SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

r) Mīlestības Dievs ņem dalību svētkos un izšauj dažu bultu

33078.

Ai bagāta Jāņa diena,
Atved man arājiņu;
Ja ved jaunu, tad ved skaistu,
Ja ved vecu, tad bagātu!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

33079.

Augstu puiši gulēt kāpa
Jāņa dienas vakarā,
Lai varēja kalausīties,
Kur dzied ciema dzeltānītes.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

33080.

Dievs dod man lielai augt,
Es grib' Jāni vīru ņemt:
Kad atnācajāņa diena,
Visi Jāni daudzināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33081.

Div' pulciņu meitas gāja
Pašā Jāņu vakarā;
Ne katrā pulciņā
Nava manas līgaviņas.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33082.

Dziedat, meitas, dziedat, meitas,
Mēs ar Jāni dancosam;
Jānītim samta bikses,
Man sudraba lindraciņi.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

- 182 -

33083.

Es atradu siera kampu,
Mātei vietu taisīdama;
Ne to ēdu, ne pārdevu,
Puišus vien karināju.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

33084.

Es atradu siera nuku,
Mātei gultu taisīdama;
Es pievilšu jāņanakti
Visražanu tēva dēlu.
226 [Kandavā (Tl)].

33085.

Es atradu siera stūri,
Mātei gultu taisīdama;
Es dabūju arājiņu,
Mātes vārdu klausīdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33086.

Es bij' maza, es bij' gudra,
Es pievīlu arājiņu:
Parādīju raibus cimdus,
Aiz upītes stāvēdama.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

33087.

Es jums saku, jauni puiši,
Nenākat šo naksniņu:
Jānis sēd kalniņā,
Pātedziņa rociņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33088.

Es pievīlu Jāņu nakti
Diženo tēva dēlu:
Nolaupīju rācenīti,
Dod' par siera gabaliņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

33089.

Es pievīlu Jāņa [Jāņu] nakti
Diženo tēva dēlu:
Parādīju balt' akmeni,
Šķiet viņš siera gabaliņu.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

1. Es pievīlu dēlu māti
Pašā Jāņu vakarā:
Sviedu baltu akmentiņu,
Šķita siera gabaliņu.
1253 [Kroņa laicenē], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Viltiniece tautu meita,
Pieviļ manu bāleliņu:
Sieru svieda par upīti,
Balt' akmeni dāvādama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Ciema meitas viltinieces,
Man' pievīla migliņā:
Sviež par upi balt' akmini,
Šķiet man siera gabaliņš.
275 [Zemgales novados].

33090.

Es savam bāliņam
Mētru viju vītenīti;
Tautu meitas attecēja,
Mētru smaku saodušas.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

33091.

Es svinēju Jāņa dienu,
Man Jānīts bāleniņš;
Ja būs man Dievs vēlējis,
Būs Jānītis arājiņš.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33092.

Es vietiņu pataisīju
četru lapu ābolā,
Es izkrāpu tautu dēlu
Jāņu nakti pieguļāi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33093.

Griezies šurp, bāleliņ,
Še tev siera gabaliņš!
Tautiešam ielaidīšu
Ar akmeni mugurā.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

33094.

Ik vakara dziedāt gāju
Avotiņa lejiņā;
Izgāj' Jāņu vakariņu, -
Tur palika gredzentiņš.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33095.

Jāņa nakti divi zvaigznes
Vidū gaisa zvērojās;
Zvēro puišu dvēselīte
Jaunu meitu pulciņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

33096.

Jāņu nakti, meitiņ, sargi
Savu puķu vainadziņu!
Nakts ir silta, galva karsta,
Novīst puķu vainadziņš.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 183 -

1. Meitiņ jauna, Jāņu nakti
Puķu kroni nenesā:
Silta bija Jāņa nakte,
Drīz puķītes novītīs.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

33097.

Jāņa nakti salocīju
Villainīti pūriņā;
Vai tādēļ gadījās
Jānīts miežu arājiņš?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Pēteŗdienu salocīju
Savas baltas villainītes;
Vai tādēļ gadījās
Pēters miežu arājiņš?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

33098.

Jāņu rītu saulīt' lēca,
Meža galus puškodama;
Tā māmiņa man' puškos,
Tautiņās vadīdama.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

33099.

Jāņi vien, Jāņi vien,
Kas uz mani raudzījās;
Es tos Jāņus negribēju,
Es gribēju Pēterīti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33100.

Jāņam govis, Jāņam vērši,
Jāņam sirmi kumeliņi.
Dievs dod man lielai augt,
Es būš Jāņa līgaviņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33101.

Jānīts mans, Jānīts mans,
Es Jānīša līgaviņa:
Jānīšam samta bikses,
Man sudraba lindraciņi.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33102.

Jānīts mans, Jānīts mans,
Es Jānīša līgaviņa;
Jānīšam sirmi zirgi,
Man telītes raibaliņas.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

33103.

Jānīts mans, Jānīts mans,
Es Jānīša līgaviņa;
Jānīts manas govis gana,
Es Jānīša kumeliņus.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

33104.

Jānīts man(i)s, Jānīts man(i)s,
Es Jānīša līgaviņa;
Tam taisīju mīkstu vietu,
Klāju baltu paladziņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33105.

Jāņos gāja mūs' māsiņa,
Tur tā gāja, tur palika:
Jānīšam pieci dēli, -
Paturēja vedeklām.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

33106.

Jānos gāju, Pēteŗos
Sev arāja lūkoties.
Kad Jāņos nedabūju,
Tad dabūšu Pēteŗos.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Gāj' Jāņosi, Pēteŗosi
Arājiņa lūkoties.
Ja Jānīša nedabūšu,
Tad dabūšu Pēterīti.
Ja Pēteŗa nedabūšu,
Tad dabūšu Jēkabiņu;
Ja Jēkaba nedabūšu,
Tad dabūšu Labrencīti;
Ja Labrenča nedabūšu,
Tad dabūšu Bērtulīti;
Ja Bērtuļa nedabūšu,
Tad dabūšu Miķelīti;
Ja Miķeļa nedabūšu,
Tad dabūšu Andrejiņu;
Ja Andreja nedabūšu, -
Tad man vairs nevajaga.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

33107.

Jāņos gāju, Pēteŗos
Savas vērtes lūkoties.
Ko Jāņos nedabūju,
To dabūju Pēteŗos:
Es dabūju melnu zirgu,
Jaunu puisi braucējiņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

- 184 -

1. Es aizgāju Jāņa nakti
Sev draudziņu lūkoties.
Ko Jāņos nidabūju,
To dabūju Pēteŗos:
Dabūj' zirgu, dabūj' sedlus,
Dabūj' puisi jājējiņu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

33108.

Jāņos gāju, Pēteŗos
Savas vērtes lūkoties.
Nav neviena manis vērtes,
Tādi vien buļļa pieres.
224 [Kabilē (Kld)].

33109.

Jāņos gāju puišus pirkt,
Jāņos puiši lēti bij:
Kas jaunāks, mārku devu,
Kas vecāks- puskapeiku.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

1. Jāņos gāju puišus pirkt,
Pēteŗos aizmaksāju:
Kuŗš bij dižs, par marku,
Kuŗš mažs, par vērdiņu.
232 [Talsos (Tl)].

33110.

Jāņos gāju puišu pirkt,
Pēteŗos izmainīt.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33111.

Jānī gāju rādīties,
Laidenē solīties,
Labrencī ēst un dzert,
Pārdot savu vainadziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Jānē gāju raudzīties,
Pēterē dzirdīties,
Laidanē palaižos
Neveiklīša rociņā.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

2. Laid, māmiņa, man' tirgā
I Mārē, Miķelī:
Mārē gāju raudzīties,
Miķelī dzirdīties.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3. Laid, māmiņa, man' uz tirgu,
Laid Jāņos, Pēteŗos:
Jāņos gāju raudzīties,
Pēteŗos dzirdīties,
Laidainē ielaižos
Ar visām telītēm.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33112.

Kad man būtu Jāņu siera
Jele viens gabaliņš,
Es pieviltu Pēteŗos
Diženo tēva dēlu.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

1. Būt' māmiņa man devusi
Vienu siera kumosiņu,
Es pieviltu Jāņa nakti
Diženo tēva dēlu.
226 [Kandavā (Tl)].

33113.

Kas tie tādi līgotāji,
Sila peku lauzējiņi!
Nav neviena lāga puiša,
Kas ar mani parunātu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

33114.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Viņā lauka galiņā?
Jānīts pina zelta kroni
Priekš jaunām meitiņām.
Pin, jāņiti, dod man vienu,
Man vajdzēs šoruden!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

33115.

Kur tik saldas ogas auga
Kā tai Jāņu kalniņā;
Tā sētiņa mīļa man,
Kur aug mana līgaviņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33116.

Lec, Jānīti, kur lekdams.
Lec uz stalli pie meitām:
Pie meitām silta guļa,
Laba pupu raudzīšana.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Lec, Jānīti, kur lēkdams,
Lec uz stalli pie meitām;
Tur būs laba silta guļa,
Laba salda bučošana.
40-1 (Lapmežc.).

33117.

Līgodama vien staigāju,
Jāņu dienu gaidīdama;
Vai tādēļ gadījās
Jānīts miežu arājīc?
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 185 -

33118.

Līgodama vien staigāju
Šo gaŗo vasariņu.
Salīgoju brāļam sievu,
Sev dižanu arājiņu.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

1. Ko es laba salīgoju
Šo gaŗo vasariņu?
Brāļam sievu, māsai vīru,
Sev diženu arājiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33119.

Līgājiet, līgātāji,
Es vairāk nelīgāšu:
Man noņēma vainaciņu
Pašā Jāņa vakarāi.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

33120.

Man izkrita zelta sakta,
Jāņa nakti līgojot;
Jauni puiši, pacēluši,
Pabučojši atdodiet!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

33121.

Meitas sēž kalniņāi,
Zīda kleites, zelta kurpes.
Maucat, puiši, baltus cimdus,
Vedat meitas sētiņā!
40-1 (Lapmežc.).

33122.

Ne mūžam nedabūju,
Ko dabūju Jāņa nakti:
Es dabūju meitas vārdu,
Meitas vītu vainadziņu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Ne mūžam nedabūju,
Ko dabūju šovakar:
Es dabūju saldas mutes,
Meitas pītu vainadziņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

33123.

Ne mūžā nedabūju,
Kas pazuda Jāņa nakti:
Pazūd mans meitu gods,
Pazūd zīļu vainadziņš.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33124.

Nedod Dievs Jāņu nakti
Ar puišiem satikties:
Zāles manas izkaisīja,
Mani pašu salauzīja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33125.

Negulēšu Jāņa nakti,
Nerausīšu uguntiņu,
Līdz izvilkšu zelta šnori
Caur sudraba ozoliņu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Es izvēru zelta šņoru
Caur sudraba ozoliņu;
Es izvīlu no tautieša
Pa vienam gudrus vārdus.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Es izvilku zelta šnori
Caur resno ozoliņu;
Tā izvilku tautiešam
Caur krekliņu padomiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3. Es izvilku zelta stīgu
Caur sudraba ozoliņu;
Es izvīlu tautiešam
Visgudro padomiņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Es izvilku zīda diegu
No pelēka akmentiņa;
Tā izvilku puišam domas
Pa matiņu galiņiem.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

5. Es izvilku zilu ziedu
No pelēka akmentiņa;
Es izvilku puišam prātu,
Jāņa nakti līgojot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6. Negulēšu šo naksniņu,
Nerausīšu uguntiņu,
Līdz izvilkšu zelta stīgu
Caur sudraba ozoliņu.
Tā izvilkšu dzīvodama
Tautu dēla padomiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

33126.

Nevienam es neteikšu,
Ko dabūju Jāņu nakti,
Ko dabūju Jāņu nakti
Liepu birzes galiņā:
Sirmus zirgus, kaltus ratus,
Jaunu pašu arājiņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Es atradu atradnīti,
Jāņu nakti līgojot:
Es dabūju sirmu zirgu,
Sirma zirga jājējiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 186 -

33127.

Ozoliņa kroni pinu,
Jāņu nakti līgojot;
Dievs dod man šoruden
Dabūt pašu ozoliņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Ozoliņa zaru laužu,
Jāņa nakti līgodama;
Dievs dod man citu gadu
Nolauzt pašu ozoliņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

33128.

Puiši puiši, Jāņa diena,
Jāsim meitu raudzīties!
Kuŗš tālāku aizjāsim,
Tas skaistākas dabūsim.
121 [Gulbenē (Md)].

33129.

Šogad Jāni ielīgoju
I ar zīļu vainaciņu;
Dieviņš zina, citu gadu
Vai būs zīļu, vai nebūs.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33130.

Šos Jānīšus pavadīju
Ar vizuļu vainadziņu;
Dievs dod man citus Jāņus
Ar aubīti sagaidīt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Pērn es pinu rožu kroni,
Šogad balta āboliņa;
Citu gadu vairs nepīšu,
Skaistu aubi šūdināšu.
4 [Aijažos].

33131.

Viņpus upes kupla liepa,
Šai pusē ozoliņš;
Viņas puses kupla liepa
Aplīgoja ozoliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33132.

Visas mājas izpuškotas,
Būtnar' mājas nepuškotas;
Visas meitas izprecētas,
Būtnar' meitas neprecētas.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

33133.

Viss bij velti, viss bij velti,
Ko cerēju Jāņu nakti:
Jāņa nakti pieci, seši,
Nāk rudenis - nav neviena.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

33134.

Visu nakti es dziedāju,
Trallināt trallināju;
Satrallinu brālim sievu,
Pillas krūtis sudrabiņa.
224 [Kabilē (Kld)].

54149.

Ai Jānīti, Dieva dēliņ,
Tavu staltu augumiņu!
Dievs dod man lielai augt,
Es būš' tava līgaviņa!
521 [Zvārtavas Vlk].

54150.

Ai Jānīti, Dieva dēls,
Ko tu vedi vezumā?
Meitām vedu jaunus puišus,
Jauniem (puišiem jaunas) meitas, līgo!
127 [Grostonas Md].

54151.

Aplīgoju ap Jānīti
Savu puķu vainadziņ';
Dieviņš zina, citu gadu
Būs puķīšu vai nebūs.
72 [Cesvaines Md].

1. Līgot man ap šo Jāni,
Ar šo zīļu vainadziņ;
Dievs to zin, citu gadu,
Vai būs zīļu vai nebūs.
Vai būs caunu cepurīt(e)
Pretī zīļu vainagam?
211 [Ļaudonas Md].

2. Salīgoju ap šo Jāni,
Ap šo zīļu vainadziņu;
Dievs zina, citu gadu,
Vai būs zīļu, vai nebūs.
Vai būs caunu cepurīte
Pretī zīļu vainadziņ'?
127 [Grostonas Md].

3. Šitos Jāņus salīgoju
Ar ozola vainadziņu;
Dievis zina, citu gadu
Būs ozola vai nebūs.
Vai būs caunu cepurīte
Pret ozola vainadziņu?
480 [Vējavas Md].

- 187 -

54152.

Atkan jauna Jāņu diena,
Tupeņlaksti nosaluši;
Tā nosala puiša sāni
Pie meitām gultiņā.
198 [Krustpils D].

54153.

Cik laimīga es paliku
Jāņu nakti līgojot;
Et atradu mellu kleit'
Ar apaļu vēderiņ'.
413 [Stendes Tl].

54154.

Citas meitas līgot gāja,
Es gulēju aizkrāsnī;
Citas meitas savu zin,
Es vēl savu nezināju.
129 [Gudenieku Azp].

54155.

čigānam Kristapam
Šodien meita piedzimusi;
Šodien meita piedzimusi,
Tur būs Jāņam līgaviņa.
150 [Jaunraunas C].

54156.

Dievs dod manim lielai augt,
Es būš' Jāņa līgaviņa!
Kad atnāksi Jāņa diena,
Tad mēs abi līgosim.
378 [Seces Jk].

54157.

Dievs dod mūsu Jāņa tēvam
Jaunu skaistu līgaviņu;
Jaunu skaistu līgaviņu,
Gultas malā šūpulīti.
192 [Kosas C].

54158.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod mani Jānītim:
Jānīts mani Jāņos veda,
Dziļu rasu bridināja.
282 [Nīcas Lp].

54159.

Et apsitu ozoliņu
Ar sidraba nagliņām;
Kad atjās tautu dēls,
Piesies savu kumeliņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

54160.

Es atradu Jāņu nakti
Baltu diega kamoliņu;
Dod, Dieviņi, šoruden
Atrast miežu arājiņu.
223 [Lielstraupes C].

54161.

Es dabūšu to puišeli,
Kur meitiņas dalījās:
Svētu dienu pie baznīcas,
Jāņu nakti pieguļā.
282 [Nīcas Lp].

54162.

Es izvilku zelta ķēdi
Caur sidraba ozoliņu;
Es izvilku puiša domas,
Jāņu nakti līgodama.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

54163.

Et izslaucu baltu kazu
Melnā kriju vācelē;
Es sasēju kazas sieru
Mazu mazu gabaliņu;
Ne es ēdu, ne kur liku,
Puišus vien karināju.
184 [Ķēču Rg].

54164.

Et sasēju kazu sieru
Deviņiem stūrīšiem;
Es pievīlu Jāņu nakti
Sev dižanu tēva dēlu.
378 [Seces Jk].

54165.

Es atradu siera knauci [kanci?],
Mātei vietu taisīdam(a);
Es piekrāpu jaunus puišus
Jāņu nakti pieguļe.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54166.

Dod, māmīna, aitas sieru
Mazu mazu gabalīnu,
Es pievilšu Jāņu nakti
Diženo tēva dēlu.
192 [Kosas C].

54167.

Dod man siera dabūties
Viena maza gabaliņa!
Es pievilšu jaunu puisi
Jāņa rītā ganīdama.
90 [Drustu C].

- 188 -

54168.

Kaut man bijis svētku siers
Jele viens gabaliņš,
Es pielūgtu jaunu puisi,
Jāņu nakti dancodama.
124 [Grašu Md].

54169.

Es Jānīti dancot vedu
Pašā Jāņu vakarā;
Jāņišam bij santa bikses,
Man sidraba lindraciņi;
No Jānīša santi put,
No maniem sidrabiņš.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

54170.

Jas dūmovu kaimiņūs
Oruojeņu nūtauļuot:
Par ūlneicu sīru svīžu,
Bolt' akmini duovuodama.
326 [Preiļu D].

54171.

Es piedzimu māmiņai
Pašā Jāņu vakarā.
Dievs dod manim lielai augt,
Es būš Jāņa līgaviņa.
344 [Rembates Rg].

54172.

Es tecēju Jāņu nakti
Pie avota lūkoties,
Vai iekšā neredzēšu
Sav' maizītes arājiņu.
Pretim nāca jauni puiši
Dzelteniem matiņiem;
Dzelteniem matiņiem,
Sarkaniem vaidziņiem.
443 [Turlavas Kld].

54173.

Es uzliku Jāņu mātei
Lielu, skaistu puķu kroni;
Jāņu māte bēdājās,
Puķu kroni saņēmusi.
Nebēdājies, Jāņa māte,
Būšu laba vadekliņa!
605 [Skolas].

54174.

Jāņa māte bēdājās,
Puķu kroni saņēmuse.
Nebēdā, Jāņa māte,
Būšu laba vedekliņa:
Es tev došu mīkstu deķi,
Baltu linu paladziņu;
Ik svētdienas rītiņā
Tevi mīļi nobučošu.
253 [Mārkalnes (Lāzberģa) Vlk].

54175.

Es iedevu Jāņu mātei
Raibu zīļu vainadzīn'.
Jāņu mate bēdājās,
Būšot dārgi jāmaksā.
Sieru sieru, alu alu,
Jāni pašu mūža biedri!
192 [Kosas C].

54176.

Par to manu puķu kroni
Būs tev dārgi jāmaksā:
Sieru sieru, alu alu,
Jāni, miežu arājiņu.
253 [Mārkalnes (Lāzberģa) Vlk].

54177.

Gan pazinu to puisīti,
Kuŗš ņems sievu šoruden:
Visu cauru Jāņu nakti
Griezās meitu pulciņā.
439 [Trikātas Vlk].

54178.

Ganos gāju, sieru sēju,
Sieru sēju, puišiem devu;
Sieru sēju, puišiem devu,
Lai ap maniem kanakstījās.
127 [Grostonas Md].

1. Sien, māmiņa, kazas sieru,
Sasien lielu gabaliņ'!
Lai es varu puišiem dot,
Lai ap mani kanakstījās.
211 [Ļaudonas Md].

54179.

Izčibēja, izgrabēja,
Ko runāja Jāņu nakti:
Jāņu nakti pieci, seši,
Atnāk rudens, nav neviena.
177 [Kastrānes Rg].

54180.

Jānīts mani mīļu tura,
Es Jānīti vēl mīļāk:
Jānīts runā mīļus vārdus,
Es uz Jānīt' vēl mīļāk(u)s.
560 [Rīga ].

- 189 -

54181.

Jānīts vaid, Jānīts raud
Pašā Jāņu vakarā:
čigāns zirgu nozadzis,
Nevar braukt precībās.
439 [Trikātas Vlk], 605 [Skolas].

54182.

Jānītim brūnas bikses
Vadzītē sapelējš(as).
Dievs nu deva Jānīšam
Brūnu bikšu valkātāju.
337 [Rāmuļu C].

54183.

Jānīšam, nabagam,
Trīs nelaimes vasarā:
Zirgu pirka, tas nosprāga,
Sievu ņēma, tā nomira;
Pirmo dēlu vilks nesa [aiznesa?]
Pašā Jāņu vakarā.
192 [Kosas C].

54184.

Jāņišam, brālīšam,
Trīs bēdiņas gadiņā:
Pirmo brūti vilks apēda,
Otru zaķis nobadīja;
Trešā pati pakārās
Baltos Rīgas skursteņos.
572 [Tukums Tk apr.].

54185.

Juoneišam, bruoleišam,
Treis bēdeņis ozotī:
Vīna bāda - maizis nav,
Ūtra bāda - zyrga nav;
Treša bād' vjāļ leluoka -
Mozi bārni sēteņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

54186.

Jānītim, nabagam,
Lielā skāde notikusi:
Mīļākā Vāczemē
Uz smildziņas nodūrās.
211 [Ļaudonas Md].

54187.

Janīts pina pinekliņ'
Siena kaudzes galiņā;
Sapin' labu tēva dēl'
Ar nelieša mātes meit'.
220 [Lībagu Tl].

54188.

Jānīts mans, Jānīts mans,
Es Jānīša līgaviņa;
Es Jānīšam biksas šuvu
No saviem lindrakiem.
487 [Vietalvas Md].

54189.

Jancīts mans, Jancīts mans,
Es Jancīša līgaviņ(a);
Kur Jancītis bikses kāra,
Tur Anniņa lindrakus.
Dzīsmai gols, dzīsmai gols,
Saiminīkam rūkā ols.
24 [Asares Il].

54190.

Jānīts manis, Jānīts manis,
Es Jānīša līgaviņa:
Jānīts manas govis gana,
Es jāņiša līgaviņ',
Jānīts mani vizināja
Ik svētdinas baznīcā.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

54191.

Jānīts mans, Jānīts mans,
Es Jānīša līgaviņa;
Jānīts manas aitas gana,
Es Jānīšam cimdus adu.
(=nesalasāms).

54192.

Jānīts mans, Jānīts mans
Es Jānīša līgaviņa
Es viņam jostu pinu
Deviņiem dzīpariem.
(=nesalasāms).

54193.

Es ar Jāni dancot gāju
Pašā Jāņu vakarā;
Jānīšam samta bikses,
Man sudraba lindraciņi.
99 [Dzelzavas Md].

54194.

Juoneišam siermi zirgi,
Juoneits vīgli vyzynuoja;
Juoneišam skaistys muojis,
Es Juoneiša līgaveņa.
326 [Preiļu D].

- 190 -

54195.

Jānīts mani mīļi lūdza:
Nāc, meitiņa, šovakar!
Nelūdz, Jānīt, nelūdzies,
Negājuse nepalikšu!
439 [Trikātas Vlk].

54196.

Jānīts manu vainadziņu
Koku galā vicināja;
Es Jānīša kumeliņu
Ēršķu krūmā dancināju.
206 [Lādes Vlm].

54197.

Jānīts savu līgaviņu
Alutiņu dzirdināja,
Lai maigāki pieglaudās(?),
Jāņu nakti līgojot.
282 [Nīcas Lp].

54198.

Jāņos gāju puišu pirkt,
Jāņos puiši lēti bija:
Kuŗš jaunāks - mārku devu,
Kuŗš vecāks - puskapeiku.
Jāņos gāju puišus pirkt,
Pēteŗos pārdot vedu.
263 [Mēmeles Jk].

1. Jāņos gāju puišu pirkt,
Jāņu nakti lēti puiši:
Mārku devu, puisi pirku,
Pieci mārki - jaunu kungu.
231 [Līgatnes (Paltmales) Rg].

54199.

Jāņu diena, strupausīte,
Atved skaistu brūtgāniņu!
Ja ved jaunu, tad ved skaistu,
Ja ved vecu, tad bagātu!
Labāk jaunu nekā vecu,
Dievs dos mantu dzīvojot.
3 [Adulienas Md].

1. Jāņa diena atnākusi -
Gad' jel kādu gadīdama!
Ja gad' jaunu, tad diženu,
Ja gad' vecu, tad bagātu!
476 [Vecpiebalgas C].

2. Liec, Laimiņa, ko likdama,
Liec man labu mūža draug(u)!
Ja liec vecu, tad bagāt(u),
Ja liec jaunu, tad mīlīgu!
358 [Rugāju Abr].

3. Eitiņ iešu šoruden,
Lai pie jauna, lai pie veca:
Ja pie jauna, pie ražena,
Ja pie veca, pie bagāta.
605 [Skolas].

54200.

Ko mēs labu vēlēsim
Citu gadu Jānīšam
Citu gadu šādu laiku
Citu mīļu gulētāju.
Ja gan jaunu, tad gan skaistu,
Un ja vecu, tad bagātu.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

54201.

Jāņu dienu es aizgāju
Tautu meitas bildināt;
Kad es ņēmu, tad nenāca,
Nu pēc manis bēdājās.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54202.

Jāņu dienu ganos gāju
Raibas govis paganīt;
Ganīdama es dabūju
Zīda diega kamoliņu;
Es nopirku tautu dēlu
Ar visiem tīrumiem.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54203.

Jāņu dienu salocīju
Savas baltas vilnānītes.
Vai tādēļ gadījās
Jānīts man arājiņš?
307 [Pāvītes (Briņģu) C].

54204.

Jāņu nakti meitiņāmi
Visām pulku brūtgāniņu;
Kad pagāja Jāņu nakte,
Nav neviena brūtgāniņa.
192 [Kosas C].

54205.

Jāņu nakti rudzos gāju,
Līgaviņu meklēdams,
Tikai rudzus nobradāju,
Līgaviņu neatradu.
560 [Rīga ].

54206.

Jāņu nakti līgot gāju,
Arājiņu lūkoties;
Nolūkoju arājiņu
Pašā Jāņu vakarā.
129 [Gudenieku Azp].

- 191 -

54207.

Jāņa nakti līgodama,
Dabūj' diegu kamoliņ';
Dievs dod man šoruden
Dabūt miežu arājiņu.
328 [Pociema Vlm].

54208.

Jāņa nakti raudzījos,
Kur vakara zvaigzne lēc;
Kur vakara zvaigzne lēc,
Tur aug mana līgaviņa.
378 [Seces Jk].

54209.

Jāņu nakti tautu dēls
Zelta ķēdes kaldināja.
Pušu rāvu zelta ķēdes,
Pāri gāju robežās.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54210.

Kas to teica, tas meloja,
Ka pie kaula gārda gaļa;
Ka pie kaula gārda gaļa,
Ka pie puiša silta guļa.
Es gulēju Jāņu nakti,
Man atsala deguntiņš.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Visi ļaudis to vien teica:
Pie puišiem silta guļa.
Es gulēju Jāņu nakti,
Man nosala kājas rokas.
104 [Ēdoles Vp].

54211.

Ko tu lieni, junkurīti,
Pie mums Jāņu vakarāi;
Vai tev trūka mīļu vārdu,
Vai tev klāti gulētājas?
224 [Lielvārdes Rg].

54212.

Labvakar, Jāņa māte,
Kur gulēja jusu puiši?
Es atvedu savas meitas
Uz puišiem meņģēties.
253 [Mārkalnes (Lāzberģa) Vlk].

54213.

Līgo bite, līgo meita
Ziedu kalna galiņā:
Bite, ziedus lasīdama,
Meita, puišus gaidīdama.
149 [Jaunpils Tk].

54214.

Līgo, Dievs, ar saulīti,
Es ar miežu arājiņu;
Tev pieder lieli pulki,
Man tik miežu arājiņš.
514 [Zentenes Tl].

54215.

Līgodama vien staigāju
Šo gaŗo vasariņ';
Brāļam sievu salīgoju,
Sev diženu arājiņ'.
Brālīts sievu nicināja,
Es arāju nenicinu.
211 [Ļaudonas Md].

54216.

Līgot gāju Jāņu nakti
Ar ozola vainadziņu;
Dievs dod man uz rudeni
Dabūt pašu ozoliņu.
350 [Ropažu Rg].

54217.

Līgot man kā bitei
Šādu gaŗu vasariņu;
Līgodama ielīgoju
Bandenieka klētiņā.
281 [Neretas Jk].

54218.

Līgotāji mani veda
Pie rauduļa Jāņa dēla.
Cik gribēju palīgot,
Jānīts gauži raudināja.
439 [Trikātas Vlk].

54219.

Man atjāja tautu dēls
Pašā Jāņu vakarā;
Pašā Jāņu vakarā
Ābolainu kumeliņu.
Nelaidīšu pieguļā,
Laiž' ābeļu dārziņā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54220.

Man deviņi Jāņi bija-
Kur tie visi palikuši?
Pašā Jāņu vakarā
Tikai vienu ieraudzīju.
378 [Seces Jk].

- 192 -

54221.

Mazs bij mans augumiņš,
Gudris mans tikumiņš.
Es pievīlu lielu puisi
Pašā Jāņu vakarā:
Nomizoju rācentiņu,
Dev' par siera gabaliņu.
325 [Priekuļu C].

1. As jauniņa meitineitja
Pruovu puisi pīmuonēju:
Kaļneņī stuovādama,
Lejī laižu ruoceneiti;
Lejī laižu ruoceneiti:
Ša tjav sīra gabaleņš!
174 [Kārsavas Ldz].

2. Moza beju meituškeņa,
Lelu puisi apmuonēju;
Aplaupēju ruocineiti:
Ša tjav sīra gabaleņš!
Jis pajēme ruocineiti,
Soka: sīra gabaleņš.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

3. Puiši, meitu naticit,
Juos ir lelas vilt(i)nīcas:
Aplaupītus ruocinīšus
Dūd par sīra gabaliņu.
605 [Skolas].

54222.

Es jaunāka meitenīte,
Lielu puisi piemānīju:
Kalniņā stāvēdama,
Lejā laižu rācenīti;
Lejā laižu rācenīti:
Še tev siera gabaliņš!
132 [Ikšķiles Rg].

54223.

Es piekrāpu vecu puisi
Pašā Jāņu vakarā;
Pasviež baltu akmentiņu:
Še tev siera gabaliņš!
Vecais puisis upē lēca
Meklēt siera gabaliņu.
520 [Zvārdes Kld].

54224.

Moza moza meitineite
Lelu puisi podmuonēja:
Īt paprīšku doncuodama,
Raibis cymdus adeidama.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

54225.

Moziņš moziņš puiškiniņš
Pīveļ skaistu līgaviņ(u):
Aplaupījis rīkstam čaulu,
Dūd par zalta gredzintiņ'.
326 [Preiļu D].

54226.

Meitas Jāni nogulēj'šas
Pašā Jāņu vakarā.
Dievs atlaida meitām grēkus,
Kam lien meitu vidiņā.
301 [Palsmaņa Vlk].

54227.

Metat, meitas, Jāņu nakti
Upē savus vaiņadzīnus:
Kam ar straumi aizpeldēja,
Vedīs tautās šorudeni;
Kam nogrima dibenāji,
Taibez vīra nodzīvoti.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54228.

Mīļi lūdzu Laimes mātes:
Dod man Jāni arājiņu!
Jānim vērši, Jānim govis,
Jānim bēri kumeliņi;
Kad atnāca Jāņa diena,
Visi Jāni daudzināja.
6 [Aiviekstes D].

54229.

Mūs' Jānītis klēti taisa,
Grib rudeni sievu ņemt.
Ne jumtiņa, tik spārītes,
Jau gultiņa apakšā.
384 [Sēemūkšu C].

54230.

Nevienam es neteikšu,
Ko dabūju Jāņu nakti:
Melnu zirgu, kaltus ratus,
Jaunu puisi ormanīti.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

54231.

Nu mēs Jāni puškojam
Ar ozola lapiņām,
Citu gadu vedīsim
Jāņam jaunu līgaviņu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

1. Nu mēs Jāni puškojam
Ar ozola lapiņām,
Citu gadu nesīsim
Bērn' ar visu šūpulīti.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

- 193 -

54232.

Ņem, Jānīti, man' par sievu,
Tu labāka nedabūsi.
Es tev došu linu kreklu
Kaņepāja piedurknēm;
Kaņepāja piedurknēm,
Visgaŗām norakstītu.
192 [Kosas C].

1. Ņem, Jānīti, mani sievu,
Tu labākas nedabūsi.
Es tev došu linu kreklu
Ar pakulu piedurknēm.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

54233.

Par kapeiku puisi pirku,
Ko gulēt Jāņu nakti.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

54234.

Pērn bij Jāņi, šogad Jāņi,
Citu gadu atkal Jāņi;
Pērn bij meita, šogad sieva,
Citu gadu māmuliņa.
508 [Zantes Tk], 604 [Dažādi iesūtītāji].

54235.

Pērn Jāņos sadzēros
Norūgušu alutiņu.
Vai tādēļ visu gadu
Rūga manis vēderiņis?
604 [Dažādi iesūtītāji].

54236.

Pēters pūta āža ragu,
Kalniņā tupēdams;
Vai nu pūti, vai nepūti,
Ance Jānim saderēta.
417 [Struteles Tk].

54237.

Tautu dēlis manis dēļi, līgo
līgo!
Ik vakaru tauri pūta.
Vai tu pūti, vai nepūti,
Tu jau manis nedabūsi.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54238.

Pūt, brālīti, vaŗa tauri,
Kalniņāi, stāvēdams,
Lai klausās tautu meitas,
Spilvenosi gulēdamas.
355 [Rucavas Lp].

1. Pūš, bāliņ, var taur,
Kalniņe stāvdams,
Le dzierd tov līgviņ,
Gultiņe guldam.
445 [Ugāles Vp].

54239.

Reti reti tie krūmiņi,
Kas zied Jāņu vakariņu;
Kas zied Jāņu vakariņu
Zilajiemi ziediņiemi;
Reti reti tie puisīši,
Kas apsolās un paņēma.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54240.

Spoža žvaigzne ieritēja
Saimenieka kambarī,
Saimnieks dabūs šoruden
Sevim otru gulētāju.
464 [Vānes Tk].

54241.

Ticat mani, neticat,
Es būš Jāņa līgaviņa:
Es jau vienu gredzentiņu
Jāņa dotu novalkāju.
12 [Allažu Rg].

54242.

Trīs reizītes vien nogāju
Ar māmiņu baznīcā;
Lapu dien', Māras dien' gadījās.
241 [Lubānas Md].

54243.

Veldē rudzi, veldē mieži,
Veldē visa labībiņa;
Veldē puiši ar meitām
Pašā Jāņu vakarā.
476 [Vecpiebalgas C].

54244.

Visi mazi avotiņi
Jāņu nakti miglu laida;
Visi mazi puisēniņi
Ruden sievu ņēmējiņi.
108 [Engures Tk].

54245.

Vysim labi, vysim labi,
Juoneišami vjāļ lobuok;
Juoneišami vjāļ lobuok:
Rādā sēd ļaudaveņa.
62 [Brigu (Janopoles) Ldz].

- 194 -

54246.

Visu gaŗ' vasariņu
Pēteŗose ganos gāju:
Ja Jānīti nedabošu,
Tad dabošu Pēterīti.
40 [Basu (Bases) Azp].

54247.

Visu gaŗu vasariņu
Gaidīt gaidu arājiņu.
Nu atnāca negaidīts
Paše Jāņu vakare.
129 [Gudenieku Azp].

54248.

Visu mūžu nožēloju,
Kas pazuda Jāņu nakti:
Paspēlēju zelta kroni,
Div sudraba gredzentiņus.
398 [Skrundas Kld].

54249.

Visu mūžu pieminēju,
Ko dabūju Jāņu nakti:
Dabūj' vīru, dabūj' bērnu,
Dabūj' dūri mugurā.
477 [Vecpils Lp].

1. Visu mūžu pieminēšu
Ko dabūju Jāņu nakti:
Smuku puisi, bēru zirgu,
Mazu mazu enkurīti;
Dabūj' vīru, dabūj' bērnu,
Dabūj' duku mugurā.
464 [Vānes Tk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu