SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

o) Jāņa sieva, dēli, meitas

32972.

Ai Jāni Jāni,
Tavu resnu sievu!
Ar vindu vindāja
Ābeļu dārzā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

32973.

Es redzēju Jāņu nakti
Laimes [Jāņa] māti staigājot,
Zīda kleite mugurā,
Zelta kurpes kājiņā.
40-1 (Lapmežc.).

32974.

Jāņu diena, Jāņu diena,
Nu pats Jāņu vakariņš;
Pats Jānīts zābakos,
Jāņa sieva kurpītēs.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

32975.

Jāņa sieva kroni vija,
Kalniņā sēdēdama;
Pats Jānītis ziedus lasa,
Pa maliņu staigādams.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32976.

Jāņa sieva sagšas auda
Pašā Jāņu vakarāi;
Pats Jānītis saivas tina
Smalkā lazdu krūmiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Jāņa sieva jostu aude,
Zelta krēslā sēdēdam';
Pats jānītissaivas tin,
Sudrabā sēdēdams.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

2. Kas uguni spīdināja
Niedoliņa krūmiņā?
Jāņa sieva sagšas auda,
Pats Jānītis saives tina.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

32977.

Jāņa sieva sagšas auda
Pašā Jāņa vakarā,
Zelta šķiets, vaŗa nītis,
Sudrabiņa sistaviņas.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

1. Jāņa māte sagšas auda
Pašā Jāņu vakarā,
Apzeltīta mustaviņa,
Sudrabiņa saudeklīte.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

32978.

Jāņa sievai liela sakta
Izgaist Jāņa vakarā;
Noriet saule meklējot,
Uzlec saule atrodot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Liela gaŗa Jāņam sieva
Pazūd Jāņu vakarā;
Noriet saule meklējot,
Uzlec saule dabūjot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 162 -

32979.

Jāņa sievai zīda svārki
Nomirkst Jāņa vakarā,
Nomirkst Jāņa vakarā,
Jāņa bērnus mielojot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Jāņa sievai zili brunči
Stāv pūrā salocīti;
Tie samirka Jāņu nakti,
Jāņa bērnus mielojot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32980.

Jāņam sieva izgaisuse
Pašā Jāņa vakarā;
Pēteŗdienu atradām,
Pēters vairs neatdeva.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

32981.

Jāņam sieva izgaisusi
Pašā Jāņu vakarā;
Pēteŗos atsarada
Zālītē gulējusi.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

1. Jāņam sieva izgaisuse
Pašā Jāņu vakarāi:
Pēteŗdienā atradām
Grīslainēi gulējušu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32982.

Jānim sieva pazuduse,
Auzu lauku staigājot;
Tāda sieva Jānim bija
Kā auziņas atzaliņa.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32983.

Jānim sieva pazudusi,
Jāņu nakti līgojot;
Jāņu bērni uzgājuši,
Jāņu zāles lasīdami.
216 [Ventspilī].

1. Pēteŗami bērni zuda
Pašā Jāņa vakarā;
Jāņa bērni uzgājuši,
Jāņa ziedus lasīdami.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

32984.

Jāņam sieva pazuduse,
Jāņa nakti līgojot;
Pēteŗdienu atradām
Papardīšu krūmiņā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

1. Vai Jānīti, vai Jānīti,
Tev šonakti lielas bēdas:
Tev pazuda līgaviņa
Jāņa nakti papardās.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

2. Jānīšam sieva zuda
Pašā Jāņu vakarā;
Pēteŗdienu dabūjam
Vērmelīšu krūmiņā.
46 [Carnikavā (Rg)].

32985.

Jāņam sieva pazudusi,
Jāņa nakti līgojot;
Pēteŗdienu atradām
Zem tiltiņa pakritušu.
130 [Mālu muižā (Lejasciema pag. Vlk)].

1. Jāņam bēga līgaviņa
Pašā Jāņu vakarā;
Kad atnāca Pēteŗdiena,
Tad atrada zem tiltiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Jānim sieva pazuduse
Pašā Jāņu vakarā;
Pēc Jāņiem atradās
Patiltē sakaltuse.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32986.

Jāņam sieva pazuduse,
Jāņa nakti līgojot;
Pēteŗdien dabūjām
Pētersīļu dārziņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

32987.

Jāņam sieva pazuduse,
Jāņu nakti līgojot;
Pēteŗdienu dabūjām
Zem Pēteŗa lapiņām.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32988.

Jānim sieva pazuduse
Pašā Jāņu vakarā.
Ej, Jānīti, Pēteŗos,
Tur dabūsi sievu savu!
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

32989.

Jāņam sieva pazuduse
Pašāi Jāņu vakarāi.
Kas, ļautiņi, dabūjuši,
Pasakiet, atdodiet!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 163 -

32990.

Jāņam sieva pazudusi
Pašā Jāņa vakarā;
Pēteŗ' māte dabūjusi,
Pēteŗzāles lasīdama.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

32991.

Jānīšam dēls piedzima
Pašā Jāņa vakarā;
Jau rītā ganos gāja
Apautām kājiņām.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32992.

Jānīšam div' meitiņas,
Viena liela, otra maza;
Tā lielā zeltu nesa,
Tā mazā sudrabiņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

1. Jānītim dui meitiņas,
Abas labi sudrabotas:
Vienai bija zelta kronis,
Otrai sīka sudrabiņa.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

2. Jānīšam div' meitiņas,
Viena liela, otra maza;
Lielākā zeltu nesa,
Mazākā sudrabiņu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32993.

Jānīšam maza sieva,
Nātrītēs pazuduse.
Ņem, Jānīti, grābeklīti,
Meklē savu līgaviņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Maza maza Jāņam sieva,
Nozūd Jāņa cisiņās;
Rīgā pirku grābeklīti
Jāņam sievas jāmeklē.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32994.

Jānīšam pavaicāju,
Kur Jānīša līgaviņa.
- Baltābola kalniņā
Zeltītāi krēsliņā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32995.

Jānītim resna sieva,
Vaŗa stīpām sastīpota;
Apakš tilta palīduse,
Sāk stīpiņas sprūdzināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32996.

Jānīšam sieva mira
Pašā Jāņa vakara.
Jāņits sievu apraudāja,
Uz mūriņa tupēdams.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

32997.

Jānīšam sievu vedu
Pašā Jāņa vakarā,
Āboliņa cisas liku,
Rožu klāju paladziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Es ievežu Jāņam sievu
Pašā Jāņa vakarā,
Āboliņa cisas liku,
Kumelītes pagalvē,
Rožu klāju paladziņu,
Magoniņu sagšu sedžu.
358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32998.

Jānīšam sievu veda
Pašā Jāņu vakarā.
Kur mēs Jāni guldīsim-
Pirtē odi, namā dūmi?
Klētē Jāni guldīsim
Dreijātā gultiņā,
Dreijātā gultiņā,
Smalkā linu palagā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Jānīšam sievu veda
Pašā Jāņu vakarā.
Domājam, gādājam,
Kur mēs Jāni guldīsim-
Klētī odi , namā dūmi,
Istabā blusas koda.
Guldām zirgu stallītī
Āboliņa cisiņās,
Rožu klājam paladziņu,
Liepu lapu apsedziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32999.

Jānīšam sievu veda
Pašā Jāņu vakarā;
Jānīts pats zābakos,
Jāņa sieva raibītē.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33000.

Jānīšam skaista sieva
Par visām sieviņām;
Sieru ēda, pienu dzēra,
Suliņās mazgājās.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 164 -

33001.

Jānītimi smuka sieva
Par visām(i) sieviņām:
Dzīparota, maranota
Visām zemes puķītēm.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

33002.

Jānīts brauca Jāņa nakti
Šķindēdams, švarkstēdams;
Jānītim pieši šķind,
Jāņa sievai sudrabiņš.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33003.

Jānis brauca Jāņu nakti
Šķindēdamis, žvārkstēdamis;
Pats Jānītis zābakotis
Jāņa sieva sudrabota.
224 [Kabilē (Kld)].

33004.

Jānīts brēca, Jānīts sauca,
Jānim sieva pazuduse,
Jānim sieva pazuduse,
Jāņa zāles lasīdama,
Jāņa zāles lasīdama
Pa sīkiem krūmiņiem.
; 188-164.

33005.

Jānīts brēca, Jānīts sauca,
Jāņam sieva pazuduse.
Nebrēc gauži, nesauc dikti,
Gan mēs viņu dabūsim!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Jānis brēca, Jānis sauca,
Jānim sieva pazuduse.
Nāc, Jānīti, sētiņā,
Mēs sieviņu dabūjām!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Jānis brēca , Jānis sauca,
Jānim sieva pazudusi.
Nebrēc, Jāni, nesauc, Jāni!
Mēs sieviņu dabūsim,
Mēs sieviņu dabūsim
Papardīšu krūmiņos.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

33006.

Jānis brēca, Jānis sauca,
Jānim sieva pazuduse.
Nebrēc gauži, nesauc dikti,
Tava sieva Jānīšos!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33007.

Jānīts kūla savu sievu,
Kam nesēja liela siera,
Kam nesēja liela siera,
Kam maziņus plikšināja.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

33008.

Jānis pūta vaŗa tauri
Vārtu staba galiņā:
Jānim sieva pazuduse,
Jāņa nakti lelojot.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33009.

Kas spīdēja, kas vizēja
Papardīšu krūmiņā?
Jāņa sievas zelta sakta,
Tā spīdēja , tā vizēja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Kas tur spīd, kas zvēro
Sīku kārklu krūmiņā?
Saules meitas diža sakte,
Vairāk zelta, ne sudraba.
216 [Ventspilī].

33010.

Kas spīdēja, kas vizēja
Papardīšu krūmiņos?
Jāņa sieva sudrabota,
Tā spīdēja, tā vizēja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

33011.

Kas tur mirdz, kas vizēja
Vīdreksnīšu krūmiņā?
Jāņa māte sagšas auda
Deviņiem dzīpariem.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

1. Kas zvadzēja, kas čaukstēja
Zem svētās paparkstītes?
Jāņu māte jostas aude
No Rīdziņas dzīpariem.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33012.

Kas tur spīd, kas tur viz
Papardīšu krūmiņā?
Jāņa sieva zāles lasa,
Pillas kūtis [krūtis?] sudrabiņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 165 -

33013.

Kas tur spīda, kas tur viza
Viņā lauka galiņā?
Tā bij pate Jāņa māte
Dzīparota, maranāta.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

33014.

Liela, resna Jāņa māte
Ar stīpām sastīpāta;
Trūka stīpa, lūza nagla,
Tad pabira Jāņa bērni.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

33015.

Liela, resna Jāņa māte
Lielu rūmi aizņēmusi:
Pūra vietu gulēdama,
Sieka vietu stāvēdama.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

33016.

Liela, resna Jāņa māte
Vaŗa stīpām sastīpāta;
Jāņu bērnus bīdamies,
Zem tiltiņa palīduse.
46 [Carnikavā (Rg)].

33017.

Liela, resna Jāņa māte
Vaŗa stīpu sastīpāta.
Trūka stīpa, lūza nagla,
Krita pate brīkšķēdama.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33018.

Resna resna Jāņa māte
Par visām sieviņām;
Pieci dēli gultu nesa,
Sesta meita paladziņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

33019.

Vai, Jānīti, viens atnāci,
Vai ar savu līgaviņu?
- Līdzi vedu līgaviņu,
Kas cepuri paglabāja.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

33020.

Visu nakti Jānis jāja,
Savu sievu meklēdams;
Jāņa sieva pazuduse
Papardīšu krūmiņā.
198 [Saldū].

53987.

Div' svecītes jūŗā dega
Divos zelta luktuŗos;
Jāņa māte klāt sēdēja,
Raksta zīda nāznaudziņu.
373 [Sarkaņu Md].

53988.

Dieviņš dod Jāņam sievu,
Sievai mazu mazuliņu;
Vārīs putru mazuļam,
Dos podiņu izlaizīt.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

53989.

Jānīts brauca, Jānīts jāja
Visa zema norībēj';
Pats Jānīts zābakots,
Jāņa sieva sudrabota.
10 [Aizupes Tk].

53990.

Jānīšam čaklas meitas
Kā bitīte(s) stropiņā;
Visu dienu strādājušas,
Nāk mājā dziedādamas.
184 [Ķēču Rg].

53991.

Jānīšam, brālīšam,
Trīs nelaimes gadījās:
Pirmo sievu suns nokoda,
Otru zaķis nobadīja,
Trešo pats nogulēja,
Jāņa nakti gulēdams(?).
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53992.

Jānīšam, brālīšam,
četras [divas?] skādes vakarā:
Pirti kūra, tā nodega,
Sievu ņēma, tā nomira.
115 [Galgauskas Md].

53993.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca,
līgo līgo!
Liela skāde notikuse:
Sieva pirtī noslāpusi,
Ar tiem pieciem bērniņiemi.
Lai tā sieva, kur tā sieva,
Kur tā piecas dvēselītes!
396 [Skrīveŗu Rg].

53994.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca,
Jāņam liela nelaimīte
Vakar veda līgaviņu,
Šonakt puiši nogulēj'.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

- 166 -

53995.

Juoneišam daudzi dālu,
Vysim pliki vēderiņi;
Kad atnuoke Juoņu dīna,
Vysim suknes mugurā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

53996.

Jānīšam dēls piedzima
Pašā Zāļu vakarā;
Otrā rītā ganos gāja,
Svārki, kažoks mugurā,
Balta mice galviņā.
195 [Kraukļu Md].

53997.

Jānīšam dēls piedzima
Pašā Jāņu vakarā;
Laime tam piešus kala,
Sudrabiņā mērcēdama.
306 [Patkules Md].

53998.

Jānīšam dēls nomira
Pašā Jāņu vakarā;
Visi meži miglu meta
No Jānīša asarām.
373 [Sarkaņu Md].

53999.

Jānīšam, nabagam,
Līgaviņa pazudusi.
Tekam lieli, tekam mazi
Meklēt Jāņa līgaviņu!
193 [Krapas Rg].

54000.

Jānīšam sievu vedu,
Pēteram saderēju;
Jānīšam gaŗa sieva
Pazūd Jāņa vakarā;
Noiet saule meklējot,
Uzlēc saule dabūjot.
46 [Beļavas Md].

54001.

Jāņam sieva pazuduse
Pašā Jāņu vakarā,
Noriet saule meklējot,
Uzlec saule atrodot,
Zem tiltiņa palīduse
Ar balto villainīti.
3 [Adulienas Md].

54002.

Jānis brēca, Jānis sauca,
Jānim sieva pazudus',
Jānim sieva pazuduse
Sīkajos paparžos.
Šķirstīsim paparznīšus,
Meklēsim Jānim sievu!
112 [Ezeres Kld].

1. Jānīts sauca, Jānīts brēca,
Jānim sieva pazudusi;
Jānim sieva pazudusi
Papardīšu krūmiņos.
520 [Zvārdes Kld].

2. Jānis brēca, Jānis sauca,
Jānim sieva pazudus'.
Nebrēc, Jāni, nesauc, Jāni,
Gan mēs sievu dabūsim!
Tava sieva ieguluse
Sīkajos paparžos.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

3. Jānīts brēca, Jānīts sauca,
Jānim sieva pazudusi.
Nebrēc, Jānīt, nesauc, Jānīt,
Gan sieviņa gadīsies!
Nākamosi Pēteŗosi,
Tad sieviņa gadīsies.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

540021.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca,
Jānim sieva pazudusi.
Kaimiņš, cūku meklēdams,
Atron Jāņa līgaviņ'.
372 [Sarkanmuižas Vp].

54003.

Juoneišami sīva zuda
Juoņa dīnys vokorā;
Pīterdīnys vokorā
Atrūn rudzūs guļejut.
314 [Pildas Ldz].

54004.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca,
Jānim sieva pazuduse;
Jānim sieva pazuduse
Jāņu bērnu pulciņā.
Ņem, Jānīti, grābeklīti,
Meklē savu līgaviņu!
245 [Lutriņu Kld].

54005.

Jānīšam maza sieva,
Nozūd Jāņu vakarā;
Brauc uz Rīgu grābeklīša,
Ar ko cisas izmeklēt.
3 [Adulienas Md].

- 167 -

54006.

Jāņam sieva pazudusi, līgo!
Pašā Jāņa vakarā;
Ņem, Jānīti, grābeklīti,
Meklē savu līgaviņu.
Kaimiņgani atraduši
Paeglīšu krūmiņā.
359 [Rūjienas Vlm].

54007.

Man pazuda līgaviņa
Pašu Jāņu vakariņu.
Ņem, māmiņa, uguntiņu,
Meklē manu līgaviņu!
58 [Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk].

54008.

Joneits p(ļ)ovys izbroduoja,
Jonīneitis vaicuodams.
Atsaroda Jonīneita
Pīguļnīku videņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

54009.

Liela, gaŗa Jāņa sieva
Nozūd Jāņu vakarā;
Noriet saule meklējot,
Uzlec saule dabūjot.
Zem tiltiņa palīdusi,
Ēda sieru, dzēra pienu.
76 [Cirstu (Cirstu-Vāckalna) C].

54010.

Liela, gaŗa Jāņa sieva
Izput Jāņu vakarā;
Noriet saule meklējot,
Uzlec saule dabūjot.
Zem tiltiņa palīdusi
Dziļajā pacerē.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Liela, gaŗa Jāņa sieva
Nozūd zāļu vakarāji;
Zem tiltiņa palīduse
Lielā dziļā pecerei.
24 [Asares Il].

2. Liela, gaŗa Jāņu māte
Nozūd Jāņu vakarā;
Noriet saule meklējot,
Uzlec saule dabūjot.
Zem tiltiņa palīduse
Ar pelēku villainīti.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

54011.

Jāņam sieva pazudusi,
Jāņu naktī līgojot;
Zem tiltiņa palīdusi,
Rokas, kājas nolauzusi.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

54012.

Janim sieva pazuduse
Pašā Jāņu vakarā;
Pēc Jāņiem atradās
Sakaltuse patiltē.
245 [Lutriņu Kld].

54013.

Jānīšami, nabagami,
Liela skāde notikuse:
Līgaviņa pazudusi
Pašā Jāņu vakarāji.
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

54014.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca,
Jāņam sieva pazudusi;
Jāņam sieva kārklu krūmā
Jānīšami biksas lāpa.
416 [Strazdes (Tl)].

54015.

Jānīšam resna sieva,
Vaŗa stīpu sastīpota;
Zem tiltiņa palīduse,
Jāņa bērnu bīdamās.
102 [Dzirciema Tk].

54016.

Jānīšami skaista sieva
Aiz visāmi sieviņām;
Pienu dzera, medu ēda,
Zeltu nesa rociņā.
396 [Skrīveŗu Rg].

54017.

Zema, resna Jāņa māte,
Tā kā siena gubežiņa;
Sieru ēda, pienu dzēra,
Suliņās mazgājās.
345 [Remtes Tk].

54018.

Jānīšam skaista sieva
Ar sieriem nobarota;
Sieru ēda, pienu dzēra,
Suliņās mazgājās.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

- 168 -

1. Smuka, skaista Jāņa māte,
Labi bija pārtikuse:
Sieru ēda, pienu dzēra,
Suliņās mazgājās.
261 [Mēdzūlas Md].

54019.

Jāņa māte, Jāņa māte,
Ko tās tavas meitas dara?
Guļ pļavīnas malīnā,
Ciema puišus gaidīdamas.
192 [Kosas C].

54020.

Jānīšam resna sieva
Jāņu nakti pazudusi:
Siena gubā ielīdusi,
Melnu kuili apkampusi.
72 [Cesvaines Md].

54021.

Jānīšam bij resna sieva,
Vaŗa stīpām sastīpota;
Kad atnāca Jāņa bērni,
Sievu stūma patiltē.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

54022.

Juonīts sovu Jonīnīti, rūtū
rūtū!
Ap ustobu dancynova; rūtū rūtū!
Juoņīts skrēja rikšiņā,
rūtū rūtū!
Jonīnīte opčukā, rūtū
rūtū!
143 [Jāsmuižas D].

54023.

Jānīts savu līgaviņu
Baltu zīdu šūdināja;
Baltu zīdu šūdināja,
Tīru zeltu kaldināja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54024.

Jānīts savu līgaviņu,
Nezināja kur glabāt;
Klētī lika, žurkas grauza,
Skapī lika, sapelēja.
339 [Raņķu Kld].

1. Jāņu māte nezināja,
Kur glabāti sav' Jānīti:
Klētī lika, žurkas krimta,
Pagrabā sapelēja.
275 [Mērmuizas (Mžru) Vlm].

2. Resna resna Jāņu māte,
Nava rūmes, kur to likt:
Klētī lika, žurkas grauza,
Pagrabā sapelēj'.
211 [Ļaudonas Md].

54025.

Jānīts sievu izgulēja
Jāņa dienas vakarā;
Jāņa dienas vakarā
Lielajā dābolā.
503 [Višķu D].

54026.

Jānīts sievu nogulēja
Ar pieciem bērniņiem.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

54027.

Jānīts sievu tirgū veda,
Vai izmīt, vai pārdot.
Nepārdeva, neizmija,
Ved uz mājām raudādams.
68 [Cieceres Kld].

54028.

Jāņa māte, zemaļīna,
Zemu nesa vēderīnu;
Vai tādēļ zemu nesa,
Kad sulīnu piedzēruse?
192 [Kosas C].

54029.

Jāņa tēvam balta bārda,
Kā sidraba pielijusi;
Jāņa mātei villainītes
Zelta rasā balinātas.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

54030.

Jāņa mātei divas meitas,
Abas divas amatos:
Viena bērnu ķērājīša,
Otra nabas griezējīša.
192 [Kosas C].

54031.

Jāņa māte pacēlāsi,
Zelta kleitu vizināj';
Nāc ārā, Jāņa māte,
Nevelc zeltu, sudrabiņ'.
594 [Talsu apr.].

54032.

Jāņa māte putru deva
Pašā Jāņa vakarā;
Jānītim bij gaŗa mēle,
Tas karotes aplaizīja.
33 [Baižkalna C].

54033.

Jāņa māte sagšas auda
Ledus kalna galiņā.
Noaudusi, savelējsi
Dod savām meitiņām.
141 [Ivandes Kld].

- 169 -

54034.

Jāņa mātes zīda kleite, līgo
līgo!
Lādītē salocīta, līgo!
Kad atnāca Jāņu diena, līgo
līgo!
Tad vilkās mugurā, līgo!
Kad pagāja Jāņu diena, līgo
līgo!
Lādītē salocīja, līgo!
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

54035.

Jāņa sieva zīdu aude,
Paparksnēs sēdēdama;
Pats Jānītis saivas tina,
Zelta krēslā sēdēdams.
349 [Rites (Susējas-Kroņa) Jk].

54036.

Kas gan ēda sausu maizi
Jāņa dienas vakarā?
Kas gan pēla Jāņa māti
Jāņa dienas vakarā?
192 [Kosas C].

54037.

Kas tā tāda melna odze
Kaņupēs plātījās?
Tā bij pati Jāņu māte,
Jāņu bērniem rādamās.
184 [Ķēču Rg].

54038.

Kas palēja sudrabiņu
Viņā meža maliņā?
Jāņu māte palējuse,
Jāņu nakti līgodama.
413 [Stendes Tl].

54039.

Kas mirdzēja, kas spīdēja
Jāņa lauka galiņā?
Jāņa tēvs sienu kŗāva
Ar sudraba trīzuļiem;
Jāņa māte piegrābstīja
Ar zeltītu grābeklīti.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54040.

Kas spīdēj', kas mirdzēj'
Janu mātes pagultē?
Janu māte pabēruse
Sav' sīko sudrabiņ'.
70 [Cēres Tl].

54041.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa mātes kambarē?
Jāņu māte sēž uz krēsl',
Zelta matus plivināj'.
220 [Lībagu Tl].

54042.

Kas mirdzēja, kas spīdēja
Jāņa tēva istabā?
Mātei mirdz zelta aube,
Tēvam cauņu cepurīte.
179 [Katriņas C].

54043.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jāņu mātes kambarī?
Jāņu māte naudu skaita,
Zelta kurpes kajiņā.
108 [Engures Tk].

54044.

Kas tur spīd, kas tur mirdz,
Jāņa kalna galīnā?
Jāņa sievai skaistas pogas,
Tās spīdēja, tās mirdzēja.
54 [Bilskas Vlk].

54045.

Kas spīdēja, kas vizēja
Saimenieces pagultē?
Saimenieces kurpes spīd,
Vairāk zelta, ne sudraba.
369 [Saldus Kld].

54046.

Kas spīdēja, kas vizēja
Saiminieces kambarē?
Saimeniecei glāžu skapis,
Ar dimanta atslēdziņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54047.

Kas vizēja, kas spīdēja
Papardītes krūmiņos?
Jāņa sievai sakta spīd
Div' zeltīti gradzentiņi.
520 [Zvārdes Kld].

54048.

Kas tur spīd, kas tur viz
Pēterīša istabā?
Pēteram stikla logi,
Sievai zīļu vainadziņš.
211 [Ļaudonas Md].

- 170 -

54049.

Kas tur spīdēj', kas tur mirdzēj',
Viņa tīrum' galiņā?
Jānīts savu sievu kūla,
Pie ausīmi turēdams.
95 [Duntes Vlm].

54050.

Kupla kupla liepa auga
Gana ceļa maliņā;
Vēl kuplāka Jāņa māte
Pagalmiņā grozījās.
248 [Mālpils Rg].

54051.

Kur, Jānīti, tu dabūji
Sev tik daiļu līgaviņu?
Zelta mati, rožu vaigi,
Šķiltin šķīla valodiņu.
72 [Cesvaines Md].

54052.

Kur palika Jāņa māte,
Ka neredza staigājam?
Nāc ārā, Jāņa māte,
Saņem manas Jāņa zāles!
Man rociņas nosalušas,
Visu nakti nesājot.
572 [Tukums Tk apr.].

54053.

Lai bij skaista, kas bij skaista,
Jāņam skaista līgaviņa:
Zilām acīm, tumšiem matiem,
Sarkaniem, baltiem vaidziņiem.
476 [Vecpiebalgas C].

54054.

Lija lietus visu dienu,
Lija Jāņu vakariņu;
Pats Jānītis danci veda
Apakš kupla ozoliņa.
Pats Jānītis zābakos,
Jāna sieva kurpītēs.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54055.

Liela, resna Jāņa māte,
Sēd kā rumba galda galā.
254 [Mārsnēnu C].

54056.

Gaŗa gaŗa Jāņu māte,
Dzelza stīpa pa vēderu;
Kad tā stīpa pušu gāja,
Tad izbira sivēniņi.
347 [Rendas Kld].

54057.

Plata plata dadžam lapa,
Vēl tā plata plātījās;
Gana liela Jāņu māte,
Vēl tā liela lielījās.
99 [Dzelzavas Md].

54058.

Mums izgaisa Jāņa māte
Pašā Jāņu vakarā.
Paņemsim grābeklīt',
Meklēsim Jāņa māti.
Vai tā mūsu Jāņa māte,
Guļ kūtī paslieksnī?
190 [Kokneses Rg].

54059.

Nikam nav taidas sīvas,
Kaida sīva Juoneišam:
Zamorskuom lyupeņuom.
(Ar?) Pītera daguneņi.
551 [Ludza Ldz apr.].

54060.

No tālienes es pazinu;.
Kuŗa bija Jāņu māte:
Līdz zemīti mēļi svārki,
Zeltītāme maliņāme.
129 [Gudenieku Azp].

54061.

Resna resna Jāņam sieva,
Dzelzu stīpām sastīpāta;
Lūza nagla, trūka stīpa,
Nu ir sieva augšupēdu;
Nu, Jānīt, tava vaļa,
Nu tavā rociņā!
211 [Ļaudonas Md].

54062.

Sidrabiņa saule lēca
Pašā Jāņu vakarā,
Jāņu māte naudu skaita,
Uz akmeņa sēdēdama.
184 [Ķēču Rg].

54063.

Tūļa tūļa ne māršiņa
Mana brāļa līgaviņa:
Kā tūļiņa tūļājās
Pašā Jāņa vakarā.
350 [Ropažu Rg].

- 171 -

54064.

Visi saka, visi saka:
Jāņu māte, Jāņu māte!
Vai tādēļ Jāņu māte,
Kad man kupla brunču priekša?
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu