SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 329 -

1. Dievs, Laima, Māra

33647.

Aiz Daugavas siliņā
Divi melni suņi rēja;
Tie nebija melni suņi,
Tie bij Dieva kumeliņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33648.

Augstāk dzied cīrulīts
Aiz visiem putniņiem;
Dievam gudris padomiņš
Par šo visu pasaulīt'.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Cīrulīts augsti dzied
Aiz visiem putniņiem;
Dievam gudris padomiņš
Aiz visiem ļautiņiem.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

33649.

Augsti dzied cīrulīts
Par visiem putniņiem;
Augsta Dieva valdīšana
Par visiem kundziņiem.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

33650.

Augstāk dzied cīrulītis
Par visiem putniņiem;
Gudrāks Laimes lēmumiņš
Par visiem padomiem.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

33651.

Dieviņam zaļa roka,
Man bij zaļa ķeselīte;
Ko Dieviņš man iedeva,
To iebāžu ķeselē.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Dieviņami zaļa roka,
Man ir zaļa ķeselīte;
Kas Dieviņa rociņā,
Tas manā ķeselē.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

33652.

Dievīns bija mazs vīrīnis,
Gudris viņa padomīnis,
Viņš varēja priedi vērpt,
Ozolīnu šķeterēt.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

33653.

Dieviņš brauca, Laime jāja,
Pakrīt Laimes kumeliņš.
Ai Dieviņ glābējiņ,
Pacel Laimes kumeliņu!
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

33654.

Dieviņš brauca niedru tiltu
Ābolainu kumeliņu;
Lūst niedrītes pārbraucot,
Dreb Dieviņa kumeliņis.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

1. Dieviņš jāja niedru tiltu
Sasprandzētu kumeliņu;
Rībēj' tilts, dreb kumeļis,
Skan sudraba iemauktiņi.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

33655.

Dieviņš jāja zvirgzdu tiltu
Dābulainu kumeliņu;
Tam Dieviņa kumeļami
Zvaigžņu deķis mugurā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 330 -

33656.

Dieviņš kāpe kumeļā,
Es kāpsliņus paturēju;
Man Dieviņš zemi deva
Par to kāpšļu turējum'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

33657.

Dieviņš līda līdumiņu,
Ne visiem līdzi līda:
Citiem līda šovasar,
Citiem citu vasariņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33658.

Dieviņš mani aicināja
Trīs gadiņi dienastā.
Es Dievam pavaicāju:
Ko solīji loniņā?
- Es tev došu zelta kroni
Ar visiem vizuļiem.
- Dieviņam pavaicāju:
Kur es būšu paglabāt?
- Vakaros guldamies,
Liec savā pagalvī;
Rītos agri celdamies,
Mazgā zelta rasiņā;
Nomazgājse rasiņā;
Liec savā galviņā!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

33659.

Dieviņš mani lūgtin lūdza
Trīs gadiņi dienastā;
Es Dievam paprasīju
Pilnu pūru zelta naudas,
Ka var' pirkt kumeliņu,
Ievest sev līgaviņu.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

33660.

Dieviņš savu kumeliņu
Uz akmiņa dusināja,
Lai nerūsa pakaviņi
Aŗamā zemītē.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

33661.

Dieviņš sēja sudrabiņu
Visgaŗām jūrmalai.
Sēj, Dieviņ(i), manu daļu
Jele vienu birzumiņu!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Dieviņš sēja sudrabiņu
Celmaināi līdumā.
Sēj, Dieviņi, man' tiesiņu
Vienas birzes platumā!
232 [Talsos (Tl)].

2. Laimiņ' sēja sudrabiņu
Visapkārt jūriņai.
Sēj, Laimiņ, manu daļu
Vienu mazu gabaliņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3. Saule sēja sudrabiņu
Celmojā līdumā.
Sēj, saulīt, manu tiesu
Jele vienu birzumiņu!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33662.

Dievs ar Laimi sasatika
Viena ceļa galiņā;
Dievs Laimei pasacīja
Zīda aust nēzdodziņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

33663.

Es atradu uz celiņa
Dieva jātu kumeliņu,
Nosvīdušu, piekusušu,
Zelta rasu norasojšu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

33664.

Es atradu uz celiņa
Dieva jātu kumeliņu:
Zelta segli mugurā,
Sudrabiņa iemauktiņi.
188 [(?)].

1. Ieraudzījsi vien, pazinu
Laimes jātu kumeliņu:
Zīda sega, zelta segli,
Sudrabiņa iemauktiņi.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

2. Es atradu aiz kalniņa
Diev' kumeļu sedlojam:
Lūka kāpšļi, zelta sedli,
Dimantiņa iemauktiņi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Es atradu uz celiņa
Dieva jātu kumeliņu:
Caur segliem saule lēca,
Caur iemauktu mēnestiņš,
Pavadiņas galiņā
Auseklītis ritināja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 331 -

4. No tālienes jau pazinu
Dieva jātus kumeliņus:
Zelta segli mugurā,
Sudrabiņa iemauktiņi;
Pie segliem saule lēca,
Iemauktos mēnestiņš,
Pavadiņas galiņā
Zelta zvaigzne ritināja.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

33665.

Es būt' arī ceļu gājis,
Kad Dieviņis līdzi nāktu:
Ne kājiņa slapja taptu,
Ne nosvīstu kumeliņis.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33666.

Es Dieviņu pieminēju
I rītā, vakarā;
Še ceļos, še guļos
Zem Dieviņa kājiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33667.

Es nesaku tā vārdiņa:
Tev ir daudz, man ir maz!
Gana Dieva rociņā,
Kas visiemi līdzi dara.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33668.

Gana agri es cēlos,
Mīļš Dieviņš vēl jo agri.
Ko, Dieviņi, tu cēlies,
Kā tev agri vajadzēja?
- Ko, meitiņa, tu darītu,
Kad es agri neceltos?
Es tev durvju vērējiņis,
Es padoma devējiņis.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33669.

Grib Dieviņš šo zemīti
Ar ūdeni slīcināt;
Mīļa Māra Dievu lūdza,
Ap galviņu glāsīdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33670.

Jaunas meitas, jauni puiši,
Metat kokus no celiņa:
Dieviņš brauca, mīļa Māra
Svētu rītu baznīcā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

33671.

Kam tie kalni, kam ielejas,
Kam zaļie ozoliņi?
Dievam kalni, Laimei lejas,
Bitei zaļi ozoliņi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Kam der kalni, kam der lejas,
Kam der zaļi ozoliņi?
Dievam kalni, Laimei lejas,
Bitēm zaļi ozoliņi.
Kam der puķes, kam der rozes,
Kam der bēri kumeliņi?
Meitām puķes, meitām rozes,
Puišiem bēri kumeliņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

2. Kam tie kalni, kam tās lejas,
Kam lielie tīrumiņi?
Dieva kalni, Dieva lejas,
Dieva lieli tīrumiņi.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

3. Kam tie kalni, kam tie leji
Kam tie zaļi ozoliņi?
Dievam kalni, Dievam leji,
Bitei zaļi ozoliņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

4. Kam tie kļavi, kam tie oši,
Kam tie zaļi ozoliņi?
Dievam kļavi, kungam oši,
Bitēm zaļi ozoliņi.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

33672.

Kas tur zvidz, kas tur viz
Viņā lauka galiņā?
Dieviņš jāj zvirgžu tiltu
Ābolainu kumeliņu.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

33673.

Ko tie kraukļi kradzināja,
Ko žagata zvadzināja?
Dievs pakāra velna bērnu
Ozoliņa galiņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

33674.

Kur, Dieviņi, tu paliksi,
Kad mēs visi nomirsim,
Kad mēs visi gulēsim
Zem zaļām velēnām?
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

- 332 -

33675.

Kur, Dievīni, tu paliksi,
Kad mēs visi nomirsim?
Kas ēdīs tavu maizi,
Kas jel tevi pieminēs?
190 [Kuldīā].

33676.

Kur, Dieviņ, tu paliksi,
Kad mēs visi nomirsim?
Kas maizīti tev ēdīs,
Kas darbiņu padarīs?
354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33677.

Kur, Dieviņ, tu paliksi,
Kad mēs visi nomirsim?
Kas maizīti tev pelnīs,
Kas zemīti rušinās?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

33678.

Kur, Dieviņ, tu paliksi,
Kad mēs visi nomirsim?
Ne tev sievas, ne tev bērnu,
Kas tev vecam maizes dos?
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

33679.

Kur, Dieviņi, tu paliksi,
Kad mēs visi nomirsim?
Ne tev tēva, ne māmiņas,
Ne tev savas līgaviņas.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

33680.

Lād man' ļaudis, buŗ man' ļaudis,
Nevar mani izpostīt:
Dieviņš taisa zelta sētu
Apkārt manu augumiņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

33681.

Lēni lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā;
Dieviņam lēni zirgi,
Lēni kaltas kamaniņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Rāmi rāmi Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā;
Dieviņam rāmi zirgi,
Rāmas kaltas kamaniņas.
190 [Kuldīā], 376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33682.

Lēni lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā,
Lai vējiņis nenopūta
Sudrabiņa mētelīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Lāni lāni Dīviņš juoja
Nu kal'niņa lajiņā,
Lai vējiņš navaduoj'
Sudabriņa m'āt'el'eiša.
422 [Līvānu pag. D].

2. Lēņi lēņi Dieviņš brauce
No kalniņa lejiņā,
Neļaudams vējiņam
Savu matu purināt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3. Lēņi lēņi Dieviņš jāja
Ābolainu kumeliņu:
Negribēja vējam dot
Sava zīda mētelīša.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

4. Lēni lēni Dieviņš jāja
Pa lielo tīrumiņu,
Lai vējiņis nenopūta
Zaļa zīda mētelīša.
121 [Gulbenē (Md)].

5. Lēņi lēņi Dieviņš jāja
Par atraitnes tīrumiņu:
Negribēja vējiņā
Santa svārku vēdināt.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

6. Rāmi rāmi Dieviņš gāja
Par tiem lauku tīrumiem,
Lai vējiņis nevēcina
Dievam zīda mētelīti.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

33683.

Lēni lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā,
Netraucēja ievas ziedu,
Ne arāja kumeliņ'.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Lēni lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā.
Dieviņam lēni zirgi,
Pats ir lēns braucējiņš,
Netraucēja rudzu ziedu,
Ne arāja kumeliņu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

2. Lēni lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā.
Lēni lēni Dieva zirgi,
Lēnas Dieva kamaniņas,
Ni traucēja ievas ziedu,
Ni arāja kumeliņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

- 333 -

3. Lēni lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā,
Netraucēja ievas ziedu,
Ne arāja gājumiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4. Lēni lēni Dieviņš nāca
No Vāczemes Vidzemē,
Nemaitāja ievas ziedus,
Ne arāja gājumiņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5. Līgo viegli, vasariņa,
No kalniņa lejiņā,
Nemaitā ievu ziedu,
Ne arāja sējumiņa!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6. Rāmi rāmi, patapdamis,
Nāk no jūras pērkoniņis,
Nemaitāja ievas ziedus,
Ne arāja gājumiņu.
216 [Ventspilī].

7. Pāri pāri lietus gāja
Par tiem lauku tīrumiem,
Nemaitāja ievas ziedus,
Ne arāja gājumiņu.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

33684.

Lēni lēni Dieviņš jāja
No kalniņa lejiņā;
Saules meita vārtus vēra,
Zvaigžņu cimdus rociņā.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

33685.

Mārietīna, dievmeitīna,
Dievgaldīna slaucītāj',
Par istabu pārtecēja,
Zelta grīste šauvīnā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

33686.

Op op, mīļš Dieviņš,
Tu augšā, es lejā!
Tu man devi miežus rudzus,
Tu bēros kumeliņus.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

33686v1.

Opačā, mīļs Dieviņš,
Tu augšām, es zemē!
Tu man devi miežus rudzus,
Es baroju kumeliņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33687.

Opačā, mīļš Dieviņš,
Tu augšām, es zemē,
Tu augšām debesīs,
Es zemē skaidienā!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33688.

Pi Dīv'eņa lab' dz'eivuot':
Treis olūti pogolmā.
Vīnā dz'ēre raibys gūv's,
Ūtrā s'ērmi kum'ēl'eņi,
Trešejā saul'is m'eita
Bičereitis balynuoja.
426 [Sakstagala pag. Rz].

33689.

Rāmi rāmi Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā,
Niedres tiltis līgojās,
Zviedz Dieviņa kumeliņi.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

33690.

Sasamete melni kraukļi
Lielajā rudzzālē;
Tie nebija melni kraukļi,
Tie bij Dieva kumeliņi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33691.

Sasatyka Dīvs ar valnu
Lelojūs t'eirumūs;
Šk'ēl'e Dīvs sāra guni,
Suoka valns bizin'ēt.
409 [Līksnas pag. D].

33692.

Sasatika Dievs ar velnu
Vidū jūras uz akmiņa;
Kažociņi briku kraku,
Zobentiņi šmigu šmagu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33693.

Sasatrūka Dieva zirgi
No pelēka akmentiņa,
Saraustīja zelta grožus,
Sasit' vaŗa kamaniņas.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

1. Sasatrūka kumeliņis
No pelēka akmentiņa,
Saraustīja zelta grožus,
Sudrabiņa iemautiņus.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

33694.

Sen dzirdēju, nu ieraugu:
Dievam sirmi kumeliņi,
Dievam sirmi kumeliņi
Sudrabiņa lāsītēm.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

- 334 -

33695.

Tici Dievu, līgaviņa,
Ej ozolu baznīcā!
Visi ļaudis tevi teica
Bez Dieviņa dzīvojot.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33696.

Tu, Māriņa, viegla sieva,
Dod man savu vieglumiņu;
Tu, Dieviņi, bagāts vīris,
Dod man savu bagātību!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

33697.

Tumsū gāju, vakarā,
Kas jel man biedram nāca?
Dieviņš man biedram nāca,
Mēnestiņis gaišumam.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

1. Tumsa tumsa, kas par tumsu,
Es par tumsu nebēdāju!
Dieviņš manim biedram nāca
Mēnestiņa gaišumāi.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

2. Tumsiņā, vakarā
Nedrīkstēju viena iet;
Dieviņš man biedram nāca,
Mēnestiņis gaišumam.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

33698.

Tumss laukā, tumss laukā,
Kur bij ņemt ceļa draugu?
Dievs bij man ceļa draugs,
Laime ceļa rādītāja.
121 [Gulbenē (Md)].

- 335 -

- 336 -

54621.

Aoi Dieviņi aoi Dieviņi,
Bez Dieviņa nevarēj',
Nei bez Dieva palīdziņa.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

54622.

Voi Dīviņ, voi Laimiņ,
Kur tī muni sirmī zyrgi?
Kur tī muni sirmī zyrgi,
Kur rakstītos komonas?
Pi Dīviņa sirmī zyrgi,
Pi Laimiņas komonas.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

54623.

Ai Dieviņi, kam radīji
Citu lielu, citu mazu?
Liels mazajam nevēlēja,
Kalnā kāpt raudzīties.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

- 337 -

54624.

Vai Dieviņ, ko darīšu?
Man Dieviņis nelīdzēja:
Sausa malka man nedega,
Zaļa birze nelapoja.
398 [Skrundas Kld].

54625.

Aizskrējusja pūra molā,
Aizakļīdžu kai dzjārveitja.
Ni tī mani Dīvs izdzierda,
Ni tī muni buoleleņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

54626.

Andrīv bruoļ, ūzuleņ,
Kū tei tova muote dora?
Zam ūzula krāslus roksta,
Nu Dīveņa gostu gaida.
170 [Kapiņu D].

54627.

Atved, Dievis, siltu lītu
Jele vienu debestiņu!
Vis(i) asni novītuši,
Noskumuši arājiņi.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54628.

Atveriet man vārtiņus,
I istabas duraviņas!
Dieviņš vārtus man atvēra,
Laimiņ' istab's duraviņas.
241 [Lubānas Md].

54629.

Auŗu auŗu nosasaucu,
Redzu Dievu nelīdzamu;
Redzu savu gājumiņu
Pakaļāja paliekamu.
39 [Bārtas Lp].

54630.

Boguotais līļejuos:
Daudzi rudzu, daudz ir mīžu.
Vairuok Dīva saiveņā,
Na boguota klētiņā.
605 [Skolas].

54631.

Brāļi savas māsas cēla,
Kas cels mani, sērdienīti?
Dieviņš cēla sērdienīti
Bandenieka kumeļā.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

54632.

Ceruleic, mozs putneņč,
Dīvam nasa vēstuleņ(?).
Dzeneišam raibi svuorki,
Tam skrūdera navajag.
326 [Preiļu D].

54633.

Cīrulīti, mazputniņi,
Ko tu redzēj' debesīs?
Redzēj' Dievu spēlējot,
Enģelīšus dancajot;
Pērkonīša vedekliņa
Augsti gaisā ducināj.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

54634.

Dar', Dieviņ, ko tu zini,
Nepalikšu, kur augusi;
Ja kājiņas nenesīs,
Vedīs tautu kumeliņš.
14 [Alsviķa Vlk].

54635.

Dar', Dieviņ, kā tev tīk,
Es tove rociņe.
Tur es guļ, tur es ceļes,
Pie tovem kājiņem.
243 [Lubezeres Tl].

54636.

Dīvam byut Dīviņam,
Dīvam gudrs padūmiņš;
Dievs kūkim lopas devja,
Dīvs vuorpiņas teirumā.
605 [Skolas].

1. Dīvs beja, Dīvs palyka,
Dīvs deva padūmeņu:
Kūkim Dīvs deva lapeņas,
Rudzim greutas vuorpeņas.
466 [Vārkavas D].

54637.

Dievam sūdzu vāju druvu,
Dievam vāju kumeliņ';
Vai no Dieva, ne no Dieva,
Dievam sūdzu raudādam'.
241 [Lubānas Md].

1. Dīvam devu vuoju drivu,
Dīvam vuoju kumeliņu;
Vai nu Dīva, vai nu Dīva,
Vysu Dīvam atvēlēju.
326 [Preiļu D].

- 338 -

54638.

Dīveņ, dūd tev, muoseņ,
Dīvu topt celeņā;
Dīvu topt celeņā,
Laimu ceļa meleņā.
314 [Pildas Ldz].

54639.

Dīviņš olu padarīja
Nu tūs bārza pupuriņu;
Svārta Muora raugu lyka,
Madā rūkas mārcādama.
326 [Preiļu D].

54640.

Dīviņš olu padarīja
Sudabriņa kubulā;
Svāta Muora dzartu guoja
Ar sudobra bičerīt'.
326 [Preiļu D].

54641.

Dieviņš brauca oļu kalnu
Deviņiem kumeļiem;
Ne tie svīda, ne tie kusa,
Ne ceļā ēdināmi.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

54642.

Dieviņš brauca, zeme rīb,
Akmins šķīla uguntiņu;
Mūc, bērniņi, šūpulī,
Nestāv' plāna vidiņā!
104 [Ēdoles Vp].

54643.

Dīveņč brauca vēja zirgus,
Suņa kaula kamaniņas;
Ni puori skrēja vēja zirgi,
Ni saliuza kamaniņis.
326 [Preiļu D].

54644.

Dīviņš brauca nīdru tyltu
Sudrabotu kumeliņu.
Pyut, vējiņ, čaukst lapiņas,
Traucās Dīva kumeliņš.
182 [Kaunatas Rz].

54645.

Dieviņš brida rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti.
Cel, Dieviņi, vēl augstāk,
Lai aug rudzi vēl gaŗāki.
52 [Bikstu Tk].

54646.

Dieviņš brida rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti.
Brien, Dieviņ, rudzu lauku,
Lai aug labi kupli rudzi;
Lai aug labi kupli rudzi,
Ko mēs ziemu ēdīsim.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

54647.

Dieviņš brida rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti;
Mīļā Māra pakaļ gāja,
Zelta ziedus kaisīdama.
114 [Gaiķu Kld].

54648.

Dieviņš jāja rudzu lauku
Ar pelēku kumeliņu;
Pelēks bij rudzu lauks,
Pelēks Dieva kumeliņš.
263 [Mēmeles Jk].

54649.

Svāta Muora bierzī guoja,
Zalta kūrpes kuojiņā;
Dīviņš guoja rudzu sēt
Ar sudabra vuocelīti.
170 [Kapiņu D].

54650.

Dīveņš bej mozs veireņč,
Gudris viņa padūmeņč:
Viņš varēja prīdi vērpt,
Ūzuliņu šķeterēt.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

54651.

Dīviņš braucja ar Laimiņu,
Nakaustīti kumeliņi;
Sasatryuka Dīva zirgi,
Pakreit Laimes kumeliņi.
326 [Preiļu D].

54652.

Dieviņš brauca oļu kalnu
Dui dzelteni kumeliņi:
Ne tie svīda, ne tie kusa,
Ne ceļāja dusināja.
92 [Dunalkas Azp].

54653.

Dieviņš deva labus linus,
Liniem labas pakuliņas;
Dieviņš deva gudru vīru,
Vīram gudru padomiņu.
335 [Puzes Vp].

- 339 -

54654.

Dieviņš ēda, Dieviņš dzēra,
Es ar nabags pievelkos;
Dieviņš prasa pātarus skaitīt,
Nemāku, tētīt, pātarus skaitīt.
192 [Kosas C].

54655.

Dīviņš guoja rudzu sātu
Ar sudobra sātivīt';
Es pakluoju vylnuonīti,
Man pībyra sudabriņš.
326 [Preiļu D].

54656.

Dīveņš guoja bišu sātu
Ar sudobra sātiveiti;
Kam saujeņu, kam ūtrū,
Kam ar vysu vuoceleiti.
365 [Sakstagalas Rz].

54657.

Dīviņš guoja medībuos
Ar sudobra suneišim;
Atīt Dīvs vokorā,
Atnas zalta vuovereiti.
Kur, Dīveņ, zelta grūži,
Kur sudobra īmaukteņi?
Jyugsim syla vuovereiti,
Brauksjam Dīva bazneicā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

54658.

Dīviņš guoja medībā, rūtū
rūtū!
Ar sudobra sunīšim, rūtū rūtū!
I sunīši piekusuši, rūtū rūtū!
Cabalītes nūpleisuš', rūtū
rūtū!
143 [Jāsmuižas D].

54659.

Dīveņš jyudzja kumēleņi,
Ar kū braukti bazneicā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

54660.

Dīviņš kuopa debesīs
Pa līpeņas lapeņom.
Kai uzkuopa ļaunais gors,
Tai nūlyuza lapeņa.
168 [Kalupes D].

54661.

Dieviņš prieka nevarēja,
Pa pagalmu staigādams;
Kulā dzied kūlējiņi,
Maltuvē malējiņi.
605 [Skolas].

54662.

Dieviņš sēd kalniņā,
Zobentiņš rociņā;
Svētā Marija zāles lasa
Zobentiņa galiņā.
417 [Struteles Tk].

54663.

Dīveņš stuovēj' aiz vuortim
Nūsveidušu kumeleņu.
Vakar meja zalta kristu,
Šudin zalta gredzinteņu.
326 [Preiļu D].

54664.

Dīveņš tak pa ceļeņi
Ašņajom kuojeņom;
Svāta Muora pakaļī,
Ašņa lases lasēdama.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Jezeņš tak pa ceļeņu
Ašņuotom kuojeņom,
O Jezu Jezu,
Ašņuotom kuojeņom.
Svāta Muora pakaļ tak,
Ašņa lases laseidama;
Sasīn zeida pologā,
Īnas Dīva bazneicā;
Īnas Dīva bazneicā,
Īlīk Dīva šiupulī.
357 [Rudzētu D].

54665.

Dieviņš veda dvēselīti
Paradīzes dārziņā,
Sēdināja pie galdiņa,
Pie citām dvēselēm.(?)
338 [Rankas C].

54666.

Dievs aizsūta labvakaru
Manam maizes arājam;
Jau es pati neattapu,
Jo celiņa nezināju.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54667.

Dievs atjāja vakarā,
Kur liks Dieva kumeliņ(u)?
Dzīsim vaŗa vadalās,
Laizsim rožu dārziņā.
605 [Skolas].

54668.

Dīvs ar dālu stulpu roka,
Pi tuo stulpa kristu slēja;
Pi tuo krista daīdami,
Vysus svātus pīminēja.
466 [Vārkavas D].

- 340 -

54669.

Dievs ar velnu sasatika
Bikaunieku tīrumā,
Skēla guni debesies,
Plīsa zeme gabaliem.
236 [Līvānu D].

54670.

Dievs man deve, Dievs man deve,
Rociņā neiedeve;
Dievs man deve tīrumā
Pa vadziņas galiņam.
241 [Lubānas Md].

1. Dievs man deva, Dievs man deva,
Dievs rokā neiedeva;
Dievs man deva pa soļam,
Pa solīša galiņam.
306 [Patkules Md].

54671.

Dievs zina, Laima zina,
As jau pate nezināj';
Dievs zina zemīt' munu,
Laima zina arājiņ'.
373 [Sarkaņu Md].

54672.

Dod, Dieviņ, labi vien,
Es jau slikti negribēju;
Dod, Dieviņ, lab' atrast,
Lab' atstāt pakaļā.
373 [Sarkaņu Md].

54673.

Dod, Dieviņ, siltu sauli,
Nedod jele lietutiņu;
Šodien vilkšu baltu svārku
Ar zaļām puķītēm.
Baltais svārks paliks melns,
Zaļās puķes nobālēs.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54674.

Dzērājs dzēra visu dienu,
Dievs dzērāja daļu deva;
Arājs ara visu dienu,
Skauģis vagas galiņā.
263 [Mēmeles Jk].

54675.

Dzieržu Dīveņu leižūt,
Dīva dālu dzenejūt.
Patja Dīva naredzieju
Aiz deveņu duraveņu;
Aiz deveņu duraveņu,
Aiz deveņu atslēdzeņ'.
326 [Preiļu D].

54676.

Dzipsnī, Dievs, uguntiņu,
Sildi visu pasaulīti;
Man' saģērba māmuļiņa
Nātenā rotiņā.
322 [Praulienas Md].

54677.

Ej, muoseņ, baznīcā,
Kreit ceļūs rauduodama,
Lyudz nu Dīva veselības,
Nu Laimeņis lobas laimes.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

54678.

Ej, māsiņ, taisnu ceļu,
Runaj taisnu valūdiņu,
Tad Dieviņis palīdzēs
Taisnu mūžu nodzīvot.
224 [Lielvārdes Rg].

54679.

Es apsedžu sav' gaļdeņu
Ar boltū paladzeņu;
Apsedz, Dīvs, munu sātu
Ar sudobra mēteleiti!
143 [Jāsmuižas D].

1. Tovu gaļdiņu apsedžu
Ar tū lynu paladziņu;
Apsedz, Dīvs, muojas munas
Ar sudobra mētelīti!
357 [Rudzētu D].

54680.

Es Dievam tā darīju,
Kā Dieviņš man darīja:
Tīšām kāru cepurīti
Pie Dieviņa namdurīm.
Es Dievam tā darīju,
Kādieviņš man darīja:
Kā Dieviņš man noņēma
Cepurītes valkātāju.
290 [Ogres C].

1. Es pakāru cepurīti
Pie Dieviņa nama duru:
Kam Dieviņis man akēma [atjēma]
Tik jaunai arājiņu.
92 [Dunalkas Azp].

- 341 -

54681.

Es gribēju naudu sēt
Vienu mazu tīrumīnu;
Dieviņš vaļas man neļāva,
Sak': naudīna neaugot.
192 [Kosas C].

1. Es gribēju naudu sēt
Tīrumiņa maliņā;
Brālīts vaļas man nedeva,
Teica: nauda nedīgšot.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

54682.

Es piedzimu pie māmiņas
Bez prātiņa, bez krekliņa;
Dievs man deva gudru prātu,
Māte baltu kreklu vilka.
241 [Lubānas Md].

1. Es piedzimu pie māmiņas
Bez prātiņa, bez krekliņa;
Māmiņ' manim kreklu šuva,
Laima gudru padomiņ'.
241 [Lubānas Md].

54683.

Es redzēju Dieviņam
Dulumbēru kumeliņu;
Tie bij labi mūs' māsai
Jāt brālim vedībās.
356 [Rudbāržu Azp].

54684.

Gad kārtu izgulēju
Pie māmiņas mīļu sirdi;
Mīļš dieviņšman jautāja,
Vai bij viegla gulēšana?
Bij man viegla gulēšana,
Grūt' manai māmiņai.
355 [Rucavas Lp].

54685.

Godīgi godīgi
Tie sveši ļaudis:
Godīgi Dievam
Slavīti deva.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54686.

Gudrejīs bruolileņ,
Pretim Dīvu naizgudrēs'.
Še byus tova gudreibeņa
Jeza krysta rūceņā.
326 [Preiļu D].

54687.

Gudri veiri, stypri veiri,
Kū Dīvam lab' dorit?
Bite beja moza sīva,
Dīvam dora gaišumiņ'.
389 [Silajāņu Rz].

1. Leli ļauds, boguotī,
Kū Dīvam lab' dorot?
Biteit' beja moza sīva,
Dīvam dora gaisumīnu.
466 [Vārkavas D].

54688.

Guli, guli, nelietīte,
Cauras liepas ēniņā;
Es gulēšu, es smiešos
Diev' ozolu pavēnī.
273 [Mores Rg].

54689.

Guļ ozoli līdumai,
Zarus plēta upītē;
Guļ puisīši kalniņai,
Dieviņš puišu vidiņā.(?)
87 [Drabešu (Drabužu) C].

54690.

Ik reitiņa Dīva lyudzu:
Nasker mani nu dzimtenes;
Nasker mani nu dzimtenes,
Nu mīļim ļautiņim.
35 [Baltinavas Abr].

54691.

Ir pie Dieva tāds kociņis,
Kas zied zelta ziediņiem;
Ir pie mātes tāds bērniņis,
Kas klausīja vienu vārdu.
241 [Lubānas Md].

54692.

Īsalaižu laižamuo
Pa labim ļauteņim;
Zyna Dīvs muojis munys,
Zyna munu dzeivuošon'.
326 [Preiļu D].

54693.

Īsim Dīva duorzeņā
Sava mīdziņa gulātu!
Lyugsim Dīva, svātys muorys,
Lai pi myusu kluotyn stuov,
Lai tei mīsa klusom guļ,
Lai dvēselis natraucej.
466 [Vārkavas D].

54694.

Jānīšam treji vārti,
Tam trejādi viesi nāca:
Pa vieniem Dieviņš nāca,
Pa otriem mīļa Māra,
Pa trešiem eņģelīši,
Koklītes koklēdami.
211 [Ļaudonas Md].

- 342 -

54695.

Šorīt agri piecēlosi,
Trejus vārtus atdarīju:
Pa vieniem Dievs iebrauca,
Pa otriem mīļā Māra,
Pa trešiemi pād' iebrauca,
Savu bēri dancināj'.
40 [Basu (Bases) Azp].

1. Kalniņā treji vārti,
Visi treji atveŗami:
Pa vieniem dievīš brauc,
Pa otrim mīļa Māŗa,
Pa trešim pāde brauca
Pādi vest baznīcai.
40 [Basu (Bases) Azp].

54696.

Treji vārti kalniņēje,
Visi treji sudraboti:
Pa to vienu Dieviņš brauca,
Pa to otru eņģelītis,
Pa trešoje es izvedu
Sav' māsiņu pie laulības.
129 [Gudenieku Azp].

546961.

Kas tā tāda liela sēta,
Tai sētā treji vārtu?
Pa pirmiem Dieviņš brauca,
Pa otriem mīļa Māŗa,
Pa trešiem saulīt' brauca
Div dzeltēni kumeliņi.
572 [Tukums Tk apr.].

54697.

Kam, Dieviņ, tā darīji,
Citam labu, citam ļaunu?
Citam devi zelta naudu,
Citam spieķi rociņā.
149 [Jaunpils Tk].

54698.

Kam tie zirgi, kam tie rati,
Pie Dieviņa namdurēm?
Dieva zirgi, Dieva rati,
Gaid' saulīti iesēdam.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54699.

Kas māsiņai roku šķīra,
Kas piedeva padomiņu?
Laima manu roku šķīra,
Dievs piedeva padomiņu.
263 [Mēmeles Jk].

1. Kur, brālīti, tu derēji,
Kas piedeva padomiņu?
Dēkļu Laima roku šķīra,
Dievs piedeva padomiņu.
589 [Kuldīgas apr.].

54700.

Kam Dieviņš devis,
Kam māŗ' audzināja?
Memiņ' manim piesolīja
Gosniņ' melactiņ'.
23 [Ārlavas Tl].

54701.

Kam tie kalni, kam tās lejas,
Kam tie lielie tīrumi?
Dieva kalni, Dieva lejas
Dievam lielie tīrumiņi.
109 [Ērķemes Vlk].

54702.

Kuo tī zyrgi, kuo tī roti,
Kuo tī poši juojējeņi?
Dīva zyrgi, Laimes sagli,
Engeļi poši juojējeņi.
182 [Kaunatas Rz].

54703.

Kas tik agri reitā
Pa siņcem staiguo?
Verite staigoj,
Ar Dīvu runoj:
Prosomi, Dīviņ,
Uz kuozom atej!
389 [Silajāņu Rz].

54704.

Kādi ziedi rudzīšam?
Pelēkiem ziediņiem.
Tie nebija rudzu ziedi,
Tie Dieviņa pakariņi.
3 [Adulienas Md].

1. Ziedi, ziedi, rudzu vārpa,
Pelēkiemi ziediņiem!
Tie nebija rudzu ziedi,
Tas bij Dieva pakariņš.
241 [Lubānas Md].

- 343 -

54705.

Ko man deva māmuliņa,
To es sēju nastiņā;
Ko man deva mīļš Dieviņis,
Simtiem krāvu vezumā.
282 [Nīcas Lp].

54706.

Ko, Dieviņ, tu cēliesi,
Ko tev agri vajadzēja?
Es meitiņa ik rītiņu
Pirmā durvju vērējiņa;
Pirmā durvju vērējiņa,
Labu rītu devējiņa:
Dievspalīdz, labrītiņ,
Tā pirmā valodiņ';
Aust dieniņa, aust gaismiņa,
Tas pirmais gaišumiņš.
589 [Kuldīgas apr.].

54707.

Ko, meitiņ, nopūšies,
Kam Dieviņu kaitināj'?
Priekše vēl tās dieniņas,
Vēl gŗūtāks nopūtiens.
546 [Kuldīga Kld apr.].

1. Ko, meitiņ, nopūtas,
Ko Dieviņ kaitne?
Priekše nāks grūts dienas,
Visgrūtes nopūtiņs.
445 [Ugāles Vp].

54708.

Krita priede, krita egle,
Ko tas ķirps grauzdin grauž.
Nedod Dievs cilvēkam
Koka mūžu nodzīvot!
198 [Krustpils D].

54709.

Kul, māmiņa, kā kuldama,
Ar ievas rīksti man nekul!
Pieies mana dvēselīte
Pie Dieviņa smirdēdama.
306 [Patkules Md].

54710.

Kur, māmiņ, tovas meitas -
Krāsli vīn ustobā?
Zam ūzula krāslus roksta,
Nu Dīviņa vīsus gaida.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

54711.

Kur tu biji, vīru Dievs,
Kad tu mani neredzēji?
Ne man laba kumeliņa,
Ne man labas līgaviņas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54712.

Kur tu iesi, mīļš Dieviņu,
Ar sudraba sētuvīti?
Ieš' atraitnes druviņā, -
Tai neviena sējējiņa.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54713.

Kuŗs Dieviņš zirgu deva,
Tas dos zirga jājējiņ';
Kuŗa Laimiņ' izlaidusi,
Tā par mani gādājusi.
241 [Lubānas Md].

54714.

Lobreitiņ reitiņā,
Lobvokor vokorā:
Dīvam devu lobu reitu,
Laimei lobu vakariņu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

54715.

Lakstīgola, mozs putniņš,
Izvuic' mani spuornūs skrīt!
Ni augstuok, ni zamuok,
Tikai Dīvu īraudzēt.
35 [Baltinavas Abr].

54716.

Lauzit skolus, pyutit guni,
Laidit Dīvu ustobā!
Dīveņš stuov aiz vuortim
Nūsveidušu kumeliņu,
Div siermīši, div bērīši,
četri ūša skritulīši.
89 [Dricēnu Rz].

54717.

Lēni lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā,
Netraucēja ievas ziedu,
Ne arāja kumeliņu.
Lēni zirgi Dieviņam,
Lēni paši braucējiņi.
192 [Kosas C].

54718.

Lēņi lēņi Dīveņš brauca
Nū kalneņa lejiņā;
četrim voska skrituleišim,
Pīcim siermim kumeliņim.
18 [Andrupenes Rz].

- 344 -

54719.

Līdzin, Dieviņ, i līdzi,
Zemes virsu staigādams!
Citiem dod sāli, maizi,
Citiem jauku valodiņu.
605 [Skolas].

54720.

Lūdz, bāliņ, savu Dievu,
Nosaņēmis cepurīti;
Ietin gāja tavs Dieviņis
Miglājā rītiņā.
241 [Lubānas Md].

54721.

Lūdzu Dieva augsta zirga,
Lai kājiņas neapmirka;
No Laimiņas labu mūžu,
Lai man labi padzīvot.
241 [Lubānas Md].

54722.

Lūdzu Dievu, lūdzu Laimas,
Abus lūdzu raudādama:
No Dieviņa labu [ilgu] mūžu,
No Laimiņas arājiņu.
281 [Neretas Jk].

54723.

Lyudžu Dīva, lyudžu Laimis,
Celiņūs mazdamās:
Nu Dīviņa častis, daļis,
Nu Laimiņis vīgla myuža,
Lai naraužu dzeivuodama.
194 [Krāslavas D].

54724.

Lūdz vienu, lūdz otru,
Lai dod mārki, es atdoš';
Es pielūdzu mīļu Dievu,
Tas atdeva bez:.
546 [Kuldīga Kld apr.].

54725.

Lyugsim Dīva, bruoleliņu,
Lai aug siermi kumeliņi;
Ka Dīveņa nalyugsim,
Ni augs siermi, ni palāki.
170 [Kapiņu D].

54726.

Laudis brauca baznīcā,
Es leloju eglienā;
Tikpat man' Dievs redzēja
Kā ļautiņus baznīcā.
163 [Kalētu Lp].

54727.

Ļaudis man nevēlēja
Peļķē smeltu ūdentiņu;
Dieviņš man novēlēja
Kalnā zelta avotiņu.
96 [Durbes Lp].

54728.

Mammiņ' man nagus grieza,
Visus svieda azotē;
Kad Dieviņš tev prasīs,
Te ir viņi azotē.
540 [Jelgava Jg apr.].

54729.

Man noplīsa sietaviņa,
Sietaliņu barojot;
Dod, Dieviņ, da satīt
Da deviņas iešņaviņas.
241 [Lubānas Md].

54730.

Man vīzītes noplīsušas,
Atsasēdu kalniņā;
Ak Dieviņ, tu pats redzi
Manu vīžu plīsumiņu.
241 [Lubānas Md].

54731.

Man vaiņagu valkājot,
Ļaudis kāra šūpulīti.
Kar, Dieviņ, laužu mēles
Dziļā elles dibenā!
350 [Ropažu Rg].

54732.

Maza maza uguntiņa
Spīd manā maltuvē;
Māŗa rādīj' uguntiņu,
Dieviņš kala dzirnaviņ'.
513 [Zemītes Tk].

54733.

Mozs (bej) muns augumiņš,
Škir, Dīviņ, daļu lelu!
Ka tī manis pruovi ļaudis
Nasameitu kuojiņom.
357 [Rudzētu D].

54734.

Maza maza istabiņa,
Jauka jauka dzīvošana:
Dieviņš ēda launadziņu
Baltajos šķīvīšos.
605 [Skolas].

- 345 -

54735.

Mazputniņš, zelta spārni
Pret saulīti lidinās.
Mans maizītes arājiņš
Dusin' savu kumeliņu.
Cel, Dieviņ, zelta trepes,
Lai es nesu launadziņu.
605 [Skolas].

54736.

Met manā maciņā,
Sēdēs' Dieva krēsliņā!
Ka nemetīs' maciņā,
Sēdēs' vella pagultē.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

1. Kas metīs manā pūrīnā,
Tas zēdēs zelta krēslīnā;
Kas nemetīs man pūrīnā,
Tas sēdēs sūdu daņačkā.
(Raunā).

54737.

Mīlēt man sav' radiņu,
Vai bagāts vai nabags;
Kas radiņu nemīlēs,
Tam Dieviņš nelīdzēs.
241 [Lubānas Md].

54738.

Nava man Dieviņš tālu,
Kā man tālu bāleliņi;
Te gulstosi, te ceļosi,
Zem Dieviņa kājiņām.
241 [Lubānas Md].

54739.

Nāc, Dieviņ, uz manīm
Šovakar vakarēt:
Balti mani liepas galdi,
Tīra mana istabiņa.
205 [Kusas Md].

54740.

Ej, Dīviņ, šūvokor
Pi manim vakarēt:
Pi maņ' beja soldons ols,
Vac' ūzula ceļmiņā.
357 [Rudzētu D].

54741.

Ej, Dīviņ, šūvokor,
Uz manimi vakarāt:
Sveces daga, na skaliņi,
Nava dyumu ustobā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

54742.

Nadūd Dīvs taidas laimes,
Kaida laime muna ir;
Navēlēju taidas laimes
Patim meža takuļam.
365 [Sakstagalas Rz].

54743.

Nūmozgoj, tu Dīveņ,
Vysas munas nalaimītes!
Škilta guns maciņā,
Gailīts dzīd padusē.
89 [Dricēnu Rz].

54744.

Nūsapierku nu Dīveņa
Garkuojeiti kumeleņ(u).
Tys bej lobs sāklu vest
Calmuotā leidumā.
326 [Preiļu D].

54745.

Pa celeņu, pa celeņu,
Pa lelū, pa mozū:
Pa lelū Dīvs ībraucja,
Pa mozū svāta Muora.
170 [Kapiņu D].

54746.

Paļdīs devu Dīveņam,
Paļdīs Dīva dēliņam,
Kad jis mani ir paleidzējis
Šuos dīnas darbeņam.
182 [Kaunatas Rz].

54747.

Palsmalieši, vella bērni,
Vellam ceļu parādījši;
Gaujenieši, Dieva bērni,
Dievam krēslu pacēluši.
99 [Dzelzavas Md].

54748.

Pilla sēta vītoliņu
Sidrabiņa lapiņām.
Vai te bija Dievs dzīvojis,
Vai tie mani bāleliņi?
604 [Dažādi iesūtītāji].

54749.

Pie Dieviņa es nogāju,
Pie Dieviņa es paliku;
Pie Dieviņa tīra maize,
Ne grūžama, ne maļama.
24 [Asares Il].

- 346 -

54750.

Pie Dieviņa sūdzēt gāju,
Ron' Dieviņu apgulušu.
Piecelies, mīļš Dieviņ,
Pieņem mani, nabadziņu!
74 [Cīravas Azp].

54751.

Putuojušu konnu nešu,
Mygluojušu vuocelēti;
Dīvens dzēra kanneņā,
Svārta Muora vuocelē.
466 [Vārkavas D].

54752.

Pūtiet skalu, dedziet skalu,
Laidiet Dievu istabā!
Istabā četri kakti,
četri svēti eņģelīši.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

54753.

Pyuteit guni, lauzīt skolus,
Laidīt Dīvu ustobā!
Laidīt Dīvu ustobā,
Vedīt golda gaļeņā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

54754.

Es guņtiņas dedzējiņa,
Es dzīsmiņu suocējiņa.
Laužat skolus, dedzit guni,
Laidit Dīvu ustobā!
Dīviņš stuov aiz vuortiņu
Nūsveidušu kumeliņu.
170 [Kapiņu D].

54755.

Speŗu kāju veŗu durvis,
Klusu lieli, klusu mazi;
Klusu lieli, klusu mazi,
Dievs ienāca istabā.
Labvakari, dievspalīdz,
Tā pirmā valodiņa.
416 [Strazdes (Tl)].

54756.

Rauduoju, rauduošu
Vysu sovu myužu,
Cikam mani, cikam mani
Dīvs vysu žēlīgais
Napamess, napamess
Nu jums atšaškiert.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

54757.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Dievam raibu kumeliņ'.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54758.

Skudra gauda Dieviņam,
Kā ganiņš maizi kaisa.
Dievs skudrai atbildēj(a):
Kas ganam galdu klāj.
546 [Kuldīga Kld apr.].

54759.

Spēlē, tētīt žēlīgais,
Meitām Dievīc aizkrāsnē!
318 [Plāņu Vlk].

54760.

Šonakt Dieviņis
Caur sētu brauca.
96 [Durbes Lp].

54761.

Tei rasiņa nanūveita,
Cytu Dīvs rasynuoja;
Tuos tautiņas nanūguoja,
Cytas juoja pogolmā.
389 [Silajāņu Rz].

54762.

Tāli tāli man' zemīte,
Tāli Dieva nodalīta;
Ni māmiņa mani juta,
Ni es jutu māmuliņas.
241 [Lubānas Md].

54763.

Teku, teku no kalniņa,
Ieteku Dieva namiņā.
Balta balta kanniņa
Ir uz Dieva galdiņa.
192 [Kosas C].

54764.

Tīšām dzinu svētu rītu
Diža ceļa maliņāja:
Dieviņš jāja, Māŗa brauca,
Abi deva dievpalīgu.
92 [Dunalkas Azp].

54765.

To celiņu rītā minu,
To celiņu vakarā.
Dievs dod manām kājiņām
Viegli mūžu notaigāt.
338 [Rankas C].

- 347 -

54766.

Treis jumprovas mozguojās
Pi tuo Dīva olūteņa:
Vīnai beja bryuni svuorki,
Ūtrai zaļi zaļinuoti,
Trešajai jumprovai:.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

54767.

Treis pukeites olūtā,
Treis olūta meleņā.
Divi devu Dīveņam,
Div' Dīveņa dēliņam,
Divi sev aizturēju,
Ar kū tautas kairynuot.
170 [Kapiņu D].

54768.

Trīs upītes, trīs māsiņas
Straujas tek vakarā;
Met, Dieviņ, zelta krustu,
Ne lasīte netecēs.
241 [Lubānas Md].

54769.

Tumsiņš ārā, vakariņš,
Es par tumsu nebēdāju:
Dievs man bija ceļa draugs,
Laima vārtu vērājiņ.
36 [Balvu Abr], 228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

54770.

Tymsā sežu vokorā,
Dzieržu Dīvu atbraucūt.
Laužu skolu, dadzu guni,
Laižu Dīvu ustubā.
326 [Preiļu D].

54771.

Tymsa nakts, zāla zuole,
Laukā laižu kumeliņu.
Sīņ', Dīviņ, sovu suni
Zaļa vara povodā!
326 [Preiļu D].

54772.

Uz ezera guni kūru,
Sīkus ledus dedzināju;
Caur Mēnesi diegu vilku,
Cauri Dieva kumeliņi.
306 [Patkules Md].

54773.

Vai tik vien tiesas vīru,
Kā tie mani bālēliņi?
Spriež't patiesi, bālēliņ',
Dod Dievam dvēselīti.
343 [Rāvas Lp].

54774.

Vuoja vuoja tei sēteņa,
Tuos sēteņis saiminīks.
Tai vuojai sēteņai
Diviņš vyra aizaideņ'.
326 [Preiļu D].

54775.

Ved, Dīveņ, kū vazdams,
Ved palāku ustobā;
Kad palākais ustobā,
Vysi kakteņi živēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

54776.

Velns ar Dievu cīkstējās
Viņa meža maliņā;
Gana grūda, gana rāva
Dieviņš velnu lejiņā.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

54777.

Visas dzīslas Dievam tika,
Viena dzīsla vien netika:
Veca vīra sirma bārzda
Par ābeli pārbūrusi [pārkārusi].
39 [Bārtas Lp].

54778.

Visi ceļi jumtiem jumti,
Visi slēgti atslēgām;
Es grib' iet visiem cauri,
Lūgt Dieviņu palīgā.
132 [Ikšķiles Rg].

54779.

Vys uz maņa, vys uz maņa,
Vys uz munim buoleņim!
Ej, Dīveņi, pa manim,
Pa munim buoleņim.
605 [Skolas].

54780.

Visi gani ganos dzina,
Bet es viena neganīju:
Dieviņš man ganos dzina,
Mīļa māte paganīja.
545 [Krustpils D apr.].

54781.

Visi mani bāleliņi
Dievam kalpot aizgājuši,
Mani vienu atstājuši,
Asariņu dzērājiņu.
373 [Sarkaņu Md].

- 348 -

54782.

Vysi soka, vysi soka:
Itam loba naredzēt.
Augši Dīvs, zemi Laima,
Muna loba vālātuoji.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

54783.

Zirgi zvīdzja, zvani skaņ,
Dīviņš juoja pīguļī.
Vuškas brāc un gūvs mauroj,
Svāta Muora guonūs dzan.
170 [Kapiņu D].

54784.

Zyrgi zvīdz, važys skaņ,
Tī jau Dīva pīguļnīki;
Vuškys vjekš, gū(v)s mauroj,
Tī gaņēja Dīva goni.
365 [Sakstagalas Rz].

54785.

Zirgi zvīdz, zvoni skaņ,
Dīveņš juoja pīguļā;
Dīveņš juoja pīguļā
Sešim bārim kumeliņim.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

54786.

Zirgi zviedza, velni brauca,
Straujupīte dzirkstelēja.
Dieviņš stāv pie upītes,
Apjozies zobentiņus.
146 [Jaungulbenes Md].

54787.

Zog man zagļi, buŗ man buŗi,
Nevar vien izpostīt;
Dieviņš ņēma aiz rociņas,
Uzved mani kalniņā.
184 [Ķēču Rg].

54788.

Lād man' ļaudis, buŗ man' (buŗi),
Nevar mani izpostīt;
Dieviņš taisa augstu sētu
Apkārt manu augumiņu.
605 [Skolas].

54789.

Būra buris, skauda skauģis,
Tie jau mani nenoburs;
Dieva roka, žēlīga tēvs
Glabaj manu augumiņu.
344 [Rembates Rg].

54790.

Bur man buri, zūg man zagļi,
Navar mani izpūsteit;
Jo man Dīveņš paleidzēs,
Jo lusteigi padzeivuošu.
358 [Rugāju Abr].

54791.

Zodz, zaglīti, ko zagdams,
Bišu manu nenozodz!
Dieviņš tavu dvēselīti
Svecītēm dedzinās.
24 [Asares Il].

1. Zūdz, zagleit, kū zogdams,
Bišu munu nanūzūdz!
Dīveņš tavu dvēselīti
Svecītē dadzynova.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

54792.

Agri agri Saule lac,
Boltu rosu nūtraukdama;
Agri agri, Laime, nuoc,
Ļaudim myužu nūlykdama.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

54793.

Ai Laimiņa, goda sieva,
Godā manu augumiņu!
Iemet manu pēlājiņu
Dziļā dūņu purviņā.
205 [Kusas Md].

54794.

Ai Laimiņa, licējiņa,
Kam tu mani mazu liki?
Visi mani matu gali
Rasiņā nomirkuši.
605 [Skolas].

54795.

Aiju manu grūtu mūžu,
Akmentiņa cietumiņu!
Vai bij Laima, vai māmiņa
Uz akmeņa sēdējuse?
77 [Codes B].

54796.

Ieraudzījusi vien pazinu
Laimes jātu kumeliņu:
Zīda sega, zelta sega,
Sudrabiņa iemauktiņi.
192 [Kosas C].

- 349 -

54797.

Īt Laimeņa laimuodama,
Zaļu bierzi lūcēdama;
Tī bij labi slūtys grīzt,
Laimotāji biersteņī.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

54798.

Ej, bruoliņi, atsāsēst
Augsta kolna maliņā!
Īs Laimiņa, apžāluos
Ar māmiņas mīļu vuord'.
389 [Silajāņu Rz].

54799.

Jai, Laimeņi, atsasēsti,
Jas tjav gribu žāluotīs:
Zaļš ir muns pagaļmeņš,
Moz teleišu minējeņu.
326 [Preiļu D].

54800.

Ej, Laimiņa, kur iedama,
Nāc jel mani apraudzīt;
Nāc jel mani apraudzīt,
Kāda mana dzīvošana.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54801.

Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,
Es tavās pēdiņās!
Kur tu kārsi šūpulīti,
Tur es savu vaiņadziņu.
245 [Lutriņu Kld].

54802.

Ej, māsiņa, aiz vārtiņu,
Atiet tev trīs gašķenes:
Viena Laima kāju auti,
Otra Māra galdu segti,
Trešā Saulīte līgo,
Kumeliņu sedlodama.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54803.

Es sovai Laimiņai
Akmistiņu nostu lyku:
Kam jei maņ tai naļuovja
Kai cytom muosiņom.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

54804.

Kab man sovu Laimi rast
Kod celeņa galiņā,
Es jai lyktu gryutu nostu
Par munom osorom.
605 [Skolas].

54805.

Es sovai Laimeņai
Pūr' yudiņa dzert nadevu;
Lai dzer olu, lai dzer madu
Muna myuža licējeņa.
174 [Kārsavas Ldz].

1. As sovai Laimeņai
Teira yudiņa nadevu,
Lai dzer pura yudisneņi
Por munomi osorom.
605 [Skolas].

54806.

As sovai Laimeņai
Rauduodama žāluojūs,
Kam jei mani icik jaunu
Iz volūdu palaiduse.
605 [Skolas].

54807.

Gana man Dieviņš deva,
Gana man palīdzēj',
Kaut tik man nekaitetu
Ļaunu ļaužu valodiņ'.
241 [Lubānas Md].

54808.

Īt māmiņa ar Laimiņu
Par pogolmu runuodamas.
Lyudz, māmiņ, nu Laimiņas
Meitiņaji lobas dzeives!
Kū izlyugsi šai dīnai,
Tū i vysam myužiņam.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Īt mameņa ai Laimeņi
Pa ustobu runuodama.
Lyudz, mameņ, nu Laimeņis
Bērneņam lobys dzeives.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Īt Laimeņa un māmeņa
Par pogolmu runuodamas,
Lyudz, meiteņ, nu Laimeņis
Māmeņai gaŗa myuža.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

54809.

Īt Laimeņa ai Laimeņi
Par pogovmu runuodama:
Vai liksim, naliksim
Buoriņam ūtru myužu?
522 [Zvirgzdienes Ldz].

54810.

Gaŗām zelta Laime gāja
Velēt - vāles rociņā;(?)
Nāc, Laimiņa, šinī sētā,
Še ir jauna veletāja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 350 -

54811.

Ik rītiņa Dieviņš jāja
Ābolainu kumeliņu;
Nojādams, atjādams,
Laiž ābola dārziņā.
373 [Sarkaņu Md].

54812.

Kas domā, kas gādā
Šai vietā alu dzērt?
Laimiņ' bija domājusi,
Laimiņ' bija gādājusi.
418 [Sunākstes Jk].

54813.

Kas vizēja, kas mirdzēja
Prāmniek' lauka galiņā?
Mīļā Laim' pūrus sēja
Ar sudraba sētaviņ'.
413 [Stendes Tl].

54814.

Kuo tī taidi vēja zirgi
Pi bazneicas duraveņu?
Vēja zirgi, Laimes roti,
Myus' muoseņas vedējiņi.
170 [Kapiņu D].

54815.

Kā tu zini manu laimi,
Ka es tavas nezināju?
Kad bij mana Laime
Ar tevim runājusi?
241 [Lubānas Md].

54816.

Kādu Laima mūžu lika,
Tāds bij manim jādzīvo;
Es nevaru pāri kāpti
Par Laimiņas likumiņu.
239 [Lizuma C].

54817.

Kur tu, muoseņ, slaucēsīs,
Ka tu brauksi uz bazneicu?
Laima ručniku aiznes
Ulneiceņas galeņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

54818.

Laima guoja laimuodama,
Zaļu bierzi lūceidama.
Kai man beja slūtas grīzt
Nūlaimuotus žagariņus!
174 [Kārsavas Ldz].

54819.

Laime sēd kalniņā,
Zelta kurpes kājiņā.
Nāc, Laimīte, lejiņā.
Ved man' augstu kalniņā!
605 [Skolas].

54820.

Laimeņ, myuža licējeņa,
Kaidu myužeņi nulyki?
Osoruos maņ dzeivuot
Kai azara raudiveitei;
Rūkas dorba napuornas,
Augums ļaužu volūdeņas.
605 [Skolas].

1. Laimiņ, myuža licējiņa,
Kaidu myužu maņ nūlyki?
Myužam osoruos mauduotīs
Kai azara raudivītei.
605 [Skolas].

2. Laimiņ, myuža licējiņ,
Kaidu myužu maņ nūlyki?
Asariņu palti bridu
Kai osoru raudivīt'.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

54821.

Mošeņ saulīte naļācja,
Ka Laimeņa myužu lyka;
Rūkys dorbu napuorņasja,
Augums ļaužu volūdas.
605 [Skolas].

54822.

Lai es gāju, kur es gāju,
Laima man līdzi gāja:
No eglītes jēriņš dzima,
No priedītes kazlēniņš.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

54823.

Lēni lēni Laima braucja
Gar munomi durovom;
As pakluoju vylnaneiti,
Laimeņ' pībjar sudabreņ'.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

54824.

Lietā, Laima, ja tu vari
Mani vēl izlietāt!
Es jau biju tā nopelta,
Ka vairs lieti nederēju.
564 [Salacgrīva Vlm apr.].

- 351 -

54825.

Man iedeva Laimes māte
Divus sirmus kumeliņus,
Es iedevu Laimes mātei
Divus zemes gabaliņus.
344 [Rembates Rg], 604 [Dažādi iesūtītāji].

54826.

Myna ļaudis mynamū
Dubļainomi kuojeņomi.
Cel, Laimeņa, ceļamū
Boltajom rūceņom.
236 [Līvānu D].

54827.

Necel, Laime, to krēsliņu,
Kur sēdēju bāliņos;
Šūn man jaunu rakstīdama,
Cel citāji vietiņā.
241 [Lubānas Md].

54828.

Netiklam lin aug,
Netiklam balts aits,
Būt Laimiņ man vēles,
Es zināt puškoties.
605 [Skolas].

54829.

Pagalmā ozols auga
Apaļām lapiņām;
Apakšā avotiņš
Ar sudraba ūdentiņ'.
Laime sauca jaunu meitu
Ik svētdienas mazgāties.
127 [Grostonas Md].

54830.

Pasēdi, muna Laimiņa,
Uz dagūšas pagalītes!
Kab lykusja lobu myužu,
Pacaltumi zalta krāslu.
182 [Kaunatas Rz].

54831.

Poša Laimja vuortus vēra
Pyrmajam bierneņam;
Ūtrajam, trešajam,
Taisa Laimis kolpyuneitja.
143 [Jāsmuižas D].

54832.

Patecēju zam līpiņas,
Laima siež līpiņā.
Soka Laima sādādama:
Ne tu munu zīdu rausi.
182 [Kaunatas Rz].

54833.

Pavaicuoju nu Laimiņas:
Kuru myužu lab' dzeivuot?
Meitiņom, muosiņom,
Nosuot zeižu vaiņuciņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

54834.

Trīs Laimiņas sagājušas,
Mana mūža licējiņas.
Viena saka: ugun' degti,
Otra: slīkti ūdenī;
Vēl trešāji pasacīja:
Lai par mūžu bārenīte.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Satecēja, treis Laimiņas,
Muna myuža licējiņas:
Vīna soka, lai jei myra,
Ūtra soka, lai jei dzeivoj,
Tei trešuoji pasacēja,
Lai ir myužu buorinīte.
389 [Silajāņu Rz].

54835.

Slīku, slīku, grimu, grimu,
Dziļajā ezerā;
Nenoslīku, nenogrimu, -
Pa Laimītes likumam.
241 [Lubānas Md].

54836.

Stāvu metu ābuliņu,
Istabā ieiedama,
Lai Laimīte pakaļ nāk,
Pa ābulu laipodama.
245 [Lutriņu Kld].

54837.

Tās rūzeites skaisti zīd,
Kuras sātas maliņā.
Tai meitiņai loba laime,
Kura ļaužu volūdās.
375 [Saukas Jk].

54838.

Tec, Laimīte, tu pa priekšu,
Es tavāsi pēdiņāsi;
Es tavāsi pēdiņāsi
Līdz kapiņa maliņai.
173 [Kārļu C].

- 352 -

54839.

Trim lapām bērziņš auga
Rīgas ceļa maliņā.
Vienā saule norietēja,
Otrā saule uzlēca,
Trešajā lapiņā
Laima vija vainadziņu.
72 [Cesvaines Md].

54840.

Visi soka, visi soka,
Ka es lela buorineite.
Man Laimeņa krāslu cēla,
Veļu muote ceļu slauka.
326 [Preiļu D].

54841.

Zāles, smilgas, skarenītes
Zelta rasu birdināja;
Man' Laimiņa kalniņāji
Sidrabiņu vēdināja.
211 [Ļaudonas Md].

54842.

Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināj'?
Mīļā Māŗa kūpināja,
Dieva dēlus gaidīdama.
345 [Remtes Tk].

54843.

Es redzieju zalta krāslu
Gaisa vydu lejgojūt;
Tur sjād poša Muora,
Jezu Kristu auklādama.
236 [Līvānu D].

54844.

Es savam ciemīnam
Labu devu vakarīnu;
Ja ciemīnis nesaņēma,
Lai saņēma svētā Māra.
282 [Nīcas Lp].

54845.

Jezeņš kuopja kalniņā,
Kristu nese rūceņā,
Pārkyuneitis ducynava,
Svātys Muorys sorguodams.
466 [Vārkavas D].

54846.

Kas dimde, kas rībe
Gar istabīnu?
Svētā Māŗa rībēja
Gar istabīnu.
355 [Rucavas Lp].

54847.

Kas tur spīd, kas tur mirdz,
Viņa lauka galiņā?
Tur stāvēja mīļa Māra
Pilnu sauju sidrabiņa.
301 [Palsmaņa Vlk].

54848.

Ko, meitiņas, rājaties,
Kādu zemi jūs dalāt?
Mīļa Māra jums zemīti
Pa tautām izdalīs.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54849.

Ko mēs mīļ' Māru
Mielosim?
Dosim to pašu
Tīrrudzu maizi,
Dosim to pašu
Miežalutiņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54850.

Kur tecēs, mīļa Mār,
Ar sudrab vācelit?
Ezerē, ezerē
Zvejot mazs sapāliš.
200 [Kuldīgas Kld].

54851.

Lai byus jezus gūdynuots
Leidz pošam dybynam!
Svāta Muora atjāmuoja
Ar sovim bērniņim.
326 [Preiļu D].

1. Lai byus Jezu gūdynuots
Da pošam dybynam!
Svārtuo Muora atjaunuoja
Ar svātim engeļim.
604 [Dažādi iesūtītāji].

2. Lai byus jezus gūdynuots,
Svāta Muora puorjāmuoja;
Svāta Muora puorjāmuoja,
Ar svātim engeļim.
503 [Višķu D].

54852.

Māra gāja baznīcā
Ar divām jumpravām.
Viena nesa zelta krēslu,
Otra Māras grāmatiņu.
605 [Skolas].

54853.

Māŗa tek uz baznīciņu,
Grāmatiņa padusē,
Spruka stīpas, spruka naglas,
Spruka Jēzus debesīs.
520 [Zvārdes Kld].

- 353 -

54854.

Nazabeist, cilvēceņ,
Vysa zeme puorsvēteita:
Vysu zemi jezus guoja
Kristeidams, svēteidams;
Svātuo Māra guni nese
Kristeitā sveceitē.
236 [Līvānu D].

54855.

Nu kauliņu tyltu taisa,
Nu matiņim žūgu pyn;
Svāta Muora puori braucja
Ar pīcim kumēļinim:
Kaula tylts brakšēt brakš,
Skaņ matiņu sātmalīts.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

54856.

Pulkā dzimu, pulkā augu,
Pulkā gāju tautiņās;
Pulkā mani ieraudzīja
Mīļas Māres dārziņā.
211 [Ļaudonas Md].

54857.

Pupiņai raibi ziedi,
Kas tos raibus darināja?
Mīļā Māra darināja,
Debesīs sēdēdama.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

54858.

Pūt, vējiņ, rāmi rāmi:
Māra nāca pa Daugavu;
Māra nāca pa Daugavu,
Pilna laiva sērdienīšu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54859.

Sit sprinķi kopā,
Ved Māru dancot!
Ko Māra dancos?
Mār' Jezus klēpē.
23 [Ārlavas Tl].

54860.

Svēt' Māra staigāja
Gar istabiņu.
Lūgšus lūdzu: svēta Māra,
Ienāc manā istabā!
283 [Nīgrandas Azp].

54861.

Svētā Māra, apsēdies
Manā rožu krēsliņā;
Manā rožu krēsliņā,
Manā govju laidarā.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

54862.

Svēta Māra vilnu cirpa
No pelēka akmestiņa;
Dieva dēls grožus vij(a)
No siltā ūdesniņa.
78 [Dagdas D].

1. Svāta Muora vylnu cierpa
Nu palāka akmentiņ(a);
Dīva dāļi grūžus veja
Nu takūša yudesniņ(a).
18 [Andrupenes Rz].

54863.

Svāta Muora vuškys cierpa
Muna Klāva dybynā;
Es padevu dīvpaleigu,
Maņ apsedzja vylnoneiti.
326 [Preiļu D].

54864.

Svāta Muora cīmā guoja,
Mani leidza vadinuoja;
Pati apjūza zalta jūstu,
Man īdava sudobreņa.
605 [Skolas].

54865.

Svētās Māŗas bērniņš
guļ
Baltā liepas šūpulī;
Svētās Māŗas istabiņa
Pilna sīku šūpulīšu;
Līdz es vienu palīgoju,
Visi līdz līgojās.
605 [Skolas].

1. Šūpojāmi, līgojāmi,
Kas iegūla šūpolī?
Svētās Māras bērniņš gula
Baltā liepas šūpulī.
605 [Skolas].

54866.

Šodien agri celdamās
Trīs vārdiņus vien sacīju:
Dieva dēls, mīļā Māŗa,
Nāc manim palīgā!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 354 -
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu