SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

h) Citas muižas gaitas; ceļā braukšana, ceļavīrs ceļā, Rīgā, svešumā

31723.

Ai akmin melnacīti,
Negul ceļa maliņā!
Dažu slieci tu satrieksi,
Dažu ratu ritenīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31724.

Ai Ziemeļa māmuliņa,
Kam tik gauži putināji?
Neredz ceļa kumeliņis,
Salūst manas kamaniņas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

31725.

Aiz Daugavas augsti kalni,
Iedobaini tīrumiņi;
Ķēv' ar kāju krustu meta,
Pret kalniņu tecēdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

31726.

Aiz ko mani kungi sūta
Gaŗajā celiņā?
Zināj' mani gudru vīru,
Redz barotu kumeliņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Aiz ko mani kungi dzina
Tumšu nakti, gaŗu ceļu?
Redzēj' mani prāvu vīru,
Strauju manu kumeliņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Kādēļ mani kungi sauca,
Kādēļ raksta grāmatiņu?
Zina mani gudru vīru,
Stallī bēru kumeliņu.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

3. Kālab manis kungi sūta
Tāļējāi celiņāi?
Zināj' mani gudru vīru,
Attapīgu valodāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

31727.

Āz upītes zaļa zāle,
Sarkanais āboliņš;
Kaut varētu pāri tapt,
Dusinātu kumeliņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Zaļa zaļa rudzzālīte
Viņāpus Daugaviņas;
Kaut varējis pāri tikt,
Tur barotu kumeliņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

31728.

Aizazvīdz'e kum'ēl'eņis,
Garu ceļu tacādoms:
Gaida manis l'ejgav'eņa
Šuos dīn'eņis vokorā.
435 [Latgalē].

31729.

Apkārt griezu kumeliņu
Apardams, ecēdams;
Apkārt jāju Rīgas pili,
Rīgai vārtu meklēdams.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

- 345 -

31730.

Ar sirmīti Rīgā braucu,
Ar bērīti pavados;
Sirmim devu tīras auzas,
Bērim auzu pelaviņas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31731.

Aši aši zīle dzied
Asa mieta galiņā;
Aši cirtu kumeļam
Smalku linu pātadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31732.

Atkan iešu, atkan iešu
Apaļpoļu zemītē:
I man bija zābaciņi
Apaļpoļu šūdināti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

31733.

Augši bēris kājas cēla,
Pret kalniņu tecēdams.
Cel, bērīti, jo augšāki,
Kunga nauda vezumā!
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

31734.

Augsti kalni, karsta saule,
Smagi kunga vezumiņi;
Kumeļam sviedri tek,
Man birst gaužas asariņas.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 333 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

317341.

Bij man divas pilnas ķešas
Sarkanā āboliņa,
Tās es abas izkratīju,
Svešu zemi staigādams.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

31735.

Biju, biju, atkal iešu
Inderpoļu zemītē:
Inderpoļu zeltainītes
Sauca mani jaunukungu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

31736.

Brauc pa ceļu, ceļavīrs,
Liec vērā ratu pēdas,
Lai nebrauci citu ceļu,
Nesviedroji kumeliņu!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Brauc ceļāi, ceļavīris,
Liec ziņāi ratu pēdas,
Lai ratiņi nesalūza,
Lai neklupa kumeliņis!
226 [Kandavā (Tl)].

31737.

Brauc projām, ceļavīrs,
Tev iejūgts kumeliņš:
Mells krauklīts kumeliņis,
Zalkša vīta pātadziņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Es uzaugu māmiņai
Gaŗa ceļa gājējiņis;
Lauvas vīta man grožiņa,
Zalkša pīta pātedziņa,
Lauva manim ziergus jūdza,
Zalktis ceļu ritināja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Nakti brauca mēnesniņis,
Es mēneša ormanītis;
Lauvas vītas man grožiņas,
Zalkša vīta pātedziņa.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

31738.

Braucat ceļu, ceļavīri,
Nu bij laiks ceļu braukt,
Nu dziedāja ciema gaiļi,
Dzied ezera gaigalīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

31739.

Braucu, braucu, jāju, jāju,
Neviens mani neredzēja;
Tie krūmiņi, tie redzēja,
Kas celiņa maliņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

31740.

Braucu dienu, braucu nakti
Augstus kalnus, dziļas lejas,
Gāžu kalnus ielejā,
Lai ielejas līdzinās.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

31741.

Braucu dienu, braucu nakti
Pa to vecu ceļavietu,
Jaunu ceļu netaisīju, -
Kumeliņu nosviedrēju.
1311 [Apē (Vlk)].

- 346 -

31742.

Dievs, gausini man maizīti,
Tāļu mana cepējiņa;
Pēdīgaju klaipu griezu
Daugaviņas maliņā.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

1. Svētej, Dievs, man maizīti,
Tāļi man cepējiņa;
Beidzamo klaipu sāku
Rīgas torņa maliņā.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 331 [Augškurzemē (Il)].

31743.

Drīzi drīzi, ne tik drīzi,
Kā kundziņis traucināja;
Vēl es iešu sētiņā
Kumeļam auzas dot,
Kumeļam auzas dot,
Līgaviņai mīļus vārdus.
226 [Kandavā (Tl)].

31744.

Drīzi mani kundziņš sūta,
Drīzi raksta grāmatiņu;
Ko bij man drīzi iet,
Plācens birza kalītē.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Brauciet droši, kas variet,
Es nevaru droši braukt,
Es nevaru droši braukt,
Plācens birza kulītē.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

2. Drīži drīži drīžināja
Svešu ļaužu māmuliņa.
Ko bij man drīzi iet,
Truslīts birza kalītē.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

31745.

Dodiet man, rāmajam,
Tos rāmos kumeliņus!
Es mācēju viegli laist
No kalniņa lejiņā.
216 [Ventspilī].

31746.

Ejam, brāļi, mēs uz Rīgu,
Rīgā laba dzīvošana:
Stikla durvis, vaŗa vārti,
Veŗas paši, neveŗami.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Vis' uz Rīgu, vis' uz Rīgu,
Rīgā laba dzīvošana:
Dzelza stabi, vaŗa vārti,
Paši tek neveŗami.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

31747.

Iesim, brāļi, mēs uz Rīgu,
Rīgā laba dzīvošana:
Rīgā rej zelta suņi,
Sudraboti gaiļi dzied.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31748.

Iesam, brāļi, mēs uz Rīgu,
Rīgā laba dzīvošana:
Sarkans alus, brandavīns,
Daiļas pašas nesējiņas.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Iesim, brāļi, mēs uz Rīgu,
Tur mēs jauki dzīvosim:
Rīgā alus, Rīgā medus,
Rīgā smukas mamzelītes.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

31749.

Es apjāju Rīgas pili,
Neviens manis neredzēja;
Rīgas māte, tā redzēja,
Tā ieveda istabā,
Tā ieveda istabā,
Tā pacēla zelta krēslu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

31750.

Es bij' tāļu staigājuse,
Es bij' daudz(i) redzējuse:
Akmins stāv uz ūdeņa,
Smilga grima dibenā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Ērmus ērmus es redzēju
Svešu zemi staigājot:
Akmens stāv uz ūdeņa,
Smilga grima dibenā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Es nebiju uzaugdama
Tādu ērmu redzējuse:
Akmens stāv uz ūdeņa,
Spalva grima dibinā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

31751.

Es bij' tālu staigājuse,
Es bij' daudz redzējuse:
Bērziņš auga uz akmeņa
Sudrabiņa lapiņām.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

31752.

Es būt' arī ceļu gājis,
Kad Dievinis līdzu nāktu;
Ne kājiņa slapja taptu,
Ne nosvīstu kumelinis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 347 -

31753.

Es iejūdzu vēja zirgu
Viesuliņa kamanās;
Rīgā mani saule leca,
Vāczemēi noritēja.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

31754.

Es iesāku gaŗu ceļu,
Nāc, Dieviņ, līdz ar man';
Ja nenāc pats Dieviņš,
Dod jel savu zobentiņ'!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

31755.

Es vakar Rīgā braucu
Zeltītiem riteņiem;
Man atkal pakaļ brauca
Ar vecām ecēšām.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

31756.

Gaida mani sētiņā,
Gaida lieli, gaida mazi;
Lielākaji gaidīt gaida,
Mazākaji raudāt raud.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

31757.

Gaidi, gaidi, māmuliņ,
Mājā būs ceļavīrs:
Rīgā zviedze kumeliņš,
Cēsīs balss atskanēja.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

31758.

Gaidi, gaidi, māmuliņa,
Šovakar, ceļavīra:
Skanējās Rīgas vārti,
Šurpu grieza kumeliņu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

31759.

Gaidi, gaidi, māmuliņa,
Še būs tavs ceļavīrs:
Nosazviedza kumeliņš
Tīrumiņa galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31760.

Gaidi mani, māmuliņa,
Bet negaidi šovakar,
Gaidi citu vakariņu,
Kumeļami iejaukuse!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Gaidi, mameņ, i nagaidi,
Šūvokor neatīšu,
Gaidi cytu vakareņu,
Kurin' syltu ustabeņu!
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

31761.

Gana liela Rīgas pils,
Salmu jumtu neredzēju:
Ķieģeļiemi, daktiņiemi,
Ozoliņa galdiņiem.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Visapkārt Rīg' apjāju,
Salmu jumtu neredzēju:
Škindeļiem, daktiņiem,
Sīkajiem daldeŗiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31762.

Gauži raud māmuliņa,
Ceļa maizīt' i cepdama:
Dievis zina, vai aties
Tās maizītes ēdājiņš!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

31763.

Grūši pūta kumeliņš,
Rīgas ceļu tecēdams:
Augsti bija Rīgas kalni,
Smags tas kunga vezumiņš.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Grūši pūta kumeliņis,
Uz Rēveli tecēdams:
Augsti kalni, dziļas upes,
Smags Rēveles vezumiņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Ko tik grūti nopūtās
Mans bērais kumeliņš?
Priekšā redz augstu kalnu,
Pakaļā vezumiņu.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

31764.

Gudram labi ceļu iet,
Kas naudiņas netērēja;
Vienu sieku auzu pirku,
Trīsreiz devu kumeļam.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

31765.

Īkss bij man gars celiņš,
Kad man labs kumeliņš;
Īksa mana gara diena,
Kad maizīte kulītē.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 348 -

31766.

Jau es biju tai zemē,
Kur ūdeni veltin vēla,
Kur ūdeni veltin vēla,
No akmeņa skalus plēsa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31767.

Kā no Dieva nopelnīt
Pāri labu kumeliņu,
Neatstāt celiņā
Kunga dotu vezumiņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31768.

Kādus ērmus es redzēju,
Pa pasauli staigādams:
Ozols auga, zari dega,
Gailis dzied galiņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Iesim, meitas, lūkoties,
Kādi ērmi jūrmalē:
Ozols auga, dūmi kūpa,
Gaiļi dzieda galotnē.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

2. Nākat, meitas, skatīties,
Kādi ērmi laukā bija:
Venta nesa ozoliņu,
Gailīts dzied galiņā.
224 [Kabilē (Kld)].

3. Nāc ārā, bāleniņi,
Laukā lieli brīnumiņi:
Ozols dega no saknītes,
Gailis dzieda galiņā.
226 [Kandavā (Tl)].

31769.

Kādus ērmus es redzēju
Svešajā zemītē:
Auna galva podā vira,
Ledus dega ugunī,
Vecs vīriņš klāt sēdēja,
Dzelža nūja rociņā.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

1. Ērmus vien es redzēju
Tās māsiņas panākstos:
Auna galva katlā vira,
Ledus dega ugunī.
226 [Kandavā (Tl)].

31770.

Kādus ērmus es redzēju,
Svešu zemi staigādams:
Es redzēju cūku cirpam,
Avetiņu svilinām.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

31771.

Kādus ērmus es redzēju,
Svešu zemi staigādams:
Zem akmeņa zaļa zāle,
Uz akmeņa sakņu gali.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31772.

Kal, kalvīti, ko kaldams,
Apkal manu kumeliņu:
Man jāiet ar kundziņu
Tāļajāi zemītē.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

31773.

Kas mirdzēja, kas spīdēja
Rīgas torņa galiņā?
Krieviņš torņa galiņā
Zeltītiem svārciņiem.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31774.

Kas redzēja ceļavīru
Bez padoma staigājam?
Sunīts rēja vezumā,
Gailīts dzied kabatā.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Kas redzēja bandinieku
Bez padoma braukājam?
Suņi rēja kamanēs,
Gaiļi dzied kabatās.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

31775.

Krustiem kalta Krievu zeme,
Margiem Rīga izmargota;
Caur krustiem saule lēca,
Caur margiem norietēja.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Krustiem kalta Krievu zeme,
Šī kungiem izvergota;
Caur krustiem saule lēca,
Caur vergiem norietēja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

2. Krustiem kalu Rīgas pili,
Ar mergām nomergāju;
Caur krustiem saule lēca,
Caur mergām mēnestiņš.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

- 349 -

31776.

Krustu krustu, margu margu
Rīgas pils samūrēta;
Caur krustiem, caur margiem
Neredz saules uzlecot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31777.

Kumeliņis kalnu raud,
Vai es kalnus audzināju?
Dieviņš kalnus audzināja,
Es audzinu kumeliņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

31778.

Kumeliņis kalnus raud,
Vai es kalnus audziņāju?
Dieviņš kalnus audzināja,
Saule mežus līdzināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

31779.

Kumeliņis kalnus raud,
Vai es kalnus audzināju?
Dieviņš kalnus audzināja
Vējiņam pāri pūst.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

31780.

Kumeliņis [Kumeliņš] kalnu raud,
Vai es kalnus padarīju?
Dieviņš kalnus padarīja,
Kundziņš smagu vezumiņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31781.

Kundziņš, man spītēdams,
Dara lielu vezumiņu;
Es, kungam spītēdams,
Jūdzu labu kumeliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31782.

Kundziņš, man spītēdams,
Krauj man lielu vezumiņu;
Es, kungam spītēdams,
Brauc' virsū sēdēdams.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

31783.

Kundziņš, mani spītēdamis,
Lika lielu vezumiņu;
Es, kundziņam spītēdamis,
Vēl lielāku vezmu vedu.
224 [Kabilē (Kld)].

31784.

Kundziņš mani ceļu raida,
Vai šķiet manim gŗūt' esam?
Zinu ceļu, māku braukt,
Turu labu kumeliņu.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

31785.

Kur tu iesi, bāleliņi,
Baltas kājas apāvies?
- Ieš', māsiņa, es uz Rīgu
Zelta naudas pelnīties.
1311 [Apē (Vlk)].

31786.

Kuŗam guni namiņā,
Lai silst visa pasaulīte:
Bāleliņš Rīgā brauca,
Viena šūba mugurā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Kuriet guni namiņā,
Sildāt visu pasaulīti:
Mans vīriņš Rīgā brauc
Ar nātnām biksītēm.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

31787.

Kurzemnieki Rīgā brauca,
Skanēt skan Rīgas pils;
Trīs birkavi, seši podi,
Tas bij vīra vezumiņš.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

31788.

Kuŗu ceļu es negāju,
Kur naudiņas netērēju,
Kuŗas upes ūdentiņa
Nav dzēr's manis kumeliņš!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

31789.

Lai bagāts, kas bagāts,
Ceļa māte vien bagāta:
Tur tecēja dien' un nakti
Dzelzēm kalti kumeliņ'.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Lai bagāta, kas bagāta,
Liela Rīga, tā bagāta:
Tur tecēja dienu nakti
Dzelžiem kalti kumeliņi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Lai bagāta, kas bagāta,
Ceļa māte, tā bagāta:
Nav dieniņa ataususi,
Notek bēri kumeliņi.
216 [Ventspilī].

- 350 -

3. Lai bagāta, kas bagāta,
Ceļa māte visbagāta:
Tai tecēja dienu nakti
Dzelžiem kalti ritenīši.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

4. Lai bagāta, kas bagāta,
Ceļa mala, tā bagāta:
Lai tā ziema, vai vasara,
Tek kaustīti kumeliņi.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

5. Lai bagāta, kas bagāta,
Ceļa mala, tā bagāta:
Tur tecēja dienu nakti
Dzelžiem kalti ritenīši,
Dzelžiem kalti ritenīši,
Sasprādzēti kumeliņi.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

31790.

Lai guļ miegu, kas guļ miegu,
Ceļa māte negulēja:
Tur tecēja dienu nakti
Dzelžiem kalti skritulīši.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

31791.

Līdzi, Dievis, debess tēvis,
Es iesāku gaŗu ceļu:
Augsti kalni, dziļas lejas,
Ātris manis kumeliņis.
224 [Kabilē (Kld)].

31792.

Māmuliņa gauži raud,
Ceļavīra gaidīdama.
Neraud' gauži, māmuliņa,
Ceļavīrs mājās brauc!
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

31793.

Māte mani labi māca,
Ceļā mani vadīdama:
Dēliņ, naudu netērē,
Nemij tēva kumeliņu!
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

31794.

Man' māmiņa Rīgā sūta,
Šķit' man' Rīgas nezinot;
Jau es biju Rīgas ceļu
Pēdiņiem noskaitījis.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31795.

Mačs ar Kaču Rīgā brauca,
Vai tie vīri tukšā brauca?
Mačam bija oda šķiņķis,
Kačai dundur' pakausīts.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Jānīšam, Dāvīšam,
Tiem bij smagi vezumiņi:
Vienam bija svina piesta,
Otram brāga kubuliņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Kač' ar Maču Rīgā brauca,
Vai tie vīri tukšā brauca?
Kačai bija sviesta spains,
Mačam vasku ritenīts.
18 (Kliģenē).

3. Mačs ar Kaču Rīgā brauce,
Ne tie divi tukšā brauce:
Divi šķiņķi stirnas gaļas,
Div' kukukļi baltas maizes.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4. Cinčs ar Beidu Rīgā brauc,
Katram kule pakaļā:
Cinčam bija odes šķiņķis,
B(r]eidam cūkas pusģeņģers
[=puskāja).
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

31796.

Ropaižnieki skaisti dzied
Kaķaraga krodziņā;
Melnas ogles vezumā,
Balta nauda maciņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

31797.

Ne tik drīzi, ne tik drīzi,
Kā kundziņis radzināja!
Nu tik mana līgaviņa
Taisās cept ceļa maizi.
216 [Ventspilī].

31798.

Pāri jāju par Daugavu,
Tilts rībēja, pieši skan;
Atskatos atpakaļ -
Rīgas meitas pakaļ skrej.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

31799.

Pelēkajis akmentiņis,
Negul ceļa maliņā,
Netraucēji zirga mana,
Negāz mana vezumiņa!
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

- 351 -

31800.

Resni bija Rīgas kungi,
Kas tos resnus pataisīja?
Kurzemnieku rudzi mieži,
Tie tos resnus sabaroja.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

31801.

Rīgā autas man kājiņas,
Rīgā jūgts kumeliņš.
Nojūdziet, jūs māsiņas,
Rīgas meitu jūgumiņu!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Eit', bāliņi, nojūdzieti
Prūšu dēla jūgumiņu:
Prūšos manas kājas autas,
Prūšos jūgtis kumeliņš.
283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)].

31802.

Rīga balta, Rīga balta,
Kas to baltu balināja?
Kurzemnieku [Vidzemnieku] rudzi mieži
Sirmi, bēri kumeliņi.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Balti balti Rīgas mūŗi,
Kas tos baltus balināja?
Vidzemnieku balti lini,
Tie tos baltus balināja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

2. Raibis bija Rīgas ceļš,
Kas to raibu norakstīja?
Kurzemnieku kumeliņi,
Tie to raibu norakstīja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

3. Rīgas nami, tie bij balti,
Kas tos baltus balināja?
Kurzemnieku tīra maize,
Puiši, kalti kumeliņi.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31803.

Rīga balta, Rīga balta,
Kas to baltu balināja?
Vidzemnieku sūra vara,
Dzelžiem kalti kumeliņi.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

31804.

Rīga dimd, Rīga dimd,
Kas to Rīgu dimdināja?
Vidzemnieku sūra vara,
Pakavoti kumeliņi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

318041.

Rīga Rīga elle elle,
Jelgaviņa māmulīte;
Cik naudiņas turēdama,
Ietecēju Jelgavā.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

31805.

Rīga Rīga, ir tev nauda?
Man ie prece vezumā:
Divi auzas vezumā,
Treša griķa sēnaliņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

31806.

Rīgā zviedza kumelīns,
Vidzemē atskanēja.
Saka mana ļaudavīna:
Mājā brauca rīdzenieki!
Negaid' mani šovakar,
Gaid' nākošu vakarīnu,
Saber auzas silītē,
Uzklāj baltu paladzīnu!
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

31807.

Rīgāi zviedz kumeliņš,
Sētā balss atskanēj'.
Vai tu, mana līgaviņa,
Gaidi mani sētiņā?
Negaid' mani, līgaviņ,
Šovakar sētiņā;
Gaid' nākuš' vasariņ',
Kad zemei zaļa zāl',
Kad zemei zaļa zāl',
Apīņiem lapas birst!
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

31808.

Rīgas kungi, namnieciņi,
Man naudiņas aizdodiet:
Uz rudeni atvedīšu
Baltu linu vezumiņu.
101 [Rankā (Rankas pag. C)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

31809.

Rīgas kungi naudu skaita
Egles tilta galiņā;
Vidzemnieki gaŗām brauce
Ar savām dzeltainēm.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

31810.

Rīgas meita, jumpraviņa,
Atver man Rīgas vārtus:
Man rociņas nosalušas,
Pātedziņu vēcinot.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

- 352 -

1. Atveŗat, Rīgas meitas,
Man vārtiņus vakarā:
Piekususe man rociņa,
Zobentiņu vīcinot.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

2. Rīgas meitas, jumpraviņas,
Man vārtiņus atveriet:
Man rociņas piekususšas,
Zaļu irkli vēdinot.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

31811.

Rīgas meitas, jumpraviņas,
Darāt siltu istabiņu:
Man rociņas nosalušas,
Pātadziņu vēcinot.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)], 190 [Kuldīā].

31812.

Rīgas meitas kājas āva,
Grib ar mani līdzi iet.
Kur tu iesi, Rīgas meita,
Tu nemāki siena pļaut!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31813.

Rīgas pils gan bagāta,
Nemieloja bez naudiņas.
Paldies jūŗas ūdentiņam,
Kas mieloja bez naudiņas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31814.

Rīgas pils, kroga nams
Bez naudiņas nemieloja,
Bez naudiņas nemieloja,
Bez smagā vezumiņa.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31815.

Rīgu lielu daudzenāja,
Daudzi kungu kundzenāja;
Es izjāju Rīgas pili,
Neviens mani neredzēja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

31816.

Rīgu lielu lielījāt
Tam, kas Rīgas neredzējs.
Es izjāju Rīgas pili
Ar trijiem lēcieniem;
Kad vēl jātu otrus trīs,
Tad pārlēktu Daugavai.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

31817.

Rīt uz Rīgu, rīt uz Rīgu,
Vakarā atpakaļ,
Vakarā atpakaļ
Uz siltiem kāpostiem!
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

1. Rīt uz Rīgu, rīt uz Rīgu,
Vokorā atpakaļ
Uz jounuo līgaeviņu,
Uz skāebiem kāpouestiem!
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

31818.

Saiminieka gaŗa ķēve,
Mana asa pātadziņa, -
Simtu jūdzu dieniņā
Kā lidot nolidoja.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

1. Saiminieka gaŗa ķēve,
Mana gaŗa pātedziņa,
Trīs dieniņas dui jūdzītes
Kā līgot nolīgoj'.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

31819.

Salti vēji pūta,
Bargi kungi sūta,
Man jāiet celiņā,
Bargu kungu sūtītam.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

31820.

Salti vēji pūta,
Bargi kungi sūta
Tāļajā zemītē,
Pašā jūras līcītē.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

1. Solti v'ēji pyut'e,
Borgi kungi syūta
Tuol'ejā z'em'eit'ē,
Pošā jiuris mal'eņā.
O mām'eņ, ka zynuotu,
Kaidu z'emi as staiguoju:
Ūļu z'em'e, zv'ērgzdu z'em'e,
Raudys guo staiguojūt'.
O Dīv'eņ, o Laim'eņ,
Ka man' tikt atpokaļ;
Lai man' ēd'e, ja man' ēd'e
Sovys z'emis kukain'eiši!
4261 [Ozolmuižas pag. Rz].

31821.

Savelkam velkamo
Labajam kumeļam,
Lai paliek gaŗi meži
Pakaļā lokoties.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 353 -

1. Rikšu bērīt' i palaidu
Gar gaŗaju sila malu,
Lai palika, ja palika
Gaŗi meži pakaļā.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

31822.

Savelkam velkamo
Labajam kumeļam,
Lai tas tek tekamo
Dziļā krievu zemītē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31823.

Saņemiet dzeini manu,
Aizslēdziet ozoliņu!
Kungi dzen, man jāiet
Svešu zemi lieverēt.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

31824.

Še nevaid tādu koku,
Kādi koki Vāczemē:
Virs akmeņa bērziņš auga,
Zelta poga galiņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Atminati, sveši ļaudis,
Kādi koki mūs' zemē:
Bērziņš auga uz akmeņa
Sudrabiņa lapiņām;
Es norāvu vienu lapu,
Visas bira pakaļā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Palīdziet, sveši ļaudis,
Brīnumiem brīnīties:
Bērziņš auga uz bērziņa,
Lazda bērza virsotnē,
Lazda bērza virsotnē
Sarkaniem ziediņiem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3. Še neauga tādi koki
Kā citās zemītēs:
Bērziņš auga uz akmiņa
Sudrabiņa lapiņām;
Tur dziedāja visi putni,
Vai ir lieli, vai ir mazi;
Strazdiņš dzied galotnē,
Lakstīgala pazarē.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Še neaug tādi koki
Kā citās zemītēs;
Še nedzied tādi putni
Kā citās zemītēs.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

5. Še nevaid tādi koki,
Kādi koki Vāczemē:
Bērziņš auga uz akmeņa,
Zelta lapa galiņā.
198 [Saldū].

31825.

Ziemelima, Sāmelima,
Tam aug dēli junkarīni;
Austrenima raiba muiža,
Tam aug dailas jumpravīnas.
158 (Nīcā).

31826.

Sieva sieva, māsa māsa,
Baro manu kumeliņu!
Kungi sēd pie galdiņa,
Gaŗus ceļus rakstīdami.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

31827.

Sēju rudzus, sēju miežus,
Sēj' auziņas vairumāi.
Aug man rudzi, aug man mieži,
Aug auziņas vairumāi.
Aug auziņas vairumāi,
Baroj' bēru kumeliņu.
Kundziņš manim ziņu sūta,
Lai es braucu muižiņāi.
Es aizbraucu muižiņāi
Pie kundziņa lievenēm.
Stāvu lēca, nozviedzāsi
Mans bērajis kumeliņš.
Kundziņš, manim spītēdamis,
Liek man lielu vezmu kŗaut;
Es, kundziņam spītēdamis,
Kŗauju lielu vezumiņu.
Zinu ceļu, māku braukti,
Turu labu kumeliņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

31828.

Sen to Rīgu daudzināja,
Nu es biju, nu redzēju:
Stūrs pie stūŗa, mūrs pie
mūŗa,
Caunes aste galiņā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

- 354 -

31829.

Sen to Rīgu daudzināja,
Nu to Rīgu ieraudzīju:
Visapkārt smilšu kalni,
Pate Rīga ūdenī.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

1. Sen dzirdēju daudzinām,
Rīgu lielu rīdzinām;
Nu to Rīgu ieraudzīju
Pašā ūdens maliņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

31830.

Sirmus zirgus, smukus ratus,
Daiļas meitas, māmulīte,
Es satiku celiņā,
Svešu zemi staigādams.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

31831.

Sniga sniegi, putināja,
Pūt' kupeni celiņā;
Tam sēdēt kamanās,
Kam tērauda kažociņš.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

31832.

Sūtiet mani rītā agri,
Nesūtiet vakarā!
Visi vēji, viesuliņi
Traucē manu kumeliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31833.

Zviedzin zviedza kumeliņi,
Uz Rēveli tecēdami;
Ne tie ēda jūras zāles,
Ne dzēr' jūras ūdentiņa.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

1. Nosazviedza kumeliņš,
Jūras malu tecēdams.
Ne tas ēda jūras zāles,
Ne dzeŗ jūras ūdentiņ':
Sūra bija jūras zāle,
Sālijs jūras ūdentiņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Zviedzin zviedza Gaujas zirgi,
Gaujas malu tecēdami;
Ne tie ēda Gaujas zāles,
Ne dzeŗ Gaujas udentiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

31834.

Tāli tāli pērkonītis
Aiz Daugavas ducināja.
Saņemiet, Rīgas meitas,
Savas baltas vilnānītes!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

31835.

Teci čakli, kumeliņi,
Šādu zemes gabaliņu!
Kad mēs čakli tecēsim,
Rītu Rīgu redzēsim.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

31836.

Tīri rudzi, grūtas dzirnus
Kausē labus malējiņus;
Rīgas ceļi smilšu ceļi,
Kausē labus kumeliņus.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

31837.

Trīs birkavi, pieci podi,
Tas bij vīra vezumiņš:
Trīs birkavi namniekam,
Pieci podi svarniekam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31838.

čīku čīku, grabu grabu
Ceļavīra kamaniņas;
Izčīkstējšas, izgrabējšas,
Paliek ceļa maliņā.
224 [Kabilē (Kld)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

31839.

čīku čīku, grabu grabu
Ceļavīra ragutiņas;
Kā ne čīku, kā ne grabu -
Zaļa koka pataisītas.
216 [Ventspilī].

31840.

Uz Rēvel, uz Rēvel!
Rēvelē laba dzīve:
Rēvelē tīras auzas,
Šķērsām tek kumeliņ';
Puiši gāje spēlēdami,
Kumeliņi dancodami;
Zobeniņu vien nenes',
Kungam kaunu nedarīj'.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

31841.

Uz celiņa satecēja
Trej' novadu kumeliņi;
Satecējši, sabubina,
Sašķindina iemauktiņus.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 355 -

31842.

Vakar pirku kumeliņu,
Šodien kunga vezumā;
Kumeļam sviedri bira,
Man birst gaužas asariņas.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Vakar pirku kumeliņu,
Šodien kunga vezumā,
No kalniņa pret kalniņu
Ar smago vezumiņu.
Kumeļam sviedri bira,
Man birst gaužas asariņas.
Ņemu savu zirgu deķi,
Slauku sviedrus kumeļam;
Ņemu savu nēzdodziņu,
Slauku savas asariņas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31843.

Velc tu pats, kumeliņis,
Manis kŗautu vezumiņu;
Neļaujies celiņāi
Mitot savu vezumiņu!
224 [Kabilē (Kld)].

31844.

Visapkārt Rīgai braucu,
Neviens mani nepazina;
Naudas māte, tā pazina,
Tā apbēra sudrabiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31845.

Ceļavīra kumeļam
Sviedri guļ mugurā:
To darīja augsti kalni,
Smagi kunga vezumiņi.
1311 [Apē (Vlk)].

31846.

Ceļavīra kumeliņš
Kā sarmuls locījās
No kalniņa pret kalniņu
Ar smago vezumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Mani bēri kumeliņi
Kā sapaļi valstījās
No kalniņa pret kalniņu
Ar smagaju vezumiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31847.

Ceļavīri, nabadziņi,
Paši tek kājiņām,
Kumeliņus taupīdami
Otrajam celiņam.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

31848.

Ceļavīrs ceļavīrs,
Atdod manu gredzentiņu!
- Pagaid', Rīgas mamzelīte,
Lai aizjūdzu kumeliņu!
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

31849.

Ceļavīrs ceļu brauca,
Ceļa rota mugurā:
Lūka bikses, krija svārki,
Griķu salmu cepurīte.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

31850.

Ceļaties, ceļavīri,
Nu ir laiks ceļu braukt:
Nu dziedāja ciema gaiļi,
Nu ezera gaigaliņi.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

1. Nu, kājiņas, ko darait,
Nu pa ceļu, nu pa ceļu!
Nu dziedāja ciema gaiļi,
Nu ezera gaigaliņi.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

52757.

Agri dzied Rīgas gaiļi,
Agri kāpu laiviņā,
Lai palika Rīgas kungi,
Savas ķēdes žvadzinot.
110 [Ērgļu C].

52758.

Agri dzied Rīgas gaiļi,
Agri jūdzu kumelīnus;
Ej't māsīnas, nojūdzat
Rīgā jūgtus kumelīnus.
39 [Bārtas Lp].

52759.

Ai Dīviņ, ai Dīviņ,
Kur man citi buoleliņi?
Cits krīvūs, cits leišūs,
Cits tālā Vuoczemē.
358 [Rugāju Abr].

- 356 -

52760.

Ai Dīveņ, augši saule,
Griuts munam kumeļam;
Griuts munam kumeļam,
Kunga nauda vazumā.
605 [Skolas].

52761.

Vai manu dieniņu,
Kur nu es palikšu?
Pojām man jāiet,
Še nevar' palikt.
23 [Ārlavas Tl].

52762.

Ai māmiņ, ai māmiņ,
Tavu stipru dvieļa audu!
Tek dieniņu, tek naksniņu
Brāļu kalti kumeliņi;
Ne tā plīsa, ne nesās,
Kāda bija, tād' palika. (=Ceļš)
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

52763.

Aiz upītes balta migla,
Kas to miglu samigloja?
Rauda mazas māsiņas,
Brālīts iet svešumā.
146 [Jaungulbenes Md].

52764.

Andža, Džindža Rīgā brauca,
Oda šķiņķis vezumā;
Cik verstītes pabraucās,
Tik no šķiņķa nokodās.
223 [Lielstraupes C].

52765.

Mačs ar Kaču Rīgā bauca,
Kazas ciska kulē kauca;
Kuŗu krogu dabraukuši,
Kazas cisku palaizīši.
242 [Lubejas Md].

52766.

Apauniti maņ kuojeņas,
Laidit mani celeņā,
Jau es patsi navar(ēj)u
Ni rūceņu kustynuot.
182 [Kaunatas Rz].

52767.

Apsedloju biržas sesku,
Jāju prūšu zemītē;
Ieskrien vienā pagrabā, -
Trīs meitiņas vīnu dzeŗ;
Trīs meitiņas vīnu dzeŗ
Zeltītiem biķeŗiem.
205 [Kusas Md].

52768.

Ar bitīti Rīgā braucu,
Vasku ripe vezumā.
Rīgas kungi priekšā gāja,
Siekiem naudu mērīdami.
236 [Līvānu D].

52769.

Ar gailīti Rīgā (braucu),
Ar gailīti Jelgavā;
Visus ceļus izbraukājis,
Tad pakāru skutulī.
477 [Vecpils Lp].

52770.

Ar vilciņu Rīgā braucu,
Es celiņa nezināju.
Vilks aizskrēja meža ceļu,
Es paliku Kurzemē.
58 [Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk].

52771.

Augsti kalni, karsta saule,
Smagi kunga vezumiņi;
Kumeļam sviedri tek,
Man birst gaužas asariņas;
Vai kungam darba trūkst,
Vai velnam dvēselīšu?
163 [Kalētu Lp].

52772.

Balti balti Rīgas ceļi,
Kas tos baltus balināja?
Ziem' balina zirdzenieki,
Pavasari kājenieki.
Lindes kunga tīri rudzi,
Dzelžiem kalti ritenīši.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

52773.

Biju, biju, atkal iešu
Atpakaļ uz Poļu zemi;
Tur bij manim labi ļaudis,
Labi mani pamieloja;
Sēņu zupu stribināja
Ar sidraba karotēm.
241 [Lubānas Md].

527731.

Jau es beju, otkol īšu
Apal Kulu(?) zemeitej;
Ni man sīvys, ni bjārniņa,
Apals puiss baravūs.
236 [Līvānu D].

- 357 -

52774.

Braucu dienu, braucu nakti,
Priežu rīkste rociņā;
Vai bij man sievu kult,
Vai kumeļu brīdināt?
72 [Cesvaines Md].

52775.

Brauksim, bruoļ, uz Reigu,
Reigā loba dzeivuošona:
Reigā dzīd malni gaiļi,
Sudobrūti astes goli.
168 [Kalupes D].

52776.

Cāmu [Sāmu?] zemi izstaigāju,
Smilgām šūti zābaciņi;
Cāmu meitas brīnējas,
Kā man kājas nenosala.
110 [Ērgļu C].

52777.

Ceļavīri ceļu brauca,
Neņem līdzi līgaviņu;
Kupla liepa, siena kaudze
Ceļavīra līgaviņa.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

52778.

Cik, māmeņ, man maizeitis,
Kai biteits šyuneņuos;
Vīgla nest, gausa ēst,
Svešu zemi staigojūt.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

52779.

Citi puiši pīckas vija,
Es baroju kumeliņu.
Citi puiši Rīgā brauce,
Es no Rīgas atpakaļ.
6 [Aiviekstes D].

52780.

čigu čigu, grabu grabu,
Ceļavīra kamaniņas:
Kad bij pilnas, tad čīkstēja,
Kad bij tukšas, tad grabēja.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

52781.

čonks ar čapu
Rīgā brauca.
Vienam bija oda šķiņķis,
Otram mūsas mugurkauls.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

52782.

Divi gāja pa celiņu,
Abi gāja runādami.
Viens bij skrandu skrodelīts,
Otris plauku vēverīts.
119 [Gaujienas Vlk].

52783.

Dzīdi, dzīdi, tu gailīt,
Brauksim obi Reigā!
Tevis gaida bolta vysta,
Manis jauna ļaudaviņ'.
389 [Silajāņu Rz].

52784.

Dzīvo gudri, līgaviņa,
Tev atstāšu sētiņā,
Man jāiet gaŗi ceļi
Ar labo kumeliņu.
373 [Sarkaņu Md].

52785.

As aizbrauču pēc naudeņas
Uz tīm Reigas namnīkim;
Uz tīm Reigas naudnīkim,
Uz borgimi vuocīšimi.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

52786.

Es aizdedzu gaŗu skalu,
Sēdu ilgi vakarā;
Tad gaidīju tā dēliņa,
Kur ar kungu Vāczemē.
281 [Neretas Jk].

52787.

Es brāļiem viena māsa,
Rīgā braucu baznīcā;
Rīgā zviedza kumeliņš,
Kurzemē atskanēja.
374 [Sātiņu Kld].

52788.

Es izjāju visu Rīgu,
Neviens mani neredzēja;
Naudas māte tā redzēja,
To saminu kājiņām.
532 [Dobele Jg apr.].

52789.

Es uzkāpu kalniņā,
Pašā kalna galiņā;
Tur redzēju tālas zemes,
Tālu zemju braucējiņus.
286 [Nītaures Rg].

- 358 -

52790.

Izstaigāju sāmu zemi,
Tādu ermu neredzēju:
Cūkai ragi, vistai pupi,
Āžam segli mugurā.
Cūka rūca, kaza brēca,
Pats arī līdzi gavilēju.
192 [Kosas C].

52791.

Iesam, puiši, mēs uz Rīgu,
Rīgā laba dzīvošana:
Rīgā auga daiļas meitas,
Zēģelīšu audējiņas.
286 [Nītaures Rg].

52792.

Ietin man gājējam,
Vienu reizi man jāiet;
Vienu reizi man atstāt
Savu jaunu līgavīnu.
427 [Tadaiķu Lp].

52793.

Laizdamīs garu ceļi,
Jam lazdeņi rūceņuos!
Kur atrassi kuplu līpu,
Ti naksneņi puorgulēsi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

52794.

Juoju dīnu, juoju nakti,
Sovu sātu maklādams;
Es atrodu sovu sātu,
Naktiņai kluot asūt.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

52795.

Jūs, ļautiņi, neziniet,
Kādu zemi es staigāju:
Ogļu zemi, zvirgzdu zemi
Raudas nāca staigājot.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

52796.

Kad es skrēju pa pļavām,
Visas pļavas slapjas;
Kad es skrēju pa mežiem,
Visi meži līka.
3 [Adulienas Md].

52797.

Kad tie zēni Rīgā gāja,
Tad tās meitas žēli raud;
Meitas vaktis nolikušas
Uz visiem celiņiem.
94 [Dunikas Lp].

52798.

Ko mēs, meitas, darīsam,
Puiši solās projām iet?
Liksim sargus uz ceļiem,
Līdz vāciešu robežām.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

52799.

Krustiem auga zelta rozes,
Kur mēs abi šķīrāmies;
Caur krustiem saule lēca,
Caur magonēm norietēja.
241 [Lubānas Md].

52800.

Kuņdzeņš maņ uz Reigu syuta
Pi naudnīka pēc naudeņas;
Pi naudnīka pēc naudeņas,
Pi vuocīša pēc padūma.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

52801.

Kungi jāja, kungi brauca,
Manu labu kumeliņu.
Dod, Dieviņi, lāča spēku,
Vanadziņa vieglumiņu!
198 [Krustpils D].

52802.

Kur jūs brauksat, vanderzelles,
Ar tiem skala vāģīšiem?
Brauksim Rīgā sūdzēties:
Meitas bikses noplēsušas.
110 [Ērgļu C].

52803.

Labas manas līkas kājas,
Labs kuprīts mugurā:
Līkas kājas kalnu kāpa,
Kuprīts nastu nesējiņš.
119 [Gaujienas Vlk].

52804.

Lēta Rīga pasacīt,
Nav tik lēta datecēt:
Daža priede, daža egle,
Jāredz ceļa maliņā.
241 [Lubānas Md].

- 359 -

52805.

Ļoku ļoku vacais tāvs
Brauc iz Reigu sīna pļaut.
Treis kukuļi boltys maizis,
četri voska skritulīši,
Pīci bāri kumeliņi,
Seši zalta gredziniņi.
605 [Skolas].

52806.

Lūks lūkā, zyrgs zyrgā,
Vysi uz Reigu aiztecēja.
Atvessim Reigas meitu
Ar tū vysu sudabreņu!
143 [Jāsmuižas D].

52807.

Man tēvs Rīgā,
Rēveļu pilī,
Atness pussiļķes,
Puskalāciņa.
358 [Rugāju Abr].

52808.

Man uzauga trīs zirnīši,
Vedīšu viņus Liepājā;
Saplīst rati, piekūst zirgs,
Tādus ķengus vadājot.
443 [Turlavas Kld].

52809.

Māte mani mazu bērnu
Nodevusi Vāczemei.
Kur es ņemšu, mazs bērniņš,Vāczemē valodiņ'?
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

52810.

Māte mani izlaidusi
Svešā zemē plundurēt.
Liek man ēsti, liek man dzerti,
Liek kumeļu nobaŗot;
Ne es ēžu, ne es dzēŗu,
Nobaŗoju kumeļ(iņ)u.
355 [Rucavas Lp].

1. Māte mani izraidīja
Svešas zemes plinderēt;
Ēst un dzert vis' par velti,
Baŗot savu kumeliņu.
605 [Skolas].

52811.

Natuoļi beju guojuse,
Daudzi loba redzējuse:
Cyukai rogi, gaiļam ciči,
Vepram pīci sivēniņi.
605 [Skolas].

52812.

Nevarēju iegādāt,
Kur kundziņu es redzēju:
Rīgas torņa galiņā,
Zelta muca mugurā.
378 [Seces Jk].

52813.

Nu ir vaļa Reigā braukt,
Un pa Reigu pastaiguot.
Kur tī capti kringeleiši
Uz tuom kļova lapeņom!
174 [Kārsavas Ldz].

52814.

Pasoki, tu māmiņ,
Kaids pa ceļu puisīts īt?
Vai tys beja tovs dēliņš,
Kas pa ceļu skūbējuos?
579 [Viļāni Rz apr.].

52815.

Pīsim vīzītes,
Ausim kājās,
Brauksim Rīgu
Apskatīt.
371 [Salgales (Emburgas) Jg].

52816.

Pie celiņa guni kūru
Lāča saules gaidīdams;
Kad nelēca lāča saule,
Tad segloju kumeliņu.
193 [Krapas Rg].

52817.

Pībaldzāns uz Reigu brauce,
Ūšus kruove vazumā;
Brauc vīn dreiži, nabeistīs,
Gon tev daudzi aizmoksuos.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

52818.

Pīcas buobas Reigā brauce,
Franci jēme furmaņūs.
Ka tu labi izvoduosi,
Juos tev labi samoksuos;
Ka apguozsi ceļa molā,
Vysas pīcas juobučoj.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

52819.

Pļukša pļukša Reigā braucja
Ar pāreju kumeliņu.
Vysi kungi sadarēja,
Pļukša pļukša nasadar.
168 [Kalupes D].

- 360 -

52820.

Primaciņ, duraciņ,
Kai mes Reigu redzēsim?
Krausimēs vīns uz ūtra,
Tai mēs Reigu redzēsim.
89 [Dricēnu Rz].

52821.

Puiši puiši, auniet kājas,
Meitas, taisās projām braukt!
Dievs tām deva tādu prātu,
Tās aizgāja ūdens ceļu.
Tur tām lika pupas malt,
Akmens seglus mugurā.
109 [Ērķemes Vlk].

52822.

Puiši puiši, aunat kājas,
Meitas taisās projām iet!
Meitas gāja ūdens ceļu
Ar kuģiem Vāczemē,
Tur dabūja lētu dzīvi,
Spilvenos vien gulēt.
605 [Skolas].

52823.

Pusmūžiņu nodzīvoju,
Labu vārdu nedzirdēju;
Puspasauli izstaigāju,
Labus ļaudis neredzēj(u).
359 [Rūjienas Vlm].

52824.

Rīdziņ, tavas staltas ielas -
Kas tās staltas darināja?
Vidzemnieka sūri darbi,
Pakavoti kumeliņi.
84 [Dikļu Vlm].

52825.

Rīdziņ, tavi skaisti dēli -
Kas tos skaistus audzināja?
Daugaviņa, māmuliņa,
Šūpojusi, auklējusi.
84 [Dikļu Vlm].

52826.

Rīga Rīga, elle elle,
Jelgaviņa māmulīte;
Rīga stāv uz ūdeņa,
Jelgaviņa smiltienē.
224 [Lielvārdes Rg].

52827.

Rīga Rīga, kur ir nauda?
Man ir prece vezume:
Pieci podi ruņča tauki,
Simtu mārku mārciņe.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

52828.

Rīga Rīga, tāla Rīga,
Labāk še Jelgavā;
Labāk še Jelgavā
Pie skaistiem žīdiņiem.
605 [Skolas].

52829.

Rīga Rīga, liela Rīga,
Bet tu grūti izcietusi;
Gan tur šāva, gan tur kāva,
Gan tur meta cietumos.
443 [Turlavas Kld].

52830.

Rīgas kungi, namnieciņi,
Man naudiņas aizdodiet!
Man naudiņas aizdodiet,
Jāpirk caunu cepurīte.
241 [Lubānas Md].

52831.

Rīgā iešu es, māmiņa,
Velē baltu villānīti!
Strauja tek Daugaviņa,
Voi atiešu, neatiešu.
241 [Lubānas Md].

52832.

Rīga mana, baltā Rīga,
Tu man labu nedarīj(i):
Tu atstāj' man' bez tēv un mātes
Un bez jaunas līgaviņas.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

52833.

Rīgas meitas skaišķi dzied,
Uz ripēmi stāvēdams;
Tās novilka dažam svārkus,
Dažam maku izkratīj(a).
241 [Lubānas Md].

52834.

Saņ(?) dzied balts gailīts
Rīgs torņ galiņe.
Tevs dēļ Rīgs kung
Zelt naud kaldne.
445 [Ugāles Vp].

52835.

Sen to Rīgu daudzināja,
Nu es viņu ieraudzīju:
Visapkārt kaŗavīri,
Pati Rīga asinīs.
443 [Turlavas Kld].

- 361 -

52836.

Seiki, mozi Reigas kungi,
Kai tī seiki seipuliņi;
Taidi seiki saauguši,
Kai tī seiki seipuliņi.
414 [Stirnienes Rz].

52837.

Sīvi sīvi zīle brēca,
Vārtu staba galiņā;
Uz celiņa mans brālītis,
Dievs to zin, kā pāries.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52838.

Sieva mani ceļu raid',
Div grašiņas naudu dev'.
Te, vīriņ, tava tiesa,
Te tavam kumeļam.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

52839.

Spūdra saulīte izlēcja
Reigas myuru maliņā.
Sasatryuka Reigas kungi,
Sasadluoja kumeliņus.
314 [Pildas Ldz].

52840.

Šonakt miega negulēju
Limbuž' kunga novadāji,
Ai aija tidiridiri!
Limbuž' kunga novadā.
23 [Ārlavas Tl].

52841.

Tuoļi tuoļi es staiguoju,
Daudzi loba es redzēju:
Es redzēju cyukai rogus,
Akmiņam rūkas, kuojas.
605 [Skolas].

52842.

Tec, māmiņ, vārtus vērt,
Nu pārjāja tavs dēliņis;
Siksnas grauž dēla roku,
Auzas dīda kumeliņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52843.

Teci rikšus, kumeliņi,
Aizved mani Reidziņā!
Par tov' lobū skrējumiņi
Es tev dūšu auzu ēst.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

52844.

Tora tora, kur tu brauks
Ar tim tora rateņim?
Braukš uz Reigu sūdeitūs,
Škindels munu muos' pajēmja.
143 [Jāsmuižas D].

52845.

Trīsreiz Rīgu aptecēju
Paša šūtiem zābakiem;
Gribēj' vēl Rīgas kungi
Man jo gŗūti vērdzināt.
487 [Vietalvas Md].

52846.

Tumsiņe, vakarai
Plati vēru vaŗa vārtus:
Div' brālīši blakām jāja,
Lai nelauza zobentiņus.
40 [Basu (Bases) Azp].

52847.

Ubadziņ, nabadziņ,
Kad mes Reigu redzēsim?
Kuopsim bārza viersyunē,
Tī mes Reigu redzēsim.
35 [Baltinavas Abr].

52848.

Ubadziņi, nabadziņi,
Kad jūs Rīgu redzēsiet?
Cits uz cita sakāpsiet,
Tad jūs Rīgu redzēsiet.
262 [Meirānu Md].

52849.

Uz upītes balta migla,
Kas to miglu samigloja?
Brālīts iet svešumā,
Māsas raud pakaļā.
449 [Ungurmuižas D].

52850.

Vokorā, timseņā
Īsasiežu laiveņā,
Reigā man i sauļa ļācja,
Vuoczjamjāji nūrītēja.
326 [Preiļu D].

52851.

Visi ciema suņi rēja,
Kad es jūdzu kumeliņu;
Lai rej suņi, lai rej suņi,
Gan kumeļu noturēšu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 362 -

52852.

Visi putni skaisti dzied
Rīgas torņa galiņā.
Vai tie lieli, vai tie mazi,
Visiem skaisti cekuliņi.
Vai tie mūsu bāleliņi
Cietu miegu aizmiguši?
119 [Gaujienas Vlk].

52853.

Viņu meitas lielījāsi
Smolku dziju savērpušas:
Uz pubuļa stāvēdams,
Rīgas pili ieroudzīju.
3 [Adulienas Md].

52854.

Zyrgs zyrgā, lūks lūkā,
Vyss iz Reigu nūtecēja.
Atsavadam Reigys mjaitu
Ar tū Reigys sudobreņ(u).
326 [Preiļu D].

1. Zyrgs zyrgā, lūks lūkā
Uz Reigu aizbraucūt.
Atvadam Reigas pili
Ar vysom mamzaļom.
326 [Preiļu D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu