SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 256 -

1. Saimnieks, saime, kalpi

31037.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Kalpam grūta dzīvošana:
Lai ēšana, kur ēšana,
Kur tā sola gulēšana!
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Saimeniece saimeniece,
Puišiem vārga dzīvošana:
Lai ēšana, ko ēšana,
Cieta beņķa gulēšana!
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

31038.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Nu es tapu saimeniece,
Nu es savu līku pirkstu
Apkārt ķērnu sitināšu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Ai Laimiņa, kad es būšu
Saimenieka līgaviņa,
Kad es savu līku pirkstu
Ap ķērnīti tecināšu?
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

31039.

Vai Dieviņ, gauži raud
Tēva dēla līgaviņa;
Es bij' kalpa līgaviņa,
Es tik gauži neraudāju.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

31040.

Ai lūdzama saminiece,
Paļauj man kasīties!
Pavasar atstādama,
Es nedēļu uzdzīvošu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

31041.

Ai māmiņ, ai māmiņ,
Man saimīte nedzīvoja.
- Dod, meitiņ, mīļus vārdus,
Vāri agri azaidiņu [brokastiņu]!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

31042.

Ai sunīt ķiparīt,
Nerej mani, kalpa vīru!
Kad es būšu saimenieks,
Došu maizes gabaliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31043.

Ai tēviņ, ai tēviņ,
Kalpi vīla kumeliņu:
Sakās vērt staļļa durvis, -
Ielīž salmu gubenī.
121 [Gulbenē (Md)].

31044.

Ak tu traka saimeniece,
Suni raida lūkus plēst!
Suns iegāja liepenē,
Asti vien kustināja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

31045.

Apsaskaita saimeniece,
Piesajoza pavārnīcu.
Kas no tava skaistumiņa, -
Cūka ceļa nepagrieza!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

31046.

Auša auša saiminieks,
Vasar dzina ledus lauztu,
Vasar dzina ledus lauztu,
Ziemu dzina siena pļaut.
1311 [Apē (Vlk)].

- 257 -

31047.

Daža laba saimeniece
Kā vistiņa nosutuse,
Darba kules lāpīdama,
Darbeniekus vadīdama.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

31048.

Daža laba saimeniece
Saujā slauka asariņas;
Daža laba kalpa sieva
Saujā naudu žvadzināja.
2811 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Tēva dēla līgaviņa
Cimdā slauka asariņas;
Es bij' viena kalpa sieva,
Cimdā naudu žvadzināju.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

31049.

Diezgan darba, diezgan maizes
Šitam lauku saimniekam:
Cūka ara, gail's ecēja,
Zaķīts sēja tīrumā.
121 [Gulbenē (Md)].

31050.

Dieviņ, tavu likumiņu,
Katram savs valdinieks:
Runcis valda žurkas, peles,
Saiminieks saiminieci.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Labi labi Dieviņš dara,
Katram savs rājējiņš:
Ince, kaķe, peles rāja,
Saiminiece jaunas meitas.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

31051.

Dīda, dīda, kas man' dīda,
Saiminieces putra dīda,
Saiminieces putra dīda,
Saiminieka kāpostiņi.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

31052.

Diža gaŗa saimeniece
Nemācēja galdu klāt;
Gan mācēja meitas rāt,
Maizi slēgt kambarā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

31053.

Dod, Dieviņ, man saimīti,
Es mācēju maldināt:
Atnākdama palīdzēju,
Aiziedama pamācīju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

31054.

Dukam (=saimn. v.) puiši, Dukam meitas,
Es Dukam saimeniece,
Griežu maizi, griežu sieru
Pa lielam kampalam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31055.

Es bij' liela saimeniece,
Es mācēju ēst taisīt,
Es mācēju ēst taisīt
No tiem lagzdu pumpuriem.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

31056.

Es būt Dievu vēlējuse,
Kad es būtu saimeniece,
Es mācētu kalpa sievas
Uz lapiņas riņķē griezt.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

31057.

Es būt' laba saiminiece,
Būt' man kalpi pastāvējši;
Piecas dienas nedēļā
Treji kalpi mijami.
56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)].

31058.

Es būt' laba saiminiece,
Kad man tāda saime būtu,
Kas neēstu, kas nedzertu,
Kas miedziņu negulētu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

31059.

Es būt' laba saimenīca,
Kaut man tāda saime bijse,
Kas ar savu maizi nāca,
Ar savām drēbītēm.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Es būt' laba saimeniece,
Kaut saimīte man dzīvojsi
Savu sāli, putraimiem,
Ar savām drēbītēm.
224 [Kabilē (Kld)].

31060.

Es būt' laba saimenīca,
Kaut skaidās nemīzuse;
Kamēr skaidas izkaltēju,
Paliek putra nevārīta.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 258 -

1. Es būt' laba saimeniece,
Kaut skaidās nemīzuse;
Kamēr skaidas izkaltēju,
Tamēr saule vakarā.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

31061.

Es izcepu baltu maizi,
Pillu krāsni kalečiņas;
Piestilpāju kalpam kuli, -
Iet pa ceļu svilpodams.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

31062.

Es nabaga bērniņš biju,
Nu bagāta kalponīte;
Dievs līdzēja izpelnīt
No bajāra sudrabiņu.
190 [Kuldīā].

31063.

Gan pazinu to sētiņu,
Kur sirdīga saiminiece:
Sētmalīši noauguši
Asajiem dadzīšiem.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Var pazīt to sētiņu,
Kur ir barga saimeniece:
Sētmalīsi apauguši
Smalkajām nātriņām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

31064.

Grib kalpiņš labu svārku,
Grib i jaunas cepurītes;
Saimenieka zirgu stallis
Vakarēju slēgumiņu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

31065.

Griķu maize, kviešu maize,
Tā meitiņu vīlējiņa;
Rudzu maize, miežu maize,
Tā saimītes barotāja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

31066.

Guli, guli, saimeniece,
Tavi darbi padarīti:
Cūka raka rācentiņus,
Kaza ņēma kāpostiņus.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

31067.

I guntiņa nesadega,
Kad nav laba kūrējiņa;
I saimīte nedzīvoja,
Kad nav laba saimeniece.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. I guntiņa nesadega,
Kad nav laba kūrējiņa;
I dzīvīte nesaveica,
Kad nav labas saiminieces.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Ne guntiņa nesadega,
Nava laba kūrējiņa;
Ne saimīte nesabīda,
Nava laba rājējiņa.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

31068.

I kalpiņš svārku prasa
No smalkās vadmaliņas.
Vai, kalpiņ, pataisīji
Braucamās ragaviņas?
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1. I kalpiņš ūzu prasa
No dārgās vadmaliņas.
Vai, kalpiņi, iegādāji,
Kad taisīji ragaviņas?
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

2. Kalpiņš man svārkus prasa
No dārgās vadmaliņas;
Es kalpiņu pavaicāju:
Cik ragavu pataisīji?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31069.

Kā tu raudi, kas tev kaiš,
Saimenieka līgaviņa?
Es raudāju, man kaitēja,
Es bij' kalpa līgaviņa.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

310691.

Kāda mana dzīvošana,
Kāda kunga kalpošana!
Kungi mani pašu rāja,
Saime manu līgaviņu.
56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)].

31070.

Kuopust'eņi, kac'en'eņi,
Kod'eļl'eli naauguot?
Kalp'eņš n'ēd'a bīzys putrys,
Kuopust'eņu grybādams.
422 [Līvānu pag. D].

- 259 -

31071.

Kāpostiņi, kaceniņi
Kalpa vīra barībiņa;
Balta maize, pīrādziņi
Saiminieka dēliņam.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. Knipu knapu kāpostiņi,
Kalpa vīra barībiņa;
Balti zirņi, cūkas gaļa,
Tie saimnieka barībiņa.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

31072.

Kāpostiņi, kaceniņi
Ka pa vīra barībiņa.
- Ēd tu pate, saimeniece,
Kubulā gulēdama!
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

31073.

Kalpa puiša kumeliņš
Dzeltainām krēpītēm.
Tas gan stalti piederētu
Saiminieka dēliņam.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

1. Pakalnīšu arājam
Dancā bēri kumeliņi;
Man būt' tādi piederējši,
Gobu zemes arājam.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

31074.

Kalpa vīra cepurei
Pieci puški pakaļā;
Saimenieka staļļa durvis
Vakarēju vērumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

31075.

Kalpiem gāju, vergiem gāju,
Uzzametu dzedziedā.
Kad man Dievs palīdzēja,
Es otram maizi devu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Gāju kalpu, gāju vārgu,
Nozamešu dzedziedā.
Palīdz man, tu Dieviņ,
Dzedziedā dzīvojot!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

31076.

Kalpiem gāju, vārgiem gāju,
Uzzamešu vecainē.
Nu pašam labajam
Ne galviņas neatgriežu
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

31077.

Kalpi mani, kalponītes
Mīļi guļ lāviņā;
Mani bēri kumeliņi
Tukšu sili grabināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31078.

Kalpiņš pelna pieci pūri,
Ēd kalpone dziedādama;
Saimnieks pelna simtu pūru,
Ēd saimniece raudādama.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

31079.

Kalp' iedami i saauga
Mani balti bāleliņi.
Kas šķit', vīriņ' i būšot,
Labu zirdziņ' i jāšot?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31080.

Kalpu sieva ogas ēda,
Bucenēi sēdēdama;
Žēli raud saimeniece,
Apakšāi tupēdama.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

31081.

Kam, kalpiņi, sievu ņemi,
Tev nev nama, istabiņas;
Tavu namu, istabiņu
Vējš mežā vēcināja.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

31082.

Kas kait kalpa līgavai,
Staigā gurnus grozīdama;
Saimenieka līgaviņa
Raud, kulītes lāpīdama.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Bandenieka līgaviņa
Saujā naudu zvadzināja;
Saimeniece, nabadzīte,
Kulīt' lāpa raudādama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31083.

Kas kaiš man nedzīvot
Pie bagāta saimenieka?
Bieza putra vēderā,
Balta šūba mugurā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

- 260 -

1. Kas man trūka nedzīvot
Pie bagāta tēva dēla:
Pilns vēderis biezas putras,
Kāšiem griezta linu šūba.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

31084.

Kas kaiš man nedzīvot
Pie bagāta saimenieka:
Klētī kokles, namā bungas,
Istabā pijolītes.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

31085.

Kas kaiš man nedzīvot
Pie bagāta saiminieka:
Pats saimnieks gaļu ēda,
Man dev' kaulus skrubināt.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Kas kaitēja man dzīvot
Pie bagāta saimenieka:
Saimnieks ēda auna gaļu,
Es tos nagus lupināju.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

31086.

Kas kait man nedzīvot
Pie bagāta saiminieka:
Rītā rutki, vakarā,
Pusdienā rudzu putra.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

31087.

Kas kaiš man nedzīvot
Pie bagāta saimenieka:
Taukiem vāra rudzu putru,
Kāšiem grieza linu kreklus.
24 [Lēdurgas draudzē].

1. Kas kait man nedzīvāt
Pie bagāta saimenieka:
Ik rītiņa sviestamaize,
Līdz zemīti linu kreklis.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Kas man kaiti nedzīvot
Pie bagāta saimenieka:
Zirņu putra, kuiļa gaļa,
Kāšiem griezti linu krekli.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

31088.

Kas kaiš man nedzīvot
Pie bagāta saiminieka:
Tāšu bikses, kriju krekli,
Driķu salmu cepurīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31089.

Kas man kait nedzīvot
Pie bagāta saimenieka:
Bieza putra, tauka gaļa,
Tā man' vieglu vieglināja.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

31090.

Kas man kait nedzīvot
Pie bagāta saiminiek':
Stikla logi, vaŗa vārti,
Paši tek neveŗam'.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31091.

Kas man tika dzīvojot
Pie nabaga saiminieka?
Melna maize, melna putra,
Nobariņas kamzolīši.
1253 [Kroņa laicenē].

31092.

Kas man vainas nedzīvot
Pie bagāta saiminieka?
Balta putra, tīra maize,
Rīgā pirkti kamzolīši.
1253 [Kroņa laicenē].

31093.

Kas man vainas nedzīvot
Pie bagāta saimenieka?
Kancīts sakā, vērdiņš makā,
Skāba dzira druvnesī.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

31094.

Kas tur brauc? zeme rīb.
Atbrauc kalpa līgaviņa,
Atbrauc kalpa līgaviņa
Ar deviņi kumeliņi.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

31095.

Ko līdz man brūna gulta,
Ko dzīparu gultas deķis:
Ik vakara kalpiņš nāca,
Āvies kārkla vīzītēs.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

1. Ko līdz man brūna gulta,
Ko tie linu paladziņi:
Ik vakarus kalpiņš nāca
Pakuliņu biksītēm.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

31096.

Kur tie nikni suņi rēja,
Tur bagāts saimenieks;
Kur tie melli dūmi kūp,
Tur verd gaļa kāpostos.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 261 -

31097.

Kur tie suņi rupji rēja,
Tur bagāti saimenieki;
Kur tie kvekši kvekšināja,
Tur maizītes pamazām.
18 (Kliģenē).

31098.

Ļaudis mani nezināja,
Ka es biju saiminiece;
Situ plaukstu pie vēdera,
Lai skan manas atslēdzīnas.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

31099.

Maza maza saimeniece,
Jauka jauka valodiņa;
Pie tās jaukas valodiņas
Trīs kalpones gadiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31100.

Mūs' lielā saimeniece
Kā lielā lāca māte,
Rītā agri celdamās,
Dūri sita stenderē.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

31101.

Ne kaķam tur laipot,
Kur laipoja sarmulīts;
Ne kalpam tur sēdēt,
Kur sēdēja saimenieks.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Vai pelīte tur tecēja,
Kur tecēja sermulīts?
Vai kalpiņš tur sēdēja,
Kur sēdēja saiminieks?
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

31102.

No tālienes es pazinu
Kalpa vīra līgaviņu:
Balta drāna rociņāi,
Nāk, asaras slaucīdama.
150 [Paplakā un Joguļos (Virgas pag. Lp)].

31103.

Palīdz, Dievs, kalpiņam,
Kalpiņš kala makšķerīti,
Ka varēja makšķerēt
Visus purvus, ezeriņus.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

31104.

Pie cinīša es piedzimu,
Kalp' iedamis es uzaugu;
Dieviņš man mantu deva,
Dodat, kungi, novadiņu!
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

31105.

Puikas, mani puisēniņi,
Es pats puiku saimenieks.
Ikkatram puisēnam
Pa siekam linu sēju,
Lai tie mīsta, lai pārdod,
Lai pirk caunu cepurītes.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

31106.

Puikas, mani puisēniņi,
Es puikām saimenieks.
Es saviem puisēniem
Pa pūram auzu sēju,
Lai tie pļāva, lai tie kūla,
Lai baroja kumeliņus.
105 [Skujenē (Skujenes pag. C)].

1. Puiši, mani jaunpuišeļi,
Es puišeļu saiminiece.
Es saviem puišeļiem
Pa pūram auzas sēju,
Lai tie pļāva, lai tie kūla,
Lai baŗoja kumelīnus,
Lai baŗoja kumelīnus,
Lai jāj sievas lūkoties.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

31107.

Puišiem pirku caunenītes,
Pats nesāju jērenīti;
Vēl tie puiši zobus grieza
Uz to manu jērenīti.
(?).

1. Kalpi sēd caunenēs,
Saimenieks jērenē;
Vēl kalpiņi zobus grieza
Uz to pašu jērenīti.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

31108.

Puiši, mani puisēniņi,
Es puišiem saimeniece,
Es puišiem bandu devu
Ar siekiem mērīdama.
224 [Kabilē (Kld)].

- 262 -

31109.

Puiši, mani puisēniņi,
Es puišiem saimeniece,
Es puišiem bandu devu,
Pirku cauņa cepurītes.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

31110.

Runājat, saimenieki,
No kalpim, kalponēm,
Daudz solāt, maģ dodat,
Sakāt slinki dzievājot!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

31111.

Saiminiek saiminiek,
Kalpi vīle kumeliņus:
Es atradu staļļa durvis
Vakarēju slēgumiņ'.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

31112.

Saimenieki saimenieki,
Kalpi vīla kumeliņus:
Pavēruši staļļa durvis,
Saka, auzas iebēruši.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Saiminiek saiminiek,
Puiši zirgu vilējiņi:
Pavēruši staļļa durvis,
Paši lien istabā.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

31113.

Saimenieki saimenieki,
Kalpi vīla kumeliņus:
Sakās auzu iebēruši,
Iebeŗ auzu pelaviņas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

31114.

Saimeniek saimeniek,
Puiši vīla kumeliņus:
Aizmetuši rudzu salmus,
Paši rikšus istabā.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

31115.

Saimenieki saimenieki,
Cita kalpa meklējiet!
Piekusušas abas rokas,
Rudzu putru plītējot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31116.

Saimniekam maizes žēl
Man bij savas varas žēl;
Maizīt' auga tīrumā,
Kur varīte man uzauga?
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

31117.

Saimniekam piecas meitas,
Visas piecas medinieces:
Izmedījšas kreima ķērnu,
Tad tik iet govju slaukt.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

31118.

Saimnieks mani mežā dzina
Ar āžiem žagaros.
Ja tos āžus vilks apēd,
Manas vainas nesakat!
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

311181.

Saimnieks savu saimniecīti
Uz muldiņas vizināja.
Vai tam trūka kaltu ratu,
Vai ar bēru kumeliņu?
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

31119.

Saimnieks staigā raudādams.
Biksas vien raustīdams;
Es dziedāju kā putniņš,
Knipes vien mētādams.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

31120.

Saiminiece bēdājās,
Nav rītā malējiņas.
Sniedz rociņu pār istabu,
Būs rītā malējiņa!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

31121.

Saimineica Dīvu lyudze,
Elnī kuojis pakuoruse:
Atlaid, Dīvs, munus grākus,
Vaira saimes nakriudēšu!
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

31122.

Saimeniece Dievu lūdza,
Es pielūdzu saimenieci;
Saimeniece man ienesa
Putojošu alutiņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Saiminieks Dieva lūdza,
Es pielūdzu saiminieku;
Saiminieks man pacēla
Miglaino biķerīti.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

- 263 -

31123.

Saiminiece, jērenīte,
Staigā, galvu nodūrus';
Kalpa vīra ļaudavīna
Saujā naudu žvadzināja.
1191 [Ēveles draudzē].

31124.

Saimeniece, jērenīca,
Staigā, galvu nodūruse.
Redz kur skaista kalpa sieva,
Staigā rokas mētādama!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

31125.

Saimenīca kaķi kūla,
Aiz astītes turēdama:
Tas apgāza krējum' ķērni,
Ciema kaķus mielodams.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

31126.

Saimeniece kaķi kūla,
Aiz astītes turēdama.
Kam, kaķīti, tu apēdi
Saimenieces kāpostiņus?
190 [Kuldīā], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

31127.

Saimeniece runci [kaķi] kūla,
Aiz astītes turēdama.
Pate pienu izēduse,
Runča [kaķa] vainu nosacīja.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)], 360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31128.

Saimeniece man tītīja,
Ka es vīra nedabūšu;
Man' aizveda pa novadu
Saimenieka dēliņam.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

31129.

Saimeniece saimeniece,
Jauna kalpa nedabūsi!
Es neesmu vakar ēdis,
Ne šodieni launagā.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

31130.

Savas laivas es nedzinu
Pret vilnīti ezerā;
Savā dzīvītē nelaižu
Kalpu vaļu, kalponīšu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31131.

Sirmi seri, baltas kājas
Kalpa vīra kumeļam.
Redz kur daiļi pievedās
Tēvu dēlu pulcīnā!
1191 [Ēveles draudzē].

31132.

Slaucu priedi, slaucu egli,
Kalpam putru vārīdama;
Cirpu rudu akmentiņu,
Kalpam svārkus šūdināju.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

31133.

Spoži spīd uguntiņš
Barga tēva istabā;
Tas skaitīja kalpa soļus,
Kalpa gaužas asariņas.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

31134.

Suņi mani, suņi mani,
Es suņiem saiminīce;
Sunīšam maizes devu
Pa lielam gabalam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31135.

Sunīšam maizi devu,
Ne tām kalpu sievīnām:
Sunīts man sētu sarga,
Kalpa sieva dangu bezd.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

31136.

Tam pašam kalpu iet,
Kas man' kalpu aicināja!
Ni mans tēvs kalpu gāja,
Ni māmiņa kalponē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31137.

Tēvu dēli kalpos gāja,
Bagātības gribēdami.
Nu redziet, tēvu dēli,
Kāda kalpa bagātība!
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

31138.

Teci viegli, saiminiece,
Ar basām kājiņām:
Sviestu, kreimu paēduse,
Tu var' viegli patecēt.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

- 264 -

31139.

Trīs gadiņi kalpiem gāju,
Trīs petaki nopelnīju.
Par to vienu zirgu pirku,
Par otraju līgaviņ',
Par to trešu petaciņu
Oša laivu kaldināju.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

31140.

Uguntiņis, atslēdziņa,
Abi labi glabājami:
Uguntiņu vējš raustīja,
Saime zaga atslēdziņu.
190 [Kuldīā].

31141.

Vāja vāja tā sētiņa,
Jo vājāks saiminieks.
Dieviņš ēda launadziņu
Vājajā sētiņā.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

31142.

Vai tā ari Laime bija,
Kas kalpam mūžu lēma?
Slikta maize, slikta drēbe,
Pie durīm guļas vieta.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

31143.

Vai tādēļ pura zāle,
Ka aug pura maliņā?
Vai tādēļ kalpa puisis,
Ka kalpoja tēv' mājā?
1311 [Apē (Vlk)].

31144.

Vai tie vien tēva dēli,
Kas jāj bērus kumeliņus?
Kalpa puiši, bandinieki
Ar jāj bērus kumeliņus.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

31145.

Vai tu zini, saimeniece,
Ko tā tava saime dara?
Cūk' ar vepri kaudzi met
Viņā lauka galiņā.
216 [Ventspilī].

31146.

Vilcīnam dzīgot,
Ne labam kalpīnam!
Ne saimniec' vietu taisa,
Ne klāj jaunu paladzīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Vilciņam še gulēte,
Ne labam puisēnam:
Ne še baltis paladziņis,
Ne še meita klātgulēt.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

31147.

Visi trauki nomazgāti,
Dižā krūza nemazgāta;
Visa saime paēduse,
Saiminiece neēduse.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

31148.

Ceļam turu labu zirgu,
Sētā labu saimenieci;
Nej piekusa ceļā zirgs,
Nej sētā saimeniece.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

52258.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Kad tecēs suvēniņi
Kad tecēs suvēniņi
Manim līdzi čurkstēdami.
3 [Adulienas Md].

52259.

Ai Dīveņi, žāl man tyka,
Ka pi kolpa naizguoju!
Kalpiņš sovu ļaudaviņu
Kai pučīti darinuo;
Ar lizīku ēsti deve,
Ar kuotiņu acīs dyure.
247 [Makašānu Rz].

52260.

Ai lūdzama saiminiece,
Iznes gaŗu butelīti!
Viss vasaras gājumiņš
Tai gaŗāji butelē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52261.

Ai lūdzama liela māte,
Ienes alu, brandevīnu!
Šīs ir tādas jumpraviņas,
Brandavīna dzērājiņas.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52262.

Ai zaļā līdaciņa,
Negul krasta maliņā;
Ai bagāta brāļa māsa,
Neej kalpa līgaviņa!
239 [Lizuma C].

- 265 -

52263.

Aug puķīte, neriet krūmu,
Neliec manim šeit dzīvoti!
Šitās mājas saimniekam
Melna putra, slikta maize.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

52264.

Bija man, bija man
Laba lieta cerējot:
Siena kaudze, rudzu guba,
Saimenieka liela meita.
241 [Lubānas Md].

52265.

Celīs vīgla, saiminīca,
Zūses spolvas vīglumā,
Lai guļ tova ļauna dīna
Lynu muorka gryutumā!
182 [Kaunatas Rz].

52266.

čiku čaku ratenīts,
Mana māte saimeniece;
Kas kaitēja nečīkstēt -
Saime darbu padarīj(a)!
378 [Seces Jk].

52267.

Daža laba saimniekmeita
Kalpa meitas nepanāca,
Ne ar darbiem, ne valodu,
Ne ar skaistu dziedāšanu.
72 [Cesvaines Md].

1. Daža laba saimniekmeita,
Spundniekmeitu nepanāca,
Ne ar darbu, ne valodu,
Ne ar savu augumīnu.
192 [Kosas C].

52268.

Dēli mani, dēli mani,
Es dēliņu māmuļiņa;
Suņi mani, suņi mani,
Es sunīšu saimenieks.
373 [Sarkaņu Md].

52269.

Es būt' laba saimeniece,
Ka man laba saime būtu,
Ka tā ietu neēdusi,
Basajām kājiņām.
427 [Tadaiķu Lp].

52270.

Es redzēju baltu vistu
Pa sētsvidu tekājam;
Tā nebija balta vista,
Tā bij mūsu saimenica.
378 [Seces Jk].

1. Balta pele pārtecēja
Pa kaimiņu sētas vidu;
Tā nebija balta pele,
Tā bij mūsu saiminiece.
540 [Jelgava Jg apr.].

52271.

Ai saimniek, ai saimniek,
Ko tā tava saime dara:
Paņem lonu, apēd maizi,
Aiziet, kājas spēlēdami.
90 [Drustu C].

52272.

Ak tu Dievs, ak tu Dievs,
Nu es būšu saimeniece:
Ik rītiņu uz krodziņu,
Pudelīte ķešiņā.
211 [Ļaudonas Md].

52273.

Dod, Dieviņ, kad vēl rastu,
Cita tāda saimnieciņa:
Dod man ēst, dod man dzert,
Pie darbiņa nesūtīja.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

52274.

Dzīvo gŗūti, dzīvo lēti,
Darba dēļe neraudāju;
Tik tādēļe vien raudāju,
Ka man sīva saimeniece.
Jo man sīva saimeniece,
Jo man tika kaitināte.
129 [Gudenieku Azp].

52275.

Es pazinu saimenieci,
No tālienes ieraugot;
Īsas kājas, plata priekš',
No pakaļas nošļukusi.
413 [Stendes Tl].

52276.

Jas redzēju saiminīku,
Lobu pruotu staigojūt:
Jas redzēju skrūzeitjā
Boltūseiti nosojūt.
326 [Preiļu D].

- 266 -

52277.

Es savam saimniekami
Labu vien novēlēju:
Dievs dod viņam cūkas cirpti,
Aventiņus svilināt;
Dievs dod viņam zelta kaudzi
Ar kājiņu rušināt.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

52278.

Guli, guli, saimeniece,
Tavi darbi padarīti:
Raiba kuce sviestu taisa,
Jaunajā muldiņā.
263 [Mēmeles Jk].

52279.

Guli, guli saimineica,
Tovi dorbi padareiti:
Malnys vepris maizi meicai,
Raiba kucja svīstu nej,
Vystys mīžus izlasjā,
Cyukys buļbys izrevjā.
605 [Skolas].

52280.

Guli, guli, saimineica,
Tovi dorbi padareiti:
Gaileits molkys pīškaļdēja,
Vysta cepli kurinuo,
Lopsa bļīnu pīcapuse,
Saimi sauc bļīnu āstu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

52281.

Īpyut guni, kolpyunīte,
Dūšu boltu vylnanīti,
Na par guņs pyutumiņu,
Par vosoras guojumiņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

52282.

Ieraudzīju, vien pazinu,
Kur aug barga saimeniece:
Visa sēta aizauguse
Asajiemi dadzīšiem.
344 [Rembates Rg].

52283.

Kad es biju saiminiece,
Man pakaļa žvakstēt žvakstēja;
Bet Dievs to zin, ka kalpiņam
Vai tam žvakstēj' vai nežvakstēj'.
448 [Umurgas (Umurgas-Sārumu) Vlm].

52284.

Kad es būtu saimeniece,
Es visiem darbu dotu:
Klibam liktu ganos iet,
Stulbiem dzirnavas maldināt.
378 [Seces Jk].

52285.

Kalpa māsiņa taujāja,
Vieglas dzīves gribēdama:
Ni kalpam grūtu dzirnu,
Ni lielo tīrumiņu.
605 [Skolas].

52286.

Kalpa sieva pūrus mala
Burā, burā!
Saiminiece auzas mala
čušā, čušā!
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

52287.

Kalpiem aug, atraišiem
Šitās valsts dzeltenītes.
Tur jāj mūsu tēvu dēli,
Citas valsts izlasās.
166 [Kalsnavas Md].

52288.

Kolpim guoja tys puiseits,
Kolpa svuorki mugurā:
Cyts eisuoks, cyts goruoks,
Na mameņis šyudynuots.
326 [Preiļu D].

1. Kalpiņš beju, kalpiņš beju,
Kolpa svuorki mugurā.
Cyts goruoks, cyts strupuoks,
Na mamiņas šyudynuots.
605 [Skolas].

52289.

Kaķam [Kalpam?] lopi, kaķam mājas,
Kaķam naudas zutenīte;
Saimniekami rudzi mieži,
Stallē bēri kumeliņi.
605 [Skolas].

52290.

Kas gaitēja man dzīvoti
Pie bagāta saimenieka:
Pienu ēdu, pienu dzēru,
Pienā muti nomazgāju.
7 [Aizkraukles Rg].

52291.

Kas kait man nedzīvot
Pie bagāta saiminieka:
Salocītu grožu deva,
Izsukātu kumeliņu.
484 [Vestienas Md].

- 267 -

52292.

Kas man kaiš nedzīvot
Pie bagāta saimenieka:
Ik rītiņu cūkas gaļa
Šķērētiem kāpostiem.
396 [Skrīveŗu Rg].

52293.

Kas kaiteņas nadzeivuot
Pi boguota saiminīka:
Kas dīneņas teira meize,
Kas naksneņas jauns puiseits.
170 [Kapiņu D].

1. Kas man bādas nadzeivuot
Pi boguota saiminīka:
Kas dīniņas bīza putra,
Kas naksniņas slauna meita.
170 [Kapiņu D].

2. Kas man kait nadzeivuot
Pi boguota saiminīka?
Dīn, dīnā bīza putra,
Nakts naktī jauns puiškins.
170 [Kapiņu D].

3. Kas man kait nadzeivuot
Pī boguota saimenīka.
Svīsts ar maizi vokorā,
Jauna meita kluotgulēt.
365 [Sakstagalas Rz].

4. Kas man beja nadzeivuot
Pi boguota tāva dāla:
Svīsts ar maizi brūkastīs,
Jauna meita parunuot.
605 [Skolas].

5. Kas maņ kait nadzeivuot
Pi boguota saiminīka:
Svīsts ar maizi brūkastīs,
Bīza putra azaidā.
605 [Skolas].

6. Kas bej ļauna nadzeivuot
Pi lobuo saiminīka:
Svīsts ar maizi brūkaškuos,
Brandīneits vokorā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

7. Lab dzeivuot kalpiņam
Pi lobuo saiminīka;
Svīsts ar maizi brūkastīs,
Jauna meita vokorā.
182 [Kaunatas Rz].

52294.

Nikur nav tai labi,
Kai ir labi Rudzeišūs:
Ikdīneņis mads un veins,
Svātdīneišuos baltmaizīte.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

52295.

Kas man beja nadzeivuot
Pī boguota saiminīka:
Kyukuļ putra, kaster maize,
Kuošim grīzti lyndraceņi.
465 [Varakļānu Rz].

52296.

Kas kaiš man nadzeivuot
Boguotam saimnīkam:
Pylnys klēts rudzu mīžu,
Stalī lobi kumēliņi.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

52297.

Kas kaitēja saimniekam
Skaistas kurpes nenēsāt:
Vai neauga rudzi mieži
Lielajos tīrumos?
378 [Seces Jk].

52298.

Kas tie tādi braucējiņi -
Daiļi tek kumeliņi?
Saimenieka dēli brauca,
Kalpa puiša kumeliņi,
Kalpa puiša kumeliņi,
Meitu vīta pātadziņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp], 21 [Apriķu Azp].

52299.

Kas tā tāda zila cūka,
Sēd galdiņa galiņā?
Tā nebija zila cūka,
Tā bij nama saimeniece.
372 [Sarkanmuižas Vp].

1. Kas tā tād meln cūk,
Kas rok Nagl lauciņe?
Tā nebij meln cūk,
Tā bij Kaln saimnic.
518 [Zlēku Vp].

52300.

Kas tī šveikst, kas tī šveikst,
Pi saiminīka kakteņī?
Saiminīkam bruoleišam
Ols buceņa kakteņī.
18 [Andrupenes Rz].

- 268 -

52301.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Kaimiņtēva pagalmā?
Kupla liepa locījāsi
Deviņiemi zariņiem;
Tā nebija kupla liepa,
Tā bij pati saminiece.
338 [Rankas C].

1. Kupla liepa locījās,
Mūs' saimnieka pagalmā;
Tā nebija kupla liepa,
Tā bij mūsu saimenīce.
54 [Bilskas Vlk].

52302.

Kā dzīvojis, tā dzīvošu
Pie tā paša saiminieka:
Ne jas mani sētā rāja,
Ne sētā niecināja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52303.

Ko domāji, kalpa vīrs,
Kumeliņu sedlodams?
Tu domāji mani vilti
Otra vīra pirtiņā.
378 [Seces Jk].

52304.

Ko es biju ieriebusi
Savi balti māmulīni?
Šūpulī ielikdama:
Guli, kalpa līgavīna!
No šūpuļa izņemdama:
Celies, kalpa līgavīna!
39 [Bārtas Lp].

52305.

Ko līdz man tās skaistās segas,
Ko tie slēžu paladziņi?
Ik vakarus kalpiņš nāca,
Kārklu vīzes kājiņā.
15 [Alūksnes Vlk].

52306.

Krūmiem auga melnie elkšņi,
Reti vien ozoliņi;
Pulkiem jāja kalpa puiši,
Reti vien tēva dēli.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

52307.

Kupāt kupāja
Aunīna villa,
Tā lai kupā
Nama saimeniece.
282 [Nīcas Lp].

52308.

Kur boguoti saiminīki,
Treju vuortu pogolmā;
Par vīnim Dīvaņš brauca,
A pa ūtrim svāta Muora,
A pa trešim saiminīks
Ar tū rudzu vazumiņu.
170 [Kapiņu D].

52309.

Kur ošim tādas lapas,
Kā jaunam ozolam?
Kur bajāram tādas meitas,
Kā nabaga kalponīte?
427 [Tadaiķu Lp].

52310.

Kura loba saimineica,
Tei prīškā aiztecē;
Kura kaida ciucineica,
Guļ kai cyuka midzinī.
365 [Sakstagalas Rz].

52311.

Kurpītēs vien staigāju,
Lai kalpiņš nelūkoja;
Kalpiņam maz naudiņas,
Nevar kurpes šūdināt.
339 [Raņķu Kld].

52312.

Kriķu maize, kviešu maize,
Tā ciemā staigātāja;
Rudzu maize, miežu maize,
Tā saimnīcas [saimītes?]
turētāja.
90 [Drustu C].

52313.

Labāk laba kalpa sieva,
Nekā slikta saimenīca;
Kalpa sieva tā neraud,
Kā raud slikta saimenīca.
322 [Praulienas Md].

52314.

Labi bija, labi bija,
Labāk man nevajaga:
Puiši man kājas ava,
Kalpiņš jūdza kumeliņu.
398 [Skrundas Kld].

1. Labi labi, man gan labi,
Vairāk labi nevajaga:
Puisīts manas kājas āva,
Kalpiņš jūdza kumeliņu.
548 [Liepāja Lp apr.].

- 269 -

52315.

Liela zāle, reta zāle
Liela ceļa maliņā;
Lielu ļaužu es māsiņa,
Kalpam kāju āvējiņa.
263 [Mēmeles Jk].

52316.

Dieviņ, tavu likumiņu,
Katram savs valdenieks:
Runcis valda peles, žurkas,
Saim(i)nieks saim(i)nieci.
266 [Mēŗa Vlk].

52317.

Mal maldams, kalpa puisi,
Kam tik ilgi dūžājies?
Klus, klus, mīļa saimniece,
Kucīt' lāpij', millu taisij'.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

52318.

Man iedeva saimeniece
Tauku tauku pīrēdziņu;
Lai Dievs dod saimeniecei
Tauku tauku sivēniņ'.
418 [Sunākstes Jk].

52319.

Maņ naryuga keselīts,
Uz putriņas vārdamīs;
Kolps naēde vakariņu,
Uz kolpyunes vārdamīs.
Slēju rūku, mešu kristu,
Māmeņ, kolpa naredzēju!
579 [Viļāni Rz apr.].

52320.

Moz munāji klēteņā
Nu tūs cyuku badumeņa;
Moz munāji maceņā
Nu tūs kolpu guojumeņa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

52321.

Mātes meita krogā gāja,
Ar pūriņu lielijās;
Sieki, pūri, pasijāņi,
Otra nagu dilumiņš.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

52322.

Mātes meita, mātes meita,
Kalpa vīra būdiņā!
Vai tev dzīve nemīlēja
Saiminieka sētiņā?
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

52323.

Meitas, manas meitenītes,
Es pats meitu saimenieks;
Jūdzu meitas ragavās,
Braucu mežā žagaros.
515 [Ziemeŗu Vlk].

52324.

Mēs māsiņas nebijām,
Bet māsiņas saucāmies;
Viena bija bārenīte,
Otra liela saiminiece.
525 [Alūksne Vlk apr.].

52325.

Mūžam sila pīpenīte
Balta zieda neziedēja;
Mūžam kalpa līgaviņa
Laba vārda nedzirdēja.
179 [Katriņas C].

52326.

Nava laba, nava laba
Mūsu jauna saimeniece:
Saulīt' sen nogājusi,
Vēl ļautiņi darbā bija.
335 [Puzes Vp].

52327.

Ne kaķim tur laipoti,
Kur laipoja sermulītis;
Ne kalpam to paņemt,
Ko paņēma tēva dēli.
358 [Rugāju Abr].

52328.

Nedeg mana uguntiņa,
Nav man laba piekuriņa;
Saime mani neklausīja,
Nav man laba saimenieka.
94 [Dunikas Lp].

52329.

Nepieder auzu milti
Kviešu miltu babaķšķiem(?);
Nepieder kalponīte
Tēva dēla līgaviņa.
72 [Cesvaines Md].

- 270 -

52330.

Nes, vējiņi, labu gaisu
Kalpa zēna tīrumā!
Lai aug kupli rudzi mieži,
Lepni lini palagiem.
604 [Dažādi iesūtītāji].

52331.

No tālienes es pazinu
Kalpa vīra līgaviņu:
Balta drāna rociņā,
Nāk asaras slaucīdama.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

52332.

No tālienes es pazinu,
Kur bagāti saimenieki:
Mells gailītis pārtecēja
Medaināmi kājiņam.
58 [Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk].

52333.

Nu būs labi, nu būs labi,
Nu ir čakla saimeniece!
Saimeniece gaļu nesa,
Saimenieks brandavīnu.
125 [Grenču Tk].

52334.

Nu dzied gaiļi, nu dzied gaiļi,
Nu dzeŗ kāzas saimenieki;
Kad tā elles pūce rūca,
Tad tie kalpi spundenieki.
306 [Patkules Md].

52335.

Nasabeisti, saiminīk,
Ka tev daudzi gostu brauc;
Dīveņš jūs pabaruos,
Svāta Muora padzirdeis.
170 [Kapiņu D].

52336.

Paldīs Dīvam, niu byus vaļa
Kaidys dīnys vuoļuotīs:
Začs nuspieŗa muižys kungu,
Gails nūcierta saimiņeicu.
606 [Vitebskas guberņa].

52337.

Pašai nama saiminiecei
Liela skāde notikuse:
Dui ķedeļi sadeguši,
Trešā veca cepurīte.
427 [Tadaiķu Lp].

52338.

Prasta kalpa meita augu,
Prasta kalpa dēliņam,
Ne mans ņēma saimenieks,
Ne dižens amatnieks.
306 [Patkules Md].

52339.

Priekšā liku tīru zeltu,
Pakaļā sudrabiņu;
Piekšā man kungu dēli,
Pakaļā - saimenieku.
345 [Remtes Tk].

52340.

Priekšā man saimniekdēli
Cepurītes noņēma;
Pakaļā kalpa puiši
Kā tārpiņi locījās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52341.

Priekšā man saule spīd,
Aiz muguras mēnesnīca;
Piekšā man kungu dēli,
Aiz muguras saimenieki;
Aiz muguras saimenieki
Līdz zemītei locījās.
282 [Nīcas Lp].

1. Priekšā liku tīru zeltu,
Pakaļā sudrabiņu;
Priekšā (man) kungu dēls
Noņēmis cepurīti,
Pakaļā bandenieks
Līdz zemei klanījās.
263 [Mēmeles Jk].

52342.

Puiši, mani puišelīši,
Es puišiem saiminiece,
Es puišiem bandas devu,
Pirku cauņu cepurītes:
Še, puisīti, tava banda,
Še tev cauņu cepurīte.
126 [Grobiņas Lp].

52343.

Puiši, mani puisēniņi,
Es puišime saimeniece.
Es puišime maizi cepu,
Cimdus, zeķes noadīju.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

1. Puiši, mani puisēniņi,
Es puišiem saimeniec'.
Es puišiem maizi devu,
Cimdu, zeķu adītāj'.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

- 271 -

52344.

Puikas, mani puisēnīni,
Es to puiku saimeniece;
Puikas gāja zirņu zagt,
Es kulīti paturēt.
192 [Kosas C].

52345.

Puišiem cauņu cepurītes,
Saiminiekam jērenītes;
Kalpa sievām ripsa kleitas,
Saiminiecēm plundurītes.
345 [Remtes Tk].

52346.

Pyut, vējeņ, ryuc, vējeņ,
Tev galveņa nasuopēja!
Munai mameņai suopēja,
Lelu saimi redējūt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

52347.

Pūtiet guni, lauziet skalu,
Nava labi istabā!
Saimeniece iesavēla
Iejaviņa muldiņā.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

52348.

Saimeneicas meita beju,
Gāju gonu pavadeitu;
Kurpes sada [āda?] čiku čagu,
Estlēdziņa žvigu žvagu.
Kurpes kuojā, nīdre rūkā,
Sorkons zeida šņudauciņš.
358 [Rugāju Abr].

52349.

Saiminiece cisku kasa,
Negrib man gaļu dot.
Vai nu kasi, vai nekasi,
Būs jau gaļa jāiedod.
76 [Cirstu (Cirstu-Vāckalna) C].

52350.

Saimeniece siļķi cepa
Pukstēdama, stenēdama.
Vai tu puksti, vai nepuksti,
Bišķiņ' gaļas ar vajaga.
464 [Vānes Tk].

52351.

Saiminiece Dievu lūdza,
Ellē kājas karājās.
Kā tu Dievu tad nelūdzi,
Kad tu kūli cūkganiņu?
546 [Kuldīga Kld apr.].

52352.

Saiminīca Dīva lyudzja
Pa vysom bazneicom:
Atlaid, Dīveņ, munus grākus,
As nabyušu saiminīca.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

52353.

Saimeniece saimeniece,
Nu es tevi slīcināšu!
Kam tu mani agri cēli,
Sebu nesi brokastiņu?
605 [Skolas].

52354.

Saimeniece, bajāriene,
Kuņu brauca baznīcā.
Kamēr pati Dievu lūdza,
Kuņa žiras apēdusi,
Lai tās žiras [širas?], kur tās žiras,
Kur tie zelta iemauktiņi?
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

52355.

Saimenīca, koka sprāksle,
Ēd sivēnu silītē;
Kalponīte, nabadzīte,
Ēd sudraba telēķos.
146 [Jaungulbenes Md].

52356.

Saiminiece man solīja:
Svaigu(?) maizi iedošot;
Kad iedeva, tad redzēju
Pērno rausi sapelējšu.
467 [Vārmes Kld].

52357.

Skopa skopa saiminiece,
Plācentiņa (man) nedeva;
Viss labais plācenītis
Lādītē sapelēja.
148 [Jaunpiebalgas C].

52358.

Saiminīca nūmierdama
Izastīp, sazaraun,
Tū jai dora līki sūļi,
Tū saimītis muoneišona.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 272 -

52359.

Saiminiece saiminiece,
Ko šorīt solījies?
Tu solīji brandavīnu
Rakstītāja glāzīnai;
Nu tik tāda pižu lāse
Aunelīša radzīnai.
427 [Tadaiķu Lp].

52360.

Saimeniece laba sieva,
Tā man deva alu dzert;
Saimnieks, stirbiksītis,
Tas nedeva brandavīnu.
369 [Saldus Kld].

52361.

Saimeniece runci kūla
Aiz astītes turēdam';
Ko, runcīti, tu apēdi,
Saimenieces kāpostiņus!
513 [Zemītes Tk].

52362.

Saiminiece runci kūla,
Asti krējmā mērcēdama.
Meitas krējmu izēdušas,
Runča vainu uzlikušas.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

52363.

Saimeniece kaķi kūla,
Aiz astītes turēdama.
Tā nebija kaķa vaina,
Tā bij pašas saiminieces.
115 [Galgauskas Md].

52364.

Kas tur kliedz, kas tur rīb,
Viņā sētas maliņā?
Saim(i)niece runci kūla,
Aiz astītes turēdama;
Pati kreimu izlaizījse,
Kaķa vainu nosacīj(a).
572 [Tukums Tk apr.].

52365.

Saimenīca runci kūla,
Aiz ļipīnas turēdama,
Kad pelītes neķeŗot,
Ķērni vien vaktējot.
192 [Kosas C].

52366.

Saimineica runci kiule
Pa pagolmu volkuodama.
Dūd runčam cymdu puori,
Sadzeis cyukas klēvēņā.
247 [Makašānu Rz].

52367.

Saimeniece saimeniece,
Gādā citu kalponīti!
Es nebūšu visu mūžu
Tavu dubļu bridējiņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52368.

Saim(i)niek, saim(i)niek,
Cita kalpa meklējat!
Piekusušas abas rokas,
Nogurušas abas kājas,
Rudzu putru plītējot.
184 [Ķēču Rg].

52369.

Saimeniece sūdzējās:
Atslēdziņa pazuduse.
Vells tev rāva atslēdziņu,
Žēl tik sava brandavīna.
137 [Irlavas Tk].

52370.

Saimnīca svīstu neja,
Veitulāji sādādama.
Zors kai lyudza, tai nūkrita,
Svīsta pūds i sasasyta.
35 [Baltinavas Abr].

52371.

Saimenīca, zebenīca,
Pa pagalmu valcījās,
Sviesta maizi paēdusi,
Krējumiņa padzērusi.
235 [Litenes Md].

52372.

Saiminiece, zebenieca,
Sviest' ar maizi pieēdusi;
Sviest' ar maizi pieēdusi,
Pakušķenu(?) padzērusi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

52373.

Saimniecei, māsiņai,
Švīkst pakaļa staigājot,
Kā tai bija nešvīkstēt,
Ka tā bija saimeniece?
263 [Mēmeles Jk].

52374.

Saimenieka dēliņam
Jēra mice galviņā;
Kalpiņš gāja seskus šaut,
Kalpam sesku cepurīte.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

- 273 -

1. Kalpiš gāj cauns šaut,
Kalpam caun ceperīt;
Saimnik deiliņam
Jēr mic gāliņe.
445 [Ugāles Vp].

52375.

Nebūs labi, saiminieki,
Ja jūs Dievu nelūgsat!
Kalpi nesa cauņu astes,
Saiminieki jērenītes.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

52376.

Saimenieka divas meitas:
Viena raģe, otra mūle.
Kad tā raģe norāvās,
Tad to mūli sabadīj'.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

52377.

Saimenieku meitiņām
Visām līkas muguriņ's;
Kalpu meitas sasitušas,
Lielu loni prasīdam's.
513 [Zemītes Tk].

52378.

Saimniekam bajāram
Zīda veste mugurā;
Zīda veste mugurā,
Siļķes aste kabatā.
Lai tā veste, kur tā veste,
Man tas rumpis nepatīk.
149 [Jaunpils Tk].

52379.

Saiminīkam leika ķēve,
Kolpam gara puotadziņa;
Treis dīniņas treis vadziņas
Kai leiguot nūleiguoja.
168 [Kalupes D].

52380.

Saiminīks Dīvu lyudzja,
Mes lyudzam saiminīku.
Kū Dīvs dūs saiminīkam,
Saiminīks myusim dūs.
174 [Kārsavas Ldz].

52381.

Saimnieks, saiminiece,
Pildiet savu solījumu:
Mucu als, krāsni maizs,
Gaļai raibu sivēniņu.
560 [Rīga ].

52382.

Saiminieka saiminieka,
Puiši tavus zirgus krāp!
Sagrabina staļļa durvis.
Ielumzāja istabā.
94 [Dunikas Lp].

52383.

Saimnieks staigāj' svilpodams,
Knipus vien tik mētādams;
Saimniekam zied linu lauki
Zilajiemi ziediņiemi.
Nāks rudenis, ņemšu sievu
Ar kurpēmi plūcējiņu.
405 [Smiltenes Vlk].

52384.

Saimnieks staigā šņaukādams,
Knipus vien tik mētādams;
Saimniekam bij brūni svārki,
Man tie veci ķelderīši.
381 [Sēļu Vlm].

52385.

Saimnieks staigā šņaukādams,
Knipus vien tik mētādams;
Teica mani lielēdāju,
Mazdarbiņa strādātāj(u).
124 [Grašu Md].

52386.

Saimnieks ēda zirga gaļu,
Es tos kaulus skrubināju;
Saimniekam bij brūni svārki,
Man tie vecie ķelderīši,
Šūdin' manim goda svārkus
No vecāmi ķeselēm!
405 [Smiltenes Vlk].

1. Saimnieks ēda cūku gaļ,
Man dev kaulus kribināt;
Saimnieks vilk jaunus svārks,
Man dod vecus kankarus.
229 [Liepupes (Perniģeles) Vlm].

52387.

Saimnieks kūla saimenīcu,
Man tās kājas jāpietur.
Saimnieks ēda jēra gaļu,
Man dev' kaulus skrubināt;
Saimniekam brūni svārki,
Man pelēki ķelderiņ'.
605 [Skolas].

- 274 -

52388.

Saimnieks rāja ik dieniņas,
Es staigāju dziedādams.
Ko bij manim tam darīt
Jautrajami prātiņam?
124 [Grašu Md].

52389.

Saimnieks sava auna raud,
Uz mūrīša sēdēdams,
Saimniekam auna žēl,
Man bij savas varas žēl.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

52390.

Saimnieks savu saimnieci
Us ecēžas vizināja;
Kalpiņš savu līgaviņu
Rakstītās kamanās.
24 [Asares Il].

52391.

Sapelējši saimniekam
Zili svārki tīnītē;
Vakar vilka mugurā,
Talcenieku lūgdamies.
46 [Beļavas Md].

52392.

Sarkanais aboliņš
Baltābola nepanāce;
Diženais tēva dēls
Kolpa puiša nepanāce.
242 [Lubejas Md].

52393.

Savas laivas es nedzinu
Pret vilnīti ezerā;
Savas dzīvītes nelaižu
Kalpu vaļas, kalponīšu.
241 [Lubānas Md].

52394.

Sildies, manu mazulīti,
Neba tevi kungi dzina!
Kalpa sievas kungi dzina,
Tām nav vaļas sildīties.
96 [Durbes Lp].

1. Sildies, mana pakaļīte,
Ne ap tevi kungi dzen!
Kalpa sievu kungi dzen,
Tai nav vaļas sildīties.
121 [Gaviezes Lp].

52395.

Slaucu priedi, slaucu egli,
Kalpa vīram putru vāru,
No akmeņa vilnu cirpu,
Kalpam svārkus šūdināj'.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

52396.

Slinka laiska brāļa māsa
Iet par kalpa līgaviņu;
Ne kalpiņam tīru rudzu,
Ne grūto dzirnaviņu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

52397.

Smuka bija mātes meita,
Vēl jo smuka kalponīt'.
Mātes baltas villānītes
Zied kalpones mugurā.
94 [Dunikas Lp].

52398.

Suneit, munu Sobaleit,
Narej mani kolpyuneitis!
Ka es byušu saimineica,
Dūšu sīra gabaleņi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

52399.

Šķitu gostu nūejūt,
Saimnīks i prīcuojās.
Izakosa, izabuore,
Īlīn pat i ustobā.
414 [Stirnienes Rz].

52400.

Tieva, gaŗa saimeniece,
Tā istabu slaucītāja;
Tā istabu slaucītāja,
Tā galdiņa mazgātāja.
125 [Grenču Tk].

52401.

Tu Zoseit, saimineica,
Vakar sīru saškaldēji!
Ka naīdūsi man sīreņa,
Kočy man vīna gabaleņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

52402.

Turi, turi, saimeniece,
Manu gadu gājumiņu!
Tu gan dosi, es neņemšu
Dieva galda galiņā.
182 [Kaunatas Rz].

52403.

Vagarīša līgaviņa
Plati savu galvu ģērba;
Kalpa vīra līgaviņa
Tievu tievu tūtināja.
183 [Kazdnagas Azp].

- 275 -

52404.

Vai pēc bargas kungu gaitas
Būs bēdīgi man dzīvot?
Tā pēc barga saiminieka
Jauna iešu tautiņās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52405.

Vai tad tā Laim bij,
Kas kalpam mūž lēm:
Sāl ar maiz, slikt vārd,
Pie dorem guļs viet.
372 [Sarkanmuižas Vp].

52406.

Vai tie vien tēva dēli,
Kam labie kumeliņi?
Kalpa puika, bandinieks,
Novaldīt nevarēja.
239 [Lizuma C].

52407.

Vecas vīzes, kankariņi,
Tie maizītes pelnītāji.
Kungu svārki, zābaciņi,
Tie maizītes pelnītāji
[ēdējiņi?].
384 [Sēemūkšu C].

52408.

Vec mans kalpiņš
Nespēj lasīt,
Patupus patupus,
Līdz pat vakaram.
605 [Skolas].

52409.

Vilki kauca, suņi rēja
Saiminieka puriņā.
81 [Dauguļu Vlm].

52410.

Visas mazas meitenītes
Bandinieku līgaviņas,
Baltiem krekliem, baltiem vaigiem,
Dzelteniemi matiņiem.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

52411.

Visi trauki nomazgāti,
Pavārnīce nemazgāta;
Visa saime paēdusi,
Saiminiece neēdusi;
Saiminiece neēdusi,
Guļ gultā berzēdamās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52412.

Zināma ir ceļa dūkst',
Te pielija, te izžuva;
Zināma ir - neteiciet -
Kalpa vīra bagātīb'.
146 [Jaungulbenes Md].

52413.

Zyna, zyna kolpa veirs,
Kei dīneņu izmutēt:
Syt kūceņu pi kūceņa,
Lai tak saule vokorā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu