SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 31 -

1. Metenis

32209.

Ap Meteni slaiži laižu,
Lai liniņi gaŗi aug;
Ap Lieldienu šūpojos,
Lai telītes barojās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Pelnu dienu krogā dzēru,
Lai liniņi gaŗi aug;
Lieldien gāju šūpoties,
Lai telītes ganījās.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Slaidi laidos Metenī,
Lai liniņi gaŗi aug;
Lieldienā olas viru,
Lai telītes barojās.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

32210.

Audziet man gaŗi lini,
Mirkstiet balti ezerā!
Es māsiņas vizināju
Metenīša vakarā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

32211.

Dietu dietu, saimeniece,
Metenīša vakarā,
Lai linīši gaŗi auga,
Lai telītes barojās.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32212.

Ej ar Dievu, Metenīt,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi saņemsim!
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

32213.

Ej projām, Metenīt,
Ar to miežu plācenīt'!
Man atnāks Lieldieniņa
Ar baltām(i) oliņām.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Bēdz projām, Vastalāvi,
Ar saviem pīrāgiem!
Man atnāca Lieldieniņas
Ar baltām oliņam.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

2. Ej ar Dievu, Metenīti,
Ar to savu slokātnīti!
Atnāks mūsu Lieldieniņa
Ar balto piena rausi.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

3. Ej pa ceļu, gavēnīt,
Ar saviem vīkstekņiem!
Atnāks man Lieladiena
Ar baltām oliņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4. Ej projāmi, pelnu dienu,
Ar savāmi karašām!
Atnāks mums Lieladiena
Ar raibāmi oliņām.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5. Skrien gaŗām, Metenīt,
Ar kaņepju plācenīt'!
Man atnāca Lieldieniņas
Ar baltām oliņām,
Ar baltām oliņām,
Ar ziedotu plācenīt'.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

32214.

Miesmetis, mellacis,
Apēda gaļu;
Lieldiena, Mārģieta,
Tā taupa bērniem.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

- 32 -

32215.

Meteņami pieci dēli,
Visi pieci arājiņi;
Meteņami piecas meitas,
Visas meitas malējiņas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32216.

Meteņam putru viru
Deviņiem miezīšiem:
Man deviņi bāleniņi
Miežu putras ēdājiņi.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32217.

Meteņam vīzes pinu,
Meteņam auklas viju;
Lai Lieldiena vazājās
Basajām kājiņām.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32218.

Meteni Meteni,
Kur liki pīrāgu?
- Klētī plauktā,
Krustiņš virsū.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Meteni Meteni,
Kur liki ausi?
- Klētie skapie,
Tutens virsū.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

2. Zinu gan, zinu gan,
Kur gaļa stāv:
Kambarī plauktā,
Krustiņš virsū,
Krustiņš virsū,
Dunčelis sienā.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

3. Zinu, kur saimniece
Gaļu glabā:
Kambarī plauktā,
Krustiņš virsū.
198 [Saldū].

32219.

Metenīša vakarā
Tāļu braucu pīrāgos;
Iedzēruse, līgojos,
Lai telītes raibas auga.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

32220.

Metens brauca par Daugavu,
Cūkas ausis kulītē.
Brauc, Meteni, Vidzemē,
Dabūs' pilnu kamaniņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32221.

Metens kaktā sukājās,
Pelnu dienas gaidīdams.
Atpakaļ, pelnu diena,
Ar visiem kumeļiem!
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

32222.

Metens kaktā sukājās,
Pelnu dienas gaidīdams.
Ej, Meteni, pa durvīm,
Gaidīsim Lieldieniņas!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32223.

Metens kaktā sukājās,
Pelnu dienas gaidīdams.
Nu atnāca pelnu diena, -
Bēdz, Meteni, aizkrāsnē!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

32224.

Metens nāca pār kalniņu,
Galvas puse padusē.
Kas bijāt saiminieces,
Kuŗat guni namiņā!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

32225.

Metens sola saltas dienas,
Solās visu sasaldēt.
Krausim malku vezumā,
Vedīsimi Meteņam,
Lai sakuŗ lielu guni,
Lai sasilda pasaulīti.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32226.

Nāc, māsiņa, cik nākdama,
Nāc Meteņa vakarā!
Pelnu dienu pārtecēsi,
Plācenīšu paēduse.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Atej nu, man' māsiņa,
Metenīša vakarā!
Pelnu dien' pārtecēsi,
Taukotnīša paēdusi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

32227.

Padanco, saimeniece,
Metenīša vakarā,
Lai danco govis vērši
Pavasar tīrumā!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 33 -

1. Dietu dietu, saimenīce,
Mārtenīša rītiņā,
Lai telītes dietu gāja
Pavasaŗa rītiņā!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32228.

Tik dabūju grūdenīša
Kā Meteņa vakarā;
Tik dabūju priecāties
Kā rudeni kāziņās.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Tik dabūju grūdenīša
Kā svētkos, Meteņos;
Tik dabūju jaunu puišu
Kā kāzās, krustabās.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

32229.

čura čura, vira vira
Metenīša vakarā;
Kad aizgāja Metenītis,
Ni tad čura, ni tad vira.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

32230.

čuža čuža, uža uža
Metenīša vokorā.
Kā na čuža, kā na uža,
Suins aepēda golvas puisu!
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

32231.

čužu čužu, važu važu
Metenīša vakarā;
Kas ne čužu, kas ne važu,
Tam neauga gaŗi lini.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Kužu kužu, važu važu
Metenīša vakarā;
Kas ne kužu, kas ne važu,
Tam lineļi kā struņķēni.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

32232.

Viza viza kamaniņas
Metenīša vakarā;
Tā vizēja liniņam
Zelta poga galiņā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

32233.

Vizi vizi Metenīt(i),
Cūkas kāja kulītē;
Cik no kalna nolaidos,
Tik no kājas nokodos.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

1. Tillu tillu, Vastalāvi,
Cūkas kāja kulītē,
Cūkas kāja kulītē,
Pīrādziņi azotē;
Cik noskrēju no kalniņa,
Tik nokodu kumosiņu.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

32234.

Visu gadu naudu krāju,
Metenīša gaidīdams;
Nu atnāca Metenīts,
Nu naudiņa jātērē.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Visu gadu naudu krāju
Vastalāju vakaram;
Nu atnāca Vastalāji,
Nu naudiņu tērēsim.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

32235.

Visu gadu naudu krāju
Metenīša vakaram;
Es māsiņas vizināšu
Metenīša vakarā.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

53097.

Dzied, dzied, Vaslaviņ,
Cūks cenkl kabate!
Ik pagāj gabaliņ,
Ik nokod kumasiņ.
445 [Ugāles Vp].

53098.

Ķēniņš brauc pa jūŗu,
Es pa jūŗas malu.
Metens brauc par Daugavu,
Cūkas auss kamanās.
476 [Vecpiebalgas C].

53099.

Ļū ļū Vastalājis,
Cūkas kāja kulītē;
Cūkas kāja kulītē,
Desas līkums rociņā.
203 [Kurmenes B].

1. Rīdu rīdu, Vastalāvis,
Desu riņķis kulītē.
574 [Valka Vlk apr.].

- 34 -

53100.

Ziņģu ziņģu, Vastalāju,
Cūkas kājas kulītē.
Tās būsim apēduši,
Brauksim, citas meklēdami.
69 [Ceraukstes B].

53101.

Gaŗi laidu kumeliņu
Meteņdienu vakarā,
Lai aug lini tievi, gaŗi,
Mana tēva tīrumā.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

53102.

Ko, meitiņ, lielījies
Ar to miežu karašu?
Es gaidīšu Lieldienas
Ar baltām oliņām.
72 [Cesvaines Md].

1. Ļū ļū Vastalājis
Ar tām piena karašām,
Mums atnāca Lielādiena
Ar tām baltām oliņām.
203 [Kurmenes B].

53103.

Lidu lidu ragaviņas,
Nu kaļniņa lejiņā.
Myusu tāvam gari lyni,
Zalta pūgas golā aug;
Cytim puišim pakaliņas,
Pelu syudiņs galiņā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

53104.

Vizu vizu, Metenīti,
No kalniņa lejiņā, urā!
Manam tēvam gaŗi lini,
Viņu tēvam plauki [spaļi], pakulas.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

53105.

Metens kaktā sukājās,
Pelnu dienas gaidīdams,
Kad atnāca pelnu diena,
Cūkas kāja [auss] kulītē.
. [Cūkas kāju skribināja.]
91 [Druvienas C].

53106.

Metens kaktā pliķējās,
Kaņepplāceņa gaidīdams.
Atnāks mūsu Metenītis
Ar kaņepju plācenīti;
Atnāks mūsu Lieldieniņa
Ar skaistām oliņām.
6 [Aiviekstes D].

53107.

Metens brauca pār Daugavu,
Cūkas auss kulītē;
Brauc, Meteni, mūs' mājās,
Mūsu berni gaidītāji.
192 [Kosas C].

53108.

Metens nāca par kalniņu,
Cūkas auss padusē.
Nāc, Meteni, mūs' mājā,
Būs bērniem vakarā.
261 [Mēdzūlas Md].

53109.

Metens brauca pa Daugavu
Cūkas galvu padusē.
Brauc, Meteni, sētiņā,
Dod to mūsu namamātei.
263 [Mēmeles Jk].

53110.

Metens nāca par kalniņu,
Cūkas auss padusē;
Kas godīga saimenīca,
Kuran' guni namiņā.
242 [Lubejas Md].

53111.

Metens ēda smecerīti,
Aiz ausim turēdams.
Cūka kaklu nolauzusi,
No kalniņa laizdamās.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

53112.

Metens veda pelnu dienu
Ar šķībām ragavām
Sasašķieba, sasašķieba,
Nosavēla lejiņā
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

53113.

Miesmesi, melnaci,
Kam nāci agri?
Pīragi necepti,
Nebeķerēti.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53114.

Nāc, māsiņa, brāļos sērsti
Metenīša vakarā,
Pelnudien pārtecēsi,
Taukotnīša pievīkstīj'se.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

- 35 -

53115.

Puiši puiši, pelnudienu
Braucat maikšķu eglienē,
Cērtat koku, kas priekšā,
Lagzdu vien necērtate:
Lagzdiņaje pulks dēliņi,
Visiem kaula kažociņi.
200 [Kuldīgas Kld].

53116.

Strop manu jēriņu,
Strop kazleniņu.
Es pate stropoju
Miesmeša vakaru.
40 [Basu (Bases) Azp].

53117.

Tik dabūju zīdenīša,
Kā Meteņa vakarā;
Tik dabūju jaunu meitu,
Kā rudeni kulšanā.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

53118.

Uz brāļiem, uz brāļiem
Metinīša vakarā!
Dos man pupas, dos man zirņus,
Dos man cūkas smecerīti.
46 [Beļavas Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu