SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

7. Dažādas dziesmas par garīgām un pārdabiskām lietām

34059.

Bērziņš auga uz akmiņa
Sudrabiņa lapiņām;
Es gribēju vienu raut,
Visas bira skanēdamas.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

34060.

Brauc projām, Laumes meita,
Tev iejūgts kumeliņš:
Vella vīta tev grožiņa,
Zelkša pīta pātedziņa.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Brauc projam, Lom's meit',
Tauv' kumeļ' sen iejūgt':
Mells krauklits kumeliņ',
Zalkš' pīt' vadale.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

34061.

Dievs, piedod meitai grēkus,
Meita liela grēceniece:
Ne tā svin svētas dienas,
Ne ar piektus vakariņus.
3491 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34062.

Drebi, drebi, apšu lap',
Kas jel tevi drebanē?,
Svēt' Mār' drebanē,
Kam nedev' naktes māj'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

34063.

Es nocirtu melnu čūsku
Ar sudraba zobentiņu;
Nu uzkāpu kalniņā
Zobentiņa spodrināt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34064.

Es pārsviedu zelta zirni
Par sudraba ozoliņu,
Ka tas gāja skanēdams
Pa zariņu zariņiem.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Es iemetu zelta riekstu
Sudrabiņa ozolā;
Tas nokrita skanēdams
Pa zariņu zariņiem.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

34065.

Es uzgāju ganīdama
Birzē zaļu ozoliņu:
Zelta zari, zīžu lapas,
Vidū saule laistījās.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

1. Es uzgāju ganīdams
Birzē kuplu ozoliņu:
Vidū saule laistījās
Sidrabiņa stariņiem,
Pazarīši karājās
Zeltītiem vizuļiem.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

34066.

Es uzgāju ganīdama
Brīnum skaistu ozoliņu:
Zīda saknes, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

1. Bērziņš auga uz akmeņa
Liela ceļa maliņā:
Zīda saknes, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

2. Bij dzirdēts, neredzēts
Tik vendīgs ozoliņš:
Zīda miza, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

3. Bej' guojuse, naizguoju
Tik uoriska uozuoliņa:
Dzelža saknes, vara zori
Ruobainām lapiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 425 -

4. Es nebiju atraduse
Tik dižana ozoliņa:
Vaŗa saknes, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5. Es redzēju bērzu birzi
Uz ezera līgojot:
Vaŗa saknes, zelta zari
Sidrabiņa lapiņām.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6. Jūs, meitiņas, nezināt,
Kāda puķe dārzā aug:
Zīda saknes, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.
216 [Ventspilī].

7. Nekur bija tādi koki,
Kādi bija Vāczemē:
Zīda saknes, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

8. Ozols auga kalniņā
Kā mērenis muiženieks:
Vaŗa saknes, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.
206 [Kuldīgas apriņķī].

9. Sen slavēja, nu ieraugu
Rīgā zaļu ozoliņu:
Zīda miza, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

10. Tāļi gāju, neredzēju
Tik āriska ozoliņa:
Zīda miza, zelta saknes,
Dimantiņa lapiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11. Uz Daugavas daudzināja
Brīnum skaistu ozoliņu:
Zīda miza, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 190 [Kuldīā].

12. Vendīgs auga ozoliņš
Vendīgā kalniņā:
Vaŗa saknes, zelta zari,
Sudrabiņa lapiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34067.

Kas tas bija, kas atjāja
Ar dūmainu kumeliņ'?
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaļu dāboliņ'.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

1. Akmentiņa vīriņš jāja
Sudrabiņa zirdziņā,
Kokiem lapas skaitīdams,
Augumiņus mērīdams.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

2. Atjāj viens bruņots vīrs
Par lielo tīrumiņu:
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaļu dābuliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

3. Atjuoj vīns sabruņuots
Par lelū teirum'eņu;
Tys atnes'e kūkam lopys,
Tys vuorp'eņu t'eirumā.
422 [Līvānu pag. D].

4. Kas tas bija, kas atjāja
Ar akmeņa kumeliņu?
Tas atnesa kokiem lapas,
Tīrumiem zaļumiņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5. Kas tas bija, kas atnāca
Ar pelēku mētelīti?
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaļu āboliņu.
190 [Kuldīā].

6. Pa zālīti Dieviņš brauca
Akmenoju kumeliņu;
Tas atveda kokiem lapas,
Zemei zaļu āboliņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7. Tei atjāja bruņots vīris
Akmeņotu kumeliņu;
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemītei zaļu zāli.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8. Viens atjāja sirmu zirgu,
Akmins segli mugurā;
Tas atnesa kokiem lapas,
Visai zemei zaļu zāli.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

34068.

Kas tie tādi vīri bija,
Jūŗā meta siena kaudzi,
Ar tām dzelžu cepurēm,
Ar akmeņa kamzoļiem?
198 [Saldū].

1. Kas tie tādi vīri bija,
Kas jūrē sienu pļāva,
Ar tiem dzelzukamzoļiem,
Ar akmeņa cepurēm?
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

- 426 -

34069.

Lom's meit' zilzeķiņ'
Piekrāp' man' bāleliņ',
Piekrāp' man' bāleliņ'
Ar jaukām valodām;
Cerē man' bāleliņ'
Ar sevim līdzē skriet,
Ar sevim līdzē skriet
Pa pasaul's maliņām.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

34070.

Lom's meit', vienradziņ',
Skauģ' mūž' dzīvedams,
Skauģ' mūž' dzīvedams,
Ar ļaudams ienaidē.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

34071.

Maļu, maļu tebeciņu,
Pūķīts milna galiņā.
Nei tam sāta, nei tam gausa,
Nei tam Dieva palīdziņa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

34072.

Maļu, maļu tabaciņu,
Pūķīts milna galiņā.
Šņūcu pats, dod' otram,
Pūķīts velk velkamo.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

1. Malu, malu tabacīnas,
Kūķīts milnas galīnā.
Es dziedāju dziedamo,
Kūķīts vilka velkamo.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

34073.

Man bij melnis kumeliņis,
Es par Velnu nebēdē;
Laižu savu kumeliņu,
Velns paliek raugoties.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

34074.

Pūķis vilka rudzu sieku
Par bāliņa pagalmiņu.
Ņem, brālīti, krusta koku,
Dzen to pūķi atpakaļ!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34075.

Sajāja brammaņi
Augstajā kalnā,
Sakāra zobenus
Svetajā kokā.
Svētajam kokam
Deviņi zari,
Ik zara galā
Deviņi ziedi,
Ik zieda galā
Deviņas ogas.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

34076.

Zelta gailis purvā dzied
Sudrabiņa laktiņā;
Sērdienīte purvā vērpj,
Niedru skalus dedzināja.
Pate sēd līdz mežam,
Vaiņags meža galiņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

34077.

Sirdīgam cilvēkam
Ellē laba dzīvošana:
Tur dziedāja zelta gaiļi,
Rej sidraba kucēniņi.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bagātam saimniekam
Ellē laba dzīgošan':
Tur dziedāja melli gaiļi
Ar sidraba kājīnām.
1191 [Ēveles draudzē].

34078.

Tumsenīca, Mēnesnīca(?),
Kas tev daļas ar maniem?
Bij manam kumeļam
Zvaigžņu sega mugurā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

34079.

Tumsaunīca, Naksnenīca,
Kas tev darba ar manim?
Jūrmalā sausa egle,
Tā bij tava naidenīca.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

34080.

Timsenīce, Naksnenīce,
Labu vīru nemaitā,
Labu vīru nemaitāji,
Laba vīra kumeliņu!
121 [Gulbenē (Md)].

- 427 -

34081.

Tumsaliņa, Naktaliņa
Traucē manu kumeliņu.
Sauseglīte ceļmalā
Traucē pašu Naktaliņu.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

1. Tumsnenīca, Naksnenīca
Traucē manu kumeliņu;
Kupla liepa ceļmalā,
Tā traucēja Naksnenīcu.
331 [Augškurzemē (Il)].

34082.

Velns par mani gan bēdāja,
Es par Velnu nebēdāju:
Es sasitu Velnam galvu
Deviņos gabalos.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

55134.

Ai elle, ai elle,
Ka tev trūka grēcinieku?
Ai, darba, ai, darba
Pakulu kodeļā!
Visi mazi pinkulīši
Grib jo daiļi darināmi.
263 [Mēmeles Jk].

55135.

Aizamiersa, man palyka
Div darbeņi nadareiti:
Jyuras ūgas nalaseitas,
Zīdu cymdi naadeiti.
143 [Jāsmuižas D].

55136.

Aiz gudruma tautu dāls
Tik jyurā nanūsleika;
Sādādams guni škeiļa
Zaļis nīdris galeņā.
326 [Preiļu D].

55137.

Ar podūmu, buoleliņi,
Bez podūma nastaigoj!
Zam svuorkim nīdrinese,
Nīdres golā zūbentiņu.
Bolta puke guni kyure
Zaļas nīdres viersiunīte.
605 [Skolas].

55138.

Ontons muns, Ontons muns,
Es Ontona ļaudaviņa;
Valns aizkyurai kunga reju,
Veitej mūnu ontoniņu.
466 [Vārkavas D].

55139.

Atjāj zaķītis sarkanu bārzdu,
Kaņepu kauliņa iemauktiņi;
Ozols dega, dūmi kūp,
Gailis dzied galotnē.
94 [Dunikas Lp].

55140.

Ābolkoka guni kūru
Jūras vidū uz akmeņ'.
Visi kungi brīnējāsi:
Jūra deg dzirkstēdam'.
241 [Lubānas Md].

55141.

Balta bārzda eņģeļam,
Tumši-brūni sulaiņam;
Pašam vārtu saimniekam
Sudraboti matu gali.
378 [Seces Jk].

55142.

Balta bārda eņģeļam,
Melna velna kučeram.
41 [Bauņu Vlm], 75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

55143.

Balta puķe guni šķīla
Zaļas niedras galiņā;
Tautu dēla dvēselīte
Kā guntiņa kvēlojās.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

55144.

Balts buciņš jūŗā brida,
Sudrabiņa radziņiem;
Dievs dod viņam izpeldēt,
Būs mums miežu vasariņa!
378 [Seces Jk].

55145.

Bēdu manu lielu bēdu,
Es par bēdu nebēdāju:
Sviedu bēdu velliņam,
Lai tas sviež ellītē.
405 [Smiltenes Vlk].

55146.

Bērziš aug uz akmeņ,
Sudrabiņ lapiņam;
Kad vējiš iepūtas,
Ta lapiņs nošķinde.
445 [Ugāles Vp].

- 428 -

55147.

Bur man būri, zūg man zagļi,
Navar mans izpūstēt.
Tys vīn mani izpūstīs,
Kas nu purva pupas škeis;
Kas nu purva pupas škeis,
Nu akmeņa vilnu cirps.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

55148.

Citas sievas ellē brauca,
Mana brauca debesīs;
Mana brauca debesīs
Ar krējuma kamanām.
48 [Bērzaunes Md], 241 [Lubānas Md].

55149.

čigu čigu ratenīt,
Puisīt' vilku poriņā!
Velnam devu pupu sieku
Par puisīša pajēmumu.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

55150.

Jaunim puišim dzelža roti,
Tī byus lobi aļnī braukt.
čortam devu dryču sīku,
Lai puiškinus apduovej.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

55151.

Lēļu Muora eļnē braucja
Ar tīm dzelža ratiņim.
Valnam devu driču sīku,
Lai jis Muoru nūduovej.
Valns apēdja driču sīku,
Reitā Muoru nūduovēs.
89 [Dricēnu Rz].

55152.

Dar', bāliņu, stīgu sētu
Visapkārte jūrmalai,
Lai nevar laumas meita
Kurzemē zēģelēt.
598 [Ventspils apr.].

55153.

Deveņi veiri nūguoja
Akmiņam sirdis raut.
Atsagrīzja atpakaļ:
Nava osa zūbineņa.
143 [Jāsmuižas D].

55154.

Trejdeviņi nu nogāja
Akmeņam sirdi kalt,
Ar cirīti, ar kaplīti,
Ar gudro padomiņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55155.

Divi balti balodīši
Pa debesi lidināja;
Tie nebija balodīši, -
Jaunu puišu dvēselītes.
306 [Patkules Md].

55156.

Dzegūzīte, pareģone,
Vectētiņu aizkūkoja;
Žagatiņa nāves ziņu
Sētas mietā pavēstīja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55157.

Dūd, Dīveņ, maņ putna spuornus,
Skrīšu muosas apsavārt;
Skrīšu muosas apsavārt
Symtu jyudžu tuoļumā.
466 [Vārkavas D].

55158.

Dzelža pirksti, vaŗa nagi,
Matu gali dzirkstes meta;
Zemi meži, platas lapas,
Koku gali sarmu meta.
241 [Lubānas Md].

55159.

Dzirdēts bija, neredzēts,
Dižendailis ozoliņš:
Zīda miza, zelta zari,
Sidrabiņa lapiņām.
418 [Sunākstes Jk].

55160.

Es apkalu kraukļam kājas
Ar sudraba pakaviem,
Lai tas augstu lidināja
Līdz pašām debesim.
378 [Seces Jk].

55161.

Es apkalu krauklim kājas
Tīru zeltu, sudrabiņu.
Kad viņš skrēja par gaisiem,
Visi gaisi vizuļoj';
Kad viņš skrēja pār eglēm,
Visas egles atspīdēj'.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 429 -

55162.

Es, Prūšos aizjādams,
Kraukļam kājas kaldināj':
Vienu kāju zelta kalu,
Otru skaidra sudrabiņa.
Kad tas skrēja pa gaisiņu,
Visi gaisi vizuļoja.
141 [Ivandes Kld].

55163.

Es ar velnu sakāvos,
Tā kā vilna izputēja;
Citu vilnu cūkas ēda,
Citu peles midzī vilka.
Tie mazie velnēniņi
Tai vilnā sapinās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55164.

Es nositu melnu čūsku,
Kamanāsi sēdēdam(a).
Melna samta man matiņi,
Zaļa zīda matpīniņa.
605 [Skolas].

55165.

Es atrodu zūbintiņu
Deviņim esmiņim;
Sakopavu ūdam muoti
Deveņim gobolim.
Pi deveita gabaliņa
Slauku savu zaļu zūbintiņu.
326 [Preiļu D].

55166.

Es satiku pašu velnu
Augsta kalna galiņā;
Es nokāvu pašu velnu
Ar to savu zobentiņu.
100 [Dzērbenes (Pils-Dzērbenes) C].

55167.

Jodi jāja, zirgi zviedza,
Es stāvēju kalniņā;
Kalniņā stāvēdams,
Zobentiņu asināju.
532 [Dobele Jg apr.].

55168.

Es nalela meitineita,
Maņ tārauda dvāseleita;
Es izvylku puiša pruotu
Caur deveņom durovom.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55169.

Es ozola vīriņš biju
Ar ābeļu kājiņām;
Krūklis tēvs, bērziņš māte,
Skuja mana līgaviņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55170.

Es redzēju vydyn gaisa
Šyupelītes šyupojūt,
Pats eņgeļs šyupovuos
Vairuok zalta, na sudobra.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

55171.

Gudri veiri gudrējuos,
Pa pogolmu staiguodami;
Kai izjims sudrabiņu
Nu sorkona duobuliņa.
143 [Jāsmuižas D].

55172.

Jyudzit man vēja zirgus
Suņa kaula komonuos!
Ni pīkusa vēja zirgi,
Ni dilst kaula kamaneņas.
358 [Rugāju Abr].

55173.

Es iejūdzu vēju zirgu
Viesulīša kamanās.
Rīgā manim diena ausa,
Vāczemē saule lēca.
546 [Kuldīga Kld apr.].

55174.

Kas bijāt darba ļaudis,
Es jums darbu parādīšu:
Izariet dziļezerus,
Sīkakmeņus ecējiet!
224 [Lielvārdes Rg].

55175.

Kas tur pūš, kas tur šņāc
Viņa sila maliņā?
Raganiņas, Dieva meitas,
Velnam zagtas līgaviņas.
286 [Nītaures Rg].

55176.

Kas tur gauži noraudāja
Dūņezera dibenā?
Raganiņas, Dieva meitas,
Velnam zagtas līgaviņas.
286 [Nītaures Rg].

- 430 -

55177.

Kas varēja priedi vērpt,
Ar ozolu šķetināt?
Kas varēja svina lodi
Caur tēraudu cauri laist?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp], 605 [Skolas].

55178.

Kas varēja to darīt,
Ko varēju es darīt?
Mella buka gaļu vāru
Ledus dega apakšā.
443 [Turlavas Kld].

1. Kas varēja to darīt,
Ko varēj' es darīt?
Balta buka gaļu vāru,
Ledus kūra apakše.
Kas varēja man aizliegt
Patīkamu tēva dēl'?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

2. Kas varēj' to darīt,
Ko varēj' es darīt:
Es vārīju brieža gaļu,
Ledu liku apakše.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55179.

Kizi koza raganiņa,
Tu nūdyuri byoleliņu!
Ni maņ veižu pinējiņa,
Ni maņ auklu vejējiņa.
247 [Makašānu Rz].

55180.

Ko tie kraukļi kradzināja,
Ko žagatas žadzināja?
Dievs pakāra velna bērnu
Ozoliņa galiņā.
119 [Gaujienas Vlk].

55181.

Kuo tuos vystys kacynuo,
Žagateņis čačynuo?
Valns iznesja vakaraini
Sausa kūka viersyunē.
494 [Viļānu Rz].

55182.

Ko var velnis man darīt,
Ko manami kumeļam?
Dzelza zirgs, dzelza arklis,
Tēraudiņa arājiņš.
241 [Lubānas Md].

55183.

Ko var velni man darīt,
Ko manam kumeļam?
Es var' velnu samīdīt
Zem kumeļa kājiņām.
72 [Cesvaines Md].

55184.

Kur, puisīt, tu izaugi
Ar tik jauku valodiņu?
Es izaugu jūriņā
Zem niedrīšu saknītēm.
605 [Skolas].

55185.

Kur skrīsat, kū giusat,
Div palāki vanadzeņi?
Skrīsim jyuras maleņā,
Gyusim jyuras dzaltoneiti.
247 [Makašānu Rz].

55186.

Kur tu teci, zelta vepri,
Ar sudraba smecerīti?
Teku vīra izrocītu
No deviņām atslēgām.
241 [Lubānas Md].

1. Kur tu iesi, dzelza vepris,
Ar sudraba svecerīti?
Iešu vīra ratavota
No deviņu atslēdziņu.
241 [Lubānas Md].

55187.

Kur tu teci, elles kursni,
Ar tiem dzelzu šņukuriem?
Teku vienu sievu glābt
Deviņiem spēciņiem.
17 [Ances Vp].

55188.

Leigo muna dvēselīte
Dīdziņā karinēja,
Tryuks dīdziņš, tryuks dīdziņš,
Dveselīte byus elles dybynā.
389 [Silajāņu Rz].

55189.

Ļaunas dienas, gŗūtas dienas,
Tās es kalu akmenī.
Paiet gadi, paiet dienas,
Tāpat lasu akmenī.
245 [Lutriņu Kld].

55190.

Mana tēva dārziņai
Bērziņš auga uz akmeņa;
Bērziņš auga uz akmeņa
Zeltītām lapiņām.
112 [Ezeres Kld].

- 431 -

55191.

Uz akmeņa liepa auga
Pazeltītu virsotnīti;
Pilni zari sīku putnu,
Strazdiņš sēd virsotnē.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

55192.

Muni muotja tuoļi devja,
Pīs'cē cīmā nastaiguot.
Apsamešu pardzaguzi,
Atskrēju tāva duorzeņā.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

55193.

Es atradu ganīdama
Bunti zelta atslēdziņu;
Es atslēdzu tautiešam
Visas mīļas valodiņas.
605 [Skolas].

55194.

Es atradu tīrumā
Gaŗas vagas galiņā
Zaļu zīda vaiņadziņu;
Ar to sēju meitai prātu
Pie zaļā ozoliņa.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

55195.

Māte mani rātin rāja,
Ka es rakstu nemācēju.
Izadīju sīļa spārnu,
Tas uzskrēja ozolā;
Noadīju ritentiņu,
To nobrauca Liepājā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55196.

Melna čūska locījās
Zem kumeļa kājiņām.
Tā nebija melna čūska,
Tā bij meitas dvēselīte.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

55197.

Melna čūska miltus mala
Vidū jūrā uz akmeņa;
Tos būs ēst tiem ļaudīm,
Kas man ļaunu novēlēja.
15 [Alūksnes Vlk].

55198.

Melns gaileits plotu asti
Par jyurom dīgu vylka;
Jyuras vilnis apsabeida,
Ka navar dīgu kustinuot.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

55199.

Melnais gailis diegu vilka
Par plašo Daugaviņu;
Rīgas kungi pakaļ brauca,
Nevar diegu salocīt.
241 [Lubānas Md].

55200.

Nāc, Dieviņi, pats apraugi,
Kāda mana dzievošana:
Silā mane bišu dārzis,
Purvai govju laidarins.
Uz akmeņa malku cirtu,
Ledus dega ugunē.
355 [Rucavas Lp].

55201.

Netrūkstiesi, kumeliņ,
Netraucēj jājējiņ'!
Skandiņ savas sīkas važas,
Lai bēg ceļa raganiņš!
241 [Lubānas Md].

55202.

Nivīnā azarā
Taida puke nazīdēja,
Kaida zīd Roguocī
Uz palāka akmentiņa.
170 [Kapiņu D].

55203.

Nākat, ļaudis, skatīties,
Kādi ērmi pasaulē:
Ozols auga, zari dega,
Gailis dzied galiņā;
Cūka raka žogmalē,
Gaiļa pieši kājiņā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55204.

Ozols auga, zari dega,
Gailis dzied galiņā;
Gailis dzied galiņā,
Lakstīgala pazaros.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55205.

Ozols auga, zari dega,
Gailis dzied galiņā.
Es nezinu, kālabad
Māmiņ' mani neredzēja;
Es ozola galiņā
Biju rožu dārziņā.
546 [Kuldīga Kld apr.].

- 432 -

55206.

Nu es braukšu tai zemē,
Kur ūdeni veltin vēla;
Kur ūdeni veltin vēla,
Ar vadžiem pupas šķēla.
605 [Skolas].

55207.

Nu var iet visu nakti,
Nav vairs vellu šai zemē:
Mēs vakar launagā
Pašu lielo apēdām.
14 [Alsviķa Vlk].

55208.

Oša celmi mežā brauce
Miglajā rītiņā;
Dzelža pirksti, vaŗa nagi,
Matu gali guni met.
241 [Lubānas Md].

55209.

Paradzeņa [Pareģe] radējuos
Nu boltuo akminteņa.
Celīs, poša paradzeņa,
Celīs vysi myrušī.
143 [Jāsmuižas D].

55210.

Pats es nest nevīžoju,
Nevaid dēla nesējiņa;
Sausa smilga vecainē,
Zelta rasiņa galiņā.
146 [Jaungulbenes Md].

55211.

Pelēkais akmentiņš,
Kur tu ņēmi to rotiņu?
Ne tur līda svina lode,
Ne tērauda zobentiņš.
605 [Skolas].

55212.

Pieci velni arklu vilka,
Sestais kūla kumeliņ's;
Sepītais, tas mazais velns,
Cūkas gana tīrumā.
189 [Kokmuižas (Koku) Vlm].

55213.

Puķe auga ceļmalā,
Elles pūķis gaŗām skrēja;
Norauj zaru no puķītes,
Aiznes saviem ciemīniem.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

55214.

Puķu, ziedu man kumeļš,
Gaujas putu iemaviņš;
Caur sedliem saule lēca,
Svešu zemi staigājot.
14 [Alsviķa Vlk].

55215.

Pūķītim slikti gāja,
Tam par nakti jāstaigā,
Par klētīm, tīrumiem,
Par nāburgu laidariem.
369 [Saldus Kld].

55216.

Pūt, eņģeli, vaŗa tauri,
Pie vārtiem stāvēdams,
Lai trīcēja visas zemes
Līdz pat prūšu robežām.
273 [Mores Rg].

55217.

Pūt, enģeli, vaŗa tauri,
Lai skan visa pasaulīte,
Lai dzird mana māmuļiņa,
Smiltainē gulēdama.
48 [Bērzaunes Md].

55218.

Saskanēja zelta ierkļi
Sudrabiņa laiviņā.
Kas tur taids vydā sēd
Dymant' pērļu vainadziņu?
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

55219.

Sausa smilga vecainē,
Zelta rasa galiņā;
Kas kaŗā kāvušies,
Lai iet rokas nomazgāt.
198 [Krustpils D].

55220.

Smildziņš auga ceļmalā,
Zelta rasa galiņā;
Tā laimīga mātes meita,
Kas tur acis nomazgāj'.
23 [Ārlavas Tl].

55221.

Sita mani, kava mani
Leiša bērnu dēvēdami;
Man bij divi dzelzu krekli,
Tēraudiņa dvēselīt'.
112 [Ezeres Kld].

- 433 -

55222.

Skauģis brauc, zeme rīb,
Akmens rit pakaļai;
Vēji krāca, meži lūza,
Mieži rudzi līgojās.
74 [Cīravas Azp].

55223.

Skrej uz elli, skrej uz raki,
Skrej uz velna kartavām!
126 [Grobiņas Lp].

55224.

Skutans raud, Skutans raud.
Neraud tu, Skutaneņ,
Dīvs tevi najems,
Valns tevi naraus!
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

55225.

Smalki zelta lietus lija
Aiz zaļās birstaliņ's.
Tec, māsiņa, tu pārnes
Vienu zelta drostaliņ'!
Es nokalšu zobentiņu
No tās zelta drostaliņ's.(?)
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

55226.

Smolki maliti samolu,
Sejejūt izputēja.
Vai jyus, svāti enģelīši,
Paleidzit salasīt!
Lai tei sveša muote
Uz mani nasobor.
314 [Pildas Ldz].

55227.

Spriksta, spriksta mus katiņa(?)
Zaļajā rudzzālē;
Es nošāvu raganiņu
Ar visiem bērniņiem.
143 [Jāsmuižas D].

55228.

Septiņ' gadi jūŗā braucu
Meklēt dimant' akmentiņu.
Kad atradu akmentiņu,
Atradīšu līgaviņu.
Tā dzied kuģa matrozītis,
Uz mastiņa sēdēdams.
560 [Rīga ].

55229.

Straumeitē guni kouru
Iz palāka akmintiņa.
Kur tī muni puoluojiņi,
Lai tī nuok sildeitīs!
375 [Saukas Jk].

55230.

Saškaļdēju adatiņu,
Izsildēju ustabiņu:
Vysi muni naidiniki,
Saguojuši, sildījās.
605 [Skolas].

55231.

Še neauga tādi koki,
Kādi auga Vāczemē:
Ozols auga ceļmalā,
Bērzs ozola galiņā.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

55232.

To brīnumu neatminu,
Kad nebiju radzējuse:
Akmens stāv uz akmeņa,
Smilga grima dibenā.
344 [Rembates Rg].

55233.

Tas nav tiesa, tas ir meli,
Kad nav piena vasarā:
Piena upe cauritek
Caur laideru čurkstēdam';
No sieriem jumtu jumu,
Sviestu metu kaudzītē.
476 [Vecpiebalgas C].

55234.

Šī ragana, tā ragana,
Es patiesi raganiņa:
Sviestu metu kaudzītē,
Baltu pienu gabanā.
263 [Mēmeles Jk].

55235.

Visi ļaudis mani teica:
Es bāriņa, raganiņa:
Es sviestiņu kaudzē metu,
Ar sieriņu atstutēju.
245 [Lutriņu Kld].

1. Šei rogona, tei rogona,
Es tā lielā roganiņa:
Sviestu mešu kaudzītē,
Baltu pienu gabanā.
281 [Neretas Jk].

- 434 -

55236.

Bij man viena balta kaza,
Uz dakšām cilājam';
Sviestu mešu kaudzītē,
Baltu pienu gubās lik'.
241 [Lubānas Md].

55237.

Loba Dīva izlyuguse
Moza gūvu slaucējiņa:
Nu svīstiņa cepli sist,
Nu sīriņa kruosni kraut.
326 [Preiļu D].

55238.

Teica mani tie ļautīni,
Kad es liela zavitniece:
Uz akmīna malku cirtu,
Strautā kūru uguntīnu.
39 [Bārtas Lp].

55239.

Tautu dēls lielījās,
Esot liels stiprinieks;
Nomirdams izastiepās;
Velns aiznesa dvēselīti.
115 [Galgauskas Md].

55240.

Tautu dēli, vella bērni,
Piekrāp' manu augumiņu.
Vells krāps tavu dvēselīti
Dziļā elles dubenā.
183 [Kazdnagas Azp].

55241.

Taidu kūku es atrodu
Iz akmeņa izaugušu:
Vara saknes, zalta lopas,
Sudrabiņa viersyunītis.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

55242.

Trīs meitiņas māmiņai,
Visas trīs amatnieces:
Viena meita sālī pūta,
Otra skrēja raganām;
Jau tā mūsu vedamāji
Rudzus lauza tīrumā.
605 [Skolas].

55243.

Trīs sarkanas saņta rozes
Kalniņā noziedēj';
Trīs diženas mātes meitas
Rasiņā mazgājās.
484 [Vestienas Md].

55244.

Timsinieca, naksninieca
Saka mani samaitāt.
Izlauz celmus Daugavā,
Izskait' zvaigznes debesīs!
Tad tu mani samaitāsi,
Tad tu manu kaumeliņ'.
143 [Jāsmuižas D].

55245.

Tumša nakts, tumša nakts,
Kas to tumšu pataisīja?
Velns nočiepa mēnestiņu,
Iesvied' elles dibenāji.
273 [Mores Rg].

55246.

Tu, puišeli, vella sēkla,
Nekrāp meitu dvēselīt'!
Vells krāps tavu dvēselīti
Dziļā elles dubenā.
94 [Dunikas Lp].

55247.

Tumsiņā es aptumsu
Tautu lauka galiņā;
Paņēmos bites spārnus,
Ielaidos sētiņā.
148 [Jaunpiebalgas C].

55248.

Tumsā nakti celiņ' gāju,
Lazdiņ' nesu rociņā;
Kad tumsiņa man satumsa,
Lazdiņ' rāda gaišumiņu.
290 [Ogres C].

55249.

Vēji pūta, koki lūza,
Zeme saiet gabalos;
Pāri iešu, nebēdāšu,
Ļaužu runas neklausīšu.
605 [Skolas].

55250.

Vai redzējat šādus laikus:
Akmiņami kājas, rokas;
Vistai pupi, cūkai ragi,
Aunam segli mugurā;
Ramēniešu [Raunēniešu?] krodziņā
Divas smukas mamzelītes.
301 [Palsmaņa Vlk].

55251.

Vakar leja zalta leits
Sudobreņa laseitjom,
As kurinova pierti
Zalta skaideņom.
170 [Kapiņu D].

- 435 -

55252.

Vakardīn man palyka
Treis darbeņi nadareiti:
Jyuras ūgas nalaseitas,
Gaisā zvaigznes naskaiteitas.
326 [Preiļu D].

55253.

Vuorna soka: grāks grāks,
Paša grāku padarējus':
Dīvam driķus nūpļuovus',
Maizes riku apādus'.
168 [Kalupes D].

55254.

Vecļauž' dvēselīt'
Brauc ar āzi debesīs;
Dievs tur viņus nepieņēma,
Stum pēc ragiem atpakaļ.
366 [Salacas (Vecsalaces) Vlm].

55255.

Vaca puiša dvēseleite
Brauc ar uozi debesīs.
Nadūd Dīvys rogim tryukt,
Pazyud elnes dybynā.
326 [Preiļu D].

55256.

Vells kārklos lūkus plēsa,
Dzīrās mani sasaistīt.
Sasien pats savu sievu,
Savu tēvu, māmuliņu!
90 [Drustu C].

55257.

Velns purā kārklus plēsa,
Gribēj' mani cieti siet.
Sasien, velns, savus bērnus,
Vai tu mani cieti siesi?
192 [Kosas C].

55258.

Vējš pūta, vējš pūta,
Salmiņš gāja dancāt;
Jūŗas cūka bizenēt,
Baltās kājas dūku pūta.
546 [Kuldīga Kld apr.].

55259.

Vysu nakti suņi rēja,
Vysu nakti vylki gaudoj';
Cauru nakti valni braucja
Krystobuos uz dziļu ezeriņu.
326 [Preiļu D].

55260.

Vuļi, vuļi, kukulīt,
Nu kaļniņa lejiņā!
Brouļu muosa zyrgus gona,
Raganiņa pilī sēd.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

1. Vuli, vuli, kukulīt,
Nu kaļniņa lejiņā!
Bruoļi muosas zyrgus gona,
Raganiņa pilī sād,
Vīnu, madu lasīdama,
Bikerītes guozīdama.
365 [Sakstagalas Rz].

55261.

Zirgi zviedza, jodi brauca,
Tek upīte čirkstēdama.
Tādi jodi, tādi velni,
Tādi mani bālēlīni.
192 [Kosas C].

55262.

Žīds ar vīli, velns ar zāģi,
Abi divi vīlējās.
Žīdam vīle nolūzusi,
Vellam zāģis nekožot.
560 [Rīga ].

55263.

Uz ezera guni kūru,
Kunga zirgus ganīdams;
Tēraudiņa guni šķīļu,
Dzelza malku dedzināju.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

55264.

Brauc projam, laums meit,
Tev iejūgts kumeliņš!
Meln zalkš grož lik,
Glodentiņ iemauktiņ.
445 [Ugāles Vp].

55265.

Kristīm ouga bārzam sakne,
Kristīm zvaigznes dabasūs;
Kristīm skrēja Dīva zirgi
Ni važuoti, ni gražuoti.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

55266.

Na vysim tū zynuot,
Kur caunīte nakti guļ;
Jyuras vydā uz akmiņa,
Zaļas nīdres galiņā.
466 [Vārkavas D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu