SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

f) Rijnieks un kūlēji

31525.

A Dieviņ, man bij laime,
Mans brālīts rijinieks;
Es sēdēju pečbeņķī,
Pušķē balt' villainiņ'.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

31526.

Ai lielā rudzu rija,
Kur tie tavi kūlējiņi?
Cits ielīda salmiņos,
Cits jēkulas kūlītī.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

31527.

Aiz brīnuma nevarēju
Ne galviņas palocīt:
Vai tik vien dižu meitu
Mūsu kunga rijniekam?
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

31528.

Augstu cēlu sprigulīti,
Lēni laižu klājienā,
Lai rociņas nepiekusa,
Visu nakti vēcinot.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31529.

Auški cēļu spriguliņu,
Viegli laižu salmiņos,
Lai redzēja rijnieciņš,
Ka es laba kūlējiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31530.

Augsti cēlu spriguliņu,
Viegli laidu salmiņos;
Sausa koka spriguliņš,
Slapja kunga labībiņa.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

31531.

Dievs dod mūsu kundziņam
Klibu kāju rijnieciņu,
Lai tas viegļi netecēja
Pa lielo piedarbiņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31532.

Dievs dod prieku, veselību
Kunga riju kūlējiem;
Lai tiem pakas, lai masalas,
Kas gulēja spilveņos!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

31533.

Dod, Dieviņ, veselību
Kunga rijas kūlējiem;
Lai guļ miegu, kas guļ miegu,
Lai guļ miegu raudādams!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

31534.

Ej, saulīte, pusdienā,
Atlaid rijas kūlējiņus!
Sīvi kungi, vagarīte
Neatlaida kūlējiņus.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 325 -

31535.

Ej, saulīte, tai laikā,
Kā vakar atnācām,
Lai pārgāju sētiņā
Bez rijkuļa pātedziņas!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

31536.

Elle elle kunga rija,
Elle kunga piedarbiņa,
Tur es savu augumiņu
Kā pirtī pērdināju.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

31537.

Elle elle kunga rija,
Elle kunga piedarbiņš,
Tur es savu augumiņu
Tautiešam izrādīju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

1. Dievs lei radz kunga riju,
Kunga lielus tīruimiņus:
Tur as sovu ouguimiņu
Toutiņām parāedīju.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

2. Sodi, Dievs, kunga rijas,
Kunga lielu piedarbiņu:
Tur es savu augumiņu
Tautiņām izrādīju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31538.

Elle elle kunga rija,
Elle kunga piedarbiņš:
Tur es savus sārtus vaigus
Ik rudens balināju.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

31539.

Elle elle kunga rija,
Jaunu vīru mocītāja,
Nomocīja jaunus vīrus,
Jaunu vīru kumeliņus.
216 [Ventspilī].

31540.

Elle elle kunga rija,
Rīgā mani bāleliņi;
Ko ellē izkūlām,
To uz Rīgu aizvedām.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Elle elle kungu rija,
Vergi mani bāleliņi;
Ko tie vergi savergoja,
To Liepāja pavadīja.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

31541.

Elle elle kunga rija,
Rudzus mina kājiņām.
Vai tu, elle, gunie degsi,
Vai noslīksi ūdenie?
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

31542.

Elle elle kunga rija,
Vārdzin' manus bāleliņus;
Vienu nakti pate vārgu,
Otru mani bāleliņi.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Elle elle kunga rija,
Vergi mani bāleliņi;
Dui naksniņas es vergoju,
Trīs naksniņas bāleliņi.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

31543.

Es bij' maza meitenīte,
Es izkūlu kunga riju,
Es izkūlu kunga riju
Ar vītola sprigulīti.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

31544.

Es nelaižu rijniekam
Sava balta bāleniņa:
Kungi sauca buntavnieku,
Deve dažu ļaunu vārdu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31545.

Es pietiku savu laiku,
Kungu rijas nekūluse:
Rijenieka meita biju,
Mētātāja līgaviņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Stārastiņa meita biju,
Atkal straža līgaviņa;
Sav' mūdiņu nodzīvoju,
Kunga rijas nekūlusi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

31546.

Es to daudzi nebēdāju,
Ka kungiem rijas deg:
Iz maniem pārslas bira,
Es ar slotu krustījos.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 326 -

31547.

Gāju kunga kūliņā
Spriguliņu vēdināt;
Augši cēlu, viegli laidu,
Bet diženi rībējās.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

31548.

Gan pazinu kunga rijas,
Pie durvīm pieiedams:
Lielas durvis piedarbami,
Pilni vadži sprigulīšu.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

1. Es pazinu kunga rijas,
I tumsā dagājus':
Platas bija kula durvis,
Pilni vadži spriguliņu.
18 (Meņģelē).

31549.

Gana situ, gana situ
Ar abām rociņām:
Sprigulīša vaina bija,
Ka tas dikti nerībēja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

31550.

Gan viegli, salmiņi,
Es jūs auklēju,
Tādēļ rijnieks
Pagreizi vērās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

31551.

Gauži raud rijkurītis,
Dandziņā tupēdams.
Kūlējiņi saplēsuši
Peļu ādu kažociņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

31552.

Gauži raud rijnieciņš,
Pie ceplīša stāvēdams:
Kūlējiņi nozaguši
Puteklīšu mētelīti.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Rijnieciņa līgaviņa
Kaktā sēd raudādama:
Kūlējiņi nozaguši
Puteklīšu mētelīti:
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

31553.

Gulēt iešu, kur gulēšu?
Rijiņā rijiņā!
Lai piecēla rītā agri
Circenīši dziedādami.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31554.

Jaunas meitas kulti gāja
Ar sudraba spriguļiem;
Augsti cēla, viegli laida,
Cisas bira pelavās.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31555.

Jauni vien, jauni vien,
Ko mēs jauni darīsim?
Paņēmuši rudzu riju,
Sakulsim pelavās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31556.

Kāsējiet gaŗus kāsus,
Vecākie bāleliņi,
Lai šķiet kungi vecus vīrus,
Lai nesūta rijas kult!
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

31557.

Kas kait man kult neiet,
Mans brālītis rijkulītis.
"Ej, māsiņa, pagulēt,
Es nojemšu meteniņu!"
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

31558.

Kas kait man kult neiet,
Mans brālītis rijkulītis;
Citas meitas salmus krata,
"Nāc, māsiņa, apsildies!"
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Kas kait man kult neiet,
Rijenieki bāleliņi;
Iet kūlēji salmu bāzt:
"Nāc, māsiņa, sildīties!"
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

31559.

Kas tur kliedza, kas tur brēca
Rigas pakša galiņā?
Rijnieciņa dvēselīte,
Tā tur kliedza, tā tur brēca.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

31560.

Ko tie kraukļi kracināja,
Ko žagatas žadzināja?
Velns pakāra rijnieciņu
Kunga rijas pakaļā.
121 [Gulbenē (Md)].

- 327 -

1. Ko tie kraukļi kraucenāja,
Ko žagatas žadzenāja?
Velns pakāra stārastiņu
Sausas egles galiņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

31561.

Kratiet salmus, kūlējiņi,
Salmos graudu nelaidiet:
Kundziņš kūla rijnieciņu,
Salmos graudu meklēdams
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

1. Gauži raud rijnieciņš,
Pie ceplīša stāvēdams:
Kundziņš kūle rijnieciņu,
Salmos graudu meklēdams.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

31562.

Kūlām pieci kūlējiņi
Liela kunga rijiņā;
Otri pieci kūlējiņi
Rijkurīša kabatā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

31563.

Kūlējiņi Dievu lūdze,
Lai salūze sprigulīts:
I rociņa atsapūta,
Sprigulīti salāpot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

31564.

Kūlējiņi kūlējiņi,
Godājieti rijenieku:
Uzlikuši uz krijiņa,
Velciet pura maliņā!
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

31565.

Kūlējiņi kūlējiņi,
Godājiet rijnieciņu:
Izveduši, piesieniet
Pie lielā skudru pūļa!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

31566.

Kratām salmiņus,
Lai bira graudi,
Lai mūsu kundziņš
Bagāts tapa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

31567.

Kult es gāju rijiņā,
Ne spriguļa vēcināt;
Tur es savu tikumiņu
Tautietim izrādīju.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

31568.

Kult es kūlu kunga riju,
Ne ilgam vairs es kūlu:
Kūlu šādu rudentiņu,
Bāleliņa žēlodams.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. Kultin kūlu kunga riju,
Vai es visu mūžu kulšu?
Šim gadam vien pakūlu,
Mazās māsas žēlodama.
1311 [Apē (Vlk)].

31569.

Kundziņš sauca rijnieciņu,
Rijnieciņš nedzirdēja:
Rijnieciņš krāssbedrē
Vecas bekas sutināja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

31570.

Kuplis auga ozoliņis
Kunga rijas galiņāi;
Jauni kunga rijnieciņi,
Nemācēja darināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Skrūzains auga ozoliņš
Kunga rijas pakaļā;
Rijenieki, brāleliņi,
Nav ozolu dējējiņi.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

31571.

Kuplis auga ozoliņš
Kunga riju pakaļā;
Nokūluši, kūlējiņi
Tur sakāra sprigulīšus.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

1. Kuplis auga ozoliņš
Pie brāliņa kula doru.
Nokūluši, kūlējiņi,
Pakaŗam spriguliņus!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

31572.

Kur gulēji, kur gulēji?
- Rijiņā, rijiņā!
Kas pacēla, kas pacēla?
- Rijnieciņa pātadziņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 328 -

31573.

Kur tecēji, rijenieki,
Ar to tāšu kažociņ'?
- Mežā teku tāšu plēst,
Citu jaunu šūdināt.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Noplīsuši tāšu svārki,
Kungu riju kuldinot;
Tek' mežā tāšus plēst,
Jaunus svārkus šūdināt.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

31574.

Kuŗa māsiņa pietika,
Kunga rijas nekūlusi?
Tā māsiņa vien pietika,
Kai iet brāļi stārastiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31575.

Lai bij zaglis, kas bij zaglis,
Rijnieciņš labis zaglis:
Tas nozaga kungam auzas
Pa vienam graudiņam.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

31576.

Līdz', Dievs, rijas kūlējam
Pilnu sērt, tukšu kult,
Pilnu sērt, tukšu kult,
Kungam labi atbildēt!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

31577.

Līdzi, Dievis, rijkuŗam,
Šīs naksniņas kūlējam:
Kūlējam izdzievāt,
Rijkuŗam atbildēt,
Rijkuŗam atbildēt
Sīvu kungu vagarim.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

31578.

Meitas riju piesērušas,
Meitas riju nokūlušas,
Meitas kungu grāmatā, -
Puiši cūku rakumos.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Meitas riju izkūlušas,
Meitas riju piesērušas;
Puiši kungu grāmatā,
Pie ceplīša sēdētāji.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

31579.

Mūsu riju rijniekam
Liela skāde notikusi:
Santa svārki sadeguši,
Knopes vien palikušas;
Ar tās knopes nepaliktu,
Kad uz mutes negulējs.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

31580.

Jēkaupiņš, mans vīriņš,
Liela kunga rijkuriņš;
Sadeg liela kunga rija,
Pakaŗ manu Jēkaupiņu.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Pēterītis, mans vīriņš,
Kunga rijas rijnieciņš.
Svilinās velns kunga rijas,
Pakārs manu Pēterīti.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Miķelītis, mans vīriņš,
Lielakunga rijkurīts.
Lielakunga rija dega,
Miķels egles galiņā.
216 [Ventspilī].

31581.

Nāc ārā, rijnieciņ,
Ko es tev parādīšu:
Redz, kur tava dvēselīte
Vidū gaisa lidināja!
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

31582.

Nāc ārā, rejas meiri,
Ko es tev parādīš':
Redz, kur tava dvēselīte
Pusdebesu karājās!
Sitat, velli, vaŗa bungas,
Lai krīt elles dibinā!
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

31583.

Nāc ārā, rijas meiri,
Ko es tev parādīš':
Redz, kur tava dvēselīte
Vidū gaisa lidināja,
Ne pie Dieva, ne pie vella,
Ellē kājas karājās.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

31584.

Nāc ārāje, rijas meiri,
Ko es tev parādīšu:
Redz, kur tava dvēselīte
Vidū gaisa sijājās,
Vidū gaisa sijājās
Ievas spieķa galiņā!
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

- 329 -

1. Rijenieka dvēselīte
Ne pie Dieva, ne pie velna;
Vidū gaisa karājāsi
Balta spieķa galiņā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

31585.

Nāc ārā, rijas meiri,
Ko es tev parādīšu:
Vidū gaisa karājās
Tava mīļa dvēselīte;
Neņem Dievs, neņem velns,
Neņem rijas kūlājiņi.
1191 [Ēveles draudzē].

1. Nāc ārā, rijnieciņ,
Ko es tev parādīšu:
Redz, kur tava dvēselīte
Vidū gaisa sijājās,
Ne augšā, ne zemē,
Ne Dievam, ne vellam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

31586.

Nāc ārā, rijnieciņ,
Ko es tev parādīšu:
Ekur tava dvēselīte
Diedziņā karājās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

31587.

Nāc ārā, rijnieciņ,
Ko es tev parādīšu:
Redz, kur tava dvēselīte
Vidū gaisa lidināja!
Tur tā kliedza dien' un nakti,
Kunga mantu sargādama.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Kas tur kliedza, kas tur sauca
Rijas broda galiņā?
Rijenieka dvēselīte,
Kunga mantu sargādama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2. Rijnieciņa dvēselīte
Mākoņos plīvinēja,
Kunga mantu sargājot,
Lai nezaga kūlējiņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3. Rijnieciņa dvēselīte
Rijas čores galiņā;
Tur tā kliedza, tur tā brēca,
Kunga mantu sargādama.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

4. Rijnieciņa dvēselīte
Kula virsu lidināja,
Kunga mantu sargādama,
Sav' augumu vadīdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31588.

Nāc ārāji, rijnieciņ,
Ko es tev pasacīšu:
Kunga rudzi, kunga mieži,
Visi iet vezumā.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

31589.

Nakti kūlu kunga rijas,
Tumsā gāju sētiņā,
Tumsā vērpu, tumsā audu,
Tumsā gauži noraudāju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31590.

Netīk man kunga rijas,
Nei sprigulis vēcināt;
Alutiņš, tas man tika,
Rudajāmi actiņām.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

31591.

Pāri muižas rijas jumtu
Zila liesma lidināja.
Vai tas bija kunga pūķis,
Vai vagares dvēselīte?
24 [Lēdurgas draudzē].

31592.

Patais' man, bāleliņ,
Sausa koka sprigulīti:
Man jāiet rijas kult
Barga kunga piedarbā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

31593.

Pieci velni riju kūla,
Sestais putru dzisināja,
Septītais cūkas gana
Lielakunga tīrumā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Pieci velni riju kūla,
Sestais putru dzisināja;
Tas bij visu vecākais
Kas to putru dzisināja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 330 -

31594.

Redelītes, velna ribas,
Manu nagu deldētājas;
Rijnieciņš, velna bērns,
Manu sviedru sūcējiņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

31595.

Rītu būs, rītu būs
Liela tiesa mūs' muižā:
Sijātāji, vētītāji
Guļ uz viena paladziņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

31596.

Rītu būs, rītu būs
Mūs' muižā liela tiesa:
Sijātāji vētītāju
Beku spaini apēduši.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31597.

Rijkulīti, bāleliņi,
Ik vakarus krogā gāji;
Ik vakarus tev sanesa
Raibus cimdus, apsējiņus.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

31598.

Rijeniek, bāleliņ,
Mesimies vienis prātis:
Tev rijiņa nežuvuse,
Man nebija sprigulīša.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Ai rijkuri, bāleniņ,
Runāsim vienus vārdus:
Tev rijiņa pusžujuse,
Man notrūka sprigulīts.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Rijenieka bāleliņ,
Dzīvosim vienis prātis:
Tev bij slapja rudzu rija
Man piekusa kumeliņš.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31599.

Rijnieciņ, bāleliņ,
Nekul manis šo naksniņ'!
Citu nakti atiedama,
Atnesīšu raibus cimdus.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Rijnieciņis meitas kūla,
Ievas rīkstes sautēdams.
Es tev lūdzu, rijnieciņ,
Nekul manis šo naksniņ'!
Es atnākšu citu nakti,
Atnesīšu cimdu pāru.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

31600.

Rijnieciņ, bāleniņ,
Nekul meitas ievas kūju:
Dancos tava dvēselīte
Ievas kūjas galiņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Es tev lūdzu, rijnieciņ,
Nekul meitu ievas kūju:
Ellē tava dvēselīte
Ievas kūjas galiņā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

2. Es tev lūdzu, rijnieciņ,
Nekul meitu ievas spieķi:
Ziedēs tava dvēselīte
Ievas spieķa galiņā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

31601.

Rijnieciņ, bāleliņ,
Nes lazdiņu rociņā:
Citi koki viltus dara,
Lazda viltus nedarīja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31602.

Rijkurīti, bāleliņi
Sit akmeņa rijas plānu:
Man tēviņis kaldināja
Kult jājamu kumeliņu.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

31603.

Rijkulīti, bāleliņi,
Tev bij kupla cepurīte;
Tā bij laba dusmu celti
Un pagreizi skatīties.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

31604.

Rijkulīti, bāleliņi,
Tev sieviņas nevajag:
Ik vakarus jaunas meitas
Tev sanāca kūlējiņas.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

31605.

Rijkulīti, bāleliņ,
Tec ūdeņa avotāi:
Balti tavi viesi nāca,
Melni tavi biķerīši.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

- 331 -

31606.

Rijeniek, bāleliņ,
Turi gudru padomiņ':
Saslaucījis puteklīšus,
Saberi kunga saujiņā!
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

31607.

Rijinieka aveniņš
Ne tas ēda, ne gremoja;
Vai tas nāvi paredzēja?
Kūlējs trina tuteniņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

31608.

Rijkurīša dvēselīte
Kuko rijas galiņā,
Gaida rijas kūlējiņus
Cāļu gaļu atnesam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Vagarītes dvēselīte
Spiedz čukura galiņā.
Ko tā spiedza, ko tā kauca?
Tā gaidīja darbeniekus,
Lai atnāca darbenieki,
Lai atnesa cūkas gaļu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

31609.

Rijenieka dvēselīte
Puši gaisa lidināja,
Kam tas pēra kūlējiņus
Bez saulītes vakarā.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

31610.

Rijnieciņa dvēselīte
Vidū gaisa lidināja.
To tev dara meitu grēki,
Kam mauc meitu gredzeniņus!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31611.

Rijkulīša līgaviņa
Ar kaziņu Rīgā brauca;
Jo tie rati gana greizi,
Jo tā kaza ģeņģeŗoja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

31612.

Rijenieka līgaviņa
Nakti miega negulēja,
Zina savu arājiņu
Kunga riju sargājot.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

31613.

Rijenieka līgaviņa
Ceplī gul dienavidu,
Plācenīti vaktēdama,
Lai neēda kūlējiņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

31614.

Rijnieciņa meitu ņēmu,
Žēlastības gribēdams;
No Dieviņa žēlastība,
Ne no tāda bendes kalpa.
1311 [Apē (Vlk)].

31615.

Rijenieki rijenieki
Mani balti bāleniņi.
Sargi, Dievs, kunga riju,
Vado manus bāleniņus!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

31616.

Rijnieks ēda, rijnieks dzēra
Kroga galda galiņā;
Vējiņš kūla, putni ēda
Lielakunga labībiņu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 380 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē],
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31617.

Rijnieciņš mani bāre,
Ka es stipri nekuļot.
Velns lai tevi tā sakūla,
Kā es kūlu rudzu riju!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

31618.

Rijnieciņš meitas kūla
Ar spriguļa vālītēm,
Cimdu, zeķu gribēdams,
Meitai pūru darīdams.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31619.

Salmi čaukst, salmi čaukst,
Kas tos salmus čaukstināja?
Rijenieks čaukstināja,
Kūlējiņu meklēdams.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31620.

Salmi čaukst, salmi čaukst,
Kas tos salmus čaukstenāja?
Rijnieks kūla kūlējiņu,
Aiz matiem turēdams.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 332 -

31621.

Salmenieki salmenieki,
Savu ķēvi apraugāt!
Es redzēju rijniekam
Ķēves kāju kalītē.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

31622.

Sapinam rijnieciņu
Sudrabiņa pinekliņu,
Grožojam zelta grožu,
Lai neskrēja klājienā.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

31623.

Saplēšami rijnieciņu
Pa lupatu lupatām,
Lai raud sieva lāpīdama,
Bērni, guni rādīdami.
78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)].

31624.

Žīdi gāja murdēdami,
Kad saulīte gabalā;
Zemnieciņi, nabadziņi,
Rudzu riju nokūluši.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

31625.

Sīki vien, mazi vien
Kunga rijas kūlējiņi,
Cits ielīda salmiņos,
Cits jēkulas kūlītī.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sīki vien, mazi vien
Kunga rijas kūlējiņi;
Cits pazuda klājienā,
Cits jēkulas kūlītie.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

31626.

Sīlim devu riekstu sieku,
Lai nokoda rijenieku,
Kam tas mani kuldināja
Puteksnīšu rijiņā.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Žurkām devu rudzu sieku,
Lai nokostu rijenieku,
Kam viņš manus kumeliņus
Naksniņām vārdzināja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Vellam devu riekstu sieku,
Lai nospēra rijas meiri,
Kam tas manu augumiņu
Kā pirtī pērdināja.
4 [Aijažos].

31627.

Skaiti, skaiti, rijkulīti,
Vai tev visi kūlējiņi:
Es dzirdēju rijas durvis
Atveŗam, pieveŗam.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

31628.

Sodi, Dievs, kunga rijas,
Kunga rijas sprigulīšus:
Kungi manu bāluliņu
Par rijnieku uzcēluši.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

31629.

Stārastam zelta josta,
Rijniekam sudrabiņa:
Kūlējiņu sūra vara,
Darbinieku kliedzieniņi.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

31630.

Tava vaina, rijnieciņ,
Kam agrāki nepiecēli,
Man pienāca gaisumiņa
Pie pirmā klājumiņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

31631.

Vidū jūras uz akmeņa
Melna odze rudzus mala;
Kungiem ēsti to maizīti,
Kas pa nakti riju kūla.
224 [Kabilē (Kld)].

31632.

Viņas muižas rijniekam
Vīžu kurza mugurā.
Sargies, mūsu rijnieciņ,
Kā ir tev tā nebūtu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31633.

Visi rijas kūlējiņi
Zeķītēs, kurpītēs;
Pašam riju rīkulim
Peļu ādas kažociņ'.
224 [Kabilē (Kld)].

52691.

Ai rociņas, man' rociņas,
Tās darbiņa pieradušas:
Nebaidās kunga rijas,
Ne brāļiem maltavītes.
192 [Kosas C].

- 333 -

52692.

Vai tu manu sūru mūžu,
Piekvēpušas kungu rijas!
Nakti riju izkūlusi,
Dienu gāju tīrumāji.
36 [Balvu Abr].

52693.

Aiz to mūsu rijnieciņam
Noplīsuši kamzoliņi:
Rijas pakši noplēsuši,
Kūlējiņus dzenājoti.
115 [Galgauskas Md].

52694.

Augsti cēlu sprigulīti,
Lai rociņas nepiekūst;
Lai rociņas nepiekūst,
Kunga rijas kuldinot.
192 [Kosas C].

52695.

Augsti cēlu, viegli laižu
Kunga rijas sprigulīti,
Lai rocīnas nepiekustu,
Lai vālīte nenodiltu.
192 [Kosas C].

52696.

Es izkūlu kunga riju
Ar vītola sprigulīti.
Augstu cēlu, viegli laidu,
Lai rociņas nesāpēja;
Lai rociņas nesāpēja,
Visu nakti cilājot.
241 [Lubānas Md].

52697.

Augsti cēlu, viegli laidu
Muižas rijā sprugulīti,
Lai salmiņi nesabirst,
Lai nav pulka pelaviņu.
439 [Trikātas Vlk].

52698.

Laidiet mani rijas kult,
Es mācēju riju kult;
Augsti cēlu, viegli laidu,
Lai salmiņi nečaukstēj(a).
224 [Lielvārdes Rg].

52699.

Augsti cēlu, viegli laižu
Kunga rijā sprigulīti,
Lai varēja sav' varīti
Līdzi nest tautiņās.
564 [Salacgrīva Vlm apr.].

52700.

Bāli bāli mani vaigi,
Kas tos baltus balināja?
Kunga rijas, sūrie dūmi,
Piedarbiņa puteklīši.
603 [Lietuva].

52701.

Elle elle kunga rija,
Elle kunga piedarbiņš;
Tie tur mani verdzināja,
Ar nūjām kapādami.
443 [Turlavas Kld].

52702.

Elle elle kunga rija,
Manu brāļu mocītav(a);
Tur nobālēj' brāļu vaigi,
Tur salīka augumiņš.
460 [Valkas Vlk].

52703.

Elle elle kunga rija,
Otra elle sveša māte.
Velns saspēra kunga riju,
Pasakāra sveša māt(e).
263 [Mēmeles Jk].

52704.

Es izkūlu kunga riju,
Nava salmu nesējiņas.
Nes, māsiņa, salmu nastu,
Došu baltu villainīti.
39 [Bārtas Lp].

52705.

Es izkūlu kunga riju,
Nava salmu nesējiņa.
Tec, bāliņ, ciemiņā,
Atved salmu nesējiņu!
115 [Galgauskas Md].

52706.

Es pateicu kundziņam
Par to lielu piedarbiņu:
Man pagāja vakariņš,
Sprigulīti meklējot.
109 [Ērķemes Vlk].

52707.

Es tuo daudz nabādavu,
Ka kungam reja daga;
Ka uz maņa plēnis byra,
Es ar slūtu slaucījūs.
326 [Preiļu D].

- 334 -

52708.

Griuti griuti, kur bej griuti,
Kunga rejā beja griuti:
Griuta vuole spriguļam,
Borgi vuordi vagaram.
605 [Skolas].

52709.

Jūs, ļautiņi, nezināt,
Kas manā pūriņā:
Rijnieciņa skaistā pīpe,
Ko nozagu kult iedama.
545 [Krustpils D apr.].

52710.

Kas tur kliedz, kas tur brēc
Rijas čores galiņā?
Rijnieciņa dvēselīte
Kunga mantu sargājot.
115 [Galgauskas Md].

52711.

Kālab mane stīvas kājas,
Kālab pumpa mugurā?
To man dara kunga rijas,
Kunga lieli rudzu lauki.
129 [Gudenieku Azp].

52712.

Kulies pate, kungu rija,
Kad nevaid kulējīnu;
Strādā pate, tautu meita,
Kad nevaid strādātāja!
192 [Kosas C].

52713.

Kuliet riju, kūlējiņi,
Lai spriguļi dziesmu sit!
Nokūluši klājējiņu
[klājumiņu?],
Dos māmiņa brokastiņu.
223 [Lielstraupes C].

52714.

Kunga rija bēdājās,
Kādi mazi kūlējiņi;
Nebēdā, kunga rija,
Izkuls mazie kūlējiņi!
14 [Alsviķa Vlk].

52715.

Kungam dīna, kungam nakts,
Maņ mīdziņš nagulāts;
Tod mīdziņ(u) es gulēšu,
Kod kungam reju kulšu.
605 [Skolas].

52716.

Kungam vien, kungam vien,
Kungam dienu, kungam nakt'.
Dienu kunga tīrumā,
Nakti kunga piedarbā.
358 [Rugāju Abr].

52717.

Kuplis kuplis bērziņš auga
Kunga rijas pakaļā;
Jauns bij kunga rijnieciņš,
Nemācēja darināt.
209 [Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg].

52718.

Kur tas mūsu rijenieks,
Kad neredz staigājot?
Rijenieks aizkrāsnē,
No biksēm utis lasa.
192 [Kosas C].

52719.

Kuŗa māsiņ' uzaugusi,
Kunga rijas nekūlusi?
Es uzaugu nekūlusi,
Man deviņi bāleliņi.
241 [Lubānas Md].

52720.

Maza maza es meitiņa,
Jau pazinu kunga rij(u):
Augsti sliekšņi, platas durvis,
Pilli vadži spriguļiem.
112 [Ezeres Kld].

52721.

Mēs bijām pieci brāļi,
Kungam rijas nekūlēm;
Lie tie kūle, ducināja,
Kas naudiņas neturēja.
143 [Jāsmuižas D].

1. Mes bejom pīci bruoļi,
Kungam rejas nakyulem;
Lai tī kyule, lai byukšina,
Kam naudiņas vajadzēja.
389 [Silajāņu Rz].

52722.

Nabadziņi lielījās
Ar savām kulītēm;
Mēs, kundziņa darbinieki,
Ar saviem spriguļiem.
197 [Krotes Lp].

52723.

Ne es biju, ne es būšu
Kungu riju kūlējiņ(a).
Rijnieciņa meita biju,
Vagarītes līgaviņ(a).
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

- 335 -

52724.

Nepieder kunga rija
Bez meitiņu dziedātāju;
Nepieder kunga lauki
Bez kuplo ozoliņu.
146 [Jaungulbenes Md].

52725.

Nivīnam tai nabeja,
Kai munam vactāvam:
Kunga rejā saule lēce,
Kunga dryvā nūrītēja.
605 [Skolas].

52726.

No logiem, no durvīm
Es pazinu kunga rijas:
Melni logi, platas durvis,
Pilni vadži sprigulīšu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

52727.

Pieci, seši kūlējīni
Liela kunga rijīnā,
Otri pieci, otri seši
Rijkurīša kabatā.
39 [Bārtas Lp].

52728.

Pļaujiet, pļaujiet, pļāvējiņi,
Negaidiet gaismu austam,
Kad gaismiņa uzausīs,
Tad būs jākuļ kunga rija!
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

52729.

Rijniecīna dvēselīte
Rijā ārdos karājās:
Neņem Dievs, neņem velns,
Rijniecīna dvēselīti.
405 [Smiltenes Vlk].

52730.

Rijnieciņš valna bārnis,
Piedirs kunga piedarbā;
To tam dara cuoļa gaļa
Ar boltiem kuopustiem.
358 [Rugāju Abr].

52731.

Rijniekam, puskungam,
Rudzu maizi nedosam;
Dosam sīkus kamentiņus,
Pa klājienu lasīdam'.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

52732.

Rijnieks kliedza, rijnieks brēca
Pa kaktim staigādams:
Kūlējiņi nozaguši
Puteklīša mētelīti.
281 [Neretas Jk], 507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

52733.

Sapinam rijnieciņu
Sudrabiņa pinakļiem!
Kam tas mani putināja
Puteksnīšu rijiņā.
146 [Jaungulbenes Md].

52734.

Sodij, Dievs, kungu riju,
Brāļa dotu sprigulīti;
Tur es savu augumiņu
Tautiņām izrādīju.
241 [Lubānas Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu