SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

3. Dažāda satura dziesmas, kas attiecas uz upi, ezeru, jūru

30948.

Ai ezara gaiguliņa,
Tavu skaistu cekuliņu!
Man brālītis Rīgā pirka,
Ij tik skaista nenopirka.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

30949.

Ai upīte olainīte,
Kam tu strauji netecēji?
Vai olām nevarēji,
Vai ar savu dziļumiņu?
- Oliņām gan varētu,
Dziļumiņu nevarēju.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

30950.

Ai upīte olainīte,
Tavu daiļu līkumiņu!
Citā sēju miežus rudzus,
Citā stādu apentiņus.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Ai Ventiņa olainīte,
Tavu daiļu līkumiņu!
Vienā aug mieži rudzi,
Otrā bēri kumeliņi,
Tai trešāi līkumā
Uzaug manis arājiņš.
206 [Kuldīgas apriņķī].

30951.

Ai upīte olainīte,
Tavu greznu līkumiņu!
Visapkārt ievas zied,
Vidū saule ritināja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ai upīte olainīte,
Tavu greznu līkumiņu:
Visapkārt ievas zied,
Vidū zied ābelīte.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 231 -

30952.

Ai upīte olainīte,
Tavu skaidru augumiņu!
Man māmiņa lolotāja,
Es tik skaidra neuzaugu.
162 [Dēselē (Nīkrāces pag. Azp)].

30953.

Ak tu Usmes ezeriņi,
Tavu daiļu vaiņadziņu:
Visapkārti zaļas niedras,
Vidū vilnis līgojās.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Ak tu Usmas ezeriņi,
Tavu daiļu augumiņu:
Visapkārt zaļas niedres,
Vidū balti gaigalīši.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

30954.

Aiz upītes es izaugu,
Aiz jūriņas nolīgoju.
Kas man kait nelīgot
Uz tā tīra ūdentiņa!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30955.

Aiz Ventiņas slotas griezu,
Laivā liku vaiņadziņu;
Laivenieki zagļu ļaudis,
Nozog manu vaiņadziņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

30956.

Balti gulbji saguluši
Atmatiņas maliņā:
Redzēj' jūru uzaŗam,
Jūras kāpas ecējam.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

30957.

Balts gulbīts ezerā,
Balts krekliņš mugurā;
Man māsiņa velētāja,
Man tik balta nevelēja.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

30958.

Daugaviņa lielījās:
Es bagāta mātes meita!
Kad tu biji tik bagāta,
Kam tecēji jūriņā?
- Kā jūrā netecēšu,
Jūra mana māmuliņa.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30959.

Daugaviņa lielījās
Līkumiņa nemetot;
Es tavā līkumā
Dažu rītu noganīju!
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

30959v1.

Upīt' saka tecēdama:
Man nav viena līkumiņa.
Daža laba siena kaudze
Guļ tavā līkumā!
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

30960.

Droši bridu šauru upi,
Baili bridu Daugaviņu:
Tur noslīka mans brālītis,
Kumeļāi sēdēdams.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

30961.

Iešu, iešu, kā neiešu,
Daugavieša precējama:
Ziemu braukšu kamanās,
Vasar' ziedu laiviņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30962.

Es neietu gar jūrmali
Bez tērauda zobeniņa:
Jūras putni, gaigalīši,
Tramda manu kumeliņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Nedrīkstēju droši jāt,
Ne iemauktu skandināt:
Jūras putni, gaigalīši,
Traucēj' manu kumeliņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

30963.

Es neietu savu laiku
Uz jūrmalu sievas ņemt:
Jūras putni, gaigaliņas,
Traucē manu kumeliņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Es aizgāju sievas ņemt
Uz tiem jūras līcīšiem;
Jūras putni, gaigalīši,
Traucēj' manu kumeliņu.
Nokrīt mani zelta pieši,
Trīs daldeŗu cepurīte.
Kas godīga mātes meita,
Pados manu cepurīti;
Kas jau tāda vīzdegune,
Tā galviņu nepagrieza.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 232 -

2. Visas jūras gaigaliņas
Traucē manu kumeliņu,
Sarauj manus zīda grožus,
Sasit kaula kamaniņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

30964.

Es uzaugu sarkanbalta
Ezeriņa maliņā:
Ik rītiņus mazgājos
Ezeriņa putiņās.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

30965.

Ezarputni, gaigaliņi,
Traucē manu kumeliņu;
Cikko mans augumiņš
Jūriņāi nepalika.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

30966.

Gana gŗūti, gana viegli
Ezermala meitiņai!
Pusrītiņ' gailis dzied,
Visu nakti gaigaliņ'.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

30967.

Gauži raud Staburadze
Miglaināi rītiņā;
Kad saulīti ieraudzīja,
Tad priecīgi pasmaidīja.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30968.

Izsīkusi Daugaviņa,
Zaļa maura pieaugusi.
Eita, mani bāleliņi,
Taisāt govju laidariņu!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

30969.

Jauni vīri, bāleliņi,
Ceļat mani pār upīti:
Man sarkanas magoniņas
Aiz upītes jāravē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

30970.

Kā, brālīti, pāri tiki
Par to dziļu ūdentiņu?
Vai ar plostu, vai ar laivu,
Vai ar savu kumeliņu?
- Ne ar plostu, ne ar laivu,
Pats ar savu kumeliņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

30971.

Kalnā kāpu skatīties
Kā ražani upe tek:
Pa malām zelts tecēja,
Vidū rit sudrabiņš.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

30972.

Kalniņāje rozes auga,
Lejā vīna upe tek:
Citas upes gružus nesa,
Mūs' upīte sudrabiņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

30973.

Kas tur nāca par jūriņu,
Niedres vien locījās?
Divas laivas puišu nāca,
Trešā ciema dzeltainīšu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Iesim, meitas, uz jūriņu,
No jūriņas prieki nāca:
Div' laiviņas puišu nāca,
Trešā sīka sudrabiņa.
Iesim, puiši, uz jūriņu,
No jūriņas prieki nāca:
Div' laiviņas meitu nāca,
Trešā baltu villainīšu.
Puišu laivas izrakstītas
Ar vanagu nadziņiem;
Meitu laivas izpuškotas
Ar baltām rozītēm.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

2. Ezerā ņiedres kust,
Kas tās ņiedres kustināja?
Divas gāja māršu laivas,
Treša baltu bāleliņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

3. Kas tur brauc pār jūriņu,
Niedres vien čaukstējās?
Divas laivas puišu brauc,
Trešā laiva meitu brauc,
Puišu laivas izrakstītas
Vanadziņu nadziņiem;
Meitu laiva izpuškota
Ar ābeļu ziediņiem.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4. Kas tur krāca, kas tur šņāca,
Kas tās niedres kustināja?
Divi laivas jēru nāca,
Trešā sīku kazlēniņu.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 233 -

5. Kas tur nāca par jūriņu,
Kas niedrītes brīkšķināja?
Viena laiva meitu nāca,
Otra jaunu puisēniņu.
Meitu laiva izpuškota,
Puišu laiva izrakstīta:
Meitu laiva izpuškota
Baltiem ievu ziediņiem;
Puišu laiva izrakstīta
Veciem prūšu daldeŗiem.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

30974.

Kaujaties, plūcaties,
Jūras baltas gaigaliņas!
Vai zemītes jums pietrūka,
Vai jūrā ūdentiņ'?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

30975.

Kaut man būtu tā naudiņa,
Kas guļ jūras dibenā,
Es nopirktu Rīgas pili
Ar visiem namniekiem.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Kad man būtu tā naudiņa,
Kas guļ jūras dibenā,
Es nopirktu Rīgas pili
Ar visām mamzelēm.
La tā Rīga, kur tā Rīga,
Bet tās Rīgas mamzelītes
Baltām diegu zeķītēm,
Sarkanām kurpītēm!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

30976.

Kļava lapa lielījāsi
Pār Daugavu tiltu celt.
Tek Daugava strauji strauji,
Aiznes lapu jūriņā.
4 [Aijažos].

30977.

Kļava lapa lielījās
Vīru nest par Daugavu.
Vai tu traka, kļava lapa,
Vai tu vīru pārnesīsi?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)], 871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Es pārkāpu Daugaviņu
Ar ozola šķembelīti.
Ai ozola šķembelīte,
Vai tu vīra nesējiņa?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

30978.

Ko tie leišu suņi rēja,
Daugavāi raudzīdami?
Tur noslīka Rīgas meita,
Zīdautiņu mazgādama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

30979.

Ko tie Rīgas suņi rēja,
Daugavā vērdamies?
Daugavā saules sejs,
Šķiet saulīti noslīkšu.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30980.

Kuŗu vietu, bāleliņ,
Pāri kāpi Daugavai?
Nepazinu laivas dzītas,
Ne kumeļa bridumiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30981.

Laba dzīve, laba dzīve
Ezernieka meitiņām:
Ik rītiņa liela migla,
Neredz saules uzlecam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Kas kait man nedzīvoti
Ezeriņa maliņāi?
Ezeriņis miglu laida,
Gul', līdz saule launagā.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

30982.

Lieli ļaudis lielījās
Lielas upes maliņā;
Ir es arī lielījos,
Pie ezera stāvēdama.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

30983.

Līdz pusei ezeriņš
Sudrabiņu vizināja.
Iemetam zelta slotu,
Lai par visu vizināja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Līdz pusei Daugaviņa
Sudrabā vizuļo.
Iemetam zelta slotu,
Lai tā visa vizuļo.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

30984.

Līdz pusīti es iebridu
Baltu puķu ezerā,
Atspīd mani balti vaigi,
Sarkans rožu vainadziņš.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 234 -

30985.

Līki kārkli Daugavā,
Kas tos līkus salocīja?
Lieli viļņi salocīja,
Lieli ledus gabaliņi.
121 [Gulbenē (Md)].

30986.

Līku loku upe tek,
Zelta zirņa meklēdama.
Zelta zirnis patecēja
Zem sidraba sakarnīša.
121 [Gulbenē (Md)].

1. Trīs līkumi upe tek,
Zelta zirni gūstīdama;
Trīs celiņi tautas gāja,
Man' auguma meklēdami.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

30987.

Māmiņ mīlā, māmiņ
jaukā,
Man galviņa gauži sāp.
Laid man' drusciņ pastaigāt
Pa tiem jūras līcīšiem!
- Meitiņ mīļā, meitiņ
jaukā,
Vienas tevis nelaidīšu;
Cel augšā savas māsas,
Tās var tev līdza iet.
- Māsas manas visai greznas,
Visai lepnas palikušas,
Visas puķes nolauzušas,
Kas zied jūras līcīšos:
Raibas rozes, magonītes,
Dzeltenās kleņģerītes. -
Māmiņ mīļā, māmiņ
jaukā,
Man galviņa gauži sāp.
Laid man' drusciņ pastaigāt
Pa tiem jūras līcīšiem!
- Meitiņ mīļā, meitiņ
jaukā,
Vienas tevis nelaidīšu;
Cel augšā savus brāļus,
Tie var tev līdza iet.
- Brāļi mani visai stalti,
Visai lepni palikuši,
Visus putnus nošāvuši,
Kas dzied jūras līcīšos:
Raibas irbes, teterīšus,
Dzeltānās cielaviņas. -
Māmiņ mīļā, māmiņ
jaukā,
Man galviņa gauži sāp.
Laid man' drusku pastaigāt
Pa tiem jūras līcīšiem!
- Meitiņ mīļā, meitiņ
jaukā,
Vienas tevis nelaidīšu;
Piecel jauno zvejenieku,
Tas lai tev līdza iet.
- Labrīt, zvejniek mīļais jaukais,
Dod man savu oša laivu! -
Oša laiva smaga laiva,
Nogrimst jūras dibinā.
Māmiņ' mīļā, māmiņ'
jaukā
Iet gar malu raudādama.
128 [Lugažos (Lugažu pag. Vlk)].

30988.

Māsas lielas, māsas mazas,
Iesim jūras puķes plūkt!
Jūras puķes skaistas puķes
Sudrabiņa lapiņām,
Sudrabiņa lapiņām,
Zeltītiem ziediņiem.
- Brāļi lieli, brāļi mazi,
Iesim jūras putnus šaut!
Jūras putni skaisti putni,
Dzeltenām kājiņām,
Dzeltenām kājiņām,
Sudrabiņa spārniņiem,
Sudrabiņa spārniņiem,
Zeltītiem cekuliem.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Lieli brāļi, mazi brāļi,
Eita jūras putnu šaut!
Jūras putni skaisti putni
Sarkaniem cekuliem.
- Lielas māsas, mazas māsas,
Eita jūras puķu plūkt!
Jūras puķes skaistas puķes
Dzelteniem ziediņiem.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

2. Celies agri, bāleliņ,
Iesim jūras putnu ķert!
Jūras putni skaisti putni
Vaskajām kājiņām.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 235 -

30989.

Nakti gulu jūriņā
Gaigaliņu pulciņā,
Gaigalines precēdams
Jaunajam bāliņam.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

30990.

Nevarēju jāšus jāti,
Nevarēju brišus brist,
Jūras viļņi grūši pūta,
Traucēj' manu kumeliņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30991.

Novijos pātadziņu
No sarkana dzīpariņa;
Cirtu reizi Daugavā,
Pāršķīrās Daugaviņa.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30992.

Pa jūriņu laivu īru,
Ieraudzīju smuk' meitiņu.
Es tev lūdzu, smuk' meitiņa,
Nāc pie manis laiviņā.
Ja nenāci laiviņāi,
Tec pa malu raudādama!
Smilktis tavas kājas grauza,
Skujas bira vaiņagā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Nāc, meitiņ, nāc, meitiņ,
Ar manim laiviņā;
Ja nenāc laiviņā,
Tec pa malu kājiņām!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30993.

Pie niedrītes laiviņ' sēju,
Pie auziņas kumeliņu.
Niedra laivu kustināja,
Auza dīda kumeliņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30994.

Pie niedrītes laivu sēju,
Pie auziņas kumeliņu.
Pūš vējiņš, nolauž niedri,
Nokož auzu kumeliņš.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīā].

30995.

Pie niedrītes laivu sēju,
Pie auziņas kumeliņu;
Trūkst laiviņa no niedrītes,
No auziņas kumeliņš.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

30996.

Pie niedrītes laivu sēju,
Pie auziņas kumeliņu;
Pats tecēju kalniņā
Zeltenīšu lūkoties.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

1. Pie niedrītes laivu sēju,
Pie auziņas kumeliņu;
Pats uzkāpu kalniņā
Zeltenītes lūkoties.
Trūkst laiviņa no niedrītes,
No auziņas kumeliņš;
Ne man laivas, ne kumeļa,
Ne ar ciema zeltenītes.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Pie niedrītes laivu sēju,
Pie auziņas kumeliņu;
Pats es gāju lūkoties
Pie tās meitu māmuliņas. -
Notecēju lejiņā,
Nebij laivas, ne kumeļa:
Ne nierīte laivu tura,
Ne auziņa kumeliņu.
216 [Ventspilī].

30997.

Pie niedrītes laivu sēju,
Pie auziņas kumeliņu;
Pats tecēju kalniņā
Zeltenīšu lūkoties.
Gan bij lielas, gan bij mazas,
Nav manam prātiņam;
Viena pati bārenīte,
Tā manam prātiņam,
Tai es došu sav' rociņu,
Savu zelta gredzentiņu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

30998.

Pieci, seši sajājuši
Daugaviņas maliņā,
Cits uz citu skatījās,
Kuŗš pa priekšu bridinās.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

30999.

Pūt, vējini, dzen laiviņu,
Aizpūt mani Kurzemē!
Kurzemē laba dzīve,
Sievas, meitas gultu taisa.
224 [Kabilē (Kld)].

- 236 -

31000.

Rīgā iešu es, māmiņa,
Velē baltas vilnānītes!
Dieviņš zin, vai atiešu,
Strauja tek Daugaviņa.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31001.

Saka upe tecēdama:
Mīsimies, Daugaviņa!
Nesamija Daugaviņa,
Upei lieli līkumiņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

31002.

Sakiet, ļaud's, māmiņai,
Lai man's vaira negaidīja:
Daugavmalu staigājot,
Ieslīdēju Daugavā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

31003.

Skatāties jūriņāi,
Kādi balti audekliņi:
Niedru šķieti, putu audi,
Vēja māte audējiņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

31004.

Slīka viena oša laiva,
Slīka simtu zeltenīšu.
Sit, vilnīti, maliņā
Simtu zīļu vainadziņu!
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

31005.

Strauja strauja upe tek
Gar bāliņa namdurvīm,
Ne tur var laivu laist,
Ne kumeļus dzirdināt.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

31006.

Strauja strauja upe tek
Gar bāliņa namdurēm;
Nedrīkstēju pāri jāt,
Baidās manis kumeliņš.
- Jāj, bāliņ, droši pāri,
Neslīks tavis kumeliņš:
Apakšā baltas smiltis,
Virsū skaidris ūdentiņš.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

1. Strauja strauja up'e tak
Par buol'eņu t'eirum'eņu;
Nadreist'ēju puori brist,
B'eiduos muns kum'ēl'eņš.
Juoj, buol'eņ, drūši puori,
Nasl'eiks tovys kum'ēl'eņš:
Apakšā bolta smil'kt's',
Vērsum t'eirs yudis'n'eņš.
Zūbyns grīz'e t'eiru smilkti,
Yudin's' mozgoj' kum'ēl'eņu.
424 [Barkavas pag. Rz], 435 [Latgalē].

31007.

Straujupīte tecēdama
Līdza mani aicināja.
Teci vien, straujupīte,
Nelaiž manis tēvs māmiņa!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

31008.

Straujupīte tecēdama
Mani līdzi aicināja.
Teci pate, straujupīte,
Tev ir daudz līkumiņu!
1311 [Apē (Vlk)].

31008v1.

Upīt', strauji tecēdama,
Mani līdzi aicināja.
Upīt' tek līku loku,
Vai es līdzi aiztecēšu?
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

31009.

Straujupīte tecēdama
Mani līdzi aicināja.
Diezgan tev zaļu ziedu
I bez mana augumiņa!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Tek upīte tecēdama,
Gribēj' mani līdza jemt.
Vai tev nav sīku olu
Bez tā mana augumiņa?
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

2. Ūdens māte, ūdens māte,
Kas tev darba ar manim?
Diezgan tev zaļu ziedu
I bez mana augumiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31010.

Straujupīte tecēdama
Mani līdzi aicināja.
Tec, upīte, viena pate,
Mani raud māmuliņa!
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

31011.

Sudrabiņa upe tek
Zeltītiem borbuļiem.
Sudrabs teki tekamaji,
Zelts pa virsu līgojās.
224 [Kabilē (Kld)].

- 237 -

31012.

Sudrabiņa upi bridu,
Zelta kurpes kājiņā.
Sudrabs grima dibenā,
Zelts pa virsu lidināja.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

1. Sudrabiņa jūŗu bridu,
Zelta korpes kājiņāi.
Visi ļaudis tā sacīja,
Ka nogrimšu dubenāi.
Ar Dieviņu es pārbridu,
Zelts pa viersu lidojās.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

2. Sudrabiņa upi bridu,
Zelta kurpes kājiņā.
Sudrabs tek tekamo,
Zelts pa virsu lidināja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3. Sudrabota upe tek
Caur zaļaju priedulāju;
Sudrabs tek tekumā,
Zelts pa virsu vizenāja [lidenāja].
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

31013.

Sidrabota upe tek
Gaŗām manu glāžu logu;
Tur es savus sārtus vaigus
Ik rītiņa nomazgāju.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

31014.

Sudrabiņa upe tek
Caur zaļo priedulāju;
Vēl būt' zelta tecējuse,
Kaut skujiņas nebirušas.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Sudrabiņa upe tek
Caur zaļām priedalām;
Būt' skujiņas nebirušas,
Tīru zeltu vizinātu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

31015.

Zvejnieciņi, bāleliņi,
Jīriet mani pār upīti!
Vienam došu zīžu kreklu,
Otram zīžu nāzdodziņu;
Trešajam, jaunākam,
Izrakstītu karodziņu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

31016.

Tālu tālu es redzēju
Ezeriņu līgojot.
Kabu man nolīgot
Ezeriņa maliņā!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

31017.

Teci, teci, Daugaviņa,
Sijādama, niekādama;
Teci zeltu sijādama,
Sudrabiņu niekādama!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 316 [Jēkabpilī], 319 [Neretā (Neretas pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē],
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Tec, saulīte, vakarā,
Sijādama, niekādama,
Tīru zeltu sijādama,
Sudrabiņu niekādama!
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

2. Teci, teci, līčupīte,
Sijādama, rotādama;
Sijādama zeltu nes,
Rotādama sidrabiņu!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

31018.

Teci, teci, dūņupīte,
Tevī roku nemazgāšu;
Priekšā nāca zvirgzdupīte,
Tai rociņas nomazgāšu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Tec, upīte, gana strauja,
Tevī roku nemazgāšu;
Man pašai ziedupīte,
Kur rociņas nomazgāt.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

31019.

Tec, upīte, tecēdama,
Kur tu tāļu aiztecēsi?
Tu uz jūru aiztecēsi,
Manis vairs neredzēsi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

31020.

Tec, upīte, upītē,
Steidzies ātri jūriņā;
Jūriņā dziļš ūdens,
Tur tev viegli nolīgot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

31021.

Tik upē nenoslīka
Mans ražanis augumiņš,
Kaut Dēklīte nemetusi
Žuburaiņu žagariņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 238 -

31022.

Trīs upītes strauji tek
Caur bāliņa pagalmiņu.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā sirmi kumeliņi;
Tai trešā upītē
Jaunā mārša mazgājās.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Avotiņa lejiņāje
Trīs avoti rindiņā.
Vienā dzēra raibas goves,
Otrā bēri kumeliņi;
Tai trešāje avotāje
Velē baltas velētājas.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

31023.

Upe tek dimdēdama,
Daugaviņa skanēdama;
Upe kārklu pieaugusi [pieauguse],
Daugaviņa ozoliņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Līku loku upe tek,
Zaru zaru Daugaviņa;
Upe kārklu pieaugusi,
Daugaviņa ozoliņu.
18 (Kliģenē).

31024.

Upe tek cīkstēdama,
Daugaviņa skanēdama;
Upītē kārkli cīkst,
Daugavā sudrabiņš.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Venta tek čakstēdama,
Daugaviņa vizēdama:
Venta pilla smalku kārklu,
Daugaviņa sudrabiņa.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

31025.

Upe tek skanēdama
Sīkajām podziņām.
Eit', bāliņi, atnesiet
Jaunajām māsiņām!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Sudrabiņa upe tek
Zaļajām zīlītēm.
Teciet, brāļi, salasiet
Mazajām māsiņām!
190 [Kuldīā].

31026.

Upe upe, Daugaviņa
Māsiņai celiņā;
Rauda pati, zviedz kumeļš,
Maliņā stāvēdams.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31027.

Upe upe, meita meita,
Abas vienu daiļumiņu:
Upe nesa sīkas olas,
Meita zīļu vainadziņu.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

31028.

Uz Ventiņu laba dzīve,
Tur migliņa ilgi stāv:
Var miedziņu izgulēt,
Var darbiņu padarīt.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

31029.

Vai tie mūsu Gaujas līči
Visi lieti nederēja?
Pati Gauja zeltu nesa,
Gaujas līči sidrabiņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

31030.

Vai upīte vien tek strauji?
Strauji tek Daugaviņa,
Strauji tek Daugaviņa
Gaŗ ozolu līcīšiem.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31031.

Ventenieku meitiņām
Nevajaga kumeliņa:
Sasēdušas laiviņā,
Ar straumīti vizināja.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Dažu dien' Daugaviets
Kumeliņu nebaroja;
Iesēdies laiviņā,
Pa līčiem darināja.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

31032.

Vij, Dieviņ, zelta viju
Visgaŗām jūras malu,
Lai nenāca salta salna
Šai zemē ziedu traukt!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Sidrabiņa viju viju
Visgaŗām jūras malu,
Lai nenāca mīļa Māra
Vidzemē ziedu traukt.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

- 239 -

31033.

Visas upes klusu tek,
Gauja klusu netecēja:
Gauja tek skanēdama,
Sidrabiņu sijādama.
46 [Carnikavā (Rg)].

1. Visas upes klusām tek,
Ivaisīte [Aivieksta] skanēdama.
Ko tai bija neskanēt,
Pilna sīka sudrabiņa!
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

31034.

Visas upes klusu tek,
Strautiņš tek čurkstēdams;
Visas upes zeltu nesa,
Strautiņš nesa sudrabiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Visas upes klusu tek,
Mūs' upīte šķindēdama;
Citas upes grūžus nesa,
Mūs' upiņa sudrabiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

31035.

Cikai mans augumiņš
Jūriņāi nepalika:
Cēlās jūras gaigaliņi,
Satrūkāsi kumeliņš.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

31036.

Citu vietu Daugaviņa
Ir salusi, nesalusi.
Kuŗu vietu nesalusi,
Tur zied zelta pureniņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

52138.

Ai upīte, olainīte,
Tavu greznu līkumiņu!
Es tavā līkumā
Dažu nakti pārgulēj'.
192 [Kosas C].

52139.

Ai upīte, olainīte,
Tavu daiļu līkumiņ'!
Citai sēju miežus rudzus,
Citai stādu apentiņ';
Citu devu māsiņai
Paladziņus balināt.
40 [Basu (Bases) Azp].

1. Ai upīte, olainīte,
Tavu daiļu līkumiņ'.
Viene sēju miežus rudzus,
Otre stādu apentiņus.
Trešo devu māsiņai
Audekliņus balināt.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

52140.

Vai tie mani Gaujas līči
Visai lieti nederēja?
Citā sēju rudzus miežus,
Citā stādīj' apēnīšus.
119 [Gaujienas Vlk].

52141.

Vai-i vai-i Gaujas līci,
Tavu dārgu ievas ziedu!
Ziedu rāvu, ortu devu,
Zaru laužu, - pusdalderi.
211 [Ļaudonas Md].

52142.

Vai Ventiņa, rudacīt(e),
Vakarā klusu tek!
Kā tā klusu netecēs
Pilna dārgu dvēselī(šu)?
200 [Kuldīgas Kld].

52143.

Agri mani gaiļi dzied,
Agri kāpu laiviņā;
Es atradu Rīgas meitu
Pašā torņa galiņā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52144.

Agri dzied Rīgas gaiļi,
Agri sēdos laivīnā.
Lai paliek Rīgas kungi,
Savas ķēdes žvadzanot.
148 [Jaunpiebalgas C].

52145.

Aiz azara leikumiņa
Naredzēju Meikuliņa.
Kab azara leikumiņā
Īraudzētu Meikuliņi.
314 [Pildas Ldz].

- 240 -

52146.

Ar saujiņu padzērosi
Aiviekstiņas ūdentiņa;
Ieraudzīju Daugaviņu, -
Tad ar visu riekšaviņu.
241 [Lubānas Md].

52147.

Ar saulīti sadarīju
Par jyuriņu puorpeldīt.
Jau saulīte aiz jyuriņas,
Es jyuriņas maliņā.
89 [Dricēnu Rz].

52148.

Balta aitiņa jūŗu brida
Dzelteniem radziņiem;
Pretim brida Dieva dēli,
Simtiem naudu rēķināja.
281 [Neretas Jk].

52149.

Balta kaziņ' jūŗu peldi
Zeltītiem radziņiem;
Rīgas kungi pakaļ brauca,
Pūriem naudu mērīdami.
Dažam bikses tie novilka,
Dažam maku iztukšoja.
605 [Skolas].

52150.

Balts buciņš peld pa jūŗu
Zeltītiem radziņiem;
Rīgas kungi pretim brauca,
Siekiem naudu mērodami;
Mērojat, jūs kundziņi,
Jūs buciņa nedabūsat!
417 [Struteles Tk].

52151.

Bolta vuška jyuŗas bryda
Dzaltonimi radzeņim;
Reigas kungi prīškā skrēja
Ar sudobra sīceņim.
Tam sīceņš, tam sīceņš,
Man sīceņa palīceņš.
389 [Silajāņu Rz].

52152.

Bolta koza jiuris bryda
Dzaltonim radzeņim;
Borgi kungi prīškā brauce,
Sīkim naudu miereidam',
Vairuok man teiris naudis,
Kei tev auzu sānaleņu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Bolta vuška jyuru brida
Pazeltītim radzeņim;
Reigas kungi prīkšā brauca,
Sīkim naudu mērīdami.
Man vairuok seiku naudu,
Kā tev mīžu sānaliņu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

52153.

Skaista meita jyuŗas muove
Dzaltonim matiņim;
Reigas puiši prīškā guoja,
Sīkim naudu mērīdami.
605 [Skolas].

52154.

Balts bucītis jūŗā peld
Zeltītiem radziņiem;
Preitim nāca jūŗas meita,
Siekiem naudu mērīdama.
Kaut man būtu tā naudiņa,
Kas ir jūŗas meitenei.
605 [Skolas].

52155.

Bolta vuška jyuras muove
Dzaltonimi radziņim;
Muna mamiņa nūcierpa,
Man izaudja vylnuonīt'.
326 [Preiļu D].

52156.

Balta cūka peld pa jūru,
Naudas kule mugurā;
Peld cūciņa maliņā,
Grimst naudiņa dibenā.
112 [Ezeres Kld].

52157.

Tā ir visa kungu nauda,
Kas guļ jūŗas dibenā.
Baltaitiņa jūru brida,
Sidrabiņa radziņiem;
Dod, Dieviņi, izpeldēti,
Tad būs nauda Vidzemē.
211 [Ļaudonas Md].

52158.

Balti zied ābelites
Jūŗas kāpes kalniņe;
Jūrmale meitas auga
Dzeltenim matiņim;
Kuŗš puisitis naudenieks,
Tas drīkstēja bildenāt.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

- 241 -

1. Balti zied ābelit'
Jūŗas kāpes maliņe;
Jūŗmale ir balta smilte,
Balgālites meitas auga;
Kuŗš puisitis naudu tur,
Tas drīkst ari bildināt.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

2. Balti zied ābelite
Jūŗas kāpes kalniņe;
Jūrmale ir balta smilkte,
Baltgālites meitas auga.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

52159.

Borbuļaina upe tek
Gar brālīša namdorem.
Jem, brāliti, zobentiņu,
Nokapā borbulīšus.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

52160.

Bridīsim pār upīti,
Tur mēs puisi dabūsim:
Vai būs polis, vai būs leitis,
Vai dižens tēva dēls.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

52161.

Ceirulīt, mun putniņ,
Puornes mani par jyurom!
Ka pīkusa spuornu goli,
Metīs jyuru saliņā.
89 [Dricēnu Rz].

52162.

Ciema meita, mellacīte,
Tā upītes līkumā.
Es neiešu tevis dēļ
Peldu laisti kumeliņ(u).
21 [Apriķu Azp].

52163.

Datecēju zaltupīti,
Navar puorīt par upīti;
Es pajemu zalta sauvi
Par upīti tai puorguoju.
605 [Skolas].

52164.

Daugaviņa lielijāsi
Rīgas pili neredzēti;
Tek pa labi, tek pa kreisi,
Rīgas krasta maliņāji.
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

52165.

Div' sudraba gaigalīši
Jūŗiņā sakavās;
Vai tiem trūka gobju zemes,
Vai no jūŗas ūdentiņa?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52166.

Dziļa dziļa Daugaviņa,
Cytā vītā sakla beja;
Pa tuom saklom vīteņom
Auga zalta puriņeiši,
Es nu tīm puriņeišim
Nūvej' skaistu vainadzeņu.
247 [Makašānu Rz].

52167.

Dzilna kliedza, dzērve kliedza
Mūs' ezera maliņā:
Dzērve kliedza dūņu upes,
Dzilna dzedras vasariņas.
536 [Gulbene Md apr.].

52168.

Dzirksteļaina tautu meita
Sēž upītes maliņā,
Plata upe, šaura laipa,
Nevarēju pāri tikt.
605 [Skolas].

52169.

Ej, ezari, ezariņi,
Raušu tavu pureniņ(u)!
Pureniņu rāvumiņu
Ezariešu līgaviņ(a).
449 [Ungurmuižas D].

52170.

Eima, cīma muoseņas,
Pa upeites maleņai!
Ūtrā pusī upeites,
Tur auguši apeineiši.
326 [Preiļu D].

52171.

Ekur pupi, ekur gurni,
Kas varēja lielīties!
Kas varēja lielītes,
Vīru nest pār Daugavu.
127 [Grostonas Md].

52172.

Es citkārt, jauns būdams,
Daudzus stukus iztaisīju:
Es pārgāju pār Daugavu
Ar ozola šķembelīti.
Ej, ozola šķembelīte,
Vai tu vīra nesējiņa?
198 [Krustpils D].

- 242 -

52173.

Es dzīvoju jūrmalā,
Man gosniņas nedzērušas;
Slinka mana līgaviņa,
Veca mana māmuļīte.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52174.

Es pīsoku tev, buoleņ,
Aiz upeites naņem sīvas!
Aiz upeitis raudiveites
Traucej munu kumeleņu:
Saraustēja zalta grūžus,
Sudabreņa īmaveņus.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

52175.

Es redzēju svešus putnus
Jūriņā peldējot:
Zelta spārni, zelta knābji,
Sudrabiņa cekuliņi.
127 [Grostonas Md].

52176.

Es šķitos dzīvodama
Daugaviņas neredzēt.
Visi mani tīrumiņi
Daugaviņas maliņā.
378 [Seces Jk].

1. Es škitūs izaugdama
Daugaveņas naredzēt.
Visi muni teirumeņi
Daugaveņas maleņā.
236 [Līvānu D].

2. Es šķitos uzaugdama
Daugaviņas neredzēt.
Manas pašas arājiņš
Daugaviņas maliņā.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

52177.

Es uzaru zemu lauku
Pie mājiņas namdurvīm;
Es gribēju miežus sēt,
Dievs iemeta ezeriņu.
405 [Smiltenes Vlk].

52178.

Ezariešu meitas guļ
Līdz labami launagam;
Uz ezera liela migla,
Neredz saules uzlecam.
449 [Ungurmuižas D].

52179.

Ezerieša meita biju,
Putiņāsi mazgājosi.
Laucinieki, dūņu vēži,
Nedrīkst mani bildināt.
520 [Zvārdes Kld].

52180.

Ezeriņ, boltvilnīt,
Sovu meitu napadūd!
Kas tovā lejcītī
Audekliņus balynuos?
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

52181.

Ezereņ, Lubuoņeņ,
Kas tovā videņā?
Bolta puče videņā,
Zaļa nīdre maleņā.
605 [Skolas].

52182.

Gona gryuši, gona vīgli
Azarmolas meitiņom:
Pus reitiņa gailis dzīd,
Vysu nakti gaigaliņas.
365 [Sakstagalas Rz].

52183.

Gaujas meitas gauši raud,
No Gaujmala novedam(as):
Govis ēda Gaujas zāli,
Pašas pina vaņadziņ(us).
14 [Alsviķa Vlk].

52184.

Jes mēs rodztes,
Kād strām Vent griež:
Abs mals zalt griež,
Vidu sīk sudrabiņ.
372 [Sarkanmuižas Vp].

52185.

Ītum cīmā da bruoļim,
Ceļa labi nazynuoju.
Datecēju da upītes,
Navar puori puorleiguot;
Kai pajēmu zīda sauvi,
Teciņ vīn i puortecēju.
389 [Silajāņu Rz].

52186.

Jūra šņāca, jūra krāca
Miglainajā rītiņā.
Eima, māsas, mēs uz jūru,
Uz jūrmalu rotāties;
Uz jūrmalu rotātiesi,
Gaigaliņas lūkotiesi!
192 [Kosas C].

- 243 -

52187.

Jūrā slīka mans zirdziņš,
Kārklos kāru iemauktiņus,
Pūš vējiņš, skan ņiedriņa,
Danco mans kumeliņš.
239 [Lizuma C].

52188.

Jyurās sleika jauna meita,
Uz akmiņa valādama.
Reigā syta symtu zvonu
Par juos duorgu dvēseleiti.
170 [Kapiņu D].

52189.

Jyurās puiss nūsleika,
Kumeliņu myldynodams.
Reigā rēja symtu suņu
Par juo suņa dvēseleiti.
170 [Kapiņu D].

52190.

Jūriņā, saliņā,
Braucu meitu lūkoties.
Saka meitu māmuliņa:
Neba slikts ar baltu brauc.
Jūras meitas, gaigaliņas,
Traucē manu kumeliņ'.
605 [Skolas].

52191.

Kad man būtu tā naudiņa,
Kas guļ jūŗas dubene,
Es apkaltu sav' pūriņu
Sudrabiņa dāldeŗim.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

52192.

Kas kaitēja nedzīvot
Gaujas līču malīnā:
Baltu vilku mugurā,
Mellu mērcu ūdenē.
148 [Jaunpiebalgas C].

52193.

Kas kaitēja nedzīvot
Ierastā vietiņā?
Uz kalniņa tīra maize,
Lejā skaidris ūdentiņš.
546 [Kuldīga Kld apr.].

52194.

Kas maņ beja nedzeivuot
Ezeriņa maliņā?
Zīm(u) brauču komonuos,
Vosor' zīdu laiviņā.
18 [Andrupenes Rz].

52195.

Kas tam beja sormuļam
Upes molā nadzeivuot;
Upes molā nadzeivuot,
Samta bikšu nanosuot?
522 [Zvirgzdienes Ldz].

52196.

Kuo raudena raudavās,
Kuo asars asarova?
Rauda raud zaļas upes,
Asars dziļa ezereņa.
357 [Rudzētu D].

52197.

Krīvalānu, eisulānu [leišulānu?]
Īsvīssim yudinī!
Munu boltu buoleliņu
Liksim zīda laiviņā;
Liksim zīda laiviņā,
Braukis [Brauksim?] tuoļi jyuriņā.
89 [Dricēnu Rz].

52198.

Kuilis peld par Daugavu,
Meitu nasta mugurai.
Nebūt' kuilis izpeldējis,
Nebūt' meitas šai zemei.
74 [Cīravas Azp].

1. Kuilis peld par Daugavu,
Puisis sēd mugurā;
Nebūt' kuilis izpeldējis,
Nebūt' puišu pasaulē.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

2. Kuilīts peld pār Daugavu,
Puišu nasta mugurai;
Nebūt' kuilis pārpeldējis,
Nebūt' puišu Kurzemei.
427 [Tadaiķu Lp].

52199.

Kuilīts peldēj' par Daugavu,
Beku kule mugurā;
Puisīts stāv aiz Daugavas
Kārajām actiņām.
574 [Valka Vlk apr.].

- 244 -

52200.

Mazs mazs buciņš peld par jūŗ',
Naudas kule mugurā.
Līdz par jūru pārpeldējs,
Nogrimst buciņš dibinā.
17 [Ances Vp].

52201.

Melns buciņš peld pa jūŗu
Zeltītiem radziņiem;
Peld, buciņ, maliņā,
Nolauzīšu zelta ragus!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52202.

Kur tuos auga, skaistas meitas,
Ka na upes maliņā?
Ik reitiņa, vakariņa
Uz upīti mozguotūs.
35 [Baltinavas Abr].

1. Kur tuos auga, skeistos meitas,
Ka na upes maliņā?
Ik reitiņus mozgojās
Pī upītes maliņā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

52203.

Kur tu teci, Daugaviņa,
Līkumiņus mētādama?
Es tecēšu uz jūriņu,
Sidrabiņu sijādama.
605 [Skolas].

52204.

Kusti, kusti, iudeņs zuole,
Kas tū zuoli kustynuoja?
Divas brauca meitu laivas,
Trešā skaistu buoleleņu.
559 [Rēzekne Rz apr.].

52205.

Kusti, kusti, ūdens zāle,
Kas jel tevi kustināja?
Pretim nāca liela straume,
Tā jau mani kustināja.
40 [Basu (Bases) Azp].

52206.

Kvaku kvaku raudivīte,
Ai tū kaula daguniņi!
Tu kvākuoji azarā,
Es azara maleņā;
Tu kvākuoji sev draudzeņi,
Es sev bāru kumeliņi.
591 [Ludzas apr.].

52207.

Ķīsīts brauca pār ezeru
Rakstītām kamanām,
Asarītis kučierītis,
Vaŗa pīcka rociņā.
241 [Lubānas Md].

52208.

Lakstīgala rozes sēja
Gar visāmi jūrmalām;
Visas jūras krastmalītes
Zied greznāmi rozītēm.
241 [Lubānas Md].

52209.

Līču līču upe tek,
Zaru zaru Daugaviņa;
Kaut zarotu tie zariņi
Līdz manam mūžiņam!
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

52210.

Līku loku upe tek,
Taišņi tek ezeriņš;
Līku loku tautas jāja,
Taišņi jāja bāleliņš.
192 [Kosas C].

52211.

Līču loču Gauja tek,
Zelta graudu meklēdam(a);
Zelta grauds paslēpies
Aiz akmeņa straumītē.
119 [Gaujienas Vlk].

52212.

Lieli suņi, mazi suņi,
Par Daugavu pārpeldēja;
Nosvilpoju šai pusē,
Visi tek atpakaļ.
263 [Mēmeles Jk].

52213.

Bij manam bāleniņam
Trīs upītes pagalmiņā;
Vienā dzēra Rīgas kungi,
Otrā bēri kumeliņi,
Trešā pati jumpraviņa
Priekšautiņu bālināj(a).
241 [Lubānas Md].

52214.

Strauja strauja upe tecēj'
Gar bāliņa namdurvīm,
Pieliecos, padzēros
Straujas upes maliņā;
Atskrej zaļa līdaciņa,
Norauj manu vainadziņu.
224 [Lielvārdes Rg].

- 245 -

52215.

Ogre tek dunēdama,
Daugaviņa skanēdama;
Ogre pilna sīkakmeņu,
Daugaviņa dvēselīšu.
261 [Mēdzūlas Md].

52216.

Pelēkais vanadziņ,
Kam tik augstu lidināji?
Kam tu skrēji par jūriņu
Pie tās manas līgaviņas?
241 [Lubānas Md].

52217.

Pi azara lab' dzeivuot
Jaunajom meitiņom:
Ceļas mygla, kreit rasiņa,
Var mīdziņu izgulēt.
365 [Sakstagalas Rz].

52218.

Pi upītes es dzīvuoju,
Pi azara nūleiguoju;
Laikam mani Dīvs ir laidis
Uz tuo teira jiudisneņ(a),
Maņ sovai myužeņēji
Malnu kraklu nanosuoti.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Pi upeitis es uzaugu,
Pi azara maņ nūvede;
Varbyut man Dīvs licis
Pi to teira yudisneņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

52219.

Pie vārtiem kupla liepa,
Tur piesēju kumeliņu;
Gaŗam liepu upe tek,
Tur meitiņas velējās.
369 [Saldus Kld].

52220.

Puiši pelda pa Daugavu,
Nev naudiņas kabatai;
Tiem naudiņa pakaļ nāca
Sudrabiņa vāģīšos.
427 [Tadaiķu Lp].

52221.

Puķes dēļ, bāleliņ,
Nedzen laivas ezerā!
Gana tevim piederēja
Nepuškota cepurīte.
46 [Beļavas Md].

52222.

Puķīt, māsiņ,
Laiva seide,
Gaigal, bālīš,
Irejīš.
445 [Ugāles Vp].

52223.

Putniņ, tauriņ,
Mācies peldēt;
Tavs tēvs namdaris
Ūdeņa vidū.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52224.

Raiba pīle peld pa jūŗu,
Mantu kule mugurā;
Būt' pīlīte noslīkuse,
Mantas nebūt' mūsu zemē.
448 (Kuģis, ).

52225.

Reiga elle, Reiga elle,
Daugaviņa muomuliņa:
Daugaviņa izšyupuoja,
Kai māmiņa šyupulī.
465 [Varakļānu Rz].

52226.

Rūca, kauca ezeriņš,
Sev vietiņas meklēdams.
Meties še, ezeriņ,
Še būs Saukas ezeriņš.
378 [Seces Jk].

52227.

Sēju rožu tīrumiņu
Ezeriņa maliņā.
Ļaudis saka: ezers mirdz -
Man mirdz rožu tīrumiņš.
119 [Gaujienas Vlk].

52228.

Slinka slinka māmuliņa,
Vēl slinkāka vedekliņa:
Pa pagalmu upe tek,
Govis stāv nedzērušas.
261 [Mēdzūlas Md].

52229.

Strādājiet paši mīļi,
Ka jums Dievis palīdzēj'!
Izsmeliet straujupīti,
Ielejiet ezeriņus.
605 [Skolas].

- 246 -

52230.

Šmuka meitiņ' sēd aiz upes,
Sēd aiz upes kalniņā.
Šmukais puisīts bēdājās,
Kā var brist, pārpeldēt;
Brīv tev bristi, brīv peldēt
Caur ūdeni manis dēļ.
261 [Mēdzūlas Md].

52231.

Tais, bāliņi, tiltiņu
Par palšo [plašo?] jūru,
Lai brauc māsiņa
Ciemoties.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

52232.

Tā zemīte ielejota -
Vai tā mana izgulēta?
Ziemu sniega izgulēta,
Pavasaŗa ledutiņa.
378 [Seces Jk].

52233.

Teku, teku gar upīti,
Baltas rokas mazgādama;
Baltas rokas mazgādama,
Iekrīt zelta gredzentiņš.
394 [Skaistkalnes (Šēnberģes) B].

52234.

Tēvs ar māti aiz ūdeņa,
Bērni kalna galiņā.
Ziņģē tēvs, zinģē
māte,
Ziņģē bērni pakaļā.
109 [Ērķemes Vlk].

52235.

Tēvs ar māti mīļi guļ
Daugaviņas maliņā;
Lai gulējši, kaut gulējši,
Kaut jel skādi nedarījši.
Nolauzuši liepai zarus,
Palikuši pagalvī.
369 [Saldus Kld].

52236.

Tirza, Gauja lielijās
Glabāt manu augumiņu.
Ko lielies, tu upīte,
Es pāriešu laipodama;
Es pāriešu laipodama
Tautu dēla sētiņā.
91 [Druvienas C].

52237.

Tīšām sēdu upmalēje,
Upes dziesmu klausījos:
Ūdens sauca, akmens vilka,
Kraujmalītis vizināja.
129 [Gudenieku Azp].

52238.

Tprusi tprusi krīva gūvs,
Par Daugovu maurodam';
Krivītīte pakaļī,
Saravanu luopēdam.
314 [Pildas Ldz].

52239.

Trīs māsiņas lielījās
Pār Daugavu pārpeldēt.
Divas paldu pārpaldēja,
Trešā paldu navarēja;
Eita, brāļi, sasauciet:
Nāc, māsiņa, atpakaļ!
127 [Grostonas Md].

52240.

Trīs māsiņas lielijāsi
Pār Daugavu [Pār upīti]
pārpeldēt,
Divas pāri pārpeldēja,
Trešā peldus nevarēja;
Ne tā slīka, ne tā grima,
Ūduns viņas plivināj'.
109 [Ērķemes Vlk].

52241.

Trīs meitiņas lielījās
Pār Daugavu pārpeldēt.
Div gan labi pārpeldēja,
Trešā grima dibenai.
Vai tai bija zelt' kroniņis,
Vai no sīka sudrabiņa?
15 [Alūksnes Vlk].

52242.

Trīs meitiņas lielījāsi
Pār Daugavu pārpeldēt;
Tur palika lielībiņa,
Tur ir pašas peldētāj's.
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

52243.

Upe nesa ozoliņu
Ar visāmi saknītēm;
Pretim nāca līdaciņa,
Pret straumīti lēkādama.
605 [Skolas].

- 247 -

52244.

Upe nesa ozoliņu
Ar visām bitītēm.
Metiet, brāļi, lielu laipu,
Saņemiet ozoliņ(u)!
127 [Grostonas Md].

52245.

Upe upe, Daugaviņa,
Abas lielas lielījās.
Daugaviņa lielījās:
Nemetot līkumiņu.
Es tavā līkumā
Dažu rītu noganīju.
83 [Dignājas Jk].

52246.

Uz tā kalna viena liepa,
Gar to liepu upe tek,
Gar to upi krievi gāja,
Tur meitiņas mazgājās.
599 [Kurzeme].

52247.

Vīna muosiņ' aiz yudiņa,
Ūtra yudiņs maleņī;
Pi vīnas laivu dzynu,
Pi ūtras kumēliņu.
389 [Silajāņu Rz].

52248.

Vilnīts kūla ezerā
Pāra baltu villānīšu,
Ne tās slīka dibenā,
Ne nes vilnis maliņā.
90 [Drustu C].

52249.

Viņ' ezera galiņā
Div' sudraba gaiļi dzied.
Rītu brauks pa ezeru
Div' sudraba malējiņi.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52250.

Viņu pusi Daugaveņis
Pazelteiti gaiļi dzīd;
Šīmā pusē atdzīduoja
Sudobruota laksteigola.
576 [Varakļāni Rz apr.].

52251.

Vysas muoseņas saguoja,
Skaita sovus buoleleņus.
Vysi muņi buoleleņi,
Pastareiša vīn navā;
Pastareits nūtecēja
Jyuru molu carādams.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

52252.

Visi upes līkumiņi
Man vien piederēja;
Citur sēja rudzus miežus,
Citur stādu ozoliņus.
605 [Skolas].

52253.

Visu dienu es staigāju
Gar upmalu raudādama:
Pilla upe baltu puķu,
Nevarēju pāri tikte.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52254.

Zaķīts peld par Daugavu,
Ausis vien tik kustina.
Minniņ' sauca: šigu šigu,
Domāj' Dāvid' kumeliņ'.
17 [Ances Vp].

52255.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kas aug upes līcītī:
Sīku krūmu kociņš auga
Zeltītāmi lapiņām.
112 [Ezeres Kld].

52256.

Zied ezeris zilu ziedu,
Šķiet māsiņa linu druvu,
Nava lini, nava lini,
Ūdens bija, ūdens bija.
378 [Seces Jk].

52257.

Ziedi, ziedi, pureniņi,
Paša purva vidiņā;
Tavi ziedi i nobira
Ezeriņa maliņā.
241 [Lubānas Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu