SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

g) Līdzekļi pret raganām, burvjiem, skauģiem, kas Jāņu nakti sevišķi darbīgi

32467.

Ai meitas meitas,
Glabājat govis!
Ragana krūmos,
Slaucene rokā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Grieta sēž krūmos,
Slaucene rokā.
Pasakiet meitām,
Lai glabā govis!
224 [Kabilē (Kld)].

2. Meitas meitas, sargāt govis:
Jāņa māte krūmos tup,
Jāņa māte krūmos tup,
Slaucenīte rociņā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

32468.

Buŗ man buŗi, skauž man skauģi,
Nevar manis izpostīt:
Dieviņš taisa dzelžu sētu
Apkārt manu mājvietu.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

32469.

Iestādīju ērkšķu krūmu
Savē govju laidarē:
Jāņa nakti ragan' mātes
Pulcēties pulcējās.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32470.

Iestatīju asu dadzi
Tīrumā
Burvjiem, raganām
Plēvāties.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

1. Iestatu ābeli
Tīruma vidū,
Kur burvjiem, raganām
Žāpstīties.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

32471.

Iestatu dadzīti
Laidara vidū
Raganai, maukai,
Žāpstīties.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Iestādīju ābeltiņu
Laidariņa vidiņāi
Raganām žāpstīties,
Jāņu nakti staigājot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Meijot meijoju
Laidara vārtus
Ābelēm, vilku ābelēm,
Krūklēm un apsēm
Laumām, raganām
Žāpstīties.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

32472.

Es iemetu asu dadzi
Savā govju laidarā,
Lai ragana [raganas] padūrās,
Jāņa nakti staigājot.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32472v1.

Appuškoju laidariņu
Ar ābeļu zariņiem,
Lai izbada Lauma acis,
Jāņa nakti staigājot.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Asu dadzi es ieliku
Savā govju laidarā,
Lai ragana neiegāja
Pie manām gosniņām.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

3. Aizpuškoju govju kūti
Ar asiem dadzīšiem,
Lai ragana pasadūra,
Jāņa nakti staigādama.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

4. Iestādīju ērkšķu krūmu
Laidariņa vidiņā,
Lai ragana nodūrasi,
Jāņu nakti skraidīdama.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

5. Iestādīju cūkābeli
Pašā Jāņa vakarā,
Lai nodūrās Jāņa nakti
Visas vecas raganiņas.
226 [Kandavā (Tl)].

6. Es iemetu ašu dadzi
Savā govju laidarā,
Lai izbaksta skauģis acis,
Kas man laba nevēlēja.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

- 78 -

7. Es iestādu vilkābeli
Savā govju laidarī,
Lai tās laumas, raganiņas
Jāņu nakti bakstījās.
401 [Slokas pagastā Rg (Antiņciemā, Bigauņciemā, Kaugurciemā, Lapmežciemā)].

8. Uzspraudu dadzīti
Uz vārtu staba
Burvjiem, raganām
Uzdurties.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32473.

Es iemetu asu dadzi
Savā govju laidarā,
Lai tie buŗi nenobuŗ,
Lai skauģīši nenoskauž.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32474.

Es iespraudu izkaptiņu
Savā govju laidarā,
Lai ragana nosagrieza
Ātrajā skrējienā.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

32475.

Es jums lūdzu, saimenieki,
Jāņa nakti neguliet:
Skauģīts kūrauguntiņu
Jūsu lauka galiņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32476.

Es savāmi telītēmi
Adatāmi jumtu jumu,
Lai skauģītis nenoskauda,
Lai burītis nenobūra.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32477.

Es savām(i) telītēm(i)
Adatiņu stalli taisu,
Lai raganas nodūrās,
Jāņu nakti skraidīdamas.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Es savam(i) laidaram
Adatiņu jumtu jumu,
Lai raganas noduŗās,
Jāņu nakti skraidīdamas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Es savām telītēm
Adatiņu klēvu daru,
Adatiņu klēvu daru,
Izkaptiņu jumtu jūmu,
Lai dūrās, lai šķērdēs
Manu govju skaudējiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32478.

Es savām telītēm
Ar nātrēm ceļu kaisu,
Lai duŗas raganiņas,
Tumšu nakti staigādamas.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

32479.

Izaplēte dadžu krūms
Manā govju dārziņā;
Kad es gāju govju slaukt,
Tad pakāru slaucenīti.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

32480.

Jāņu nakti negulēju,
Sav' telīti sargādama:
Jāņu nakti raganiņas
Pulcēties(i) pulcējās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Slēdz, māmiņ, govju klēvu
Deviņām atslēgām:
Jāņu nakti raganiņas
Pulcētiesi pulcējās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32481.

Jāņi Jāņi šovakar,
Kam tie Jāņi piederēja?
Moderēm, raganām,
Tām tie Jāņi piederēja.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

32482.

Jāņos govju neslauciet,
Ganos agri nedzeniet:
Sēd ragana krūmiņos
Ar sudraba slauktuvīti.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

32483.

Lec, Jānīti, kur lekdams,
Lec lopiņu laidārzā,
Min rupucus, min raganas,
Tīrī manu laidārziņu!
1311 [Apē (Vlk)].

32484.

Nelaid skauģu, mīļā Māre,
Jāņu mātes laiderī,
Cērt ar dzelzu zobenīti,
Sit ar vaŗa trumulīti!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 79 -

32485.

Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj savus tīrumiņus,
Lai burītis nenobūra,
Lai sakuģītis nenoskauda!
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

1. Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj kūti, laidārziņu,
Lai ne skauģi, ne raganas
Nebuŗ manus govis vēršus.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

32486.

Nu ir laiks raganām
Beku lauzt siliņā:
Visi četri pērkoniņi
Jūrmalāi kāzas dzēra.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

32487.

Piniet, meitas, ērkšķu kroni,
Metiet govju laidarāji,
Lai ragana acis bada,
Jāņu nakti skraidīdama!
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

1. Plūciet nātres, dzeltenītes,
Metiet govju laidarē,
Lai ragana atsadūrās,
Jāņa nakti skraidīdama!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

32488.

Šķību greizu tiltu taisu
Raganām pāri skriet,
Lai tās savu kaklu lauza
Pirmajā skrējienā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. No tiem sila greiziem kokiem
Raganām tiltu taisu,
Lai tās savu kaklu lauza,
Jāņa nakti staigādamas.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

2. Šķību greizu koku liku
Sava tilta vidiņā,
Lai ragana kaklu lauza,
Tumšu nakti skraidīdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3. Šķību greizu tiltu taisu
Savā lopu laidarā,
Lai ragana kaklu lauza
Pirmajā skrējienā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32489.

Silē dūru adatiņu
Savā govju laidarā,
Lai ragana noduŗās,
Jāņa nakti staigādama.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

32490.

Skrien, ragana, šķērsu gaisu,
Ne manā sētiņā:
Mana sēta dzelžiem kalta,
Adatām jumti jumti.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

1. Skrien, ragana, šķērsu gaisu,
Manu sētu neieskriesi:
Mana sēta dzelžiem kalta,
Izkaptiemi spāres celtas,
Izkaptiemi spāres celtas,
Adatāmi jumti jumti-
Izkaptiem nosagriezti,
Adatāmi nosadorti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32491.

Sviesta, piena upe teka
Manāi govju laidarāi;
Tur nolauza skauģis kaklu,
Tur deviņas raganiņas,
Tur noslīka laumes meita
Bez saulītes vakarāi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

32492.

Tiesa tiesa, ne meliņi
Vecu ļaužu valodiņa:
Jāņa nakti meitas gāja
Raganās, vilkacēs.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32493.

Telīt mana platradzīte,
Stāv' laidara vidiņā;
Ja nāk laumas, raganiņas,
Sper tās visas maliņā!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

32494.

Trīs gadiņi audzināju
Laidarā ēršķu krūmu;
Tur ragana nodūrāsi,
Jāņu nakti skraidīdama.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 80 -

53433.

Ai tu gaisa raganiņa,
Manas sētas nepārskrien:
Es iespraužu asu dadzi,
Savā govu laiderie.
Ar dadžiem sabadīju,
Ar nātrēm tevi pēršu.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53434.

Eit gaŗām, raganiņas,
Nenākat Buliņos!
Buliņiem dzelza sētas
Ar asām adatām;
Tur jau jūs dursities,
Jāņa nakti staigādamas.
90 [Drustu C].

53435.

Es nevedu kumeliņu
Jāņu nakti pieguļā,
Tad staigāja ļaunie gari,
Tad burvīši, raganiņas.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

53436.

Es savami kumeļami
No adatām stalli taisu,
Lai tas mans skaudējiņš
Uz adatas nozaduŗas.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

53437.

Es sovom telīšom
Adateņu klāvu taisu,
Kab rogona naīlaktu,
Munu teļu natrokuotu.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

53438.

Es savam sunīšam
Cimdus, zeķes noadīju,
Lai viņš manu sētu sargā,
Nelaiž skauģi sētiņā.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

53439.

Es savāmi telītēm
Adatiņu tiltu griezu,
Lai dūrās, lai vērās
Manu govju skaudējiņi.
241 [Lubānas Md].

53440.

Es savām telītēm
Pīlādžkūju kūtī liku,
Lai raganas nenobuŗ,
Jāņu nakti staigādamas.
514 [Zentenes Tl].

53441.

Iemetam dzelzu nātras
Savā govju laidarā,
Lai raganas badījās
Ap tām dzelzu nātriņām.
560 [Rīga ].

53442.

Iestādīju asu dadzi
Tīrumiņa maliņā,
Lai tie burvji, raganiņas
Uz dadžiem plēvājās.
369 [Saldus Kld].

53443.

Iestādīju pucenīti
Savā govju laidarā;
Ik rītiņus skauģa māte
Gaŗām gāja šņaukādama.
141 [Ivandes Kld].

53444.

Jaunas meitas, Jāņu nakti
Nātrēm kūti pakaisāt,
Lai apdzeļas raganiņas,
Jāņu nakti staigādamas.
90 [Drustu C].

53445.

Jāņos govju neslauciet,
Ganos agri nedzeniet:
Raganiņa krūmiņos,
Slaucenīte rociņā.
263 [Mēmeles Jk].

53446.

Krustu ceļu es pārgāju
Krustu metu skauģenei,
Lai Laimīte pāri tiek,
Mana ceļa rādītāja.
374 [Sātiņu Kld].

53447.

Kupla liepa gudolmoja(?)
Munā govju dārziņā;
Tur bej lebi golvu lauzt
Deviņām rogonām.
605 [Skolas].

53448.

Labvakaru, Jāņa māte,
Ņemi nu to melno banti,
Apvelc savu laidariņu,
Izravē to nikno dadzi,
Iemet vidū laidarā,
Lai tie skauģi atdurās.
234 [Limbažu Vlm].

- 81 -

53449.

Melna vista, cekulaina,
Ielēc govju laidarā;
Tā nebija melna vista,
Tā bij govju raganiņa.
83 [Dignājas Jk].

53450.

Ņem, Jānīti, mellu zirgu,
Apjāj manus tīrumīnus,
Lai skauģītis nenoskauda,
Manus mazus tīrumīnus.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

53451.

Pirmo zāli dadzi rāvu,
Raganai acis graizu,
Lai tā stulba vazājās
Gaŗam manu laidariņ'.
372 [Sarkanmuižas Vp], 577 [Ventspils Vp apr.].

1. Pirmo zāli dadzi rāvu,
Raganai acis dūru,
Lai tā mani neredzēja
Manā govju laidarā.
572 [Tukums Tk apr.].

53452.

Sējat, kungi, asus dadžus
Gar saviem laidariem,
Lai raganas noduŗas,
Gar pakšiem lodādamas.
464 [Vānes Tk].

53453.

Skauģis jāja raudzīties
Kāds bij mans rudzu lauks.
Slēpies, mans rudzu lauks;
Kad nevar pasaslēpt,
Apsameties migliņā!
263 [Mēmeles Jk].

53454.

Skrej, bitīte, kur skriedama,
Skrej manā sētiņā!
Man sētiņa dzelžu kalta,
Sudraboti vītoliņi.
112 [Ezeres Kld].

53455.

Līka koka, taisna koka
Raganām tiltu taisa.
Skrien, ragana, kur skriedama,
Šitai mājai cauri skrien;
Šitā māja dzelžiem kalta.
Adatiņu jumti jumti.
261 [Mēdzūlas Md].

53456.

Visas bija Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā;
Pirmo zāli dadzi rāvu,
Raganai acīs durt.
416 [Strazdes (Tl)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu