SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

b) Gaida un ielīgo Jāņus

32347.

Gaida gani, gaida govis
Jāņa dienas atnākam;
Gani gaida siera, piena,
Govis bērza vainadziņa.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32348.

Līgojati, līgojati,
Nav vairs tāļu Jāņa diena:
Šī dieniņa,
Parīt pati Jāņa diena.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

32349.

Meitas gaida Jāņa dienas,
Puiši vis negaidīja.
Kar dūmos, šaut skujām,
Lai gaidīja Jāņa dienas!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32350.

Nāc nākdama, Jāņa diena,
Tev ir pulka gaidītāju:
Govis gaida zaļu kroņu,
Meitas skaistas līgošanas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32351.

Visu gadu Jāni gaidu,
Nevarēju sagaidīt;
Nu es viņu sagaidīju
Pašā Jāņu vakarā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

32352.

Celies, brālīti [Nn],
Aunies kājas!
Iesim Jānīti
Ielīgot.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

32353.

Kas tos Jāņus ielīgoja?
Mūsu pašu ciema ļaudis:
Pirmie gani,
Pēc arāji,
Visupēc(i) jaunas meitas.
40-1 (Antiņc.), 76,
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 130 [Mālu muižā (Lejasciema pag. Vlk)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)],
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)], 270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē],
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas Jānīti ielīgoja
Visupirmu vakarā?
Gani Jāni ielīgoja,
Tad arāji, ecētāji;
Tad vēl pati saiminiece
Pašā Jāņu vakarā,
Pašā Jāņu vakarā,
Jāņu zāles lasīdama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Kas Jānīti ielīgoja
Visupirmu vasarā?
Govju gani ielīgoja,
Tad arāji, ecētāji,
Tad i mūsu māmuliņa,
Azaidiņu vārīdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Kas Jānīti ielīgoja
Visupirmis vasarāi?
Pirmie gani ielīgoja,
Tad arāji, ecētāji;
Tad tās pašas saiminieces
Pie sieriņa gabaliņa;
Tad tie paši saininieki
Pie jēriņa, kazlēniņa;
Visupēci jaunas meitas
Iet, ziediņus lasīdamas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

4. Kas to Jānīti
Pirmo ielīgoja?
Visupirms ganiņi,
Tad arājiņi,
Visupēc māmiņa
Ar savām meitām.
224 [Kabilē (Kld)].

5. Kas tos Jāņus ielīgoja?
Govju gani ielīgoja,
Tad arāji, ecētāji,
Tad vēl siena pļāvējiņi;
Tad vēl paši saimenieki,
Pie galdiņa sēdēdami.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 49 -

32354.

Laužat skalus, pūšat guni,
Laižat Jāni istabā!
Jānīts stāv aiz durvīm
Nosvīdušu kumeliņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32355.

Šodien Jāni sagaidām,
Rītā Jāni pavadām
Līdz Nn muižiņai,
Līdz pašai Rīdziņai.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

53184.

Atslēdziņa nolūzusa
Manam dziesmu pūriņam,
Lai dziesmiņas pataupās
Līdz Jānīša vakaram.
127 [Grostonas Md].

53185.

Auniet, puiši, meitas, kājas,
Rītā būs Jāņu diena,
Tad iesim līgodami,
Jāņu bērnus meklēdami.
378 [Seces Jk].

53186.

Brauc, Jānīt, nu no Rīgas,
Nu mēs tevi sagaidām:
Savus vārtus puškojam
Ar ozola lapiņām.
127 [Grostonas Md].

53187.

Brauc, Jānīti, kurp braukdamis,
Mūsmājās nakti guli;
Mūsmājās žigli puiši,
Saņems tavu kumeliņu;
Mūsmājās žiglas meitas,
Taisīs gultu Jānītim.
443 [Turlavas Kld].

53188.

Jānīts brauc katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu;
Še saujiņa, te saujiņa,
Lai dzird visa pasaulīte.
476 [Vecpiebalgas C].

53189.

Jānis brauc, zeme rīb,
Nelaulātu meitu ved.
Brauc, Jānīti, šai mājā,
Še mēs tevi sagaidām.
127 [Grostonas Md].

53190.

Jānīts jāja visu gad',
Atjāj Jāņu vakarā;
Atjāj Jāņu vakarā
Savus bērnus apraudzīt,
Vai ēduši, vai dzēruši,
Vai nav badu nomiruš'.
220 [Lībagu Tl].

1. Jānīts nāca par gadiņu
Sav bērniņu aplūkot,
Vai ēduši, vai dzēruši,
Vai ir badā aizmiruši.
Paēduši, padzēruši,
Ir Jānīti gaidījuši,
Vecu miežu alu dzēra,
Jaunu rudzu maizi ēda.
15 [Alūksnes Vlk].

2. Jānīts nāca pa gadskārtu
Savus bērnus apraudzīt,
Ko tie ēda, ko tie dzēra,
Ko tie sēja zemītē,
Vecu rudzu maizi ēda,
Vecu miežu alu dzēra,
Vecu miežu alu dzēra,
Vecu miežu zemīt' sēja.
560 [Rīga ].

53191.

Par gadiņu Jānīts nāca
Savu bērnu aplūkot,
Vai ēduši, vai dzēruši,
Vai no Dieva veselība?
I ēduši, i dzēruši,
I no Dieva veselība.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

53192.

Ko tie ēda, ko tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja?
Kaņ'pes ēda sņiku šņaku,
Pupas strēba šļipu šļepu.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53193.

Jānīts nāca pa gadskārtu
Savus bērnus apraudzīti,
Vai Jānīti gaidījuši,
Vai tam vārtus puškojuši.
270 [Mežotnes B].

- 50 -

1. Jānīts nāca par gadiņu
Sav' bērniņu apraudzīt.
Nāc, Jānīti, vai nenāc,
Nu vairs visu neredzēsi:
Cits ir krievos, cits ir leišos,
Cits ir smilšu kalniņā.
Kas krievos, kas leišos,
Tas par gadiem sērstu nāca,
Kas ir smilšu kalniņā,
To mūžam neredzēsi.
15 [Alūksnes Vlk].

53194.

Jānīts brauca visu gadu,
Pārbrauc Jāņa vakarā;
Meitas taisa Jāņam guļu
No liepiņu lapiņām.
141 [Ivandes Kld].

53195.

Jau Janītis aizvakar
No Vāczemes izreizoja.
Jāņam govis, Jāņam vērši,
Jāņam sirmi kumeliņi;
Jāņam bēri kumeliņi;
Dzelzu kalti ritenīši.
72 [Cesvaines Md].

53196.

Šovakar Jāņa bērni
No Vāczemes sajājuši;
Simtiņš bēru kumeliņu,
Divi simti jājējiņ'.
322 [Praulienas Md].

53197.

Jānīts guļ upītē,
Samta svārki mugurā.
Sanākat, Jāņa bērni,
Velkat Jāni maliņā!
192 [Kosas C].

53198.

Jānīts kāpa ozolā,
Jāņa bērni pazarēs.
Kāp, Jānīti, lejiņā,
Nāc(i) mūsu pagalmā!
381 [Sēļu Vlm].

53199.

Jānīc sēd ozolā,
Zelta kokles rociņā.
Nāc, Jānīti, sētiņā
Pašā Jāņu vakarā!
127 [Grostonas Md].

53200.

Kas šķindēja, kas žvadzēja
Jāņa nakti kalniņā?
Jānīts brauca no kalniņa,
Iemauktiņus žvadzinot,
Lai dzirdēja Jāņa bērni
Jāņa tēvu atbraukušu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53201.

Kā tos Jāņus sagaidīja,
Kā tos Jāņus pavadīja?
Līgodami sagaidīja,
Līgodami pavadīja.
378 [Seces Jk].

53202.

Kas Jānīti ielīgoja
Paši pirmie vasarā?
Pirmie gani, pieguļnieki,
Pēc arāji, ecētāji;
Visupēc jaunas meitas,
Pagalmiņu slaucīdamas.
211 [Ļaudonas Md].

1. Kas tos Jāņus ielīgoja
Visupirms vasarā?
Pirmie gani, pieguļnieki,
Tad arāji, ecētāji;
Visu pēc jaunas meitas
Vaiņadziņus darīdamas.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

2. Kas Jānīti ielīgoja?
Pirmie gani, pēc arāji,
Pirmie gani ganīdami,
Pēc arāji ecēdami.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

53203.

Koši koši, jauki jauki,
Kad Dievs deva Jāņa dienu;
Dzied putniņi, dzied ganiņi,
Daiļi līgo Jāņa bērni.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53204.

Kristomuoti, pištjaleit,
Atdūd munu susekleiti!
Reitu byus Juoņa dīna,
Maņ galveņa nasukota.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 51 -

1. Kristamuote, pištaļneica,
Atdūd munu grebineiti!
Reitu byus Muoras dīna,
Meitom golvas nasukuotas.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

2. Ak tu trakais laivinieks,
Nozadzis meitai suseklīti!
Rītu atnāk Jāņu diena,
Meitai mati nesukāti.
41 [Bauņu Vlm].

53205.

Kur, Jānīti, tu gulēji
Pašā ziedu laiciņā?
Nu ienāci mūs' mājā
Pašā Jāņu vakarā.
127 [Grostonas Md].

53206.

Līgodama vien staigāju
Šo gaŗo vasariņu,
Būs visiem pieminēt
Manu skaistu līgojumu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

53207.

Meitas Jāni daudzināja
Jau vakar, aizvakar;
Puiši, šķelmji, nedaudzina
Ne Jānīša vakarā.
192 [Kosas C].

53208.

Puiši gaida Juoņu nakti,
Meitas vīni nagaidēja;
Rūžu duorzi naravāti,
Ar ņuotrēmi aizauguši.
236 [Līvānu D].

53209.

Nāc, Jānīti, nākamā,
Tevis gaida gaidamā:
Govis gaida zaļa kroņa,
Meitas skaistas līgošanas.
99 [Dzelzavas Md].

53210.

Nāc nākdama, Jāņu diena,
Daudzi tevis gaidītāju:
Gaida govis, gaida gani,
Gaida paši saiminieki.
241 [Lubānas Md].

53211.

Nāc nākdama, Jāņu diena,
Ku tik ilgi kavējies?
Novīst mani puķu kroņi,
Puķu dobes izravētas.
605 [Skolas].

53212.

Pērn bij Jāņi, šogad Jāņi,
Citā gadā ar būs Jāņi.
Nu, ļautiņi, priecājties,
Nav vairs tālu Jāņa diena:
Noies saule, uzlēks saule,
Tad būs pati Jāņu diena.
464 [Vānes Tk].

53213.

Priekš Jānīša gan līgoju,
Pēc Jānīša nelīgoju.
Priekš Jānīša ziedi zied,
Pēc Jānīša neziedēja.
480 [Vējavas Md].

53214.

Šodien pati zāļu diena,
Šodien Janīts zābakos;
Rīt būs pati Jāņa diena,
Tad būs kārklu vīzītes.
72 [Cesvaines Md].

53215.

Veci puiši guļ gar sētu,
Gaidīdami Jāņa dienu.
Ņem aiz kājām, sper pār sētu:
Še tev laba Jāņa diena!
127 [Grostonas Md].

53216.

Visi gaida Jāņu dienas,
Jauni puiši negaidīja.
Dūmos kāru, nātrēm pēru,
Lai gaidīja Jāņu dienas.
127 [Grostonas Md].

53217.

Visi gaida Jāņa dienu,
Puiši gaida, meitas gaida;
Puišiem alu, puišiem sieru,
Meitām zāļu vainadziņus.
457 [Vaives (Veismaņu) C].

1. Vysi gaida Juoņa dīnu, leigū leigū,
Meitas gaida, puiši gaida, leigū leigū,
Puišim sīru, puišim olu,
Meitom (zuoļu?) vainadzeņu.
593 [Rēzeknes apr.].

53218.

Visi putni priecājāsi,
Jāņu dienu gaidīdami;
Kad atnāca Jāņa diena,
Visi spārnus plivināja.
560 [Rīga ].

- 52 -

53219.

Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienas gaidīdama;
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas jāizdzied.
6 [Aiviekstes D].

1. Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu nakti gaidīdam';
Nu atnāca Jāņu nakte,
Nu dziesmiņas padziedamas.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

2. Visu gadu sķeterēju
Savu dziesmu kamoliņu;
Kad atnāca Jāņu diena,
Pa vienai ritināju.
604 [Dažādi iesūtītāji].

3. Pieci gadi ganos gāju,
Jāņa dienu gaidīdams;
Nu atnāca Jāņa diena,
Nu dziesmīnas jāšķetina.
192 [Kosas C].

4. Vysas dzīsmes saturēju,
Juoņa dīnas gaidēdama;
Kai daguoja Juoņa dīna,
Tai maņ vysas juodzīdoj.
551 [Ludza Ldz apr.].

53220.

Visu gadu dziesmas krāja
Puiši, Jāņus gaidīdami;
Kad atnāca Jāņu diena,
Ne vārdiņa nezināja.
224 [Lielvārdes Rg].

53221.

Visu gadu naudu krāju,
Jāņa dienas gaidīdams;
Nu atnāca Jāņa diena,
Nu naudiņa jātērē;
Nu naudiņa jātērē,
Nav ne plikas kapeiciņas.
476 [Vecpiebalgas C].

53222.

Augšāmpēdus vien gulēju,
Jāņu dienas gaidīdam(s);
Kad atnāca Jāņa diena,
Par kapeiku brandavīn'!
316 [Piltenes Vp].

53223.

Visu gadu Jāņu gaidu,
Šovakar sagaidīju;
Atnāk-zeme norībēja,
Aiziet-zeme nodindēja.
349 [Rites (Susējas-Kroņa) Jk].

53224.

Visu gadu Jānis brauca,
Nu atbrauca šovakaru;
Nu atbrauca šovakaru,
Par divpadsmit mēnešiem.
282 [Nīcas Lp].

53225.

Visu gadu Jānis jāja,
Nu atjāja šovakar;
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemītei zaļu zāl'.
21 [Apriķu Azp].

53226.

Visu gadu Jānīts brauca,
Nu atbrauca šovakar:
Zeme dimd, rati rīb;
Kā nu zeme nedimdēs-
Alus muca vezumā?
275 [Mērmuizas (Mžru) Vlm].

53227.

Kas tur rīb, kas tur šķind
Viņā kalna galiņā?
Jānīts jāja par gadskārtu
Savus bērnus apraudzīt:
Rībēj' zeme nolecot,
Šķindēj' pieši atjājot.
245 [Lutriņu Kld].

1. Jānīts jāja gadapkārt,
Atjāj Jāņu vakarā;
Atjāj Jāņu vakarā,
Visa zeme norībēja.
560 [Rīga ].

2. Visu gadu Jānīts jāja,
Nu atjāja šovakar;
Zelta spieši noskanēja,
No kumeļa nolecot.
396 [Skrīveŗu Rg].

53228.

Visu gadu Jānīts nāca,
Nu atnāca šovakar.
Celiet vārtus, taisiet durvis,
Laidiet Jāni sētiņā.
270 [Mežotnes B].

- 53 -

53229.

Jānīts brauca niedras tiltu
Ar dīženu kumeliņu;
Grab tiltiņš, skan iemaukti,
Skan tērauda pakaviņi.
344 [Rembates Rg].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu