SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

n) Daudzina Jāni dažādos svētku brīžos

32901.

Ai Jānīti, ai Jānīti,
Ko tu laba mums atnesi?
Puišiem tukšas alus kannas,
Meitām ziedu vainadziņus.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32902.

Ai Jānīti, Dieva dēls,
Ko tu vedi vezumā?
Meitām vedu zīļu rotu,
Puišiem cauņu cepurītes.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

1. Jānīts brauca Jāņa nakti
Šķindēdamis, žvadzēdams.
Ai Jānīti, Dieva dēls,
Kas tavē vezmiņē?
Puišiem caunas cepurītes,
Meitām spangu vaiņaciņi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Tu Jānīti, Dieva dēls,
Ko tu vedi vezumā?
- Meitām vedu zelta kroņus,
Puišiem caunu cepurītes.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

32903.

Ai Jānīti, Dieva dēli,
Ko tu vedi vezumā?
- Meitām vedu zīžu rotu,
Ko Jānīti izpuškot.
10 [Dolē (Doles pag. Rg)].

32904.

Vai Jānīti, Dieva dēls,
Tavu augstu kumeliņu!
Gana augsti mežu gali,
Vēl cepure pāri stāv.
2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

- 146 -

1. Vai Jānīti, Dieva dēls,
Tavu gaŗu augumiņu!
Gana gaŗi tie mežiņi,
Vēl galviņa pāri stāv.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32905.

Ai Jānīti, Dieva dēls,
Tavu augstu kumeliņu!
Caur mežiem pieši spīd,
Meža galos cepurīte.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

32906.

Ai Jānīti, Dieva dēls,
Tavu daiļu kumeliņu!
Zīdes deķis, zelta segli,
Sudrabiņa iemauktiņi.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

32907.

Vai Jānīti, Dieva dēls,
Tavu kuplu cepurīti!
Apakš tavas cepurītes
Auga mani mieži rudzi.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

32908.

Vai Jānīti, Dieva dēls,
Tavu kuplu cepurīti!
Visi meži ēnejāsi
Apukš tavu cepurīti.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32909.

Vai Jānīti, Dieva dēls,
Tavu platu cepurīti!
Visa plata pasaulīte
Apakš tavas cepurītes.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

32910.

Atīt Juon'eits par kal'n'eņu
Boltu zīdu vaiņukā,
Boltu zīdu vaiņukā,
Tur sīreņu t'eikl'eņā.
Kas Juon'eiti pal'eiguos,
Tam īdūs sīra, pīna.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

32911.

Atjāj Dievis vakarā, -
Kur likš' Dieva kumeliņu?
Liksim rožu dārziņā,
Siesim ķēžu pavadā.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

1. Dievs atjāja vakarā, -
Kur liks Dieva kumeliņu?
Siesim vaŗa vadelēs,
Laisim rožu dārziņā.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

2. Dievs atjāja vakarā,
Kur es Dieva zirgu likšu?
Siešu šķēžupavadē,
Vedīš mēļu dārziņē.
224 [Kabilē (Kld)].

3. Tumsiņāi Dievs atjāja,
Kur liks Dieva kumeliņu?
Izjāj, māsa pieguļāi,
Laid ābeļu dārziņāi!
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

32912.

Atjāj Jānis Jāņu nakti
Appuškotu kumeliņu.
Tec, māsiņa, atcel vārtus,
Lai jāj Jānis sētiņā!
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

1. Deviņš stāv aiz vārtiem
Apseglotu kumeliņu.
Tec, māsiņ, atver vārtus,
Laid Dieviņu sētiņā!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Tec, māsiņa, atcel vārtus,
Lai jāj Jānis sētiņā,
Lai jāj Jānis sētiņā
Appuškotu kumeliņu!
Nu iejāja sētiņā
Appuškotu kumeliņu.
Puškojat visas malas,
Vedat Jāni istabā!
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

32913.

Dieviņš gāja pa celiņu
Pašā Jāņa vakarā,
Balts spieķītis rociņā,
Balti svārki mugurā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32914.

Domājām, gādājām,
Kur mēs Jāni guldīsam:
Klētī odi, namā dūmi,
Kambarī pienu kāsa.
Stallī Jāni guldīsam
Pie bēriem kumelīem,
Pie bēriem kumeļiem
Āboliņa cisiņās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 147 -

1. Dūmuojam, guoduojam,
Kur Juon'eiti gul'deisim:
Kl'ētī ūdi, nomā deumi,
Ustobā blusys kūd'e.
Gul'deisim pakl'ētī,
Tur Juon'eits maigi guļ,
Tur Juon'eits maigi guļ
Ar jaunū l'eigav'eņu.
422 [Līvānu pag. D].

2. Domājati, gādājati,
Kur Jānīti glabāsim:
Pirtī dūmi, namā odi, -
Klēts priekšāi, lieviņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3. Kur Jānīti guldīsim
Jāņa dienas vakarā?
Rijā dūmi, kūtī mēsli,
Pagalmā auksti vēji.
Klētī Jāni guldīsim
Āboliņa cisiņās.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

32915.

Eita, ļaudis , skataities,
Kādi ērmi laukā bij:
Tur Jānītis bungas sit
Vārtu staba galiņā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

32916.

Es redzēju Jāņa tēvu
Pa ozolu rotājot,
Pa ozolu rotājot,
Jāņa bērnus lūkojot.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32917.

Gana klusu Jānīts nāca,
Tik pat klusu nevarēja:
No kumeļa nolecot,
Visi pieši noskanēja.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

32918.

Jāņa diena, Jāņa diena,
Šis pats Jāņa vakariņš,
Pats Jānītis danci veda
Apkārt kuplu ozoliņu.
216 [Ventspilī].

32919.

Jāņu diena svēta diena
Aiz visām dieniņām:
Jāņu dienu Dieva dēls
Saules meitu sveicināja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

32920.

Jānīšam labi zirgi,
Tas mācēja radzināt,
Tas mācēja radzināt
Ar sudraba ganeklīti.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

32921.

Jānīšam treju vārtu,
Visi treji aizpuškoti.
Pa vieniem gani dzina,
Pa otriem pieguļnieki,
Pa trešiem Jāņa bērni,
Jāņa zāles lasīdami.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

32922.

Jānītim treji vārti,
Visi treji appuškoti.
Pa vieniem gani nāca,
Pa otriem pieguļnieki,
Pa trešiem Jāņu bērni
No maliņu maliņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32923.

Jānīšam treju vartu,
Visi treji appuškoti.
Pa vieniem gani dzina,
Pa otriem pieguļnieki,
Pa trešiem Jānīts nāca
Ar saviem bērniņiem.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32924.

Jānīts alu padarīja
Saldu saldu, gardu gardu.
Pats Jānītis apsadzēra
Sava salda alutiņa.
Kur Jānīti guldīsim,
Alutiņa piedzērušu?
Apīnīšu dārziņā,
Zem apīņu lapiņām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Kur Jānīti guldīsem,
Salda alus piedzērušu?
Guldām rožu dārziņā
Zem rozīšu lapiņām;
Kliņgerītes, dievkociņus,
Tos liksem pagalvē.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

- 148 -

32925.

Jānis brēca, Jānis sauca,
Jāņa bērni izklīduši.
Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Sasauc savus Jāņa bērnus!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32926.

Jānis brēca, Jānis sauca,
Jānim bērni pazuduši,
Jānim bērni pazuduši
Lielajās papardēs.
Nebrēc, Jāni, nesauc, Jāni,
Tavi bērni sētiņā!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

32927.

Jānīts gāja sienu pļaut,
Trīs kažoki mugurē;
Nenopļāva gaiļam nastu,
Ne kazai kumosiņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32928.

Jānīts jāja gad' apkārti,
Nu atjāja šovakar,
Nu atjāja šovakar
Noplīsušu mētelīti.
Ņemat, meitas, rožu ziedus,
Lāpāt Jāņa mētelīti,
Lāpāt Jāņa mētelīti,
Puškojat cepurīti!
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

1. Jānīts jāja gad' apkārt,
Atjāj Jāņa vakarā,
Atjāj Jāņa vakarā
Noplīsušu mētelīti.
Plūcat, meitas, dadžu lapas,
Lāpāt Jāņa mētelīti!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32929.

Jānīts jāja melnu zirgu
Ar sudraba lāsītēm,
Ar sudraba lāsītēm,
Zeltotiem iemauktiem.
238 [Lielaucē (Lielauces pag. Jg)].

32930.

Jānīts jāja mellu zirgu
Ar sudraba lāsītēm.
Vai Jānīša paša bija,
Vai no Dieva tapināts?
226 [Kandavā (Tl)].

32931.

Jānīts jāja zvirgzdu tiltu
Ar spangaiņu kumeliņu;
Rīb tiltiņis, skan iemaukti,
Dreb Jānīša kumeliņš.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

1. Dieviņš brauca niedres tiltu
Ābolainu kumeliņu;
Trīc tiltiņš, šķind iemaukti,
Dreb Dieviņa kumeliņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 188 [(?)], 267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

2. Dieviņš brauce par tiltiņu
Ar spangaiņu kumeliņu;
Speŗ pērkonis, rīb tiltiņis,
Drebē Dieva kumeliņis.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Dieviņš jāja zvirgzdu tiltu
Ar spangainu kumeliņu.
Sper, pērkon, zvirgzdu tiltu,
Drauvē Dieva kumeliņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32932.

Jānīts jāja visu gadu,
Atjāj Jāņu vakarā,
Atjāj Jāņu vakarā,
Pašā zāļu laiciņā.
216 [Ventspilī].

32933.

Jānis jāja visu gadu
Ķenkaraiņu kumeliņu;
Atjāj Jāņa vakarā
Nosukātu, noglaudītu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Visu gadu Jānīts jāja
Ar pinkainu kumeliņu;
Nu atjāja šovakaru
Ar barotu kumeliņu,
Dunēj' zeme atjājot,
Skanēj' pieši nolecot.
292 [Gliebavā (Lietuvā)].

32934.

Jānīts kannu sadauzīja,
Uz akmiņa sēdēdams;
Dieva dēls sastīpoja
Sudrabiņa stīpiņām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Jānīts kannu sadauzīja,
Alutiņa pasadzērs;
Pēterīts salasīja
Pa vienam gabalam,
Pēterīts sastīpāja
Ar ozola stīpiņām.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

- 149 -

2. Jānīts kannu sadauzīja
Pašā Jāņa vakarā;
Pēterītis gudris vīrs,
Tas mācēja sastīpot
Ar sudraba stīpiņām,
Ar dimanta nagliņām.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

32935.

Jānīts nāca par gadiņu
Savu bērnu aplūkot,
Ir ēduši, ir dzēruši,
Ir no Dieva veselība.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

32936.

Jānīts nāca par gadiņu
Savus bērnus apraudzīt,
Ko tie ēda, ko tie dzēra,
Ko iesēja druviņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Reiz par gadu Jānīts nāca
Savus bērnus aplūkot,
Ko tie ēda, ko tie dzēra,
Ko tie sēja tīrumā.
Maizi ēda, alu dzēra,
Kviešus sēja tīrumā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32937.

Jānīts nāca par gadskārtu
Savu bērnu apraudzīt,
Ko tie ēda , ko tie dzēra
Pašā Jāņa vakarā.
Vecu rudzu maizi ēda,
Vecu miežu alu dzēra.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

1. Trīsdeviņas valstis jāja
Jānīts Jāņu vakarā
Jāņa bērnus aplūkot,
Vai tiem ēsti vai tiem dzerti,
Vai tiem ēsti, vai tiem dzerti
Jāņa dienas vakarā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

32938.

Jānīts nāca par gadskārtu
Savu bērnu apraudzīt,
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 424 [Barkavas pag. Rz].

1. Jānīts nāca par gadskārtu
Savu bērnu apraudzīt,
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja.
I tie ēda, i tie dzēra,
I Jānīti daudzināja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32939.

Jānīts savu kumeliņu
Jūriņāi peldināja,
Pats sēdēja kalniņā,
Zelta groži rociņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32940.

Jānīts sēd ozolā,
Zelta kokles koklēdams.
Kāp, Jānīti, no ozola,
Nāc manā sētiņā,
Nāc manā sētiņā,
Koklē savas zelta kokles!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32941.

Jānīts tiltu uztaisīja
No veciem dāldeŗiem;
Jāņa bērni pāri gāja,
Naudai rakstus skaitīdami.
226 [Kandavā (Tl)].

32942.

Jau vakar Jāņu diena
No Vāczemes izlīgoja,
Simtiņš bēru kumeliņu,
Divi simti jājējiņu.
Uz tiltiņa sajājuši,
Tiltam grīdu ielauzuši.
Jānīšami apmirkuši
Sudrabiņa kamzoliņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Es tev lūdzu, bāleliņ,
Piepļaun zaļa āboliņa,
Ko ēdīs Jāņa zirgi,
Gaŗu ceļu tecēdami!
Rīgā ēda brokastiņas,
Koknesēi launadziņu,
Bērzonē vakariņas,
Še naksniņu pārgulēja,
Še locīja kumeliņus
Pa Bērzones tīrumiem.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 150 -

2. Jau vakar Jāņa bērni
No Vāczemes izlīgoja,
Simtiņš bēru kumeliņu,
Divi simti jājējiņu.
Rīgā nakti pārgulējši,
Cēsīs tura brokastiņas;
Vestienā iejājuši,
Kumeliņus ēdināja;
Bērzonē tirgu tura,
Sajājuši uz tiltiņa,
Ielauzuši tiltam grīdu.
Tur dancina kumeliņus,
Tur apmirka Jānīšam
Sudrabiņa kamzoliņi,
Sudrabiņa kamzoliņi
Raibajiemi ielokiem.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32943.

Jauni puiši, bandinieki,
Netur skaistu zābuciņu;
Jānīts sēdi kalniņā,
Tam ir skaisti zābuciņi.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

32944.

Kad es būtu tik bagāta
Kā Jānītis šovakar:
Līdz zemei brūni svārki,
Līdz ceļiem sudrabiņš.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

32945.

Kam tā muiža kalniņā,
Kam tie vārti lejiņā?
Jāņam muiža kalniņā,
Laimei vārti lejiņā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32946.

Kas mirdzēja, kas vizēja
Viņā lauka galiņāi?
Jānīts savus zelta svārkus
Vējiņāi vēsināja.
40-1 (Antiņc.).

32947.

Kas spīdēja, kas mirdzēja
Augsta kalna galiņāji?
Jānīts kala kumeliņu
Ar sudraba pakaviem.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

32948.

Kas tik dikti buldurēja
Jāņa kalna galiņā?
Jānīts cēla Jāņa galdu,
Jāņa sierus sakapāja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

32949.

Klausies, Jānīti,
Kur tevi daudzina:
Ozolu mežā,
Tur tevi daudzina,
Tur tevi daudzina,
Kronīšus pinot.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

32950.

Klausies, Jānīti,
Kur tevi daudzina
Pa ežu ežām,
Pa ceļu ceļiem.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

32951.

Ko, Jānīti, tu darīji
Visu dienu aplokā?
Meitām pinu zīļu kroņus,
Puišiem cauņu cepurītes.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)], 2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

32952.

Kupla liepa uzauguse
Jāņa kalna galiņā,
Tur Jānītis apsegloja
Ābulainu kumeliņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32953.

Lēni lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā,
Lai vējiņš nenorāva
Zaļa zīda mētelīti.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32954.

Lēnu lēnu Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņāi,
Netraucēja ievas ziedu,
Ne arāja kumeliņa.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

32955.

Līgo Dievis ar pērkoni,
Es ar savu bāleliņu.
Tev, Dieviņ, visa zeme,
Man tas viens bāleliņš.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

- 151 -

32956.

Līgo, Jāni, atdod ķēvi
Ar visiem iemauktiem,
Lai es jāju precībās
Pēteŗ mātes dēliņam.
18 (Kliģenē).

32957.

Līgo, Jānīti,
Zilgalvīti!
Zila tava galviņa
Kā rudzu puķīte.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32958.

Par gadiņu Jānīts nāca, -
Kur Jānīti guldīsim?
Pieklētī, lievenī,
Tur mēs viņu guldīsim.
Āboliņa cisas nesu,
Rožu klāju paladziņu,
Rožu klāju paladziņu,
Magoniņu sagšu sedžu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Ai Jānīti, Dieva dēls,
Kur mēs tevi guldīsim?
Klētspriekšā, pabērzē,
Sudrabiņa šūpulī.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Jānīšam cisas taisu
No visām zālītēm:
Paparkstiņas, madariņas,
Āboliņa, dedestiņa;
Vēl smildziņa kalniņā,
To paliku pagalvī,
Pāva spalvu spilventiņu,
Linu ziedu paladziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3. Jānīts nāca, Jānīts nāca,
Kur Jānīti guldīsam?
Vedīsam klētiņāi
Uz tiem dreļļu palagiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32959.

Piesēja Jānīti
Pie zaļa ozola
Deviņas olektis
Sarkanas bantes.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

1. Piesēju Jāni
Pie zaļa ozola
Deviņas olektis
Sarkanu banti.
Sanāciet, Jāņu bērni,
Atsieniet Jāni,
Atsieniet Jāni
No zaļaozola!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

32960.

Plūcam zāles , raujam zāles,
Taisām vietu Jānīšam:
Jānīšami galva sāp,
Visu nakti līgojot.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32961.

Plūciet, meitas, mīkstas zāles,
Taisiet vietu Jānīšam:
Jānīšam galva sāp,
Uz akmeņa nogulēta.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Plūciet zāles, raujiet zāles,
Taisiet gultu Jānīšam:
Jānīšam galvu spieda,
Uz akmeņa gulēdam.
301 [Paskavā(?)].

32962.

Sagriežam Jāņam galvu
Ar ozola klūdziņām,
Ka tas alu nedarīja,
Savu dienu gaidīdams.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32963.

Zāļu dienas vakarā
Pērkons Jāni stipri rāja,
Kam tas nāca tautiņās
Nepuškotu cepurīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32964.

Sak' Jānīti pazudušu,
Mēs Jānīti atradām,
Mēs Jānīti atradām
Paparkstīšu krūmiņā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Sak' Jānīti pazudušu,
Mēs Jānīti dabūjām,
Mēs Jānīti dabūjām,
Pagalmiņu slaucīdami,
Pagalmiņu slaucīdami,
Ozoliņa krūmiņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

- 152 -

32965.

Še jāj, Jānīti,
Še guli nakti,
Neguli Rīgā,
Ne Jelgavā!
Rīgā bija zagļu ļaudis,
Jelgavā krāpenieki,
Nozags tavu kumeliņu,
Izvilks tavu mētelīti.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Kur gulēji, Jānīti,
Atjādams?
Vai gulēji Rīgā,
Vai Jelgavā?
Rīgā tādi zirgu zagļi,
Nozags tavu kumeliņu;
Jelgavā drānu zagļi,
Nozags tavu mētelīti.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32966.

Še jāj, Jānīti,
Še guli nakti!
Pakāršu mēteli
Pie vārtu staba.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

32967.

Tu Jānīti, Dieva dēls,
Ko pa mežu buldurēji?
- Meitām taisu liepu galdu
Jāņu nakti sieru kult.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Ko, Jānīti, klauvējies
Viņā meža maliņā?
- Meitām taisu liepu galdu
Jāņu nakti sieru siet.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32968.

Visu gadu Jānis jāja,
Atjāj Jāņu vakariņu,
Atjāj Jāņa vakariņu
Ābulaiņu kumeliņu.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

1. Visu gadu Jānis brauca,
Nu atbrauca šovakar,
Nu atbrauca šovakar
Dzeltenbaltu kumeliņu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

32969.

Visu gadu Jānis jāja,
Atjāj Jāņa vakarā.
Ne meijiņas apstādītas,
Ne dobītes izravētas.
226 [Kandavā (Tl)].

32970.

Visu gadu Jānīts jāja,
Nu atjāja šovakar,
Rībēj' zeme atjājot,
Skanēj' pieši nolecot.
10 [Dolē (Doles pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Visu gadu Jānis brauca,
Nu atbrauca šovakar,
Nu atbrauca šovakar
Šķindēdams, žvākstēdams.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

32971.

Visu gadu Jānīts nāca,
Nu atnāca šovakar,
Nu atnāca šovakar,
Kad Jānīti daudzināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

53857.

Ai Jānīti, ai Jānīti,
Nuv tu būsi nabagā:
Nuv mēs tavas santa bikses
Sloksniņām dalīsam.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53858.

Ai Juoneiti zīdaineiti, leigū leigū!
Šūgod agras zemeneites, leigū,
Moksoj vīna skuoba ūga, leigū leigū!
Dyvu dīnu struoduojumu, leigū leigū!
Pagaidīti, kuorumlaižas, leigū leigū !
Lai nuok ūgys soldumāji, leigū leigū!
236 [Līvānu D].

53859.

Atjāj Jānis vakarā
Ābolainu kumeliņu;
Nelaiž māsas pieguļā,
Laiž ābolu dārziņā.
270 [Mežotnes B].

53860.

Atnesam Jāņa tēvam
Dižen raibas Jāņu zāles:
Trejdeviņi kaudžu vietas
Sarkanā āboliņa.
110 [Ērgļu C].

- 153 -

53861.

Citi vīri klusu nāca,
Jānīts nāca grabēdams;
Jāņa māte man stāstīja:
Jāņam tāsu vēderiņš.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

53862.

Diedziņiem šķeterēju,
Man nebija dzīpariņa.
Es ieaužu suņuburkšus
Pašā Jāņa vakarā;
Raibi visi Jāņa galdi,
Raibas visas Jāņa gultas.
230 [Liezeres Md].

53863.

Dieviņš gāja pa celiņu
Pašā Jāņu vakarā.
Balti svārki mugurā,
Zelta niedra rociņā.
546 [Kuldīga Kld apr.].

53864.

Domājām, gudrojām,
Kur Jānīti guldīsim:
Namā dūmi, klētī odi,
Ustubā masaliņas.
Paklēti guldīsam
Sudrabiņa spilvenos.
211 [Ļaudonas Md].

53865.

Domājām, gādājām,
Kur mēs Jāni guldīsam:
Sētmalā dadžu krūms,
Tur mēs viņu guldīsam.
466 [Vārkavas D].

53866.

Eita, ļaudis, skatīties
Kādi ērmi laukā bija:
Tur Jānītis bungas sita
Vārtu staba galiņā.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53867.

Es aizdzinu Jāņa rītu
Tālajās ganībās;
Es atradu zobentiņu,
Kur Jānītis jostu joza.
261 [Mēdzūlas Md].

53868.

Es atradu Jāņa nakti
Laukā skaistu kumeliņu;
Tas nebija kumeliņš,
Tas bij mans bāleliņš(?).
358 [Rugāju Abr].

53869.

Es pazinu īsto Jāni
Lielā tautu pulciņā:
Ozolkronis galviņā,
Siera ripa padusē;
Siera ripa padusē,
Alus kanna rociņā.
605 [Skolas].

53870.

Es redzēju Jāņu tēvu
Trīs stūŗiem cepurīti:
Tai vienā suņi rēja,
Tai otrā zaķi skrēja,
Tai trešajā stūrītī
Medinieki briežus šāva.
108 [Engures Tk].

53871.

Es redzēju klibo vilku, līgo,
Gar pakalnu klibojot;
Tas nebija klibais vilks,
Tas bij mūsu Jāņu tēvs.
405 [Smiltenes Vlk].

53872.

Es skatos, es raugos,
Kur palika Jāņa tēvs;
Jāņa tēvs kambarī,
Samta bikses mugurā.
416 [Strazdes (Tl)].

1. Es skatos, es raugos,
Kur palika Jāņu māte;
Jāņu māte pavidzēja,
Samta kleite mugurā.
416 [Strazdes (Tl)].

53873.

Gana klusi Jānīts nāca,
Tikpat klusi nevarēj';
No kumeļa nolecot,
Pieši vien noskanēj'.
344 [Rembates Rg].

53874.

Gulēt gāju, čučēt gāju
Zem resnā ozoliņa,
Lai aug mani dēli, meitas
Kā resnie ozoliņi.
235 [Litenes Md].

- 154 -

53875.

Iestādiju ozoliņu
Jāņu tēva pagalmā;
Kad es nākšu citu gadu,
Tur es kāršu vainadziņu.
373 [Sarkaņu Md].

53876.

Jānis kāpa ozolā,
Jāņa berni pazarē;
Jāņa bērni pazarē,
Jāņa tēvu godināja.
464 [Vānes Tk].

53877.

Jānis nāca pa vārtiemi
Noplīsušu mantelīt'.
Plūcat, meitas, dadžu lapas,
Lāpāt Jānim mantelīt'.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

53878.

Jānis sauca, Jānis brēca,
Jānim svārki noplīsuš'.
Metat, meitas, sīku naudu,
Jānim svārkus nopērkat.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

53879.

Jānis sauca, Jānis brēca:
Kalējam smēde deg.
Nesauc, Jāni, nebrēc, Jāni,
Kalējs šķīla uguntiņu.
398 [Skrundas Kld].

53880.

Jānis pūta vara tauri, līgo
Jānīts!
Vārtu staba galiņā, līgo līgo!
Kas tur spīde, kas zvidzēja, līgo
Jānīts!
Viņa meža maliņā? līgo!
Tur spīdēja tur zvidzēja, ligo
Jānīti!
Vecas meitas dvēselīt(e), līgo līgo!
23 [Ārlavas Tl].

53881.

Jānīšam, brālīšam,
Piecas skādes vasarā,
Pirmo bērnu vilks aiznesa,
Otro zaķis nospārdīja,
Sievu ņēmu, tā nomira,
Ķēvi pirku, tā nosprāga.
Pirti kūru, tā nodega
Pašā Jāņu vakarā.
3 [Adulienas Md].

1. Jānīšam, brālīšam
Sešas bēdas vasarā:
Pirti kūra, tā nodega,
Zirgu pirka, tas nosprāga,
Sienu pļāva, tas sapuva,
Sievu ņēma, tā nomira,
Pirmo bērnu vilks apēda,
Otro pats nogulēja.
241 [Lubānas Md].

53882.

Jānīšam, brālīšam,
četras bēdas vasarā:
Zirgu pirka, tas nosprāga,
Sievu ņēma, tā nenāca,
Bodē pirkti kamzolīši,
Tie sadega pieguļāji.
Pašā Jāņu vakarā
Zaķi auzas apēduši.
Kaimiņos vaļniekam
Smuki brūni kuceniņi,
Tur varēs izaudzēti
Sevim bēru kumeliņu.
čiganam, Kristapam,
Smuka maza meitenīti,
Tur varēs izaudzēt
Sevim daiļu līgaviņu.
296 [Ozolnieku Jg].

53883.

Jānīšami, brālīšami, līgo
līgo!
Liela skāde notikusi: līgo !
Pašā Jāņu vakarā līgo līgo!
Cūka bikses saplēsusi, līgo!
248 [Mālpils Rg].

53884.

Jānīšam, brālīšam,
Liela skāde notikusi
Pašā Zāļu vakarā
Jāņam āzi vilks aiznesa.
241 [Lubānas Md].

53885.

Jānīšam, brālīšam,
Liela skāde notikusi:
Vilciņš kazu saplosījis
Pašā Jāņu vakarā.
15 [Alūksnes Vlk].

53886.

Juonēšam, bruolēšam,
Lela skuode nūtikus':
Coukas sīnu apāduš,
Teļi pļavu izrokuš.
44 [Bebrenes Il].

- 155 -

53887.

Jānīšam, brālīšam,
Trīs celiņi galvā šķirti:
Vienā daļā gani gana,
Otrā daļā pieguļnieki,
Trešajā stariņā,
Tur Jānīša malku cērt.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

53888.

Jānīšam zelta josta,
Sudrabiņa zobentiņš;
Mirdz jostiņa, spīd zobenis'
Pa vārtiemi iejājot.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

53889.

Juineišami bolta mute, leigū leigū!
Kas tū boltu balynuoja. leigū leigū!
Juoņa muote balyunuoja, leigū leigū!
Juoņa dīnys vokorāji, leigū
leigū!
236 [Līvānu D].

53890.

Jānīts kliedz, Jānīts brēca
Dziļas upes dibenāji,
Eita, puiši, eita, meitas,
Velciet Jāni maliņāji;
Izvilkuši maliņāji,
Kaltējiet saulītē;
Izkaltējiet saulīte,
Dodiet siera gabaliņu.
605 [Skolas].

53891.

Jānīt, brālīt, netec kājām,
Kumeļš stallī baltām kājām;
Zobens klētī sudraba vadzī.
605 [Skolas].

53892.

Jānīt, tavu skaistumiņu,
Pašā Jāņu vakarā:
Zīda svārki, samta bikses
Līdz pašam vecumam.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53893.

Jānītim bij vaŗa taure,
Man bij dziesmu vācelīte;
Jānīts pūta vaŗa tauri,
Es dziesmiņu nodziedāju.
417 [Struteles Tk].

53894.

Juoneits beja, Juoneits beja,
Kas Juoneiša nazynova?
Juoneišam sēņu sveita,
Baraviku capureitja.
143 [Jāsmuižas D].

53895.

Jānīts kala kumeliņu
Zeltītiem pakaviem;
Tis varēja timsā jāt,
Kā pie dienas saulītē.
127 [Grostonas Md].

53896.

Jānīts savu kumeliņu
Uz akmeņa kaldināja;
Lai nedzēra rāvūdeni,
Lai nerūsa pakaviņi.
572 [Tukums Tk apr.].

53897.

Jāņam zirgi nokusuši, līgo!
Gaŗu ceļu tecēdami; līgo!
Rīge ēde brokastiņu, līgo!
Pilsbergaje vakariņas, līgo!
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

53898.

Jānis kāpa sausā lazdā
Smalku riekstu lūkoties;
Lūza lazda, krita Jānis,
Biksas plīsa plirkšēdamas.
52 [Bikstu Tk].

53899.

Juoņi, bruoli, ūzuleņ,
Kū tei tova muotja dora?
Zam ūzula krāslu roksta,
Nu Dīveņa gosta gaida.
143 [Jāsmuižas D].

53900.

Jāni Jāni, ko tu skumsti,
Pašā Jāņu vakarā?
Ne tu dziedi, ne runā,
Domādams vien staigā.
241 [Lubānas Md].

53901.

Jāni Jāni, kur tu brauksi?
Kazīnām žagariņus.
Pārved mani misturīti
Biezu putru dunkurēt.
282 [Nīcas Lp].

- 156 -

53902.

Jānīšami jostu mestu
Deviņiemi dzīpariem;
Jānīts manas vista gana
Jāņu nakti pieguļā.
605 [Skolas].

53903.

Juonīšam taidi znūti,
Kai lasīti salasīti:
Ščukalāns, Ņukalāns,
Mežgaliņu ūzuliņš.
465 [Varakļānu Rz].

53904.

Jānīts bija piedzēries
Pašā Jāņu vakarā.
Ņemšu bērza pagalīti,
Pārmācīšu es Jānīti.
378 [Seces Jk].

53905.

Juoneits guoja gūvu slauktu,
I spaneiti sadauzēja;
Svāta Muora pakaļ guoja,
Solasēja pa vīnami galdiņam,
Dīva dālsi apsteipuoja
Ai sudobra steipjanisi.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

53906.

Juoneits kuopja kalneņā,
Bite kūdja kuojeņā;
Juoneits kuopja ūzulā,
Bite kūdja puponā.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

53907.

Juonīts kuopja ūzulā, leigū!
Bite kūde puponā, trala la la!
Juonīts guļ kalniņā,
Juoņa bārni lejiņā, leigū!
170 [Kapiņu D].

53908.

Juoneits sēd kalneņā, leigū
leigū!
Juoņa bārni lejeņā, leigū!
Juoneits kolnu sataisēja, leigū leigū!
Juoņa bārni rušynova, leigū!
143 [Jāsmuižas D].

53909.

Juoneits sēd kalniņā, rūtū
rūtū!
Juoņa bārni lejiņā; rūtū
rūtū!
Juoneits sēd zuobokūs, rūtū
rūtū!
Juoņa bārni kadakūs, rūtū
rūtū!
143 [Jāsmuižas D].

1. Juoneits sjād kaļnenā,
Juoņa bārni lejeņā;
Pats Juoneits zuobokūs,
Juoņa bārni kūrpeitjās.
466 [Vārkavas D].

53910.

Jānīts kliedza aiz kalniņa,
Pakalnītē stāvēdams;
Vienā rokā alus kanna,
Otrā zelta biķerīts.
405 [Smiltenes Vlk].

53911.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca,
Kalninā stāvēdams;
Jānīšam, brālīšam,
Kumeliņi pazuduši.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53912.

Jānīšam, brālīšam,
Trejai svārku mugurā:
Vieni zaļi, otri raibi,
Trešie lietus pelēkuma.
219 [Lestenes Tk].

53913.

Juonīts lobs, Juonīts lobs,
Vinciniņš vēl lobuoks;
Juonits lobs pagulēt,
Vinciniņš lobs parunuot.
168 [Kalupes D].

53914.

Jānīšam raibi svārki, līgo līgo!
Appuškota cepurīte.
109 [Ērķemes Vlk].

53915.

Jānīts pūta vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams;
Kad nebija vaŗa taures,
Pūš vecā zābakā.
192 [Kosas C].

53916.

Jānīts sita vaŗa bungu
Vārtu stabu galīnā,
Lai sanāca Jāņa bērni,
Lai atnesa Jāņu zāles;
Lai atnesa Jāņu zāles,
Lai Jānīti daudzināja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 157 -

53917.

Jānīts savus Jāņa bērnus
Ābolā saguldīja;
Izaust gaisma, uzlec saule,
Ceļas visi līgodami.
127 [Grostonas Md].

53918.

Jānīts stāvi kalniņāji -
līgo!
Greiži acis bolīdams - līgo!
605 [Skolas].

53919.

Jānīts sēd kalnīnā,
Zelta pieši kājīnā;
Nāc, Jānīti, lejīnā
Ar sirmo kumelīnu.
254 [Mārsnēnu C].

53920.

Jānīts sēž ozolā,
Jāņa bērni pazarēs;
Nāc, Jānīti, no ozola,
Svētīsim Jāņu dienu!
192 [Kosas C].

53921.

Jāņa bērni danci veda
Apkārt kuplu ozoliņu;
Jānīts sēdēj'ozolā,
Jāņa bērni pazaros.
416 [Strazdes (Tl)].

53922.

Jāņa māte bēdājās,
Kur glabāt sav' dēliņu.
Klētī lika, žurkas krimta,
Skapī lika, sapelēja.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53923.

Jānīts nāca, Jānīts nāca,
Kur Jānīti guldīsim?
Klētiņāji guldīsim,
Mīkstās liepu lapiņās;
Mīkstās liepu lapiņās,
Smalkos linu palagos.
344 [Rembates Rg].

53924.

Jāņa māte bēdājās,
Kur Jānīti guldīšot.
Klētī odi, rijā dūmi,
Pirtē meitai bērns nomiris.
605 [Skolas].

53925.

Juoņa Sāta izpuškuota
Zylajom pučeitem;
Juoņa bārni sameidēja
Dubļajom kuojeņom.
326 [Preiļu D].

53926.

Jāņu tēvam gaŗa bārda
Kā aitai villainīte;
Jāņu māte saskaitās,
Teicās veci plucināt.
184 [Ķēču Rg].

53927.

Jāņa tēvs bēdājāsi:
Kur būs ņemt pelu mais'?
Jāņu meitām lieli pupi,
Tie būs labi pelu maisi.
347 [Rendas Kld].

53928.

Jāņa tēvs tūļājās
Bez biksēm kambarī;
Bezkaunīgi Jāņa bērni
Zilās bikses nozaguši.
108 [Engures Tk].

53929.

Jāņu tēvs lielījās:
Stallī bēri kumelīni.
Es redzēju aizvakar
Kazu ar cūku ecēšās.
Cūka kvieca, kaza brēca,
Pats ar līdzi murkšķināj(a).
192 [Kosas C].

53930.

Jāņa tēvis lielījās: līgo
līgo!
Pieci bēri kumeliņi.
Kad nogāju apraudzīt:
Piecas utis pakausī.
298 [Pabažu Rg].

53931.

Kalējš kala pūra lādi
Pašu Jāņu vakariņu.
Kal, kalējis, ko kaldams,
Apkal brūtei pūra lādi!
Viņa dosi tos cimdiņus,
Kas pūriņa dibenā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53932.

Kas to teica, tas meloja:
Jāņa nakte silta bija.
Man nosala deguniņis,
Līgavai vaiga gali.
15 [Alūksnes Vlk].

- 158 -

53933.

Kas to teica, tas meloja:
Untenam nabadzība.
Pūdel' dega, vīnu dzēra
Rakstītēje biķerēje.
40 [Basu (Bases) Azp].

53934.

Kas iemauktus šķindināj(a)
Niedoliņa krūmiņe?
Jānis sēd krūmiņe,
Iemauktiņus šķindina.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53935.

Kas apvilka zalta steigu
Ap Juonēša ustubeņu?
Juoņa bārni apvilkuš(i),
Visu nakti leiguodami.
44 [Bebrenes Il].

53936.

Kas kalniņus, kas mežiņus
Jāņu nakti šķindināja?
Jāņa bērni šķindināja,
Jāņa tēvu gaidīdami.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

539371.

Kas tumšā vakarā
Plāvas, mežus skandenāja?
Jāņu bērni skandenāja,
Jāņu tēvu slavēdami.
192 [Kosas C].

53938.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jāņa tēva kambarī?
Jāņa tēva sidraba pogas,
Goda kārtes kamzolī.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53939.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jāņa kalna galiņā?
Jāņa tēva vācelīte
Zeltītām sloksnītēm.
512 [Zeltiņu Vlk].

53940.

Kas tur spīd, kas tur viz
Liela kunga kamburē?
Tur spīd viņa zvaigžņu deķis,
Ar sidrabu izrotāts.
413 [Stendes Tl].

53941.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jūŗiņas maliņā?
Jānīts savu kumeliņu
Jūŗiņā peldināja,
Zelta grožas rociņā.
15 [Alūksnes Vlk].

53942.

Kau' man būtu zili svārki,
Es darītu knipa knapa;
Jānīšam zili svārki,
Jānīts dara knipa knapa.
72 [Cesvaines Md].

53943.

Kaunīts kaunīts, Jāņa bērni,
Paši kliedza, paši brēca:
Paši kliedza, paši brēca,
Citus talkā neielūdza.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53944.

Klusāt veci, klusāt jauni,
Dievs ienāca istabā;
Dievs ienāca istabā,
Pašā Jāņa vakarā.
70 [Cēres Tl].

53945.

Kuo, Juoneiti, šur atskrēji,
Kuo tev šur vajadzēja?
Bryuverūs silču buca,
Tur (ir) tav mīļuokuo.
357 [Rudzētu D].

53946.

Kur, Jānīti, tu dzīvoji
Līdz šitam Jānīšam?
Vārtu staba maliņā,
Zem pelēka kamentiņa [akmentiņa?]
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

53947.

Lai bij skāde, kam bij skāde,
Jāņu tēvam, tam bij skāde:
Mieži laukā izvāļāti,
Apīns mietu pazaudējis.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53948.

Lai cik gaŗa Jāņu nakte,
Man dziesmiņu nepietrūka;
Man uzklāja Laimes māte
Dziesmu segu mugurā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 159 -

53949.

Lai jāj Jānis, kur jādams,
Šai vietā nakti guļ.
Šai vietā tīra maize,
Sudrabota saiminiece.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53950.

Līgo, Jāni, atdod ķēvi
Ar visām ecēšām;
Ar visām ecēšam,
Ar visiem iemauktiem.
286 [Nītaures Rg].

53951.

Līgo, Jānīti, atdod ķēvīti,
Ar visām ecēšām;
Jāņam goves, Jāņam aitas,
Jāņam bēri kumelīni.
192 [Kosas C].

53952.

Līgo, Jānīt, zilacīti,
Tavi bērni mellacīši!
604 [Dažādi iesūtītāji].

53953.

Līgo, saule, līgo bite, līgo!
Visu cauru vasariņu, līgo!
Man bij gaŗa šī dieniņa, līgo!
Kur vēl visa vasariņa, līgo!
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

53954.

Līgojat, līgotāji,
Nav vairs velna šai zemē
Mēs vakar launagā
Pašu velnu apēdām.
192 [Kosas C].

53955.

Leikas kuojas Juoneišam
Kai tam myusu byļukam.
Es soku: bvļa, uz klāvu,
Jis aiz golda myudīdams.
182 [Kaunatas Rz].

53956.

Lietiņš lija Jāņu nakti,
Lietiņš Jāņu vakarā;
Lietiņš (lija) Jāņu dienu
Sudrabiņa lāsītēm.
192 [Kosas C].

53957.

Muote Juoņam pīsacēja
Nakti nakuopt ūzulā;
Juonīts kuopa ūzulā,
Dundurs kūda pakaļā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

53958.

Nāburg' Jānis linus skulsta,
Kreiso kāju kustināj(a).
Kustin', Jancīt, labo kāju,
Tad tev labāk izdosies.
109 [Ērķemes Vlk].

53959.

Nesēd' vis, Jāņa tēv,
Bez zābaku istabā!
Šautīs tevi Jāņa bērni
Ar nātrām, dzeltenēm.
476 [Vecpiebalgas C].

53960.

No Jurģiem es atšķīru
Savu vīru vezumā,
Meitām vežu zīļu rotas,
Puišiem cauņu cepurītes.
48 [Bērzaunes Md].

53961.

Paldies saku māmiņai,
Ka Jānīti vārdu lika;
Jāņam svin vakariņu,
Kas nabaga Pēteram.
112 [Ezeres Kld].

53962.

Paldies saku tai māmiņai,
Kas Jānīti vārdā lika;
Nākš' atkal citu gadu
Tavu Jāni daudzināt.
99 [Dzelzavas Md].

53963.

Parādāt, sveši ļaudis,
Kuŗš īstais Jāņa tēvs?
Tas īstaisjāņa tēvs,
Sež galdiņa galiņā:
Linu kreklis mugurā
Ar pakula piedurknēm.
114 [Gaiķu Kld].

53964.

Visi ļaudis to teica:
Kaimiņ' saimnieks Jelgavā.
Vai tas nava kaimiņ' saimnieks,
Kas sēž galda galiņā?
Zīdu kreklis mugurā
Ar pakula piedurknēm.
70 [Cēres Tl].

- 160 -

53965.

Vaj tas bija Jāņa tēvs,
Kas sēž galda galiņā?
Slēžu kreklu mugurā
Pakuliņa piedurknēm.
70 [Cēres Tl].

53966.

Es redzēju Jāņa tēvu
Sēžam galda galiņā:
Lina kreklis mugurāji
Ar pakula piedurknēm.
112 [Ezeres Kld].

53967.

Es nopinu ozol' kroni
Pašā Jāņu vakarā;
To es došu Jāņu tēvam,
Lai aug mieži tīrumā.
560 [Rīga ].

53968.

Pērn bij Jāņi, šogad Jāņi,
Citu gadu vēl būs Jāņi;
Citu gadu mēs Jānīti
Līgodami līgosim.
132 [Ikšķiles Rg].

53969.

Pēr bij Jāņi, šogad Jāņi,
Citu gadu atkal Jāņi;
Tēvs bij Jānis, dēls bij Jānis,
Manam dēlam atkal Jānis.
270 [Mežotnes B].

53970.

Piķīts(?) sēd liepiņā,
Pelēkāmi austiņām.
Sit, piķīti, vaŗa bungas,
Lai skan visa pasaulīte.
241 [Lubānas Md].

53971.

Pieci kaķi arklu vilka, līgo!
Jānīts ara raudādamsi;
Ko tu raudi, mūs' Jānīti,
Mēs tev zirgu nopirksimi.
405 [Smiltenes Vlk].

53972.

Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Pie vartiem stāvēdams,
Lai sajāj tautu dēli
No maliņu maliņām.
603 [Lietuva].

53973.

Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams!
Jā tev nav vaŗa taures,
Pūt vecā zābakā!
150 [Jaunraunas C].

53974.

Rakstiet, meitas, rakstiet, meitas,
Jāņam zīļu karodziņu!
Izrakstījušas, izšuvušas,
Atdodiet Jānīšam!
127 [Grostonas Md].

53975.

Rūtu rūtu, Juoņa dīna,
Juoņam krakli bez pīrūtu!
Juoneits sēd kalneņā,
Juoņa bārni lejeņā.
Juoņs apguozja pupu garci,
Juoņa bārni salosēja.
170 [Kapiņu D].

53976.

Saule grieza zelta riņķi
Jāņu tēva pagalmā;
Jānīts danci ritināja
Zem kuplā ozoliņa.
127 [Grostonas Md].

53977.

Sit, Jānīti, vaŗa bungas
Vārtu staba galiņā;
No stabiņa nokrizdams,
Pats sasita savas bungas.
463 [Vandzenes Tl].

53978.

Sit, Jānīti, vaŗa bungas,
Sētas staba galiņā,
Lai trīc visa tautu zeme,
Lai dzird mani bāleniņi.422 [Svētciema (Sveiciema-Jaunsalacas) Vlm]
Tas Jānītis šovakar
Tek pie logu, tek pie duru:
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti pieminēja.
281 [Neretas Jk].

53980.

Tu, Juoneit, čorta bārns,
Tev tārauda dvēseleite;
Tu izruovi tū Aneiti
Caur šaurom durovom.
494 [Viļānu Rz].

- 161 -

53981.

Veriet vaļā logus, duris,
Laidiet Jāni istabā!
77 [Codes B].

53982.

Vysys dzīsmis izdzīdoitys,
Kaļaduo kaļaduo!
Juoņa dzīsmja nadzīdoita,
Kaļaduo kaļaduo!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

53983.

Visu gadu Jānīts guļ
Tīrumīna vidīnā;
Tīrumīna vidīnā
Zem pelēka akmentīna.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

53984.

Visu nakti Jānīts jāja,
Savus bērnus skaitīdams;
Izaust gaisma, uzlec saule,
Savu bērnu neizskaita.
127 [Grostonas Md].

53985.

Zelta zvaigzne atspīdēja
Nn, muižas pagalmā;
Tā nebija zelta zvaigzne,
Tā bij pati cienīgmāte.
605 [Skolas].

53986.

Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināja?
Jāņa māte vīzes pina,
Nodariņas dedzināja.
212 [Launkalnes (Brantu) C].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu