņem par zelta gabaliņ'.
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

- 496 -

55745.

Maziņš maziņš tas ciemiņis,
Visapkārt ievas zied;
Visapkārt ievas zied,
Vidū zelta ābelīte.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

55746.

Mozs muns teirumeņš,
Pylns rudzu kapaneņu;
Moza muna galveņa,
Pylna gudro padūmeņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55747.

Mīlamies, īstenieki,
Neba mēs daudz bijām;
Neba mēs daudz bijām:
Trīs trešā desmītē.
282 [Nīcas Lp].

55748.

Mute mute, acis acis,
Ko jūs laba gribējāt?
Mute grib ēst un dzert,
Acis labu cilvēciņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55749.

Mūs' tēvs klētī,
Pelēka šūba;
Griķu maize plauktā,
Sviestiņš bundulā.
269 [Mežmuižas Jg].

55750.

Eita, bērni, skatīties,
Kādi ērmi pagrabā:
Kaķis kurmi spīdzināja,
Siksniņā turēdams.
99 [Dzelzavas Md].

1. Kas nav jokus redzējuši,
Nākat jokus skatīties!
Ezis kurmi dirsināja,
Siksniņāsi turēdams.
605 [Skolas].

55751.

Eita, bērni, skatīties,
Kādi ērmi pagrabā:
Ķipis spaini saspārdīja,
Kērn' ielika cietumā.
99 [Dzelzavas Md].

55752.

Nāc, Trīnīt, sasildies,
Vai tu nēs nosalus;
Vai tu nēs nosalus,
Priekš māmins tecēdam?
200 [Kuldīgas Kld].

55753.

Nav naudiņa liela manta,
Nav nomelis labs skaliņš:
Naudu veda [ēda?] ne cūciņas,
Nomelītis tumši deg.
202 [Kurmāles Kld].

55754.

Necērt ciri akmenī,
Nemet meitu ūdenī!
Met meitiņu uz kalniņu,
Tai sausāja vietiņā;
Cērt cirīti lipiņāji,
Tai mīkstāja kociņā!
359 [Rūjienas Vlm].

55755.

Ne es kāsa kāsētāja,
Ne ar klepa klepotāja;
Rīgā kāsa kāsētāja;
Vāczemē klepotāja.
241 [Lubānas Md].

55756.

Ne es labi nezināju,
Kas dzīvoja šai sētā;
Vai Dieviņš še dzīvoja,
Vai bagāti bālēliņi?
Visi mieti pie mietiņa,
Sudrabiņa lapiņām.
269 [Mežmuižas Jg].

55757.

Na māmeņa golvu glaudja,
Na muoseņa bizi pyna;
Leli vēji golvu glaudja,
Zvaigžņa maņ i bizi pyna.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

55758.

Na tjāteitja prosvuotuo,
Na māmeņa bāslavjā;
Sauļa mani bāslavjā,
Mēness mani prosvuotuo.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

55759.

Namuocēju, namuocēju
Ragaviņu pataisīt;
Sovu tāvu, muomuliņu
Veizītē vyzynuoju.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

- 497 -

55760.

Neraudi, kaķīte,
Ne tālu vedīšu!
Kam laki pieniņu,
Kam plēsi podiņu!
112 [Ezeres Kld].

55761.

Neroci, kurmīti,
Ābeļu dārzā!
Nomīšu purniņu
Ar kurpes papēdi.
603 [Lietuva].

55762.

Ni gunteņa nazakiura,
(Ja) nav loba kiurējeņa;
Dzeiveite nazadzeivoj,
Ka nav loba voduotuoja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55763.

Nasabeist, pupu zagļis,
Meitas vīn ustobā;
Valc kažukam vylnas pusi,
Lai pupiņas naskrabēja.
143 [Jāsmuižas D].

55764.

Nasabeist, tu muosiņa,
Tova doļa dzeiva byus:
Jims Ontons puotodzeņi,
Lūcēs tovu mugoreņi.
314 [Pildas Ldz].

55765.

Netin spoles vakarā,
Nededz skalam abi gali;
Dieviņš tevi neuzjems,
Laima durvis neatvērs.
478 [Vecsaules B].

55766.

Nazasmejit, jūs ļauteņi,
Ka maņ mēle mitejas!
Zirgam beja četras kuojas,
To kuojiņa pasleidēja.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

1. Nazasyrdit, sveši ļauds,
Kai maņ mjāļa misējuos!
Zirdzeņami četrys kuojis,
To kuojeņa pasleidjā.
314 [Pildas Ldz].

55767.

Nesāpi, man' galviņa,
Vēl nevaida sāpēšana!
Lai sāpēja akmeņam,
Vecajam zemniekam.
241 [Lubānas Md].

55768.

Nazynuoji, Puovuleņ,
Keidi kūki Vuoczjamjā:
Zori cybuka rasnumā,
Lopas peipis plotumā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

55769.

Nikur nav tai labi,
Kai ir labi Rudzīšūs:
Tyuļi meži, tyuļi upes,
Pa kryumim skaistas ūgas;
Tyuļi meži, tyuļi krūgi,
Tyuļi svāta bazneiceņa.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

55770.

No celmiņa bungas taisu,
No zariņa stabulīt(i).
Jo tās bungas dobji rūca,
Spilgši spiedza stabulīt(e).
604 [Dažādi iesūtītāji].

55771.

No zīlītes es pazinu,
Kuŗš bij dravas ozoliņš;
No maizītes es pazinu,
Kuŗa laba cepējiņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55772.

Nobaroju klibu zaķi,
Vecu tēvu gaidīdams.
Ak tu vecu tēvulīti,
Ka tas ēda stenēdams!
74 [Cīravas Azp].

55773.

Nu ardievu, vasariņa,
Neiešu vairs zaļumos,
Neiešu vairs savā vaļā
Saulē pauri cepināt.(?)
605 [Skolas].

55774.

Nabādoj, līgaviņ,
Ka es ārt namuocēju,
Sēsama cūku badamūs,
Augs mīzīši grīzdamīs.
605 [Skolas].

- 498 -

55775.

Najem ļauna, tu galdiņ,
Ka uz teva apsaspīžu;
Ka paēžu, atsadzēru,
Tod uz teva atsaspīžu.
466 [Vārkavas D].

55776.

Nīdras kaula klēti taisu,
Daldereišu jumtu lyku.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

55777.

Nu tik stūs, nu tik stūs(?),
Rītu vairāk nedabūs;
Rītu nāks annenieki
Ar tām koka tupelēm.
133 [Īles Jg].

55778.

O marga marga,
Dūd pazidzert!
Nadūšu, nadūšu,
Nav teirs yudins:
Īkrita vydā
Sausais kūciņš.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

55779.

Ūdeņš syta sovu tāvu,
Dundurs sovu muomuleņi.
Maņ bej gauži nūrauduot,
Aiz smīkleņa navarēju.
182 [Kaunatas Rz].

55780.

Oša bārda Rīgā brauca,
Nosirmoj'se, novecoj'se;
Kaula pirksti, dzelzu nagi,
Galvā mati dzirksti meta.
110 [Ērgļu C].

55781.

Oši, kļavas, ozoliņi,
Tie bij mani bāleliņi;
Kad tautāmi roku devi,
Tad prasīju padomiņu.
193 [Krapas Rg].

55782.

Ūtram eju, ūtram taku,
Ūtram muna gryuta vara;
Kai īsuoku pats dēļ seve,
Jau varīte mozumā.
358 [Rugāju Abr].

55783.

Ak tu veca māmuļīte,
Kam tu lipi ābelē?
Ābelīti asi zari,
Pārplēš tavu lindrucīnu.
39 [Bārtas Lp].

55784.

Vai Dieviņi, vai Dieviņi,
Kas nu būs, kas nu būs!
Es redzēju meža miku
Noplīsušu cepurīti.
141 [Ivandes Kld].

55785.

Ai kauneņš, ai gūdeņš,
Obi leidza saderēja:
Kas kauneņu baidejās,
Tys gūdeņu paturēja.
503 [Višķu D].

55786.

Vai Jezup, vai bruoleit,
Par kū tevi Šļomka syta?
Par tū tevi Šļomka syta,
Tu nūžogi siļču bucu;
Tu nūzogi, es apēžu,
Tevi Šļomka plucynuoja.
551 [Ludza Ldz apr.].

55787.

Pakapaj, vedekleņ,
Pagarenus kāpostiņus!
Neba tālu bērzu birzs,
Patecēšu sekumiņu.
281 [Neretas Jk].

55788.

Paldies saku tētiņami
Par pirtiņas kūrumiņu:
Nu es varu šonaksniņu
Saldu miegu nogulēt.
215 [Lēdmanes Rg].

55789.

Pastaliņa pastaliņa,
Griez tu ceļu zābakam!
Zābaks cieta visu gadu,
Tu ne pusi vasariņas.
418 [Sunākstes Jk].

55790.

Pār Daugavu tiltu taisu
No veciem daldeŗiem;
Pāri gāja tautu meitas,
Visām rožu vainadziņ';
Pāri gāja tautu dēli,
Visiem caunu cepurīt's.
132 [Ikšķiles Rg].

- 499 -

55791.

Pavasars pavasars,
Na vysim pavasars!
Tautiņom pavasars,
Na munim buoliņim.
357 [Rudzētu D].

55792.

Pavasars pavasars,
Na maņ vīnam pavasars!
Poti lelajam bagātyram
Guorsu kuļa mugurā.
194 [Krāslavas D].

1. Pavasars pavasars,
Na man vīnai pavasars!
Pošam tam boguotajam
Guorsu kuļa mugorā;
Guorsu kuļa mugorā,
Gūvis grauļa ozutī(?).
29 [Aulejas (Grāveru) D].

55793.

Pazakavej, tu buoleņ,
Kod galdeņa styureitī!
As redzēju tovu [tautu] muoti
Por kaļneņi atejūt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55794.

Pazasmēju smiekliņam,
Kas smiekliņam nepasmiet;
Kas smieklam nezasmēja,
Tas der [ar?] lieti nederēja.
306 [Patkules Md].

1. Smejitēs smīkleņam,
Smīkleņam ir juozasmej!
Kas smīkleņam nazasmē,
Pats smīkleņa nastuovēja.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

55795.

Puori puori par upeiti,
Par tū pošu dziļumeņi;
Kur atrodu kuplu līpu,
Tī naksneņi puorgulēju.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

55796.

Pārnāk manis raibais runcis,
Krustim asti mētādams;
Rīgā pili noārdījis,
Jelgavā uzbūvējis.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55797.

Pāvuls gāja sēņu raut,
Pāvuls sēņu nedabuja;
Gāja pate Pāvuline,
Tā sarāva sēņu sēnes.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55798.

Pelav' maizes garoziņu
Bāzu rijas paspārnē;
Rītā agri piecēlos,
To maizīti domādams.
605 [Skolas].

55799.

Pēterīt, tu brālīti,
Kam tu gāji rutku zagt?
Tavas bikses palikušas
Manā rutku gabalā.
159 [Jumurdas C].

55800.

Piku piku Pēterīt,
Dzīvo Renģu muižiņā!
Tev pašuva Renģu māte
Peļu ādu kažociņ'.
605 [Skolas].

55801.

Pilna pilna bazneiceņa,
Treis vīn cilvēceņi:
Mundur' Īva, Bukšu sīva,
Pejūlišku Mārgateņa.
236 [Līvānu D].

55802.

Piņat vīzs, jauns sievs,
Salas sovs nodariņs!
Le Māriņ nepiņas,
Gar tevem tekdam.
445 [Ugāles Vp].

55803.

Pirmodien suni kāvu,
Otardien nodīrāju,
Trešdien maizi žūrēju,
Piektdien cepli kurināju,
Sestdienā silta maize,
Svētdien gāju baznīcā.
48 [Bērzaunes Md].

1. Pirmdien kazu kāvu,
Otrdien dīrāju,
Trešdien vārīju,
Ceturtdien ēdu,
Piektdien pirti kūru,
Sestdien pēros,
Svētu rītu kreklu vilku.
296 [Ozolnieku Jg].

- 500 -

55804.

Pirmdien, otrdien,
Tā meitām puķu diena:
Pirmdien rozes sēju,
Otrdien magoniņas.
Trešdien bija lietu diena,
Man drēbītes jāvelej.
Ceturdien karsta diena,
Man sieniņis jākaltej.
Piektdien tēvs alu dara,
Man ūdens jādanes.
Sestdien māte sviestu neja,
Es ap ķērni laizījos.
Svētdien jāja precenieki,
Man jāiet ganiņos.
Māte māte, meklej ganu,
Jau es vairs neganīšu:
Ik dieniņas tautas jāja,
Aptek manu ganībiņu.
605 [Skolas].

1. Pirmodiena, otrudiena,
Tās meitām rožu dienas:
Pirmodienu rozes sēja,
Otru dienu magonītes.
Trešdienāji silta saule,
Meitām jāiet sienu kast.
Ceturtdienu lietiņš lija,
Meitām veša jāmazgā.
Piektdien tēvis alu dara,
Meitām ūdens jāpienes.
Sestdien māte sviestu taisa,
Meitām trauki jāmazgā.
Svētdien sabrauc augsti viesi,
Meitām viegli jātekā.
605 [Skolas].

2. Pirmā diena, otrā diena,
Tās bij manim vaļas dienas;
Jau trešdien lietiņš lija,
Tad man drēbes jāvelē;
Ceturtdien silta saule;
Tad jātek siena kast;
Piektdien tēvs alu dara,
Tad jānes ir ūdentiņis;
Sestdien māte maizi cepa,
Tad man Ķērne jāķērnei.
241 [Lubānas Md].

3. Pirmodien, otrodien
Vaļas dienas meitiņām.
Trešdien sāka lietus līt,
Meitām veša jāmazgā.
Ceturtdien saule spīd,
Meitām jāiet siena grābt.
Piektdien tētiņš alu dara,
Meitām ūdens jānes bij.
Sestdien māte sviestu taisa,
Meitām ķērnes jāmazgā.
Svētdien mātei gasti nāca,
Meitām ganos jāiet bij.
Visiem labi, visiem labi
Mana tēva tīrumā:
Zaķim labi stiķi lēkt,
Puišiem labi meitas ķert.
605 [Skolas].

4. Svētdien gāju ciemiņā,
Svētdien laba ciemošana.
Pirmdien silta saule spīd,
Es sieniņa kaltētāja.
Otarņiku liets nolija,
Māte drēbes izvelēja.
Trešdien tēvs alu dara,
Es ūdeņa nesējiņa.
Ceturtdien visu dienu
Ar Laimiņu runavos.
Piektdien agri nolīgavu
Vaiņagam rožu pirkt.
Sestdien māte pūru lika,
Es stāvēju raudādama,
Vaiņadziņu puskodam'.
Svētdien agri nosabraucu
Ar brāleņu da baznīcu.
Pirmodien atsēdos
Tautu galda galiņā.
Otrodienu es paliku
Svešu ļaužu pulciņā.
503 [Višķu D].

5. Sasdīn labi cīmā īt,
Svātdīn labi cīmuotīs.
Pyrmūdīn sylta sauļa,
Buoleņam sīna kostu.
Ūtordīn leita dīna,
Mjaitom drābis juovelej.
Trešdīn tāvs olu dora,
As yudiņa nesējiņa.
Caturdīn vjējs papyutja,
Man pogovms juonūslauka.
Pīkdīn brauču uz gorodu
Vaiņugam zeiļu pierktu.
Sasdīn muotja pyuru lyka,
As stuovjēju rauduodama,
Vaiņudzeņi puškuodama.
Svātdīn lyku galveņī
Un aizguoju tauteņuos.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

- 501 -

55805.

Pirmudina, ūtruodina,
Tuos meitom puču dīnas:
Pirmudin rūzes sēju,
Ūtrudin maganiņes.
Trešdin beja leita dīna,
Meitom drēbes juovelej.
Caturdin silta saule,
Uz uoriņas sīna kost.
Pīktdin tāvs olu dora,
Es yudiņa nesējiņa.
Sastdin muote pyuru lika,
Es stuovēja rauduodama.
Svātdin juoja precinīki,
Man ustoba napuškuota.
Aizpuškuoju ustobiņu,
Nuslaucīju pagalmiņ';
Sajuoj tautas pogolmā,
Sīn pi vuortu kumeļinus,
Pīsējuši kumeļinus,
Saīt poši ustabā;
Saguojuši ustobā,
Padavuši lobureit.
Tyulit muote uz klētiņu,
Atnas boltu paladziņ';
Atnasuse paladziņu,
Apsagus' sav' galdiņu;
Apsaguse sav' galdiņu,
Īt uorā raudādama;
Ak tu munu durnū pruot,
Kū es nyu padarīj!
Poša sovu vīglū dīn'
Pa vuortim pavadīju.
326 [Preiļu D].

55806.

Pīrmūdiņ, ūtardiņ
Kiuļu sovu leigaveņu,
Jau trešdiņ, catūrdiņ,
Sadarēju ar leigaveņu.
Jau pīkdiņ, jau sasdiņ
Sarunuoju mīlus vuordus.
Jau svādinis reiteņā
Jyudžu sovu kumēleņu;
Jyudžu sovu kumēleņu,
Vyzynuoju leigaveņu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

55807.

Pīpējam, paši brāļi,
Savu sūru tabaciņ(u)!
Nedosim meitiņām
Par mutītes devumiņ(u).
159 [Jumurdas C].

55808.

Pieci graši kulītē
Kā dzenīši kledzanāja.
No tiem pirku sievai kurpes,
Sev zābakus šūdanāju.
148 [Jaunpiebalgas C].

55809.

Piepūties vien staigāju,
Piejozies zobentiņu;
Kas no mana pūtumiņa -
Neviens manis nebīstās.
358 [Rugāju Abr].

1. Pīzapyutīs vīn staigoju,
Pazagūzis vēderiņu;
Kas nu muna pyutumiņa -
Cyuka ceļa napagrīze.
358 [Rugāju Abr].

55810.

Sapīkusja vīn staiguoju,
I zjameitis naredzēj(u);
Kas nu muna pīkumeņa -
Cyuka ceļa naatgrīzja.
143 [Jāsmuižas D].

55811.

Saskaitiesi vien staigāja,
Cirvi aiz jostas aizbāzies:
Nāburg' tēvi nocirtuši
Senaudzēto ķērnes koku.
605 [Skolas].

55812.

Pie Ruņģiem saule lēca,
Pie Jērēm atspīdēja;
Vecais ķebris, tas sacīja:
Tur būs laba dzīvošana.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 502 -

55813.

Zvejniekos saule lēca,
Šmitīnos mēnesnīca;
Krieviņam, nabagam,
Ķipīts koras galiņā.
192 [Kosas C].

1. Zvejniekam saule lēca,
Mazpoļam mēnesniņš;
Ziņģīšam, nabagam,
Ķipīts koras galiņā.
605 [Skolas].

55814.

Uz Populi saule lēca,
Uz Greijalu gozējās,
Kančam bija smilgu rudzi,
Smuikam asas dzirnaviņ's.
Maz-Seskupam rauga abra,
Liel-Seskupam poda krānc [krāsns],
Kumpam bija balts galdiņis,
Tur tos viesus ēdināj',
Vastleņģam bij balta kanna,
Tur tos viesus dzirdināj',
Košķelam bij daiļas meitas,
Tur tos viesus guldināj'.
Runča rati, Muižniek' kurvis,
Pabērža vecais laukais zirgs;
Tie tos viesus aizvadīja
Pašā elles dibenā.
346 [Rencēny Vlm].

1. Aiz Putrānu saule lēce,
Aiz Ruduku nūrītē;
Rudukūs lobi rudzi,
Lozduos osis dziernaveņis.
559 [Rēzekne Rz apr.].

2. Rullī spoži saule lēca,
Daikā laba gozēšan',
Auckiņam rudzi mieži,
Uķīts tupu dzirnus kala.
(=Uzskaitīti māju vārdi.)
381 [Sēļu Vlm].

55815.

Uz Kaln-Zīli saule lēca
Uz Lej's-Zīli gozējās,
Tir lill lī, jun gai rī,
Uz lej's-Zīli gozējās.
Briežam bija smilgas rudzi,
Stierei asas dzirnaviņas,
Māram bija raugu abra,
Spaļam laba maizes krāsne,
Lāčkalnam bija baltas kannas,
Tur tos viesus dzirdināja,
Šalderam bija liela zāle,
Tur tos viesus dancināja.
Kazuļa kurvis, Dibena rati,
Karīš' jaunais drābļa loks,
Arinka saka(s), Strazda groži,
Krieviņa jaunie iemauktiņi,
Oldiņa Bembers, tas tas kučieris,
Brukšu brūnais kumeliņš.
Jaunā mājā cauri gāju,
Lāgas puišu neredzēju:
Citi līki, citi greizi,
Citiem kumpas mugurā.
Tas tos viesus ievadīja
Kires pura dibenā;
Tur viņi rūca, tur viņi dūca,
Mūžam saules neredzēja.
172 [Kārķu Vlk].

1. Dukurā saule lēca,
Ergatē gozējās;
Tumsis vāra kriķu putru,
Naugod' Jēcis laizījās;
Ziluž' vāģi, Stendes rati,
Damba Skujas kumeliņš.
145 [Jaunburtnieku Vlm].

55816.

Uz Pogām saule lēca,
Puntēs koša dzīvošana;
Kāužās amatnieki,
Upšās arī rabatnieki.
Abačās trīs meitiņas,
Tā kā lauka cielaviņas,
Visus mūŗus izknābāšas,
Circenīšus meklēdamas.
Puntēs saule lēca,
Pogās laba dzīvošana;
Kāužene bada stakle,
Nedod maizes nabagam.
čūreika, Nāreika
Tauri pūta patiltē;
Vecais ķīsis pāri brauca,
Klausās, kas tur spēlē.
(=Dziesmā minētās mājas atrodas )
(=Tērvetes pagastā.)
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

55817.

Krūziņās saule lēca,
Vilkos jauka dzīvošana,
Ratenieki smukas mājas,
Visapkārt ievas zied,
Vidū vecais bumbierītis
Nokaltušiem zariņiem.
čakši kalna galiņā
Visi vēji purināja.
Jēcis stūma, Svite vilka,
Mucinieku vizināja;
Mucinieku vizināja
Purva elles dibinā.
Kalna Kuncis labs vīriņš,
Tam aug birze sētsvidū,
Lejas Kunčam labi zirgi,
Bet tam slinki kopējiņi.
245 [Lutriņu Kld].

- 503 -

55818.

Tas Alfrids kā sietiņš
Visapkārt aptecēja;
Kalneišos saule lēca,
Leitanos norietēja.
319 [Plāteres Rg].

55819.

Piestrēbos šķidru putru,
Paguļos silmalē;
Paguļos silmalē,
Šķietu meitu klāt guļot.
Paceļos, paskatos:
Mana paša vēderiņš.
90(?).

1. Piesastrēbu miltenīcas,
Iesaguļu gultiņā,
Šķitu otru klātguļam, -
Manas pašas vēderiņš.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

2. Kam tu liji, lietutiņi,
Kam rasiņa rasināja?
Izvārīju biezputriņu,
Cerē puisi klātgulēt;
Cerē puisi klātgulēt:
Manis pašas vēderiņš.
104 [Ēdoles Vp].

55820.

Pīši muni, zuobaciņi,
Na par tīsu geļdejīt;
Skripu skrapu, zuobaciņi,
Zam munom kuojiņom.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

55821.

Pīpāju pīpiņu,
Jūdzu kumeliņu,
Lai mana sieviņa
Nerājas.
605 [Skolas].

55822.

Peipējam tebēceņu,
Cikom zaļi dyumi kyup;
Ruosjam tāvu, muomuleņu,
Cikom mums sīvys jims.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

55823.

Pīpiņ' man jo mīļāka
Par visām lietiņām:
Jūdzi teku kājiņām,
Pīpiņ' nesu rociņā.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

1. Pīpiņ' man vēl mīļāka
Nekā mana līgaviņa:
Sintu jūdžu kājām gāju,
Pīpiņ' nesu rociņā.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

55824.

Pīsādu, pīploku
Pi lobu ļaužu;
Mož mani pīlips
Tis lobumeņš.
44 [Bebrenes Il].

55825.

Plata upe, šaura laipa,
Kā tas var būt?
Aiz tās upes zaļa zāle,
Tas gan var notikt.
110 [Ērgļu C].

55826.

Pratušam, mākušam,
Tam turēt tēva zemi!
Kas neprata, nemācēja,
Ne dieniņas nedzīvoja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

55827.

Prototiemi, mākotiemi,
Tiem dzīvot šai zemē!
Kas neprata, nemācēja,
Ne dieniņas nedzīvoja.
241 [Lubānas Md].

55828.

Prīde segša, i egļa segša,
Bārzam bolta kalniņā,
Paeglīte lejiņā;
Prīd' ar egļi muosas beja,
Paeglīte ļaudaviņa.
170 [Kapiņu D].

- 504 -

55829.

Puiši meitas apsūdzēja
Supardentam Jelgavā,
Tur tām lika zirņus malt,
Dzirnu puse mugurā.
193 [Krapas Rg].

55830.

Putneņš tak upis molu,
Gruomoteņu rūceņā;
Ņas munam znūteņam,
Lai cerej sīvasmuoti.
326 [Preiļu D].

55831.

Nas, putnīn, mīļus vuordus
Da patimi galiņam!
Kai pīkusa spuornu goli,
Matīs jyuras maleņā!
170 [Kapiņu D].

55832.

Putra jāja, putra brauca,
Es tecēju kājiņām;
Es putriņu sadzēros
Pašā spaiņa dibenā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55833.

Putra putra, kāpostiņi,
Tie bij mani vadītāji:
Kāpostdienā es piedzimu,
Putras dienā es nomiru.
262 [Meirānu Md].

55834.

Pūce brauca Vāczemē
Ar baloža māmuļīt';
Kur mums būs cita pūce,
Kur baloža māmuļīt'?
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

55835.

Pūce Pūce, Vanadziņi,
Tie bij mani nāburdziņi:
Uz Pūcīti raugā gāju,
Uz Vanagu ugunī.
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

55836.

Pūrinīte pūrā brīn,
Mani leidza aicynoj.
Brīn tu poša, pūrinīt,
Es na pūra bridējiņa!
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

55837.

Pūt, ziemeli, nelaid salnas,
Laid ābelei noziedēti;
Laid ābelei noziedēti
Ar balto āboliņu(?)!
148 [Jaunpiebalgas C].

55838.

Pūšat tauri, bāleliņ,
Māsiņ' krīt dumbrājā!
Ne māsiņa viena krīt,
Krita visi bāleliņi.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55839.

Pyut, buoliņ, vara taurē,
Augsta kolna galiņā!
Lai izdzierda tei muosiņa,
Kura krīvu nūmalē.
35 [Baltinavas Abr].

55840.

Rankaļam, nabagam,
Upe trepes aiznesusi;
Jau Mičouns pie Dieviņa
Ar Rankaļa trepītēm.
263 [Mēmeles Jk].

55841.

Re kur nāk, re kur nāk,
Tas jau ir tas mūrenieks:
Ķelle roke, āmarīš,
Pindzelite sakume.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55842.

Redz kur jāja div bajāri,
Zīda pušķi zemi slauka!
Uzjāj vienu lielu ciemu,
Paskandina iemauktiņs.
511 [Zebrenes (Reņķes) Tk].

55843.

Redz acteņis uz galdeņa
Gordajū i kimuseņi.
Kas, muteitja, tev īdūs,
Ka rūceņis napajims?
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

55844.

Rīb tiltiņš pārejot,
Rīb i visa zemīte;
Tā zemīte tik nerīb,
Kā rīb mana dvēselīte.
195 [Kraukļu Md].

- 505 -

55845.

Rīgā mans tēvs māmiņa,
Vidzemē līgaviņa;
Rīgā man pirti kūra,
Vidzemē slotu lauza;
Rīgā mani nomazgāja,
Vidzemē nožāvēja.
90 [Drustu C].

55846.

Rīgas gaiļi agri ceļas,
Agri savu dziesmu dzied;
Tra lala la,
Agri savu dziesmu dzied.
110 [Ērgļu C].

55847.

Rītā braukšu uz Dobeli
Triju podu dzelzi pirkti;
Pie stangāmi dzelzi likšu,
Pie pakavas tēraudiņ'.
451 [Usmas Vp].

55848.

Runci runci, vāri putru,
Pāvils aizgāj' sēnes raut!
Runcis putru izvārīja,
Pāvils sēnes nepārnesa.
96 [Durbes Lp].

55849.

Saka mani niknu, bargu,
Bērtin bēru valodiņu.
Tas ir nikns, tas ir bargs,
Kas ar otru nerunāja.
241 [Lubānas Md].

55850.

Saki, saki, sakuliņ,
Ko redzēji Lietavā?
Sirmu zirgu jātenieku,
Jaunu meitu precenieku.
373 [Sarkaņu Md].

55851.

Soļts iudinis olūt(ā),
Soļts olūta maleņā;
Treis pučeites olūtā,
Treis olūta maleņā.
605 [Skolas].

55852.

Sanāciet, bāleliņi,
Māsiņai kāju aut!
Māsiņai jaunas kurpes,
Bez ziediņa neauniet!
203 [Kurmenes B].

55853.

Sargies, maizīt,
Nu tevi griezīs,
Izvilk' māmiņ',
Lielo dūcīt'.
316 [Piltenes Vp].

55854.

Sasaskaita kaituleits,
Svīda pinkas aizceplī;
Es, ustobu slaucīdama,
Vysas pinkas salasēju.
27 [Atašienes Rz].

55855.

Sasodīta Kārļa māte,
Kas Kārlīti vārdu lika!
Visas vārnas gaisā skrēja,
Visas kliedza: Kārli Kārli!
72 [Cesvaines Md].

55856.

Saule spīd, lietus līst,
Ķesteŗu nabagi bizenē;
Ķesteŗu nabagi bizenē
Pa Kromkuļu birsteleli.
112 [Ezeres Kld].

55857.

Saules myužu nūdzeivuoju,
Breinumiņa naredzēju;
Šūvosor īraudzēju
Vīnu brīdi teirumā.
605 [Skolas].

55858.

Saulīt' mazā gabalīnā,
Man notika nelaimīte:
Man nolūza zelta dūcis,
Āžam lipu skrūvējot.
405 [Smiltenes Vlk].

55859.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte:
Man nokrita zelta roze
No rožota kumeliņa.
374 [Sātiņu Kld].

- 506 -

55860.

Saulīt' mazu gabaliņ',
Man notika nelaimīt':
Man pazuda kumeliņš,
Vaŗa kalti iemauktiņ'.
540 [Jelgava Jg apr.].

55861.

Sāmu zemi izstaigāju,
Smilgām šūti zābaciņi;
Sāma meitas brīnījās,
Kā tās kājas nenosala.
110 [Ērgļu C].

55862.

Suopaceņi, bašmaceņi,
Tī dzeiveitis pūsteituoji;
Kuorkla veizis, vituškeņis,
Tī dzeiveitis pruveituoji.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

55863.

Sēžam kopā,
Amata bērni,
Tavs tēvs burvis,
Mana māte ragana.
605 [Skolas].

55864.

Sidrabs cāļu lasītājs,
Mincis bērnu krustītājs.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

55865.

Sirsniņ', man' drostaliņa,
Kur bij man tevi likt?
Ne tu stāvi azotē,
Ne klēpī auklējot.
72 [Cesvaines Md].

55866.

Sirsniņ mana, mužiņ, mana,
Kur gulēji šonaksniņ'?
Starp priedīti, starp eglīti,
Zem zaļo ozoliņu.
119 [Gaujienas Vlk].

55867.

Sit rakstā, sprigulīti,
Maizes tēva piedarbā!
Ja rakstā nesitīsi,
Rudzu maizi neēdīsi.
350 [Ropažu Rg].

55868.

Sitiet mani, kur sizdami,
Par galviņu nesitiet!
Par galviņu iesitot,
Notek karsti asintiņi.
115 [Galgauskas Md].

55869.

Sitiet, meitas, tripaciņu,
Nažālojit bašmaciņu!
Kod būs lobi tripaciņi,
Tod būs lobi bašmaciņi.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

55870.

Sitit, meitys, drapaku,
Nažālojit bociku!
Byus sirsņeņa, byus mīļais,
Byus bociku šyvējeņš.
143 [Jāsmuižas D].

55871.

Sīkajam liniņam,
Tam sīkāka pakaliņa;
Jaunijam bāliņam,
Tam gudrāks padomiņš.
605 [Skolas].

55872.

Sīksta liepa lūku plēsta,
Gudra veca māmuliņa;
Pierunāju vecu māti,
Noplēš' lūku liepiņai.
605 [Skolas].

55873.

Skaista augu, ganos gāju,
Dažam sirdi ēdināju:
Vecam ceļu parādīju,
Jaun' ar suni parīdīju.
286 [Nītaures Rg].

55874.

Skroderim visa maize
Adatiņas galiņā;
Kad nolūza adatiņa,
Tad maizītes ar pietrūka.
282 [Nīcas Lp].

55875.

Skroderīši, vēverīši,
Eita žīdu dīrājiet!
Cūka žīdu norējusi
Liela ceļa maliņā.
241 [Lubānas Md].

55876.

Skudra vija vainadziņu,
Pūlenī gulēdama.
Ej, skudrīte, dod manvienu,
Man jāiet tautiņās!
236 [Līvānu D].

- 507 -

55877.

Skutans Pīteri doncynuoja,
Ar vāzu dauzeidams;
Juo Pīters augstu lāktu,
Es ar vāzu nūdauzeitu.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

55878.

Slinkum, laiskum,
Laid man' vaļā!
Kad tev' pērīs,
Tad man sāpēs.
262 [Meirānu Md].

55879.

Smuka meitiņ', brūnu kleitu,
Tā staigāja raudādama;
Tā staigāja raudādama,
Pirtij malku lasīdama.
358 [Rugāju Abr].

55880.

Smuks puisītis žēli raud
Apkritušu vezumiņu;
Iesim, meitas, pacelsim,
Būs mums maizes arājiņš.
282 [Nīcas Lp].

55881.

Spēlmanīši mani brāļi
Dažu dienu badu mira.
Ne naksniņas gulējuši,
Ar kaimiņu spēlēdami.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55882.

Speiguleitja, vyzbaleitja,
Pyrmuo pučja pavasari!
Cytam vjāļi lopu navā,
Jau jei skaiški rozzīdjāja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55883.

Stopānmeitas [nāburgmeitas etc.]
. ikrītiņa
Pienā muti balināja;
Man nav tīra ūdentiņa
I svētdienas rītiņā.
239 [Lizuma C].

55884.

Stārķi stārķi,
gaŗkājīti,
Kam tu stāvi uz vienas kājas?
Vai tu sievu pazaudēji,
Vai mājiņa izpostīta?
605 [Skolas].

55885.

Stradi, rodi, olas dēj,
Rubesnīca perinā,
Raudivīte izvadāja
Pa ezera maliņām.
236 [Līvānu D].

55886.

Strādājiet paši mīļi,
Ka jums Dieviņš palīdzēs,
Izariet straujupīti,
Ecējiet ezeriņu!
224 [Lielvārdes Rg].

55887.

Sunīšam maizi devu
Dižu lielu gabaliņu,
Lai tas manu sētu sargā
Tumšu nakti, gaišu dienu;
Tumšu nakti, gaišu dienu,
Nelaiž skauģi sētiņā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55888.

Sunīts man labu dara,
Vistiņ' laba nedarīja:
Sunīts rej, tautas nāk,
Vistiņ' mēslus izkašņāja.
219 [Lestenes Tk].

55889.

Suņc i rāja ubadzeņi,
Muna bruoļa pogolmāji:
Lela kuļa mugorāji,
Zoru runga rūceņī.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

55890.

Suta ķeta, Ledaunieks,
Sūnu Jānis, Gaterēns,
Vīles vāciets, Dankas Marcīts,
Koča Palis, Spārnīn' Ādams,
Pilips, Mulda, Kainaizīts,
Bērzīc, Kublīc, Ozolīc.
(=Uzskaitīti cilvēku vārdi.)
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

55891.

Lielais Sēlis, mazais Sēlis,
Peļņa Sēdiņš nopakaļas;
Vecais klibais uzzopāja:
Rata beņķis astes galā.
(=Dziedāta par Peļņu un Sēļu m. saimn.)
273 [Mores Rg].

- 508 -

55892.

Vīksnas Anna, Bumbas Ģēda,
Ai Katrīna, pupu sula,
Ķieņu Juris, Mizu Jānis,
Āboliņu Pēterītis.
39 [Bārtas Lp].

55893.

Šķūrnieks, mūrnieks sviestu kūla,
Gruzne lēja zābakā;
Kamēr Mazgails sālī brauca,
Tikmēr Priede izklebēja.
605 [Skolas].

55894.

Svētdien iešu baznīcā,
Vai līs lietus, vai snigs sniegs,
Netaupīšu dārgu drēbju,
Mieloš' savu dvēselīti.
132 [Ikšķiles Rg].

55895.

Svētī, Dievs, man maizīti,
Tāli mana cepējiņa;
Beidzamo klaipu griezu
Daugaviņas maliņā.
281 [Neretas Jk].

55896.

Šķelmīts manis bāleniņis,
Mana vārda neklausīja;
Es zināju, es redzēju,
Kāda kuŗa zeltenīte.
241 [Lubānas Md].

55897.

Šmuka muna radinīte,
Koč naboguota.
Es jyus lyudzu, radinīte,
Nadzerit šalabaikas!
604 [Dažādi iesūtītāji].

55898.

Šo domāja, to domāja,
Sveši ļaudis daudz domāja;
To vis līdznedomā,
Ko domā sveši ļaudis.
192 [Kosas C].

55899.

Sudrabiņa gailis dzieda
Baltābola kalniņā;
Balta linu cielaviņa
Tek gailīti lūkoties.
127 [Grostonas Md].

55900.

Sukoj' sovus mateņus
Smolu grebentiņu,
Palaižu sovus mateņus
Pa dziļu jyuru,
Pluovuo muni mateņi
Pa dziļu jyuru.
605 [Skolas].

55901.

Sunīšam maizi devu
Pa lielam gobolam,
Lai jis mani naaiztiktu,
Kod es zogtu eju.
170 [Kapiņu D].

55902.

Suns iztrieca vecu meitu
Salāpītu pavēderi;
Es dev' suņam zaķu kāju,
Lai dzen meitu atpakaļ.
605 [Skolas].

55903.

Šaucs ar krauci līļejuos,
Ka šī lely gudrinīki:
Šaucjeits - poks, kraucjeits - švaks,
Redz kur smolki amatnīki!
606 [Vitebskas guberņa].

55904.

Še meitas vecākas,
Ne pate māte:
Še māte meitām
Krēsliņu cēla.
269 [Mežmuižas Jg].

55905.

Šei Zosīte šūvosor
Klyba vīn volkuojuos,
Kai Pīteri īsavēra,
Stuovu vīni statējuos.
143 [Jāsmuižas D].

55906.

Šķērsām koki, gaŗām koki,
Cauraugušas atvasītes.
Vakar šāvu, šodien krita
Silā raiba žagatiņa.
Asi malkas dedzināju,
Pusmuc' tauku tecināju.
358 [Rugāju Abr].

- 509 -

55907.

Šodien dien apdulus,
Nu vairs saul neredzēs;
Nu es jāj taut dēļ,
Nu vairs viņu nedabūs.
329 [Popes Vp].

55908.

Tā, māmiņa, tava vaina,
Ka es sīva, ka es pikta:
Kālab mani sīku, mazu
Sinepēmi ēdināji;
Sinepēmi ēdināji,
Nātrienā guldināji.
112 [Ezeres Kld].

55909.

Tabak, munu soldom zuoli,
Kur cik augi kuļs gars(?)?
Tabaciņa šņaukuotuojam
Nikod kuojas natecēj(a).
Kam īdevu snircinīti,
Tys pavedja gabaliņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55910.

Tebēceņ, soldon zuole,
Moksoj gūvi uolaveicu.
Kai peipēji, dyumi kyup,
Asariņas slaucīdams.
576 [Varakļāni Rz apr.].

55911.

Tebēciņš, soldonzuole,
Voi es tevi vīns volkuoju?
Šņauce Janka, šņauce Pīters,
Šņauce vacuo krūdzinīca.
414 [Stirnienes Rz].

55912.

Tebēceņ, tebēceņ,
Kas nūzoga tebēceņu?
Eudru meita, bebru meita,
Viņas puses sasku meita.
236 [Līvānu D].

55913.

Tebečnīča, raugu māte,
Brauc ar vienu līku ķēvi;
Man pašaibāleliņi
Brauc ar seši sirmi zirgi.
525 [Alūksne Vlk apr.].

55914.

Tam šelmami, tam blāznam,
Tam dīveiga ļaudaveņa:
Samolusja treis gryudeņi,
Izcap seši kukuleiši.
143 [Jāsmuižas D].

55915.

Tys Zigmans šūvosor
Nu pakrēšļa pakrēslīs.
Lūšņuodams tai sacēja:
Īmess man pogostā.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

55916.

Toujas Leize, mamzelīte,
Tai īkrita upitē.
Šermaks, suns ar mallu muti,
Tis puornesa vaiņadziņu.
14 [Alsviķa Vlk].

55917.

Tautas dēla dārziņā
Apaļš dzirnu akmentiņš;
Stāsti, jele, akmentiņ,
Savu dzīves gājumiņ'(?).
604 [Dažādi iesūtītāji].

55918.

Tavu stipru Pēteŗzāli!
Visi gurni nodrebēja.
Tā bij laba vēderzāle,
Visi gurni nodrebēja.
530 [Cēsis C apr.].

55919.

Tova vylna, muna vylna,
Byus muorceņa pylna;
Gona byus deļ cymdu zeču,
Vēļ paliks deļ gūda deča.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

55920.

Tei Margita gonūs guoja,
Muolu lyka ozotī;
Atsasāda pi veilītes,
Taisa dzeivus ciļvēciņus.
Ka tu, Jezup, gudrs puiss,
Īlīc dzeivu dvēselīti!
170 [Kapiņu D].

55921.

Tā nebija villainīte
Uzsedzama, nosedzama;
Tā nebija viena diena, -
Visu mūžu jādzīvo.
447 [Ulmāles (Ulmales-Labragas) Azp].

- 510 -

55922.

Tādu ērmu neredzēju,
Kā tai velna Vidzemē:
Ar vadžiem pupas šķēla,
Velšus vēla Daugavā.
378 [Seces Jk].

55923.

Tec teciņu, steidzies drīz,
Sīku olu skroderīt;
Pašuj manim riekstu kreklu,
Sīku olu kažociņu!
94 [Dunikas Lp].

55924.

Teciet viegli, kalti rati,
Pokaļ laba kumeliņa!
Dzīvo labi, tautu meita,
Pakaļ vecas māmuļiņas!
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

55925.

Teikšu, teikšu tētiņam,
Teikšu savai māmiņai:
Meitas dārzā guni kūra,
Rācenīšus cepināja.
261 [Mēdzūlas Md].

55926.

Teku dienu, teku nakti,
Sav' bāliņu meklēdama;
Tecēdama ietecēju
Tautu dēlu sētiņā.
231 [Līgatnes (Paltmales) Rg].

55927.

Tētīt, manu tēvainīti,
Māmiņ, mana māmuliņa,
Cik tu man tās mantas dosi?
Divi veci kažociņi
Un pusotru kamzoliņu.
Tētīt, manu tēvainīti,
Cik tu man tās naudas dosi?
Trīsdesmit sīkas naudas,
Sešdesmit veselās.
241 [Lubānas Md].

55928.

Tāvučam, ragaņam,
Kaņepuoju kraklu šivu,
Muoteicai, rogonai,
Cyuku saru vylnuonīti.
314 [Pildas Ldz].

55929.

Tidi-ri-di-ri-tam
Kas kait citam,
Klambaru puikam
Misēna taurīt'.
39 [Bārtas Lp].

55930.

Tradi radi ritam vecais nāk,
Vecā pakaļ, ko tik māk;
Jo tas vecais rikšu skrēja,
Jo tā vecā aulekšiem.
236 [Līvānu D].

55931.

Tilu talu stabulīte,
Ko redzēji ganīdam'?
Tiltā šāva, ezerā lādēj',
Kipars dancoja raibām biksām.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

55932.

Tīlu tīlu, rambu rambu,
Es mācēju kurpes šūt:
Ar pirkstiem drāti vilku,
Ar āmuru pieklapēju.
605 [Skolas].

55933.

Tirzas tirgā biju,
Tirgā zirgu pirku;
Tirgā zirgu pirku,
Ar čiganu miju,
Plinti ņēmu piedavām.
358 [Rugāju Abr].

55934.

Tiergā gāju, baznīcā
Ar to kazas kažociņu:
Man pašai kazas mājās,
Div sunīši ģērmanīši.
398 [Skrundas Kld].

55935.

Tīšām minu to dadzīti,
Kas celiņa maliņā:
Tas kājiņu badītājs,
Ne labuma darītājs.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55936.

Tīra vaŗa kamaniņas,
Izpušķots kamandeķis;
Man pašam brūni svārki,
Turku jēra cepurīte.
Es varēju prūšu meitas
Pār jūriņu vizināt.
236 [Līvānu D].

- 511 -

55937.

Trakam naža nedodiet.
Tas staigāja graizīdams;
Gudram prāta nedodiet,
Tas staigāja domādams.
241 [Lubānas Md].

55938.

Traks putru vārīja,
Traks dzisināja,
Traks trakam iedeva
Mieturi laizīt.
605 [Skolas].

55939.

Trika traka šī naksniņa,
Citu nakti netrikāšu,
Citu nakti Cēsu meitas
Atjūgs manu kumeliņu;
Atjūgs manu kumeliņu,
Aicinās man' klātgulēt.
148 [Jaunpiebalgas C].

55940.

Trim kārtām diena ausa,
Trim kārtām saule lēca;
Trim kārtām cēdru josta
Apkārt manu augumiņu.
281 [Neretas Jk].

55941.

Trim kārtām zelta josta
Ap resno ozoliņu;
Tas pieder tam puišam,
Kas neguļ dienasvidu.
242 [Lubejas Md].

55942.

Trīna žīdu pārbaidīja,
Žīds ielēca sīpolos.
Tikmēr tikmēr sīpolos,
Kamēr pāri burkānos.
318 [Plāņu Vlk].

55943.

Trīs bērziņi kalniņā
Sudrabiņa lapiņām;
Tur segloja jauni puiši
Trijdeviņi kumeliņi.
241 [Lubānas Md].

55944.

Treis gadiņi kultu guoju,
Treis vērdiņi nūpelnēju;
Par tū vīnu zyrgu pierku,
Par tū ūtru ļaudaviņu,
Par tū trešu laivu pierku,
Obi goli pazeltīti.
143 [Jāsmuižas D].

55945.

Treis gadeņi bērzeņš auga,
Ni gadeņa nazīdēja;
Caturtā gadeņā
Zalta zīdim nūzīdēja.
As tūs zīdus salasēju,
Lyku pyura dybynā.
170 [Kapiņu D].

55946.

Trīs merģels sešam pupam,
Kur jūs daiļ vazjas?
Lūkus plēst, vieri vīt,
Lāci vest pagaste.
445 [Ugāles Vp].

55947.

Trīs trīs, kas tie trīs,
Kas par lauku skrieties gāja:
Putras Jānis, tauku Jēcis,
Vidzemnieku Krišjānītis,
Tas ar būtu līdzi jājis, -
Ķēvei mazs kumeliņš.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

55948.

Trīs žīdiņi, nabadziņi,
Cūciņu kava raudādami;
Kad tā cūciņa iekviecās,
Tad tie žīdiņi atlecās.
112 [Ezeres Kld].

55949.

Tu Juoneit, lobs cylvāks,
Atnes Bronei yudisneņu;
Man ir myltu drupaneņe,
Iztaisīsim pluocineiti.
326 [Preiļu D].

55950.

Tu lelais boguotnīk,
Amja ar naudu skaitītūs!
Tev sāboki seikas naudas,
Maņ kurpītes sudobriņa.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

- 512 -

1. Tu Juoneit, bagaturs,
Ame(?) ar naudu skaitētīs!
Man vairuok sudrabiņa,
Na pi tevis seikas naudas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55951.

Tu Ignat, pupu zagļis,
Nadreikst' vilkt kažuciņa;
Kažuciņš aizskrabeis,
Pupas zūgūt atradīs!
503 [Višķu D].

55952.

Tu Jezup, lobs cylvāks,
Kam to guoji myltu zogtu?
As tjav sytu aimylynu,
Tu nūskrieji par kilynu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

55953.

Tu Alberti, lobs cilvāks,
Īsim obi teļu zogtu!
Ka tev dūs ai mylynu,
Tu aizskrīsi kilunē.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

55954.

Nasaliedzi tu, pranceit,
Ka Reigā vistu nadzonovi!
Tur iesita ar milinu,
Te atskreij par kalinu.
326 [Preiļu D].

55955.

Jezups mani aicynuoja
Uz kaimiņi ūlu zogt.
Tu nūzogi, es apēžu,
Tevi sauce ūlu zagli.
357 [Rudzētu D].

55956.

Tiul rudinis, kūki dzjelt,
Nūkreit lopys grīzdamuos;
Ajzguoj munys vīglys dīnys,
Bierst man gaudys asareņis.
606 [Vitebskas guberņa].

55957.

Tymsys dīnys, naspjeid saule,
Rudiņs myus' tyvojās;
Nazeļ miežy, nazjeļ pļovys,
Nadzīd skaļi tautys meitys.
606 [Vitebskas guberņa].

55958.

Tumsiņā, vakarā
Nedrīkstēju viena iet;
Vai bij dzilna, vai žagata,
Kas mežā kladzināja?
Nebij dzilna, ne žagata,
Tā bij tautu māmulīte.
605 [Skolas].

55959.

Tupu tupu, rāpu rāpu
Ierāpoju namiņā,
Tur atradu jaunas meitas,
Caunes gaļu vārījot.
Dodiet man, jaunas meitas,
Da zupiņas pasmeķēt!
Šās, zupiņas nedodamas,
Dod ar kausu par muguru.
241 [Lubānas Md].

55960.

Tupen rušen, tupen rušen,
Vai ir mīksti izcepuš?
Ja ir mīksti izcepuš',
Tad mēs abi ēdīsim.
211 [Ļaudonas Md].

55961.

Tupus tupi, tupenīti,
Gan es tevi tupenāšu;
Gan es tevi tupenāšu
Savā zoba galīnā.
192 [Kosas C].

55962.

Tupi, tupi, tupenīti,
Kas to tupi tupināja?
Kas to tupi tupināja,
Tas to arī lupināja.
212 [Launkalnes (Brantu) C].

55963.

Turi, turi, vot vot vot,
Sovu lobū kumeleņi!
Ka navari satuŗāti,
Pajam mani paleigā!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

55964.

Ubags, nabags,
Kur tu mani nesīsi?
Par sila kalniņu,
Par atmatiem.
112 [Ezeres Kld].

- 513 -

55965.

Uguns puisi, uguns puisi,
Rādi gaišu uguntiņu;
Ja tu gaiši nerādīsi,
Nokavēšu baznīcīnu.
148 [Jaunpiebalgas C].

55966.

Uguntiņa, atslēdziņa,
Abi cieti glabājami.
146 [Jaungulbenes Md].

55967.

Iz kalniņa pili taisu,
Zam kalniņa duroviņas;
Mani māmiņa muocēja
Ai smildziņu varunuot(?).
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

55968.

Upes Karla pirti kūra,
Krusta Kārli pērdināja:
Peries, manu Karlulīti,
Nu ir laba siltumīna!
439 [Trikātas Vlk].

55969.

Utes kož, galva niez,
Nav galviņas ieskātājas;
Māsiņ' galvas ieskātāja,
To nodeva tautiņās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55970.

Uzauga ozoliņš
Pie Rīgas vārtiem,
Nobira lapņas
Liepajā tiesa [Liepājas tiesā?].
Sajāja dižbajār',
Lielgabalnieki,
Sasēja zirgus
Pie dzelža vadžiem.
288 [Nurmuižas Tl].

55971.

Ūdentiņš, akmentiņš,
Tie dzīvoja saules mūžu,
Ūdens zemes lejiņā,
Akmens kalna galotnē.
198 [Krustpils D].

55972.

Ūdentiņš, akmentiņš,
Tie dzīvoja saules mūžu;
Mans bāliņis, gaisgrābslītis,
Ne pusmūža nedzīvoja.
97 [Dūres Vlk].

55973.

Ūzs nāc, ūzs nāc,
Ne tas ūzs viens nāc;
Bolderbratks līdz nāc,
Tas tas ūzs kustne.
445 [Ugāles Vp].

1. Mūkat, bērn, mūkat, bērn,
Ūzs nāk, ūzs nāk!
Ne tās ūzs viens nāc,
Mūs bāliš līdz nāc.
445 [Ugāles Vp].

55974.

Meitas, bāgam, meitas, bāgam,
Yuzas dzanas pakaļī!
Na tai maņyuzu bais,
Kai jo yuzu saiminīka.
174 [Kārsavas Ldz].

55975.

Voi īveņa, voi līpeņa,
Zīd celeņa maleņā!
Voi svaineite, voi māršeņa.
Patur munu kumeleņu!
Ni svaineite, ni māršeņa, -
Natureišu kumeleņu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Voi īveņa, voi lazdeņa,
Zīd celeņa maleņā!
Voi muoseņa, na muoseņa,
Patur munu kumeliņu!
Turādama, glaudeidama,
Sestīs poša komonuos!
170 [Kapiņu D].

55976.

Voi jau troka viņu muotja,
Sovu suni pakuorusja;
Pajāmusja palku rūkā,
Syt kai saldats barabanu.
606 [Vitebskas guberņa].

55977.

Vai egleit egleit,
Kam na zaļa zaļoi?
Kai man zaļai zaļuot,
Saule zorus kolta,
Upe caur saknēm tak.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

55978.

Oi aglona bazneicaņa,
Tovu skaistu cakulaņu!
Dzīd kundzans, vārdamīs
Uz tuo skaistuo cakulaņa.
170 [Kapiņu D].

- 514 -

1. Ai Oglyunas bazneiceņa,
Tavu skaistu cakuleņu!
Treis kundzeņi nūsēdēja,
Cakuleņus glaudeidami.
170 [Kapiņu D].

55979.

Ai suni, bezgodi,
Turi savu godu!
Kam gāji Dievam
Grāpeļu zagt.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

55980.

Es tū sovu buoleleņu
Nu tuolīnes vīņ pazynu:
Siermi zyrgi sabaruoti,
Kamaneņas nūraksteitas.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

55981.

Krita Anceitja
Ruociņu dūbī;
Pīters skrīn apleik
Zvīgdams un rākdams.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

55982.

Kristamuote, ķeselēte,
Nasaceļ lelumā!
Ka tev beja zalts, sudobris,
Nasoj poša dzeivuodama!
44 [Bebrenes Il].

55983.

Kū es beju sarībusi
Tik jauna i Laimiņai:
Ni man gūvu slaucamūs,
Ni kumeļu braucamūs.
503 [Višķu D].

55984.

Nerunāt nerunāju,
Kad man [nav?] laba valodiņa;
Kad nebija mīļi vārdi,
Kad man [Tad nav?] gudris padomiņš.
7 [Aizkraukles Rg].

55985.

Pipēt, tavu daiļumeņu
Da patim vacumam!
Bruņu svuorki mugurā,
Baravika capurēte.
44 [Bebrenes Il].

55986.

Pīci suņi, sasta kuce,
Kur šudiņ skraidijot?
Pa pūrim, pa mežim,
Myus' muoseņas meklejūt.
503 [Višķu D].

55987.

Skaisti saule reitā lēce,
Skaisti saule nūrītēj';
Skaisti dzymu, skaisti augu,
Skaisti myužu nūdzeivuoj'.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

559871.

Godam turu labu zirgu,
Godam labu saiminieci;
Godam gāju, godam braucu,
Godam mani daudzināja.
423 [Svētes Jg].

55988.

Skaiti, meita, pātarus,
Kādi tavi pātari;
Stīpa lūza, nagla sprāga,
Pat' iesprāga aizkrāsnī.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55989.

Vai tādēļ leitis būšu,
Kad man leiša valodīna,
Kad man leiša valodīna,
Leiša svārki mugurā?
535 [Grobiņa Lp apr.].

55990.

Vaicā kungi, vaicā kalpi:
Kam tā nauda lieti der?
Der tā nauda ēsti, dzerti,
Apģērbt daiļu augumiņu.
163 [Kalētu Lp].

55991.

Vaļa man vest ūdeni,
Vaļa tēva zemītei!
Kas vaļiņas man nedeva
Spējušam, mākušam?
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

55992.

Var apaut taidas kūrpes,
Kad es īšu, brakšēt brakš;
Var apīļkt taidus svuorkus,
Kad es īšu, čaukstēt čaukstēs.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 515 -

55993.

Vāri, vāri, līka Ģēda,
Klāviņam biezu putru!
Klāviņs tevim pataisīs
Mazu mazu mieturīti.
453 [Vadakstes Jg].

55994.

Vārij, māte, biezu putru
Melnajā katliņā,
Pie tās putras vēl tur damet
Pa tiem gaļas kumosiem!
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

55995.

Vuorna soka: krā krā,
Žydam zyrgu nūzoguse;
Žydam zyrgu nūzoguse,
Zam akmiņa nūlykuse.
389 [Silajāņu Rz].

55996.

Vecam Nēzam dzelzu zobi,
Gribēj' mani saplosīt.
Es uzkāpu eglītē,
Nēzam zobi noklabēja.
287 [Nogales Tl].

55997.

Vacuo muote, čabaruoja,
Ej ar maņi tacātūs!
Jo tu maņi aiztecēsi,
Pajem munu tāva zemi.
389 [Silajāņu Rz].

55998.

Vecai mātei zili zobi,
Gribēj' mani iekamšēt.
Manim bija gaŗas kājas,
Es par sētu kaņepēs.
460 [Valkas Vlk].

55999.

Vecais Rūna, gaŗvēders,
Rukus sēja vīdū Rūjas;
Uzaug lieli, bija sūri,
Ēda lūpas staipīdams.
(=Rūnas: mājas Sēļu pag.)
381 [Sēļu Vlm].

56000.

Vacais tāv, vacais tāv,
Stuosti bārnim posaceņu!
Par maizīti, par naudiņu,
Par kuņdzeņa dvēselīti.
605 [Skolas].

56001.

Vacīs tā(v)s, siermu buordu,
Cyukys gona uobulā.
Kū tu goni, vacīs tā(v)s,
Tjav nivīna rukuleiša!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

56002.

Vacais tāvs cyukas gona
Boltajā uobulā;
Pats gulēja uz akmiņa,
Cyukas buordu rušinuoja.
358 [Rugāju Abr].

56003.

Vacys tāvs, sierma buorzda,
Pa siļaņi kozys gona.
Apjād vylks vysys kozis,
As ganeišu kumeļaņus!
26 [Asūnes D].

56004.

Veci vien, veci vien,
Ko mēs veci darīsim?
Naktī kopā gulēsim,
Dienā kopā strādāsim.
236 [Līvānu D].

56005.

Velns to zin par tumšo nakti,
Kas to skādi padarīj'?
Tā dziedāja zvārtavieši
Vecā plutu krodziņā.
Gaujenieši tā dziedāja
Kā vācieši baznīcā.
99 [Dzelzavas Md].

56006.

Vēl nav audzis tāds kociņš,
Uguns liesmu nesaēsts;
Vēl nav audzis tāds dēliņš,
Daiļu skuķu nepārspēts.
275 [Mērmuizas (Mžru) Vlm].

56007.

Vēzis ņēma līgaviņu
Asarami saderētu.
Es vēžam atspītēš',
Es tam upi izlaidīšu.
Ja tu upi izlaidīsi,
Es tev svārkus sagrauzīšu.
Ja tu svārkus sagrauzīsi,
Es tev šķēres saulauzīšu.
189 [Kokmuižas (Koku) Vlm].

- 516 -

56008.

Vilkam labi, vilkam labi,
Ne tam vāģu, ne ragavu,
Ne tam māte klaipu cepe,
Ne ielika kulītē.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

56009.

Vysas pļovas aiz upītes
Pylnas zeida pavadīnu:
Ziernīts auga kaļneņā
Raibūs zīdeņu pylns.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

56010.

Visi gaiļi nodziedāja,
Mūsu gailis nedziedāja;
Mūsu gailis ieķēries
Nāburg' tēva biksītēs.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

56011.

Visi koki līdume,
Ozoliņa vien navaid;
Visi brāļi istabe,
Pēterīša vien navaid.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

56012.

Visi ļaudis brīnījāsi
Gar to manu vezumiņu;
Neviens labi nezināja,
Kas manai vezumai.
Pieci podi roņa tauku,
Pieci mārki mārciņai.
40 [Basu (Bases) Azp].

56013.

Vysi mozi akmenstiņi
Dauza munus zuobociņus;
Vysas mozas meitenītes
Paleidzēja maņ dzeivuot.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

56014.

Visi saka, visi saka:
Palīdz' man, palīdz' man!
Vai es biju kumeliņš,
Ka es visiem palīdzēšu?
15 [Alūksnes Vlk].

56015.

Vysi sveši, vysi sveši,
Nav nivīna pazeistama;
Vysi muni pazeistami
Gul zam zaļom valanom.
358 [Rugāju Abr].

56016.

Vusu dīnu šlendereju,
Tukšī kouli mugurā;
Geida sīva, geida bārni
Zaļuos acs grūzēdami.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

56017.

Vīvuļo vāvuļo,
Kur tā vaina cēlusies?
Vai pirtī palāvē,
Vai kalnā istabā?
41 [Bauņu Vlm].

56018.

Viena zeme, viena saule,
Nevienāda pasaulīte:
Citam zelts, sudrabiņš,
Citam gaužas asariņs.
422 [Svētciema (Sveiciema-Jaunsalacas) Vlm].

56019.

Viesēt biju aicināta,
Viesēdama godu kopu:
Neizdzēru visu sava,
Neapgāzu biķerīti.
355 [Rucavas Lp].

56020.

Vysu zemi apstaiguoju,
Taidas štukas naredzēju:
Gaiļam rogi, vuornai ciči,
Keiļam seši syvāneņi.
605 [Skolas].

1. Skatatiesi, veŗaties,
Kādi štuki tīrumā:
Gaiļam ragi, vistai ciči,
Vepram pieci sivēniņ'.
262 [Meirānu Md].

2. Ļaudīs lely breinumeņi
Par deveini teirumeņi:
Gaiļam zūbi, cyukai rogi,
Vepram seši sivieneņi.
605 [Skolas].

3. Pazaverit, jūs ļautjeņi,
Kaida laimje acieplī;
Gaiļam sadly, cyukai rogi,
Vepram seši siveniņi.
605 [Skolas].

4. Moza beju, lēl' izaugu,
Tuodu čudu naredzēju:
Vystai ciči, coukai rogi,
Akmiņam rūkas kuojas.
44 [Bebrenes Il].

- 517 -

56021.

Klausīs, muna ustabiņa,
Es stuosteišu posaciņu!
Gaiļam ciči, cyukai rogi,
Vuškai seši sivēniņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

56022.

Tādu ērmu neredzēju,
Kā augstā kalniņā:
Vistai ragi, cūkai sekste,
Kazai sieksts mugurā.
378 [Seces Jk].

56023.

Nedod Dievs tādas bēdas,
Kāda bēda kaimiņam:
Piecas cūkas alavnīcas,
Kuiļam četri sivēniņi.
236 [Līvānu D].

56024.

Vīriņ, manu labulīt,
Ielaid mani sētiņā;
Es tev sprēžu, es tev roču [=sprēžu]
Aizpērnējās pakaliņas.
545 [Krustpils D apr.].

56025.

Vucin, kucin,
Kurin pierti!
Vuškeņ, sīveņ,
Piertī ej!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56026.

Zagļi zagļi Barisoņi,
Greconīši vēl leluoki;
Barisoņi zvanu zagļi,
Greconīši mārgu zagļi.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

56027.

Zajigraju, muzykant,
Šūgod sīvas nadabuosi;
Reigā lini kabakā,
Sātā lini nasukuoti.
503 [Višķu D].

56028.

Ko, Anneņ, prīcuojīs,
Šūgod kuozu tev nabyus!
Ni izauga rudzi mīži,
Ni apeiņi duorzeņā.
605 [Skolas].

56029.

Zaļa puķe, bolti zīdi,
Mošeņ jai kolers taids;
Jauns meita, runoj gudri,
Mošeņ jai parads taids.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56030.

Zaļa zāle smuidra zāle,
Vēl smuidrāks maurēnītis;
Leišu dēls smuidris dēls,
Vēl smuidrāks Krievu dēls.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56031.

Zalta gailītis padzīda
Reigas turņa galeņā.
Lēc, gaileiti, tu zemē,
Īsim obi Vuoczemē!
389 [Silajāņu Rz].

56032.

Zili, melli dūmi kūpa
Viņā meža maliņā;
Kā tie zili nekūpēs,
Nātru kaulus dedzināja?
296 [Ozolnieku Jg].

56033.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kur palika tēvs ar māt':
Tēvs ar māti āzi kauj,
Gaļu sāla toverī.
273 [Mores Rg].

56034.

Zinu, zinu, kas tur bija,
Zaļā bērza birzītē:
Pate māte rīkstes grieza,
Zaķīts kūla kankalīšus;
Zaķīts kūla kankalīšus
Ar pakaļas kājiņām.
439 [Trikātas Vlk].

56035.

Zynu, zynu, nasacīju,
Muoku, muoku, nadarīju;
Lai muocēja, lai darīja
Pa sovam pruotiņam.
389 [Silajāņu Rz].

56036.

Zīd īveņa, zīd lazdeņa
Lela ceļa maleņā,
Kab es marga nyu bejuse,
Byut' vainugu nūvejuse.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 518 -

56037.

Zīdu laiva apsaguozja
Pošā jyuru vidiņā.
Soka laiva: brakšu brakšu,
Zūbiniņi: šņakšu šņakš.
605 [Skolas].

56038.

Ziemu sniga sniedziņš,
Vasaru zālīte,
Rudeni aukstais
Ūdentiņš.
112 [Ezeres Kld], 302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

56039.

Zeile čīcja driviņā,
Kolpa dryvas maliņā,
čīci, zeilīt, i načīci,
Es na kolpa ļaudaviņa.
494 [Viļānu Rz].

56040.

Zīlītēm, žubītēm
Pa saujai kaņepīšu;
Jaunajām meitiņām
Pa saujai sudrabiņa.
211 [Ļaudonas Md].

56041.

Žeidiņam malna buorzda,
Skaista caunu capureit';
Žeidīnei smīkli guoja,
Uz tuo žeida verūtīs.
168 [Kalupes D].

56042.

Žīdiņi žīdiņi, žagariņi,
Tavu gārdu tabāciņ';
Ik es šņaucu, ik es pirdu,
Ik es tevi pieminēju.
96 [Durbes Lp].

Dažas jaunlaiku dziesmas un aizguvumi

56043.

Agruok laiku jaunas meitas
Dīvu vīn pīminēja;
Nav vēļ gods atpakaļ,
Suoka puikas kairinuot.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

56044.

Audzi kupla, tautu meita,
Kā liepiņa līgojies!
Nāk bitīte, ņem ziediņu,
Aiznesdama tautiņās.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56045.

Brauču, brauču tiergā,
Grīžu, grīžu skripkā;
Atsavieru atpakaļ,
Navā sīvas komonuos.
Dui dui pakaļī,
Stabulīte lupatuos.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

56046.

Dzīd, Dīveņ,
Skaņ balseņ,
Tei ir grāku pelnīšona,
Na myužeiga dzeivuošona.
Dzīd, Dīveņ, skaņ balseņ!
170 [Kapiņu D].

56047.

Gŗūti gŗūti vēji pūta,
No ziemeļiem atnākdami;
Vēl gŗūtāki bālēliņi,
Gŗūtu dienu dzīvodami.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56048.

Kas dzīvāja gaisu dzīvi,
Tam nenāca melna nāve,
Tam atnāca balta nāve,
Lai aizveda dvēselīti.
548 [Liepāja Lp apr.].

56049.

Ko ar tādu darīsim,
Kas kuļ savu līgaviņu?
Liksim dziesmu grāmatā,
Lai sludina baznīcā.
358 [Rugāju Abr].

56050.

Kristamāmeņ, dzjadzuliņ,
Kai pa poļsku havaric!
čuda čuda, dzīva dzīva,
Ja pa poļsku havarila:
Sivyi koņ, jasna griva,
Pakausteiti kumeliņi.
78 [Dagdas D].

56051.

Ku pasamiegā,
Tu bajoreli,
Muni, varga merģeli;
Tu bajorelis,
Es naudienele,
Keip muiduj suderiesim.
(=Leišu.)
355 [Rucavas Lp].

- 519 -

56052.

Ķepu ķepu, zero zero
Lībā vata gaviņlī;
Ne nav ķepu, ne nav zero,
Tipa staskai tesmā tamei.
(=Sagrozītā valodā: puķe puķe,)
(=roze roze.)
185 [Ķieģeļu Vlm].

56053.

Pirc, bāliņ, zīda zeķes
Lakotām kurpītēm;
Lakotām kurpītēm,
Zeltītām sprādzītēm.
127 [Grostonas Md].

56054.

Seņuok beja taidi laiki;
Es staiguoju bosom kuojom;
Tagad vysi cyuku goni
Kalašūs da kamašūs.
466 [Vārkavas D].

56055.

Smuka, kupla tā eglīte,
Kur svecītes spīguļo;
Trādi-rādi-rādi-rādi
Kur svecītes spīguļo.
Pēters, Jānis, Spricis, Kārlis,
Tie ar bulkām mielojās.
Ņem, māsiņa, kliņģerīti,
Es tos saldos kampatiņus!
91 [Druvienas C].

56056.

Smuks i dails latvju dāls
Zīmu dzyma zīmeņā;
Zyls i malns krīvalāns
Koč i auga vosorā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

56057.

Stāvi, stāvi, tu, merķel(?),
Es to Ķirku nepaķel,
Ka tu mani izbungāji,
Pa polonku(?) važodams.
443 [Turlavas Kld].

56058.

Žamojtelis jāja
Uz to žilnojeli.
Vīri, apsastojat,
Koja teķenē.
(=Leišu.)
39 [Bārtas Lp].

56059.

Svuotiņami lobas drēbes,
Dakazaļi [=Pierādīja] naudas daudz;
Syp, syp, niželei [=Ber, ber, nežēlo],
Dvacyc pīcu [=divdesmitpieci] nažāloj!
Man pīkusa rūkas kuojas,
Vašu kašu [=Jūsu putru] vuorējūt.
466 [Vārkavas D].

1. Andrivam bruoleišam
Dakazaļi naudas daudz;
Sip pa boļše, sip pa boļše, nažeļej!
Vašim, kašu vuorejūt,
Perednīks izgarel.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

56060.

Vai vai jūdu ļauds,
Kam to mūsu Jēzuliņu
Tikai gŗūti mocījāt?
Sējiet rokas, sitiet naglas,
Laidiet Jēzus vaļā.
Jēzus uzskat' mīļo Māru,
Ietin zīda palagā,
Ieliek zelta šūpulī,
Sauc eņģeļa pašūpot.
Sak, eņģelis šūpodams,
Aiju pu Jēzuliņ,
Nebūt', Jēziņ, tu piedzimis,
Mēs būt' visi pazuduši.
235 [Litenes Md].

56061.

Cauri gāju Dieva namam
Trīsēdama, drebēdama.
Eņģelīši man vaicāja:
Ko tu trīsi, ko tu drebi?
Kā netrīsu, kā nedrebu,
Grēki moka dvēselīti.
Ej pie Dieva, krīt pie kājām,
Tad viņš tavus grēkus piedos.
235 [Litenes Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu