SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 436 -

1. Zīmes, zīmlemšana, zīlēšana

34083.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Vaidi būs šai zemē:
Vaidu bitīt' ij atnāca,
Spārnu galus locīdama.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

34084.

Bizmaniņa bizmaniņa,
Kuŗu pusi mani vesi,
Vai uz kalnu, vai uz leju,
Vai uz kroga pakalnīti [=kapsētu]?
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Margrieta margrieta,
Kur tu mani vedīsi,
Vai kalnā, vai lejā,
Vai žīdu kapos?
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34085.

Liegi mani žagas rāva,
Kas jel mani pieminēja?
Vai piemin tautu dēls,
Vai tautieša māmulīte?
224 [Kabilē (Kld)].

34086.

Lēni mani žagi rāva,
Tāli mani pieminēja:
Piemin māsa, malt iedama
Bargu tautu maltuvē.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

34087.

Mīksti mani žagi rāva,
Kas gan mani daudzināja?
Tā māsiņa daudzināja,
Kas citā maliņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34088.

Mīksti mani žagi rāva,
Kas gan mani pieminēja?
Piemin mārša, malt iedama,
Māte, vietu taisīdama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mīksti mani žegi rāva,
Kas tik mīļi pieminēja?
Piemin mani māmulīte,
Azaidiņu vārīdama.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

2. Mīksti mani žagi rāva,
Tālu mani daudzināja;
Daudzin' mārša, malt iedama:
"Kur māsīca malējiņa?"
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3. Mīksti mani žagi rāva,
Tālu mani pieminēja:
Piemin māršas, malt iedamas,
Māte, ganus vadīdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

4. Žagi mani rītā rāva,
Žagi rāva vakarā:
Piemin mārša, malt iedama,
Māte, cisas [vietu] taisīdama.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5. Viegli mani žegus rāva,
Tālu mani pieminēja:
Piemin mārša, malt iedama,
Māte, putru vārīdama.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

- 437 -

6. Vīgļi mani žogs nūruov'e,
Tuoļi mani pīmin'ēje:
Pīmin muosa, molt' īdama,
Muot', ustubu slauc'eidama.
422 [Līvānu pag. D].

34089.

Mīksti mani žagi rāva,
Kas jel mani pieminēja?
Tā māsiņa pieminēja,
Kuŗa tāļu tautiņās.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

34090.

Mīški mani žagi rāva,
Tāli mani pieminēja:
Tās māsiņas pieminēja,
Kas augām vienu viet'.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Viegļi maeni žogi rāeva,
Tāeli maeni pieminēja:
Tās māesiņas, tie brāelīši,
Kur ougām vienu viet'.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

34091.

Mīksti mani žagi rāva,
Tālu mani pieminēja:
Tālu mana māmulīte,
Tālu mani bāleliņi.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

34092.

Rauj man žags, vaicā tautas:
Kas tev', svešu, pieminēja?
Vai man' vaire nepiemin
Mani balti brāleliņi?
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

34093.

Viegli mani žagus rāva,
Kas lai manis pieminēja?
Tie tālie bāleniņi
Gaida sērst aizietam.
216 [Ventspilī].

34094.

Viegli mani džagi rāva,
Tālu mani pieminēja:
Rīgā man lieli radi,
Austrumāje bāleliņi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34095.

Nedod Dievs tā redzēt,
Ko redzēju sapinā:
Es galviņu izsukāju,
Ūdenī stāvēdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

34096.

Žagatiņa džidžināja,
Dzirdēs jaunu valodiņu:
Dzirdēs vecu nomirstam,
Dzirdēs jaunu piedzemam.
224 [Kabilē (Kld)].

34097.

Žagatiņa zvardzināja,
Dzirdēs kādas valodiņas:
Tautiešam nomiruse
Saderēta līgaviņa.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

34098.

Šķībi kaza ragus nese:
Vai uz sniegu, vai uz lietu;
Augši kaķis laizījās:
No tālienes viesi nāks.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34099.

Zinu, zinu, protu, protu,
Brūte būšu šoruden:
Sidrabota roze zied
Magonīšu viducī.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

34100.

Trīs māsiņas linus rāva,
Cielaviņa baru veda;
Atskrej vēja vanadziņis,
Parauj bara vedējiņu.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

34101.

Vakar kaza velējās
Dziļupītes maliņā:
Vai būs lietus, vai būs sniegs
Vai salniņa pakaļā.
57 [Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)].

- 438 -

55267.

Atpakaļ šķeterēju
Vacuos muotes dzeipureņu;
Atpakaļ, Dīva suņi,
Par tuos munas gonu dīnas!
143 [Jāsmuižas D].

55268.

Apsjadz mani, muomuleņ,
Ostoņneišu paladzeņ(u),
Lai atbraucja tautu dāls
Ostoņdanci kumeleņ(u).
326 [Preiļu D].

55269.

Augsti kaķis laizījās,
No tālienes viesi būs:
Še atbrauca no Vāczemes
Mātes meitas rādīties.
236 [Līvānu D].

55270.

Augstu augstu zīle lēca,
Uz akmeņa dancodama;
Būs tam mūsu sirmausim
Šogad atkal liela laime. (?)
190 [Kokneses Rg].

55271.

Brauču dīnu, brauču nakti,
Skuju reiksti rūciņā.
Kas var skujas saskaitīt,
Tys var mani samaituot;
Ni var skuju izskaitīt,
Ni var mani samaituot.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

55272.

Buram būrt, zagļam zagt,
Obim loba naturēt!
Buram būrt pūra syunas,
Zagļam juot kūka zyrgu!
143 [Jāsmuižas D].

55273.

Cērt, cērt, bāliņ,
Zoben krust!
Cērt vell, cērt skauģ,
Trīs gabalos!
17 [Ances Vp].

55274.

čučēt gāju, gulēt gāju
Zem resnaja ozoliņa,
Lai aug mani dēli, meitas
Kā resnie ozoliņi.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

- 439 -

55275.

Es ītinu puiša pruotu
Boltā dīgu komulā,
Lai jam mani naizdevās
Pjēc juo pruota dancinuot.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

55276.

Es mūžai apjēmos
Tumsai suni nerīdīt;
Tumsai suni rīdīdama,
Norīdīju bāleniņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

55277.

Es redzeju sapinīs,
Vilks aiznesa baltaitiņ';
Vai būs rītu, vai parīt
Mūs' meitām precinieki?
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

55278.

Es tās savas maizes krās(n)s
Gluži tukšas neatstāj(u);
Ja ar' citu nevarēju,
Iemet' malkas gabalīn(u),
Lai tas mans arājīns
Bez maizītes nedzīvot(u).
476 [Vecpiebalgas C].

55279.

Jau es pērn, jau aizpērn
Es redzēju sapinā:
Iesažāva tas puisīts
Tai pakalnes liepiņā.
198 [Krustpils D].

55280.

Ka es guoju tautiņuos,
Lozdas vāza pazaņēme;
Lozda beja svātīs kūks,
Lozda bļēņu nagribēja.
35 [Baltinavas Abr].

55281.

Kas man dotu to meitiņu,
Ko redzēju sapenī?
Balta seja, sārti vaigi,
Zelta kronis galviņā.
119 [Gaujienas Vlk].

55282.

Ko, zīlīte, tu čīkstēji
Mana ceļa maliņā?
Vai tu man prieku stāsti,
Vai bēdīgu vēsti nesi?
119 [Gaujienas Vlk].

55283.

Kūko, sila dzeguzīte,
Sausā priedē tupēdama!
Cik reizītes tu kūkosi,
Tik gadiņus nodzīvošu.
460 [Valkas Vlk].

55284.

Kūko, mana dzeguzīte,
Cik gadiņus es dzīvošu!
Izkūkoja vienus piecus,
Vēl kūkoja otrus piecus.
Ai Dieviņ, gaŗš mūžiņš,
Īlgus gadus jādzīvo!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55285.

Lādat mani, lādētājas,
Man nenieka nekaitēs!
Gluds akmens, dziļš ūdens,
Nogrims pašas lādētājas.
398 [Skrundas Kld].

55286.

Met kristu, bruolīt,
Garā ceļā laizdamīs!
Garā ceļā daudz upīšu,
Cyta loba, cyta ļauna.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

55287.

Mute niez, mute niez,
Kas kukuli atnesīs?
Smuks puisītis gaŗām tek,
Balts kukulis padusē.
129 [Gudenieku Azp].

55288.

Nededzi skaliņu
Skaliņa galā!
Nekāsi vilniņas
Veļu vakarā(?)!
605 [Skolas].

55289.

Paldies saku, tev māmiņa,
Par to vieglu dvēselīti!
Uz akmeņa nesēdēji,
Mani mazu lolodama.
245 [Lutriņu Kld].

55290.

Posoki tu man, Laimeņ,
Kas tev beja par sapynu!
Byus tev borgs oruojiņš,
Līsi gaudas asariņas.
168 [Kalupes D].

- 440 -

55291.

Pasoki tu, mun' muoseņ,
Kū redzieji sapynā!
Cyukai rogi, gaiļam ciči,
Kozai mozi sivieneņi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

55292.

Saki, saki, sakulīti,
Ko redzēji sapenā!
Es redzēju sapenā:
Zivs ar zivi bučojās.
605 [Skolas].

55293.

Nadūd Dīvs tuo redzēt,
Kū redzēju sapynā:
Klybu vylku atlācūt,
Siermu kēvi aizvadūt.
89 [Dricēnu Rz].

55294.

Puti, puti, pelnu bedre,
Nu pārvedu līgavīnu;
Ja tu labi izputēsi,
Būs man laba līgavīna;
Ja tu labi neputēsi,
Būs man slikta līgavīna.
66 [Bunkas (Bunkas-Ordangas) Lp].

55295.

Sliktu sapini redzēju,
Šo naksniņu gulēdama:
Sev galviņu izsukāju
Līdz pusei ūdenī.
281 [Neretas Jk].

55296.

Šonaksniņu negulēšu,
Uguntiņu nerausīšu,
Līdz izvilkšu zelta šņori
Caur sudraba ozoliņu.
245 [Lutriņu Kld].

55297.

Tāvs ar dālu stulpu roksta,
Pī to stulpa kristu syta,
Pī to krista daīdami,
Vysus svātus pīminēja.
35 [Baltinavas Abr].

55298.

Vīgļi mani žogi ruovja,
Tuoļi maņi pīmiņāja;
Pīmīāja tei māmiņa,
Kura mozu izaudzēja.
314 [Pildas Ldz].

1. Vīgļi mani žogi ruova,
Tuoļi mani daudzinuoja;
Tei māmiņa daudzinuoja,
Kur' dēliņu auklējuse.
358 [Rugāju Abr].

2. Tuoļi mani žogi ruove,
Tuoļi mani pīmiņāja;
Pīmiņ mani tys cīmeņš,
Kur aug muns oruojeņš.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55299.

Vīgli mani žogs nūruova,
Tuoļi mani pīminēja;
Sveša muote pīminēja,
Dālam vītu taisīdoma.
89 [Dricēnu Rz].

55300.

Žagi mani rītā rāve,
Žagi rāve vakarā;
Tā māsiņa daudzināja,
Kas svešā maliņā.
391 [Sinoles Vlk].

55301.

Sebu man žagus rāva,
Kas tik sebu pieminēja?
Piemin mārša malt iedama,
Māt' azaidu vārīdama:
Nav uguņa kūrējiņas,
Nav ūdeņa nesējiņas.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55302.

Mīksti mani žagi rāva,
Kas jau mani pieminēj'?
Piemin tautas vīkšdamies,
Svešinieki paļādam.
476 [Vecpiebalgas C].

55303.

Gaŗi mani žagi rāva,
Tālu mani pieminēja;
Tālu mani pieminēja,
Tālainie brāleliņi.
263 [Mēmeles Jk].

55304.

Sīvi mani žagas rāva,
Tāļu mani pieminēja;
Piemin mani tautu dēls,
Pats gultiņu taisīdams;
Pats gultiņu taisīdams;
Pats maliņu sildīdams.
21 [Apriķu Azp].

- 441 -
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu