SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

c) Muiža un muižas vieta

31407.

Ai NN (=muižas v.), moku muiža,
Pašāi kalna galiņā,
Kad Dievs dotu, ka nogrimtu
Pašāi elles dubenā!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Ai Litene, moku muiža,
Augsta kalna galiņā!
Jau tai bija sen noslīkt
Melnas jūras dibinā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

31408.

Ai Rundāle, smuka muiža,
Žēl man bija tev' atstāt:
Visapkārti oši, kļavas,
Vidū zelta liepa auga.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

1. Ai smukā Gaiļu muiža,
Žēl man bija tev' atstāt:
Visapkārti bērzu birze,
Vidū liepu puduriņš.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

- 310 -

31409.

Balta muiža kalniņā,
Kas to baltu balināja?
Darbinieku sūra vara,
Stārastiņa kliegumiņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Balta bija kunga muiža,
Kas to baltu daranāja?
Jauni puiši, bēri zirgi,
Tie to baltu daranāja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

31410.

Domājam, gādājam,
Kur mēs muižu taisīsim.
Tepat muiža upmalē,
Laidars sila maliņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31411.

Elle elle NN muiža,
Elles katla vien navā.
Eita, straži, junkuriņi,
Nopirciet elles katlu!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Elle elle kunga rija,
Elles katla vien nevaid.
Junkuriņi, stārastiņi,
Izpirciet elles katlu!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

31412.

Gaŗām gāju moku muižu,
Nedzird vaira mocījot.
Vai pietrūka moku ļaužu,
Vai ar [to] pašu mocītāju?
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Gaŗām gāju ķīļu muižu,
Nedzird vairs ķīlējam.
Vai pietrūka ķīļa koka,
Vai ar pašu ķīlētāju?
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

2. Gaŗām gāju moku muižu,
Nedzird vairs mocāmies:
Dievs pieņēma moku ļaudis,
Vells to pašu mocītāju.
271 [Mangaļos (Mangaļu pag. Rg)].

3. Gaŗām gāju moku muižu,
Nedzirdēju mocījam.
Vai bij ļaužu pietrūkušu,
Vai bij kungi izmiruši?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

31413.

Kas kaitēja mūs' kungam
Ozoliņa muižiņē!
Pate muiža kalniņē,
Muižas vārti lejiņē.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

31414.

Lai brauc kungi, kur braukdami,
Mūs' muižā nakti guļ:
Mūs' muižā tīras auzas,
Skaistas jaunas preilenītes.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Jājiet, puiši, kur jādami,
Iejājiet mūs' muižā:
Mūs' muižā saldans alus,
Daiļas auga dzeltainītes.
224 [Kabilē (Kld)].

2. Kālabades mūs' muižāi
Ik dieniņas sveši brauc?
Mūs' kungam tīras auzas,
Sudrabotas preilenītes.
190 [Kuldīā].

3. Tai muižai tīras auzas,
Sudrabotas mamzelītes;
Lai jāj kungi, kur jādami,
Tai muižā nakti gul.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

31415.

NN muiža lustes muiža
Augstajā kalniņā;
N'N' muiža moku muiža
Dziļajā lejiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Biržu muiža raudu muiža
Asariņu paltiņā;
Zasas muiža lustes muiža
Dāboliņa kalniņā.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

31416.

Zalaviņa zvirgzdējā,
Kalnamuiža rāvējā;
Mūsu muiža skaista bij,
Tā zaļā dābulā.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

31417.

Lubānē treji vārti,
Visi treji virināmi.
Pa vieniem kungi brauca,
Pa otriem stārastiņi,
Pa trešiem darbenieki
Kunga mantu ritināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 311 -

1. Mūs' muižai divu vārtu,
Abi velna sargājami.
Pa vieniem kungi brauc,
Pa otriem vagariņš.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

2. Rundālē treji vārti,
Visi treji atdarāmi.
Pa vieniem kungi jāja,
Pa otriem vagarīte,
Pa trešiem moderīte
Ar savām meitiņām.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

31418.

Ozolmuiža, vergu muiža,
Kaut tu būtu nogrimusi,
Kaut tu būtu nogrimusi
Dziļā elles dibenā!
Jauni raud atnākot,
Veci raud aizejot,
Iecavīte gaŗām tek
Pilna kalpu asarām.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

31419.

Pate muiža kalniņā,
Muižas vārti lejiņā.
Man māmiņa pamācīja
Ar smildziņu virināt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas kaiš man nedzīvot
Tā ozolu muižiņā:
Pati muiža kalnā stāv,
Muižas vārti lejiņā;
Ik rītiņus mans bralītis
Ar smildziņu virināja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

31420.

Pieci vilki stāvu dirsa,
Sestais dirsa tupēdams.
Būtu kungi redzējuši,
Tur būt' laba muižas vieta.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Pieci vilki dikti kauca,
Sestais asti luncināja.
Būt' kundziņis to redzējis,
Te būt' laba muižas vieta.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

2. Sirma cūka lauku pieri
Apsamīza griķājā.
Ka būt' kungi zinājuši,
Tur būt' laba muižas vieta.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

31421.

Visas muižas kalnā stāv,
Mūsu muiža lejiņā,
Mūsu muiža lejiņā
Asariņu peļķītē.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

31422.

Citu muižu nastā nesu,
Citu vežu vezumā;
Mūsu muižas nevarēj'
Ne stūrīša kustināt.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

52619.

Ai mazais zemnieciņ,
Tavu skaistu dzīvošanu:
Stikla durvis, vaŗa vārti,
Kā lielam muižniekam.
148 [Jaunpiebalgas C].

52620.

Aiz kalniņa, aiz ūtruo,
Aizadaga kungam muiža.
Puiši puiši, muižas dzāstu,
Smelit pūrva yudesniņi!
Meitas meitas, muižas dzāstu,
Smelit upes yudesniņi.
35 [Baltinavas Abr].

52621.

Aiz kalneņa lela muiža,
Tī ir divi jauni puiši;
Tī ir divi siermi zirgi,
Tī man vīgli vyzinuoja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

52622.

Aiz kalniņa skaista muiža,
Jauni puiši, sirmi zirgi;
Sirmi zirgi, jauni puiši,
Viegli mani vizināja.
35 [Baltinavas Abr].

- 312 -

52623.

Ak tu peku Pēterīti,
Dzīvo Briņģu muižīnā!
Briņģu kungs tev izšūs
Peļādīnas kažocīnu.
192 [Kosas C].

52624.

Balta muiža kalniņā,
Kas to baltu balināja?
Stārastiņa līkais spieķis,
Darbinieku asariņas.
330 [Puiķules Vlm].

52625.

Baltu muti balināju,
Gludu galvu saķemmēju;
Vai redzēt paredzēju
Muižā miežu arājiņu?
241 [Lubānas Md].

52626.

Celies, puika, aunies kājas,
Nāc uz muižu sūdzēties!
Bargi kungi, barga tiesa,
Puikam nieka nedarīs.
417 [Struteles Tk].

52627.

Citi kungi savas muižas
Uz ratiemi vizināja;
Manas muižas nevarēja
Ne stūrīša kustināti.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

52628.

Divi vien, divi vien,
Nākat manā muižā!
Mana muiža tukša muiža,
Itin viena pate.
373 [Sarkaņu Md].

52629.

Ej, muosiņ, kalniņā,
Kolnā loba dzīvuošana:
Kolnā kungi muižas taisa,
Lejā lobi tīrumiņ(i).
605 [Skolas].

1. Kuop kolnā, ļaudoviņa,
Kolnā loba dzeivuošona:
Kolnā kungi muižas ceļ'
Lejā zaļi teirumiņi.
35 [Baltinavas Abr].

2. Kuopu, kuopu kalniņā,
Kolnā loba dzeivuošona:
Kolnā kungi muižas cēla,
Lejā muni buoleliņi.
174 [Kārsavas Ldz].

3. Kolnā kuopi, buoleleņ,
Kolnā loba dzeivuošona:
Kolnā kungi muojus taisa,
Lejā lobi teirumeņi.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

52630.

Elle elle, liela muiža,
Elles katla vien nebij,
Kad nu būtu elles katls,
Sen būt' muiža nodegusi.
605 [Skolas].

52631.

Gaŗām gāju moku muižu,
Dzirdēj' klusu dzīvojam.
Vai tā bija moku muiža,
Vai tie paši mocītāji?
163 [Kalētu Lp].

52632.

Kalniņā muižu daru
Daudz sidrabiņu gribēdama,
Pūta vēji šādi tādi,
Visi pūta sidrabiņu.
184 [Ķēču Rg].

52633.

Kam tie zirgi, kam tie rati,
Kam tas staltais aizjūgums?
Muižas zirgi, muižas rati,
Muižas staltais aizjūgums.
439 [Trikātas Vlk].

52634.

Kas tur spīd, kas tur viz
Viņā lauku galiņā?
Mūsu muižas preilenītes,
Sudrabiņu žāvēja.
93 [Dundagas Vp].

52635.

Kungu kungu tā muižiņa,
Ne tā mana bāleliņ(a).
Ik vakaru satecēja
Deviņiem celiņiem.
119 [Gaujienas Vlk].

52636.

Kupla liepa locījās
Rauzas muižas pagalmā,
Tā nebija kupla liepa,
Tā bij muižas valdenīca.
342 [Rauzas Vlk].

- 313 -

52637.

Muižiņ mana, muižiņ mana,
Āriskā vietiņā!
Citi kungi dubļus brida,
Es brien' baltu aboliņu.
148 [Jaunpiebalgas C].

52638.

Ozolmuiža vērgu muiža,
Kosas muiža nāves muiža,
Kaut tās būtu nogrimušas
Dziļā elles dibenā!
192 [Kosas C].

52639.

Sviežu panckas par pleciem,
Gāju silu lieverēt;
Iedams silu lieverēt,
Izgāj' vienu zaļu muižu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

52640.

Tai kalnā sīki bērzi,
Te būt' laba muižas vieta.
Kaut kundziņi zinājuši,
Te būt' muižu taisījuši.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu