SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

IERAŽAS UN MĀŅI

- 436 -

1. Zīmes, zīmlemšana, zīlēšana

34083.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Vaidi būs šai zemē:
Vaidu bitīt' ij atnāca,
Spārnu galus locīdama.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

34084.

Bizmaniņa bizmaniņa,
Kuŗu pusi mani vesi,
Vai uz kalnu, vai uz leju,
Vai uz kroga pakalnīti [=kapsētu]?
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Margrieta margrieta,
Kur tu mani vedīsi,
Vai kalnā, vai lejā,
Vai žīdu kapos?
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34085.

Liegi mani žagas rāva,
Kas jel mani pieminēja?
Vai piemin tautu dēls,
Vai tautieša māmulīte?
224 [Kabilē (Kld)].

34086.

Lēni mani žagi rāva,
Tāli mani pieminēja:
Piemin māsa, malt iedama
Bargu tautu maltuvē.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

34087.

Mīksti mani žagi rāva,
Kas gan mani daudzināja?
Tā māsiņa daudzināja,
Kas citā maliņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34088.

Mīksti mani žagi rāva,
Kas gan mani pieminēja?
Piemin mārša, malt iedama,
Māte, vietu taisīdama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mīksti mani žegi rāva,
Kas tik mīļi pieminēja?
Piemin mani māmulīte,
Azaidiņu vārīdama.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

2. Mīksti mani žagi rāva,
Tālu mani daudzināja;
Daudzin' mārša, malt iedama:
"Kur māsīca malējiņa?"
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3. Mīksti mani žagi rāva,
Tālu mani pieminēja:
Piemin māršas, malt iedamas,
Māte, ganus vadīdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

4. Žagi mani rītā rāva,
Žagi rāva vakarā:
Piemin mārša, malt iedama,
Māte, cisas [vietu] taisīdama.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5. Viegli mani žegus rāva,
Tālu mani pieminēja:
Piemin mārša, malt iedama,
Māte, putru vārīdama.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

- 437 -

6. Vīgļi mani žogs nūruov'e,
Tuoļi mani pīmin'ēje:
Pīmin muosa, molt' īdama,
Muot', ustubu slauc'eidama.
422 [Līvānu pag. D].

34089.

Mīksti mani žagi rāva,
Kas jel mani pieminēja?
Tā māsiņa pieminēja,
Kuŗa tāļu tautiņās.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

34090.

Mīški mani žagi rāva,
Tāli mani pieminēja:
Tās māsiņas pieminēja,
Kas augām vienu viet'.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Viegļi maeni žogi rāeva,
Tāeli maeni pieminēja:
Tās māesiņas, tie brāelīši,
Kur ougām vienu viet'.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

34091.

Mīksti mani žagi rāva,
Tālu mani pieminēja:
Tālu mana māmulīte,
Tālu mani bāleliņi.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

34092.

Rauj man žags, vaicā tautas:
Kas tev', svešu, pieminēja?
Vai man' vaire nepiemin
Mani balti brāleliņi?
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

34093.

Viegli mani žagus rāva,
Kas lai manis pieminēja?
Tie tālie bāleniņi
Gaida sērst aizietam.
216 [Ventspilī].

34094.

Viegli mani džagi rāva,
Tālu mani pieminēja:
Rīgā man lieli radi,
Austrumāje bāleliņi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34095.

Nedod Dievs tā redzēt,
Ko redzēju sapinā:
Es galviņu izsukāju,
Ūdenī stāvēdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

34096.

Žagatiņa džidžināja,
Dzirdēs jaunu valodiņu:
Dzirdēs vecu nomirstam,
Dzirdēs jaunu piedzemam.
224 [Kabilē (Kld)].

34097.

Žagatiņa zvardzināja,
Dzirdēs kādas valodiņas:
Tautiešam nomiruse
Saderēta līgaviņa.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

34098.

Šķībi kaza ragus nese:
Vai uz sniegu, vai uz lietu;
Augši kaķis laizījās:
No tālienes viesi nāks.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34099.

Zinu, zinu, protu, protu,
Brūte būšu šoruden:
Sidrabota roze zied
Magonīšu viducī.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

34100.

Trīs māsiņas linus rāva,
Cielaviņa baru veda;
Atskrej vēja vanadziņis,
Parauj bara vedējiņu.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

34101.

Vakar kaza velējās
Dziļupītes maliņā:
Vai būs lietus, vai būs sniegs
Vai salniņa pakaļā.
57 [Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)].

- 438 -

55267.

Atpakaļ šķeterēju
Vacuos muotes dzeipureņu;
Atpakaļ, Dīva suņi,
Par tuos munas gonu dīnas!
143 [Jāsmuižas D].

55268.

Apsjadz mani, muomuleņ,
Ostoņneišu paladzeņ(u),
Lai atbraucja tautu dāls
Ostoņdanci kumeleņ(u).
326 [Preiļu D].

55269.

Augsti kaķis laizījās,
No tālienes viesi būs:
Še atbrauca no Vāczemes
Mātes meitas rādīties.
236 [Līvānu D].

55270.

Augstu augstu zīle lēca,
Uz akmeņa dancodama;
Būs tam mūsu sirmausim
Šogad atkal liela laime. (?)
190 [Kokneses Rg].

55271.

Brauču dīnu, brauču nakti,
Skuju reiksti rūciņā.
Kas var skujas saskaitīt,
Tys var mani samaituot;
Ni var skuju izskaitīt,
Ni var mani samaituot.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

55272.

Buram būrt, zagļam zagt,
Obim loba naturēt!
Buram būrt pūra syunas,
Zagļam juot kūka zyrgu!
143 [Jāsmuižas D].

55273.

Cērt, cērt, bāliņ,
Zoben krust!
Cērt vell, cērt skauģ,
Trīs gabalos!
17 [Ances Vp].

55274.

čučēt gāju, gulēt gāju
Zem resnaja ozoliņa,
Lai aug mani dēli, meitas
Kā resnie ozoliņi.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

- 439 -

55275.

Es ītinu puiša pruotu
Boltā dīgu komulā,
Lai jam mani naizdevās
Pjēc juo pruota dancinuot.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

55276.

Es mūžai apjēmos
Tumsai suni nerīdīt;
Tumsai suni rīdīdama,
Norīdīju bāleniņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

55277.

Es redzeju sapinīs,
Vilks aiznesa baltaitiņ';
Vai būs rītu, vai parīt
Mūs' meitām precinieki?
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

55278.

Es tās savas maizes krās(n)s
Gluži tukšas neatstāj(u);
Ja ar' citu nevarēju,
Iemet' malkas gabalīn(u),
Lai tas mans arājīns
Bez maizītes nedzīvot(u).
476 [Vecpiebalgas C].

55279.

Jau es pērn, jau aizpērn
Es redzēju sapinā:
Iesažāva tas puisīts
Tai pakalnes liepiņā.
198 [Krustpils D].

55280.

Ka es guoju tautiņuos,
Lozdas vāza pazaņēme;
Lozda beja svātīs kūks,
Lozda bļēņu nagribēja.
35 [Baltinavas Abr].

55281.

Kas man dotu to meitiņu,
Ko redzēju sapenī?
Balta seja, sārti vaigi,
Zelta kronis galviņā.
119 [Gaujienas Vlk].

55282.

Ko, zīlīte, tu čīkstēji
Mana ceļa maliņā?
Vai tu man prieku stāsti,
Vai bēdīgu vēsti nesi?
119 [Gaujienas Vlk].

55283.

Kūko, sila dzeguzīte,
Sausā priedē tupēdama!
Cik reizītes tu kūkosi,
Tik gadiņus nodzīvošu.
460 [Valkas Vlk].

55284.

Kūko, mana dzeguzīte,
Cik gadiņus es dzīvošu!
Izkūkoja vienus piecus,
Vēl kūkoja otrus piecus.
Ai Dieviņ, gaŗš mūžiņš,
Īlgus gadus jādzīvo!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55285.

Lādat mani, lādētājas,
Man nenieka nekaitēs!
Gluds akmens, dziļš ūdens,
Nogrims pašas lādētājas.
398 [Skrundas Kld].

55286.

Met kristu, bruolīt,
Garā ceļā laizdamīs!
Garā ceļā daudz upīšu,
Cyta loba, cyta ļauna.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

55287.

Mute niez, mute niez,
Kas kukuli atnesīs?
Smuks puisītis gaŗām tek,
Balts kukulis padusē.
129 [Gudenieku Azp].

55288.

Nededzi skaliņu
Skaliņa galā!
Nekāsi vilniņas
Veļu vakarā(?)!
605 [Skolas].

55289.

Paldies saku, tev māmiņa,
Par to vieglu dvēselīti!
Uz akmeņa nesēdēji,
Mani mazu lolodama.
245 [Lutriņu Kld].

55290.

Posoki tu man, Laimeņ,
Kas tev beja par sapynu!
Byus tev borgs oruojiņš,
Līsi gaudas asariņas.
168 [Kalupes D].

- 440 -

55291.

Pasoki tu, mun' muoseņ,
Kū redzieji sapynā!
Cyukai rogi, gaiļam ciči,
Kozai mozi sivieneņi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

55292.

Saki, saki, sakulīti,
Ko redzēji sapenā!
Es redzēju sapenā:
Zivs ar zivi bučojās.
605 [Skolas].

55293.

Nadūd Dīvs tuo redzēt,
Kū redzēju sapynā:
Klybu vylku atlācūt,
Siermu kēvi aizvadūt.
89 [Dricēnu Rz].

55294.

Puti, puti, pelnu bedre,
Nu pārvedu līgavīnu;
Ja tu labi izputēsi,
Būs man laba līgavīna;
Ja tu labi neputēsi,
Būs man slikta līgavīna.
66 [Bunkas (Bunkas-Ordangas) Lp].

55295.

Sliktu sapini redzēju,
Šo naksniņu gulēdama:
Sev galviņu izsukāju
Līdz pusei ūdenī.
281 [Neretas Jk].

55296.

Šonaksniņu negulēšu,
Uguntiņu nerausīšu,
Līdz izvilkšu zelta šņori
Caur sudraba ozoliņu.
245 [Lutriņu Kld].

55297.

Tāvs ar dālu stulpu roksta,
Pī to stulpa kristu syta,
Pī to krista daīdami,
Vysus svātus pīminēja.
35 [Baltinavas Abr].

55298.

Vīgļi mani žogi ruovja,
Tuoļi maņi pīmiņāja;
Pīmīāja tei māmiņa,
Kura mozu izaudzēja.
314 [Pildas Ldz].

1. Vīgļi mani žogi ruova,
Tuoļi mani daudzinuoja;
Tei māmiņa daudzinuoja,
Kur' dēliņu auklējuse.
358 [Rugāju Abr].

2. Tuoļi mani žogi ruove,
Tuoļi mani pīmiņāja;
Pīmiņ mani tys cīmeņš,
Kur aug muns oruojeņš.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55299.

Vīgli mani žogs nūruova,
Tuoļi mani pīminēja;
Sveša muote pīminēja,
Dālam vītu taisīdoma.
89 [Dricēnu Rz].

55300.

Žagi mani rītā rāve,
Žagi rāve vakarā;
Tā māsiņa daudzināja,
Kas svešā maliņā.
391 [Sinoles Vlk].

55301.

Sebu man žagus rāva,
Kas tik sebu pieminēja?
Piemin mārša malt iedama,
Māt' azaidu vārīdama:
Nav uguņa kūrējiņas,
Nav ūdeņa nesējiņas.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55302.

Mīksti mani žagi rāva,
Kas jau mani pieminēj'?
Piemin tautas vīkšdamies,
Svešinieki paļādam.
476 [Vecpiebalgas C].

55303.

Gaŗi mani žagi rāva,
Tālu mani pieminēja;
Tālu mani pieminēja,
Tālainie brāleliņi.
263 [Mēmeles Jk].

55304.

Sīvi mani žagas rāva,
Tāļu mani pieminēja;
Piemin mani tautu dēls,
Pats gultiņu taisīdams;
Pats gultiņu taisīdams;
Pats maliņu sildīdams.
21 [Apriķu Azp].

- 441 -

2. Vectēvu gudrības, simpatētiski līdzekļi, buŗamie un pūšamie vārdi

34102.

Abas labu ieraugiet,
Abas ļaunu izbēdziet,
Abas dubļus izminiet,
Abas līdza noplīstiet!
(=Šo pantiņu skaita, jaunas pastalas
pirmoreiz kājās aunot).
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

34103.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Nu es būšu ālavīca:
Es pārlēcu par sētiņu
Kā pērnais kazlēniņš.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34104.

Aizsmok priede, aizsmok egle,
Aizsmok mana valodiņa.
Ābolnīca, Dieva koks,
Ārdi manu valodiņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34105.

Akmeņ' zirgi, akmeņ' rati,
Akmeņ' vīris braucējis;
Glodainiņu grožu vija,
Raibu salkšu loku lieca.
214 [Zūrās (Zūru pag. Vp)].

1. Zaļa zuša grožas viju,
Melnas čūkas pātadziņu;
Ūdens zirgi, putu segli,
Akmens paši jājējiņi.
121 [Gulbenē (Md)].

34106.

Apkārt teku, cauri līžu
Sīkam lagzdu krūmiņam,
Gribēdama jautra miega,
Lakstīgalas gudrībiņu(?).
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34107.

Appuškoju baltu gaili
Ar sarkanu dzīpariņu,
Lai neaug mieži rudzi,
Lai zirdziņi nopliukšķēja.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

34107v1.

Appuškoju baltu gaili
Ar sarkanu dzīpuriņu,
Lai izdēn tij druviņa
Kā sarkans dzīpuriņš.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2. Es atjāju baltu zirgu
Sarkaniem iemaviem,
Lai nozviedza, lai norēca
Pats labais kumeliņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Es oliņu appuškoju
Ar sarkanu dzīpariņu,
Lai nebrieda rudzi mieži,
Lai nezviedze kumeliņi.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

4. Neaudz, rudzi, neaudz, mieži,
Neaudz, bēri kumeliņi!
Es atjāju baltu zirgu
Sarkaniem iemauktiem.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5. Sapinām baltu gaili
Ar sarkanu dzīpariņu,
Lai neauga rudzi mieži
Kalpa vīra tīrumā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

34108.

Asinsupe strauji tek,
Līkumiņus mētādama.
Mīļa Laima, pasteidzies
Asinsupi apturēt!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Sarkanmelna upe tek,
Burbulīšus mētādama;
Tur sarkana jumpraviņa
Brien pa vidu domādama.
Brien malā, aizliec spieķi,
Lai upīte vairs netek!
(=Asins apturēšanas vārdi.)
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34109.

Avotā guni kūru,
Caur akmeni dūmi kūp;
Caur mēnesi diegu vēru,
Tur zied zelta pureniņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

34110.

Balta kaza sāli grūda,
Uz akmiņa tupēdama;
Dieviņš brauca uz kalniņa,
Odžu grožus rociņā.
Dzīsti, dzīsti, repi, repi,
Sarkans kucēns augstā kalnā.
(=Pūšamie vārdi.)
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 442 -

34111.

Dzelzīm dzimu, dzelzīm augu,
Dzelzīm savas kājas āvu.
Manas miesas, mani kauli,
Tinaties pakulās,
Lai nelien svina lode,
Ne tērauda zobentiņš.
Dieva dotu ciri cirtu
Pelēkā akmenī;
No akmeņa taukus ņēmu,
Smērēj' savu augumiņu.
Dzelzu pirti kurināju
Tēraudiņa skaidiņām,
Dzelzu slotu sutināju,
Lai peŗās tas puisīts,
Kam tērauda kažocīc.
Man kažoka nav.
(=Vārdi, lai kaŗā nenokauj,)
(=trīsreiz atkārtojami.)
(Inciemā).

34112.

Dzer, puisīt, alu,
Dzer, cik tev tīk!
Tīk mani ņemt?
Ja tu mani neņemsi,
Tu pieminēsi:
Es tevi piesiešu
Pie sētas mieta.
Nodilsti, nonīksti
Kā sētas mietiņš!
Mūžam paliksi
Bez līgaviņas.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

34113.

Dzīrās mani samaitāt,
Dzīrās manu kumeliņu.
Izskait' zvaigznes debesīs,
Izlauz celmus ceļmalā,
Tad tu mani samaitāsi,
Tad tu manu kumeliņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34114.

Es aizkūru dzelzu pirti
Ar ozola dēlīšiem;
Tas lai iet tai pirtī,
Kam tērauda kažociņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34115.

Es izvilku zīda diegu
Caur greizaju ozoliņu.
Iesim, meitas, skatīties,
Kas zīdiņa galiņāi!
Jauni puiši dančus veda
Tai zīdiņa galiņāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

34116.

Es nošāvu šāvienī
Pieci pāŗi žagatiņu;
Es izgrūžu velna māti
Pa mazām durvtiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34117.

Es nocirtu melnu čūsku,
Kumeļā sēdēdams;
čūskai bija samta svārki,
Man sudraba zobeniņš.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34118.

Es pārjāju akmens tiltu
Ar tērauda kumeliņu;
Priekšā guns, pakaļā,
Vidū manis augumiņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34119.

Es par velnu nebēdāju,
Es velnam vārdu zinu:
Velna tēvis Indriķītis,
Velna māte Margrietiņa.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

1. Es par mēri nebēdāju,
Mēŗam vārdu i zināju:
Pats mērīts Indriķīts,
Mēŗa māte Madaļiņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34120.

Es piedzimu dzelža vīrs
No tērauda māmuliņas,
Es izdzinu velnamāti
Pa mazām durtiņām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Es bij' dzelza cilvēciņš,
Man tērauda dvēselīte,
Es iztriekšu velna māti
Pa mazām durtiņām.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

2. Es piedzimu dzelža bērns
No tērauda māmuliņas;
Es apģērbu dzelža svīti,
Es aizgāju uz tīreli
Ar ziemeli spēlēties;
Lieli kungi, mazi kungi
Pa malām noglūnēja.
Es izdzinu velna māti
Pa mazām dortiņām.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

- 443 -

34121.

Es piesaku tev, māsiņa,
Netin spoles vakarā,
Netin spoles vakarā,
Nededz skalam abi gali:
Tad tu slima negulēsi,
Nekad drudzis nekratīs.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

34122.

Es saminu velnam galvu
Zem kumeļa kājiņām;
Velna galva, mana roka,
Mans tērauda zobentiņš!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34123.

Kāpu, kāpu kalniņā,
Kāja slīd lejiņā;
Visu mūžu nagus griezu,
Zemē metu, neglabāju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34124.

Kauj kaŗā, mirst mērī,
Es palieku liekamo;
Man galviņa dzelžiem kalta,
Tēraudiņu oderēta.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

34125.

Ko Jodis man padara?
Es pats Jod' meisteris.
Es nošāv' Jod' bērn'
Trej' celm' starpiņēi.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

34126.

Krustām situ vaŗa pīcku
Uz pelēku akmentiņu,
Lai tā rūc tautu dēls
Kā pelēks akmentiņš.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

34127.

Kuplis auga ozoliņš
Dieva nama galiņē;
Speŗ pērkons, rīb zemiņ',
Ne lapiņa nedrebēja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

34128.

Kuries, mans uguntiņš,
Es tev došu baltu vistu,
Es tev došu baltu vistu
Ar visiem cālīšiem!
216 [Ventspilī].

34129.

Labāk lauzu alkšņa rīksti,
Nekā bērza galoksniņu:
Alkšņa rīkste man nekait,
Bērzgaliņš māmiņai.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

34130.

Lai bij laikis kāds būdamis,
Es kadega ēniņāi:
Kadegam, sērmokšļam
Krustiņš ogas galiņā.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

34131.

Lai bij vārdi, kam bij vārdi,
Man pašam stipri vārdi:
Daugaviņu noturēju,
Mietu dūru vidiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Šam bij vārdi, tam bij vārdi,
Man patiesu stipri vārdi:
Dūru mietu Daugavā,
Apturēju ūdentiņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34132.

Līku loku upe tek
No kalniņa lejiņā;
Aiztecēja mīļa Māra,
Saturēja straujupīti.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

34133.

Maļu, maļu, ko es maļu?
Sava vīra bikses maļu,
Lai griežās mans vīriņš
Kā auziņu sēnuliņa.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

34134.

Maļu maļu, ko es maļu?
Sava vīra bikses maļu,
Lai vīriņis atsagrieze
Kā saulīte debesīs.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 444 -

34135.

Mana māte citas sievas
Vībotnēm izārstēja;
Treji pieci vakariņi
Vībotnītes sutināja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

34136.

Melni kraukļi gaisā skrēja,
Melnas asnis laistīdami;
Tēvs aizslēdza vaŗa vārtus,
Man pilīte neizkrita.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

1. Malni kraukļi gaisu skrā,
Malnu asni laisteidami.
Saveram vara vuort's,
Lai laseite naīkreit.
428 [Beržūs(?)].

34137.

Melns krauklīts gaisā skrēja,
Asentiņu upe tek;
Te atnāca svēta Māra,
Asiņ' upi noturēja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Melnais krauklis gaisā skrēja,
Asentiņas pilināja.
Ņem, Māriņa, liepas slotu,
Saslauk' kraukl'a asinis!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34138.

Muļķe bija, muļķe bija
Vecā brāļa līgaviņa:
Noslaucīja maizei gausu
Pa galdiņa galiņu.
216 [Ventspilī].

34139.

Nenāc, mērīt,
Pie munu vārtu:
Div' melni suņi,
Div' melni kaķi,
Tie tevi ēdīs,
Tie tevi plēsīs,
Tie tevi dzīs pa
Dziniena galam.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34140.

Nesukāju piektdien galvu,
Ne bez saules vakarā;
Es nespēru kājām suni,
Ne degošu pagalīti.
224 [Kabilē (Kld)].

34141.

No Dieviņa izlūdzos
Ķenkaraiņu kucēniņu,
Norīdīju mēŗa māti
Ar dujiem bērniņiem.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34142.

No Dieviņa ratus ņēmu
Tumsā braukt sētiņāi.
Klusu tek Dieva rati,
Nedzird joda kucēniņi.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. No Dieviņa ratus ņēmu,
Tumsā braucu sētiņā.
Klusu tek Dieva rati,
Lai nedzird ļauni ļaudis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Tumsā braucu vakarā,
No Dieviņa ratus pirku;
Dieva rati nečīkstēja,
Joda suņi nedzirdēja.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

34143.

Paldies paldies
Pirtiņas būvmaņam,
Krāsniņas mūrniekam!
Paldies paldies
Malciņas cirtējam,
Krāsniņas kūrējam!
Paldies paldies
Ūdentiņ' nesējam,
Slotiņas sējējam!
Paldies paldies
Kausiņa drāzējam,
Siltuma metējam!
Paldies paldies!
Lai viņu skauģis
Aiz purviem, aiz mežiem,
Aiz greizām apsēm
Pie vilkiem, pie lāčiem,
Pie sila bubuļiem
Trīsdeviņus gadus
Slotas lāvas neredzētu!
Paldies paldies!
(Smiltenē).

34144.

Par kaķīti adatiņu,
Par sunīti sāls saujiņu,
Tā dziedāja veci ļaudis,
Tā ir mana līgaviņa.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

- 445 -

34145.

Piektdien matus nesukāju,
Ne bez saules vakarā:
Piektdien Māra sukājās,
Noiet saule, noiet mati.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34146.

Peries, Laimiņa,
Pirtiņā
Zelta slotām
Sudraba lapām!
(=Šo pantiņu skaita pirtīžās,)
(=vai "sarus peŗot".)
(Liepkalnē).

34147.

Sausi koki, zaļi koki,
Visi trūka gabalos;
Pušu plīsa smilkšu kalni,
Akmiņiem dancojot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34148.

Šāva mani, dūra mani,
Bet es nieka nebēdāju:
Izput tavi šāvumiņi,
Nolūst tavi duŗamie.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

34149.

Šo vecami tēvainim
Pērkon' lode azotē,
Tas varēja sāpes dzēsti,
Dievvārdiņus runādams.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34150.

Šo vecami tēvainim, tam pērkona
Dzenamais,
Tas varēja skauģus dzīti
Pašā pekles dibinā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34151.

Sit ausīs spindzele,
Sauc mani veļās [veļos].
Ej pati veļās [veļos],
Man basas kājiņas.
Kreisā, labā,
Labā, kreisā!
(=Kad ausīs skan, tad trīsreiz)
(=jāsaka šis pantiņš, lai skanēšana)
(=apstātos.)
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

34152.

Sita man, dūra man
Kā ozola bluķītim.
Mana miesa, mani kauli,
Tinaties pakulās!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34153.

Sita mani, dūra mani
Kā ozola bluķēniņu;
Neiesita, neiedūra,
Kā tērauda gabalā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

34154.

Sita mani, kava mani
Kā ozolu ceļmalā;
Bija man koka sirds,
Tēraudiņa dvēselīte.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34155.

Strauja tek Daugaviņa,
Ka nevar noturēt.
Stiepu zaļu dzīpuriņu,
Noturēju Daugaviņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34156.

Sūrums ārā,
Saldums iekšā!
Pats sēž vietā,
Pātaga rokā.
(=Pirtī garu metot un peŗoties.)
1191 [Ēveles draudzē].

34157.

Taisni koki, līki koki,
Taisātiesi, ragaviņas!
Lai nokalta tā druviņa,
Tās druviņas arājiņš!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

34158.

Trim kārtām jostu jozu
Ap resnaju ozoliņu;
Cirta čūska, dzēla bite,
Ne lapiņa nedrebēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

34159.

Trim kārtām zelta josta
Ap resno ozoliņu;
Ne tam līda svina lode,
Ne tērauda zobeniņis.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 446 -

1. Trim kārtām zīda juosta
Ap tuo munu bāeleliņu;
Nij tur līda svina luoede,
Nij tārauda zuoebeninč.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

34160.

Vakar vežu baltu kazu
Ap zaļo priedulāju;
Šodien sniga balti sniegi
Kā baltās gaigaliņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

34161.

Velns kārklosi lūkus plēsa,
Dzīrās mani sasaistīt.
Sasien, velns, savu sievu,
Savu tēvu, māmuliņu!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

34162.

Vecais tēvs namā sēd,
Dzelzu ķūze rociņā;
Aven' galva katlā vire,
Lediem kūre uguntiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

34163.

Visi meži guni dega,
Visi ceļi atslēgām;
Ar Dieviņa palīdzību
Visiem gribu cauri tikt.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. To zin Dievis, debess tēvis,
Kā pā(r)iešu sētiņā!
Vizē zeme adatām,
Mežu gali ugunēm.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Visi meži jumtiem jumti,
Visi slēgti atslēgām.
Kad Dieviņis palīdzēs,
Es visiem cauri tikšu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

34164.

Ciema meitas , zeltenītes,
Matu galus svilināja,
Matu galus svilināja,
Tupelīšus lasīdamas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 447 -

55305.

Ai bagāta veļu māte,
Tavas šauras kamaniņas!
Kur tu viņu pašu liksi,
Kur liks' viņa grabažiņas?
Atļauj viņam vēl laiciņu
Šai zemē padzīvot,
Lai viņš redz savus bērnus
Lielus, stiprus uzaugam.
159 [Jumurdas C], 604 [Dažādi iesūtītāji].

55306.

Aizej, lietiņ, rūkdams, kaukdams,
Kur tie melnie ļautiņ' dzīvo!
Dūņās viņi mazgājās,
Vircē viņi skalojās.
(=Pret lietu.)
378 [Seces Jk].

55307.

Ak tu Dievs, es ieraugu
Dievam jaunu kaŗavīr'!
Šķirmi, veiksmi darbiņam,
Sāti, gausu maizītei!
Visas sāpes akmenī,
Manī visa veselīb'!
(=Jaunu mēnesi pirmo reizi ieraugot,)
(=lai viss labi izdotos.)
574 [Valka Vlk apr.].

1. Ak tu Dievs, es redzēju,
Dievam jaunu kaera vīru!
Sāeti, gausi maizītei,
Šķirmi, veiksmi daerbiņam!
179 [Katriņas C].

55308.

Appušķoju baltu gaili
Sarkaniem dzīpariem.
Nobālēt druviņai,
Izputēt zirdziņam!
(=Druvas nobuŗot.)
195 [Kraukļu Md].

55308v1.

Appušķoju baltu zirgu
Ar sarkanu dzīpuriņu.
Drūviņām noplēnot,
Zirdziņiem nesazviegt!
(=Zīmeja olu kā burvja nešļavu.)
158 [Jumpravas Rg].

2. Es atjāju baltu zirgu,
Sarkaniem iemaviem;
Nij lej auga mieži rudzi,
Nij lej zviedze kumeliņi;
Mun lej auga mieži rudzi,
Mun lej zviedze kumeliņi!
604 [Dažādi iesūtītāji].

3. Neaudz, rudzi, neaudz, miezi,
Neaudz, bēri kumeliņi!
Es atstāju baltu zirgu
Sarkaniem iemauktiem.
605 [Skolas].

- 448 -

55309.

Es sapinu baltu gaili,
Ar sudraba pineklīti;
Lai aug mani rudzi mieži,
Lai dancoja kumeliņi.
378 [Seces Jk].

55310.

Lai zaļo purvi, meži,
Lai dzeltē tīrumiņi!
604 [Dažādi iesūtītāji].

55311.

Balta sieva pirti kūra
Ar abiem dēliņiem;
Liepu lapu slotu sēja,
Jēlu pienu brucināja.
(=Ģēles vārdi.)
604 [Dažādi iesūtītāji].

55312.

Jēls ēd mani, es ēd' jēlu,
Jēlam kauli braukšēt braukš;
Sildu pienu, mīļoj Dievu,
Braucu kunga karītē.
(=Ģēles vārdi.)
515 [Ziemeŗu Vlk].

55313.

Džēls ēda mani,
Es ēdu džēli;
Ka tu taids ēduojs,
Ēd munu nalaimi!
(=Ģēles vārdi.)
600 [Latgale].

55314.

Gēļs mani āda,
Es gēļa bārns;
Ģeļs vyra kotlā,
Es kļava lopā.
(=Ģēles vārdi.)
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

55315.

Atsagriez, atsagriez,
Mana vīra dvēselīte!
Kā es tavas bikses griežu,
Uz dzirnava uzlikuse.
281 [Neretas Jk].

55316.

Ap galviņu vāli griežu,
Puiša bikses valādama,
Acagriezies, tu puisīti,
Kā as tavas bikses griežu!
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

55317.

Malu, malu - ko es malu -
Miķēlīša bikses malu.
Kopā miesa, kopā kauli,
Kopā dārga dvēselīte!
39 [Bārtas Lp].

55318.

Dari, dari, sviestiņi,
Metiesi kaudzē!
Kā buļļa piere,
Kā māla mīdekls.
(=Sviestu kuļot.)
129 [Gudenieku Azp].

55319.

Daries, sviestiņ,
Meties kaudzei!
Tur būs žīdam
Māla vezumiņš.
21 [Apriķu Azp].

55320.

Ej, manu sviestiņ,
Kaunkuļu kunkuliem;
Man brūte Rīgā
Bez pavaldziņa.
46 [Beļavas Md].

55321.

Kuļu. kuļu sviestiņu,
Mieloju Dieviņu;
Pakaŗu skauģīti
Ēglītē.
58 [Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk].

55322.

Sviestā sviestā,
Mālos mālos,
Ja ne sviestā -
Cūkām rokā!
87 [Drabešu (Drabužu) C].

55323.

Kopā, sviestiņ, kopā,
Kā zemes zālīte,
Kā liepas lapiņa!
Tādās pītēs, augstiem
mūŗiem,
To sieriņu samūrēja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55324.

Atbrauc sviesta māmuļiņa
Ar to mālu vezumiņu;
Ar to mālu vezumiņu,
Ar dzeltenu kumeliņu.
241 [Lubānas Md].

55325.

Vacais veceits molku cierta,
Treju godu vērsi cepa;
Izavēļa tysvērseits
Zaļa vara gunteņā.
Tev, vērseit, sova krosa,
Tev, Juoneit, sova krosa.
(=Uguns vārdi.)
465 [Varakļānu Rz].

- 449 -

55326.

Dzelzu vīrs namā stāv,
Dzelzu nūja rociņā;
Ledus malka ugunī,
Auna galva katlā vira.
Plauks mugurā - vesels vesels!
(=Uguns vārdi.)
575 [Valmiera Vlm apr.].

55327.

Dzelzu vīrs mežā brauc
Deviņām kamanām.
Auna galva grāpī bija,
Ledus bija pagrāpī.
(=Truma vārdi.)
604 [Dažādi iesūtītāji].

55328.

Vardivīte guņi kiuŗe
Uz palāka akmisteņa;
Kļova lopa nūdzāsuse,
Ni pļēņīte
napļēņēja.
(=Uguns vārdi.)
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Vardivete guņi šķēle,
Uz akmeņa tupādama;
Kļova lopa apslaucēja,
Lai plēntēne(?) nanūkreit.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

55329.

Veca bāba kalnā kāpa,
Oša pīpi pīpēdama.
Melni kraukļi ogles dzēsa,
Vārna plēšas kustināja.
(=Uguns vārdi.)
575 [Valmiera Vlm apr.].

55330.

čuči, manu uguntiņ,
Bez kājiņu midzienā!
Lai atnāca ciema meitas
Pie (tās) manas uguntiņas.
(=Uguns vārdi.)
221 [Lielauces Jg].

55331.

čuči, guli, uguntiņa,
Līdz citam rītiņam!
Lai nāk rītā Dāma Anna,
Kasīdamās pakaļā.
(=Dāmis mājas v., cēlies no Toma.)
439 [Trikātas Vlk].

1. čuči, guli, uguntiņa,
Rītā nāks jaunas meitas
Ar kūziņu kašināt.
192 [Kosas C].

55332.

Kuries, mana uguntiņa,
Ledus kalna starpiņā!
Div' akmeņus apkārt liku,
Divi ledus gabaliņus.
Neaun kājiņas,
Necel spārniņus!
(=Uguns vārdi.)
575 [Valmiera Vlm apr.], 605 [Skolas].

55333.

Guli, manu uguntiņ,
Kā pelīte midzenī!
čuči, manu uguntiņ,
Kā putniņis zariņā!
Necel spārniņus,
Necel kājiņas!
67 [Burtnieku (Burtnieku-Pils) Vlm].

1. čuči, mana uguntiņa,
Kā pelīte midzenī!
Neaun kājiņas,
Necel spārniņus!
560 [Rīga ], 575 [Valmiera Vlm apr.].

55334.

Namiņš kūp, namiņš kūp,
Kas kūpina namiņā?
Kāsīts(?) kūp namiņā,
Uguntiņa rociņā.
532 [Dobele Jg apr.].

55335.

Dieva dēli klēti cirta,
Zelta spāres spārodam(i);
Es aizslēdzu vaŗa vārtus,
Ne lasīte netecēs.
Āmen, deviņas reizes Āmen.
(=Asins vārdi.)
221 [Lielauces Jg].

1. Dieva dēls klēti cirta,
Zelta spāres spārēdams;
Es izcirtu vaŗa vārtus,
Ne pilīte netecēja.
301 [Palsmaņa Vlk].

- 450 -

2. (Dieva) dēls klēti cirta,
Zelta spāres spārēdams;
Es aizlikšu vaŗa vārtus,
Lai tur pile netecētu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55336.

Krauklis, krauklis nocirtāsi,
Asins tek Daugavā;
Aizveŗam vaŗa vārtus,
Lai netek Daugavā.
(=Asins vārdi.)
241 [Lubānas Md].

55337.

Sacērtam ošus, kļavus,
Sametam upītē!
Tā upīte netecēja,
Ne pilīte nepilēja.
378 [Seces Jk].

55338.

Melni kraukļi gaisā skraida,
Melnas asinis laistīdami;
Sametietdzelzu krampjus,
Lai pilīte nepilēja.
Amen, Amen, Amen!
(=Asins vārdi.)
90 [Drustu C].

1. Melns krauklis gaisā skraidīja,
Melnas asins laistīdams;
Pametieti dzelžu krustu,
Lai pilīte nepilēja!
Amen, Amen!
184 [Ķēču Rg].

2. Malni kraukļi gaisā skraida,
Malnuos asins laistīdami;
Saņemit dzeļža krampūs,
Tās pile lai napilātu!
Amen!
604 [Dažādi iesūtītāji].

55339.

Melns krauklīts skrej pa jūŗu,
Asintiņas pilināj.
Tur atnāca Dieva dēlsi,
Tas aizslēdza vaŗa vārtus.
Kribic!
200 [Kuldīgas Kld].

55340.

Asiņupe strauji skrēja,
Līkumiņus mētādama;
Aiztecēja mīļā Laima,
Apturēja asiņupi.
Krauklis skrēja silienā,
Veselība knābiņā.
(=Asins vārdi.)
91 [Druvienas C].

1. Caur kalniem upe tek,
Līkumiņus mētādama;
Aiztecēja mīļa Māre,
Noturēja straujupīti.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55341.

Starp kalniem straume tek,
Līkumiņus mētādama.
Aizveŗam vaŗa vārtus,
Lai straumīte neiztek.
Dievs tēvs ...
(=Asins vārdi.)
605 [Skolas].

55342.

Sasacirta pieci cirvji
Vien' ozola zariņā.
Asnīts tek par jūriņu
Svētas Māras klēpītī;
Jeziņš tek par kalniņu,
Sausa niedre rociņā.
(=Asins vārdi.)
143 [Jāsmuižas D].

55343.

Dieviņš sēd kalniņā,
Zobentiņš rociņā;
Svētā Marija zāles lasa
Zobentiņa galiņā.
(=Asins vārdi.)
417 [Struteles Tk].

55344.

Es nopinu pātadziņu
No sarkana dzīpariņa,
Lai netek asentiņš.
Tri di ridi rallā lā,
Nostās, nostās, netecēs!
378 [Seces Jk].

55345.

Engels konu sadauzīja,
Uz akmiņa stuovādams;
Dīva dāli sasteipuoja
Ar sudobra steipiņom;
Saules meitas apmozguoja
Ar sudobra putiņom.
(=Daudzuma vārdi.)
389 [Silajāņu Rz].

1. Engeļs kungu sadauzēja,
Iz akmiņa stuovādams.
326 [Preiļu D].

- 451 -

55346.

Dieviņš kannu sadauzīja
Pa vienam gabalam;
Mīļā Māra sastīpoja
Ar sudraba stīpiņām.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

55347.

Saulīte šurp,
Mēnestiņš turp,
Griezies, nabiņa,
Vecajā vietā!
(=Saraustīšanās vārdi.)
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Griezies, saulīte,
Griezies, mēness,
Griezies, nabiņa,
Vecā vietā!
85 [Dobeles Jg].

55348.

Caurējs brauc cauriem ratiem
Trīsreiz apkārt piedarbam.
Iebrauc vidū, nostājās,
Dzīvs uz mieta noduŗās.
(=Dūrēju vārdi.)
374 [Sātiņu Kld].

1. Dūrējs brauc ar cauriem ratiem
Trīs reiz apkārt piedarbam.
Iebrauc vidū,
Noduŗas.
31 [Auru Jg].

55349.

Melnā čūska purvā brida,
Vaŗa segli mugurā.
Bīsties pate, Joda māte,
No saviem biedēkļiem!
(=Naktspamašu, izbaiļu vārdi.)
145 [Jaunburtnieku Vlm].

55350.

Melna cūka brien pa purvu,
Vaŗa sedli mugurā.
Ruksti, ŗuksti, cūciņa,
Sargi manu Ernestiņu,
Dieva, tēva, tā svēta gara
vārdā!
260 [Medzes (Medus) Lp].

55351.

Nelabais rīkstīti lauž,
Es raudāju ceļmalā.
Šaut priedīti,
Šaut eglīti,
Nešaut NN (=vārds),
Dieva dots!
(=Nakstpamašu vārdi.)
249 [Mālupes Vlk].

55352.

Mans vilciņš rūc, mans vilciņš dūc,
Mans vilks ar melnu kāju,
Tas dziedinās man' vāju,
Kas neticēs, tas piedzīvos.
(=Augoņu vārdi.)
504 [Vitrupes (ķirbižu) Vlm].

1. Mans vilciņš rūc, mans vilciņš dūc,
Mans vilks ar baltu kāju,
Kas ārstēs tevi vāju.
Tomēr tu vilku nesmādē,
Ja nelīdzēs, tad neskādēs.
211 [Ļaudonas Md].

2. Trīs reizes saki: bīc un bāc!
Mans vilciņš melnu kāju,
Tas dziedinās tev' vāju.
Tādēļ tu vilka nesmādēs',
Ja nelīdz, tad ar neskādēs.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55353.

Lec, lec, kociņ,
Vilkam kouliņ,
Man tā ādiņ,
Kurpniekzeļļam zābaciņs!
(=Stabules taisot.)
605 [Skolas].

55354.

Dievspalīdz, gosniņas,
Vai gaidāt kērstiņas
Ar oša vālīti,
Ar liepas slotiņ'?
(=Raganu v. govis nobuŗot.)
604 [Dažādi iesūtītāji].

55355.

Ak tu spožais zobentiņi,
Ko tu nāci šai zemē?
Tev pieder purvi, meži,
Man tie lauki, tīrumi.
(=čusku vārdi.)
605 [Skolas].

55356.

Kūleni, kur tu teci,
Manā Māras zemītē?
Tev pieder purvi, meži,
Mana Māras zemīte.
(=čusku vārdi.)
181 [Kauguru Vlm].

- 452 -

55357.

čuči, guli, kaulainīte,
Tev pieder tie puri, meži,
Man tie lauki, tīrumiņi.
Saritinājies kā sētas rīkste
Deviņos boznicos(?). Amen!
196 [Krimuldas Rg].

55358.

čuči, guli, lokanīte,
Deviņiem līkumiem!
Tev pieder puri, meži,
Man klajie tīrumiņi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

1. čuči, guli, suņu loža,
Tev pieder puri, meži,
Man tie lauka tīrumiņi.
181 [Kauguru Vlm].

55359.

Guli, guli sētmalī,
Negul' ceļa maliņā!
Tev būs gulēt sētmalī
Kā sagrieztai sētas rīkstei!
Trīsdeviņi baznīcā,
Divpadesmit āmeņos.
(=Trīs reiz viss jāatkārto.)
195 [Kraukļu Md].

55360.

Tup, tup, odzīte,
Celmiņu galā!
Atnāks gaŗkājīts,
Pa gaisu šūpos.
(=čūsku vārdi.)
274 [Mujānu (Imantas) Vlm].

55361.

Svāta Muora sīnu pļuove
Ap dziļū apareņi;
Ni redz vuolas gulumeņa,
Ni izkapts ciertumeņa.
Cjārt, tuorp, akmenī!
(=čūsku vārdi.)
182 [Kaunatas Rz].

55362.

Dižas čūskas, mazas čūskas,
Gulat kārklu krūmiņā,
Nekožatlopiņiem,
Ne maziem bērniņiem!
Kožat rudam akmenim,
Ne tam auga, ne tam pumpa,
Ne tam puva.
(=čūsku vārdi.)
347 [Rendas Kld].

55363.

Lielas odzes, mazas odzes,
Visas kārklu krūmiņā;
Dievs kungs, Kristus vārdā,
Visas kārklu krūmiņā!
(=čūsku vārdi.)
237 [Līvbērzes Jg].

55364.

Es nociršu melnu tārpu
Ar zaļaju zobentiņu;
Es uzkāpu kalniņā
Zobentiņu kaldināt.
(=čūsku vārdi.)
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

1. Es nocirtu raibu tārpu
Ar tērauda zobentiņu;
Iztecēju kalniņā,
Noslaucīju zobentiņu.
378 [Seces Jk].

55365.

Tuorps tuorpeņu nūsacierta
Vīnā lozdu kreumeņā,
Vīnam tak bolts asneits,
Ūtram zalts, sudobreņč.
(=čūsku vārdi.)
326 [Preiļu D].

55366.

Mella čūska diegu vērpa,
Mella čūska šķeterēja,
Savald' sava kunga dusmas
Pašā durvju stenderē!
Samin visas sausas kārtes
Ar lieliem zābakiem!
(=Kungu vārdi.)
301 [Palsmaņa Vlk].

55367.

Tuorpiņš muovja par azaru,
Zuoli nesja muteitī.
Ka maņ byutu tei zuolīte,
Stodeitum kunga dusmi.
(=Kungu vārdi.)
605 [Skolas].

1. Tuorpiņ' muovja par upīti,
Zaļa zāle mutītī.
Kab maņ byutu tei zālīte,
Kur tuorpiņim mutītī,
Nūstādātam kunga dusmes
Aiz deveņu dureveņu.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

- 453 -

55368.

Dzaltons tuorpiņš jyuris muove,
Zaļa zuole muteitī.
Ka man byutu tei zuoleite,
Kas tuorpiņam muteitī.
170 [Kapiņu D].

55369.

Sešas priedes, sešas egles,
Seši mazi kadiķīši;
Cūkas speķis, tabāka lapa,
Kreisās kājas kapzeķīte.
(=Vēdera sāpju vārdi.)
605 [Skolas].

55370.

Piecas priedes, sešas egles,
Deviņ' jauni ozoliņi;
Durvju eņģes, vārtu stabi,
Tie tie stiprie rožu vārdi.
(=Rozes vārdi.)
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

55371.

Piecas priedes, piecas egles,
Pieci jauni ozoliņi;
Vārtu stabs, durvju eņģes,
Tie ir mani sāpju vārdi.
Ai jūs manas mīļās miesas,
Pārvēršaties pakulās!
Lai tu siti, lai tu duri
Kā pakulu kodaļā.
(=V. lai nesāpētu vagaŗa sitieni.)
347 [Rendas Kld].

1. Ai jūs manas mīļas miesas,
Pārvēršaties pakulās:
Lai tur sita, lai tur dūra,
Kā pakulu kodaļā!
(=Dzelzu vārdi.)
347 [Rendas Kld].

55372.

Piecas priedes, piecas egles,
Pieci zaļi ozoliņi;
Vārtu stabi, durvju eņģes,
Tie bij mani sāpju vārdi.
Kur indeve bijusi, lai paliek tpu, tpu!
Vecas vīzes, vecas pastalas,
Kunga bauze, jēra puce, tpu, tpu, tpu!
347 [Rendas Kld].

55373.

Sarkanroze ceļu skrien.
Sarkanrozes kuceniņi.
Es saņēmu sarkanrozi,
Sarkanrozes kuceniņus.
195 [Kraukļu Md].

55374.

Paldies paldies
Siltumiņas metējam,
Ūdens nesējam,
Malciņas cirtējam,
Pirts būvētājam,
Krāsnes mūrētājam,
Slotiņas griezējam;
Cik slotai lapiņas,
Tik laimes dienu,
Kā pa karsto pirti
Lai tie peŗas arvienu.
(=Vārdi, pirtī peŗoties.)
297 [Ozolu Vlm].

1. Paldies paldies
Pirtiņas kūrējam,
Malciņas cirtējam,
Gariņālējējam.
Tik kūti govju vēršu,
Cik slotu lapiņu.
166 [Kalsnavas Md].

2. Paldies pirts kūrējam,
Paldies ūdn nesējam,
Paldies slots sējējam,
Paldies mugur pērējam.
605 [Skolas].

55375.

Vierbu vierbu,
Vierba syta nasyta,
Meikstī pluociņi,
Skaistuos ūlas,
Veseleiba īškā,
Naveseleiba uorā!
(=Ar pūpoliem peŗot.)
604 [Dažādi iesūtītāji].

55376.

Irbe irbe,
Kas tev' pēra?
Pūpols pēra,
Pūpols pēra.
Apals kā pūpols,
Apals kā pupols;
Viegls kā lapa,
Viegls kā lapa!
(=Ar pūpoliem peŗot.)
203 [Kurmenes B].

- 454 -

55377.

Svētais Andrej, atminies,
Ko es šonakt vēlējos:
Redzēt savu mīļāko,
Dieva paša vēlēto.
(=Lai sapnī redzētu mīļāko.)
211 [Ļaudonas Md].

1. Mīļais Andrej, atminies,
Ko es šonakt vēlējos:
Dod man redzēt mīļāko,
Paša Dieva redzēto!
23 [Ārlavas Tl].

55378.

Svētā Māre, atsēdies
Savā ziedu krēsliņā;
Savā ziedu krēsliņā,
Manā govju kūtiņā,
Caurs Māriņas ziedu krēslis,
Tur pieniņš cauri tek;
Tur pieniņš cauri tek,
Burbulīšus mētādams.
Es tev lūdzu, svētā Māre:
Dod man vienu burbulīti;
Dod man vienu burbulīti,
Došu savām telītēm;
Došu savām telītēm,
Lai pieniņš cauri tek;
Lai pieniņš cauri tek,
Burbulīšus mētādams.
(=Piena vārdi, kūtī skaitāmi.)
604 [Dažādi iesūtītāji].

55379.

Sāle sāle, jūŗa pūta,
Balta kaza jūŗu brida,
Otra stāv raugājos,
Kājas atspērusi - matfei!
(=Piena vārdi.)
200 [Kuldīgas Kld].

55380.

Koks nolūst, celms paliek,
Ne tā ar mums cilvēkiem.
Cilvēks mirst, paliek bērni-
nīkulīši.
Dod, Dieviņi, ko dodams,
Dod manai māmiņai;
Dod manai māmiņai
Labu mīļu veselību.
(=Mātes kaitei.)
378 [Seces Jk].

55381.

Bebris peld pa jūŗu,
Bebris brien pa upi,
Bebris iet pa ceļu,
Bebris skrien pa mežu.
Visi bebŗi savus bērnus
Dižus, stiprus izaudzē;
Tā mums būtu cilvēkiem
Savi bērni jāticina!
Dod, Laimiņa, ceļa vēju,
Dod, Laimiņa, ceļa vēju,
Lai laiviņa mudri peld.
(=Laivinieka vārdi.)
539 [Jēkabpils Jk apr.].

55382.

Ai, lūdzama mīļa Laime,
Nolem manim bebŗa laimi!
Bebris mīt ūdenī,
Dažu reizi ataugā.
Ne tas nīkst, ne tas slīkst,
Savus bērnus izbaro.
Bebris taisa stipru ēku
Pašā ūdens dibenā.
Liec, Laimiņa, man taisīt
Virs ūdeņa stipru plostu:
Lai neplīst, lai negrimst,
Lai pa upi viegli tek.
(=Plostnieka vārdi.)
378 [Seces Jk].

55383.

Jūŗas kuiļi, mālu trauki,
Kas tās putas riņķī griež;
Dzelza vīri ceļu brauca,
Akmeņam mājas prasa;
Akmens mājas nedeva,
Pras' smalkam tēraudam.
Ūdens gāja ar akmeni
Svētu rītu kapāties:
Ūdens cirta akmeņam,
Akmens galvu purināja.
159 [Jumurdas C].

55384.

Nākat, putnu dzinējiņi, šūvo
šūvo!
Par sētmaļu sētmaļieme, šūvo
šūvo!
Nākat, putnu dzinējiņi,
Pa krūmiņu krūmiņiem;
Aizjemate sīkus putnus
Pa zariņu zariņiem!
(=Putnu dzīšana Lielajā piektdienā.)
598 [Ventspils apr.].

- 455 -

55385.

Vilki, lāči Vāczemē, šāva
šāva!
Sīki putni Kurzemē, līgo līgo!
Mēs putniņus nodzinuši,
Vilki, lāči Vāczemē!
Dar', bāliņu, stīgu sētu
Visapkārte jūrmalai,
Lai nevar laumas meita
Kurzemē zēģelēt!
(=Putnu dzīšana.)
604 [Dažādi iesūtītāji].

55386.

Maģas meitas putnus dzina, šūvo šūvo,
Dižās guļ midzenāje, šūvo šūvo,
Mēs zvēri pakār'(?)
Avota lejā,
Lai mūsu lopiņi
Veseli auga.
589 [Kuldīgas apr.].

55387.

Mēs skauģa rīklīti
Aizzabinājam,
Lai mūsu lopiņi
Bez gana auga.
598 [Ventspils apr.].

55388.

Zilu, zaļu dzīpariņu
Atpakaļ šķeterēju;
Atpakaļ, vilka acis,
Mana jēra neredzēt!
391 [Sinoles Vlk].

55389.

Plīstat, manas pastaliņas,
Abas reizē taisītas;
Abas ļaunu pavadāt,
Abas labu sagaidāt!
(=Jaunas pastalas kājās velkot.)
67 [Burtnieku (Burtnieku-Pils) Vlm].

55390.

Velies, mana vadmaliņa,
Deviņāmi kārtiņām!
Būs kas tevi novalkās,
Uz deviņi kauliņiem.
(=Vadmalu veļot.)
342 [Rauzas Vlk].

55391.

Mēŗa Indriķi, nenāc manās
mājās,
Man ir divi melni suņi,
Divi melni kaķi,
Tie tevi ēdīs,
Tie tevi plēsīs,
Tie tavus kauliņus
Skrubinās.
(=Mēŗa vārdi?)
560 [Rīga ], 604 [Dažādi iesūtītāji].

55392.

Treknās lestes mūsu jūŗā,
Vājās lestes citā jūŗā;
Labie zvēri mūsu mežā,
Vilki, lāči citā mežā.
čīr čor putniņi,
Nu ir laiks uzcelties!
(=Putnu dzīšana?)
93 [Dundagas Vp].

55393.

Sarkans zaķis, sarkans kaķis,
Sarkans māla ūdentiņš;
Sviesta spainīts, maizes donīts,
Tas to vainīt' sadziedēs.
Sunim sāp, kaķim sāp,
Manam bērnam vesels!
(=Pūšamie vārdi.)
605 [Skolas].

55394.

Mudzīts četrkāj' kustonīts
Klīst pa pasauli.
Lai iznīkst tavi ceļi,
Lai iznīkst tava gaita.
(=Pūšamie vārdi.?)
560 [Rīga ].

55395.

Izar ežiņ', noecē,
Sakrauj cimbuļ's bānītē,
Atnāk rītā aplūkā,
Danco visi vesel'.
Skalu groziņš, lūku saitīt',
Sēņu tarbiņ' līdz pat zemi.
(=Pūšamie vārdi.)
560 [Rīga ].

55396.

Kristīts zaķīts, kristīts
kaķīts,
Kristīts māla ūdentiņš;
Šitai dobē pasmelsim,
Būsi vesels, būsi vesels!
(=Pūšamie vārdi.)
378 [Seces Jk].

55397.

Slēdzat manu dzelza bomu
Dižai ceļa maliņā;
Manai pašam dzelza krūtis,
Kumeļam tērauda.
Mans kumeļis pāri lēca,
Es pats bomu salauzīju.
(=Dzelza vārdi?)
355 [Rucavas Lp].

- 456 -

55398.

Kas tur tek, kas tur tek?
Upe tek, upe tek;
Kas tur krīt, kas tur krīt?
Ledus krīt, ledus krīt.
(=Kungu vārdi.)
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

55399.

Kas tur kūp, kas tur kūp,
Pirte kūp, pirte kūp;
Kas tur peŗās, kas tur peŗās,
Kungs peŗās, kungs peŗās.
(=Kungu vārdi.)
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

55400.

Ulu ulu akmentiņ,
No tām kapa durtiņām!
Ne tie ēde, ne tie dzēra,
Ne tie Jēzu pieminēja.
(=Dažādām kaitēm.)
604 [Dažādi iesūtītāji].

55401.

Vilks ar lāci lielījās:
Abi esot ņipri vīri.
Nāc, Laimīte, lem, Laimīte,
Sēsties manās kamanās(?).
(=Ceļā dodoties.)
405 [Smiltenes Vlk].

55402.

čuč, guli, mozais bārns,
Jeza, Christa šyupulī!
Engeleiši šyupuotuoji,
Sveša [Svāta?] Muora dzīduotouja.
(=Mazu bērnu šūpojot.)
143 [Jāsmuižas D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu