SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

l) Jāņu bērni iet ciemā

1) Aicinājums

32578.

Kur mēs, Jāņa bērni,
Noleksim?
Pie tētiņa alus dzert,
Pie māmiņas raušu ēst.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

32579.

Celies, saimniece,
Aunies kājas:
Jau tevi kaimiņiene
Jāņos aicina.
Nebūsi, saimniece,
Jāņos gājuse,
Paliks tavas gotiņas
Ālavītes.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

2) Ceļā; mājām gaŗām ejot, kur Jāņa bērnus negaida, neuzņem

32580.

Ai kaimiņu māmulīte,
Kam guleji Jāņu nakti!
Nule tavas cūkas raka
Pērnajā midzenē.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

32581.

Es neiešu tai ciemā,
Kur mēs pērn līgojam:
Tur man deva skābu pienu,
Kaņepīšu plācenīti.
Es, tā piena strēbusies,
Brizdu brazdu kaņepēs.
Sāka mani suņi riet,
Lāča māti dāvādami.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Es neietu tai ciemā,
Kur mēs pērn līgojām:
Sapuvušu pienu deva
Melnā ganu cibiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Šitai sētai gaŗām gāju,
Kur mēs pērn līgojām:
Tur man deva šķīstu pienu,
Kaņepīšu plācenīti.
Pieniņš gāja šļiku šļaku,
Kaņepītes ņiku ņaku.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

32582.

Guli, guli, Jāņa māte,
Bez sietavu istabā!
Dzeltīs tevi Jāņa bērni
Smalkajām nātrītēm.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Guli, guli, Jāņa māte,
Bez brunčiem gultiņā!
Atnāks tavi Jāņa bērni,
Nopērs tevi dzeltenēm.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

2. Liela, resna Jāņa māte
Gul kā rumba ustabā.
Dzeldīs tevi Jāņa bērni
Ar asām dzeltenēm!
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32583.

Guli, guli, Jāņa [Jāņu] māte,
Tavi darbi padarīti:
Cūka pupas izravēja,
Kaza šķina kāpostiņus.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Guli, guli, saimeniece,
Tavi darbi padarīti:
Sarkans vepris maizi mīca,
Raiba kuce sviestu nij.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Guli, guli, sameniece!
Visa tava saime guļ;
Suķēntiņi izravējši
Visus tavus burkāntiņus.
232 [Talsos (Tl)].

3. Guli, guli saimeniece,
Visi darbi padarīti:
Gailis lokus izravēja,
Kaķis kreimu izķērnēja,
Kaza šķina kāpostiņus,
Cūka vāra azaidiņu;
Žagatiņa gaŗastīte,
Tā istabu izslaucīja;
Cielaviņa, viegla sieva,
Tā galdiņu noslaucīja;
Krancim bija gaŗa mēle,
Tas karotes nomazgāja.
280 [Kroņa Udzē (Bērzes pag. Jg)].

- 101 -

4. Guli, guli, saimeniece,
Visi darbi padarīti:
Vista lokus noravēja,
Sivēniņi burkāniņus;
Kaķīts sviestu saķērnēja,
Sunīts traukus nomazgāja;
Dižais vepris kaudzi meta
Viņā lauka galiņā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32584.

Jāņa māte apgulusi
Mīkstos dūnu spilvenos;
Ne tā gaida Jāņa bērnus,
Ne svin Jāņa vakariņu.
40-1 (Lapmežc.).

32585.

Jāņa māte, grūž cūka,
Jāņa vārtus aizslēguse;
Jāņa bērni gaŗām gāja,
Asariņas slaucīdami.
421 [Taurupes pagastā (Rg)], 81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

32586.

Kas bij laba Jāņu māte,
Saņem savus Jāņu bērnus;
Kas bij kāda skopuliņa,
Tā iebēdze istabā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32587.

Kas godīga Jāņa māte,
Atveŗ logu gaidīdama;
Kas jau kāda netiklīte,
Cisiņās čužināja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32588.

Kas godīga Jāņu māte,
Sajem savus Jāņa bērnus;
Kas bij kāda grūžu cūka,
Guļ savā midzenie.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Kas godīga Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus;
Kas jau kāda cūcenīte,
Guļ ar vīru gubenē.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

325881.

Kas godīga Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus;
Kas bij kāda grūžu cūka,
Ne vārtiņu neatvēra.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

1. Kas godīga Jāņa māte,
Tā saņēma Jāņa bērnus;
Kas bij kāda snaudulīte,
Tā vārtiņu neatvēra.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

32589.

Kas godīga Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus;
Kas jau kāda netiklīte,
Tā ir galvas nepacēle.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

32590.

Kas godīga Jāņa māte,
Tā gaidīja Jāņa bērnus;
Kas bij kāda miega cūka,
Tā ielīda midzenī.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32591.

Klusu klusu tās mājiņas,
Te meitiņas apgūlušas,
Dienu maļus izmalušas,
Nakti rijas izkūlušas.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

32592.

Klusi klusi tie ļautiņi,
Klusi bija ieraduši,
Ne zināja Jāņa dienas,
Ne Jānīša vakariņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32593.

Kur palika Jāņa māte,
Ka neredz staigājam?
Jāņa māte, miega cūka,
Ielīduse midzenī.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

- 102 -

32594.

Kur tā mūsu Jāņa māte,
Ka nejuta staigājot?
Vai pelītes norējušas,
Ievilkušas midzenī?
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

32595.

Kur tā mūsu Jāņa māte,
Ka neredz staigājot?
Krūmiņos krūmiņos
No brunčiem blusas lasa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32596.

Kur tā mūsu Jāņu māte,
Ka neredz staigājot?
Vai tā bija aizmiguse
Smalkos linu palagos,
Smalkos linu palagos,
Mīkstos dūju spilvenos?
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

1. Kur tā mūsu Jāņa māte,
Ka neredz staigājot?
Vai tā bija aizmigusi
Tumšajā kambarī
Smalkos linu palagos,
Mīkstos dūnu spilvenos?
Nāc ārā, Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus!
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņa ziedus lasīdami.
108; 11-102

32597.

Mēs varim Jāņos iet,
Mums dārziņi noravēti;
Lai kaunās ciema puiši,
Kam papuves neuzartas.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Es lustīga, es vēlīga,
Man apausti audekliņi,
Man apausti audekliņi,
Es aizgāju Jānīšos;
Lai kaunās ciema puiši-
Nav apartas papuvītes.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

325971.

Pūt, bāliņu, gaŗu tauri,
Kalniņā stāvēdams,
Lai ceļās tās meitiņas,
Kas gulēt aizgājušas!
216 [Ventspilī].

325972.

Puš, bāliņi, vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams,
Lai ceļās tās meitiņas,
Ko celdams nepiecēla!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

32598.

To celiņu gan pazinu,
Kur bij gājši Jāņa bērni:
Tas celiņš nokaisīts
Dzelteniem ziediņiem.
153 [skat. 2671. (Kalnciema pag. Jg)].

32599.

Tumša tumša tā istaba,
Nav svecītes dedzināt;
Nu vēl Jānis sveces lēja
Viņā kalna galiņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32600.

Vakar mūsu Jāņu māte
Jāņu bērnus aicināja;
Kad atnāca Jāņu bērni,
Pate bēdza aizkrāsnēi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32601.

Visapkārt suņi rēja,
Nāburgos vien nerēja:
Nāburgos laiskas meitas,
Savu suņu nebaroja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32602.

Visiem pupas izravētas,
Nāburgam neravētas:
Nāburgam laiskas meitas,
Savas pupas neravēja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32603.

Visiem vārti appuškoti,
Nāburgam nepuškoti:
Nāburgam laiski puiši,
Savu vārtu nepuškoja.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Ciemiņam slinki puiši,
Vārtu gali nepuškoti;
Ciemiņam slinkasmeitas,
Visas dobes neravētas.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 103 -

3) Jāņu bērni pie nodomātā ciema vārtiem un pagalmā

32604.

Atcel vārtus, Jāņa māte,
Nu nes zāles Jāņa bērni!
Jāņa bērni nokusuši,
Jāņa zāles lasīdami.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32605.

Es tev lūdzu, Jāņa māte,
Atver man vaŗa vārtus,
Atver man vaŗa vārtus
Līdz pašami ziemeļam!
40-1 (Bigauņc.).

32606.

Jāņa bērni danci veda
Apkārt kuplu ozoliņu
Es tev lūdzu, Jāņa māte,
Ieved danci istabā!
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32607.

Gaidi, gaidi, māmulīte,
Nu nāk tavi Jāņa bērni,
Nu nāk tavi Jāņa bērni,
Jāņa zāles kaisīdami.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

32608.

Ja gaidiet Jāņa bērnu,
Tad vārtiņus atveriet;
Ja jau viņu negaidiet,
Tad ciešāki aizveriet!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32609.

Jāņa bērni sakāpuši
Vārtu staba galiņā.
Pūt, Jānīti, vaŗa tauri,
Lai nāk visi istabā!
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

32610.

Jāņu māte pielējuse
Lielu dobi paslieksnē;
Jāņa bērni samirkuši
Ar visām zālītēm.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32611.

Jānīts sēd ozolā,
Jāņa bērni pazarēs.
Kāp, Jānīti, no ozola,
Vedi bērnus istabā!
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

32612.

Kas palēja sudrabiņu
Pie Jānīša nama duru?
Jāņa bērni palējuši,
Jāņa nakti staigādami.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32613.

Kas palēja sudrabiņu
Pie Jānīša nama durvju?
Jāņa māte palējusi,
Jāņa bērnus gaidīdama.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jāņa tēva durpriekšā?
Jānīts lēja sudrabiņu,
Jāņa bērnus gaidīdams.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32614.

Kas tā tāda liela pile
Tai celiņa maliņā?
Tai pilei triji vārti,
Visi triji sudrabiņa;
Pa vieniemi Dievs iebrauca,
Pa otriemi mīļā Māra,
Pa trešiemi Jānīts brauca
Div' dzelteni kumeliņi.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

1. Protu, protu, redzu, redzu,
Tais mājās treji vārti.
Pa vieniem Laimīt' nāca,
Pa otriem Dievs iebrauca,
Pa trešiem saulīt' brauca
Seši bēri kumeliņi.
235 [Abavas muižā (Grenču pag. Tk)].

32615.

Kas to namiņu
Sudraba pielēja?
Māmiņa pielēja,
Sieriņu siedama.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Kas to celiņu
Apsudraboja?
Māmiņa aplēja,
Sieriņu siedama.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

- 104 -

32616.

Kas to celiņu
Sudrabiem nolēja?
Jānīša līgava,
Ūdeni nesdama.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

32617.

Ko tā dara, Jāņu māte,
Ka neredz Jāņu bērnu?
Jāņu bērni nomirkuši,
Jāņa zāles lasīdami.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

32618.

Kupla liepa locījās
Jāņa mātes pagalmā;
Tā nebija kupla liepa,
Tā bij pate Jāņa māte.
129 [Luteros (Zvārtavas pag. Vlk)].

1. Kas tas tāds kupls ozols
Nn mājas pagalmā?
Tas nebija kupls ozols,
Tas bij mājas saimenieks.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

32619.

Labvakar, Dievs palīdz!
Tā pirmaja valodiņa;
Vai gaidieti Jāņa bērnus
Līgodamus atnākam?
226 [Kandavā (Tl)].

32620.

Labvakar, Jāņa māte,
Ieved bērnus istabā!
Jāņa bērni nosaluši
Ar basām kājiņām,
Ar basām kājiņām
Jāņa zāles lasīdami.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32621.

Labvakar, Jāņu māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnu?
Ja gaidīji ,
Atver vārtus,
Ja negaidi, aizver vārtus!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32622.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Atver logu , atver durvis;
Ja negaidi, tad atsaki,
Iesim projām līgodami!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

32623.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Atver durvis, laid iekšā!
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

32624.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Atver vārtus līdz galam;
Ja negaidi Jāņa bērnus,
Aizsit vārtus ar naglām!
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32625.

Labvakar(i), Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Sūt' meitiņu atvērt vārtus;
Ja negaidi Jāņa bērnus,
Sūt' kalponi aizvērt vārtus!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32626.

Labvakar(i), Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Tad atveri vaŗa vārtus!
40-1 (Bigauņc.).

32627.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Jāņa berni nosaluši,
Jāņa zāles lasīdami.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

1. Kas godīga Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus;
Jāņa bērni samirkuši,
Jāņa ziedus lasīdami.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32628.

Labvakar(i), Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnu?
Vai būs' savu istabiņu
Ziediņiem kaisījuse?
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

- 105 -

1. Es redzēšu , malejiņa,
Būsi manis gaidījusi,
Būsi savas dzirnaviņas
Puķītēm kaisījuse.
317 [Pabažos (Pabažu pag. Rg)].

32629.

Melna odze iztecēja
No nāburga istabiņas;
Tā nebija melna odze,
Tā bij pati Jāņu māte.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Balta pele pārtecēja
Par kaimiņa sētasvidu;
Tā nebija balta pele,
Tā bij mājas saimeniece.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

32630.

Nāc ārā, Jāņu māte,
Ko es tevim parādīšu:
Tavi bērni iztecēja,
Sagaidīja svešu ļaužu.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

32631.

Nāc ārāji, Jāņu māte,
Ko es tevim parādīšu:
Tev sadzina Jāņa bērni
Lielu pulku raibu govju.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

32632.

Nāc ārā, Jāņa tēv,
Ko es tevim parādīšu:
Jāņa tēva pagalmā
Div' Laimiņas meņģējās,
Viena bija raibu govju,
Otra bēru kumeliņu.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

32633.

Netikušas šitās meitas,
Pagalmiņa neslaucījšas;
Sazapina Jāņa bērni
Kā vistiņas pakulās.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Protu, protu, redzu, redzu,
Tās mājāsi slinkas meitas,
Tās mājāsi slinkas meitas,
Te istaba neslaucīta:
Jāņa bērni sapinās
Kā cālēni pakulās.
226 [Kandavā (Tl)].

32634.

Piecelies, saimeniece,
Uzvelcies brūnus svārkus,
Redz' Jānīti Dieva dēlu
Zelta tauri rociņā.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

32635.

Protu, protu, redzu, redzu,
Te būs laba Jāņu māte:
Te gailītis iztecēja
Medaiņām kājiņām.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32636.

Pūt, Jānīti, vaŗa tauri
Vārtu staba galiņā,
Lai ceļās(i) Jāņa māte
No mīkstiem spilveniem!
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

1. Jānīts kāpa uz vārtiem,
Zelta tauri iepūtās,
Lai ceļās saimeniece
No mīkstiem spilveniem.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

2. Jānīts pūta vaŗa tauri
Vārtu staba galiņā,
Lai ceļās Jāņa māte
No mīkstiemi spilveniemi,
No mīkstiemi spilveniemi,
No baltiemi palagiem.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

3. Ņem, Jānīti, vaŗa strumpi,
Sit pie durvju stenderītes,
Lai ceļāsi Jāņa māte
No mīkstiem spilveniem!
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

4. Sit, Jānīti, vaŗa bungas
Vārtu staba galiņā,
Lai ceļās saiminieki
No tiem dūnu spilveniem!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32637.

Sit, Jānīti, vaŗa bungas
Pašā vārtu stabiņā,
Lai satrūka Jāņa māte
Bez sietavu ustabā!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

32638.

Sit, Jānīti, vaŗa bungas
Vārtu staba galiņā,
Lai ceļās jāņamāte,
Lai saņēma Jāņa bērnus!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 106 -

1. Ņem, Jānīti, vaŗa bungas,
Sit pie vārtu stuburiņa,
Lai trūkāsjāņa māte,
Lai saņem Jāņa bērnus:
Jāņa bērni nomirkuši,
Jāņa zāles lasīdami.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

326381.

Skaņa skaņa bērzu birze,
Kas to skaņu skandināja?
Jāņa tēvs skandināja,
Jāņa bērnus gaidīdamis.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

32639.

Tā, māmiņa, tu nedari,
Kā darīji pērno gadu:
Es iegāju līgodama,
Tu iebēgi kaņepēs.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

32640.

Vecas vecas tās mājiņas,
Vārtu stabi nosūnojši;
Daži labi Jāņa bērni
Te ēduši, te dzēruši.
226 [Kandavā (Tl)].

32641.

Celies, saimniek,
Velc bikses kājā!
Atjāja Jānītis
Zirgiem mainīt.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Celies, Jānīti,
Uzvelc biksas!
Pēteris atjāja
Zirgiem mainīt.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

4) Jāņa bērnus laipni saņem un aicina istabā

32642.

Kauniņš bija Jānīšam,
Mazi nāca Jāņa bērni,
Cits penteris, cits tenteris,
Cits līkām kājiņām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32643.

Labvakari, Jāņa bērni,
Nāciet droši sētiņāi:
Netrūkst siera, netrūkst sviesta,
Netrūkst salda alutiņa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32644.

Nākat droši, Jāņa bērni,
Nenākati bīdamies:
Jau vakari, aizvakari
Gaidīj' mana māmuliņa.
226 [Kandavā (Tl)].

32645.

Nāciet šurp, Jāņa bērni,
Gaŗām vis neejiet:
Es jums došu, kas man būs,
Alu dzert, sieru ēst.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

32646.

Nākat šurpu, Jāņa bērni,
Nākat lieli, nākat mazi!
Lieliem došu alu dzerti,
Maziem siera gabaliņu.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32647.

Nākat šurpu, Jāņa bērni,
Nenākat bīdamies!
Te dzied pate Jāņa māte,
Alus kanna rociņā.
2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

32648.

Nākat šurp, Jāņa bērni!
Še bagāta saimeniece,
Še gailītis iztecēja
Medainām kājiņām.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32649.

Visas bija Jāņa zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā;
Visi bija Jāņa bērni,
Kas atnāca līgodami.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32650.

Visas bija Jāņa zāles,
Ko plūc Jāņa vakarā;
Visi bija Jāņa bērni,
Kas Jānīti daudzināja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5) Jāņu bērni apsveicina Jāņu māti istabā

32651.

Atver duris, Jāņa māte,
Lai es eimu istabā,
Lai es eimu istabā,
Vai tā smuka izpuškota.
Ira smuka, ira smuka,
Vairāk zelta ne sudraba.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

- 107 -

32652.

Ieš' iekšā apraudzīti,
Kāda Jāņa istabiņa:
Grumbulaina šī grīdiņa,
Jāņa bērni līdzinās.
40-1 (Bigauņc.).

1. Kalnaina, lejaina
Tā istabiņa;
Gan mēs, Jāņa bērni,
Nolīdzināsim.
226 [Kandavā (Tl)].

32653.

Iesim, bērni, apraudzīt,
Kāda Jāņa istabiņa:
Šūtin šūta, pītin pīta,
Kā rakstīt izrakstīta.
216 [Ventspilī].

32654.

Iesim, bērni, skatīties,
Kāda Jāņa istabiņa:
Šūtin šūta, pītin pīta,
Vairāk zelta ne sudraba.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

32655.

Iesim, bērni, skatīties,
Kāda jāna istabiņa:
Visapkārt vaska sveces,
Vidū liepa līgojās.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

32656.

Iesim iekšā apraudzīt,
Vai būs silta istabiņa:
Jāņu bērni nosaluši,
Visu nakti līgojot.
216 [Ventspilī].

32657.

Ja būs laba Jāņa māte,
Ar ziediem kaisīsam;
Ja būs slikta, ja būs barga,
Ar dadžiem badīsam.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32658.

Jāņa bērni sanākuši,
Nav krēsliņa, kur sēdēt;
Nu vēl Jānis krēslu pine
Viņa kalna galiņā.
226 [Kandavā (Tl)].

32659.

Kas to teica, tas meloja,
Jāņa māte Jelgavā:
Jāņa māte kambarī
Nu vēl vilka zīda svārkus,
Nu vēl vilka zīda svārkus
Sudrabiņu pastotiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Tevi teica, Jāņu māte,
Jelgavā nobraukušu:
Tepat vilka zīda kleitus,
Līdz pusīti sudrabiņu.
224 [Kabilē (Kld)].

32660.

Kas tur spīd, kas tur viz
Istabiņas dibenāi?
Jāņa mātes istabiņa
Šūtin šūta, izrakstīta.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32661.

Kur palika Jāņa māte,
Ka neredz staigājam?
Jāņa māte kambarī
Siera nukas darināja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32662.

Labvakar, Jāņa māte,
Kur tās jūsu meitas guļ?
Mēs vedam savus puišus
Jūsu meitu lūkoties.
- Mūsu meitas dārzā guļ
Baltos linu palagos,
Baltos linu palagos,
Smalkos dūju spilvenos.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32663.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Stiep galdiņu pār istabu!
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

32664.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Vai ir silta istabiņa,
Mīksta gulta pataisīta?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 108 -

32665.

Labvakari, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Vai tev sieri, vai tev rauši,
Vai tev alus pagrabā?
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

326651.

Labvakar, Jāņu māte,
Vai ir silta istabiņa?
Ira silta, ira silta,
Liepas malku kurināta.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

32666.

Labvakari, Jāņu māte,
Var ir silta istabiņa?
Ja būs silta istabiņa,
Tad būs jauka valodiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32667.

Labvakar(i), Jāņa māte,
Vai ir silta istabiņa?
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņa zāles lasīdami.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

1. Cērt, Jānīt, bērza malku,
Kurin' siltu istabiņu:
Nu sanāca Jāņa bērni
Samirkuši, nosaluši.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

32668.

Labvakar(i), Jāņa māte,
Vai tu mūsu gaidījuse,
Mīkstu sieru sasējuse,
Saldu alu darījuse?
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Labvakari, Jāņu māte,
Vai gaidīji Jāņu bērnus?
Vai sasēji lielu sieru,
Vai ir silta istabiņa?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32669.

Labvakaru, Jāņa tēvis,
Vai tu dosi alus dzert?
Ja nedosi alus dzert,
Izbradāšu miežu lauku.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

32670.

Labvakar labvakar,
Krodziņa mamma!
Vai mīksti pīragi,
Vai sieri gatavi?
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

32671.

Labvakar labvakar
Šai vietā!
Vai visi veseli
Pērno gājumu?
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

32672.

Lūkājies, Jāņa māte,
Kādi tavi Jāņa bērni:
Zili svārki, baltas bikses,
Pogas vien laistījās.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32673.

Nāburgam čaklas meitas,
Istabiņa izpuškota,
Istabiņa izpuškota,
Vārtu stabi apmeijoti.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32674.

Naigas naigas tās meitiņas,
Istabiņa izpuškota
Ar ozola lapiņām,
Ar dimanta pakariem.
40-1 (Lapmežc.).

32675.

Pacel krēslu, Jāņu māte,
Lai sēžās Jāņu bērni:
Jāņu bērni piekusuši,
Jāņu zāles lasīdami.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

32676.

Skaisti gāju līgodama
Jāņa mātes istabā
Par sieriņu, par pieniņu,
Jāņa mātes telītēm.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

32677.

Smuka bija Jāņa māte,
Smuka Jāņa istabiņa:
Gar griestiem kuplas rozes,
Pa plāniņu magonītes.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32678.

Tā Jānīša istabiņa
Ar alkšņiem izpuškota.
Vai tam trūka ošu, bērzu,
Vai ar kuplu ozoliņu?
252 [Spirgū (Slampes pag. Tk)].

- 109 -

32679.

Visu nakti Jāni dzinu
Pa to rudzu tīrumiņu;
Te sadzinu, te panācu
Jāņu mātes kambarie.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

6) Noliek Jāņu zāles

32680.

Atpakaļ, Jāņa bērni,
Jums nav lāga Jāņu zāļu
Suņaburkši, pupurlakši,
Tās ir jūsu Jāņu zāles.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32681.

Es savai Jāņa mātei
Došu skaistas Jāņa zāles;
Viņa man siera dos
Pa lieliem gabaliem.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

32682.

Labvakaru, Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus,
Saņem savus Jāņa bērnus
Ar nastāmi mugurāi!
40-1 (Antiņc.).

32683.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Jāņa bērni atnesuši
Trejdeviņas Jāņa zāles.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

32684.

Labvakari, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Manas rokas nogurušas,
Jāņa zāles nesājot.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32685.

Metam zāles istabā,
Lai nesnauda vērpējiņas,
Lai nesnauda vērpējiņas,
Lai snauž tēva arājiņi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32686.

Nāc, skaties, Jāņa māte,
Man trejādas Jāņa zāles:
Viena piena, otra kreima,
Trešā tīru sūkaliņu.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32687.

Ņemat zāles, ja ņemat,
Dodat sieru, ja dodat,
Lai es teku tekamo
Cita siera pelnīties!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Duoediet siera, naduoediet,
Jāņa zāeles atņemiet,
Lai as taku takuimiņu
Pa citiemi ciemiņiem!
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

32688.

Neskaties, Jāņa māte,
Kādas manas Jāņa zāles:
Dadži manas Jāņa zāles,
Klajumā dzīvojot.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32689.

Parādi, krodzniece,
Kur likšu zālītes:
Vai likšu krogā,
Vai kroga kaktā?
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

32690.

Visi nāca, visi nesa,
Tādu zāļu neatnesa;
Es atnācu, es atnešu
Piena zāles, sviesta zāles.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7) Godina un daudzina Jāņu tēvu un māti

32691.

Dancoja, dancoja
Ozolu kronis
Jāņu mātes galviņā;
Dancoja, dancoja
Govju sieris
Pa manām rociņām.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

32692.

Es nopinu raibu kroni
Pašā Jāņa vakarā;
To es došu Jāņa mātei,
Lai aug raibi telēniņi.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

- 110 -

32693.

Es savai Jāņa mātei
Došu ziedu vainadziņu,
Lai tai aug labas govis
Ziedainām kājiņām.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

32694.

Es savam Jāņa tēvam
Likš' ozola vaiņadziņu,
Lai aug viņa kumeliņi
Zemi resni kā ozoli.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Es uzliku saimniekam
Ozoliņa vainadziņu,
Lai tam auga tādi zirgi
Kā kuplie ozoliņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32695.

Es uzliku Jāņa mātei
Baltu puķu vainadziņu,
Lai Dievs dod Jāņa mātei
Baltgalvīšus talēniņus.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

32696.

Es uzliku Jāņa mātei
Dābultiņa vainaciņu;
Dievs dod mūsu Jāņa mātei
Labas goves dābulā.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

32697.

Es uzliku Jānīšam
Zaļ' ozola vaiņaciņu:
Lai Dievs dod Jānīšam
Labas bites ozolā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

1. Es uzliku bitīiēm
Ozoliņa vainadziņu,
Lai Dievs dod citu gadu
Jaunas bites dārziņā.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

2. Es uzliku tētiņam
Ozoliņa vainaciņu.
Iecel, Dievs, tētiņam
Jaunas bites dārziņā!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32698.

Es uzliku Jāņa tēvam
Zaļ' ozola vainadziņu,
Lai zaļo Jāņa tēvs
Kā zaļais ozoliņš.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32699.

Es uzliku māmiņai
Zaļu ziedu vainadziņu.
Ieved, Dievus, māmiņai
Jaunas govis dārziņā!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32700.

Nāc, Jānīti, dod rociņu,
Ko es tev dāvināšu:
Es nopinu puķu kroni
Tavā vārda dieniņā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

32701.

Puškosimi mēs Jānīti
Ar ozola lapiņām,
Ar ozola lapiņām,
Ar rozēm, magonēm.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

32702.

Sēd', Jānīti krēsliņā
Zaļozola lapiņās,
Zaļozola lapiņās,
Āboliņa ziediņos!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32703.

Uzliekam tētiņam
Ozoliņa vainadziņu,
Lai bitīte uzsameta
Cekuliņa galiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32704.

Ap tētiņu bites rūca
Kā ap zaļu ozoliņu;
Ap māmiņu govis māva
Kā ap zaļu āboliņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

32705.

Ausa! maza, bet bagāta
Jāņu māte šovakar,
Savu zeltu, sudrabiņu
Ar kājiņu rušināja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

32706.

Bagāta bagāta
Tā Jāņu māte:
Pilni pirksti zelta riņķu,
Pilnas kules zelta naudas';
Kur stāvēja, tur mirdzēja,
Kur staigāja, tur skanēja.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

- 111 -

32707.

Bagāts bija šo Jānītis,
Ar trīs zelta kulītēm;
Mūsējais bagātāks,
Ar piecām kulītēm.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32708.

Jāņa māte Jāņa nakti
Bez ābolu negulēja:
Balto lika pagalvē,
Sarkano apsedzās.
226 [Kandavā (Tl)].

32709.

Jāņa mātei zīda brunči
Lādītē glabājami;
Tos uzvilka Jāņa nakti,
Jāņa bērnus gaidīdama.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

1. Sapelējši Jāņa mātei
Brūni svārki lādītē;
Nu apvilka mugurā,
Jāņa bērnu gaidīdama.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

32710.

Jāņa tēvu gan pazinu,
Jāņa mātes nepazinu;
Jāņa tēvs zābakos,
Jāņa māte raibenos.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32711.

Kas spīdēja, kas mirdzēja
Jāņa mātes kambarī?
Jāņa māte zelta svārkus
Jāņa nakti vēsināja.
40-1 (Bigauņc.).

32712.

Kas spīdēja, kas mirdzēja
Lielakunga kambaŗos?
Lielakunga kambaŗos
Zelta nauda plēvojās.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas spīdēja, kas vizēja
Lielakunga kambarī?
Lielakunga kambarī
Vētī zeltu, sudrabiņu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32713.

Kas spīdēja, kas mirdzēja
Saimenieces pagultē?
Lūku vīzes, liepu šnelles,
Tās spīdēja, tās mirdzēja.
40-1 (Antiņc.).

32714.

Kas spīdēja, kas mirdzēja
Vīdreksnīšu krūmiņā?
Mūs' bāliņu zelta nauda
Jāņu nakti žāvējās.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

32715.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa mātes istabā?
Jāņa mātes zelta kronis
Sudrabiņa lapiņām.
224 [Kabilē (Kld)].

32716.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa mātes istabā?
Jāņa mātes zelta rota,
Tā spīdēja, tā vizēja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32717.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa mātes istabā?
Jāņa mātes zīda kleite,
Tā spīdēja, tā vizēja.
226 [Kandavā (Tl)].

32718.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa mātes kambarī?
Jāņa mātes brūtes svārki,
Tie spīdēja, tie vizēja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32719.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa mātes kambarī?
Jāņa mātes zelta gulta
Ar dimanta kājiņām.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32720.

Kas spīdēja kas vizēja
Jāņa mātes pagultē?
Jāņa mātes zelta kurpes,
Tās spīdēja, tās vizēja.
226 [Kandavā (Tl)], 250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

- 112 -

32721.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa tēva istabā?
Jāņa tēva zelta josta,
Tā spīdēja, tā vizēja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Kas spīdēja, kas vizēja
Mūsu tēva kambarī?
Tēvam spīd zelta josta,
Māmiņai sidrabiņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32722.

Kas spīdēja, kas vizēja
Pie Jānīša nama durvju?
Jānītim div' meitiņas,
Zelta kroņus vēdināja.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32723.

Kas tik kupli grozījās
Jāņa tēva istabē?
Jāņa tēvs naudu skaita,
Vairāk zelta ne sudraba.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32724.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jāņu mātes istabā?
Jāņu mātes gultas deķi,
Tie spīdēja, tie mirdzēja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32725.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jāņa tēva kambarī?
Jāņa tēva cepurīte,
Tā tur spīd, tā tur mirdz.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

32726.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jāņu tēva istabā?
Jāņu tēva zelta pīpe
Zelta vadža galiņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Kas tur spīdi, kas tur vizi
Jāņ' istabas dibinā?
Jāņa tēva zelta pīpe,
Jāņa mātes zelta aube.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

32727.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jāņa mātes kambarī?
Jāņa māte grozījās,
Zīda kleita mugurā.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

32728.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jāņa mātes kambarī?
Jāņa mātes zelta aube,
Tā spīdēja, tā vizēja.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņu mātes istabā?
Zelta aube, tā spīdēja
Sudrabiņa vadzītī.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

32729.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jāņa mātes kambarī?
Tur spīdēja, tur mirdzēja
Jāņa mātes priekšautiņš.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

32730.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jāņa tēva kambarī?
Jāņa tēva samta svārki,
Tie spīdēja, tie vizēja.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

32731.

Nevienam tā nebija,
Kā tam mūsu Jānīšam:
No kājām ziedi bira,
No rokām sudrabiņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32732.

Nevienam tā nebija,
Kā tam mūsu Jānīšam:
Zirgi zviedza stiliņģos,
Gaiļi dzied bēniņos.
18 (Kliģenē).

1. Nevienam tā nebija
Kā manam bāliņam:
Zirgi zviedz stallītī,
Govis bļauj laidarā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

32733.

Nevienam tā nevaid
Kā manam bāliņam:
Pilna klēts rudzu miežu,
Strīķētana bērnu lāva.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 113 -

32734.

Nevienam tā nevaid [nebij]
Kā tam mūsu kundziņam:
Caur istabu upe tek,
Ūdrīts guļ dibinā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

32735.

Nevienam tāda dzīve,
Kā tam mūsu Jānīšam:
Visapkārt bērzu birze,
Vidu saule laistījās.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

32736.

Nevienami tāda vaļa,
Kā tam mūsu Jānīšam:
Tas saviemi kumeļiemi
No ozola stalli cirta,
Vaŗa grīdu darināja,
Zelta siles kaldināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32737.

Nevienam tādas laimes,
Kāda laime Jānīšam:
Tam izauga piecas vārpas
Viena stobra galiņā.
Tam ar bija jābaro
Pieci bēri kumeliņi;
Tam ar bija jāuztur
Piecas brūtes Jelgavā,
Piecas brūtes Jelgavā,
Vēl deviņas Vidzemē.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32738.

Šādi kungi, tādi kungi
Mūsu kunga nepanāca:
Mūsu kunga cepurīte
Lietavā medu dzēra
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32739.

Šādi kungi, tādi kungi
Mūsu kunga nepanāca:
Mūsu kunga cepurīte
Tīru zeltu vizināja.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Šādi tēvi, tādi tēvi
Jāņa tēva nepanāk:
Jāņa tēva cepurē
Vairāk zelta ne sudraba.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32740.

Šāedi kungi, tāedi kungi
Mūsu kunga napanāeca:
Mūs' kungam zalta pieši,
Sudraebiņa mētelīts.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

32741.

Skatāmies, raugāmies,
Kas tur viz jūrmalāi:
Mūsu Jāņa līgaviņa
Zelta naudu rēķināja,
Zelta naudu rēķināja,
Stikla durvis virināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32742.

Tur man tika Jāņos iet,
Kur lustīga Jāņa māte:
Kur lustīga Jāņa māte,
Tur lustīga dzīvošana.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32743.

Tur man tika Jāņos iet,
Kur lustīga saimeniece,
Tur gailītis iztecēja
Medaiņām kājiņām.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32744.

Cienīgtēva cepurīte
Visu pili izlīgoja;
Cienīgtēva padomīc
Visu muižu apgādāja.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

8) Jāņa bērnus pacienā

32745.

Alu alu, Jāņa tēvs!
Tavus miežus izravēju;
Ja nedosi alus dzert,
Ar puišiem izviļāšu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32746.

Alu alu, Jāņu tēvis!
Tev aug mieži tīrumā;
Ja nedosi alutiņa,
Iešu, miežus noviļāšu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Labvakar, Jāņa tēvs,
Dosi man alus dzert?
Ja nedosi alus dzert,
Noviļāšu miežu lauku,
Noviļāšu miežu lauku,
Nošķinīšu apīnīšus.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

- 114 -

32747.

Alu alu, saimenieks!
Labi mieži sūdājā;
Ja nedosi alu dzert,
Paliks mieži melnplaukaini.
40 [Slokā (Rg)].

32748.

Dodi ēst, Jāņa māte,
Svešas zemes putniņiem!
Tie atnāce no Vāczemes,
Ne rasiņu nebaudīja.
226 [Kandavā (Tl)].

32749.

Dod, māmiņa, sieru, pienu
Pašā Jāņa vakarā,
Lai aug govis raibaļiņas,
Lai aug baltas avitiņas.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

32750.

Dod, māmiņa, to pieniņu,
Kuŗu liki drēbītē!
Es neēžu tā pieniņa,
Kuŗu liki bļodiņā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

32751.

Dod man, māmiņa,
Barota brandava!
Es tavas telītes
Pabaroju,
No galvas paņēmu,
Pie ļipas pieliku,
Pie ļipas pieliku
Gaŗos salmus.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32752.

Duoediet man als padzart
Jāņa dienas vakarā!
Kāpuoestiņus aplauzīšu,
Ja māemiņa nemieluos.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

32753.

Dodiet man siera, piena
Pašā Jāņa vakarā!
Nedosiet siera, piena,
Iešu, pļavas izvāļāšu,
Iešu, pļavas izvāļāšu,
Akmentiņu piesvaidīšu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32754.

Dodiet man visu sieru,
Siera mazga nedodiet:
Siera mazgis piederēja
Pašai siera sējējai.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32755.

Dodiet sieru, kad dodami,
Atsakiet sacīdami,
Lai es eju līgodama
Pa citiemi ciemiņiem!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32756.

Es tev lūdzu, Jāņa māte,
Sild' man siltus kāpostiņus:
Kad tiesilti, tad tie labi,
Kad tie auksti, nesmeķē.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32757.

Galdam kājas nolīkušas,
Ne no zelta , sudrabiņa:
No ēdiena dzērieniņa,
Jāņa bērnus mielojot.
226 [Kandavā (Tl)].

32758.

Ja, māmiņa, ēst nedosi,
Noviļāšu kāpostiņus;
Ja, tētiņi, dzert nedosi,
Nobraucīšu apentiņus.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

32759.

Jāņa bērni alu prasa;
Kur bij manim alu ņemt?
Nu vēl Jānis raugu lika,
Vasku cimdi rociņā.
226 [Kandavā (Tl)].

32760.

Jāņa [Jāņu] bērni gaļas
prasa;
Kur mēs gaļu dabūsim?
Man kaziņu vilks aiznesa
Pašā Jāņa [Jāņu] vakarā.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 115 -

32761.

Jāņa bērni sanākuši,
Man vēl alus kocenē.
Jāj, Jānīti, apkārt kalnu,
Līdz izkāsu alutiņu!
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

32762.

Jāņa bērni sieru prasa;
Kur mēs sieru dabūsim?
Mums gosniņa raibaļiņa
Trīs gadiņi ālavē.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Jāņa bērni sieru prasa;
Kur bij man sieru ņemt?
Kur bij man sieru ņemt,
Man gosniņas ālavē?
Vai, lūdzami, Jāņa bērni,
Atvedati bullēniņu,
Atvedati bullēniņu,
Kad nākat citu gadu!
226 [Kandavā (Tl)].

32763.

Jāņa māte baidījās,
Pulks sanāca Jāņu bērnu.
Nebaidies, Jāņa māte,
Neba tevis izpostīs!
226 [Kandavā (Tl)].

32764.

Jāņa māte bēdājās,
Atslēdziņa nozudusi.
Atrauj piķis atslēdziņu,
Dod tik saldu brandevīnu!
40-1 (Lapmežc.).

32765.

Jāņa māte bēdājās,
Atslēdziņa pazudusi.
Vells tev rāva atslēdziņu
Pašā Jāņa vakarā!
40-1 (Bigauņc.).

1. Jāņa māte žēlojas,
Atslēdziņa nozudusi.
Velns tev rāva atslēdziņu
Pašā Jāņa vakarā-
Žēl bij sviesta, žēl bij piena,
Žēl bij siera gabaliņa!
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

32766.

Jāņa [Jāņu] māte
bēdājās,
Daudzi nāce Jāņa bērnu.
Nebēdā, Jāņa māt,
Gan tos visus pamielosi,
Gan tos visus pamielosi,
Saujiņā turēdama!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32766v1.

Apsabija Jāņu māte,
Daudzi nāce Jāņa bērnu;
Atsacīja gausu māte:
Gan es visus pamielošu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32767.

Jāņa māte bēdājās,
Daudzi nāca Jāņu bērnu.
Nebēdā, Jāņu māte,
Nava daudzi Jāņu bērnu:
Pieci puiši, sešas meitas,
Divas vecas māmuliņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

32768.

Jāņa māte bēdājās(i),
Daudzi nāca Jāņa bērnu.
Nebēdā, Jāņa māte,
Visi nāca paēduši!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jāņa māte bēdājās(i),
Daudzi nāca Jāņa bērnu.
Nebēdā, Jāņa māte,
Visi nāca paēduši,
Visi nāca paēduši,
Salda ala padzēruši.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

2. Jāņa māte bēdājās,
Liela pulka līgotāju.
Nebēdā, Jāņa māte:
Paēduši, padzēruši,
Paēduši, padzēruši,
Līgot vien atnācām.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

32769.

Jāņa māte bēdājāsi,
Jāņa bērni sanākuši.
Nebēdājies, Jāņa māte:
Pašiem siera, pašiem piena,
Pašiem siera, pašiem piena, -
Dod tik puišus klātgulēt!
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32770.

Jāņa māte bēdājās,
Mazu sieru sasējuse.
Nebēdā, Jāņa māte,
Dosi mazus gabaliņus!
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

- 116 -

32771.

Jāņa māte bēdājās,
Mazu sieru sasējusi.
Nebēdā, Jāņa māte,
Gan Dieviņš gausinās.
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Tev pašai viducītis.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

32772.

Jāņa māte sieru deva,
Lai aug slaidi telēniņi;
Jāņa tēvs dzerti deva,
Lai aug bēri kumeliņi.
121 [Gulbenē (Md)].

32773.

Jāņa mātei lielas govis
Kā lielās briežu mātes;
Tā sasējalielu sieru,
Jāņa bērnu gaidīdama.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32774.

Jāņa mātes priekšautiņš
Pilnis siera līgojās;
Vajadzēja vajadzēja
Jāņa bērnus pamielot.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

32775.

Jāņu nakti līgot gāju,
Brandaviņa gribēdams;
Ja nedos brandaviņu,
Kāpostiņus izraustīšu,
Kāpostiņus izraustīšu,
Kaņepītes aplauzīšu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32776.

Jāņa tēvs bēdājās,
Zaķi miežus noēduši.
Nu paldies, tā vajag,
Kad Jāņiem al's nedara!
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

32777.

Jānim auga mieži rudzi,
Tas man deva maizi ēst;
Marijai govis, aitas,
Tā man deva sieru ēst.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

32778.

Kādu godu mēs dzeŗam,
Tādu dziesmu nodziedam:
Jāņu godu nu dzeŗam,
Jāņu dziesmu nodziedam.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32779.

Kāra kāra Jāņa māte,
Pate sieru apēduse,
Druskas vien sabēruse
Jāņa bērnu trauciņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32780.

Kas dos siera, tam būs piena,
Līgo, līgo!
Kas nedos, tam nebūs,
Līgo līgo!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Kas dos sieru, tam būs piens,
Kas nedos, tam nebūs;
Kas dos saldu alutiņu,
Tam aug mieži griezdamies;
Kas dos sūru brandavīnu,
Tam augs rudzi griezdamies.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

32781.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jāņa galda galiņā?
Jāņa mātes lieli sieri,
Tie tur spīd, tie tur mirdz.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

327811.

Kur palika Jāņa tēvs,
Ka neredz staigājam?
- Jāņa tēvs pagrabā
Uzvelk vīna enkurīti.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

32782.

Kuŗa māte sieru deva,
Tai aug slaiki telēniņi;
Kuŗa sieru man nedeva,
Lai aug sīki, sakrupuši.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Kas man deva piena, siera,
Lai aug slaiki telēniņi;
Kas nedeva piena, siera,
Lai kā krupji vazājās.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 117 -

32783.

Laba diena Jāņa diena,
Ti dod siera, ti dod piena,
Ti dod siera, ti dod piena,
Ti saldana alotiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32784.

Laba laba Jāņa māte,
Gārdus raušus izcepusi:
Kviešu milti pa apakšu,
Krējumiņis pa virsiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

32785.

Laba laba Jāņa māte,
Labi bērnus pamieloja:
Sēņu zupi stribināja
Sudrabiņa karotēm.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Paldies saku māmiņai
Par to labu mielastiņu:
Deva, deva gaļu ēst,
Sēņu zupu strēbināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32786.

Laba laba Jāņa māte,
Tā man' labi pamieloja:
Deva ēsti, deva dzerti,
Deva siera gabaliņu.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

32787.

Laba laba Jāņa māte,
Vēl labāks Jāņa tēvs:
Jāņa māte sieru deva,
Jāņa tēvs alutiņu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32788.

Labi labi pamieloja
Tai mazāi sētiņā:
Vīnu medu dzirdināja
Ar sudraba biķeŗiem.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32789.

Māte māte, siera, piena,
Lai aug govis raibaļiņas!
Ja nedosi siera, piena
Tad augs tādas dūmaļiņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

32790.

Man iedeva Jāņa māte
Raibu siera gabaliņu.
Audzē, Dievs, Jāņa mātei
Raibus vien telēniņus!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32791.

Maza maza Jāņa māte,
Kā bitīte ritājās,
Drīz priekšā, pakaļā,
Mielodama Jāņa bērnus.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

32792.

Mazajā ciemiņā,
Tur man' skaisti pamieloja:
Tur man deva šķīstu pienu
Ar sudraba karotiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32793.

Mēs Jānīti piesējām
Pie ozola vārtu staba,
Kam Jānītis mums nedeva
Pērno miežu alutiņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32794.

Ne es ēstu, dzertu nācu
Šai lielā līkumā:
Nācu ļaužu apraudzīt,
Kā dzīvoja maliņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32795.

Nebēdā, saimenīca,
Ka daudz mūsu viesu gāje;
Velc galdiņu par istabu,
Sēdi pati galiņā!
331 [Augškurzemē (Il)].

32796.

Nenācēm ēst un dzert,
Nācēm ļaužu aplūkot,
Nācēm ļaužu aplūkot,
Vai tie Jāni gaidījuši.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32797.

No tālienes jau pazinu,
Kuŗa bija Jāņa māte:
Slēšu kreklis mugurā,
Balta kanna rociņā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 118 -

32798.

Protu, protu, redzu, redzu,
Mielos mani Jāņa māte:
Ira raušus sacepusi,
Raģelīti nokavusi.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32799.

Protu, protu, redzu, redzu,
Mielos mani Jāņa māte,
Mielos mani Jāņa mate
Ar tiem pūŗu rausīšiem.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32800.

Še ēdam, še dzeŗam,
Še Dievs rod rodamo,
Še Dieviņš nakti gul,
Še dusēja launadziņu.
216 [Ventspilī].

32801.

Še nāksim citu gadu,
Še līksmīga Jāņu māte,
Kā bitīte vīvināja,
Savus bērnus mielodama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32802.

Sieru, pienu, mamzelīte,
Par gosniņu ganīšanu,
Kā kundzinis alu deva
Par vārpinu lasīšanu.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32803.

Siera siera, biezapiena,
Šķīsta piena nedodiet:
Tas klaudzēja vēderā,
Jāņa nakti līgojot.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32804.

Sieru sieru, Jāņa māte,
Tev bij govis laidarā;
Alu alu, Jāņa tēv(i)s,
Tev bij mieži tīrumā!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 188-0364-1.

1. Gaļu gaļu, saimeniece,
Tev vepriņi aizgaldā;
Alu alu, saimes tēvis,
Tev miezīši apcirknī!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32805.

Sieru sieru, Jāņa māte,
Tev bij govis laidarā!
Ja tu sieru man nedosi,
Ņemšu vienu raibuļiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32806.

Siera siera, māmuliņa,
Man lielāku gabaliņu!
Ne es ēdu, ne pārdevu,
Puišus vieni kairināju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Dod, māmiņa, kazu sieru
Jele vienu gabaliņu,
Lai puisīši pakaļ skrēja,
Kā āzīši brēkādami.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

32807.

Sieru sieru, mums, māmiņa!
Mēs puišiemi nedosami,
Mēs puišiemi nedosami,
Puiši govju neganīja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32808.

Sieru sieru, saiminiece!
Mēs gosniņas mielojam,
Mēs gosniņas mielojam
Ar baltaju āboliņu.
40-1 (Lapmežc.).

32809.

Skatātiesi, Jāņa bērni:
Jāņa māte sieru griež,
Zelta nazis, zelta šķīvis,
Sudrabiņa gapelīte.
40-1 (Bigauņc.).

32810.

Tā bij laba Jāņa māte,
Kur es biju šovakar,
Tā man deva sieru ēsta,
Saldu alu nodzertiesa.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

32811.

Tēva gods, tēva gods,
Kur tās pašas mātes gods?
Tēvis alu padarījis,
Māte siera nesējuse.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 119 -

32812.

Uz māmiņu līgot nāču ,
Lai man deva sieru, sviestu;
Uz tētiņulīgot gāju,
Lai dod sūru brandiviņu.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

32813.

Visapkārt vasku sveces,
Vidū klāts liepas galds:
Dieviņš sveces dedzināja,
Laimīt' galdu apklājuse.
40-1 (Lapmežc.).

32814.

Vīni, medi vien smirdēja
Mūs' kundziņa dārziņā;
Citu kungu dārziņā
Nesmird vecas pateciņas.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

32815.

Celies, mūsu Jāņa māte,
No tiem dūņu spilveņiem,
Iznes alus nodzerties,
Siera nuku kabatāja!
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

9) Jāņa bērni pateicas par mielojumu un novēl laimes Jāņa tēvam un mātei

32816.

Audzē, Dievs, tai māmiņai
Melnas govis baltu galvu:
Tā mums deva siera ēsti
Jāņu dienas vakarā.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

32817.

Audzē, Dievs, tam tēvam
Miežus rudzus tīrumā:
Tas man deva alu dzert,
Jāņu dienu līgojot.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

1. Lai aug mieži kupli, tauki
Jāņa tēva tīrumā:
Tas man deva alu dzert
Jāņa dienas vakarā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Lai Dievs dod tam tēvam
Miežiem augt tīrumā,
Kas mums deva alu dzert
Jāņa dienas vakarā;
Kas nedeva alus dzert,
Lai aug usnes tīrumā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32818.

Dievs dod mūsu Jāņa mātei
Labu vien piedzīvot:
Piecas cūkas , sešus kuiļus,
Septiņsimti suvēniņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

32819.

Dievs dod mūsu Jāņa mātei
Pilnu kūti raibu govju,
Pilnu kūti raibu govju,
Pilnu stalli kumeliņu.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

32820.

Dievs dod mūsu Jāņa tēvam
Labu laimi dzīvojot,
Ar kājiņu pabīdīt
Naudas lādi pagultē.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Dievs dod mūsu Jānīšam
Ilg' dzīvot, lab' redzēt,
Naudas lādi pagultē
Ar kājiņu kustināt.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

32821.

Dievs dod mūsu kundziņam
Simtu gadu nodzīvot,
Dievs dod zeltu, sudrabiņu
Ar kājiņu rušināt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dievs dod mūsu kundziņam
Ilg' dzīvot lab' redzēt,
Zeltu nest galviņā,
Mīt sudrabu kājiņām.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

2. Lai Dievs dod Jāņa tēvam
Ilgi dzīvot, labu redzēt,
Zeltu nest mugurā,
Sudrabiņu rociņā.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

32822.

Dievs dod mūsu kundziņam
Simtu gadu še dzīvot:
Meitai pliķi neiesita
Bez saulītes vakarā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

32823.

Dievs dod mūsu kundziņam
Sirmu galvu nodzīvot:
Tas dod mūsu meitiņām
Noputējšu alu dzert.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 120 -

32824.

Dievs dod mūsu kundziņam
Viļņot rudzus tīrumā,
Viļņot rudzus tīrumā,
Ar lastēm sadzīt klētiņā.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

32825.

Dievs dod mūsu lielamkungam
Simtu gadu še dzīvot,
Samta svārkus šūdināt,
Zīdu likt oderē.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Lai Dievs dod Jāņa tēvam
Simtu gadu nodzīvot,
Samta svārkus šūdināt,
Zīdu likt oderē.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

32826.

Dievs dod mūsu NN - nam
Sirmu mūžu nodzīvot!
Līgo, līgo, līgo!
399 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32827.

Dievs dod mūsu saimniekam
Pilnu kūti govju vēršu,
Stallī bērus kumeliņus,
Pagultēi naudas lādi.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

32828.

Dievs dod mūsu saimniekami
Zelta kroni galviņāi,
Sudrabiņu rociņāi,
Liepu vīzes kājiņāi.
40-1 (Antiņc.).

32829.

Dievs dod mūsu saimniekam
Simtu gadu še dzīvot,
Simtiem govju, simtiem vēršu,
Simtiem bēru kumeliņu.
421 [Taurupes pagastā (Rg)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32830.

Dod, Dieviņ, devējam,
Ne kādam skaudējam,
Pilnu klēti rudzu miežu,
Stallī labu kumeliņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 424 [Barkavas pag. Rz].

32831.

Dod, Dieviņ, miežiem augt
Jāņa tēva tīrumā:
Tas mums deva alu dzert,
Jāņa nakti līgojot.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

32832.

Dod, Dieviņi, tam tēvam
Nezināmu veselību,
Kas man deva šodieniņu
Tikai līksmi padzīvot!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32833.

Dūd, Dīveņ, vasel'ību
Meusu muižas saimenīcai!
Džīduodamos meitos īt
Kai iz eistu muomul'eņu.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

32834.

Es uzgāju pillu vietu,
Citu gadu vēl pillāku,
Ar vēršiem, ar govīm,
Ar sīko sudrabiņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32835.

Golit', aitiņ', cūciņ', gūžiņ'
stallī;
Rudziš', pūriš', mieziš', auziš' klētē!
214 [Zūrās (Zūru pag. Vp)].

32836.

Kas man deva alus dzert,
Lai aug mieži griezdamies;
Kas nedeva alus dzert,
Lai kokāļi noziedēja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Kas man dos alus dzert,
Tam augs mieži griezdamies;
Kas nedos alus dzert,
Tam veldē sakritīs.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

32837.

Ko mēs labu vēlēsim
Jāņu mātei šovakar?
Ilgu mūžu, labu laimi,
No Dieviņa veselību.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32838.

Ko mēs laba vēlēsim
Mūsu Jāņu tētiņam?
Pilnu klēti rudzu miežu,
Stallī labus kumeliņus,
Zirgiem zviegt, govīm maut,
Arājam gavilēt.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

- 121 -

32839.

Ko mēs laba vēlēsim
Mūs' labam Jāņu tēvam?
Simtiem govju, simtiem vēršu,
Simtiem bēru kumeliņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Ko mēs laba vēlēsim
Mūs' labam Jāņa tēvam?
Divas kūtis raibu govju,
Trešo bēru kumeliņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

32840.

Ko mēs laba vēlēsim
Tai labai Jāņa mātei?
Simtiem goves raibaliņas,
Labu biezu krējumiņu.
2991 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

32841.

Lai paldies, kam paldies,
Mūs' kungam, tam paldies:
Tas mums deva ēsti, dzerti,
Lai ražani padziedam.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

32842.

Paldies, man šai vietā
Deva ēst, deva dzert;
Ja dzīvošu, nenomiršu,
Vēl atnākšu citu gadu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Paldies saku Jāņa mātei,
Deva ēsti, deva dzerti,
Deva ēsti, deva dzerti,
Deva siera gabaliņu.
Nākš' atkal citu gadu
Šito durvju klabināt.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32843.

Paldies saku Dieviņam
Par ēdumu, dzērumiņu;
Jāņa mātei ar paldies
Par to labu uzņēmumu.
226 [Kandavā (Tl)].

32844.

Paldies saku Jānīšam
Par ēdumu, par dzērumu.
Nu ar Dievu, Jāņu māte,
Līdz citam Jānīšam!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32845.

Paldievs saku Jāņu tēvam,
Ka turēja Jāņa bērnus;
Kas netura Jāņa bērnu-
Veldē rudzi, veldē mieži.
10 [Dolē (Doles pag. Rg)].

32846.

Paldies saku māmiņai,
Kas mūs labi pacienāja:
Deva sieru, deva pienu,
Deva saldu medutiņu.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

32847.

Paldies saku māmiņai
Par ēdumu, par dzērumu;
Tik vien varu vainas dot-
Nedod puisi klātgulēt.
40-1 (Lapmežc.).

32848.

Pildi, Dievs, to vietiņu,
Kur ēdām, kur dzērām,
Kā piepildi dziļas upes,
Kā dziļos ezeriņus.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Pildi, Dievs, to vietiņu,
Kur ēdām, kur dzērām,
Kā pildīji pavasar
Pilnas upes, ezeriņus.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32849.

Pildi, Dievs, to vietiņu,
Kur ēdām, kur dzērām,
Kur ēdām, kur dzērām,
Kur naksniņu kavējām.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32850.

Pilla pilla tā vietiņa,
Citu gadu vēl pillāka!
Šeit mieloja namamāte
Sieru, sviestu Jāņu bērnus.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

32851.

Pilla pilla tā vietiņa,
Citu gadu vēl pillāka,
Citu gadu vēl pillāka
Ar sīkaju sudrabiņu!
40-1 (Bigauņc.).

- 122 -

1. Tukša tukša tā vietiņa,
Citu gadu vēl tukšāka!
153 [skat. 2671. (Kalnciema pag. Jg)].

32852.

Sasagrieza Jāņa bērni
Jāņa tēva pagalmā:
Sagriez, Dievs, rudzus miežus
Jāņa tēva tīrumā!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32853.

Zaķi, miežu neēdiet
Jāņa tēva tīrumā:
Tas mums deva alus dzert
Pašā Jāņa vakarā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32854.

Šogad bija nn-os
Pilnas klētes miežu rudzu;
Lai Dievs dod citu gadu
Pilnas baltu dālderīšu!
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32855.

Sīļam devu riekstu sauju,
Lai nospēra Jāņu tēvu,
Kam tas alu nebrūvēja,
Nemieloja līgotājus.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

32856.

Svētī, Dievs, to vietiņu,
Kur ēdām, kur dzērām;
Audzē, Dievs, div' vārpiņas
Viena salma galiņā!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Nu ēdām, nu dzērām,
Nu Laimīte jāvēlē:
Lai Dievs dod divas vārpas
Viena salma galiņā!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32857.

Ozols nāca pa Daugavu
Ar visām bitītēm;
Dievs dod mūsu Jānīšam
Simtu bišu kozuliņu!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

10) Atvadās aiziet

32858.

Iet projāmi, Jāņa bērni,
Negaidieti skubinām!
Gaidīsiet skubinām,
Dabūsiet lielu kaunu.
226 [Kandavā (Tl)].

32859.

Ar Dieviņu sanācām,
Ar Dieviņu šķiŗamies,
Ar Dieviņu lai palika
Šī svētīta istabiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32860.

Iestādīju ozoliņu
Jāņa tēva pagalmā,
Lai tas auga, lai zaļoja
Līdz citiem(i) Jānīšiem.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32861.

Laba laba, ne tik laba
Tās sētiņas saimeniece:
Deva ēst, deva dzert,
Pavadīt vien nenāca.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

32862.

Nu ar Dievu, Jāņa māte,
Līdz citiem Jānīšiem!
Citu gadu, tad es nākšu,
Nesīš labu zāļu nastu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

32863.

Te staigājši Jāņa bērni,
Te zālītes kaisījuši.
Nāc, Jānīti, sētiņā,
Pa zālēmi laipodams!
2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

53577.

A Dieviņ, a Dieviņ,
Nu nāk nama saiminieks!
Alus kanna rociņē,
Butelīte kabatē.
546 [Kuldīga Kld apr.].

53578.

Ai godīga Jāņu māte,
Atver savas nama durvis!
Atver savas nama durvis,
Mazgā savu liepu galdu;
Jānīts nāca šovakar
Tavu godu lūkoties.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 123 -

53579.

Ai Jānīti, ai Jānīti,
Mielo savus Jāņa bērnus!
Jāņa bērni piekusuši,
Jāņa zāles lasīdami.
127 [Grostonas Md].

53580.

Ai Jānīti, ai Jānīti,
Kam tik ilgi nogulēji?
Jāņa bērni aizgājuši
Neēduši, nedzēruši.
127 [Grostonas Md].

53581.

Ai kaimiņu saiminiece,
Kam nenāci Jānīšos?
Tāpēc tavas cūkas raka
Pērnājā midziņā.
270 [Mežotnes B].

53582.

Vai lielie Jāņa bērni,
Pagaidāt mani mazu!
Liela rasa, gaŗi svārki,
Nevarēju patecēt.
513 [Zemītes Tk].

53583.

Voi lelī Juoņa bārni, leigū
leigū!
Naspaiditi mozuokūsi, leigū leigū!
I visimi vītys beja, leigū leigū!
Juoņa muotes ustobāi, leigū, leigū.
236 [Līvānu D].

53584.

Alu alu, Jāņa tēvs,
Tev aug mieži tīrumā!
Ja nedosi alu dzerti,
Es tev miežus izviļāšu;
Es tev miežus izviļāšu
Deviņiem viļākņiem.
91 [Druvienas C].

1. Alu alu, Jāņa tēvs,
Tev bij mieži tīrumā!
Ja nedosi Jāņu alu,
Tavi mieži nodzeltēs.
224 [Lielvārdes Rg].

2. Alu alu, Jāņa tēvs,
Labi mieži tīrumā!
Ja tu alus man nedosi,
Zaķīts miežus nobadīs.
514 [Zentenes Tl].

53585.

Jāņu tēvs, Jāņu tēvs,
Brandaviņu, brandaviņ'!
Ja nedosi brandaviņa,
Iešu rudzus izvaļāšu;
Iešu rudzus izvaļāšu,
Kāpostiņus izbradāšu.
480 [Vējavas Md].

53586.

Jāņu nakti līgot gāju, līgo
līgo!
Brandavīna gribēdams, līgo!
Ja nedosi brandavīna, līgo līgo!
Izvārtīšu kaņepītes, līgo!
Izvārtīšu kaņepītes, līgo
līgo!
Ar nagiem izkasīšu, līgo!
248 [Mālpils Rg].

53587.

Alu alu, Jāņa tēvs,
Tev aug mieži tīrumā!
Ja tu alu mums nedosi,
Mēs tev skādi darīsim:
Iesim mežā, lūgsim zaķus,
Lai nāk miežus nobradāt.
464 [Vānes Tk].

53588.

Šņabi šņabi, Jāņa tēvs,
Es nevaru als piedzert!
Jaunu puišu, jaunu puišu,
Es nevaru vien' gulēt.
127 [Grostonas Md].

53589.

Jā, tētiņi, dzert nedosi,
Nobraucīšu apīnīņus;
Ja, māmiņa, ēst nedosi,
Nolauzīšu kāpostiņus.
127 [Grostonas Md].

53590.

Saiminīks saiminīks,
Namet mani leikumā!
Jo nadūsi tu man ols,
Taišam mīžus izvoļuošu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

53591.

Brandavīnu, Jāņa tēvs,
Par vaiņaga devumiņ'!
Ja nedosi brandavīnu,
Izvārtīšu kaņepītes;
Rudzu druvu izsliedēšu,
Linu lauku nogulēšu.
350 [Ropažu Rg].

- 124 -

53592.

Brandaviņa brandaviņa,
Es nevaru al's piedzert!
Tas klunkšķēja vēderā,
Jāņa nakti staigājot.
261 [Mēdzūlas Md].

53593.

Lieliem saldu alutiņu,
Maziem siera gabaliņu!
Ja nedosi Jāņa sieru,
Visas govis vecpienītes.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53594.

Aneitei i
Pīci sīri harteņā.
Atdūd maņ i da pīktū
Par šuos dīnas leigavumu!
143 [Jāsmuižas D].

53595.

Atpakaļ, Jāņu bērni,
Man notika nelaimīte
Sieru sēju, tas pārtrūka,
Als kā putra saskābusi.
192 [Kosas C].

53596.

Atpakaļ, Jāņa bērni,
Suns izēda putras katlu!
Nāciet rītu saulītē,
Tad mēs jaunu vārīsim.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

53597.

Liela, gaŗa Jāņa sieva
Par citām sieviņām.
Nenāciet, Jāņa bērni,
Suns izēda putras katlu!
345 [Remtes Tk].

53598.

Atveŗat platas duris,
Vedat bērnus istabā!
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņu zāles lasīdami.
245 [Lutriņu Kld].

53599.

Audziet, mūsu linu lauki,
Zilajiem ziediņiem,
Lai staigāja Jāņa tēvs
Zilās samta biksītēs.
211 [Ļaudonas Md].

53600.

Bagātam Jāņa tēvam
Treji vārti appuškoti:
Pa vieniemi gani dzina,
Pa otriemi pieguļnieki,
Pa trešiem Jāņa bērni
Jāņa dziesmas skandināja.
281 [Neretas Jk].

53601.

Caur ābeļu birzi jāju,
Uz kumeļa ziedi bira.
Jāņu rītu es izjāju
Caur tautiņu sētiņai;
Tautu meitas bēdājāsi.
Slauka gaužas asariņas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53602.

Celies, Jānīt, noslaukies,
Saņem savus Jāņa bērnus!
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņa zāles lasīdami.
440 [Tūjas (Vecmuižas) Vlm].

53603.

Celīs vīgla saiminīca, rūtuo
rūtuo,
Īdūd sīra gabaleņi!
Ko īdusi, ta īdūd;
Ka nadūsi, ta atsoki,
Myusus gaida cytā vītā, rūtuo
rūtuo,
Rūtuo rūtuo!
314 [Pildas Ldz].

53604.

Dedz, Jānīti, vaska sveci,
Nu nāk tava līgaviņa!
Balta kleite, rūzā bante,
Pilli pirksti gredzentiņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53605.

Dievs dod mūsu Jāņa tēvam,
Sirmu mūžu nodzīvoti;
Sirmu mūžu nodzīvoti,
Zelta jostu novalkāti.
130 [Iecavas (Lieliecavas) B].

- 125 -

53606.

Dievs dod mūsu Jāņa tēvam
Simtu gadu nodzīvot,
Simtu cūku, simtu govju,
Simtu bēru kumeliņu.
261 [Mēdzūlas Md].

53607.

Dievs dod mūsu Jāņa mātei
Zīda kleiti mugurā.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53608.

Dievs dod mūsu Jāņu tēvam
Labi kuplu vasariņu:
Cūku slaukt, kazu cirpt,
Sivēniņu svilināt.
192 [Kosas C].

53609.

Dievs dod mūsu Jāņu mātei
Labus laikus piedzīvot:
Divi cūkas, trešo kuili,
Trīssimts mazus sivēniņus.
560 [Rīga ].

1. Dievs dod mūsu Jāņu mātei
Visu labu dzīvojot:
Piecas cūkas, sešus kuiļus,
Septiņsimti sivēniņus.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

53610.

Dievs dod mūsu saimniecei
Pulku mazu sivēniņu:
Citu melnu, citu baltu,
Citu tādu svībelētu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

53611.

Dievs dod mūsu Jāņu mātei
Simtiem raibu telēniņu:
Cits ar lipu, cits bez lipas,
Cits ar visu koklenieku(?).
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

53612.

Dievs dod mūsu Jāņa tēvam
Kuplu kuplu vasariņu:
Kartupeļus tā kā kāļus,
Kāļus tā kā vāģu ratus.
148 [Jaunpiebalgas C].

53613.

Pilnas akas medus smakas
Jāņu dienas vakarā:
Audzē, Dieviņ, kartupeļus
Lielus apaļus kā teļus.
572 [Tukums Tk apr.].

53614.

Laba laba, Jāņa māte,
Nāksim visi citu gadu.
Dievs dod mūsu Jāņa mātei
Zelta laikus piedzīvoti:
Kartupeļus tā kā kāļus,
Kāļus rata lielumā.
476 [Vecpiebalgas C].

53615.

Dievs dod mūsu Jānīšami
Pilnu stalli kumeliņu!
Dievs dod vilkam veselību
Pa vienam nolasīt.
454 [Vaidavas Vlm].

53616.

Dievs dod mūsu kaimiņam
Ilgi dzīvot, labi redzēt;
Zirgiem z(v)iegt, govim maut,
Arājiņam gavilēt.
378 [Seces Jk].

53617.

Dīs jer gona, Dīs jer gona
Loba veira sēteņā:
Pylny klāvy gūvu, vušku,
Pylns suodeņs i bišu trūpu.
62 [Brigu (Janopoles) Ldz].

53618.

Dīvs ir gon, Dīvs ir gon
Lobuo veira sētiņā:
Ols ar gluozi, mads ar gleitu bičereiti.
551 [Ludza Ldz apr.].

53619.

Dīs ir gon, Dīs ir gon
Laba veira sietiņā:
Gona rudzu, gona mīžu,
Gona bāru kumeliņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

53620.

Dīs ir gona, Dīs ir gona
Loba veira sētiņā:
Pylna klēts rudzu, mižu,
Stalī lobi kumeliņi.
174 [Kārsavas Ldz].

53621.

Dīvs ir gona, Dīvs ir gona
Loba veira sētiņā:
Pats es sēžu aiz galdeņa,
Volūdeņa pa ustobu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

- 126 -

53622.

Dūd, Dīveņi, sātejam,
Na tam ļauna skaudējam,
Lobus mīžus teirumā,
Lobus zyrgus klēviņā!
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

53623.

Dūd, Dīveņ, Pīteram
Lobus mīžus teirumā;
Meikulam, nabogam,
Kyukuļim nuzīdeit.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Dīveņ, dūd i Puovulami
Lobus mīžus teirumāi;
Skūpejami Augustami
Kyukuļemi nūzīdjāt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

2. Jezupam, bruoleņam,
Dod, Dīveņ, kvīšim augt teirumā;
Skūpjam Alpuoņam
Keukuļim nūzīdāt.
326 [Preiļu D].

3. Dūd, Dīviņ, Juonīšam
Lobus mīžus teirumā;
Ontonam, bruolīšam,
Rudzu pukēm nūzīdēt.
35 [Baltinavas Abr].

53624.

Dūd, Dīveņ, Tanclovam
Lobus mīžus teirumā;
Ka jis myusim aizmoksuoja
Šuos dīneņis dzīduojumu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53625.

Dula dula, kas pi kula
Juoņa dīnas vokorā?
Jaunas meitas, jauni puiši
Īt nu kula dzīduodami.
143 [Jāsmuižas D].

53626.

Dūd, māmiņ, sīra, pīna
Juoņa dīnas vokorā!
Ja nadūsi sīra, pīna,
Vyss pļaveņis izkacuošu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

53627.

Dod, māmiņa, to sieriņu,
Kuŗ' karājas klētiņā!
Kuŗ' karājas klētiņā
Sudrabiņa diedziņā.
241 [Lubānas Md].

53628.

Dodiet sieru, kam ir piens,
Ij es dotu, kaut man būtu;
Man palika šovasar
Visas govs ālavīcas.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53629.

Eita gaŗām, Jāņu bērni,
Neejiet tai sētā!
Vilciņš guļ pie durvim,
Lācīts vārtu galiņā.
373 [Sarkaņu Md].

53630.

Eite, vysi ejamī,
Gon mamiņa pamīluos!
Bolta maize teinītē,
Olūtiņs buceņā.
466 [Vārkavas D].

53631.

Ejat prom, Jāņu bērni,
Jums nav labu Jāņu zāļu!
Elkšņu lapas, dadžu lapas,
Tās ir jūsu Jāņu zāles.
192 [Kosas C].

53632.

Es aizgāju šovakar
Pie bagāta saiminieka;
Tas man deva klača putru,
Kaņepīti uzēdām;
Es to putru, šļirbu šļerbu,
Kaņepīti šņiku šņeku.
605 [Skolas].

1. Es atnācu līgodama
Pie bagāta Jāņa tēva;
Tas man deva rudzu putru,
Kaņepīti zakuskām.
344 [Rembates Rg].

2. Jāņu nakti līgot gāju
Pie bagātas Jāņu mātes;
Tā man devamiltu putru,
Kaņepīti pavalgam;
Es tu putru šļiru šļeru,
Kaņepīti knipu knapu.
209 [Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg].

- 127 -

3. Es nogāju līgodama
Pie bagāta namatēva;
Viņš man deva stoka ēst,
Sūkaliņas nodzerties;
Kaņepīte - šņiku šņaku,
Sūkaliņas - šļiku šļaku.
281 [Neretas Jk].

4. Līgot gāju - kur līgot -
Pie bagātas Jāņu mātes;
Tā man deva rudzu putru,
Kaņepītes uzkodām;
Putriņ' strēbu šļirbu šļerbu,
Kaņupītes snipu snapu.
387 [Siguldas Rg].

5. Visu nakti līgot gāju
Pie bagātas Jāņu mātes.
Ko tā mums ēsti deva?
Šķīstu putru, kaņepītes;
Putru strēbu šļirbu šļarbu,
Kaņepītes kniku knaku.
226 [Liepas (Liepasmuižas) C].

6. Jāņa māte man' mieloja
Saldu pienu, kaņepēm;
Pieniņš gāja šļiku šļaku,
Kaņepītes šņiku šņiku.
290 [Ogres C].

7. Kur es biju tai ciemā,
Tur man deva šķīstu pienu;
Es to pienu piestrēbosi -
Brizgu brazgu kaņepēs;
Tur man' sāka suņi riet
Kā lielo lāču māti.
378 [Seces Jk].

8. Šitām mājām gaŗām gāju,
Tur man deva šķīstu pienu,
Kaņepīšu plācenīti.
Pieniņš gāja šļiku šļaku,
Kaņepītes šņiku šņaku.
148 [Jaunpiebalgas C].

9. Paldies saku tai mātei
Kaņepīti, šķīstu putru,
To dev' Jāņu vakarā.
Es to putru šļirbu šļerbu,
Kaņepīti briku breku.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53633.

Jāņu nakti līgot gāju
Pie bagāta saimenieka;
Viņš man deva cūkas kāju,
Saziedeijšu baltumaizi.
419 [Suntažu Rg].

53634.

Ēdiet putru, kad ēzdami,
Jāņu nakti neēdiet!
Tī klankšķēja vēderā,
Jāņu nakti staigājot.
127 [Grostonas Md].

53635.

Es atnācu Jāņu nakti
Uz kaimiņu līgoties.
Jānis [Ja viņš?] manis neuzņēma,
Izviļāšu kaņepītes.
166 [Kalsnavas Md].

53636.

Es redzēju Marēnai
Pīci sīri nārtiņā.
Dūd myusim pīna, sīra,
Nabyus gūvs vuolaveicas;
Ka nadūsi pīna, sīra,
Tad byus gūvis vuolaveicas.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

53637.

Es savam Jāņtēvam
Labu vien novēlēju:
Dievs dod viņam naudas lādi
Ar kājiņu pabīdīt.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53638.

Es jums lūdzu, Jāņa māte,
Laižat mani istabā!
Neizzags kniepadatas,
Ne šujamu adatiņu,
Suseklīti, to es zagšu
Jāņu māti nosukāt.
514 [Zentenes Tl].

53639.

Es uzkāp dzierkšļ(?) kaln,
Man bi dzierkšļ zābaciņ;
Pretim nāc dzierkšļ meits,
Apaļš porņ vaiņadziš.
445 [Ugāles Vp].

53640.

Ēdat sieru, Jāņa bērni,
Siera mazgu atdodat;
Ar pirdienu appirdos,
Sierakmeni cilādama.
146 [Jaungulbenes Md].

53641.

Galdam kājas nolīkušas
Ne no zelta, ne sudraba:
No ēdiena, no dzēriena,
Jāņu bērnus mielojot.
337 [Rāmuļu C].

- 128 -

53642.

Gan pazinu to sētiņu,
Kur sirdīga Jāņa māte:
Visas sētas apaugušas
Ar asiem dadzīšiem.
224 [Lielvārdes Rg].

53643.

Gaŗām gāju tam ciemam,
Kur mēs pērn līgojam,
Tur mums deva šķīstu sieru,
Nevarēja ķešā bāzt.
262 [Meirānu Md].

53644.

Grumbulaina grumbulaina-
Tāda Jāņa istabiņa;
Mēs nācāmi, Jāņa bērni,
Grumbuliņus līdzināt.
220 [Lībagu Tl].

53645.

Izdzersim ols pa gluozei,
I gluozeitis apguozsim;
Zīčeisim saimnīkam
Ilgu myužu dzeivojūt.
143 [Jāsmuižas D].

53646.

Iesim, bērni, apraudzīt,
Te tur Jāņa vakariņ':
Te gailītis iztecēja
Medaināmi kājiņām.
572 [Tukums Tk apr.].

53647.

Iesim, bērni, raudzīties,
Kāda Jāņu izstab(iņ)a:
Vai būs labi izpuškota
Bērziņiem, ozoliem.
70 [Cēres Tl].

53648.

Iesim, meitas, apraudzīt,
Kāda Jāņa istabiņa:
Ar doņiem tā izpīta,
Ar puķēm izpuškota;
Šūtin šūta, pītin pīta,
Kā rakstenis izrakstīta.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Iesim iekša apskatīties,
Kāda Jāņa istabīna:
Ir gan smuka, ir gan skaista,
Visapkārt izpuškota.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53649.

Iešu, iešu Jāņa nakti
Pie bāliņa alus dzert.
Ja nedosi alus dzert,
Nobradāšu miežu lauku.
3 [Adulienas Md].

1. Īšu, īšu - kai naīšu -
Da bruoļim olys dzart;
Ka nadūs olys dzart,
Kriššu, mīžus izviļuošu.
326 [Preiļu D].

53650.

Ies projām, Jāņa bērni,
Negaidiet kruķējam;
Te nevaid tāda koka,
Kur var kruķus uztaisīt.
70 [Cēres Tl].

53651.

Juonīšam treju vuortu, leigū leigū!
Vysus trejus vyrynuoja: leigū leigū!
Pa vīnim Juonīts guoja, leigū leigū!
Pa ūtrim Juoņa bārni, leigū
leigū!
Pa trešim svāta Muora, leigū leigū!
Ar visim engelīšim, leigū, leigū!
605 [Skolas].

53652.

Šai sētā laba dzīve,
Šai sētā treju vārtu:
Pa vieniem gani dzina,
Pa otriem pieguļnieki,
Pa trešiem Jāņa bērni,
Jāņu zāles lasīdami.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53653.

Mūs' mājās treji vārti,
Visi treji appuškoti:
Pa pirmiem gani nāca,
Pa otriem Jāņa bērni,
Pa trešiem Jāņa māte
Sierus nesa palagā.
245 [Lutriņu Kld].

53654.

Jānīts mani Jāņos veda
Aukstu rasu bridināt;
Aukstu rasu bridināja
Ar basāmi kājiņām.
355 [Rucavas Lp].

- 129 -

53655.

Jānīšami gaŗi svārki,
Zālei rasu noslaucīja,
Lai neslapa Jāņu bērni,
Jāņu nakti līgojot.
282 [Nīcas Lp].

53656.

Jānīts prieka nevarēja, līgo
līgo!
Savus bērnus skatīdamsi, līgo!
Tie tam nesa alu, sieru, līgo līgo!
Tie ozola vaiņadziņu, līgo!
270 [Mežotnes B].

53657.

Jānīts sita vaŗa bungas,
Lai sanāca Jāņu bērni;
Lai sanāca Jāņu bērni,
Lai dziedāja Jāņu dziesmas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53658.

Jānīts stāv kalniņā,
Samti vamži mugurā.
Nac, Jānīti, lejiņā,
Vedi bērnus istabā.
93 [Dundagas Vp].

53659.

Jānīts stāvē kalnīnā,
Zelta kurpes kājīnā;
Nāc, Jānīti, lejīnā,
Saņem savus Jāņa bērnus.
33 [Baižkalna C].

53660.

Jānīts sēdi kaļneņā,
Jāņa bērni lejeņā.
Jāņa tāvsi, Jāņa māte,
Saņem sovus Jāņa bārnus!
170 [Kapiņu D].

53661.

Jāņa bērni gaļu prasa-
Kur mēs gaļu dabūsim?
Vienu pašu kuņu kava,
To sūcin apsūkāja.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

53662.

Jāņu bērni gaļas prasa-
Kur mēs gaļas dabūsam?
Gubenie balta ķēve,
Trīs gadiņi kad nosprāga.
Galvu, kājas suņi grauza,
Jāņu bērni rumpi grauza.
195 [Kraukļu Md].

53663.

Jāņa bērni gaļu prasa-
Kur mēs gaļu dabūsim?
Man kaziņu vilks aiznesa
Pašā Jāņu vakarā.
Es izrāvu vilkam asti
Pašā Jāņu vakarā.
279 [Naukšēnu Vlm].

53664.

Jāņu bērni man vaicāja,
Ko ēd Jāņu vakarā.
Jāņu bērni sieru ēda
Pašā Jāņu vakarā.
42 [Bauskas B].

53665.

Jāņu bērni sanākuši, līgo
līgo!
No maliņu maliņām, līgo!
Nāc arāji, Jāņu tēv, līgo
līgo!
Saņem savus Jāņu bērnus, līgo!
Dod mums alu, dod šnabīti, līgo līgo!
Tev miezīši, tev rudzīši, līgo!
270 [Mežotnes B].

53666.

Jāņa bērni sanākuši
Basajām kājiņām.
Steidz, Jānīti, kur' krāsniņu,
Sildi savus Jāņa bērnus!
127 [Grostonas Md].

53667.

Jāņa bērni sanākuši,
Suņi mēles izkoduši.
Ja nebūtu izkoduši,
Tad jau būtu līgojuši.
14 [Alsviķa Vlk], 399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

53668.

Jāņu bērni sētā nāca,
Dižens ozols vārtus vēra;
Tas nebija dižens ozols,
Tas bij mūsu Jāņu tēvs.
127 [Grostonas Md].

53669.

Jāņa māte, Jāņa māte,
Atver plati vaŗa vārtus!
Atver plati vaŗa vārtus,
Lai sanāca Jāņu bērni.
398 [Skrundas Kld].

53670.

Jāņu māte rudzos brida,
Samta svārkus pacēlusi.
Jāņu māte sieru deva,
Alu prasiet Jānīšami.
224 [Lielvārdes Rg].

- 130 -

53671.

Jāņu māte siļķi cepe,
Stenēdama, vaidēdama.
Kuo nu steni, kuo nu vaidi,
Tur vajaga gaļas klāt!
179 [Katriņas C].

53672.

Jāņa māte cisku kasa,
Negribēja gaļas dot.
Vai tu kas', vai nekas',
Tev jau man jāmaksā.
605 [Skolas].

53673.

Jāņu tēvs bārzdu brauka,
Jāņu bērnus ieraudzījis.
Vai tu brauki, vai nebrauki,
Saldis alus jādod būs.
127 [Grostonas Md].

53674.

Jāņu māte, dumja cūka,
Paslieksnē piemīzusi.
Pāri gāja Jāņa bērni,
Asariņas slaucīdami.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

53675.

Jāņu māte galdu klāja
Pašā Jāņu vakarā.
Tur sanāca Jāņa bērni,
Liepu zarus darināja.
104 [Ēdoles Vp].

53676.

Jāņa māte apguluse
Mīkstos dūņu spilvenos.
Celies augšā, Jāņa māte,
No tiem dūņu spilveniem!
Jāņa bērni sanākuši,
Visi sieru prasīdam'.
594 [Talsu apr.].

53677.

Jāņa māte, gružu cūka,
Jāņa vārtus aizslēgusi, līgo!
Jāņa bērni gaŗām gāja,
Asariņas slaucīdami, līgo līgo!
Rūgsti, pūsti, Jāņa māte,
Lai tev govis ālavnīcas, līgo!
Kam nedevi Jāņa bērniem
Nevien' siera gabaliņu, līgo līgo!
136 [Ipiķu Vlm].

53678.

Jāņa māte, gružu cūka,
Gul ar vīru aizkrāsnē,
Nāc ārā, gružu cūka,
Saņem savus Jāņa bērnus.
290 [Ogres C].

53679.

Jāņu māte lūgšus lūdza:
Nākat, bērni, istabā;
Nākat, bērni, istabā,
Došu siltas vakariņas.
288 [Nurmuižas Tl].

53680.

Jāņa māte man iedeva
Raibu siera gabalīnu;
Lai Dievs dod citu gadu
Govim raibus telēnīnus.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53681.

Jāņa māte sieru nesa
Melnajā priekšautā.
Lai būt' melns, lai būt' melns,
Kad nebūtu salāpīts
Lāča ādas ielāpiem.
306 [Patkules Md].

53682.

Jāņu tēti, pekainīti,
Nes meitām alutiņu!
Meitas tevim šūdinās
Peļu ādu kažociņu.
127 [Grostonas Md].

53683.

Jāņvakaru līgot gāju,
Vīru vedu valdziņā.
Nākat, brāļi, skatāties,
Kāds man maizes devējiņš:
Kupla galva, platām acim,
Kā tam purvu vanagam.
440 [Tūjas (Vecmuižas) Vlm].

53684.

Jāņu nakti līgot gāju,
Kažok' vilku mugurā;
Kad samīzu, tad smirdēja,
Kad sakalta, tad grabēja
15 [Alūksnes Vlk].

- 131 -

53685.

Kaimiņ' mājās slinks saimnieks
Nesagaida Jāņu bērnus.
Ne tev ališ, ne tev raušiņ,
Nav ne Jāņu vaiņadziņš.
17 [Ances Vp].

53686.

Kalnā kāpu gavilēt,
Lai balsiņis tāļu skan,
Lai dzirdēja Jāņu māte,
Kur dziedāja Jāņu bērni.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53687.

Kas bīj laba Jāņu māte,
Atceļ vārtus līgodama;
Kas jau kāda netiklīte,
Guļ ar vīru aizkrāsnē.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

53688.

Kas dos saldu alutiņu,
Tam aug mieži griezdamies;
Kas nedeva alutiņu,
Tam palika pelnplaukaini.
127 [Grostonas Md].

1. Kas dos sūru brandavīnu,
Tam augs rudzi griezdamies;
Kas nedeva brandavīna,
Tam uzauga lāčauzaini.
127 [Grostonas Md].

53689.

Kas godīga Jāņa māte,
Tā dod sieru vakarā;
Kas jau kāda pelnu rušķe,
Tā dod Jāņa rītiņā.
90 [Drustu C].

53690.

Kas godīga Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus;
Kas bij kāda negodnīte,
Tā ar skruķi pavadīja.
72 [Cesvaines Md].

53691.

Kas gribēja Jāņa bērnu,
Atveŗ vārtus vērumā;
Kas negrib Jāņa bērnu,
Aizceļ vārtus vērumā.
261 [Mēdzūlas Md].

53692.

Kas tā tāda melne odze
Kaņepēs plātījās?
Tā bij pate Jāņu māte,
Jāņu bērniem bārdamās.
184 [Ķēču Rg].

53693.

Kas to ceļu notekāja
Ar basām kājiņām?
Jāņu bērni notecēja,
Jāņu nakti līgodami.
413 [Stendes Tl].

53694.

Kas tur dimd, kas skanēja.
Tautu dēla sētiņā?
Tur sajāja Jāņa bērni
Jāņu dienu sagaidīt.
378 [Seces Jk].

53695.

Kas tur gāja, kas tur gāja, līgo
līgo!
Vai tie bija Jāņu bērni? līgo
līgo!
Tās bij kaimiņu laiskās meitas,
Gāja, galvas nokārušas.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

53696.

Kas tur kliedza, kas tur dimdi
Jāņa mātes pagalmā?
Krievs ar tačku dzen to mačku,
Redz, kur jauka Jāņu diena!
192 [Kosas C].

53697.

Kaunaties, Jāņa bērni,
Savu nieka valodiņu!
Vai maniem kumeļiem
Pērnā spalva mugurā?
Vai jums devu cūkas kāju
Ar visiem nadziņiem?
384 [Sēemūkšu C].

53698.

Klusa klusa tā sētiņa,
Ku nav pašas līgotājas(?)
Ku bij paša līgotāja,
Kā ērģeles ērģelēja.
398 [Skrundas Kld].

53699.

Ko mēs labu vēlēsim
Šovakar Jānīšam?
Pilnu kūti raibu govju,
Stallī bērus kumelīnus,
Cūkai mazus sivēnīnus
Kaķam mazus kaķēnīnus.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

- 132 -

53700.

Ko mēs labu novēlēsim
Šim jaunam saimniekam?
Gultā jaunu līgaviņu,
Pie gultiņu šūpulīt(i).
93 [Dundagas Vp].

53701.

Kupla kupla šij sētiņa
Ar apīņiem noauguse.
Citu gadu vēl kuplāka
Ar miežiem, ar rudziem.
146 [Jaungulbenes Md].

53702.

Kur tā mūsu Jāņa māte,
Kad neredz staigājam?
Durvis vaļā, Jānis iekšā,
Jāņa māte pagultē.
48 [Bērzaunes Md].

53703.

Ku', pie vella, Jāņu māt',
Ka neredz staigājam?
Jāņu māte apgulusi
Ar visām tupelēm.
Pacelies, Jāņu māt,
Novelc savas tupelītes!
546 [Kuldīga Kld apr.].

53704.

Kur tā pate Jāņa māte,
Kad neredz staigājam?
Jāņa māte ielīduse
Raiba vepŗa midzenī.
369 [Saldus Kld].

1. Kur ellē Jāņa māte,
Ka neredz staigājot?
Jāņa māte iemiguse
Melnas cūkas midzenē.
350 [Ropažu Rg].

53705.

Kur tā mūsu Jāņu māte,
līgo!
Ka neredz staigājoti? līgo!
Gubenī gubenī, līgo!
Guļ ar veci gubenītī, līgo!
457 [Vaives (Veismaņu) C].

53706.

Kur palika saiminiece,
Ka neredz staigājam?
Vai tā būs iegājuse
Rakstāmā kambarī?
Ja rakstāmā kambarī,
Lai tā raksta, lai tā šuj,
Līdz nākamiem Jānīšiem.
Ja tā cūku midzenī,
Lai tā guļ, lai tā pūst
Līdz citiem Jānīšiem.
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

53707.

Kur tā mūsu Jāņu māte,
Kad neredz staigājam?
Vai tā bij apgulusi
Zem baltiem palagiem?
141 [Ivandes Kld].

53708.

Kur palika Jāņa māte,
Ka neredz staigājam?
Jāņa māte aplokā
Bluso savu rinduciņu.
112 [Ezeres Kld].

53709.

Kur tā mūsu Jāņa māte,
Ka neredz staigājot?
Jāņa māte aizkrāsnē
No kažoka utes lasa.
192 [Kosas C].

53710.

Kur nu ellē Jāņu māte,
Kad neredz staigājot?
Vai tā šķirbā ielīdusi,
Vai ar žurkas apēdušas?
275 [Mērmuizas (Mžru) Vlm].

53711.

Kur tā mūsu Jāņa māte,
Nesaņēma jānu bērnus?
Vai būs žurkas nokodušas,
Vai pelītes aizvīlušas [aizvilkušas?].
254 [Mārsnēnu C].

53712.

Kur palika Jāņa māte,
Kad neredzēj' staigājot?
Žurkas, midzē ievilkušas,
Kaulīnus vien skribināja.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53713.

Kur tei myusu Juoņu muote,
Kur tei myusu Juoņu muote,
Ka naradzūt staiguojūt,
Sorkonolu nasajūt?
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

- 133 -

53714.

Kur palika Jāņu māte,
Ka neredz staigājot?
Vai tā bija iemūrēta
Pašā cepļa dibinā?
604 [Dažādi iesūtītāji].

53715.

Ko tā Jāņa māte dara,
Kad neredz staigājam?
Pirtī sēd palāvē,
Snātenīti lāpīdama.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

53716.

Kur palika Jāņa tēvs,
Ka neredz staigājam?
Jāņa tēvs aizkrāsnē
Lāpa savu kažociņu:
Ķērķis vēra adatiņu,
Prūsis rāda uguntiņu.
112 [Ezeres Kld].

53717.

Kur palika Jāņa māte,
Ka neredz staigājot?
Pats Jānīts govis slauca,
Pauti mirka slaucenē.
464 [Vānes Tk].

53718.

Kur palika Jāņu tēvs,
Ka neredz staigājam?
Jāņu tēvs raibenēsi [=ogās],
Zāļu nasta mugurā.
413 [Stendes Tl].

53719.

Kuŗei loba saimineica,
Stuov pi vuortim, vīsu gaida;
Kurei kaida palnuruška,
Tei guļ cepļa dybynā.
194 [Krāslavas D].

53720.

Kura loba saimineica,
Tei dūd pīna, tei dūd sīra;
Kura keida natikleite,
Tei guļ cepļa dybynā.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

53721.

Laba mūsu namamāte,
Labi mūs pamieloj':
Deva pienu, deva medu,
Deva alu nodzerties.
513 [Zemītes Tk].

53722.

Laba zeme, labi ļaudis,
Labi mani uzņēmuši:
Liepu lapu galdu klāja,
Sēņu zupu strubināja
Ar kadiķa kaŗautēm.
355 [Rucavas Lp].

53723.

Laba laba Jāņu māte,
Pamielo Jāņu bērnus;
Ik gadiņu Jāņos nāca
Kā pie tēva, māmuliņas.
108 [Engures Tk].

53724.

Labi ēdām, labi dzērām,
Labi mūs pamieloja:
Saldu alu mēs dzērām,
Labu gaļu mēs ēdām,
Deva puisi klātgulēt.
70 [Cēres Tl].

53725.

Labvakar istabā
Līdz pašam dibenam!
Istabiņas dibenā
Sēd Jānīša māmuliņ'.
418 [Sunākstes Jk].

53726.

Labvakaru, Jāņa māt,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Atver durvis, atver logus;
Ja negaidi Jāņa bērnus,
Aizver savus vaŗa vārtus.
220 [Lībagu Tl].

1. Labvakari Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Atver duris, atver vārtus;
Atver duris, atver vārtus,
Lai sanāca Jāņa bērni.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53727.

Labvakar, Jāņa māte,
Atver durvis gaidīdam'!
Atver durvis, atver logus,
Ielaižati Jāņa bērnus!
234 [Limbažu Vlm].

- 134 -

53728.

Labvakar, Jāņa māte,
Būsi mūsu gaidījusi?
Būsi savus pagalmiņus
Ar slotiņu slaucījusi?
Ar slotiņu slaucījusi,
Ziediņiem kaisījusi?
90 [Drustu C].

53729.

Labvakar, Jāņu tēv,
Vai gaidīji Jāņu bērnus?
Mūsu rokas nogurušas,
Jāņu zāles nēsājot.
127 [Grostonas Md].

53730.

Kur palika Jāņu māte,
Ka neredz staigājam?
Man rociņas nogurušas,
Jāņu zāles nesādamas.
347 [Rendas Kld].

53731.

Labvakar, Jāņu māte,
Vai gaidīji Jāņu bērnus?
Jāņu bērni piekusuši,
Jāņu nakti staigājot.
372 [Sarkanmuižas Vp].

53732.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai pērnāja veselīb(a)?
Ja pērnāja veselība,
Saņem savus Jāņa bērnus!
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņa zāles lasīdami.
93 [Dundagas Vp].

53733.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai vesela, nevesela?
Vai vesela, nevesela
Ar pērno līgojumu?
90 [Drustu C].

53734.

Labvakar, Jāņu tēti,
Mēs tev labu novēlam:
Lai tev aug miezim vārpu,
Cik zālīšu nastiņā.
127 [Grostonas Md].

53735.

Labvakari, Jāņu tēvs,
Saldu alu izbrūvējis!
Labvakari, Jāņu (māte),
Mīkstu sieru sasējus(i)!
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

53736.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai tu sieru sasējusi?
Labvakar, Jāņu tēvi,
Saldu alu darināja?
346 [Rencēny Vlm].

53737.

Labvakar, Jāņu māte,
Ar ko mūs pamielosi?
Puišiem alus, brandavīns,
Meitām siers, medutīš.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53738.

Labvakar, Jāņu tēvs,
Ko tu saviem bērniem dosi?
Meitām došu raibas govis,
Puišiem sirmus kumeliņus.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53739.

Labvakar sētiņā,
Dievspalīdz visapkārt!
Veriet durvis, celiet krēslu,
Laidiet Jāni istabā!
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

53740.

Lai Jāņam tādas bites
Kā pērnie telēniņi:
Ar vindiņu uzvindēja,
Ar cirvīti medu cirta,
Ar riteni ritenēja.
48 [Bērzaunes Md].

53741.

Liela resna Jāņa māte, līgo
līgo!
Guļ kā rumba istabāji, līgo
līgo!
Guļ kā rumba istabāji, līgo!
Uz smalkiem žagariemi, līgo!
239 [Lizuma C].

53742.

Liela ciema maliņā
Ozoliņi saauguši;
Jāņu nakti caurejot,
Zars norāva vainadziņu.
192 [Kosas C].

53743.

Man bāliņi raudādami
Jāņu nakti kājas auj;
Lai bij žēl, kam bij žēl,
Vismazākam Jānīšam.
439 [Trikātas Vlk].

- 135 -

53744.

Melna mūsu saimenīca,
Melnu deve brendeviņu;
Lai Dievs dod citu gadu
Vēl melnāku sataisīt.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53745.

Mums bagāta Jāņa māte,
Bagātāka citu gadu:
Divi sieki linu pelas,
Kliba kaza laidarā.
464 [Vānes Tk].

53746.

Jāņa māte apgulusi
Ar visām tupelēm.
464 [Vānes Tk].

53747.

Nāc ārā, Jāņa māte,
Navā daudzi līgotāju!
Saņem savus līgotājus,
Viena paša ciema ļaudis.
15 [Alūksnes Vlk].

53748.

Nāc ārā, Jāņa māte,
līgo!
Saņem savus Jāņa bērnus!
Jāņa bērniem zelta kroņi
Sidrabiņa lapiņām.
405 [Smiltenes Vlk].

53749.

Nāc ārā, Jāņu māte,
Lai var tevi apskatīt!
Visapkārt linu kreklis
Ar pakulu piedurknēm.
149 [Jaunpils Tk].

53750.

Nāc ārā, Jāņu māte,
Lai es tevi apskatos!
Vai tev ragi pierē bija,
Vai ļipiņa pakaļā?
345 [Remtes Tk].

53751.

Nāc ārā, Jāņu māte,
No mīkstiem spilveniem!
99 [Dzelzavas Md].

53752.

Jāņa māte kambarī
Ar puišiem ciskas mij.
Nāc ārā, Jāņa māte,
Nāc, sajem Jāņa bērnus!
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņu zāles lasīdami.
464 [Vānes Tk].

53753.

Nāc ārāji, Jāņa tēvis,
Tevis gaida Jāņa bērni,
Izsalkuši, izslāpuši,
Tavu sētu meklēdami(?).
405 [Smiltenes Vlk].

53754.

Jāņa māte bēdājās,
Nu nāk pulka līgotāju,
Nebēdājies, Jāņa māte,
Esam visi paēduši.
Mēs nenācām ēst, ne dzert,
Nācām Jāņus apraudzīt.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53755.

Jāņa māte bēdājās:
Nāca pulka līgotāju,
Nebēdājies, Jāņa māte,
Visi nāca paēduši:
Citam kluči, citam klimpas,
Citam putra vēderā.
254 [Mārsnēnu C].

53756.

Jāņu māte bēdājās,
Mazu sieru sasējusi.
Nebēdā, Jāņu māte,
Gan Dieviņš gausinās;
Gan Dieviņš gausinās
Ar to pašu mazumiņu.
184 [Ķēču Rg].

53757.

Jāņu māte bēdājāsi:
Daudz sanāca Jāņu bērnu;
Daudz apēda, daudz apdzēra,
Maz darbiņa padarīja.
396 [Skrīveŗu Rg].

53758.

Mūsu dēļ, Jāņu māte,
Kaktā vien nebēdziet!
Nenācām ēsti, dzerti,
Tikai lusti paturēt.
301 [Palsmaņa Vlk].

- 136 -

53759.

Nebēdājies, Jāņa māte, līgo
līgo!
Nava daudzi līgotāju:
Vīrs ar sievu, bērns ar aukli,
Ķēv' ar mazu kumeliņu.
253 [Mārkalnes (Lāzberģa) Vlk].

53760.

Nebīsties, saimniece,
Ka tev daudz viesu gāja!
Ne tie tev ēsti prasa,
Visi gāja paēduši.
190 [Kokneses Rg].

53761.

Nebīsties, Jāņu māte,
Vēl mēs pašas paēdušas:
Siltus raušus, jēra gaļu
Ar smalkiem sīpoliem.
70 [Cēres Tl].

53762.

Nākat, bērni, istabā,
Es jūs labi pamielošu!
Ja būs klēpis Jāņa Zāļu,
Došu glāzi brandavīna.
464 [Vānes Tk].

53763.

Nedrīkst iet, nedrīkst iet
Lepna tēva sētiņā:
Stikla durvis, vaŗa vārti,
Paši veŗas neveŗami.
46 [Beļavas Md].

53764.

Nešķobies, negories
Pašā Jāņu vakarā!
Sūti puisi vai meitenu,
Lai atnesa brandeviņu!
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

53765.

No sierīna es pazinu
Tautas meitas tikumīnu:
Aizmiguse goves slauca,
Suņi laka slauktuvīti.
282 [Nīcas Lp].

53766.

No tālienes es pazinu
Meitu mātes istabiņu:
Tīrs bij sētas pagalmiņš,
Izpuškota istabiņa.
48 [Bērzaunes Md].

53767.

Nu ar Dievu, Jāņu māte,
Līdz citiemi Jānīšiem;
Citu gadu šādu laiku
Nākšu tevis aplūkot.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53768.

Nu ar Dievu, Jāņu māte,
Līdz citiemi Jānīšiem!
Še bij laba Jāņu māte,
Še mēs nāksim citu gadu.
76 [Cirstu (Cirstu-Vāckalna) C].

53769.

Nu atspīda visa sēta,
Visas sētas sētmalīši;
Nu sēd jauna saimenīca
Istabiņas dibenā.
235 [Litenes Md].

53770.

Nu tik cēlās saimeniece
No jauniemi spilveniemi;
Nu tik vilka zīda kleiti,
Pa pusei sidrabotu.
70 [Cēres Tl].

53771.

Ņem Jānīti, zelta tauri,
Sasauc savus Jāņa bērnus!
Jāņa bērni izklīduši
Pa maliņu maliņām.
192 [Kosas C].

53772.

Pagaidāt, citi bērni,
Mani, mazo Jānelīti:
Viena vīze noplīsuse,
Otrai auklas aptrūkušas.
572 [Tukums Tk apr.].

53773.

Paldies paldies, Jāņu tēvs,
Par to saldo alutiņu!
Paldies paldies, Jāņu māte,
Par to siera rituliņu!
371 [Salgales (Emburgas) Jg].

53774.

Paldies saku tai mātei:
Deva sieru, deva pienu;
Lai Dievs dod citu gadu
Visas teles slaucamās.
241 [Lubānas Md].

- 137 -

53775.

Paldies saku, Jāņa māte,
Tu man devi baltu sieru.
Dod, Dieviņ, tev telītes
Baltajām galviņām!
476 [Vecpiebalgas C].

53776.

Paldies saku Jāņu tēvam
Par to saldu brandavīnu;
Vienu malku nodzēros,
Visas ciskas nodrebēja.
416 [Strazdes (Tl)].

53777.

Pateicos Jāņa mātei,
Tā man deva sieru ēst;
Pateicos Jāņa tēvam,
Tas man deva alu dzert.
Vienu malku nodzēros,
Visa galva notrīcēja.
125 [Grenču Tk].

53778.

Paldievs saku Jāņa tēvam, līgo!
Kas turēja Jāņa bērnu, līgo. '
kas netur Jāņa bērnus,
Veldē rudzi, veldē mieži;
Veldē rudzi, veldē mieži,
Veldē visa labībiņa.
234 [Limbažu Vlm].

53779.

Paļdīs sok Juonīšam,
Juonīša biksītēm;
Jis mums devja šū dīniņu
Soldonū olūtiņu.
326 [Preiļu D].

53780.

Paldies saku Jāņa mātei:
Labi bērnus pamieloja.
Sieru, pienu ēdināja,
Vīn' ar medu dzirdināja!
Tik varēja vainu dot,
Nedev' puisi klātgulēt.
108 [Engures Tk].

53781.

Paldies teicu māmiņai
Par to gārdu ēdieniņu:
Deva pienu, deva sviestu,
Deva alu nodzerties.
Vienu varu vainas rasti-
Nedev'meitas klātgulēt.
513 [Zemītes Tk].

53782.

Paldies saku Jāņa tēvam
Par to saldu cienāšanu:
Deva ēsti, deva dzerti,
Tik nav puišu klātgulēt.
112 [Ezeres Kld].

53783.

Paldies saku Jāņa tēvam
Par to saldu alutiņu;
Paldies saku Jāņu mātei
Par to siera gabaliņu.
Tad uz citu Jāņa dienu
Nāksim atkal palīgot.
476 [Vecpiebalgas C].

53784.

Paldies saku Jāņu mātei,
Labi bērnus pacienāja;
Ja dod puisi klātgulēt,
Tad vēl nāktu citugad.
514 [Zentenes Tl].

53785.

Paldies saku namamātei,
Labi mani pamieloja:
Deva alu, deva gaļu,
Deva puisi klātgulēt.
464 [Vānes Tk].

53786.

Paldīs soku šai muotjai:
Djavja jāst, djavja dzjart;
Djavja jāst, djavja dzjart,
Djavja nakti puorguļāt.
326 [Preiļu D].

53787.

Paldies, paldies, Jāņu māte,
Par sierīna sējējumu:
Lūza zobinokožot,
Bira sviedri gremojot.
226 [Liepas (Liepasmuižas) C].

53788.

Paldies saku Jāņa mātei, līgo
līgo!
Par to siera gabaliņu, līgo!
Paldies saku Jāņa tēvam
Par to saldu alutiņu.
Šogad pilla šī vietiņa,
Citu gadu vēl pillāka.
148 [Jaunpiebalgas C].

53789.

Pildi, Dievs, to vietiņu,
Kur ēdām, kur dzērām,
Ar govīm, ar vēršiem,
Ar sīko sudrabiņu.
476 [Vecpiebalgas C].

- 138 -

53790.

Pilna pilna tā vietiņa,
Te mums deva glāzēm dzert;
Citu gadu vēl pilnāka,
Tad mums deva kannām dzert.
119 [Gaujienas Vlk].

53791.

Pie Jānīša līgot gāju,
Brandavīnu gribēdams.
Ja nedosi brandavīna,
Kāpostiņus izraustīšu;
Kāpostiņus izraustīšu,
Kaņepītes aplauzīšu.
127 [Grostonas Md].

53792.

Pulkiem nāca Jāņa bērni
Uz bagātu Jāņa māti;
Dod tiem sieru,
Dod tiem alu nodzerties.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

53793.

Pušķojami Jāņu māti
Ar zaļāmi zālītēmi,
Lai pušķoja vasariņa
Ar rudziemi, ar miežiem.
241 [Lubānas Md].

53794.

Pūt, Jānīti, vaŗa tauri
Vārtu staba galiņā;
Tev sanāca Jāņu bērni
Papardīšu krūmiņiem.
520 [Zvārdes Kld].

53795.

Rozēm kaisu istabiņu,
Jāņa bērnu gaidīdama;
Kad aizgāja Jāņa bērni,
Slauku rozes pagaldē.
261 [Mēdzūlas Md].

53796.

Rūgsti, pūsti, Jāņa māte,
Lai tev govis ālavicas!
Kam nedevi Jāņa bērniem
Ne sierīna gabalīna.
405 [Smiltenes Vlk].

53797.

Saiminīks i saimineica,
Atnes ols i poruodā!
Ko nanessi poruodāji,
Nabyus mīžu orūdā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

53798.

Sanāciet, Jāņa bērni,
Te ir laba līgošana;
Mums ziedēja dāboliņš
Deviņām lapiņām.
378 [Seces Jk].

53799.

Sasytom treikoleņus, rūtuo rūtuo!
Pī vuorteņu daīdami, rūtuo
rūtuo!
Celīs vīgli, saimineica, rūtuo rūtuo!
Nakts mīdzeņi gulējusja, rūtuo
rūtuo!
18 [Andrupenes Rz].

53800.

Sit, Jānīti vaŗa bungas,
Vārtu staba galiņāji!
Tur iejāja Jāņu māte,
Jāņu bērnus lasīdama.
215 [Lēdmanes Rg].

53801.

Sit, Jānīti, vaŗa bungas
Vārtu staba galiņā!
Lai skan visa pasaulīte,
Lai sanāca Jāņu bērni.
211 [Ļaudonas Md].

53802.

Sitit, bārni, vara bungas,
Pīcelīt Juoņa muoti!
Naradzūt muotes staigojūt,
Laikam žurkas sagrābušas,
Midziņā īvalkušas.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

53803.

Sīra, pīna, muomuliņa,
Par šuos dīnas dzīduojumu!
Ka nadūsi sīra, pīna,
Cytu godu nadzīduošu.
326 [Preiļu D].

53804.

Sieru sieru, Jāņu māte,
Tev gotiņas raibaliņas;
Nāc kalnā, Jāņu māte,
Jāņu sieru izdalīt.
270 [Mežotnes B].

- 139 -

53805.

Siera siera, baltasmaizes
Tām ciemīna meitīnām!
Nāks rudinis, gaŗas naktes,
Lai neliedza villānīti.
39 [Bārtas Lp].

53806.

Sieru sieru, Jāņu māte,
Kur mēs sieru dabūsim?
Man gosniņa, raibulīte,
Ta palika ālavā;
Ta palika ālavā
Pašā Jāņu vakarā.
416 [Strazdes (Tl)].

53807.

Sieru sieru, Jāņa māte,
Alu alu, Jāņa tēvsi!
Jānīšam mieži auga,
Jāņa mātei raibas govis.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53808.

Siera siera, Jāņu māte,
Alus alus Jāņu tēvs!
Ka nedosi alutiņa,
Neganīšu šķimelīšus.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

53809.

Skaisti gāju līgodama
Jāņu mātes sētiņā:
Par sieriņu, par pieniņu,
Jāņu mātes telītēm.
127 [Grostonas Md].

53810.

Šādi veči, tādi veči
Šito veču nepanāks;
Šito veču cepurītes
Dažas speltes izložās.
15 [Alūksnes Vlk].

53811.

Šādi kungi, tādi kungi
Mūsu kunga nepanāca;
Mūsu kunga kumeliņš
čaklajām kājiņām.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

53812.

Tādi kungi, šādi kungi
Mūsu kungi nemaksāja;
Mūsu kungiem tīras auzas,
Skaistas auga jumpraviņas.
605 [Skolas].

53813.

Daudz ir kungu, daudz ir kungu,
Kas nu tūs kungu ir?
Myusu kunga capureite
Leišzemē madu dzēŗa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

53814.

Viņa gola vysa družba
Myusu svuota nastuovēja;
Myusu svuota capureitja
Līpuojā madu dzāra.
143 [Jāsmuižas D].

53815.

Šam vosora, tam vosora, leigū leigū!
Juoneišami vasareņa, leigū leigū!
Juoneits savu vasareņu, leigū leigū!
Rateņūsi vužinuoja, leigū leigū!
466 [Vārkavas D].

53816.

Te es nākšu citu gadu,
Te lustīga saimenīca:
Kā bitīte vīvināja,
Savus viesus mielojot.
480 [Vējavas Md].

538161.

Tur man tīk līgot iet,
Kur lustīga Jāņu māte;
Kā bitīte vidžināja,
Savus bērnus saņemdama.
192 [Kosas C].

53817.

Te mūs laipni sagaidīja,
Te mūs laipni pavadīja.
Lai aug te raibas govis,
Lai rūsaini kumeliņi.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53818.

Tik vien bija labu ļaužu
Jāņa mātes istabā:
Pirmā pate Jāņa māte,
Otrā daiļa dziedātāja;
Bet tie citi kraukļa bērni,
Tie ciekura lasītāji.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53819.

Tīra tīra puišim sīra,
Maitom smolku žagareņu!
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

- 140 -

53820.

Trīs junkuri kalnā kāpj,
Visiem bikses pārplīsušas;
Jāņu māte, ņem tās nātres,
Dzen tos velnus atpakaļ!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53821.

Tu, Vereite, saiminīca,
Poša sīra sējējiņa,
Ka īduot, to īduot
Pa lelami gobolom;
Ka naidūsi, to atsoki,
To mes tjavi nadzīduosim.
593 [Rēzeknes apr.].

1. Zuzan' pati saiminica
Vakar siru saškaļdjā;
Ka jei dūs, to īdūs
Pa lelami gobolam.
605 [Skolas].

53822.

Tī ir lobi olu dzērt
Pi boguota saiminīka;
Poši dzēra, cytim deva,
Sovu mīžu olutiņu.
174 [Kārsavas Ldz].

53823.

Tukša tukša šī vietiņa,
Citu gadu vēl tukšāka;
Ne tai govis laidarā,
Ne miezīši tīrumā.
15 [Alūksnes Vlk].

53824.

Tur iesim citu gadu,
Tur bij līksma dzīvošana;
Tur gailītis pretīm nāca
Medainām kājiņām.
192 [Kosas C].

53825.

Uz nāburgu līgot gāju,
Vai saņēma, nesaņēma.
Dodiet sieru, nedodiet,
Jāņa zāles saņemiet!
242 [Lubejas Md].

53826.

Myšan, Mora, tova muote
Ni kazeņas naturēja,
Ka tu myusim naīdevi
Ni sīreņa gabaleņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

53827.

Vaļā logus, vaļā durvis,
Lai nāk iekšā alus kanna!
Jāņu bērni noslāpuši,
Jāņu zāles lasīdami.
192 [Kosas C].

53828.

Ved mūs pašus istabā,
Sēdin niedras krēsliņos,
Izceļ baltu liepas galdu.
476 [Vecpiebalgas C].

53829.

Veriet durvis, veriet logus,
Vediet iekšā Jāņa bērnus!
Iesim iekša apskatīt,
Kāda Jāņa istabiņa:
Vītim vīta, izrakstīta,
Grīda puķēm izkaisīta.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53830.

Visapkārt oši, kļavi,
Vidū kuplis ozoliņš;
Visapkārt Jāņu bērni,
Vidū pati Jāņu māte.
108 [Engures Tk].

53831.

Visiem ciemiem gaŗām gāju,
Šai ciemā iekšā iešu;
Šai ciemā saldins alus,
Daiļa pate Jāņa māte.
48 [Bērzaunes Md].

1. Visim ciemim garēm gāju,
Šai ciemā iekšā gāj;
Šai ciemā dzeltāns siers,
Daiļa pati Jāņu māte.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

2. Visiem ciemiem garām gāju,
Šitai ciemā iekšā iešu;
Šitai ciemā Jāņu māte
Daiļu Jāni audzina.
384 [Sēemūkšu C].

53832.

Visiem ciemiem gaŗām gāju,
Šai ciemā vidū iešu;
Te bij laba saimeniece,
Kā vīvēt vīvināja,
Savus viesus mielodama.
190 [Kokneses Rg].

- 141 -

53833.

Visskaistāku dziesmu dziedu,
Pie vārtiem pieiedams,
Lai klausās saiminiece,
Pavārnīcu laizīdam(a).
119 [Gaujienas Vlk].

53834.

Vīn' ar medu, vīn' ar medu,
Sīrapotu brandavīnu!
Mēs bijām tās māsiņas,
Kas Jānīti daudzināja.
132 [Ikšķiles Rg].

53835.

Viena pati Jāņu zāle
Deviņiem žuburiem;
Viena pati brāļu māsa
Iet pa ceļu līgodama.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53836.

Zema resna Jāņa māte, līgo līgo!
Guļ kā rumba istabā, līgo!
Nāc ārā, Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus!
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

53837.

Zynu, zynu Juoņa sātu,
Navajaga vadītuoju!
Leidzkū dīniņa atguoja,
Es uz tīni aizasteidžu.
579 [Viļāni Rz apr.].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu