SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

m) Apkaimes Jāņu ļaudis pulcējas kopā, dzied Jāņu dziesmas un dedzina Jāņu ugunis

32864.

Vai lielie Jāņu bērni,
Pagaidāt mazākos!
Citam vīzes saplīsušas,
Citam auklas satrūkušas.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32865.

Jānīts danci dancināja
Liela meža maliņā.
Sien, māmiņa, man jostiņu,
Lai es teku palīgā!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Jānīts danci dancināja
Liela meža maliņā;
Tur tecēja ciema puiši
Lielu danču ritināte.
301 [Paskavā(?)].

2. Pulkā dzied ciema meitas
Gludenām galviņām.
Glaud', māmiņa, man galviņu,
Lai es teku pulciņā!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3. Saule danci ritināja
Liela meža maliņā.
Joz, māmiņa, zelta jostu,
Lai es teku raudzīties!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

4. Saules bērni danci veda
Sudrabiņa kalniņā.
Joz, māmiņa, zelta jostu,
Lai es teku pulciņā!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

32866.

Jānīts Jāņu vakarā
Jāņu bērnus sataurēja;
Kad pagāja Jāņu diena,
Ar bungām aizraidīja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32867.

Jaunas meitas līgot gāja, -
Kur tās vecas vecenītes?
Tās vecajas sētiņā
Saldu alu nodzērās.
226 [Kandavā (Tl)].

32868.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Līgojieta Jāņu nakti!
Jānīts sēja zelta naudu
Jāņu nakti tīrumā.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

32869.

Kas tie tādi Jāņa bērni,
Pa kaktiemi salīduši!
Pa laukiem, pa laukiem,
Pa lieliem tīrumiem!
40-1 (Bigauņc.).

32870.

Kas tur spīd, kas tur viz
Paeglīšu kalniņā?
Meitām spīd zīļu rota,
Puišiem cauņu cepurītes.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 142 -

32871.

Kopā kopā,
Kaimiņu meitas!
Iesim Jānīti
Padaudzināt.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kopā kopā,
Kaimiņu meitas,
Lai varam Jānīšus
Ielīgot!
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32872.

Laid, māmiņa, Jānīšos,
Ne ik dienas Jāņi bija:
Pērn bij Jāņi, šogad Jāņi,
Citu gadu atkal Jāņi.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

32873.

Līgojam divi vien,
Līdz trešo dabūsim;
Bridīsim pār upīti,
Tur trešo dabūsim,
Vai būs polis, vai būs leitis,
Vai dižens tēva dēls.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Eima divi, eima divi,
Līdz trešo dabūjam;
Pārkāpuši Daugaviņu,
Ņemsim trešo Dieva dēlu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

32874.

Līgojam divi vien,
Neiet šurpu, neiet turpu;
Kad sanāca liela pulka,
Tad jel jauki atskanēja.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32875.

Līgot kāpu ozolā
Daugaviņas maliņā;
Bij bitīte līgotāja,
Bij deviņi bāleliņi,
Es desmita brāļu māsa
Sīkajā sudrabā,
Pati sēdu sudrabā,
Vainaks zelta lapiņām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

32876.

Mana mīļa māmulīte,
Laid jel mani Jānīšos,
Lai es savus pūra kreklus
Jāņa nakti vēdināju!
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

32877.

Nākat šurpu, nākat šurpu,
Viņas puses līgotāji!
Ja jūs šurpu nenāksiet,
Mēs jau turpu neiesim.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

32878.

Nāc pretim, kaimenīša,
Samīsimi zālītēm:
Tev ābolis, man dadzis,
Nāc tu pate piedevām!
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

32879.

Nāciet šurpu, sudraboti!
Mēs, zeltītas, neiesim,
Mēs, zeltītas, neiesim
Savu zeltu birdināt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Nāciet šurpu, sudrabotas!
Mēs, zeltītas, neiesim,
Neiesim savu zeltu
Pret sudrabu mirdzināt.
263 [Dobelē].

32880.

Nu dziedam, mēs māsiņas,
Nu vienā pulciņā!
To zin Dievs, kur mēs katra
Citu gadu līgosim:
Cita smilšu kalniņā,
Cita tālu tautiņās.
2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

32881.

Padziedam, līgojam,
Triju kungu zeltenītes:
Augulietes, gulbenietes,
Beļaviešu zeltenītes.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

32882.

Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams,
Lai klausās tautu meitas,
Lejiņā stāvēdamas!
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

32883.

Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams,
Lai ceļās Jāņa bērni
No maliņu maliņām!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

- 143 -

1. Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams,
Lai ceļās Jāņa bērni,
Kur tie bija saguluši,
Kur tie bija saguluši
Pa lieviņu lieviņiem.
46 [Carnikavā (Rg)].

32884.

Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Sasauc savus Jāņa bērnus:
Jāņa bērni izklīduši,
Jāņa zāles lasīdami.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Jānīts pūta vaŗa tauri,
Siliņā stāvēdams:
Jāņa nakti Jāņa bērni
Siliņā paklīduši,
Siliņā paklīduši,
Jāņa zāles lasīdami.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32885.

Sagājās Jāņa bērni,
Sadevās rociņām,
Sadevās rociņām,
Saskan zelta gredzentiņi.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32886.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca
Dziļūdeņa dibinā.
Sanāciet, Jāņa bērni,
Velciet Jāni maliņā!
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Jānīts kliedza, Jānīts brēca
Pašā dīķa viducī.
Skrienat, puiši, skrienat, meitas,
Velkat Jāni maliņā!
Izvilkuši maliņā,
Svētīsam Jāņa dienu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32887.

Jauni puiši , jaunas meitas
Uz ezera līgot gāja,
Izlīgoja zelta galdu
Ar sudraba skrāģīšiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Ejam, puiši, ejam, meitas,
Uz Daugavu palīgot,
Izviļam zelta galdu
Sudrabiņa krāģīšiem.
Tur sēdēja saules meita,
Zelta kroni rakstīdama.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

32888.

Līgojam uz ezara,
Ne ezara pievilsam.
Izvīlām ezaram
Div' sudraba biķerītes,
Div' sudraba biķerītes,
I to pašu mazgātāju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32889.

Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināja?
Jāņa bērni kūpināja,
Jāņa zāles lasīdami.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32890.

Es jums lūdzu, jaunas meitas,
Jāņu nakti neguliet,
Visas gušņas izraujiet,
Sviežiet Jāņu ugunī!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

32891.

Īsa īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām:
Te satumsa, te izausa
Pie Jānīša uguntiņas.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32892.

Jāņa bērni nosaluši,
Jāņa nakti līgojot.
Salaužam vībotnītes,
Pakuŗam uguntiņu,
Lai sildās Jāņa bērni,
Jāņa nakti līgojot.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

32893.

Jāņa nakti muca dega
Augsta kalna galiņā;
Ciema puiši sanākuši
Jāņa nakti priecāties.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32894.

Jānīts sēda ozolā,
Vaska sveces rociņā;
Tās dedzina Jāņa nakti,
Lai redz ceļu Jāņa bērni.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 144 -

32895.

Kas mirdzēja, kas vizēja
Viņā lauka galiņā?
Jānīts kūra uguntiņu,
Savus bērnus gaidīdams.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32896.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Viņā birzes galiņā?
Mūsu puiši līgodami
Dedzin' jāna uguntiņu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

32897.

Kuriet lielu jāņuguni
Pašā Jāņa vakarā!
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņa zāles lasīdami.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32898.

Nes māsiņa vaska sveci
Bāliņš zelta lukturīti,
Lai Jānītis gaiši redz
Seglot savu kumeliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32899.

Sit, Jānīti, vaŗa bungas,
Sakur Jāņu uguntiņu,
Lai sanāk Jāņa bērni
Jāņa svētkus nosvinēt!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

32900.

Vysas molas atsp'eid'ēja
Juoņa bārnu gunt'eņuom,
Kolni, Lejas atskan'ēja
Dzaltuon'eišu dzīsm'eņuom.
4271 [Rēzeknes apr.].

53838.

Aizdedzini darvas mucu,
Lai spīd mūsu pūdelīte!
Jāņu bērni pretim nāca,
Jāņu dziesmas dziedādami.
70 [Cēres Tl].

53839.

Aizdedziet(?) vaŗa taures,
Modiniet Jāņu bērnus,
Lai taurējavaŗa taures,
Lai dziedāja Jāņu dziesmas.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

53840.

Dedz, muoseņ, gaišu sveci,
Bruolēt, zalta lukturī,
Lai Juonēc gaiši redz
Juoņa dīnas vokorā.
44 [Bebrenes Il].

53841.

Es sakūru uguntiņu,
Paše Jāņu vakarēje.
Ai, lūdzami, ciema puiši,
Atnākate sildītiese.
40 [Basu (Bases) Azp].

53842.

Jāņa bērni danci veda
Apkārt kuplu ozoliņu;
Jānīts kāpa ozolā,
Bitīt koda pautiņā.
169 [Kandavas Tl].

53843.

Jāņa bērni satecēja
Zaļas birzes maliņā.
Te uguņi, tur uguņi,
Jāņa taure atskanēja.
70 [Cēres Tl].

53844.

Jāņu diena, Jāņu nakte,
Nu pats Jāņu vakariņš;
Nu pats Jāņu vakariņš
Pūdelīti dedzināt.
129 [Gudenieku Azp].

53845.

Jo daiļāki Jāņu nakti
Zaļo mūsu ozoliņi,
Kā lai daiļi nezaļoja,
Jāņu sveces apkārt deg!
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

53846.

Kam tecēji, tu māsiņa,
Jāņu nakti kalniņā?
Tur redzēji pūdelīti
Ar gaŗiem zābakiem.
214 [Lažas Azp].

53847.

Kas spīdēja, kas mirdzēja
Gatartiešu novadā?
Gatartieši Jāņu nakti
Turka pili dedzināja.
118 [Gatartas C].

- 145 -

53848.

Kas tur kūra uguntiņu
Viņā lauka galiņā?
Tur sakūra Jāņu Jāņu bērni,
Jāņa dēlu gaidīdami.
203 [Kurmenes B].

53849.

Kur godīgs Jāņa tēvs,
Sakuŗ guni pagalmā;
Jāņa bērni izmirkuši,
Jāņa zāles lasīdami.
241 [Lubānas Md].

53850.

Kuriet gaišu uguntiņu
Pie zaļās prieduliņas,
Tur nāk bars Jāņa bērnu
Ar jaukām dziesmiņām.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53851.

Lej, Jānīti, vaŗa sveci,
Liec kārtiņas galiņā,
Lai redzēja Jāņu bērni,
Jāņu nakti līgojot.
184 [Ķēču Rg].

53852.

Sakur guni, māmuliņ,
Sava nama vidiņā!
Satecēja Jāņu bērni
Izmirkuši, sasaluši.
241 [Lubānas Md].

53853.

Sanāciet, Jāņu bērni,
Sagaidiet Jāņu dienu!
Jāņu diena lepni nāca,
Ugunīs vizēdama.
387 [Siguldas Rg], 604 [Dažādi iesūtītāji].

53854.

Te staigājši Jāņa bērni,
Te kūruši uguntiņu;
Te Dieviņš sildījies,
Te palicis mētelītis.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53855.

Uguns puisis Jāņu nakti,
Kurin' gaišu uguntiņu!
Došu tevim raibus cimdus,
Norakstītu nēzdodziņu.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53856.

Visiem zirgi viegli tek,
Jānīšami smagi tek;
Kā tam smagi netecēt-
Darvas mucas vezumā?
282 [Nīcas Lp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu