SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

g) Dažādas vispārīgas darbinieku dziesmas

31634.

Abi divi mēs, tautieti,
Viena kunga darbinieki,
Abi divi gulējām
Apautām kājiņām.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31635.

Abi divi mēs, tautieti,
Viena kunga darbinieki,
Abi divi nomirkām
Vienā rīta rasiņā.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

31636.

Vai Dieviņ, grūtredzēju,
Bargus kungus klausīdama:
Tecēdama jostu jožu,
Stāvēdama kājas āvu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

31637.

Vai Dieviņ, kājas sāp,
Kalnā kāpti nevarēju;
Vai Dieviņ, sirds aizkusa,
Kunga darbu strādājot.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 336 -

31638.

Vai jūs, mani sārti vaigi,
Kas jūs baltus balināja?
Kunga darbi, liels sirdēsts,
Tie jūs baltus balināja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

31639.

Ai ļautiņi, nesmejiet,
Ka es kunga vergā iemu:
Kungi dzen, man jāiet
Gaužajām asarām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

31640.

Ai saulīt māmuliņ,
Teci drīzi vakarā!
Nu saulīte norietēja,
Nu, ļautiņi, svētsvakars.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

31641.

Aiz ko man līkas kājas,
Aiz ko kupris mugurā?
To man dara kunga rijas,
Kunga lieli tīrumiņi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

316411.

Aiz ko zemas, aiz ko resnas
Biksēriešu dzeltānītes?
Tivu muiža, tivu māja,
Putras spaiņus pakaļ nes.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

31642.

Aiz ko sīkas, aiz ko mazas
Suntalnieku dzeltainītes?
Dienu kunga tīrumā,
Nakti kunga piedarbā.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Aiz ko zema, aiz ko resna,
Aiz ko gaŗa neizaugu?
Dienu brāļa druviņā,
Nakti kunga piedarbā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Aiz ko sīka, aiz ko maza,
Aiz ko liela neizaugu?
To man dara grūtas dzirnas,
Brāļa lieli tīrumiņi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Aiz ko sīka, aiz ko maza,
Aiz ko liela neizaugu?
To man dara kunga rijas,
Brāļa grūtas dzirnaviņas.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

4. Kālabad šos kungos
Mazas auga zeltenītes?
Dienu laukus ritināja,
Nakti kungu rijiņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5. Kāpēc sīkas, kāpēc mazas
Unguriešu dzeltainītes?
To darīja kungu rija,
Kārtā lieli toverīši.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

6. Cauri braucu raudādams
Ezernieku novadam:
Kālab sīkas, kālab mazas
Ezernieku zeltenītes?
Nakti kūla kunga rijas,
Dienu smalki vērpināja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

31643.

Ar saulīti, māmuliņa,
Negaid' manis sētiņā:
Jau saulīte sen nogājse,
Es vēl kunga darbenīce.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

31644.

Atstājat, darba ļaudis,
Lai saulīte nenoiet!
Jau rociņas piekusušas,
Visu dienu dzīvājot.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

31645.

Aust', gaismiņa, ja ausdama,
Lec, saulīte, ja lēkdama, -
Tikpat mani bargi kungi
Ij tumsā maldināja.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Aust', dieniņa, jo ausdama,
Lec, saulīte, jo lēkdama:
Kungi manu augumiņu
Cauru nakti maldināja.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

31646.

Darbinieka bērniņš biju,
Darbinieka darbu daru:
Situ koku pie kociņa,
Lai iet saule vakarā.
24 [Lēdurgas draudzē], 26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

1. Oi Dīv'eņ, augši saul'e,
Kod vokora sagaid'eišu!
Sit' kūc'eņu pi kūc'eņa,
Lai tak saul'e vokorā.
422 [Līvānu pag. D].

- 337 -

31647.

Darbenieki, darba ļaudis,
Par purviem tiltu grīda,
Lai kājiņas neapmirka
Lielmaņiem staigājot.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

31648.

Darbenieki darbenieki,
Kumeliņus barojiet!
Jau tie jūsu kumeliņi
Redelītes sagrauzuši.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

31649.

Darbenieks Dievu lūdza,
Nedēļiņu iesākdams:
Palīdz, Dievs, pirmu dienu,
Palīdz visu nedēļiņu!
3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)].

31650.

Darbinieks, nabadziņš,
Savu dienu noklausījis;
Rijas krāsnis, rijas mūris
Darbinieka mīksta guļa.
224 [Kabilē (Kld)].

31651.

Darbinieku, nabadziņu,
Trīsreiz kūla nedēļā,
Kam tas gāja pie meitām
Bez kundziņa vēlēšanas.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

31652.

Darbos gāju, gŗūtredzēju,
Bet neteicu māmiņai,
Lai tā visu nezināja,
Lai tā žēli neraudāja.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. Darbiņos man gŗūti gāja,
Bet neteicu māmiņai,
Lai tā mani nežēloja,
Lai es gauži neraudāju.
226 [Kandavā (Tl)].

31653.

Darbs ira, darbs ira,
Kad tikšu galā?
Nesvētu svētvakara,
Ne svētdieniņas.
- Kad gaitu beigsi,
Ej, meitiņ, mājā!
Ne kungam darbs trūka,
Ne ellē mokas.
- Tumšs ira, tumšs ira,
Kā tikšu mājā?
Nespīd zvaigznītes,
Ne mēnestiņis.
Bēdas vien, bēdas vien,
Kur ņemšu prieku!
Vēl Dieviņš baŗās
Aiz muižas rijas.
Šķil, pērkonīti,
Dod uguntiņu,
Lai tieku mājās
Caur prieduliņu!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31654.

Dievs, nosodi tautu dēlu,
Ka tas kuļu nenojēma:
Ik atnāca piermadiena,
Ik man kules mugurā.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

31655.

Dievs pats sodi tēvu,
Dievs pats sodi māti,
Kas man' lielu audzināja
Šinī vergu zemē.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31656.

Dievs žēloja, māmulīte,
Darbenieka labumiņu!
Tumsā savas kājas aunu,
Tumsā jūdzu kumeliņu,
Slikta drēbe, grūts darbiņis,
Pie durviemi guļas vieta.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

31657.

Ietin man, gājējai,
Es nevaru negājuse,
Es nevaru negājuse
Ne dieniņas nodzīvot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

31658.

Ej, māsiņ, tu darbos,
Tu jau biji ieradusi;
Ij es ietu, ij ierastu, -
Kauns kulīti nesājot.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 338 -

31659.

Ej, saulīte, drīz pie Dieva,
Dod man svētu vakariņu;
Bargi kungi darbu deva,
Nedod svēta vakariņa.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

1. Lieli kungi, mazi kungi
Nedod svēta vakariņa;
Saulīt' balta noiedama,
Tā dod svētu vakariņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

31660.

Ej, saulīte, drīz zemē,
Dod man svētu vakariņu:
Sīvi kungi, vagarītes
Nedod svētu vakariņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Ej, saulīte, launagā,
No launaga vakarā:
Sveša māte, bargi kungi
Nedod svēta vakariņa.
24 [Lēdurgas draudzē].

31661.

Ej, saulīte, drīz zemē,
Žēlo ganus, darbeniekus!
Pārdzen gani nosaluši,
Darbenieki piekusuši.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ej, saulīte, drīz pie Dieva,
Ko tik ilgi kavējies?
Govju gani piekusuši,
Arājiņu kumeliņi.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

31662.

Elle elle mūs' muižā,
Ne tur diena, ne tur nakts:
Dienu dižus mežus gāju,
Nakti gojes rietināju.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

31663.

Es tev lūdzu, nāburdziņ,
Aptec manu saiminieci:
Man pašam nava vaļas,
Kungi dzen dzenamo.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31664.

Gan zināja darbinieki,
Kā dieniņu pavadīt:
Sit kociņu uz kociņa,
Iet dieniņa vakarā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Gon zynuo kolpa veirs,
Kai dīneņu nūkavēt:
Syt kūceņu pi kūceņa,
Lai tak saul'e vokorā.
4271 [Rēzeknes apr.].

31665.

Gaŗām gāju raudādama
Liela kunga novadiņu,
Redzēj' savu arājiņu
Grūti, gauži vērgojam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

31666.

Gauži raud māmuliņa,
Darbos mani vadīdama.
Neraud' gauži, māmuliņa,
Es atnācu dziedādama!
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

1. Darbos māte sūtīdama
Apsa- gauži- raudājās.
Ja man Dievs palīdzēja,
Es atiešu dziedādama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31667.

Gauži raud māmuļīte,
Darbos mani vadīdama.
Neraud' gauži, māmuļīte:
No darbiem es pāriešu,
No darbiem es pāriešu,
No tautām nepāriešu.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31668.

Grūši mani maldināja
Šie kundziņi, stārastiņas,
Šķita mani noejot
Otra kunga tiesiņā.
121 [Gulbenē (Md)].

31669.

Izputēji tu, kundziņ,
Ar visiem zemniekiem:
Tēvs ar māti darbos gāja,
Vilki bērnus iznesāja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31670.

Izputēt tev, kundziņ,
Ar visiem ļautiņiem:
Pieci zirgi bez arāja,
Kājām seši ecētāji.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 339 -

31671.

Jauna jauna es iesāku
Kunga durvis virināt;
Dievs to zina, mīļa Laime,
Kad pabeigšu virināt.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Gana jauna es iesāku
Kunga govis lalināt;
Dievs zināja, mīļa Laime,
Kad es beigšu lalināt.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

31672.

Kas bijāt darba ļaudis,
Es jums darbu pasacīšu:
Piln' upīte sīkakmeņu,
Velciet visus maliņā!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Nākat, bērni, tekat, bērni,
Es jums darbu parādīšu:
Sīkas olas upītē,
Metiet visas maliņā!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

31673.

Kas manai māmiņai
Šovakar vietu taisa?
Man saulīte norietēja,
Kunga doris virinot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

31674.

Kas uzauga nemalusi,
Kunga riju nekūlusi?
Kunga meitiņa uzauga
Kunga galda galiņā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

31675.

Ko gaidīja saimeniece,
Pie vārtiņu stāvēdama?
Gaida savas liegas dienas
No darbiem pārejot.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

31676.

Kunga vārgu es, māmiņa,
Maiga miega negulēju;
Rociņā atsaspiedu,
Tur miedziņu nogulēju.
121 [Gulbenē (Md)].

31677.

Kungam diena, kungam nakts,
Man miedziņš negulēts;
Es sēdēju kumeļā
Kā zīlīte zariņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Kungam diena, kungam nakts,
Brāļam miegs negulēts;
Līgot viņam kumeļā
Kā bitei ābolā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31678.

Kungi mani tumsā dzina,
Kam bij man tumsā iet?
Jauna sieva, mazi bērni,
Vai es vilkus ēdināju?
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sūtiet mani rītā agri,
Nesūtiet vakarā!
Jauna sieva, mazi bērni,
Vai es vilkus ēdināšu?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

31679.

Kungi mani tumsā sūta,
Kur bij man tumsā iet?
Jūras putni, gaigaliņi
Traucē manu kumeliņu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

31680.

Kungi mani vergu sauca,
Vergu mani turēdami;
Nebij dienu, ne naksniņu,
Kur galviņu man nolikt.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

31681.

Kungi mani vīru sauc,
Cepurē lūkodam';
Kad noņēmu cepurīt',
Tad nav laba cūkganiņ'.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

1. Kundziņš mani vīru sauca
Apakš caunas cepurītes;
Kad noņēmu cepurīti,
Nav ne labis cūkganiņš.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

31682.

Kungu dēļ, vārgu dēļ
Gāju jauna tautiņās;
Neietum māršu dēļ,
Ne dēļ savu brāleliņu.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

31683.

Kur skriesiet, melni kraukļi,
Bez saulītes vakarā?
Tie nebija melni kraukļi,
Tie bij kunga darbenieki,
Tie bij kunga darbenieki
Mellajiem krekliņiem.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

- 340 -

316831.

Liela gaŗa reize brauca
Cesvainiešu darbenieku;
Suņus, kaķus sajūguši,
Brauc pa ceļu ziņģēdami.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

31684.

Liela gaŗa rinda brauca
NN-iešu darbinieku:
Vīrs ar sievu, bērns ar aukli,
Ķēv' ar mazu kumeliņu.
18 (Meņģelē), 27, 28-1,
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Nētķeniešu tēvu dēli
Sešatā darbos brauc:
Vīrs ar sievu, siev' ar bērnu,
Ķēv' ar mazu kumeliņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

31685.

Līdzi, Dievis, tām meitām,
Kas iet kungu laidarāi:
Sīvu kungu moderīte
Rokāi nesa pātedziņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

31686.

Man jāklausa kunga vārda,
Kunga niedra rociņā;
Kunga niedra viegla saukt,
Smaga nesti rociņā.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

31687.

Manis dēļ, bāleliņi,
Arklu, vāģu netaisāt:
Gan es jūsu bargus kungus
Ei kājām apkalpošu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Manis dēļi, brāleliņi,
Netais' ratu, ne ragavu:
Kājām iešu, atdienēšu
Savu darbu nedēliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

31688.

Mūsu kunga darbenieki
Savus laukus apsējuši,
Sakāruši sētavītes
Sudrabiņa vadzīšos.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

31689.

Nāc, māmiņa, atcel vārtus,
Lai nāk tava darbiniece:
Pliki lieli, basas kājas,
Nāk, asaras slaucīdama.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

31690.

Ne kungam tas darbiņš,
Kas bez saules vakarā;
Tam kungam tas darbiņš,
Kas guļ elles dibinā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

31691.

Ne to dien', ne to dien',
Kad kundziņš aicināja:
No dieniņas dieniņā
Baroj' savu kumeliņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

31692.

Nedod Dievs kunga vārgu,
Kunga vārgam grūts mūžiņš,
Dažu naksniņ' i gulēja
Apautām kājiņām.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Suņam iet kunga vārgu,
Ne labam cilvēkam:
Dažu nakti pārgulēju
Apautām kājiņām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

31693.

Negaid' mani, māmulīte,
Šovakar pārnākot:
Man saulīte norietēja
Barga kunga tīrumā.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

31694.

Nepieder raibi raksti
Bez sarkana dzīpariņa;
Nepieder kunga lauki
Bez jaunām meitiņām.
121 [Gulbenē (Md)].

316941.

Nevar Dievis, nevar velnis
Kunga darbu padarīt:
Brāļi gāja mēnešiem,
Mēs māsiņas nedēļām.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

- 341 -

31695.

Necīkstate, kunga durvis,
Es jūs ilgi nevirāšu:
Atnāks cita pirmadiena,
Vārstīs cita mātes meita.
190 [Kuldīā].

31696.

Paldies Dievam Dieviņam,
Nu nedēļa izdzīvota;
Jaunākā māsiņa
Priekšā nāca [nāce] nedēļā.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

31697.

Palīdz, Dievs, nu es gribu
Bargu kungu vergos iet;
Dod, Dieviņ, jautru miegu,
Iznesīgu valodiņu!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

31698.

Piekūst irbe tecēdama,
Raudeviņa peldēdama;
Mans bāliņš nepiekusa,
Kunga vārdu klausīdams.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

31699.

Piekūst irbe tecēdama,
Rauduvīte peldēdama;
Piekūst mani bāleliņi,
Kunga darbus dienēdami.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

31700.

Pirmadiena, otradiena
Darbenieka sūra vara;
Jau piektdiena, jau sestdiena
Darbenieka māmuļiņa.
3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)].

31701.

Pūti, pūti, Vēja māte,
Met jel mieru vakarā:
Dienu mani kungi dzine,
Nakti pašas bāleliņi.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

31702.

Sāpēt sāp man galviņa,
Kā tam koka dzenīšam,
Dienu nakti taurējot,
Kungam pili vaktējot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Man galviņa izkortējse
Kā tam koka dzenīšam,
Dienu nakti aurējot,
Kunga riju sargājot.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

2. Man rīklīte izdiluse
Kā vecam krauklīšam,
Klaudzot dienu, klaudzot nakti,
Kunga mantu sargājot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

31703.

Sak' bāliņis stāvēdamis:
Nu nāk kungu darbiniece!
Labāk kungu darbiniece,
Ne nelieša līgaviņa.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

31704.

Sak' saulīte noiedama:
Stājaties, darba ļaudis!
Vai rociņas nepiekusa,
Visu dienu vergojot?
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

31705.

Saucat, vīri, kam varīte,
Man varītes vairs nevaid,
Man varīte palikuse
Sīvu kungu rocīnāi.
158 (Nīcā).

31706.

Šī dieniņa, tā dieniņa
Kundziņam jāstrādā;
Atkal iešu sev strādāt,
Kad man spēka vairs nebūs.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

31707.

Šķil uguni, pērkonīti,
Sausas egles virsaunē:
Izmirkuši, sasaluši
Lielakunga darbinieki.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31708.

Sen saulīte aizgājuse
Aiz viņiem kalniņiem,
Vēl strādāja bārabērni
Lielakunga tīrumā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

31709.

Sodi, Dievs, bargus kungus,
Aiz kājām kratīdams,
Kam tie manu augumiņu
Dienu nakti maldināja!
3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)].

- 342 -

1. Bargajam kundziņam
Ellē kājas karājās,
Kam tie manu augumiņu
Dienu nakti maldināja.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

31710.

Strādājiet, strādājiet,
Lai jums Dievis palīdzēja!
Izariet sīkupīti,
Smalkakmeņus ecējiet!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

31711.

Straujupītes maliņā
Līki kārkli nolīkuši,
Visi zari nolauzīti
Ar tiem ledus gabaliem;
Tā nolīka jauni puiši,
Sīvus kungus klausīdami.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

31712.

Teica mani neejam,
Teica dubļu nebrienam, -
Ik vakarus es pārgāju
Kā ezera raudavīte.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

31713.

Traki traki leišu kungi,
Traki leišu stārastiņi:
Sajūguši suņus, kaķus,
Ecē savus tīrumiņus.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

31714.

Trīs kundziņi maldināja
Manu smuidru augumiņu:
Ik kundziņš, stārastiņš,
Rijenieka lupatiņš.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

31715.

Trīs meitiņas, seši pupi,
Kur jūs, draudze, līgojiet?
- Rijas kult, māļu malt,
Sprigulīša vēcināt.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Trīs meitiņas, seši pupi,
Kur jūs tādas staigāsat?
- Govju slauktu, piena kāstu,
Jaunu puišu karinātu.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

31716.

Tu, māsiņ, nezināji
Darbinieku labumiņu:
Tumsā savas kājas āva,
Tumsā sedza vilnainīti.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31717.

Vairāk bija māmuliņa
Kunga dēļ auklējusi:
Divi dienas kungam gāju,
Trešo dienu māmiņai.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31718.

Vai man kunga darba dēļ
Bēdīgam vien dzīvot?
Kad darbiņu padarīju,
Ir lustīgi padzīvoju.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

31719.

Vai tādēļ pors nezēla,
Ka bitīte pāri skrēja?
Vai tādēļ es ne meita,
Ka es kungu darbiniece?
224 [Kabilē (Kld)].

31720.

Vēl saulīte gabalā,
Es lielā nelaimē:
Man nokusa kumeliņis,
Kunga druvu ecējot.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

31721.

Vidzemīt Vidzemīt,
Tevi kungi pārvarēs!
Nakti bija kult jāiet,
Dieniņā miežu pļaut.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

31722.

Vilkam labi, vilkam labi,
Ne tam vāģu, ne ragavu;
Darbinieka puisēnam,
Tim bij vāģi, tam ragavas.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

52735.

Ai ļautīni, nesmejat,
Kad es kunga vērgotāja!
Kungi dzen, man jāiet
Slapajām kājīnām;
Slapajām kājīnām
Agrā rīta rasīnā.
192 [Kosas C].

- 343 -

52736.

Aiju aiju Jozupiņ,
Vakarā pārnāks vanderzaks,
Kungam pili uztaisīj's,
Novadiņu nopelnīj's.
458 [Valgales Tl].

52737.

Ai ragana, raganiņa,
Šonakt tevi dedzinās!
Vakar cirta apšu malku,
Sešu muižu darbinieki.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

52738.

Atsaraugu, atsaraugu
Vakarēju ēdumiņu;
Iegādāju kungu laiku,
Cikkārtēju dzīvošanu.
241 [Lubānas Md].

52739.

Darbinieka bērniņš biju,
Darbinieka darbu daru:
Divi stundas kājas āvu,
Trešo jūdzu kumeliņu.
235 [Litenes Md].

52740.

Darbinieki man' bāleliņi,
Ar gaŗāmi kabatāmi.
17 [Ances Vp].

52741.

Dziedādama nostrādāju
Sūra darba nedēļiņu;
Izdziedāju maizes klaipu,
Biezapiena bunduliņu.
532 [Dobele Jg apr.].

52742.

Es maziņis muižnieciņis,
Man deviņi strādnieciņi:
Trīs cūciņas arājiņas,
Sešas vistas ecētājas.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

52743.

Gaŗām gāju raudādama,
Muižinieku novadnieku;
Redzēj' maizes arājiņu,
Gauži gŗūti strādājot.
443 [Turlavas Kld].

52744.

Gauži raud Staburadze
Miglainā rītiņā.
Vēl gaužāki bārenīte
Bargu kungu dienestā.
476 [Vecpiebalgas C].

52745.

Kas pirmais ielīgoja
Liela kunga tīrumā?
Turmalnieks ar darvas Brenci,
Urķenieku sivēniņš.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

52746.

Ko kūlēji riju kūla,
Ko darīja darbenieki?
Darbenieki valgu vija,
Kā var iet kazu zagt.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

52747.

Maza maza moderīte
Kā tā bikšu oderīte;
Kad tu iesi laidarai,
Buļļi tevi nobadīs.
15 [Alūksnes Vlk].

52748.

Nākat šurpu, darba ļaudis,
Es jums gribu darbu dot:
Viņpus upes smalkas olas,
Tās jums došu salasīt.
109 [Ērķemes Vlk].

52749.

Paldies Dieva Dieviņam,
Tas darbīš padarīts;
Prasīsimi kundziņam,
Lai dod manim citu darb'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

52750.

Pate muiža kalniņā,
Muižas vārti lejiņā;
Kundziņš gāja lejiņā
Darbiniekus skatīties.
183 [Kazdnagas Azp].

52751.

Raud brālīts, raud tautiets,
Kunga druvā strādājot:
Kā tiem bija neraudāti,
Asa kunga pātadziņa!
235 [Litenes Md].

- 344 -

52752.

Runāj' cirvi, runāj' kapļi,
Bāleliņi nerunāja.
Kā varēja tie runāt,
Kungu gaitu strādājot?
605 [Skolas].

52753.

Sit kūciņu uz kūciņa,
Lai tak saule vokorā.
Darbīnīki nazynuoja,
Kai dīniņu nūkavēt;
Odu cymdus, odu zekes,
Jau dīniņa nūkavēta.
168 [Kalupes D].

52754.

Steidzu, steidzu, beidzu, beidzu
Kunga darbus padarīt.
Citas meitas tautīnās,
Es vēl kunga tīrumā.
192 [Kosas C].

52755.

Tec, saulīte, drīz zemē,
Atlaiž ganus, darbiniekus;
Ganiņš tevi mīļi lūdza,
Vēl mīļāki darbinieks.
Ganam kājas nosalušas,
Dabiniekam piekusušas.
141 [Ivandes Kld].

52756.

Trīs moders sēns las
Teje kaln stārpine;
Uznāk vien vēj vētr,
Sāk moder bizināt.
445 [Ugāles Vp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu