SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

4. Saule, Mēness, Auseklis, zvaigznes. Dieva dēli un Saules meitas

33732.

Ābelkoka laivu daru,
Abi gali pazelīti;
Dieva dēli jīrējiņi,
Saules meitu vizina.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33733.

Ai Saulīte bridaļiņa.
Brida dienu, brida nakti:
Dienu brida dziļu jūru,
Nakti dziļu ezeriņu.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

1. Saules meita bridelīte
Brida dienu, brida nakti;
Izbrien piecus niedru porus,
Trīs sudraba ezeriņus.
216 [Ventspilī].

33734.

Ai Saulīte, māmuļiņa,
Ko tie tavi kalpi dara? -
Zīda pļavas nenopļautas,
Zelta kalni neecēti.
381 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ei Saulīt, māmuliņ,
Ko tie tavi kalpi dara? -
Zelta kalni neaŗami,
Ziedu pļavas nepļaujamas.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Dieviņam četri dēli,
Es visiem vārdus zinu:
Mikužiņi, Andružiņi,
Pēterīši, Pāvulīši.
Dieviņam četri dēli,
Ko tie tam labu dara? -
Zīda pļavas nepļaunamas,
Zelta kalni neaŗami.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3. Saule Saule, Mēnestiņ,
Ko tie jūsu kalpi dara? -
Zīda pļavas nenopļautas,
Zelta kalni neecēti.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

4. Saul'e savus kolpus kova
Ar ēršk'ēžu žagareņu:
Zalta kolni naacāti,
Šolka pļovys naizpļautys.
429 [Kārsavas pag. (Ldz)].

- 359 -

5. Tev, Dievī, divi kalpi,
Ko tie abi laba dar'? -
Zīža plāva tev nepļauta,
Zelta kalni neecēti.
1191 [Ēveles draudzē].

33735.

Ei Saulīt, Mēnestiņ,
Kā jūs skaisti mijaties:
Kur Saulīte ziemu tek,
Tur vasaru Mēnesnīca.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

33736.

Ai Saulīt spodraliņ,
Kur pārkāpi jūriņai?
Nij redzēju tiltu grīstu,
Nij laipiņu laipojam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

33737.

Aiz Daugavas augsti kalni,
Tur sarkanas ogas aug.
Tās Saulīte nolasīja
Tecēdama, rietēdama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Aiz Daugavas augsti kalni,
Tur sarkanas ogas aug;
Saules meitas lasītājas
Ar sudraba kanniņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33738.

Aiz Daugavas augsti kalni,
Tur sarkanas ogas aug(a):
Tur Saulīte raudājuse,
Tur birušas asariņas.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Aiz Daugavas melni meži
Sarkanām odziņām;
Tās nebija zemes ogas,
Tās Saulītes asariņas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Aiz upītes kalniņāi,
Tur sarkanas ogas auga.
Tās nebija zemes ogas,
Tās Saulītes asariņas.
Tur Saulīte raudājuse,
Mēnestiņu puškodama.
Saulīt' teka plikis lielis,
Mēnestinis zābakotis.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3. Jaunas meitas nezināja,
Kur sarkanas ogas aug:
Aiz Daugavas augsti kalni,
Tur sarkanas ogas aug.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4. Jūrmalē augsti kalni,
Tur sarkanas ogas aug,
Tur Saulīte daudz raudājsi,
Daudz ritējšas asariņas.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

5. Vidū jūras uz akmeņa
Div' sarkani ziedi auga:
Tur Laimiņa sēdējuse,
Tur ziediņi nobiruši.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6. Vidū jūras uz akmeņa
Trīs sarkanas ogas aug(a):
Tur Saulīte raudājusi,
Tur birušas asariņas.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

7. Vidū jūras uz akmiņa,
Tur sarkanas ogas aug:
Tur bāliņis kājas āva,
Tur birušas asariņas.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

33739.

Aiz Daugavas vaŗa dārzs
Baltā smilšu kalniņā;
Tur ziedēja zelta rozes,
Sudrabiņa magoniņas.
Dieva dēli, bāleliņi,
Puškoj' savas cepurītes;
Saules meitas, jumpraviņas,
Darināja vainadziņus.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Aiz Daugavys augsti kolni
Mozim smilkšu kal'n'eņīm,
Tur zīdēje zalta rūz'e,
Sudabreņa magan'eņa.
Dīva dāli, bruol'el'eņi,
Saguojuši puškuotīs;
Saul'is m'eitys, jumprav'eņis,
Saguojušys zīdu rautu.
Es, nabogs cilv'ec'eņš,
Mal'eņā nūsav'ēru.
Es redz'ēju s'ērmu zyrgu
Jeureņā p'el'dejūt',
T'eira vara kaman'eņis
Izpuškuotu kamand'eči.
Man patim breuni svuorki,
Turku jāru capureit'e.
Saul'is m'eitys, magan'eņis,
Izvad jū mal'eņā,
Šk'iņkoj man zalta saglus,
I sudobra pasegl'eiti:
Es var'ēju Saul'is m'eitys
Par jeureņu vyzynuot'.
422 [Līvānu pag. D].

- 360 -

33740.

Aiz azara dyumi kiup,
Kas tūs dyumus kiupynoj?
Raudiv'ēit'e p'ērti kiura,
Saul'es m'eita pārtūs guoja,
Saul'es m'eita pārtūs guoja
Ar vysuom jumprovuom.
Mēn'esnīks goru m'et'e,
Zuobokūs stuovādams.
M'et pamozam, m'ēn'esnīk,
Lai Saul'eit'e nanūsv'eida;
Lai Saul'eit'e nanūsv'eida,
Lai nabyra zalta svīdri;
Lai nabyra zalta svīdri,
Lai nalosa Dīva dāls;
Lai nalosa Dīva dāls,
Lai nakaļ īmav'eņu!
4271 [Rēzeknes apr.].

33741.

Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināja?
Mīļa Māŗa pirti kūra,
Dieva dēlus gaidīdama.
Atjāj divi Dieva dēli
Nosvīdušus kumeliņus;
Nosvīdušus nosedlojši,
Ielaiž rožu dārziņā;
Ielaizdami piesacīja,
Lai nelauza zelta rozi.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

33742.

Aiz kalniņa ezeriņš,
Aiz ezera ozoliņš;
Dieva dēls jostu kāra,
Saules meita vaiņadziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Aiz kalniņa ezariņš,
Aiz ezara ozoliņš;
Saule kāra vainadziņu,
Pērkons savu zobentiņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

2. Zeltīts auga ozoliņš
Jūras kāpu maliņā;
Dieva dēli jostu kāra,
Saules meitas vainadziņu.
216 [Ventspilī].

33743.

Aiz kalniņa ezeriņš,
Aiz ezera ozoliņš;
Tur Saulīte savas meitas
Sudrabāi kaldināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Aiz kalniņa ezeriņis,
Aiz ezera ozoliņš;
Tur Saulīte kaldināja
Meitiņāmi vainadziņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

2. Aiz kalniņa ezeriņš,
Aiz ezera ozoliņš;
Tur Saulīte savai meitai
Zelta kroni darināja.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

33744.

Atsavēru Saules logu,
Pazavēru Saulītē:
Ne ilgs ir mans mūdiņš
Šī Saulē jādzīvo.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33745.

Auseklītis agri lēca,
Saules meitas gribēdams.
Lec, Saulīte, pate agri,
Nedod meitas ausekļam!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 388 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Mēnesīts agri lēca,
Saules meitu gribēdams.
Lec, Saulīte, pati agri,
Nedod meitu Mēnešam!
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

2. Sidrabotis gailis dzied
Zeltupītes maliņā.
Auseklītis agri lēca,
Saules meitas gribēdams.
Lec, Saulīte, pate agri,
Nedod meitas ausekļam!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

33746.

Auseklītis mētājās
Dimantiņa zvaigznītēm;
Saulīt', laiku kavēdama,
Stariņām laimes lēja.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 361 -

33747.

Baltu puķu ceriņš auga
Vidū jūras uz akmeņa;
Tur Saulīte danci veda,
Ik vakara rietēdama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33748.

Bērziņš auga trim lapām
Liela ceļa maliņā.
Pirmajā Saule lēca,
Otrajā norietēja,
Trešajā lapiņā
Laime lēja sudrabiņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīā], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bērziņš auge purmalē
Deviņām galotēm;
Devītē galotē
Dieviņš lēja sudrabiņ'.
226 [Kandavā (Tl)].

2. Bērziņš auga ceļmalā
Trejādām lapiņām:
Pirmajā Saule lēca,
Otrā Saule norietēja,
Trešajā lapiņā
Zelts, sidrabis laistījās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3. Bērziņš auga ceļmalā
Trejādāmi lapiņām,
Tai trešāi lapiņā
Saule lēja sudrabiņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)], 353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Bērziņš auga ceļmalā,
Trīs lapiņas galotnē.
Pa to vienu Saule lēca,
Pa to otru norietēja,
Trešajā lapiņā
Dieviņš lēja sidrabiņu.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

33749.

Bērziņš auga trim lapām
Saules taka maliņā.
Tai vienāi diena ausa,
Tai otrāi Mēnestiņš,
Tai trešāi lapiņāi
Lec Saulīte vizēdama.
224 [Kabilē (Kld)].

33750.

Bērziņš auga trim lapām
Liela ceļa maliņā;
Tur Saulīte jostu kāra,
Saules meita vaiņadziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Bērziņš auga ceļmalā
Sudrabiņa lapiņām;
Tur Saulīte jostu kāra,
Saules meita vaiņadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

2. Pirtes takas maliņā
Sudrabota liepa auga;
Tur Saulīte noiedama
Pakaŗ savu vainadziņu,
Mazajam kārklītim
Uzmauc zelta gredzentiņu.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

33751.

Bērziņš auga ceļmalā,
Trīs lapiņas galiņā.
Tai vienā lietiņš lija,
Tai otrā Saule spīd,
Tai trešā lapiņā
Dieviņš lēja sudrabiņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

33752.

Brīkš mežāi, brīkš mežāi,
Kas mežāi brīkšināja?
Dieva dēli brīkšināja,
Kumeliņus ganīdami.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33753.

Dieva dēli alu dara
Vizulīšu kanniņā;
Saules meita guni kūra,
Vaska cimdi rociņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33754.

Dieva dēli klēti cirta,
Zelta spāres spārēdami;
Saules meita cauri gāja,
Kā lapiņa drebēdama.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bāliņš cirta zelta klēti
Sudrabiņa spārītēm;
Bārenīte cauri gāja,
Kā lapiņa drebēdama.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

2. Dieva dēli klēti cirta,
Zelta spāres spārēdami;
Saules meitascauri gāja
Kā lapiņas drebēdamas.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

- 362 -

3. Dieva dēli namu dara,
Zelta spāres spārēdami;
Saules meita cauri gāja,
Kā lapiņa drebēdama.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

4. Dieva dēli namu taisa,
Zelta spāres galiņā;
Saules meitas cauri teka
Ar vizuļu vainadziņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

33755.

Dieva dēli medīt gāja
Miglainā rītiņā,
Sudrabotu irbi dzina
Zeltītām kājiņām.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

1. Aiz upītes kalniņā
Dzird' Dieviņu medījam:
Sudrabotu irbi dzina
Ar apkaltu vanadziņu.
226 [Kandavā (Tl)].

2. Dieva dēli medīt gāja
Ar sudraba sunīšiem;
Suns izdzina zelta zaķi,
Sudrabotu vāverīti.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

3. Es redzēju svētu rītu
Dieva dēlu medījam;
Dui misiņu kucēniņi
Sudrabiņa ierbes dzina.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

4. Rītā agri es redzēju,
Ka Saulīte medīt gāja:
Div' sudraba kucēniņi
Apzeltītu briedi dzina.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

33756.

Dieva dēli sarājās
Ar pērkona vagarīti:
Zīda kalni neecēti,
Zelta pļavas nenopļautas.
255 [Cirolē (Bēnes pag. Jg)].

33757.

Dieva dēlis, Saules meita
Par Daugavu rokas deva;
Tik tie zelta gredzentiņi
Nesabira Daugavā.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

33758.

Dieva dēli, Saules meitas
Rotaļām spēlējās,
Rotaļām spēlējās
Pa rociņu rociņām.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33759.

Dieva dēli tiltu taisa,
Vairāk zelta ne sudraba;
Saules meita pāri gāja,
Kā lapiņa drebēdama,
Kā lapiņa drebēdama,
Kā ieviņa ziedēdama.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

33760.

Dieva dēls ganos gāja,
Zelta rīkste rociņā;
Svēta Māŗa pavadīja
Ar sudraba slauktuvīt'.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33761.

Dieva dēlis kaldināja
Saules meitas vaiņadziņu;
Priekšā lika tīru zeltu,
Pakaļāi sudrabiņu,
Gar abām pusītēm
Tīru spožu dimantiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

33762.

Dieva dēlis medīt gāja
Ar sudraba kucēniņu.
Aizjādamis, pārjādamis
Nošauj zelta lakstīgalu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Dīvenč guoja medēbā
Ar sudobra sun'ēšīm;
Atīdams vokorā,
Atnas zalta vuover'ēti.
409 [Līksnas pag. D].

33763.

Dieva dēli, Saules meitas
Vidū gaisa kāzas dzēra;
Mēnestiņš, tecēdams,
Tas pārmija gredzeniņus.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

- 363 -

33764.

Dieva dēlis sienu pļāva,
Spailes gali Daugavāi;
Saules meita grābt tecēja
Sudrabiņa grābeklīti.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33765.

Dieviņ, tavu likumiņu -
Gaiša diena, gaiša nakts:
Dienu gaiša Saule spīd,
Nakti gaiša Mēnesnīca.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33766.

Dievīnam dui dēlīni,
Saules meitas precinieki;
Saule pate, meitu māte,
Puško meitu kamburīti,
Ik rītiņa uzlēkdama,
Puķu ziedus kaisīdama.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

33767.

Dieviņš zina, Laime zina,
Ka Saulīte gauži raud;
Pilni meži piebiruši
Saules gaužu asariņu.
121 [Gulbenē (Md)].

33768.

Dieviņš smalki sadauzīja
Sudrabiņa alus kannu;
Saules meitas salasīja
Pa vienam gabalam,
Dieva dēli sastīpāja
Sudrabiņa stīpiņām.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

33769.

Divi bēri kumeliņi
Uz akmeņa auzas ēda:
Dieva dēla kumeliņi,
Saules meitas precinieka.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Kam tie tādi sirmi zirgi
Uz akmiņa auzas ēda?
Dieva dēla sirmi zirgi,
Saules meitu precinieku.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

33770.

Divi dienas mežā gāju
It nenieka neredzēju;
Kad es gāju trešā dienā,
Ieraug' zelta ozoliņ'.
Pie tā zelta ozoliņa
Sudrabiņa upe tek;
Tās upītes maliņā
Dieva dēli pirti taisa.
Tur Saulīte pērties gāja
Ar visām jumpravām;
Dieva dēli garu lēja [meta],
Zābakos stāvēdami.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

33771.

Divi sirmi kumeliņi
No jūriņas izpeldēja;
Vienam bija zelta segli,
Otram zelta iemauktiņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Divi sērmi kumel'eņi
Tak pa polvu ezereņu;
Vīnam beja zalta krāpes,
Ūtram putu īmaveņi.
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

2. No jūriņas izpeldēja
Divi sirmi kumeliņi;
Vienam bija zvaigžņu deķis,
Otram zelta iemauktiņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

3. Nu jiureņu izt'ecēje
Divi s'ērmi kum'ēl'eņi;
Vīnam beja zvaigžņu d'eč's,
Ūtram Saul'e mugorā.
422 [Līvānu pag. D].

33772.

Divi sirmi kumeliņi
No jūriņas izpeldēja;
Vienam bija zelta segli,
Otram zelta iemauktiņi.
Kuŗam bija zelta segli,
Tam es kāpu mugurā;
Kuŗam zelta iemauktiņi,
To pie rokas dancināju.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

1. Div' dzelteni kumeliņi
No Daugavas izpeldēja;
Vienam bija zīda deķis,
Otram stangu iemauktiņi.
To es ņemšu, to es jāšu,
Kam tas zīda deķis bija;
To pie rokas tecināšu,
Kam tie stangu iemauktiņi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 364 -

2. Dui dzelteni kumelīni
Par jūrīnu pārpeldēja.
Es ne pate nezināju,
Kam sēdēti mugurā:
Vienam bija zīda sedli,
Otram zelta iemauktīni.
Tam sēdēšu mugurā,
Kam tie zīda sedli bija;
To šķiņķāšu brālītim,
Kam tie zelta iemauktīni.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3. Pieci bēri kumeliņi
Pa aploku spēlējās;
Tā es pate nezināju,
Kuŗam kāpšu mugurā.
Tam es kāpšu mugurā,
Kam tie zelta sedli bij;
To pie rokas dancināšu,
Kam sudraba iemautiņi.
358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33773.

Divi sirmi kumeliņi
No Daugavas izpeldēja;
Vienam bija Saules segli,
Otram zelta iemauktiņi.
Tiem vajaga zelta siles,
Sidrabiņa redelītes,
Tīru auzu silītē,
Amoliņa redelēs.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

1. Divi sirmi kumeliņi
No jūriņas iztecēja;
Vienam bija zvaigžņu deķis,
Otram zelta iemaviņi.
Ne tie ēde purva zāles,
Ne dzeŗ purva ūdentiņ';
Tiem vajdzēja līču zāles,
Tīr' avota ūdentiņ';
Tiem vajdzēja zelta staļļa,
Dimantiņa redelīšu,
Jaunu puišu barotāju,
Vecu vīru sukātāju.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

2. Ko tie tēva suņi rēja,
Uz ezera lūkodami?
Divi sirmi kumeliņi
No ezera izpeldēja;
Vienam bija zelta sedli,
Otram Saules iemauktiņi.
Kam tie zelta sedli bija,
Tam es kāpu mugurā;
Kam tie Saules iemauktiņi,
To pie rokas pavadāju.
Tie neēda pura zāles,
Nedzēr' pura ūdentiņa;
Tiem vajdzēja tīru auzu,
Saulē pļauta āboliņa,
Saulē pļauta āboliņa,
Aukst' avota ūdentiņa.
Tautu meitas, atnesat
Saulē pļautu āboliņu,
Saulē pļautu āboliņu,
Tīr' avota ūdentiņu!
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

33774.

Div' svecītes jūrē deg,
Abām zelta lukturiņi;
Div' meitiņas māmiņei,
Abām zelta vaiņadziņi.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

33775.

Div' svecītes jūrā deg,
Div' sudraba luktuŗos;
Saules meita klāt sēdēja,
Vaiņadziņu puškodama.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Div' svecītes jūrā dega,
Div' sudraba lukturīši;
Saules meitaklāt sēdēja,
Zelta kroni puškodama.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Divi sveces jūrā dega,
Div' sudraba lukturīši;
Saules meita klāt sēdēja,
Zīdautiņu rakstīdama.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

3. Div' svecītes jūrā dega
Div' sudraba luktuŗos;
Saules meita klāt sēdēja,
Vaiņadziņu puškodama.
Puško, Saule, dod man vienu,
Man jāiet tautiņās!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

- 365 -

33776.

Div' svecītes jūrā dega
Sudrabiņa luktuŗos;
Tās dedzina Dieva dēli,
Saules meitu gaidīdami.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

33777.

Dzirdu Dievu izcērtot,
Dieva dēlu dzenājot;
Pate Dievu neredzēju
Aiz deviņām kļavas lapām.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33778.

Iebrauca Saulīte
Ābeļu dārzā,
Deviņi ratiņi,
Simts kumeliņu.
Neguli, Saulīte,
Ābeļu dārzā,
Tur tevi ziediņi
Apbirdinās!
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

1. Saulīte iebrauca
Ābeļu dārzā,
Deviņi riteņi,
Simts kumeliņu,
Sidraba groža,
Linu pātedziņa.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

2. Saulīte iebrauca
Ābeļu dārzāi,
Duiriteņu rati,
Simts kumelīnu.
Guli, guli, Saulīte,
Ābeļu dārzāi,
Pillas tavas actīnas
Ābeļu ziedim!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

33779.

Ej, Saulīte, drīz pie Dieva,
Nelīdzini meža galus!
Lai līdzina Dieva dēli
Ar aso zobeniņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

33780.

Es redzēju zelta krustu
Vidū gaisa grozāmies.
Dieviņ, tavu padomiņu,
Ka zemē nenokrita!
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Es redzēju zvaigžņu sietu
Gaisa vidu līgojot.
Dieviņ, tavu likumiņu,
Ka zemēi nenokrita!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

33780v2.

Spožais, gaišais Mēnestiņš
Vez ūdeņa līgojās.
Dieviņ, tavu padomiņu,
Ka nekrita dubenāi!
201 [Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)].

33781.

Gauži raud Saulīte
Ābeļu dārzā:
Ābelei nokrita
Zelt' ābolītis.
Neraudi, Saulīte!
Dievs dara citu
No zelta, no vaŗa,
No sudrabiņa.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

1. Ko tā Saulīte
Tik gauži raud?
Jūŗāi noslīka
Sudraba laiviņ'.
Neraudi, Saulīte!
Dievs dara citu
No zelta, no vaŗa,
No sudrabiņa.
224 [Kabilē (Kld)].

2. Ko tā Saulīte
Tik gauži raudāja?
Rīgā pazuda
Dimanta rati.
Neraudi, Saulīte!
Dievs dos citus
No zelta, sudraba,
No dimantiņa.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

3. Žēli rauda Saulīte
Kalnīna galā:
Ābelei nokrituši
Zelta ābolīni.
Neraudi, Saulīte!
Dievs dara citus
No vaŗa, no zelta,
No sidrabīna.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

33782.

Gauži raud Saulīte
Kalniņa galā.
Kā gauži neraud -
Žēl bija meitas,
Žēl bija meitas,
Žēl meitas pūra:
Zelta kalts pūriņš,
Sudraba dāvanas.
224 [Kabilē (Kld)].

- 366 -

1. Gauži raud māmiņa
Žēl bij meitas,
Žēl bij meitas,
Žēl meitas pūra:
Zelta kalts pūriņš,
Sudraba dāvanas.
224 [Kabilē (Kld)].

2. Saulīt' deva sav' meitiņu
Par deviņu ezeriņu;
Pārlaiduse sav' meitiņu,
Stāv malāi raudādama.
Piejāj divi Dieva dēli,
Pras': Saulīte, kam tu raudi?
- Žēl meitiņas, žēl pūriņa,
Žēl ir zelta gredzentiņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3. Saule meitu aizdevuse
Par deviņi ezeriņi;
Pate Saule gauži raud,
Šai malāi stāvēdama.
Dajāj divi Dieva dēli:
Ko, Saulīte, tu raudāji?
- Kā bij man neraudāt -
Žēl meitiņas, žēl pūriņa:
Sidrabots pūriņš bija,
Apzeltītas dāvaniņas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

4. Saule meitu izdevuse
Par ūdeni Vāczemē;
Saule gauži noraudāja
Daugaviņas maliņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5. Šodien Saule, šodien Saule,
Šodien Saules meitu veda;
Šodien Saule noraudāja
Meitas greznas dāvaniņas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

33783.

Ģērbies, Saule, sudrabota,
Nu jāj tavi precenieki!
Viņpus Rīgas jātin jāja,
Zviedzin zviedza kumeliņi.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

33784.

Ģērbies, Saule, sudrabā,
Nu nāk tavi vedējiņi!
Ūdens zirgi, akmens vāģi,
Sidrabiņa kamaniņas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

33785.

Ik rītiņa Saule ģērba
Stūrmanīša līgaviņu;
Tā sacīja saģērbdama:
Tec pa priekšu, tu jaunāka!
Es, vecaja, nevarēju
Aiz lielā sudrabiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33786.

Ik rītiņa Saule lēca
Sarkanāi kociņā;
Jauni kungi veci tapa,
To kociņu meklēdami.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ik rītīna Saule lēca
Sarkanāi kocīnāi;
Ik rītīna kundzīns jāja,
To kocīnu meklēdams.
Nomierst veci, piedzimst jauni,
To kocīnu neatron.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

2. Noiet Saule vakarā
Sarkanā kociņā;
Jauni puiši veci tapa,
To kociņu meklēdami.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

3. Trīs gadiņi Saule lēca
Sarkanāi kociņāi;
Trīs gadiņi kungi jāja,
To kociņu meklēdami.
Izjāj jauni, pārjāj veci,
To kociņu neatrada;
Es atradu to kociņu,
Svētu rītu ganīdama.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

4. Trīs rītiņi Saule lēca
Sarkanāja kociņā;
Meklē kungi, stārastiņas,
Tā kociņa neatrada.
Es atradu ganīdama
To kociņu lapojot:
Zelta zari, vaŗa saknes,
Sudrabiņa lapiņām.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

- 367 -

33787.

Jau Saulīte aizzalaida
Aiz dziļā ezeriņa;
Saskanēja zelta irkli,
Laiviņā iemetot.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jau Saulīte aizlaidēs
Aiz deviņi ezeriņi;
Vera ķēdes noskanēja,
Jūriņā laižoties.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

2. Jau Saul'eit'e aizalaid'e
Dziļu jiuru mal'eņa';
Saskan'ēje zalta ērkli
Sudabreņa laiv'eņā.
409 [Līksnas pag. D], 4222 [Vārkavas pag. D], 423 [Daugavpils apr.].

3. Jau Saulīte pārkāpuse
Viņā pusē Daugavai;
Skanējās, kad iemeta
Zelta aires laiviņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33788.

Jauni puiši nezināja,
Kur Saulīte nakti gul:
Jūŗas vidu uz akmini,
Zaļas niedres galiņā.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

1. Jūs, ļautiņi, nezināt,
Kur Saulīte nakti gul:
Vidūj jūras līkumē,
Zelta niedres galiņē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Zin Dieviņis, zin Laimiņa,
Kur Saulīte nakti guļ:
Vidū jūras saliņā,
Sausas ņiedres galiņā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

33789.

Jūra šņāca, jūra krāca, -
Ko tā bija ierijuse?
Saules meita mazgājās,
Ierit zelta gredzentiņš.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

33790.

Jūras meitas sagšas auda,
Uz vilnīša sēdēdamas.
Izaudušas, izrakstīja
Zeltītiemi dzīpariem.
Vienu deva Saulītei,
Otru Saules meitiņai;
To trešo paturēja,
Ko apsegti māmuliņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

33791.

Kālabad ik vakara
Gaisa gali atsārkuši?
Saule savus zīda svārkus
Ik vakara vēdināja.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

1. Noiet Saule vakarā,
Mežiem gali atsārkuši:
Saulīt' savus zīda svārkus
Uz jūriņu vizināja.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

33792.

Kālabad šorītiņ
Asarota Saule lēca?
Kā nelēca asarota -
Pilla zeme grēcenieku.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

33793.

Kālabad šo rītiņu
Tik sarkana Saule lēce?
Vai tā bija rājusies
Ar Dieviņa māmuļīti?
224 [Kabilē (Kld)].

1. Šorīt lēca sīva Saule
Par visiema rītiņiem.
Vai tā bija bārusēs
Ar Māriņas māmulīti?
158 (Rāva).

33794.

Kālabad šo vasaru
Zili gaisi, dūmakaiņi?
Dieva dēli noņēmuši
Saules meiti vainadziņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Kālab gaisi šovakari
Dūmonaiņi, mākonaiņi?
Dieva dēli Saules meitām
Noņēmuši vainadziņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

33795.

Kam, Saulīte, zirgu pirki
Dzeltenām krēpītēm?
Vēl nevaid Ausekļam
Tāda dēla jājējiņa.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

- 368 -

1. Auseklītis zirgu pirka
Dzelteniem skariņiem;
Vēl nevaida ausekļam
Tāda dēla jājējiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33796.

Kam tās vaska dzie(r)nutiņas
Skaidr' ozola galiņā?
Dieva dēla dzie(r)nutiņas,
Saules meita malējiņa.
190 [Kuldīā].

33797.

Kam tie zirgi, kam tie rati,
Kas tā pate vedamā?
Dieva zirgi, Laimes rati,
Saules meita vedamā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

33798.

Kam tie zirgi, kam tie rati,
Kam tie tādi sabraukuši?
Vēja zirgi, vēja rati,
Saules meitas precinieki.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33799.

Kam tie zirgi, kam tie rati
Pie Dieviņa namdurēm?
Dieva zirgi, Dieva rati,
Gaid' Saulīti iesēdam.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

33800.

Kam tie zirgi, kam tie rati
Pie Dieviņa nama durīm?
Dieva zirgi, Laimes rati,
Saules meitas braucējiņas.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

33801.

Kam tie zirgi, kam tie rati
Pie Saulītes nama durvim?
Dieva zirgi, Laimes rati,
Saules meitas precinieki.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Kam tie zirgi, kam tie rati
Pie Saulītes nama durvīm?
Dieva zirgi , Māŗas rati,
Saules meitas precinieki.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

2. Kam tie sirmi zirgi stāv
Pie Saulītes nama durīm?
Dieva dēla sirmi zirgi,
Saules meitas precenieka.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

33802.

Kam tie zirgi, kam tie rati
Pie Saulītes nama duru?
Dieva zirgi, Laimas rati,
Saules meitas precenieki.
Saules meita aiziedama
Lūdz pērkoni panākstos.
Pērkonītis aiziedams
Nospeŗ zelta ozoliņu.
Pieci gadi Saules meita
Sastaigāja raudādama,
Sastaigāja raudādama,
Zelta zarus lasīdama.
Gan tā dēsta, gan tā laista,
Ne tie auga, ne zaļoja.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Kam tie zirgi, kam tie rati
Pie Saulītes nama duru?
Dieva zirgi, Laimas rati,
Saules meitas precenieki.
Saule, meitu izdevuse,
Lūdz pērkonu panākstos.
Aizbraukdamis, pērkonītis
Nospeŗ zelta ozoliņu.
Trīs gadiņi Saule rauda,
Zelta zarus lasīdama.
Zelta zarus salasījse,
Saule dala dāvaniņas:
Liepai kāra zelta dvieli,
Ozolami dimantiņa;
Mazajami bērziņami,
Tam uzkāra sudrabiņa;
Sīkajiemi kārkliņiem
Pa pārim paķelīšu.
292 [Gliebavā (Lietuvā)].

33803.

Kam tie sirmi kumelīši
Pie Dieviņa nama durīm?
Tie Mēneša kumelīši,
Saules meitas precenieka.
Šodien Saules, šodien Saules,
Šodien Saules meitu veda;
Šodien Saule apsedlo
Simtu bērus kumelīšus.
Dod tu, Dieviņ, Mēnešam
Simts dēliņus jājējiņus!
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

- 369 -

33804.

Kam tie tādi kumeliņi
Sudrabiņa podziņām?
Dieva dēlu kumeliņi,
Saules meita vedamā.
Pate Saule pūru veda,
Visus mežus veltīdama:
Ozolam raibi cimdi,
Liepai velšu villainīte,
Smalkajam kārkliņam
Apzeltīti prievetiņi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Kam tie ziergi, kam tie rati
Pie Saulītes nama dorēm?
Dieva ziergi, Laimes rati,
Saules meitas precinieki,
Saules meitas precinieki
Ausekliņa dēliņam.
Dieva dēli pūru veda,
Meža galus puškodami:
Priedei sagša , eglei sagša,
Ābelei villainīte,
Sīkajam bērziņam
Zelta griezti gredzentiņi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Kam tie ziergi, kam tie rati
Pie Saulītes namdorēm?
Dieva ziergi, Māŗas rati,
Saules dēli pūru veda,
Meža galus kārstīdami:
Liepai kāra zelta ziedus,
Priedei mēļu villainīti,
Mazajim bērziņim
Zelta grieztus gredzentiņus.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

33805.

Kas gryb skaistos ļaudav'eņes',
Lai juoj jyuru mal'eņā:
Tī Saul'eitis div' meit'eņes',
Treša skaista kolpyun'eit'e.
414 [Krāslavas apkārtnē].

33806.

Kas jūrā kustināja
Pelēkos akmentiņus?
Dieva dēli kustināja,
Zelta naudas meklēdami.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33807.

Kas tā tāda diža sēta
Aiz kalniņa lejiņā?
Tai sētai treji vārti,
Visi treji sudraboti.
Par vienim Dievs iebrauca,
Par otrim mīļa Māŗa,
Par trešiem Saule brauca
Div' dzelteni kumeliņi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

33808.

Kas to teica, kas redzēja,
Ka jūrāi miežus sēja?
- Tad jūrāi miežus sēja,
Kad Saulīte meita bija.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

33809.

Kas to teica, kas redzēja,
Ka Saulīte meita bija?
- Es to teicu, es redzēju,
Aiz kalnīna sienu grāba,
Aiz kalnīna sienu grāba
Ar sudraba grābeklīti.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

33810.

Kas to teica, kas redzēja,
Kad Saulīte meita bija?
Mēnestiņis, tas redzēja,
Tas nojēma vaiņadziņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

33811.

Kas to teica, tas meloja,
Ka Saulīte kājām tek:
Par siliņu ratiņos,
Par jūriņu laiviņā.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ni šodien, ni vakar
Netek saule kājiņām:
Par siliņu ratiņos,
Par jūriņu laiviņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33812.

Kas to teica, tas meloja,
Ka Saulīte nakti guļ:
Dienu loka zaļas birzes,
Nakti jūras ūdentiņu.
11 [Jaundubultos (Rīgas Jūrmulā)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Kas to teica, kas redzēja,
Ka Saulīte nakti gul?
Dienu brida zaļu birzi,
Naktī jūŗas ūdentiņ'.
224 [Kabilē (Kld)].

- 370 -

33813.

Kas to teica, tas meloja,
Ka Saulīte nakti guļ:
Vai Saulīte tur uzlēca,
Kur vakar norietēja?
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

33814.

Kas tur kvit, kas tur zib
Viņā lauka galiņā?
Dieva dēli kvitināja
Saules meitas vaiņadziņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

33815.

Kas tur kvit, kas tur zib
Viņē meža maliņē?
Dieva deļi kvitina
Zeltāboli mētādami.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33816.

Kas tur spīd, kas tur zvēro
Viņā lauka galiņā?
Saules meita sienu grāba
Ar sudraba grābeklīti.
216 [Ventspilī].

1. Vidzu vidz, kas tur vidz
Viņē pļav's maliņē?
Saules meitas sienu grāba
Ar sudraba grābekļiem.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33817.

Kas tur spīde, kas tur vize
Viņā lauka galiņā?
Saules meita sukājās
Sudrabiņa suseklīti.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

33818.

Kas varēja grožus vīt
No straujā ūdentiņa?
Kas varēja vilnu cirpt
No pelēka akmintiņa?
Dieva dēli grožus vija
No straujā ūdentiņa;
Saules meitas vilnu cirpa
No pelēka akmintiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Kas varēja osi sprēst,
Kas ozolu šķeterēt?
Kas varēja dzeini vīt
No tekoša ūdentiņa?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33819.

Kas varēja to darīt -
Jūras vidū kaudzi mest?
To darīja Dieva dēls,
Saules meitu precēdams.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

33820.

Ko Saulīte gauži raud,
Ik vakarus noiedama?
Zelta josta iekrituse
Dziļas jūras dibinā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33821.

Ko, Saulīte, tu redzēji,
Gaisa vidu tecēdama?
Redzēj' Dieva spēlējam,
Eņģelīšus dancojam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33822.

Ko tie Rīgas suņi rēja,
Jūriņā vērdamies?
Saules meita noslīkuse,
Zelta kannas mazgājot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

33823.

Ko tie ciema suņi rēja,
Pie vārtiem satupuši?
Saule brauca miglas dzēst
Uz sudraba ezeriņu.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

33824.

Krustiem auga ceļam saknes,
Krustiem zvaigznes debesies;
Sāniem jāja Dieva dēli,
Krustiem tek kumeliņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33825.

Krustiem kalta vāverīte
Par celiņu pārtecēja;
Dieva dēli dzinējiņi
Ar sudrab sunīšiem.
409 [Līksnas pag. D].

1. Dieviņš medīt i azgāja
Ar sudraba sunīšiem;
Divi zelta vāverītes
Pa kalniņu pārtecēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33826.

Kupla liepa, zelta zari,
Jūrmalē smiltienē;
Galā sēd Saules meita,
Pate Saule pazaros.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 371 -

1. Kupla auga ābelīte
Pie brālīša namdurvīm.
Pati Saule zaros sēd,
Saules meita pazaros;
Pati Saule zīdu vērpa,
Saules meita šķeterēja.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

33827.

Kupla liepa uzauguse
Saules taka maliņā;
Tur Saulīte jostu kāra,
Ik vakarus noiedama.
2101 [Puzeniekos (Puzes pag. Vp)].

1. Aiz upītes bērziņš auga
Sudrabiņa lapiņām;
Tur Saulīte jostu kāra,
Ik vakara noiedama.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Ozolami zelta lapas,
Zelta rasa galiņā;
Tur Saulīte noiedama
Ik vakarus jostu kāra.
232 [Talsos (Tl)].

3. Ozols auga Daugavā
Skrūzainām lapiņām;
Tur Saulīte jostu kāra,
Ik vakaru noiedama.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

4. Sudrabiņa bērziņš auga
Saules taka maliņā;
Tur Saulīte jostu kāra,
Ik vakara noiedama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5. Sudrabiņa liepa auga
Diža ceļa maliņā.
Tur Saulīte noiedama
Ik vakara jostu joza;
Ik rītiņa uzlēkdama
Sijā sīku sudrabiņu.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

33828.

Kur, bērniņi, jūs iesit,
Bez vecāku palikuši?
Jemsim Saules atspiediņu,
Atspiesim vecākajus.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33829.

Kur, Saulīte, mājas ņēmi,
Vakarā noiedama?
- Vidū jūras uz ūdeņa,
Zelta niedres galiņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Jūs ļautiņi, neziniet,
Kur Dieviņš nakti guļ:
Vidū jūras pie akmiņa,
Baltajāsi putiņās.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Labi zinu, bet netieku,
Kur Saulīte nakti guļ:
Pašā jūras dibinā
Uz pelēka akmentiņa.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3. Mēnestiņ' nezinē,
Kur Saulit' nakt' gul:
Vidē jūr' virs akmiņ',
Zelt' niedaru galiņē.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

4. Saulīt mana māmuliņa,
Kur gulēji šo naksniņu?
- Vidē jūrē uz akmeni,
Zelta niedres galiņē.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

5. Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kur Saulīte nakti guļ:
Jūriņā, saliņā,
Zelta niedres galiņā.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

33830.

Kur, Saulīte, tu redzēji
Trīsdesmit arājiņu?
- Viņpus Rīgas, šaipus jūras,
Sudrabiņa kalniņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

33831.

Kur tas rīta ausekliņš,
Ka neredz uzlecot?
- Ausekliņš Vāczemē
Samta svārkus šūdināja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Treis' reit'eņi naredz'ēju
Aus'ekl'eņa izlacūt':
Aus'ekl'eņis vuocz'em'ē
Saul'ei kūrpis šyudynava.
422 [Līvānu pag. D].

33832.

Kur tecēji, Mēnestiņ,
Ar zvaigžņotu mētelīti?
- Tiem ļaudīm palīgā,
Ko bez Saules strādināja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 372 -

33833.

Kur tecēsi, Mēnestiņi,
Ar to zvaigžņu pudurīti?
- Kaŗā eimu, kaŗā teku
Jaunu puišu palīgā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

33834.

Kur tecēsi, Mēnesīti,
Ar to vasku mētelīti?
Tek' Saulītes aplūkāt,
Dzird' meitiņu izdodot,
Dzird' meitiņu izdodot
Pērkoniša dēliņam.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

33835.

Kur tu teci, Mēnesniņi,
Ar to zvaigžņu pudurīti?
- Mēs tekam tai zemē,
Kur tā silta vasariņa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33836.

Kur tu teci, Saules meita,
Ar sudraba grābeklīti?
- Uz Daugavas siena kast
Pret to rīta auseklīti.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

33837.

Kur tu teci, Saules meita,
Ar to zelta grābeķīt?
- Es tecēju siena grābt(i)
Dieva dēla kumeļam.
1191 [Ēveles draudzē].

33838.

Lec, Saulīte, lec Saulīte,
Spīd' ar mūsu sētiņā!
Ir mums tava gaišumiņa
Vajadzēt vajadzēja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

33839.

Lec, Saulīte, rītā agri,
Lec ar Dieva palīdziņu;
Vakarā, rietēdama,
Nones blēņu valodiņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33840.

Lec, Saulīte, rītā agri,
Noej laiku vakarā,
No rītiņa sildīdama,
Vakarā žēlodama!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

33841.

Līsti, Dieva lietutiņi,
Lai aug Māŗas āboliņi:
Dieva dēla kumeliņi
Stallī zviedza neēduši.
190 [Kuldīā].

33842.

Mārietīna, Māras meita
Trīs cekulu pinējīna:
Vienu deva Dievīnam,
Otru Dieva dēlīnam,
Trešu pati paturēja
Saules dēlu kaitināt.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Mārg'ietiņa, Māres meita
Trīs pušķīšus darināja:
Vienu deve Dieviņam,
Otru Dieva dēliņam,
Trešo pate novalkāja
Vainadziņa cekulā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

33843.

Māte, mani audzēdama,
Sola Dieva dēliņam;
Kad uzaugu, tad nedeva,
Tad iedeva Mēnesim.
Ko, māmiņa, es darīšu,
Pie Mēneša aizgājusi?
Mēnestiņis grozījāsi
Brīžam jaunis, brīžam vecs.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33844.

Man māmiņa šautru svieda,
Es iebēgu lejiņā;
Tur atradu lejiņā
Zelta pirti kuŗoties.
Dieva dēli kūrējiņi,
Saules meitas pērējiņas;
Auseklītis garu lēja
Ar sudraba biķerīti.
Es tev lūdzu, auseklīti,
Lej gariņu pamazām,
Lai tā man neizkusa
Zelta slota peŗoties;
Lai pārnesu māmiņai
Jel ar vienu žagariņu,
Jel ar vienu žagariņu
Par šautriņa sviedumiņu!
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 373 -

1. Dieva dēli pirti dara
No sīkiem olīšiem;
Saules meitas pērties gāja,
Zelta slotas padusē;
Auseklītis garu lēja
Ar sudraba biķerīti.
Leji, leji, auseklīti,
Izpatapu siltumiņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Dieva dēls pirti kūra
Ar sudraba oliņām;
Saules meita pērties nāca,
Zelta slota rociņā,
Zelta slota rociņā,
Zīžu kreklis padusē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3. Kam tie dūmi, kas tur kūp
Viņā meža malīnā?
Saules meita pirti kūra,
Dieva dēlu gaidīdama.
Dieva dēls attecēja,
Zīžu kreklis padusē,
Zīžu kreklis padusē,
Zelta slota rocīnā.
1191 [Ēveles draudzē].

4. Māte mani kult gribēja,
Es noteku lejiņā,
Es noteku lejiņā
Pie kuplaja ozoliņa.
Gar kuplaju ozoliņu
Sudrabiņa upe tek,
Sudrabiņa upe tek
Deviņām(i) attekām.
Devītā attekā
Dieva dēls pirti dara [taisa],
Dieva dēls pirti dara [taisa],
Zelta spāres spārēdams,
Zelta spāres spārēdams,
Zelta sūnas sūnodams.
Saules meita pirtī gāja,
Zelta slota padusē,
Zelta slota padusē,
Zīda kreklis azotē.
Zvaigznes nesa ūdentiņu
Ar dimanta kausiņiem;
Mēnestiņš garu meta
Ar sudraba biķerīti,
Salda piena garu meta,
Vīnā slotu slapināja.
Met, Mēnesi, pamazām,
Lai nekūst zelta zari,
Lai nekūst zelta zari,
Lai dabū Dieva dēls(?)!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

5. Man māmiņa šautru meta,
Es iebēgu lejiņā,
Es iebēgu lejiņā,
Ziedupītes maliņā.
Ziedupītes maliņā
Zelta pirts kurējās;
Zelta pirts kurējās,
Dieva dēli kūrējiņi;
Dieva dēli kūrējiņi,
Saules meita pērājiņa;
Saules meita pērājiņa,
Auseklītis garu lēja,
Auseklītis garu lēja
Ar sudraba biķerīti.
Es tev lūdzu, auseklīti,
Lej pazaru(?) siltumiņu,
Lai tā man neizkusa
Zelta slota vēcanot!
18 (Kliģenē).

6. Man' māmiņa ūdens sūta
Ar diviem katliņiem:
"Ej, meitiņa, tec, meitiņa,
Uz to Lejas avotiņu!"
pie tā Lejas avotiņa
Dieva dēli pirti kūra,
Saules meita pērties gāja,
Saules meita pērties gāja,
Zelta slota rociņā,
Mēnestiņš garu lēja
Ar sudraba biķerīti.
Lej patapu, Mēnestiņi,
Lai slotiņa neizkūst,
Lai palika māmiņai
Jele viens žagariņš!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

33845.

Maza maza man mājiņa,
Divtrejādi vaŗa vārti:
Par vieniem Saule lēca ,
Par otriem Mēnestiņš,
Pa trešiem Māra jāja
Ar pelēku kumeliņu.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

- 374 -

338451.

Mēness ņēma Saules meitu,
Pērkons jāja vedībās;
Visi dievi brīnījās,
Kur viņš tādu zirgu ņēmis.
- Rīgā pirku, naudu devu,
Vāczemē kaldināju,
Vāczemē kaldināju
Ar sudraba pakaviem,
Ar sudraba pakaviem,
Zeltītām nagliņām;
Tas saskalda ledus kalnus
Deviņos gabalos.
226 [Kandavā (Tl)].

33846.

Mēnestiņ(i) vecais tēvs,
Kam tu dienu netecēji?
Kam tu savu augumiņu
Nakti vien maldināji?
18 (Odzienā), 68, 69, 80, 95,
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Saule bāra Mēnestiņu,
Kam tas dienu nespīdēja,
Kam tas savu augumiņu
Nakti vien maldināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33847.

Mēnestiņš gauži raud
Alotiņa maliņā:
Saules meita noslīkuse,
Zelta kannas mazgādama.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

33848.

Mēnestiņis gudris vīrs,
Tas nejāja pieguļā,
Nosegloja kumeliņu,
Laiž ābeļu dārziņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mēnestiņš slinks vīriņš,
Nejāj zirgus pieguļā.
Kāp, Saulīte, mugurā,
Jāj āboļu dārziņā!
216 [Ventspilī].

33849.

Mēnestiņš kaŗavīrs,
Dienu nakti laiviņā;
Saules meita pastarīte,
Zēģelīšu audējiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33850.

Mēnesītis, kaŗavīris,
Tecēj' dienu, tecēj nakti:
Dienu tek tīrus laukus,
Nakti rijas kuldināt.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

33851.

Mēnestiņis, kaŗavīrs,
Uz ūdeņa līgojās.
Dieviņ, tavu likumiņu,
Ka negrima dibinā!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

33852.

Mēnestiņis nakti brauca,
Es Mēneša ormanīts;
Man iedeva Mēnestiņis
Savu zvaigžņu mētelīti.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mēnestiņš nakti brauca,
Es Mēneša ormaniņš;
Mēness ģērba zelta svārkus,
Man iedeva sudrabiņa.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Mēnestiņš nakti brauca,
Mani ņēma ormanim;
Man uzsedza mugurā
Sīku zvaigžņu mētelīti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33853.

Mēnestiņis nakti brauca,
Mani ņēma ormanīti.
Mēnestiņis man iedeva
Savu zvaigžņu mētelīti,
Savu zvaigšņu mētelīti,
Sešu zaru zobentiņu.
Ik no zara kaldināju
Māsiņai vainadziņu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Mēnestīnis nakti brauca,
Es Mēneša ormanīts.
Mēnestīnis man iedeva
Triju kanšu zobentīnu;
Ik no kantes izkaldīju
Māsīnāmi vaiņadzīnus.
158 (Nīca).

2. Mēnestiņis nakti brauca,
Mani ņēma ormanim.
Es redzēšu, Mēnestiņi,
Ko tu manim lones dosi!
Mēnestiņis man iedeva
Savu zvaigžņu mētelīti,
Savu zvaigžņu mētelīti,
Sešu staru zobentiņu.
Ik no zara izkaldinu
Māsiņaje vainadziņu.
Brīnās kungi, vagarītis,
Kur to tādu kaldināju.
Rīgā pirku, naudu devu,
Vāczemēje liedināja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

- 375 -

33854.

Mēnesītis nakti brauca,
Zvaigžņu deķis mugurā;
Rīta zvaigzne, vakarāja,
Tie Mēneša kumeliņi.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

33855.

Mēnesnīce zvaigznes skaita,
Irīg visas vakarā.
Visas ira, visas ira,
Auseklīša vien nebij;
Auseklītis jūriņā
Baltā putu gabalā.
121 [Gulbenē (Md)].

33856.

Mēnesnīca zvaigznes skaita,
Vai ir visas vakarā.
Iraid visas, iraid visas,
Auseklīša vien nevaid;
Auseklītis Vāczemē
Zelta naudu kaldināja.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33857.

Mēnestiņis zvaigznes skaita,
Vai ir visas vakarā.
Ira visas vakarā,
Auseklīša vien nevaid;
Auseklītis aiztecēja
Saules meitas lūkoties.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Skaiti zvaigznes, Mēnestiņi,
Vai ir visas vakarā!
Ir gan visas, ir gan visas,
Auseklīša vien nevaid;
Auseklītis aiztecēja
Gar Daugavu dziedādamis,
Gar Daugavu dziedādamis
Saules meitu lūkoties.
Dod, Saulīte, kam dodama,
Auseklim vien nedod!
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

33858.

Mēnesītis zvaigznes skaita,
Vai ir visas vakarā.
Visas zvaigznes vakarā,
Auseklīša vien nebij;
Auseklītis Vāczemē
Zelta svārkus šūdināja.
46 [Carnikavā (Rg)].

1. Visas zvaigznes vakarā,
Auseklīša vien nevaid;
Auseklīts jūrmalā
Brūnus svārkus šūdināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

33859.

Mēnesniņis zvaigznes skaita,
Vai ir visas vakarā.
Visas zvaigznes vakarā,
Ausekliņa vien nevaid;
Ausekliņš Vāczemē
Saulītei svārkus šuva,
Vienu strīpi zelta lika,
Otru tīra sudrabiņa.
224 [Kabilē (Kld)].

33860.

Mēnestiņis tā vaicāja:
Kur, Saulīte, nakti guli?
Sak' Saulīte raudādama:
Vai es arī nakti gulu?
Dienu teku zaļu birzi,
Nakti zelta laiviņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

33861.

Mēs bijām div' bāliņi,
Ne katrami līgaviņas.
Jūgsim bēŗus kamanās,
Brauksim Dieva zemītē,
Viens ņemsim Saules meitu,
Otris Dieva kalponīti;
Redzēsim dzīvodami,
Kā katram Dievs palīdz.
Vienam Dievs palīdzēja,
Otram Saule vizināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Man bij divi bāleliņi
Zirņa zieda skaistumiņu;
Vienam ņēmu Saules meitu,
Otram Saules kalponīti.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

- 376 -

2. Mēs bijāmi trīs brālīši
Zirņu ziedu daiļumiņu.
Viens apņēma Saules meitu,
Otris Dieva kalponīti;
Tas trešajis, tas apņēma
Svešas zemes cilvēciņu.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

33862.

Melni vērši, balti ragi,
Daugavā niedres ēda.
Tie nebija melni vērši,
Tie bij Dieva kumeliņi.
376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Balta kaza jūrā brida
Zeltītiem radziņiem;
Tā nebija balta kaza,
Tā bij Dieva kumeliņš.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

2. Es redzej' mell' buļļ'
Vidēi jūr' peldejam.
Tie nebij mell' buļļ',
Tie bij Diev' kumeliņ'
tie bij Diev' kumeliņ',
Ar baltiem radziņiem;
Tie nebij balt' rag',
Tie bij zelt' iemauktiņ'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

3. Melni vērši, balti ragi,
Peld pa jūru maurodami.
Tie nebija melni vērši,
Tie bāliņa kumeliņi;
Tie nebija balti ragi,
Tie sudraba iemauktiņi.
Es domāju, ko domāju,
Nevarēju izdomāt,
Nevarēju izdomāt,
Kuŗam kāpti mugurā,
Kuŗam kāpti mugurā,
Kuŗu vest rociņā.
Tam es kāpšu mugurā,
Kam tie zelta segli bij;
To vedīšu pie rociņas,
Kam sudraba iemauktiņi;
To nedošu kalpam jāti,
Ne kalpam apseglot,
To es došu māsiņai
Pūru vest tautiņās.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

4. Melns vērsītis, balti ragi,
Jūrmalā niedres ēda.
Tas nebija melns vērsītis,
Tas Dieviņa kumeliņš;
Tie nebija balti ragi,
Tie sudraba iemauktiņi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

33863.

Melni vērši, zelta ragi,
Nāk par jūru baurodami;
Lūkosim, raudzīsim,
Kur nāk pati ganu meita,
Zelta rīkste rociņā,
Zelta valgi padusē.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

33864.

Melns gailītis kuplastīti
Par jūriņu diegu vilka;
Saules meita bēdājās,
Nevar diega salocīt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

33865.

Migla migla, liela rasa,
Pazūd manis kumeliņš.
Nokrīt migla, nokrīt rasa,
Atrod' savu kumeliņu,
Atrod' savu kumeliņu
Pie Mēneša nama durvju.
Mēness ņēma Saules meitu,
Lūdza mani vedībās.
Kā es iešu vedībās,
Nav seglota kumeliņa?
Saule deva zelta seglus,
Mēness sudrab' iemauktiņus;
Nu varēju droši jāt
Dieva dēlu pulciņā.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

33866.

Mūc, mūc, Saulīte,
Mēnesis dzenas!
Saulīteje zīda svārki,
čabēt čabe staigājot;
Mēnesime div' kažoki,
Atpakaļu viļņojās.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

33867.

Nāc ārā, nāc ārā,
Kas mežā brikšķināja!
Dieva dēli brikšķināja,
Kumeliņus ganīdami.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

- 377 -

33868.

Ne tā zvaigzne visu nakti,
Kas uzlēca vakarā;
Ap pusnakti ielīgoja
Dvēselīšu namiņā.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)], 376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33869.

Ne vakar tā dieniņa,
Kad Saulīte brūte bij;
Tad Saulīte brūte bij,
Kad zemīte radījās.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33870.

Nelij vairs līta diena,
Jau Saulīte gauži raud;
Pilni meži piebiruši
Saules gaudu asariņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33871.

Nelij vaira, lietus diena,
Jau Saulīte gauži raud;
Es atradu ganīdama
Divas Saules asariņas.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

33872.

Nelij vaire, lietus diena,
Jau Saulīte gauži raud;
Saulītei salijuši
Divi zīda paladziņi.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

33873.

No jūriņas izpeldēja
Div' dzelteni kumeliņi;
Vienam bija zeltasegli,
Otram zelta iemauktiņi.
Pavaicāju brālītim,
Kuŗam sēst mugurā.
- Sēd', māsiņa, tam zirgam,
Kam tie zelta iemauktiņi!
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

1. No Daugavas izpeldēja
Dui dzeltāni kumeliņi;
Vienam bija zelta sedli,
Otram balta villānīte.
Pavaicāju brālītim,
Kuŗamsēžu mugurā.
- Sēd', māsiņa, tai zirgā,
Kam tā balta villānīte!
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

33874.

No jūriņas izpeldēja
Divi sirmi kumeliņi;
Vienam bija zvaigžņu deķis,
Otram zvaigžņu iemaviņi.
Tie zināja zemei galu,
Tie jūriņas dibeniņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

33875.

No jūriņas izpeldēja
Seši bēri kumeliņi;
Trīs bij kalti, trīs nekalti,
Visi līdzi darināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33876.

No jūriņas iztecēja
Divi bēri kumeliņi;
Vienam bija zelta segli,
Otram zelta iemauktiņi;
Smuidri paši jājējiņi,
Zelta pieši kājiņā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

33877.

Noiet Saule, tumšs paliek,
Man par tumsu nevaid bail:
Bij manami kumeļami
Zvaigžņu deķis apsegam.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

33878.

Noiet Saule vakarā,
Iekrīt zelta laiviņā;
Uzlec Saule no rītiņa,
Paliek laiva līgojot.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)], 146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)], 216 [Ventspilī], 224 [Kabilē (Kld)], 239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)],
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Saulīt' vēlu vakarā
Sēžas zelta laiviņā;
Rītā agri, uzlēkdama,
Atstāj laivu līgojot.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

33879.

Noiet Saule vakarā,
Meža galus puškodama:
Liepai lika zelta kroni,
Ozolami sudrabiņa;
Mazajam kārkliņam
Uzmauc zelta gredzentiņu.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

- 378 -

1. Aiziet Saule vakarā,
Meža virsu puškodama:
Priedei sagša, eglei sagša,
Paeglei villānīte,
Sīkajiemi kārkliņiem
Zelta griezti gredzeniņi.
190 [Kuldīā].

2. Noiet Saule vakarā,
Visus kokus veltīdama:
Ozolam zelta josta,
Liepai mēļu villainīte,
Priedei cimdi, eglei zeķes,
Paeglei paladziņš;
Sīkajiem kārkliņiem,
Tiem tie pīti apsējiņi;
Mazajiem alksnīšiem
Zelta griezti gredzentiņi.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

3. Noiet Saule vakarā,
Visus mežus [kokus] veltīdama:
Priedei cimdi, eglei zeķes,
Bērzam skaisti prievitiņi,
Resnajam ozolam
Trim kārtām zīžu josta.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

4. Noiet Saule vakarā,
Visus kokus veltīdama:
Ošiņiem, kļaviņiem -
Vieism zelta pirkstānieki,
Sīkajiem kārkliņiem
Visiem zelta gredzeniņi.
30(Ogrē).

5. Saule tak vokorā,
Vysu m'ežu puškuodama:
Prīd'ei sagša, egl'ei sagša,
Bārzam bolta vylnuon'eit'e;
Smolkojam kuorkl'eņam
Zaļa vara pakareņi;
Smuidrojam ūzulam
Apmauc zalta gredzin'eņu.
422 [Līvānu pag. D].

6. Saulīt' gāja šovakar,
Koku galus puškodama:
Liepai lika zelta kroni,
Ozolami sudrabiņa,
Sīkajiem alksnīšiem
Pa pāŗam pumpurīšu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

7. Tek Saulīte vakarā,
Atspīdēja meža gali:
Liepiņai zeltu lika,
Ozolam sudrabiņu,
Ikvienam kociņam
Pa sudraba gredzenam.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

33880.

Noiet Saule vakarāi,
Zelta miglu miglodama.
Lec, Saulīte, rītāi agri,
Nojem miglas vaiņadziņu!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

33881.

Noiet Saule vakarā,
Zeltābolu mētādama;
No rītiņa uzlēkdama,
Sijā tīru sudrabiņu.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

1. Noiet Saule mirdzēdama,
Dieva dēlu vadīdama;
Uzlec zeltu sijādama,
Sidrabiņu vētīdama.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

33882.

Noiet Saule vakarā
Trīcēdama, mirdzēdama,
Noiet zeltu sijādama,
Sudrabiņu vētīdama.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

1. Noiet Saule vakarē,
Mežiem galus puškodama;
Noiet zeltu sijādama,
Sudrabiņu vētīdama.
226 [Kandavā (Tl)].

33883.

Noņēmies cepurīti,
Nost migliņu vēcināju.
Pārnāk Saule zvērodama,
Rīgai gobu nobēruse;
Pārnāk zeltu sijādama,
Sudrabiņu vētīdama.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

33884.

Oša celms mežā brauce
Miglājā rītiņā;
Tas nebija oša celms,
Tas bij Saules sulainīts.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 379 -

33885.

Ozols auga Daugavā
Ledainām lapiņām;
Tur Saulīte miglu meta,
Vai bij ziema, vai vasara.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Baltu puķu ceriņš auga
Bāleliņa pagalmā;
Tur Saulīte miglu meta,
Vai bij ziema, vai vasara.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

33886.

Ozols auga jūrmalā
Ledainām lapiņām;
Tur Saulīte miglu meta
Uzlēkdama, rietēdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ozols auga Daugavā
Sudrabiņa lapiņām;
Kur Saulīte miglu meta,
Ik vakara noiedama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33887.

Ozols auga jūriņā
Sudrabiņa lapiņām;
Tur Saulīte savas meitas
Sudrabā kaldināja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33888.

Par jūriņu, par Daugavu
Saulītei roku devu;
Man piebira pilni pirksti
Dimantiņa gredzentiņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

33889.

Pate Saule meitu deva,
Pate gauži noraudāja,
Pate cēla zelta pūru
Vizuliņa kamanās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33890.

Pērkoņam trīs meitiņas,
Visas trīs saderētas:
Viena Dieva dēliņam,
Otra rīta ausekļam,
Tā trešā, pastarīte,
Pašam Saules stūrmaņam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33891.

Pērkons jāja precībās,
Saule gāja vedējos;
Saules meitas apsedzās
Ar sudraba vilnainīti.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

33892.

Pērkons veda vedekliņu
No Vāczemes šai zemē,
Saule brauca vešanās,
Auseklītis vakaros.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33893.

Purva putnis sienu pļāva,
Abēj' pušu vāle krita;
Saules meita kasītāja
Ar sidraba grābeklīti.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

33894.

Rauda brauca par ezeru
Rakstītām kamanām;
Dieva dēli pavadīja
Puškotām cepurēm.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33895.

Riet', Saulīte, rietēdama,
Nelīdzini koku galus!
Jau piekusa govju gani,
Jau arāju kumeliņi.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

33896.

Rit', riti, Mēnestiņ,
Vārtiņus vērti!
Nu nāk Saulei
Trejādi viesi:
Nāk tēvs, nāk māte,
Nāk bāleliņi,
Nāk mazas māsiņas
Kā magonītes.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Šodien Sauleje
Trejādi viesi:
Nāk tēvis, nāk māte,
Nāk bāleliņi,
Nāk mazas māsiņas
Kā magonītes;
Nāk mazi brālīši
Kā ozoliņi.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

- 380 -

33897.

Rudzus sēju, mīž' izauga,
Apeinēš nūzīdē;
Olu doru, mads nūriuga,
Dīva dāli dzāruojeņi.
423 [Daugavpils apr.].

33898.

Saka ļaudis, Mēnešam
Nevaid sava kumeliņa:
Rīta zvaigzne ar vakara,
Tie Mēneša kumeliņi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Saka ļaudis: Mēnešam
Nevajaga līgaviņas!
Rīta zvaigzne, vakar' zvaigzne,
Tā Mēneša līgaviņa.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

33899.

Sak' Saulīte noiedama:
Nav līdzeni meža gali.
Ņem, Dieviņi, zelta šķēres,
Nolīdzini meža galus!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1. Aiz Daugavas melni meži,
Nelīdzenas virsūnītes.
Ņem, Dieviņ, zelta šķēres,
Līdzin' mežu virsūnītes!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

2. Kālabade šovakar
Nelīdzeni mežu gali?
Dod, brālīti, vaŗa ķēdi,
Es tos iešu līdzināt!
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

3. Lieli meži, mazi meži,
Nelīdzenas virsotnītes.
Ņem, Dieviņ(i), zelta šķēres,
Nolīdzini virsotnītes!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

4. Visi meži līdzi bija ,
Pried' ar egli nelīdzeni.
Ņem, Dieviņ, zelta šķēres,
Līdzin' mežu virsaunītes!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33900.

Sak' Saulīte noiedama:
Rītu mani neredzēs,
Rītu būšu mākoņosi
Līdz pašami vakaram.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

33901.

Sak' Saulīte noiedama:
Nevaid laba Vāczemēi;
Ne tur ara, ne ecēja,
Ne kukoja dzeguzīte.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

33902.

Sak', Saulīte, noiedama,
Kāda būs rītdieniņa?
Vai būs lietus, vai būs Saule,
Vai migliņu nomiglos?
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

33903.

Zaļa zaļa papuvīte,
Zelta rasa galiņā;
Tur tecēja Dieva dēls
Ik rītiņa mazgāties.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

33904.

Sanākuši Dieva dēli,
Aparuši, apsējuši;
Sanesuši zelta arklus,
Sudrabiņa sētavītes.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33905.

Sargāties, Dieva dēli,
Šorīt Saule barga lēca,
Kam vakar nomaucāt
Saules meitas gredzeniņu!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Bīstaties, Dieva dēli,
Skabargota Saule lēca,
Kam vakar nomaucāt
Saules meitas gredzeniņus!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Dieva dēli bēdājās,
Asinaina Saule lec.
Kam vakar novilkāt
Saules meitai gredzeniņu?
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

33906.

Saul'ar Dievu ienaidā
Pusdienā, pusnaktī:
Dieviņš meta Saulītei
Ar sudraba akmentiņu.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

- 381 -

33907.

Saule auda audekliņu
Daugaviņas maliņā;
Zelta šķiets, varas(?) nītes,
Sudrabiņa šaudeklīte.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Nākat, ļaudis, skatīties,
Brīnumiem brīnīties,
Brīnumiem brīnīties:
Venta auda audekliņu,
Niedres šķieti, putu nītes,
Saules meita audējiņa.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

33908.

Saulīt' bāla noiedama,
Atstāj laivu uz ūdeņa;
Rītā, sārta uzlēkdama,
Pārved laivu maliņā.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

33909.

Saule bāra Mēnestiņu,
Kam tas dienu nespīdēja.
Mēnestiņis atbildēja:
Tev dieniņa, man naksniņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Saule bāra Mēnesnieku,
Ka tas spodri netecēja.
Mēnesnieks atbildēja:
Tev dieniņa, man naksniņa.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

2. Saule bāra Mēnesnīci:
Kam tu gaiši netecēji?
- Tu, Saulīte, dienu teci,
Man jātek tumšu nakti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

3. Saule rāja Mēnestiņu,
Kam tas gaiši nespīdēja.
Mēnestiņis atbildēja:
Tev dieniņa, man naksniņa;
Tev dieniņa ar ļaudīm,
Man naksniņa ar zvaigznēm.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33910.

Saulīt' balta noiedama
Guļas zelta laiviņā;
No rītiņa celdamās
Apģērbjās sudrabā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33911.

Saule brauca augstu kalnu,
Apgāzās kamaniņas.
Kur, Saulīte, jungi tavi,
Kur kamanu turētāji?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33912.

Saule brauca gar kalniņu,
Apkrīt Saules kamaniņas;
Pakaļ nāca Dieva dēlis,
Paceļ Saules kamaniņas.
224 [Kabilē (Kld)].

33913.

Saule brauca gar debesi,
Trīs dzelteni kumeliņi.
Ai Saulīte mīļa balta,
Dod man vienu kumeliņu:
Man jāiet tautiņās,
Nav dzeltena kumeliņa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33914.

Saule brauca olu kalnu,
Div' dzelteni kumeliņi;
Ne tie svīda, ne tie kusa,
Ne ceļāi dusināmi.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Saule brauce gar kalniņu,
Div' dzelteni kumelīši;
Ne tie svīda, ne tie gura,
Ne tos ceļā dusināja.
- Gana svīda, gana gura,
Nebij vaļas dusināt.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

33915.

Saule brauca gar debesi,
Div' dzelteni kumeliņi.
Ai Saulīte mīļa balta,
Vai tie tev nepiekusa?
- Lai tie kusa, lai nekusa,
Man nav vaļas dusināt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33916.

Saule brauca pār Daugavu,
Laša kaula kamaniņas;
Asarītis zirgu dzina,
Rauda tura kamaniņas.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33917.

Saule brauca par ezeru
Spīdēdama, vizēdama,
Zelta kronis galviņā,
Vaska kurpes kājiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 382 -

33918.

Saule brauca vedībās,
Es ar līdza taisījos;
Saule der Dieva dēlu,
Es Dieviņa kalponīti.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Saule gāja līdzībās,
Es Saulīti līdza gāju;
Saule līga Dieva dēlu,
Es maizītes arājiņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

33919.

Saule brauca vīna dzert
Uz sudraba ezeriņu,
Zīda groži, zelta loks,
Sudrabiņa kamaniņas.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33920.

Saulīt' gāja spēlēties
Ar to jūras ūdentiņu;
Saulīt' meta zīdautiņu,
Jūra putu gabaliņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

33921.

Saule gula dienasvidu
Ezeriņa maliņā,
Āboliņa vietu taisa,
Rožu klāja paladziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Jūriņā, saliņā
Saule guļ dienasvidu;
Balta puķe vietu taisa,
Roze klāja paladziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33922.

Saule gulēt i nogāja
Aiz deviņi ezeriņi;
Bite krēsliņ' i aiznesa,
Zem spārniņu pasitusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33923.

Saule kalnu pārkāpuse,
Apmetuse lēģerīti;
Skanējās zelta irkli,
Laiviņā sametot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33924.

Saule kokles skandināja,
Austriņāi sēdēdama;
Dieva dēli danci veda
Ūdŗa, bebra kažokos.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33925.

Saule kūla Mēnestiņu
Ar sudraba čakarnīti.
- Ai Saulīte, nekul mani,
Tev dieniņa, man naksniņa!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

33926.

Saule kūla Mēnestīnu
Ar sudraba čakarnīnu;
Dieva dēli lūkojāsi
Caur magoņu lapīnām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33927.

Saule kūla Mēnesnīcu
Ar sudraba čakarniņu:
Saule sēja rožu dārzu,
Mēnesnīca nosaldēja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

33928.

Saule laida Mēnešam
Ar sudraba čakarnīti,
Kam tas gaiši nespīdēja
Tumšajā naksniņā.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

33929.

Saule leca, Mēness leca,
Spīd Saulīte, spīd Mēness;
Tik pie mums nespīdēja
Aiz lieliem led's kalniem.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

33930.

Saulīt', mana krustamāte,
Par Daugavu pārtecēja;
Ne tai mirka zelta kurpes,
Ne sudraba ielociņi.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

33931.

Saulīt, mana krustamāte,
Par Daugavu roku sniedza;
Ne tai mirka zelta puški,
Ne sudraba ielociņi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

33932.

Saulīt', mana krustamāte,
Par upīti roku deva;
Pilni pirksti abas rokas
Zelta grieztu gredzentiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 383 -

33933.

Saulīt', mana krustamāte,
Par upīti roku deva;
Pilni pirksti gredzeniņu,
Tie sabira upītē.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

33934.

Saulīt', mana krustamāte,
Par upīti roku sniedza;
Zelta sagša, sudrabota,
Padusē salocīta.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

33935.

Saulīt', mana krustamāte,
Rīgā brauca baznīcā,
četri vaska riteniņi,
Pieci bēri kumeliņi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

33936.

Saulīt', mana krustamāte,
Rīgā nāca baznīcā;
Zelta sagšas ielociņi,
Tie pa zemi plīvināja.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

33937.

Saulīt', mana krustamāte,
Tā man' daiļu izrotāja:
Zīda josta, zelta sagša
Sudrabiņa lociņiem.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

33938.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Tik ar roku neaizsniedzu;
Kad būt' roku aizsnieguse,
Būt' Saulītes rokasmeita.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

33939.

Saule meitu audzināja
Zelta kārklu krūmiņā;
Dieva dēls nolūkoja
Caur magoņu mētelīti.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33940.

Saulīt' meitu pārdevuse
Pār deviņi novadiņi;
Meitu veda pār jūriņu,
Pati raudi jūrmalē.
40-1 (Bigauņc.).

33941.

Saule meta audekliņu,
Vidū gaisa stāvēdama;
Mēnestiņis tekādams
Sajauc Saules audekliņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

33942.

Saulīt' pina vaiņadziņu,
Vītolā sēdēdama.
Pin, Saulīte, dod man vienu,
Man jāiet tautiņās!
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

33943.

Saule savas meitas rāja,
Vidū gaisa stāvēdama:
Viena plānu neslaucīja,
Otra galdu nemazgāja;
Tā trešā, tā mudīga,
Tā lodziņus nomazgāja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33944.

Saule [Saulīt'] savus kumeliņus
Jūriņā peldināja;
Pate sēd kalniņā,
Zelta groži rociņā.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)],
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 316 [Jēkabpilī], 3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Saules meita peldināja
Jūrā savus kumeliņus;
Dieva dēlis grožus tura,
Maliņāi stāvēdams.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

33945.

Saule savu kumeliņu
Jūriņā peldināja,
Rītos agri uzlēkdama,
Vakaros noiedama.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

33946.

Saule savu meitu deva
Ausekliņa dēliņam;
Pate cēla zelta pūru
Sudrabiņa kamanās.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 384 -

1. Saule savu meitu deva
Par jūriņu tautiņās;
Pat' ievēla zelta pūru
Sudrabiņa laiviņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33947.

Saule savu meitu deva
Pa Vāczemi tautiņās;
Pēc Saulīte žēlojāsi:
Meitai dārgas dāvaniņas.
[Kabilē (Kld)]224.

33948.

Saule savu meitu ģērba
Zaļā kārkla krūmiņē:
Zaļu zīda kleiti vilka
Ar sudraba stērbeliņ'.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33949.

Saule savu meitu kūla
Pie Dieviņa lievenēm:
Tā jau bija rājusēs
Ar Dieviņa māmulīti.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

33950.

Saul' sacirta Mēnestiņu
Ar aso zobentiņu,
Kam atņēma Ausekļam
Saderētu līgaviņu.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Saul' ielaida Mēnesim
Ar sudraba čakarniņu,
Kam noņēma Ausekļam
Saderētu līgaviņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

2. Saule kūle Mēnesīti
Ar sudrab' pātadziņ',
Kam paņēme Ausekļam
Saderētu mātes meit'.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33951.

Saule sēd lazdiņā,
Zelta kurpes kājiņā;
Dieva dēli bandenieki,
Nava tādu zābaciņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33952.

Saule sēje sudrabiņu
Visapkārti Tārgaliņu,
Lai tur grezni puškojāsi
Tārgalnieku jaunas meitas.
226 [Kandavā (Tl)].

33953.

Saule sēja sudrabiņu
Visgaŗāms jūras malu;
Es tev lūdzu, Saules meita,
Dod man vienu pasijānu!
121 [Gulbenē (Md)].

33954.

Saule sēja sudrabiņu
Celmainā līdumā;
Dieva dēli ecētāji
Ar sudraba grābekļiem.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

33955.

Saule sēja sudrabiņu
Celmaināji līdumā.
Kam, Saulīte, reši sēji,
Ka nevaru salasīt?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

33956.

Saule sēja sudrabiņu
Celmainā līdumā.
Sēj, Saulīte, manu tiesu
Jel celmiņa galiņā!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Dieviņš sēja sudrabiņu
Celmotā līdumā.
Sēj, Dieviņ(i), manu tiesu
Uz tiem celmu galiņiem!
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

2. Kur tu iesi, mīļš Dieviņi,
Ar sudraba sētuvīti?
- Iešu sēt sudrabiņu
Celmotā līdumā.
- Sēj, Dieviņi, manu tiesu
Jele celma galiņā!
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

3. Laime sēja sudrabiņu
Celmaināi līdumā.
Sēj, Laimiņa, manu tiesu
Jele celma galiņā!
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

4. Saule sēja sudrabiņu
Celmaiņāi līdumā.
Sēj, Saulīte, manu tiesu,
Man jāieti tautiņās!
280 [Kroņa Udzē (Bērzes pag. Jg)].

- 385 -

5. Caune vilka audeklīti
Visgaŗām sila malu.
Velc, caunīte, manu tiesu
Jel celmiņa galiņā!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6. Celies agri, mīļš Dieviņ,
Iesim sēt sudrabiņu;
Sēj, Dieviņi, manu tiesu
Jele celma galiņā!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

33957.

Saule vede vedekliņu
No Vāczemes šai zemē.
Simtiem dzina govis vēršus,
Simtiem bērus kumeliņus.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33958.

Saule meta dārgas veltes,
Savu meitu izdodama:
Vienam šo, otram to,
Man to miežu arājiņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

33959.

Saules meitas danci veda
Zaļas birzis pakrēslī;
Dieva dēli lūkojās
Caur ozola lapiņām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

33960.

Saules meita dvieļus aude
Augsta kalna galiņā;
Es nevaru klātu kļūt
Ar nekaltu kumeliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33961.

Saules meita jostas auda,
Mēnesī sēdēdama;
Dieva dēli klāt sēdēja
Ar sudraba luktuŗiem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33962.

Saules meita jostas auda,
Mēnesnīcā sēdēdama;
Dieva dēli precinieki,
Ābolaini kumeliņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33963.

Saules meita jostu pina
Mēnestiņa gaišumā;
Es prasīju dzīpariņu,
Man iedeva zelta jostu.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

33964.

Saules meita jūru brida,
Matu galu neredzēja;
Dieva dēli kroni nesa
Zobeniņa galiņā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33965.

Saules meita jūru brida,
Ne matiņus neredzēja;
Dieva dēli gan redzēja,
Kur met jūra burbulīšus.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

33966.

Saules meita jūru brida,
Zelta kurpes kājiņā;
Cauri spīd zelta kurpes
Caur sudraba ūdentiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33967.

Saules meita jūŗā brida
Zeltītām kurpītēm;
Žēli raud Dieva dēlis,
Maliņā stāvēdams;
Zelta krustu vēsināja,
Lai negrima dubenā.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

33968.

Saules meita jūru brida,
Vainadziņu vien redzēja;
Dieva dēli maliņā
Zelta krustu vēcināja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Saules meita jūru brida,
Matu galu neredzēja;
Dieva dēls [dēli] zelta kroni
Rokā vien vēcināja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

2. Saules meita jūru brida,
Zelta kurpes kājiņā;
Kalnā stāv Dieva dēlis,
Zelta krustu vēdina.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

3. Saules meita jūru brida,
Vainadziņu vien redzēja;
Dieva dēlis zelta krustu
Priekšā vien vēcināja.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

- 386 -

33969.

Saules meita jūru brida,
Vainadziņu vien redzēja.
Iriet laivu, Dieva dēli,
Glābiet Saules dvēselīti!
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33970.

Saules meita jūŗā brida,
Vaiņadziņu vien redzēja;
Visi ļaudis brīnījās,
Ka negrima dibinā.
Izbriduse maliņā,
Mētā savu vaiņadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

33971.

Saules meita, jumpraviņa,
Mitosim vaiņadziņus!
Tev bij zelta lapiņām,
Man sudraba pumpiņām.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Saul'is m'eit Buorbal'eņ,
Sam'ejam vaiņukīm!
Tovs bej zalta lap'eņuom,
Muns sudobra zeil'eit'ēm;
Obi vīnu skaistum'eņu,
Obi divi pīdarēja.
427 [Varakļānu pag. Rz].

2. Saul'es m'eita, jumprav'eņa,
Meisim'ēs vaiņukīm!
Tovs b'ej zalta lap'eņuom,
Muns sudobra zareņīm.
435 [Latgalē].

3. Saules meita, saules meita,
Mitosim vainadziņus!
Tev ar zelta burbuļiem,
Man sudraba lapiņām.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

4. Saulīt, zelta jumpraviņa,
Mitosim sudrabiņus!
Tav bij zelta pumpainīte,
Man sudraba zīlenīte.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

33972.

Saules meitas kroņus pina
Sarkanrožu dārziņā;
Dieva dēli lūkojās
Caur magoņu lapiņām.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

1. Saules meita puškojās
Pētersīļa dārziņā;
Dieva dēli raudzījās
Caur Pēteŗa lapiņām.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

33973.

Saules meita mazgājās
Zelta kārklu krūmiņā;
Dieva dēli lūkojās
Ar pelēku mētelīti.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33974.

Saules meita mazgājās
Straujupītes līkumā;
Dieva dēls lūkojās
Zelta kārklu krūmiņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

33975.

Saules meita mazgājās
Sudrabiņa vanniņā;
Auseklīte garu lēja
Ar sudraba biķerīti.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

33976.

Saules meita pirti kūra,
Dieva dēlu gaidīdama.
Atjāj divi Dieva dēli
Nosvīdušus kumeliņus;
Nosvīdušus, nodeķotus
Ielaiž zelta aplokā.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

33977.

Saules meita rozes sēja
Sudrabiņa dārziņā;
Ik rītiņus Dieva dēli
Jāja saules [rožu?] lūkoties.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33978.

Saules meita sagšas auda,
Vidū gaisa stāvēdama:
Divi lāses tīra zelta,
Treša tīra sudrabiņa.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

33979.

Saules meitas sienu grāba
Ar sidraba grābekļiem;
Dieva dēli lūkojās
Caur magoņu lapiņām.
24 [Lēdurgas draudzē].

33980.

Saules meita sudrabota,
Pūriņš zelta lapiņām,
Zīda cimdi, zīda zeķes,
Zīda visi prievitiņi.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 387 -

33981.

Saules meita sukājās
Zelta lazdu krūmiņā;
Dieva dēli lūkojās
Caur magoņu lapiņām.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

1. Saules meit' ģērbejās
Dzēr-kārkļes krūmiņēi;
Diev' dēl' lūkejās
Caur sudrab' meital'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

2. Saules meita sukājās
Pētersīļu dārziņā;
Dieva dēli lūkojās
Caur šķērdeļu lapiņām.
121 [Gulbenē (Md)].

3. Saules meita rotājāsi
Zelta kārklu krūmiņā;
Dieva dēlis lūkojāsi
Caur sidraba spieģelīti.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

4. Saules meita sukājās
Zelta lazdu krūmiņā;
Dieva dēli raudzījās
Caur magoņu mētelīti.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

33982.

Saules meita vietu taisa
Āboliņa kalniņā,
Āboliņa cisas klāja,
Rožu klāja paladziņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

33983.

Saules meita, vēja dēls
Jūrā gāja mazgāties.
Tur būt' abi noslīkuši,
Kaut tos Laime neglābuse.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

33984.

Saules meita velējās
Vidū jūras, saliņā:
Zīžu kreklis, zelta vāle,
Sidrabiņa velēteve.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33985.

Saules meita ceļu slauka,
Ka var zeltu ritināt,
Ka var zeltu ritināt
Sudrabiņa dēliņam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)], 319 [Neretā (Neretas pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Slauki ceļu, vēja māte,
Lai var zeltu ritināta:
Dimantiņa dēliņam
Pārved zelta līgaviņu.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

33986.

Saules meita cimdus ada,
Vītolā sēdēdama;
Ada raibus pirkstainiekus
No tērauda dzīpariem.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

33987.

Saules pītu vainadziņu
Atspīd tautu istabiņa.
Vaicā tautas, kur es jēmu,
Kur es tādu kaldināju.
Rīgā pirku, naudu devu,
Jelgavā kaldināju.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

33988.

Saulīte bagāta,
Div' mucas naudas.
Es tava meitiņa,
Dod man vienu!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Saulīte bagāta,
Trīs mucas naudas;
Es būšu māsiņa,
Man dos vienu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

33989.

Saulīt balta jumpraviņa,
Tavu zemu kumeliņu!
Visi tavi zīda pušķi
Rasiņāi nomirkuši.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Saules meita, jumpraviņa,
Tavu zemu kumeliņu!
Ik rītiņa zīdu svārki
Rasiņā nomirkuši.
216 [Ventspilī].

2. Saulīt, zelta jumpraviņa,
Tavu mazu kamaniņu!
Rītā agri rasiņā
Samirks tavi zīdu kleiti.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 388 -

33990.

Saulīt balta rietēdama,
Nenes līdzi atslēdziņas,
Daža laba mātes meita
Grūtajā dieniņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Riet, saulīte, rietēdama,
Nenes līdzi atslēdziņu:
Daža laba mātes meita
Vakarā kājas ava.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Saulīt balta rietēdama,
Nenes līdzi atslēdziņu,
Dažai labai mātes meitai
Grūtas kurpes kājiņā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33991.

Saulīt balta, tu redzēji,
Gaisa vidū līgodama,
Kas manam augumam
Žēlabiņas padarīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33992.

Saulīte dancoja
Sudraba kalnā,
Zeltītas kurpītes
Kājiņāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

33993.

Saulīte māmiņa,
Ko dari klētī?
- Sijāju sudrabu
Pūriņā bērt.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

33994.

Šķērsu dienu saule tek,
Nakti šķērsu mēnesniņš;
Šķērsu tek Dievam zirgi
Ni ēduši, ni dzēruši.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

33995.

Šodien saule, šodien saule,
Šodien saules meitu veda,
Šodien saules meitu veda
Mēnesniņa dēliņam,
Bites spārnu villainītes,
Glāzu korpes kājiņē.
224 [Kabilē (Kld)].

33996.

Šodien Saule silti tek
Par visām dieniņām;
Šodien saules meitu ved
No Daugavas Vāczemē.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

33997.

Šorīt Saule tumši lēca
No lielām bēdiņām
Vakar zuda Dieviņam
Zaļis zīžu nēzdodziņš.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33998.

Zelta zvaigzne atspīdēja,
Pa celiņu man ejot.
Es iegāju ustabā,
Zelta zvaigzne aiz durvīm;
Es izgāju no istabas
Zelta zvaigznes skatīties.
Zelta svaigzne noskanēja,
Pie Dieviņa uziedama.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

33999.

Zemu zemu Saule tek,
Tik ar roku neaizsniedzu.
Dieviņ, tavu likumiņu,
Ka zemē nenokrita!
224 [Kabilē (Kld)].

34000.

Sirmi zirgi, kalti rati
Pie Saulītes nama durvju:
Saules māte meitu deve,
Aicin' mani panākšņos.
Kā es iešu panākšņos-
Nav man daiļa kumeliņ'.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

34001.

Smalku rožu cisas taisu,
Magoniņu paladziņu;
Saules meita gulētāja
Ar to rīta auseklīti.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

34002.

Sper, Pērkon(i), avotā
Līdz pašam(i) dibinam:
Tur noslīka Saules meita,
Zelta kannas mazgādama.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Pērkons spēra avotā
Līdz pašam dibenam;
Tur nospēra Saules meitu
Zelta kannu mazgājot.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 389 -

34002v2.

Sper, Pērkoni, avotāi,
Līdz pašami dibinam!
Tur atrasi Joda meitu
Zelta kannas mazgājot.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

34002v3.

Sper, Pērkon, avotā
Līdz pašam dibenam!
Vakar slīka Saules meita,
Zelta kannu mazgādama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34002v4.

Sper Pērkoni, kur sperdamis,
Sper jūriņas dibināji,
Tad nospersi Saules meitas
Zelta kannas mazgājot!
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

34003.

Spīdi gaiši, Mēnesniņi,
Par visām atmatām:
Nakti veda sērdienīti,
Tai nebija sudrabiņa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34004.

Spodra zvaigzne debesīs,
Tā iekrita jūriņā;
Trīs dieniņas gaisu jauca,
Ikām tika maliņā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

34005.

Steidz mazgāt, svēt' Mār',
Rīt' agr' sauv' galdiņ':
Rīt' agr' Diev' dēl'
Atjās tev preceties.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

34006.

Sidrabiņa gaiļi dzied
Zeltupītes lejiņā,
Lai cēlās Saules meita
Zelta dzirnu ritināt.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Viņpus upes, aiz Daugavas
Sudraboti gaiļi dzied,
Lai ceļās Saules meita,
Lai vārīja azaidiņu.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

34007.

Sudrabiņa gailis dzied
Zeltupītes maliņā,
Lai ceļās Saules meita
Zīda diegu šķeterēt.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Zelta gailis padziedāja
Daugaviņas maliņā,
Lai ceļās Saules meitas
Zīda diegu šķeterēt.
190 [Kuldīā].

2. Sudrabiņa gailis dzied
Dzintariņa kalniņā,
Lai ceļās Saules meita
Zīda diegu šķeterēt.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

3. Sudraboti gaiļi dzied
Zelta kalna galiņā.
Ceļaties, Saules meitas,
Zīda diegus šķeterēt!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

34008.

Sudrabiņa gaiļi dzied
Zeltupītes maliņā;
Tie piecēla Dieva dēlus,
Saules meitas preciniekus.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Sudrabiņa gailis dzied
Dzintariņa kalniņā,
Lai ceļās Dieva dēlis
Saules meitas lūkoties.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

34009.

Sudrabiņa gailīts dzied
Zeltupītes maliņā.
Celies agri, Saules meita,
Ausekliņa vedekliņa!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

34010.

Sudrabotis gailis dzied
Straujupītes maliņā;
Saules meita noslīkusi,
Zelta kannu mazgādama.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

34011.

Svīde, svīde, duse, duse
Dieva dēla kumeliņš;
Kā nesvīde, kā neduse, -
Saules meita kamanās.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

34012.

Tekam abi, mēs māsiņas,
Uz avotu ūdentiņa.
Tur noslīka Saules meita,
Zelta kannu mazgādama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 390 -

34013.

Teci gaiši, Mēnestiņ,
Gar to manu glāzu logu:
Nav man skalu plēsējiņa,
Nav ugunes rādītāja.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

34014.

Tec, Saulīte, sudrabota,
Nu jāj tavi precenieki:
Viņpus jūras jātin jāja,
Še atskan iemauktiņi.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Viņu pusi raitu juoja,
Se skan'ēje īmav'eņi.
Tec', Saul'ēt, vuortu vārtu,
Tavys maitys precinīki!
422 [Līvānu pag. D].

34015.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Dievs ar Laimi ienaidā:
Dievs Laimei saslaucīja
Godājamu nēzdautiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34016.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Dievs ar Sauli ienaidā:
Saule laida mēnešam
Ar sudraba akmentiņu.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

34017.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Saul' ar Dievu ienaidā:
Dieva dēli nomaukuši
Saules meitas gredzeniņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34018.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Saul' ar Dievu ienaidā:
Dieva dēli salauzuši
Saules meitas vainadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

34019.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Saul' ar Dievu ienaidā:
Saules meita pārlauzuse
Dieva dēla zobeniņu.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

34020.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Saul' ar Dievu ķīvējās:
Dieva dēli apgāzuši
Saules meitas kamaniņas.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

34021.

Trīs gadiņi Saule lēce
Caur lozbeŗu lapiņām;
Saules meita kroņus vija
No lozbeŗu lapiņām.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

34022.

Trīs rītiņi neredzēja
Auseklīša uzlecam:
Saules meita ieslēguse
Ozoliņa kambarī.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Trīs rītiņus neredzēju
Ausekliņu uzlecot.
Saules meita pazuduse
Ozoliņu cibiņā.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34023.

Tumsa tumsa, vakars nāk,
Kas ar manim līdza nāks?
Ņemšu Dieva div' dēliņus,
Svētas Māŗas jumpraviņas.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

34024.

Vakar bija spoža Saule,
Šodien tāda mākulaiņa:
Vakar spīda pati Saule,
Šodien Saules kalponīte.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kad Saulīte pate lēca,
Spieģelēt spieģelē;
Kad Saulītes kalponīte,
Mākuļot mākuļo.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34025.

Vakar Saule samērkuse
Divi simti villānīšu;
Šodien spodra netecēja,
Villānītes velēdama.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

1. Vakar Saul'e samārkuse
Trejdeveņu vylnuoneišu;
Šudin' spūdra nūl'eiguoja,
Vylnuoneites mozguodama.
428 [Beržūs(?)].

34026.

Vakar Saule sasegloja
Trīsdesmit kumeliņu.
Vai būs jel Ausekļam
Trīsdesmit jājējiņu?
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

- 391 -

34027.

Velk Saulīte zīda kleitu,
Liek sudraba vainadziņu,
Liek sudraba vainadziņu
Zeltītām lapiņām.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

34028.

Velc, Saulīte, baltu kreklu,
Met melno jūriņā,
Lai velēja jūras meitas
Ar sudraba vālītēm!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

34028v1.

Spiguļo, Saulīte,
Spiguļo, spiguļo!
Met melnu kreklu zemē,
Velc baltu mugurā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

2. Valc, Saulīt, baltu kraklu,
Mat malnuoi jūriņā,
Lai velē Rīgas meitas
Sudrebiņa vāelītēm!
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

34029.

Visu nakti sveces deg
Sudrabiņa luktuŗos:
Mēnestiņš ceļu rāda
Saules meitu vedējiem.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34030.

Celies agri, Saules meita,
Mazgā baltu liepas galdu:
Ik rītiņa Dieva dēli
Kā vanagi lidināja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

34031.

Celies agri, Saules meita,
Mazgā baltu liepas galdu:
Rītu nāks Dieva dēli
Zeltābolu ritināt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Kur, gailīti, tu tecēji
No rītiņa rasiņē?
- Ciemē teku meitas celt,
Mazgāt baltu liepas galdu:
Rītē jās Dieva dēls
Zeltābolu kvitināt [mētādams].
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

2. Celies agri, tautu meita,
Mazgā baltu liepu galdu:
Šorīt jāja vedējiņi
Liepu galdu rībināt.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

34032.

Celies agri, Saules meita,
Mazgā baltu liepas galdu:
Rītu nāks Dieva dēli
Tavu godu lūkoties.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Es tev saku, Saules meita,
Berz tu baltu liepas galdu:
Rītā jās mans bāliņš
Tavu godu nolūkot.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

34033.

Celies agri, Saules meita,
Mazgā baltus liepas galdus:
Še šķitās Dieva dēli
Kumeliņus dusināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34034.

Celies agri, Saules meita,
Sukā savus gaŗus matus:
Aiz Daugavas suņi rej, -
Brauks no Rīgas precinieki.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

54885.

Ei solit, jumpraviņ,
To zem kumliņ!
Viss man zīd svārk
Rasiņe nomierkas.
372 [Sarkanmuižas Vp].

54886.

Ai Saulīte, nenogursti,
Daudz darbiņu strādājot;
Aiznes manai sirdspuķitei
Simtu simtu labunakt!
241 [Lubānas Md].

54887.

Ai zaļa zaļa egleitja,
Kuo zaļuoka nazaļuoja?
Kai maņ beja zaļai zaļuot,
Par viersyunem leits ar vēju.
Caur sakneitjom upe tak,
Caur zareņim saule spīd.
143 [Jāsmuižas D].

- 392 -

54888.

Aiz azara guni kiuru,
Par azaru dyumi guoja;
Caur dyumim dīgu vylku,
Caur sauli balynuoju.
170 [Kapiņu D].

54889.

Aiz ko saule bāla tek,
Aiz ko bāla norietēja?
Vakar slīka oša laiva,
Simts noslīka dzeltānīšu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54890.

Ar saulīti saderēju
Reizē tikt pi mamines;
Jau saulīte zemi zemi,
Vēl mamine tuoļi tuoļi.
35 [Baltinavas Abr].

54891.

Atstavēru vara lūgu,
Pasavēru sauleitī:
Muosai speid zeiļu rūta,
Bruoļam cauņu capureitja.
326 [Preiļu D].

54892.

Augsti kolni, zaļas bierzes,
Tī sorkonas ūgas aug;
Tī sauleite, kas vokora
Rītēdama leigojas.
35 [Baltinavas Abr].

54893.

Augši, saulīt, tu leigoj,
Vēl augšuok juoleigoj,
Kūkim goli juoleidzina.
Caur kūkim saule lēca,
Caur morgom nūrītēja.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

54894.

Es redzēju jūriņā
Dui sarkani ogu krūmi;
Tie nebija ogu krūmi,
Tās bij saules asariņas.
282 [Nīcas Lp].

1. Div cērpiņi jūriņai
Kā sarkano ogu pūļi(?).
Tie nebija ogu pūļi,
Tās saulītes asariņas;
Tās saulīte saraudāja,
Ik vakara noiedama.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

54895.

Buorinīte kuojas ova
Tymsajā kaktiņā.
Es pavaicuoju nu saulītes,
Kū dor muna muomuļiņa.
Tova muomuļiņa guļ
Zam zaļuo velēniņa.
605 [Skolas].

54896.

Bērziņš auga trim lapām
Rīgā ielas maliņā;
Tur saulīte norietēja,
Tur uzkāra vainadziņu.
378 [Seces Jk].

54897.

Bite zīdu lasītuoja,
Saule sīna kaltētuoja;
Bite zīdus naizlasēja,
Saule sīnu izkaltēja.
326 [Preiļu D].

54898.

Celīs agri reitiņā,
Uz saulīti pasaskoti,
Kur tei saule, kur tī reiti,
Kur dzīduojam pulciņā.(?)
170 [Kapiņu D].

54899.

Celies, manu bāleliņ,
Māsa tevi modināja;
Citu rītu modinās
Mīļa saule uzlēkdama.
480 [Vējavas Md].

54900.

Dieniņu vien gaidu
Izaustamu,
Saulīti vien gaidu
Uzlecamu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54901.

Ej, saulīte, drīz zemēji,
Dod man svētu vakariņu!
Noiet saule sķindēdama,
Sudrabiņu sijādama.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

54902.

Ej, saulīte, drīz zemē,
Ko tik ilgi kavējies?
Ganiņš tev šautru svieda,
Arājs zaļu velēniņu.
104 [Ēdoles Vp].

- 393 -

54903.

Ejam obi, bruolileņ,
Kū kuram Dīvis devja.
Saule pušku pakuoruse
Teirumiņa galiņā.
143 [Jāsmuižas D].

54904.

Es ar Sauli saderēju,
Kuŗš ātrāk Vāczemē.
Nav Saulīte launagā,
Es jau jūŗas līkumā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Es ar Sauli saderēju
Reizā tikti Vāczemē.
Vēl Saulīte pusceļā,
Es jau biju Vāczemē.
513 [Zemītes Tk].

54905.

Es atvēru vara lūgu,
Pasavēru saulītē.
Jou nailgi juodzeivoj
Boltejūs buoleņūs:
Šei dīniņa, reitdīniņa,
Pareitdīna toutiņuos.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

1. Atvēru vara lūgu,
Pasavēru saulītē;
Nagars muns myužens
Buoleņūs dzeivuot.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

54906.

Es atvēru vara lūgu,
Pasavēru saulītē,
Uz kuru pusi saule lēca,
Tī ir muni buoleliņi.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

54907.

Es izgāju zaļu birzi,
Ne lapiņas nenorāvu;
Vējš norāva vienu lapu,
Saulīte gauži noraudāja.
605 [Skolas].

54908.

Es neiešu tai ciemā,
Kur ozoli tīrumā;
Ozolam kupli zari,
Neredz saules uzlecot.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

54909.

Es redzēju jūriņā
Zelta krustu līgojam;
Ne tas grima dibinā,
Nedz ar nāca maliņā,
Kad to vilka maliņā,
Tad tas nāca maliņā.
403 [Slokas Rg].

54910.

Es seide saulite,
Ar puķit spēldams.
Puķit man līgaviņ,
Saulit man mamuliņ.
445 [Ugāles Vp].

54911.

Goni, gonat, kur gonat,
Nagonat stykluojī!
Tī saulīte naudu skaita
Sudabriņa bļūdiņā.
18 [Andrupenes Rz].

54912.

Gaida goni ganeidami,
Naredz saules izlācūt;
Aiz ūzula plotūs lopu
Naredz saules izlācūt.
143 [Jāsmuižas D].

54913.

Galdeņam četri styuri,
Visi četri vajadzeigi:
Iz pirmuo saule lēce,
Uz ūtruo nūrītē,
Iz trešuo Laima sēd,
Iz catūrtuo svāta Muora.
559 [Rēzekne Rz apr.].

1. Galdeņam četri stiuri,
Vusi četri pīdarē:
Iz tuo vīna saule lēce,
Iz tuo utruo nūrītjē,
Iz trešuo, catūrtuo
Ausekleņč vyzuļuo.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

2. Galdeņami četri styuri,
Vysi četri lītu dora:
Iz tuo vīna sauļa ļācja,
Iz ūtruo mēnesnīks,
Iz trešuo ausekleņs,
Iz catūrtū nūrītē.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 394 -

54914.

Gar Daugavu aiztecēju,
Baltas puķes lasīdama;
Saulīt' mazu gabaliņu,
Sēdos zelta laiviņā.
443 [Turlavas Kld].

54915.

I saulīte, i mēnesniņš,
Jāj uz viena kumeliņa;
Jau saulīte nosegloja,
Mēnesniņš apsegloja.
143 [Jāsmuižas D].

54916.

Ik vakaris skatījos,
Kā saulīte norietēja;
Kā saulīte norietēja
Zeltītā laiviņā.
282 [Nīcas Lp].

54917.

Jau saulīte aizalaidja
Aiz jyuriņu vakarātu;
Dīva dāli krāslu cēla,
Svāta Muora kūdeliņu.
326 [Preiļu D].

54918.

Jau saulīte nolaižās
Zelta niedru krūmiņā;
Rītā lēni uzlēkdama,
Silda manu bāleliņu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

54919.

Jau saulīte zemu zemu,
Jau mammiņa tālu tālu;
Saucu, saucu, māj' ar roku:
Nāc, mammiņa, atpakaļ!
72 [Cesvaines Md].

54920.

Jou sauleitja zami zam',
Jou mameitja tuoļi tuoļ';
Jou sauleitja aiz mežaņu,
Jou mameitja aiz jyuŗaņu.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

54921.

Jūdz man daiļu, iten daiļu,
Es bij daiļa braucējiņa;
Man mājiņa tālu tālu,
Saulīt' mazu gabaliņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

54922.

Kam, saulīt, agri lēci,
Kam ganiņus mūdynuoji?
Goni beja pīkusuši,
Par dīniņu staigojūt.
389 [Silajāņu Rz].

54923.

Kas tai beja saulītei,
Ka jei lēca rauduodama?
Vai jai krīvi, skūbrainīši,
Beja puori darējuši.
35 [Baltinavas Abr].

54924.

Kas tur spīd, kas tur viz
Viņā lauka galiņā?
Saule sēja sudrabiņu
Celmaiņā līdumā.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

54925.

Ko, saulīte, tu redzēji,
Augsto lauku tecēdama?
Divi daļas labu ļaužu,
Trešā ļaunu grēcinieku.
132 [Ikšķiles Rg].

54926.

Ko tie ciema suņi rēja,
Pie vārtiem sasēduši?
Saule brauca pa debesi,
Trīs dzelteni kumeliņi;
Saule brauca miglu dzīt,
Uz sudraba ezeriņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54927.

Krustiem kalta tā mājiņa,
Mergām sists pagalmiņš.
Pār krustiem saule lēca,
Pār mergām mēnesītsi.
387 [Siguldas Rg].

54928.

Kur, māmiņ, tu mazgāji
Manas baltas vilnainītes?
Visapkārt ziedi zied,
Vidū saule vizināja.
373 [Sarkaņu Md].

1. Kuŗu dienu, māmuliņ,
Man velēji villānīt(i)?
Visapkārt ziedi zied,
Vidū saule vizināj(a).
241 [Lubānas Md].

- 395 -

54929.

Kur, saulīt, mozgojīs,
Reitā agri izlākdama?
Aiz upītes leicītī,
Sudrabiņa bļūdiņā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

54930.

Kur, saulīte, tu tecēsi,
Kur tu kārsi vaiņadziņ'?
Tur tu kārsi vaiņadziņ',
Kur deviņas upes tek.
269 [Mežmuižas Jg].

54931.

Lai staroja, kas staroja,
Saules stari tie staroja:
Vai tiem ziema, vai vasara,
Spodri svārki mugurā.
377 [Sāvienas Md].

54932.

Man saulīte norietēj'
Aiz dziļā ezeriņ';
Zelta irkļi noskanēj',
Priekšā nāca bālēliņ'.
378 [Seces Jk].

1. Aizalaida man saulīte
Aiz deveiņu ezeriņu:
Saskanēja zalta ierkļi
Sudrabiņa laiviņā.
Dzeitum laivu, dūtum rūku,
Ka mamiņa naradzātu.
170 [Kapiņu D].

2. Aizalaide zalta saule
Aiz sudobra ezeriņa;
Saskanēja zalta ierkļi
Sudobriņa gubiņā.
466 [Vārkavas D].

54933.

Mājās iemu, mājās teku,
Kas mājāse mani gaida?
Saule gaida sētiņāje,
Mēnestiņis pavārtē.
Saule vēra vaļā vārtus,
Mēnestiņis nama dures.
355 [Rucavas Lp].

54934.

Mārša guļ klētiņā,
Saule durvis virināja;
Māsīciņa govis gana
Lielajā tīrumā.
241 [Lubānas Md].

54935.

Meits māte smuk sēt,
Visapkārt lieps aug;
Visapkārt lieps aug,
Vide balts magonits;
Vide balts magonits,
Vide saul ritne.
445 [Ugāles Vp].

54936.

Metat mīru, jaunas meitas,
Jau saulīte mīru meta;
Jau saulīte atsasāda
Sudobriņa krēsliņā.
358 [Rugāju Abr].

54937.

Nāk saulīte spēlēties
Ar to jūras ūdentiņu:
Saule meta zīdautiņu,
Jūŗa putu gabaliņ(u).
115 [Galgauskas Md].

54938.

Ne sunīti kājām spēru,
Ne degošu pagalīti.
Šai saulē gana labi,
Viņu sauli nezināj'.
350 [Ropažu Rg].

54939.

Noiet saule vakare,
Mežim gali nelīdzen'.
Dod, māmiņa, vaŗa šķēres,
Nu tik iešu līdzināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp], 160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

1. Gan izauga bērzu birze,
Gana smuidra bērz' atauga,
Nelīdzena virsaunīte.
Ņem, Dieviņ, zelta šķēres,
Līdzin' bērza virsaunītes!
449 [Ungurmuižas D].

54940.

Noriet saule vakare,
Mežu galus zeltīdam'.
No rītiņa uzlēkdama
Atsārkuse kociņos.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

1. Noiet saule vakare,
Mežim galus zeltīdam'.
No rītiņa uzlec saule -
Mežim gali atsārkuš'.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

- 396 -

54941.

Noriet saule vakare,
Mežim galus zeltīdam'.
Saule savus zīda svārkus
Pret mežime izklājus'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54942.

Noiet saule vakarā,
Mežiem galus puškodam';
Kad es iešu tautiņās,
Tad puškošu bāleliņus.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54943.

Saulīt', spoža noiedama,
Meža galus appuškoja:
Eglei cimdus, priedei zeķes,
Ozolam dvieli kāra.
427 [Tadaiķu Lp].

1. Saule brauca pa Daugavu
Mežu galus dāvināt:
Priedei sagša, eglei sagša,
Mazajiem bērziņiem
Pa pārim prievītiņ'.
520 [Zvārdes Kld].

2. Kad aizgāju tautiņās,
Katram savu ziedu devu:
Priedei cimdu, eglei zeķes,
Mazajam kārkliņam
Par pārim prievītiņu.
184 [Ķēču Rg].

3. Priedei zeķes, eglei cimdi,
Bērzei smalki pravieši [prievītiņi?];
Visu resnam ozolam
Trīs kārtīga zelta jost';
Visiem sīkiem krūmiņiem
Katram zelta gredzentiņš.
17 [Ances Vp].

4. Veļšu pyuru saule vedja,
Vysu mežu puškuodama:
Lelajim kūciņim
Pa dzeipura galeņam;
Mozajim kūciņim
Pa sudobra saiveņei.
18 [Andrupenes Rz].

5. Skaista skaista saule rīt,
Kūku golus pušķuodama:
Prīdei cimdi, eglei zečis,
Bārzam zaļi dzejpariņi;
Zaļajam ūzulam
Div sudraba gredzentiņi;
Mozajīm jēriņim
Pa sudobra cicīšam.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

6. Prīdei sagša, eglei sagša,
Bārzam boltas vilnonītes,
Apsītei, muoseņai,
Atsteņom paladziņš.
605 [Skolas].

7. Cierciņs vede vedekliņ(u),
Vysu mežu puškuodams;
Prīdei segša, eglei segša,
Bērzam boltas vylnuonītes;
Smolkajim kūceņim
Pa dzeipura galiņam.
389 [Silajāņu Rz].

8. Prīdei sagša, eglei sagša,
Bārzam bolta vylnuoneite;
Ceļmeņamvoska cimdi
Par celeņa ruodējumu.
605 [Skolas].

54944.

Šodien lija silts lietiņš,
Saules meitei kāzas dzēŗa;
Priedei cimdi, eglei zeķes,
Bērzam zīda nēzdaudziņš.
378 [Seces Jk].

54945.

Rīt, sauleit, rītēdama,
Mežu viersu puškuodama
Ar zaļīmi dzeipurim.
358 [Rugāju Abr].

54946.

Pie celmiņa guni kūru,
Lāča saules gaidīdams.
Kad uzlēca lāča saule,
Tad segloju kumeliņ'.
184 [Ķēču Rg].

54947.

Pirms gaismiņas, pirms saulītes
Trīs ziediņi noziedēja;
Kur, saulīte, ziedu ņēmi
Jaunas meitas vainagā?
241 [Lubānas Md].

54948.

Redzējāt, jūs ļautiņi,
Kas spīd gaisa vidiņā?
Zelta puķe laistījās
Pašā saules vidiņā.
241 [Lubānas Md].

- 397 -

54949.

Rīgas ceļa maliņā
Trim lapām bērziņš auga;
Vienā lapā saule lēca,
Otrā saule norietēja,
Trešajā lapiņā
Laime kāra vainadziņu.
373 [Sarkaņu Md].

54950.

Rīti, saulīt, rītīdama,
Zalta zorus lūcīdama,
Pamet munam myužiņam,
Ar kū maņ pušķuotīs
Leidz pašami vacumam.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

54951.

Rudens nāca, lapas bira,
Saule gāja zudumā.
377 [Sāvienas Md].

54952.

Sak' saulīte uzlēkdama:
Vai samali, malējiņa?
Tec, saulīte, nesamalu,
Nava asu dzirnaviņu.
241 [Lubānas Md].

54953.

Saule brauca līdzībās,
Es saulei līdzi braucu;
Nav saulīte pusdienā,
Es jūriņas līkumā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54954.

Saule brauca miglu dzīt
Uz sudraba kalniņiemi;
Uz sudraba kalniņiemi,
Uz dimanta ezeriemi.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54955.

Saule pierti kurinuo,
Leiteņš guoja kalteitīs;
Sauleitei grozni suņi,
Leitam biksis saplyukuo.
559 [Rēzekne Rz apr.].

54956.

Saulīt, bolta laizdamuos,
Nūnes vysas nūpyutiņas;
Reitā agri uzlākdama,
Atnes symtu Dīvpaleigu!
466 [Vārkavas D].

54957.

Saulītei laižūtīs
Zalta zori zorojās.
605 [Skolas].

54958.

Pupu zīda maņ zirdzeņš,
Zalta putu īmoveņi.
Dīvam juot tū zirdzeņu
Apkuort munu teirumeņu;
Caur krēpem saule lēce,
Caur īmovim nūrītēja.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

54959.

Saules māte zeltu sēja
Celmainā līdumā.
Sēj, saulīte, savu zeltu,
Es tur pļaušu labībiņu(?).
378 [Seces Jk].

54960.

Saule pirka kumeliņu
Aloskainām(?) kājiņām.
Kam, saulīte, zirgu pirki?
Vēl nevaida ausēkļam
Tāda dēla jājējiņa.
99 [Dzelzavas Md].

54961.

Saules muote meitu devja,
Lyudzja mani ponuokšņūs.
Es aizjyudžu vuoverīti
Zaļa vara komonuos.
605 [Skolas].

54962.

Saulīte iebrauca
Ābeļu dārzā,
Deviņi riteņi,
Simts kumeliņu,
Sudraba groža,
Vaŗa pātedziņa.
477 [Vecpils Lp].

54963.

Saulīt, balta māmuliņ,
Puķīt, man(a) līgaviņ!
Ar puķīti kavējos,
Saulītēji sēdēdams.
605 [Skolas].

1. Puķīt, mana līgaviņa,
Saulīt' mana māmuliņa;
Puķītē ietinies,
Saulītē sildījos.
146 [Jaungulbenes Md].

- 398 -

54964.

Saulīt' silta āriņos,
Puķīt' skaista ceļmalā;
Tie bij man tēvs māmiņa,
Svešu zemi staigājot.
241 [Lubānas Md].

54965.

Saulīt' balta noiedam'
Gul sudraba šūpulē,
Lai gule liets gais'
Mellā jūr's dibenē.
413 [Stendes Tl].

54966.

Saulīt balta, tu redzēji,
Gaisa vidū līgodam(a),
Kas manā tīrumā
Biezas putras bļodu lika(?).
373 [Sarkaņu Md].

54967.

Saulīt', mana māmuliņa,
Silda mani no rītiņa;
Mēnestiņis, mans tētiņis,
Rāda gaismu naksniņā.
476 [Vecpiebalgas C].

54968.

Sauleit, munu rūtaliņu,
Tu rūtovi, es rūtovu;
To rūtovi gaisa vydu,
Es sovūsi bruoleņūs.
143 [Jāsmuižas D].

54969.

Saulīte, māmītja,
Vjalē boltu kraklu,
Svīd malnū jyurā!
Jyuru muote izvjaļās
Iz palāko akmintjaņa
Ai zalta vuoleiti.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

1. Saulīte, māmīte,
Dūd boltu krekliņu,
Svīd malnu jyurēs
Uz palāka akmestiņa!
Uz palāka akmestiņa
Ar vuolīti nu viersiņa.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

54970.

Saulītei, māmiņai
Tai ir gŗūši jādzīvo:
Pate tek vakarā,
Pate rīta rasiņā.
241 [Lubānas Md].

54971.

Saulīt', mana brīdaliņa,
Brida dienu, brida nakti;
Brida dienu zaļu mauru,
Nakti jūŗas ūdentiņ'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54972.

Saulītei, māmiņai,
Pylni piersti gredzintiņu;
Nūskanēja, nūžuordzēja
Nu kūceņa kūceņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

54973.

Saulīt, spodra noiedama,
Nenes līdzi etslēdziņu!
Atstāj pūra etslēdziņu,
Rīt es iešu tautiņās.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54974.

Saule pina vaiņadziņ',
Vītolā sēdēdama.
Pin, saulīte, dod man vienu,
Man jāiet tautiņās!
Noiet tautu sētiņā,
Atspīd tautu istabā.
Nosabija dēla māte
Un aizmuka aizkrāsnē.
Nebīsties, dēlu māt,
Dui būs tādas panākstuves
Saules pītis vaiņadziņis.
282 [Nīcas Lp].

1. Saulīt sēdēj' kalniņā,
Pina zelta vainadziņu.
Pin saulīte, dod man vienu,
Man jāiet tautiņās!
141 [Ivandes Kld].

2. Saulīt' šuva vaiņadziņu,
Ēniņā sēdēdama.
Šuj, saulīte, man pa priekšu,
Man jāiet tautiņās!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

3. Mīļa Māra kroņus pina,
Vītolai sēdēdama.
Ai lūdzama, mīļā Māra,
Vij man vienu šoruden!
40 [Basu (Bases) Azp].

- 399 -

4. Māra sēd vītolā,
Pina zīļu vaiņadziņu.
Dod, Māriņa, manim vienu,
Man jāiet tautiņās!
546 [Kuldīga Kld apr.].

54975.

Saules meita grožus pina,
Sudrabā mērcēdama.
Pin, saulīte, dod man vienus,
Man jābrauc vedībās!
378 [Seces Jk].

54976.

Saule rasu apzeltīja,
Jau stāvēju tīrumā;
Kad saulīte jūŗā brida,
Es darbiņu nodziedāju [nodzievāju?].
604 [Dažādi iesūtītāji].

54977.

Sēd, saulīt, sudrabā,
Nu jāj tavi precinieki(?).
Paši jāja viņpus Rīgas,
Še skanēja iemauktiņi.
211 [Ļaudonas Md].

54978.

Sētā eimu, sētā teku,
Kas jel mani sētā gaida?
Saule mani sētā gaida,
Mēnestiņis pavārtē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54979.

Sidrabiņa bērziņš auga
Pirtes taka maliņā;
Tur saulīte noiedama
Savu jostu iekāruse,
Zīda svārkus vēdina.
605 [Skolas].

54980.

Sudrabota gaisma ausa
Pa bāliem mākoņiem;
Sarkanbrūna saule lēca
Pa ziliem debešiem.
540 [Jelgava Jg apr.].

54981.

Sudrabota saule lēca
Purva bērza galiņā;
Mūs' māsiņai tautas jāja,
Sudraboti jājējiņi.
198 [Krustpils D].

54982.

Sildi mani, saulīte,
Tu mana māmiņa,
Kad agri cēlos,
Nesala kājas.
476 [Vecpiebalgas C].

54983.

Sit kociņu pie kociņa,
Lai rit saule vakarā;
Lai rit saule vakarā
Aiz deviņām jūriņām.
93 [Dundagas Vp].

54984.

Sit kūciņu pi kūciņa,
Lai tak saule vokorā.
Tec, saulīte, tacādama,
Nastuov' kūka galiņā!
604 [Dažādi iesūtītāji].

54985.

Sit kūceņu pī kūceņa,
Lai tak sauļa vokorā;
Zalta vuogi sazvozdzēja
Sudobreņa laiveņā.
182 [Kaunatas Rz].

54986.

Sitat koku pie kociņa,
Lai iet saule vakarā;
Lai iet saule vakarā,
Trīcēdama, mirdzēdama;
Trīcēdama, mirdzēdama,
Zelta starus laistīdama.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54987.

Spīd', saulīte, spīd', saulīte,
Segšu baltu villainīti;
Ja tu skaisti nespīdēsi,
Segšu vecu izaviņu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

54988.

Svētījāj [Svētījiet?], jaunas
meitas,
Kamēr saule norietēja;
Kamēr saule nosapēra
Sudrabīna pirtīnā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54989.

Šorīt agri saule lēca
Sarkanēje kociņēje.
Jaunas meitas gudras bija,
To kociņu paglabāja;
Jauni puiši veci tapa,
To kociņu meklēdami.
40 [Basu (Bases) Azp].

- 400 -

54990.

Taisot, bruoļi, ustobiņu,
Taisot triju duraviņ'!
Pa vīnom saule lēcja,
Pa ūtrom nūrītēja,
Pa trešom es izguoju
Sorkon' rūžu vainuciņ'.
389 [Silajāņu Rz].

54991.

Tautietima treji vārti,
Visi treji sudraboti:
Pa vieniemi saule lēca,
Pa otriemi mēnestīnis,
Pa tiem trešiem es iejāju
Apsedlotu kumelīnu.
39 [Bārtas Lp].

54992.

Tai mazai sētiņai
Treji vārti atveŗami:
Pa vieniem saule lec,
Pa otriem mēnestiņis,
Pa trešiem tautas dzina
Savus bēŗus pieguļā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54993.

Trim lapām bērziņš auga
Liela ceļa maliņā.
Pa to vienu saulīt' tek,
Pa otro sudrabiņš,
Tai trešā lapiņā
Saulīt' zeltu mirdzināja.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

54994.

Trīs žuburu bērziņš auga
Saules taku maliņā.
Tai vienai saule lēca,
Tai otrai mēnestiņis,
Tai trešā zariņā
Auseklītis ritināja.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

54995.

Trīs gadiņi saule lēca
Purva bērza galiņā;
Trīs gadiņi tautas nāca
Mani jaunu lūkoties.
94 [Dunikas Lp].

54996.

Uzlēca saulīte
Ezermaļa laukā,
Todaižu mēnesis
Noritināja.
546 [Kuldīga Kld apr.].

1. Uzlēca saulīte
Pitkenes lauke,
Lecentēs mēnesis
Norietināja.
129 [Gudenieku Azp].

54997.

Voi sauleitja, voi māmeņa
Par kaļneņi puortjacjāja?
Sauču, sauču, naizdzierda,
Taku pakaļ rauduodama.
18 [Andrupenes Rz].

54998.

Varbyut sauleitis nabeja,
Kad es dzymu mameņai.
Par tū man vyss myužens
Kai pa myglu juodzeivoj.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

54999.

Velc, saulīte, baltu kreklu,
Kūli minat kājiņām!
Zaļa zāle gauži raud,
Kūle gauži neraudāja;
Lai velēja jūŗas meitas
Sidrabiņa vālītēm.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

55000.

Velē, saulīte, baltu kreklu
Pirmās dienas vakarā(?):
Tu tecēsi spoža, balta
Visu gaŗu nedēļiņu(?).
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

55001.

Visa Dieva radībiņa
Saulītei līgojusi:
Graudi, vārpas, puķu ziedi,
Diža meža koku gali.
424 [Svitenes (Švitenes) B].

55002.

Noiet saule vakarai
Kā uguņa dzierkstelīt';
No rītiņa uzlēkusi,
Zied kā bāla magonīt'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

- 401 -

55003.

Zaļa prīdja, zaļa egļa,
Zaļa vysa vasareņa;
Kas tū munu vainuceņu
Zaļu zīdu darynova
Mēnesneicas gaismiņā.
182 [Kaunatas Rz].

55004.

Zor' zorim dīna ausa,
Skoborsnaina sauļa ļācja;
Vysi muni skaudējeņi
Dzeivi ļācja yudinī.
326 [Preiļu D].

55005.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kas ozola galiņā:
Saule pina zelta kroni
Jaunajām māsiņām.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55006.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kas ozola dobumā:
Saule ada vaska cimdus
Dravinieka dēliņam.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55007.

Zīļota, zaļota
Dieniņa ausa,
Sudraba zeltīta
Saulīte lēca.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55008.

Teic saulīte noiedama,
Kur ir mani tēvs māmiņa;
Kur ir mani tēvs māmiņa,
Kur ir mani bāleliņi?
380 [Sēlpils Jk].

55009.

Es ielaidu mēnesim
Ar sidraba čakārnīt',
Kam viņš spoži netecēja
Gaŗām manu glāžu logu.
72 [Cesvaines Md].

55010.

Juoneišam jūstu aužu,
Mēnesīji vārdamuos,
Kaidi roksti mēnesī,
Taidi roksti jūsteņā.
326 [Preiļu D].

55011.

Kupla kupla liepa auga
Pašā brāļa sētiņā.
Ik vakaru mēnestiņis
Liepā kāpa šūpoties.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55012.

Kur guļ mēnesis
Atnākdamis?
Auz-rudzu klētī,
Apcirknī.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55013.

Kur, Mēnes, kavējies,
Vakare seb lēc?
Viss zvaigznes isskaitī,
Va bij viss ūztecējšs,
Ouseklitis vien nebij:
Ouseklitis āztecējs
Soules meit lūkoties.
Lec, soulit, rīte āgr,
Neduo meit ousekļam.
104 [Ēdoles Vp].

55014.

Lai tā tumsa, kam tā tumsa,
Es par tumsu nebēdāju:
Spīd manam kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurā.
Ja nokrita zvaigžņu deķis,
Uzlec gaiša mēnesnīca,
Mēnesītis pavadīja
Līdz saulītes lecumam.
14 [Alsviķa Vlk].

55015.

Man bij viens sirms kumeļš,
Zvaigžņu deķis mugurā,
Ar to jāju tumšu nakti,
Kamēr lēca mēnesnīca.
192 [Kosas C].

55016.

Mēnestiņi mēnestiņi,
Tavu zvaigžņu pudurīti;
Tavu zvaigžņu pudurīti,
Tavu gaišu uguntiņu!
605 [Skolas].

55017.

Mēnestiņš agri lēca
Par visām zvaigznītēm;
Tas gribēja saules meitu,
Auseklīti vedējos.
273 [Mores Rg].

- 402 -

55018.

Mēnestiņš birzi tek,
Sidrabiņu kaisīdams;
Pakaļ tek bārenīte,
Sidrabiņu lasīdam'.
Es paņemšu bārenīti,
Būs mēneša sidrabiņš.
159 [Jumurdas C].

55019.

Mēnestiņš kulti gāja
Ar sidraba sprigulīti;
Saules meita līdzi gāja
Zvaigžņotiem vaiņagiem.
224 [Lielvārdes Rg].

55020.

Mēnestiš slinks vīrs,
Nejā zirgs piegļe;
Kāp solit mugre,
Dzen ābeļ dārze.
605 [Skolas].

55021.

Mēnesnīca zvaigznes skaita,
Vai ir visas vakarā.
Visas zvaigznes vakarā,
Pasterītes vien nebij;
Pasterīte aiztecēja
Saules meitas vedībās.
373 [Sarkaņu Md].

55022.

Pie logiem oši auga,
Zari līda istabā;
Caur mēnesi upe tek,
Tur zied zelta pureniņi.
241 [Lubānas Md].

55023.

Spīdi, spīdi, mēnestiņ,
Spīd' pa logu istabā;
Spīd' pa logu istabā,
Mazajā šūpulītī!
358 [Rugāju Abr].

55024.

Treis reitjeņi naredzieju
Ausjekleņa izlacūt;
Ausjekleņis Vuoczemjā
Saulei kūrpis šyudava.
236 [Līvānu D].

55025.

Vakariņu pavadēju
Ar buoliņu runojūt;
Radzu reita ausekliņi
Caur mežiņi leigojūt.
35 [Baltinavas Abr].

55026.

Sietīns grozās pie debess,
Daudzajām zvaigznītēm.
Griezies, sietī, griezies tu,
Nu jau laiks tev projām iet(?).
604 [Dažādi iesūtītāji].

55027.

Spūdra zvaigzneite nūkryta
Reigys myura maleņī;
Sazatryuka Reigys kungi,
Sasadluoja kumeleņus.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55028.

Apzeltīta vāverīte
Pār celiņu pārtecēja;
Dieva dēli dzinējiņi
Ar sidraba sunīšiem.
605 [Skolas].

55029.

Balti bija kungu dēli,
Man varītes vilcējiņi;
Vēl jo balti Dieva dēli,(?)
Man varītes devējiņi.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55030.

Bārenīte gauži raud,
Bira zelta asariņas;
Dieva dēli salasījši,
Nokaluši zobeniņ'.
125 [Grenču Tk].

55031.

Bērziņš meitu aicināja:
Nāc, meitiņ, zaru griezt!
Griez, meitiņ, ko griezdama,
Nenogriez galotnītes!
Lai palika galotnīte
Dieva dēliem puškoties.
146 [Jaungulbenes Md].

1. Bērziņš meitas aicināja:
Nākat, meitas, slotas griezt,
Galotnītes atstājat!
Rītā brauks Dieva dēli,
Tie lauzīs galotnītes(?).
184 [Ķēču Rg].

- 403 -

55032.

Dieva dēlis alu dara
Kumeliņa pēdiņā;
Tur dzeŗ kungi, tur bajāri,
Tur tie mani bāleliņ'.
241 [Lubānas Md].

55033.

Dieva dēli ganos gāja,
Zelta rīkstes rociņā;
Dieva dēli sienu pļāva,
Spailes gali Daugavā.
279 [Naukšēnu Vlm].

55034.

Dīva dāli izaudzēja
Jyurmolā ūzuliņu;
Caur zorim saule lēce,
Caur saknem nūrītēja.
326 [Preiļu D].

55035.

Dieva dēli tiltu taisa,
Vaŗa grodus pāri liek;
Pāri brauc bāleliņis
Kā mēnesis žvirdzēdams.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55036.

Dīveņam divi dāli,
Obim zeme nadaleita;
Nyuļa vylka zalta važas
Par sudobra teirumeņ'.
465 [Varakļānu Rz].

55037.

Drikim sēju tū driviņu,
Mogūnom nūzīdēja;
Olu doru, veins palyka,
Dīva dāli dzāruojiņi.
168 [Kalupes D].

55038.

Es redzēju Dieva dēlu
Migliņā zvejojot;
Zīda tīklis, vaŗa laiva,
Sudrabiņa zēģelīt's.
241 [Lubānas Md].

55039.

Jēzum zirgi pazuduši
Jāņa nakti pieguļā;
Dieva bērni saņēmuši
Savā miežu tīrumā.
Atdodiet Jēzum zirgus,
Gan jūs maksu dabūsiet!
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

55040.

Kas piesēja mellu zirgu
Pie manām rijdurvīm?
Dieva dēli piesējuši
Rudzus vest klētiņā.
148 [Jaunpiebalgas C].

55041.

Kas tur brauc, zeme rīb,
Tautas veda bārenīti.
Dieviņš brauca, Laime jāja,
Dieva dēli panākšņos.
48 [Bērzaunes Md].

55042.

Kas varēja to darīt,
Jūras vidū kaudzi mest?
To darīja Dieva dēls,
Saules meitu precēdams.
146 [Jaungulbenes Md].

55043.

Kur palyka Dīva dāli,
Saules meitas pracādami?
Saules meitas nagribēja,
Aizaspīdja kambarī;
Dīva dāli naļaudami
Puorlauž zalta etslēdziņas.
326 [Preiļu D].

55044.

Kur byjuši Dīva dāli,
Nūsveiduši kumēliņi?
Pa kolnymi, pa lejomi,
Pa zaļimi ūzulymi.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

55045.

Malna yudre sīnu pļuovja,
Obuos pusēs vuola krita;
Saules meitas kasējiņas,
Sudrabiņa gruobekļim;
Dīva dāli metējiņi,
Pazeltītim dakšu golim.
465 [Varakļānu Rz].

55046.

Pūt, enģeli, vaŗa tauri,
Lai skan visa pasaulīte!
Rītu nāks Dieva dēli
Saules meitai precībās.
427 [Tadaiķu Lp].

55047.

Rīt, sauleit, padreižuok,
Namērej kūkim golu!
Apmērēs Dīva dāls
Ar sudroba zūbentiņu.
605 [Skolas].

- 404 -

1. Rīt, saulīte, padreižuok,
Zalta sorim zoruodama!
Aplauzīs Dīva dāls
Ar tu zalta zūbentiņu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

55048.

Saules meitas rozes sēja
Sidrabiņa dārziņā;
Dieva dēli gaŗām gāja,
Zelta rasu birdināja.
520 [Zvārdes Kld].

55049.

Saules meitas vylnu cierpa
Nū palāka akmestiņa;
Dieva dāli grūžus vjeja
Nū takūša iudeņa.
182 [Kaunatas Rz].

1. Svēta Muora villu cirpa
No pelēka akmestiņa;
Dīva dēli grūžus vija
No tekūša ūdestiņa.
182 [Kaunatas Rz].

55050.

Sidrabupes maliņā
Dieva dēli pirti taisa;
Tur Saulīte pērties gāja
Ar visām jumpravām;
Dieva dēli garu lēja,
Zābakos stāvēdami.
279 [Naukšēnu Vlm].

55051.

Smilga auga kalniņā,
Zelta rasa galiņā;
Ik rītiņu Dieva dēli
Kumeliņus peldināja.
545 [Krustpils D apr.].

55052.

Smylga ceļa maliņā,
Zalta rosa galiņā;
Tī buorine mozguojuos,
Nūīdama tautiņuos.
Mozgoj rūkas, mozgoj kuojas,
Mozgoj zalta gredzintiņ';
389 [Silajāņu Rz].

55053.

Spīd, saulīt, spīd, saulīt,
Segšu baltu villainīt';
Segšu baltu villainīti
Ar kupliem ielokiem.
241 [Lubānas Md].

55054.

Svīda, svīda, dusa, dusa
Dieva dēla kumeliņi.
Kā nesvīda, kā nedusa,
Saules meita kamanās?
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

55055.

Tur staigā Dieva dēli,
Dvēselītes lasīdami;
Atraduši dvēselīti,
Ietin baltā villainītē,
Ienes svētā paēnā,
Guldin' Dieva šūpulī.
605 [Skolas].

1. Tur staigāja Dieva dēli,
Dvēselītes lasīdami,
Ai ai aijajā,
Dvēselītes lasīdam'.
378 [Seces Jk].

55056.

Tumsa, tumsa, vakars nāca,
Kas ar mani līdzi nāks?
Jemšu Dieva div' dēliņus,
Svētās Māras jumpraviņas.
163 [Kalētu Lp].

55057.

Velns, tu puika, turi muti,
Tu ar mani nerunā!
Vai tu zini, kas es ešu,
Kas ir mani bālēliņi?
Dievs tēvs, Laima māte,
Dieva dēli bālēliņ'.
373 [Sarkaņu Md].

55058.

Zaķits dar sold al
Liele ceļ maliņe;
Atjāj Diev div deiliņ,
Izdzer viņ alutiņ,
Izdzer viņ alutiņ,
Ieliek viņ cietme,
Tur tam lik malk cierst,
Tur krāsniņ kurināt.
445 [Ugāles Vp].

55059.

Zaļa zāle papuvē,
Zelta rasa galiņā;
Tur tecēja Dieva dēli
Ik rītiņus mazgāties.
418 [Sunākstes Jk].

- 405 -

55060.

Zied puķīte trejis ziedis,
Deviņāmi lapiņām;
Devītāja lapiņā
Dieva dēli naudu skaita.

55061.

Ai ai ai ai Saules meita,
Tavu dārgu precinieku:
Caur mežiņu saule spīd,
Meža galā cepurīte.
134 [Ilzenes Vlk].

55062.

Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tos dūms kūpanāj'?
Raudavīte pirti kūra,
Mēnesnīca pērties gāja;
Saules meita goru lēja,
Zābakos stāvēdama.
236 [Līvānu D].

55063.

Austra mete audakliņu
Pa garū syla molu;
Saules meitas audējiņas
Ar sudobra colonkom.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

55064.

Cep, māmeņi, kvīšu maizi,
Izcep monim kukuleiti!
Reit as braukšu lauluotīs
Ar tū Saules jumpraveņu.
182 [Kaunatas Rz].

55065.

Datecēju Saulis muižu,
Navar puorīt par muižiņu;
Es pajēmu Saules meitu,
Par muižiņu puortecēju.
605 [Skolas].

55066.

Datecēju da upeitis,
Navar puori puorleiguot;
Pasūlēju Saules meitu,
Navar puori puorleiguot.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

55067.

Div buciņi peld pa jūŗu,
Zeltītiem radziņiem;
Saules meitas precinieki
Jūriņe noslīkuši.
129 [Gudenieku Azp].

55068.

Div svecītes jūŗe dega
Zeltītos luktuŗos;
Saules meitas precinieki
Jūriņe noslīkuši.
129 [Gudenieku Azp].

55069.

No jūriņas izpeldēja
Div dzelteni kumeliņi;
Saules meitas precinieki
Jūriņe noslīkuši.
129 [Gudenieku Azp].

55070.

Es redzēju Saules meitu
Uz ezera velējot:
Zīda kreklis, zelta vāle,
Sudrabiņa velētava.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

55071.

Jūras meitas sagšas auda,
Uz vilnīša sēdēdamas;
Saules meita pāri gāja,
Kā lapiņa drebēdama.
211 [Ļaudonas Md].

55072.

Kas tī sēd, kas tī speid,
Tymā prīžu kalniņā?
Saules meita sukojāsy
Ar sudobra grebineiti.
194 [Krāslavas D].

55073.

Kas tur speid, kas tur viz
Olūteņa dybynā?
Saules meita nūsleikuse,
Vara traukus mozguodama.
247 [Makašānu Rz].

55074.

Kū tī Reigas suņi rej,
Daugovā vārdamīs?
Saules meita nūsleikuse,
Zeida kraklus valādama.
358 [Rugāju Abr].

- 406 -

55075.

Kiukoj zalta dzaguzeite,
Iz olūta tupādama;
Tī nūsleika Saulis meita,
Zalta konu mozguodama.
170 [Kapiņu D].

55076.

Kupla kupla liepa auga,
Jūŗas ceļa maliņā.
Tur saulīte jostu kāra,
Saules meitas vainadziņu.
209 [Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg].

55077.

Lēni lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā.
Saules meitas vārtus vēra,
Raibi cimdi rociņā.
355 [Rucavas Lp].

55078.

Līgodama saule lēca
Bērzu birzu galiņā,
Kamēr veda Saules meitu
Mēneš' dēli vizināt.
286 [Nītaures Rg].

55079.

Saskaldīju ledus kalnu
Deviņās gabalās,
Tad novedu Saules meitu
Ar visām villainēm.
281 [Neretas Jk].

55080.

Saules meita jūŗā brida,
Zelta kurpes kājiņā;
Atspīdēja zelta kurpes
Sidrabiņa ūdenī.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

55081.

Saules meitas jūrā brida,
Vainadziņu vien redzē;
Ņem, bāliņ, ošu laivu,
Brauc pēc mana vainadziņa!
Ošu laiva smagi peld,
Nepanāk vainadziņu.
335 [Puzes Vp].

55082.

Saules meitas jyuras muovja,
Motu golu naredzēja;
Dīva dāli nūsavēŗa
Caur sudobra mētelīti.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

55083.

Dieva dēli lūkojās
Caur magoņu lapiņām,
Kur iebrida Saules meita
Zeltītā jūriņā.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

55084.

Saules meitai kāzas dzēra,
Mēness jāja vedējos;
Dieva dēlis lūkojās
Caur magoņu lapiņām.
46 [Beļavas Md].

55085.

Saules meitas jyuru muovja,
Motu golus naredzēja;
Ej, bruolīt, met laipiņu,
Byus tev skaista ļaudaviņa!
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

55086.

Saules meita, jumpraviņa,
Mitosim gredzentiņus;
Tev bij zelta, man sudraba,
Man jādod piedevas.
74 [Cīravas Azp].

1. Saules meita, buorbaliņ,
Mejamīs vaiņugim!
Tavs bej zalta, muns sudobra,
Obi vīna skaistumeņ(a):
Tavs bij zalta lapiņom,
Muns sudobra pūdziņom.
35 [Baltinavas Abr].

2. Sudobreigi gaiļi dzīd,
Saules meitas agri ceļas.
Saules meitas, jumpraviņas,
Mejamīs vainadziņim!
Muns bej zalta lapiņom,
Tovs sudobra pūdziņom.
174 [Kārsavas Ldz].

55087.

Saules meitas kolpus pēŗa
Ai meikstū līpas slūtu,
Kam naora zalta kolnu,
Kam napļuovja šolka pļovu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

55088.

Saules meita pirti kūra,
Dieva dēla gaidīdama,
Zelta slota padusē,
Zīžu kreklis rociņā.
Dieva dēls neatnāca,
Peries pate raudādama,
Peries pate raudādama,
Asariņas slaucīdama!
15 [Alūksnes Vlk].

- 407 -

55089.

Saulis meita pučis sēja,
Pa pyurmali tacādama;
Vysa jyureņa pazylga
Dzaltonimi zīdeņim.
579 [Viļāni Rz apr.].

55090.

Saules meita sagšas auda
Jūŗas kalna galiņe;
Zīd ar zeltu apmetus',
Sudrabiņu iekše aud'.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

55091.

Saulītei div meiteņas,
Obas divas izpracātas:
Vīnu jēme Dīva dāls,
Ūtru reita Auseklīts.
605 [Skolas].

55092.

Smalku rožu cisas taisu,
Magoniņu paladziņu;
Saules meita gulētāja
Ar to rīta Auseklīti.
604 [Dažādi iesūtītāji].

55093.

Te ganiņi ganījuši,
Te kūruši uguntiņu;
Te Dieviņš sildījies,
Te palicis zobentiņš.
Saules meita paņēmusi,
Dieva dēla gribēdama.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

55094.

Trim zariem bērziņš auga
Rīgas ceļa maliņā,
Tur saulīte jostu kāra,
Saules meitas vaiņadziņ'.
605 [Skolas].

55095.

Visu nakti sveces deg
Sudrabiņa luktuŗos:
Mēnestiņš ceļu rāda,
Saules meitas vedējiņas.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu