SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

h) Aplīgo dažādās vietas un lietas

32568.

Ai ustuba, ustubiņa,
Tavu skaistu cekuliņu!
Jānīšam sieva nāca
Cekulā raudzīties.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

32569.

Ej, māmiņa, klausīties,
Kas dzied piena kambarī:
Pieniņš dzied, sieriņš velk,
Sulu ķērne darināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32570.

Jāņa mātes pagalmā
Trīs sidraba avotiņi.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā sirmi kumeliņi,
Trešajā avotā
Jāņa māte mazgājās.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Jāņa mātes pagalmā
Trīs sudraba avotiņi.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā bēri kumeliņi,
Trešā pate Jāņa māte
Zīdautiņu balināja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

2. Jānīšam, brālīšam,
Trim stūŗiem ezariņš.
Vienā dzēra melni vērši,
Otrā sirmi kumeliņi,
Trešajā stūrītī
Mērc māsiņa vainadziņu.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

3. Manā lopu laidarā
Trīs sudraba avotiņi.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā bēri kumeliņi,
Tai trešā avotā
Mīļa Māre mazgājās.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Mana tēva laidarī
Trīs zeltīti avotīni,
Vienā dzēra raibas goves,
Otrā bēri kumelīni,
Trešajā avotā
Trīs meitīnas velējās.
Viena bija mana māsa,
Otra brāļa līgavīna,
Tā trešaja itin sveša,
Tā būs mana līgavīna.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

- 94 -

5. Nevienam tāda dārza,
Kā tam mūsu Jānīšam:
Zelta sēta, vaŗa vārti,
Sidrabiņa atslēdziņa;
Pašā dārza vidiņā
Trīs sidraba avotiņi.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā bēri kumeliņi,
Trešajā avotā
Mīļa Laima mazgājās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6. Trīs sudraba upes tek
Caur brālīša pagalmiņu.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā bēri kumeliņi,
Trešajā upītē
Māsa vaiņag' izmazgāja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32571.

Jānīts vāģus kaldināja
Deviņiem skrituļiem,
Ar ko miežus, ar ko rudzus
Klētiņā ritināt.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Jānīts vāģus kaldināja
No ozola dēlīšiem,
Ka varēja ritināt
Rudzus miežus klētiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32572.

Kam tā sēta kalniņā,
Astriem jumta istabiņa?
Tur saulīte mirdzināja
Miglainā rītiņā.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

32573.

Kas apvilka zelta stīgu
Gar Jānīša istabiņu?
Jāņa bērni apvilkuši,
Jāņa nakti līgojot.
40-1 (Lapmežc.).

32574.

Kas piesēja melnu zirgu
Pie Jānīša klētsdurvīm?
Dieva dēli piesējuši,
Miežus rudzus mērodami.
40-1 (Antiņc.).

32575.

Kas piesēja melnu zirgu
Pie Jānīša nama durvju?
Jāņa bērni piesējuši,
Jāņa nakti līgodami.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32576.

Labvakar, jūs vabiņas,
Kā labi jūs stāvat?
Vakar bija liela vētra,
Kā jūs visas nenolauza!
40-1 (Lapmežc.).

32577.

Šuv, bitīt, vaska krēslu
Zem zaļā ozoliņa,
Tur sēdēja Jāņa māte,
Jāņa bērnu gaidīdama.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

53509.

Appušķoju baltu zirgu
Ar sarkanu dāboliņ(u):
Zirdziņam nosazied(?),
Druviņām noplēnēt.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

53510.

Bārtinieku mazs ciemiņš,
Bet raženi turējās:
Visi mazi kadiģīši
Zelta ziedis noziedēja;
Visi žoga piemietiņi
Sudrabiņa nolaistīti.
39 [Bārtas Lp].

1. Buku ciems mazs ciemīnis,
Bet raženi turējās:
Visi veci žogu posmi
Sudrabīnu laistījās;
Visi gravas kadiģīši
Zelta ziedus noziedēja.
94 [Dunikas Lp].

2. Otaņķīte mazs ciemiņš,
Bet raženi turējās:
Visi mazi kadeģīši
Zelta ziedis noziedēja;
Visas mazas meitenītes
Staigā zīļu vaiņagos;
Visi mazi puišelīši
Staigā caunu cepurēs.
282 [Nīcas Lp].

- 95 -

3. Nīcas ciems mazs ciemīns,
Bet raženi turējās:
Visi mazi puišelīši
Staigā melnos zābakos;
Visas mazas meitenītes
Staigā zīļu vaiņagos.
282 [Nīcas Lp].

53511.

Sald(i)nieku krūmi zied
Ar baltiem ziediņiem.
Te sanāca ravētāji
No pagastu pagastiem.
369 [Saldus Kld].

53512.

Beru meitas lielījās
Jāņu nakti puišos iet;
Jāņu nakts tumša bija,
Kad atnāca dienas gaisma,
Tad redzēju jaunu meitu
Kuiļa sānos aizmigušu.
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

53513.

Ciema puiši, ciema puiši,
Neejat tais meitās!
Šitās meitas laiskas meitas,
Nevar dārzus izravēt;
Nevar dārzus [zāles?] izravēt,
Savam rožu dārziņam.
192 [Kosas C].

53514.

Cauri gāju nāburgiem,
Lāga puķu neredzēj(u):
Kliņģerītes, magonītes,
Dzeltenās pīpenītes.
192 [Kosas C].

53515.

Circenītis sievu veda
Pašā Jāņu vakarā;
Blusa lēca panākstos
Vaŗa kaltiem zābakiem.
405 [Smiltenes Vlk].

53516.

Ciema puišiem reti zobi-
Dodat matus izķemmēt!
Man matiņi pieputējši,
Jāņu nakti dancojot.
245 [Lutriņu Kld].

53517.

Ciema puiši piedzēruši,
Sagūluši grāvmalā;
Mūsu meitas gaŗām gāja,
Virsū svieda Jāņu zāles.
192 [Kosas C].

53518.

Cūka meitu nogulēja
Pašā Jāņu vakarā.
Tā nebija cūkas vaina,
Tā bij meitas pašas vaina;
Tā bij meitas pašas vaina,
Kā līž cūkas midzenī.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

1. Cūka puisi nogulēj'si
Jāņa dienas vakarā;
Tā bij puiša paša vaina,
Kam gāj' cūkas midziņā.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

53519.

čīkstēdama, vaidēdama
Kīvītiņa gaisā skrēja;
Tā čikstēja mūsu puiši,
Jāņu dziesmas nezinot.
301 [Palsmaņa Vlk].

53520.

Da kam itis celiņš
Sudrabeņa palaistīts?
Da Juonīti tis celiņš
Sudobreņu palaistīts.
182 [Kaunatas Rz].

53521.

Es gulēju Jāņu nakti
Apakš zaļa ozoliņa;
Cik zīlīšu ozolā,
Tik vizuļu vaiņagā.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

53522.

Es pārsviežu zelta zirni
Pār sidraba ozoliņu:
Tas nogāja skanēdams
Pa zariņu zariņiem;
Tā skanēja meitu dziesmas
Pa maliņu maliņām.
377 [Sāvienas Md].

- 96 -

1. Es pametu zelta zirni
Par ozola lapiņām;
Prieks man bija klausīties:
Zemē lēca grabēdams.
38 [Barkavas Rz].

53523.

Pāri sviedu zelta zierni
Pār sudraba ezeriņ';
Nošķindē zelta ziernis
Tautu dēlu klētiņā.
40 [Basu (Bases) Azp].

53524.

Es pārsviedu zelta zierni
Pār sudraba ozoliņ';
Aug ziernītis ziedēdams
Līdz ozola zariņiem.
40 [Basu (Bases) Azp].

53525.

Es savāmi mājiņāmi
Labu devu vakariņu,
Ja nedzirda namamāte,
Lai saņem svētā Māŗa.
39 [Bārtas Lp].

53526.

Gaŗi mati, īss padoms
Mūsu ciema meitiņām:
Kaķi cepa, vistu slauca
Pašā Jāņu vakarā.
184 [Ķēču Rg].

53527.

Jānīšam slinķi puiši,
Tam papuves neapartas;
Līnītei mudras meitas,
Tai pupiņas izravētas.
349 [Rites (Susējas-Kroņa) Jk].

53528.

Jānīšam viens pats zirgs
Nij tis ēd's, nij tis dzēr's,
Kumeļš ļipu nograuz's,
Jāņu nakti stāvēdams.
127 [Grostonas Md].

53529.

Jānīts savu kumeliņu
Grūža zāli ēdināja;
Cik gribēja stalti jāt,
Tik attupa ļipiņā.
261 [Mēdzūlas Md].

53530.

Jāņu māt, Jāņu māt,
Tev grūžots pagalmiņš!
Vai nebija tev slotiņu,
Vai meitiņu slaucītāju?
322 [Praulienas Md].

53531.

Jāņa mātes pagalmiņā
Trīs sidraba avotiņi.
Pie vienai govis dzirda,
Pie otrai pieguļnieki,
Pie trešā avotiņa
Jāņu bērni salasījšies.
148 [Jaunpiebalgas C].

1. Stuov munāji pogolmā
Treis sudobra ezereņi.
Vīnā dzēŗa raibas gūvis,
Ūtrā siermi kumeleņi;
Trešā poša saimineica
Slauktiveites balynuoja.
232 [Līksnas D].

2. Oi Dīveņ, oi Laimeņ,
Treis olūti pogolmā!
Vīnu dzēra raibas gūvis,
Ūtru bāri kumeleņi;
Da trešam poša taku
Bičereišu balynuotu.
365 [Sakstagalas Rz].

53532.

Jāņu nakti nepazinu,
Kuŗa sieva, kuŗa meita:
Ne sievai galvā mice,
Ne meitai vainadziņš.
296 [Ozolnieku Jg].

1. Jāņu nakt nepazin,
Vai bi siev, vai meitiņ,
Galvā ozola vainadziņš,
Es vaiņaga valkātājs,
No vaiņaga vien dziedāj.
17 [Ances Vp].

53533.

Jāņa tēvs bažījās,
Kur būs ņemti alus mucu,
Mūsu Andžam liels vēders,
Tur būs laba alus muca.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

1. Jāņa tēvs bažījās,
Kur būs ņemti apīņmietus.
Pēteŗam gaŗas kājas,
Tur bus labi apīņmieti.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

- 97 -

53534.

Jāņa tēvis lielījās,
Stāvu koku māju cēlis.
Kad nogāju apraudzīt,
Asakām atstutēta.
298 [Pabažu Rg].

53535.

Kam šie kalni, kam šās lejas,
Kam lielieji rudzu lauki?
Dievam kalni, Laimai lejas,
Jānīšami rudzu lauki.
486 [Viesītes (Eķengrāves) Jk].

1. Kam tie kalni, kam tās lejas,
Kam tie skaistie ozoliņi?
Jāņa kalni, Jāņa lejas,
Jāņa skaistie ozoliņi.
439 [Trikātas Vlk].

2. Kam tie rudzi, kam tie mieži,
Kam tas daiļais āboliņš?
Jānim rudzi, Jānim mieži,
Jānim daiļais āboliņš.
192 [Kosas C].

53536.

Kas tur kliedza, kas tur brēca
Jāņa mātes pagalmā?
Ods nosita savu sievu,
Dundurs savu līgaviņu.
192 [Kosas C].

53537.

Kas tur kliedza, kas tur brēca
Viņā pusei Daugavai?
Zaķim lūpa pārsprāgusi
Kāpostiņu dārziņā.
378 [Seces Jk].

53538.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Jāņa kalna galīnā?
Spīd Jānīša vācelīte
Sidrabīna sloksnītēm.
301 [Palsmaņa Vlk].

53539.

Ķipis ķērni saspārdīja,
Pašā Jāņu vakarā.
Klus, ķipīti, nesak' niekus,
Būs i rītā liela ķērne!
Krauklīts vārnu piegulēja,
Žagatēnus izperēja.
275 [Mērmuizas (Mžru) Vlm].

1. Ķipis ķērnu sabadīja
Paše Jāņu vakarēje.
Kuš ķipīti, neteic niekus,
Tad tev būs liela ķeza!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

2. Ķipīts ķērni saspārdīja
Pašā Jāņu vakarā;
Ķernītei, nabadzei,
Abas ausis nolūzušas.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

3. Ķipīts ķērni saspārdīja
līgā līgā!
Pašā Jāņu vakarāji, līgā!
Stīpas vieni staipījāsi, līgā
līgā!
Stīpas vieni kaisījāsi, līgā!
429 [Taurkalna (Valles) B].

53540.

Ķipīts ķērni nobadīja,
Ieliek ķipi cietumā.
Saka ķipja līgaviņa,
Lai tik kauži neraudot.
119 [Gaujienas Vlk].

53541.

Lai bij slinki, kas bij slinki,
Braģam puiši tie bij slinki:
Papuviņas neecētas
Pašā Jāņu vakarā.
514 [Zentenes Tl].

53542.

Līgo bite, līgo saule,
Līgo mana līgaviņa.
Saule sienu kaltēdama,
Bite ziedu lasīdama;
A tā mana līgaviņa,
Raibas govis ganīdama.
117 [Gārsenes Il].

53543.

Leigoj bite, leigoj saule
Pa lelūji teirumiņu.
Saule sīnu kolteidama,
Bite zīdus laseidama;
Saule sīnu izkaltēja,
Bite zīdus izlasēja.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

1. Rūtoj bite, rūtoj saule, rūtuo rūtuo,
Pa tū garū syla molu, rūtuo rūtuo.
Bite zīdu lasēdama, rūtuo rūtuo;
Saule sīnu kaļtēdama, rūtuo
rūtuo,
Bite zīdu pīlasjā, rūtuo rūtuo.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

2. Leigoj bite, leigoj saule
Pa lelū teirumiņu.
Bite zīdus lasīdama,
Saule sīnu kaltādama;
Saule sīnu izkaltēja,
Bite zīdu naizlasīja.
326 [Preiļu D].

- 98 -

3. Leiguo bite, leiguo saule
Pa leluo teirumiņu.
Bite uobulu nasalosa,
Saule sīnu sakaltēja.
38 [Barkavas Rz].

53544.

Bite bite, saule saule,
Tā nerieba nevienam;
Bite ziedus lasīdama,
Saule ziedus kaltēdama.
141 [Ivandes Kld], 605 [Skolas].

53545.

Rūtoj saule, rūtoj bite, rūtuo rūtuo!
Saule rūtoj nūīdama, rūtuo
rūtuo!
Bite madu atnasdama, rūtuo rūtuo.
182 [Kaunatas Rz].

53546.

Leigoj bite, leigoj saule,
Leigoj vysu vasareņu;
Kur nūkryta asareņa,
Tur pavērtja sudrobeņu.
170 [Kapiņu D].

53547.

Leigoj prīde, leigoj agle, rūtuo rūtuo!
Leigoj bārza golūtneite, leiguo leiguo!
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

53548.

Līgojies, ozoliņ,
Es ar tevi nelīgošu;
Es līgošu kalniņā,
Zelta vārpas druviņā.
192 [Kosas C].

53549.

Meitām rīkles aizsalušas
Pašā Jāņu vakarā:
Nevarēja palīgot,
Ne dziesmiņu padziedāt.
114 [Gaiķu Kld].

53550.

Nabadziņi bizināja
Pašā Jāņu vakarā,
Pakāruši ķeselītes
Ozoliņa zariņā.
378 [Seces Jk].

53551.

No tālienes es pazinu,
Kur bagāta saiminiece:
Trīs enģeļi kokli sita
Pašā jumta galiņā.
112 [Ezeres Kld].

53552.

Ņem, bāliņ, baltu zirgu,
Izjāj manu rožu dārzu,
Uzliec savam kumeļam
Rožu deķi mugurā.
263 [Mēmeles Jk].

53553.

Palīgosim nu, meitiņas,
Mums puķītes izravētas,
Lai kaunās mūsu puiši,
Tiem papuve neuzarta;
Papuvīte noziedēja
Dzelteniem ziediņiem.
211 [Ļaudonas Md].

53554.

Pie vārtiem vien pazinu,
Kur bagāti saiminieki:
Visi vārtu stumburiņi
Ar sūnām noauguši.
337 [Rāmuļu C].

53555.

Provda provda, nava mala
Vacu ļaužu volūdeņa:
Kū pasēju dierveņē,
Tis izauga vārpeņē.
182 [Kaunatas Rz].

53556.

Pucenīte Jāņu koks
Tieva, gaŗa izaugus';
Tādu jemšu līgaviņ(u),
Pucenītes gaŗumiņ'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53557.

Rītu rītu, šovakar,
Meitu godu redzēsim:
Jāņa diena atnākuse,
Govīm kūla mugurā.
358 [Rugāju Abr].

53558.

Saimnieks kliedza, saimnieks brēca,
Saimniek' puiši pazuduši;
Nu atrada Jāņu nakti
Rijas krāsnes kults bedrē.
223 [Lielstraupes C].

- 99 -

53559.

Sen slavēja Jāņa tēvam
Sētā zaļu ozoliņu.
Nu atnācu, nu atradu
Tiešām skaistu ozoliņu:
Zīda miza, zelta zari,
Sudrabiņa lapiņām.
241 [Lubānas Md].

53560.

Slinki slinki mūsu puiši,
Papuvītes neapaŗa;
Tās līgoja Jāņu nakti
Zeltainiem ziediņiem.
224 [Lielvārdes Rg].

53561.

Myusu puiši natiklīši,
Popivītes naaporuši;
Popiveitja sazuoluse
Boltajom pukeitjom.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53562.

Tai sētā slinkas meitas,
Visi dārzi neravēti;
Tai sētā slinki puiši,
Visi jumti nepuškoti.
93 [Dundagas Vp].

53563.

Kaimiņ' mājas slinkas meitas,
Visas malas nepuškotas;
Visas malas izpuškotas,
Mūsu majas čaklas meitas.
17 [Ances Vp].

53564.

Kaimiņiem slinki puiši,
Tiem papuve neuzarta;
Tiem papuve neuzarta,
Tiem mēsliņi neizvesti.
42 [Bauskas B].

53565.

Es pazinu to sētiņu,
Kur bij slinkas mātes meitas:
Ne istaba izslaucīta,
Ne durvtiņas nopuškotas.
200 [Kuldīgas Kld].

53566.

Nāborgimi laiskas meitas,
I pupiņas neravātas,
I ustoba naslaucīta,
I pagalmiņši naslaucīts.
15 [Alūksnes Vlk].

53567.

Cīma meitys natikleitis,
Vēļ pupeņas naravātas;
Vysu cīma dzaltonem
Kanepeitis izrevātys.
174 [Kārsavas Ldz].

53568.

Nāburgos slinki puiši,
Staļļa durvis nokvēpušas;
Mūsu meitas noslaucīja
Pašā Jāņu vakarā.
192 [Kosas C].

53569.

Šeit mudīga namamāte,
Visi tak noslaucēt;
Visi tak noslaucēt,
Visas dobs izravēts.
17 [Ances Vp].

53570.

Visiem dārzi izravēti,
Nāburgam ir neravēti,
Nāburgam ir laiskas meitas:
Nātras auga par kāpostiem.
81 [Dauguļu Vlm].

53571.

Šyun mums kūrpis, kūrpnīceņi,
Osajim purneņimi,
Lai varami leiguodami,
Vardes dūrti purveņai.
236 [Līvānu D].

53572.

Visa Dieva radībiņa
Saulītei līgojāsi:
Graudu vārpas, puķu ziedi,
Diža meža koku gali.
136 [Ipiķu Vlm].

53573.

Visapkārt zirgi zviedz,
Pulekšos vien nezviedz;
Pulekšos laiski puiši,
Savus zirgus nebaroja.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53574.

Visapkārt gaiļi dzied,
Kaimiņos nedziedāja;
Kā dziedās kaimiņos,
Putraimiņu nedabūši?
90 [Drustu C].

- 100 -

53575.

Visiem gaiļi nodziedāja,
Mans gailītis nedziedāja:
Tas dziedāja Jāņu nakti,
Jāņu bērnus modināja.
378 [Seces Jk].

53576.

Visi koki salapoja,
Ošis vien nelapoja;
Kad atnāca Jāņa diena,
Tad redzēja ošim lapas.
282 [Nīcas Lp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu