SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

2. Kaimiņš

31149.

Ai kaimiņi, nāburdziņi,
Kā mēs mīļi dzīvojām!
Tava cūka, mana kaza,
Tās sacēla ienaidiņu.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mēs būt paši, nāburdziņi,
Mutītēmi devušies, -
Tava cūka, mana kaza,
Tie ienaida cēlājiņi:
Cūka sētu cauri līda,
Kaza sētu pāri lēca.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

31150.

Ai kaimiņi, nāburdziņi,
Kā mēs mīļi dzīvojām!
Uguntiņas vien aizgāju,
Trīs naksniņas pārgulēju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31151.

Ai kaimiņi, nāburdziņi,
Nu mēs kaŗu turēsam:
Cūkas sienu apēdušas,
Teļi pļavu izrakuši.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

31152.

Ar kaimiņu dzīvodama,
Ienaidiņa neturēju:
Pie kaimiņa rauga gāju,
Pie kaimiņa uguntiņas.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

- 276 -

1. Es savam kaimīnam
Mūžam slikta nevēlēju:
Pie kaimīna sāles sauja,
Pie kaimīna uguntīna.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

2. Es savame ciemiņame
Mūžam ļauna nevēlēju:
No ciemiņa maizes raugis,
No ciemiņa uguntiņš.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

3. Es ciemiņu mīļi turu
Ne īstaju bāleliņu:
Ciemiņš mani rītā agri,
Ciemiņš sebu vakarāi;
Pie ciemiņa sāli teku,
Pie ciemiņa uguntiņu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

31153.

Dzīvā labi, man' māsiņa,
Ar visiem kaimiņiem:
Tautiets gāja pie kaimiņa
Vaicāt tavu padomiņu.
2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

31154.

Es savam kaimiņam
Mūžam laba nevēlēšu:
Tas man rudzus noganīja,
Manus kalpus izmānīja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

31155.

Es savam nāburgam
Nekad ļaunu nevēlēju:
Nāburgs man palīdzēja,
Kad nav klāt draugu, radu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

31156.

Kā nāburgs man darīja,
Tā es daru nāburgam:
Nāburgs manu cūku būra,
Es nobūru ļaudavīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

31157.

Labajam ciemiņam
Labu devu vakariņu;
Kaut kādam skauģīšam
Šautu sviedu sētiņāi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

31158.

Žēl manam ciemiņam,
Ka Laimiņa man līdzēja:
Iet saimīte dziedādama,
Kumeliņi dancodami.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

31159.

Sunīšam maizi devu,
Ne kaimiņa bērniņam:
Sunīts man māju sarga,
Kaimiņš zagt(i) lavījās.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 224 [Kabilē (Kld)].

1. Labāk sunim maizes devu,
Nekā tautu dēliņam:
Sunīts manas mājas sargā,
Tautiets lika valodā.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

311591.

Sunīšam maizi devu,
Ni kaimiņa bērniņiem:
Sunīts mani palīdzēja
Lielus laukus aptecēt.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

52414.

Ai kaimiņ, ai kaimiņ,
Mēs div' dumpi turēsim!
Tav bij dēli, man bij meit's,
Ik vakars kūvējās;
Kaitin' manus sīvus suņus,
Lauza manas vārtu eņģes.
563 [Sabile Tl apr.].

1. Vai kaimiņu, vai kaimiņu,
Mēs naidiņu turēsim!
Tavi dēli manas meitas
Ikvakara kaitināj';
Kaitin' manus sīvus suņus,
Lauza manas vārtu eņģes.
513 [Zemītes Tk].

2. Ai kaimiņi, nāburdziņi,
Kad mēs mieru derēsim?
Jūsu puiši mūsu meitas
Ik vakarus kaitināj'.
224 [Lielvārdes Rg].

52415.

Vaz ciemiņi, vai kaimiņi,
Mēs div' dumpi turēsim!
Es apsēju zierņu lauku,
Tavas vistas nolasīj(a).
200 [Kuldīgas Kld].

- 277 -

52416.

Ai kaimiņ, nāburdziņ,
Nu mēs mīļi bārsimies!
Kad es gāju miežus sēt,
Tava cūka ecēt nāca.
605 [Skolas].

52417.

Ai kaimiņi, nelietīti,
Tev bij manis bijāties!
Tev bij manas kājas aut,
Manas rokas nomazgāt.
270 [Mežotnes B].

52418.

Ar kaimiņu dzīvodama,
Ienaidiņu neturēju;
Pie kaimiņa slotas gāju,
Pie kaimiņa padomiņa.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

52419.

Ciemiš, man nīddams,
Dūms laid istabe,
Es, ciemiņ mēldams,
Pašavas pabeņķe.
445 [Ugāles Vp].

52420.

Es aizgāju pie ciemiņa,
Ciemiņš mana neietapa.
Es pārgāju rūgadamis
Par visāmi atmatām,
Visus cērpus maurodams.
39 [Bārtas Lp].

52421.

Es savami nāburgam
Mūžam ļauna nevēlēju:
Cūkas cirpt, kazas cirpt,
Strauji [Strautā?] kurt uguntiņ(u).
Tur tādiem jāsildās,
Kas otram ļaunu dara.
605 [Skolas].

52422.

Kaimineiši, vuorguleiši,
Kai mjas meiļi dzeivuojom!
Jyus bērneņi, mjas bērneņi
Vīns ūtram muti devjam.
170 [Kapiņu D].

1. Kaimineiši, vuorguleiši,
Cik mes mīļi dzeivojam!
Tovs bērneņš, muns bērneņš
Vīns ūtram mutes devja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

52423.

Kaimineiši, vuorguleiši,
Kai mēs mīļi dzeivojam!
Ols kaneņis naizdzeram,
Ka vīns ūtra nasaucam.
143 [Jāsmuižas D].

52424.

Kas kaitēja nedzīvoti
Div' kaimiņu starpiņā:
Kaimiņiemi dūmi kūp,
Es vidū sildījosi.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

52425.

Žīdiņ, manu nāburdziņ,
Kur mēs mīļi dzīvojām!
Tava kaza, mana cūka,
Tā to ķildu iztaisīja.
Dursim cūku, kausim kazu,
Atkal mīļi dzīvosim!
560 [Rīga ].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu