SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

2. Vastlāvji - zvejas svētki

30909.

Dzeŗam, brāļi, šodieniņ
Ar ozola kanniņām!
Ieš' vasaru Jelgavā,
Pirkš' sudraba biķerīti.
40-1 [Bigauņc.].

30910.

Dod dodama, Jūras māte,
Nekavē zvejnieciņu:
Zvejniekam gaŗa diena,
Uz ūdeņa līgojot.
40-1 [Bigauņc.].

1. Vēja māte, Jūras māte,
Kur jūs laiku pavadiet?
Zvejniekam gaŗa diena,
Uz ūdeņa līgojot.
40-1 [Bigauņc.].

30911.

Es redzēju Jūras māti
Siekiem dingas mērojot.
Es tev lūdzu, Jūras māte,
Dod man sieka padibeni!
40-1 [Bigauņc.].

1. Es redzēju Jūras māti
Siekiem naudas mērojam,
Siekiem naudas mērojam,
Pūriem vecu dālderīšu.
Es tev lūdzu, Jūras māte,
Dod man kādu riekužiņu!
40-1 [Bigauņc.].

30912.

Es redzēju jūriņā
Zelta krustu līgojot.
Kad to vilka maliņā,
Tad tas grima dibinā.
40-1 [Bigauņc.].

30913.

Es redzēju jūriņā
Zelta krustu līgojot;
Ne tas grima dibenā,
Ne ar nāca maliņā.
40-1 [Lapmežc.].

30914.

Es redzēju jūriņā
Uz akmeņa uguntiņu;
Tur žāvēja Jūras māte
Savu zeltu, sudrabiņu.
40-1 [Bigauņc.].

1. Kas uzkūra uguntiņu
Uz pelēku akmentiņu?
Jūras māte, žāvēdama
Savu zeltu, sudrabiņu.
40-1 [Bigauņc.].

30915.

Jūrā eimu, jūrā teku,
Jūrā mani daudz vajaga:
Jūrā mani mieži rudzi,
Jūrā bēri kumeliņi.
40-1 [Bigauņc.].

- 226 -

30916.

Jūrā gāju, jūrā bridu,
Jūrā manim daudz vajag:
Vajag miežu, vajag rudzu,
Vajag sīka sudrabiņa.
40-1 [Lapmežc.].

30917.

Jūras māte man vaicāja,
Ko dar' mani zvejnieciņi.
Tīklus auda, aiŗus drāza,
Kalniņā sēdēdami.
40-1 [Bigauņc.].

30918.

Jūrmalā skaista liepa
Deviņiem žuburiem;
Kam pietrūka zveju virves,
Tas tur kailes darināja.
Simtu gadu tās kailītes
No liepiņas darinātas.
40-1 [Kaugurc.].

1. Viena liepa jūrmalā,
Tā pieder zvejniekam;
Cik pietrūka vadus virves,
Tik tecēja lūku plēst.
40-1 [Bigauņc.].

30919.

Kā bij man jūrā iet
Ar to sviķa sakārnīti?
Kā bij man svārkus šūt
No tā ledus gabaliņa?
40-1 [Lapmežc.].

30920.

Kam, mamiņa, gauži raudi,
Jūrā dēlu sūtīdama?
To māmiņa gan zināja, -
Nava zara pieķērties.
40-1 [Bigauņc.].

30921.

Klusiet, jauni, klusiet, veci,
Dievs ienāca istabā,
Dievs ienāca istabāi,
Vaicā maizes saimenieku.
Tas ir maizes saimenieks,
Kas sēž galda galiņā,
Kas sēž galda galiņā,
Balts krekliņis mugurā.
40-1 [Bigauņc.].

30922.

Ko darām, zvejnieciņi,
Kopiņā sanākuši?
Darām vienu zvīņu pili
Jūras kāpas maliņā.
401 [Slokas pagastā Rg (Antiņciemā, Bigauņciemā, Kaugurciemā, Lapmežciemā)].

30923.

Kur, vilciņi, čunčināji,
Kaula pieši kājiņā?
- Gar jūrmalu čunčināju
Zvejniekam lomu spriest.
40-1 [Kaugurc.].

30924.

Kur, vilciņi, čunčināji,
Kaula pieši kājiņās?
- Uz jūrmali čunčināju
Zvejnieciņus apraudzīt,
Kādi bija lences vīri,
Kādi kārbas vilcējiņi;
Vai tie jēdza zeltu smelt,
Kad tas nāca maliņā.
40-1 [Bigauņc.].

1. Kur, vilciņi, čunčināji,
Kaulu pieši kājiņās?
- Teku, teku gar jūrmalu
Zvejnieciņus apraudzīt,
Kādi bija lences vīri,
Kādi karbas īrējiņi.
Pašam jūras šķeperim
Caur cepuri mati aug.
40-1 [Bigauņc.].

30925.

Labāk vecu laivu vilku,
Nekā kūtru kumeliņu:
Laiviņ' tek simtam jūdzu,
Kamēr kumeļš auzas ēd.
40-1 [Bigauņc.].

30926.

Lai pūš vējš, kur pūzdams,
Kad nepūš vežģerīts:
Vežģers pūta caur lodziņu
Dzedraināi būdiņā.
40-1 [Bigauņc.].

- 227 -

30927.

Laiva laiva, aiŗi aiŗi,
Tie bij mani bāleliņi;
Laiviņ' lēca augstus viļņus,
Aiŗi vilka maliņā.
40-1 [Bigauņc.].

30928.

Man bij tādis kumeliņis
Kā ūdeņa burbulītis:
Kad es kāpu mugurāi,
Visa zeme līgojās.
40-1 [Bigauņc.].

30929.

Melna cūka jūru brida,
Dengas kule mugurā.
Es noņēmu dengas kuli,
Melna cūka pakaļ skrej,
Melna cūka pakaļ skrej,
Baltus zobus sprausļodama.
40-1 [Kaugurc.].

30930.

Melna cūku jūru brida,
Dingas kule mugurā;
Būt' tā cūka noslīkuse,
Nebūt' dingas šai zemē.
40 [Bigauņc.].

30931.

Melni vērši, balti ragi,
Gar jūrmali niedres ēd.
Tie nebija melni vērši,
Tie Dieviņa kumeliņi;
Tie nebija balti ragi,
Tie sudraba iemauktiņi.
40-1 [Lapmežc.].

30932.

Mūs' pašam stūrmanim
Sešas laivas sedumā.
Dod, Dieviņ, to dieniņu,
Pilnas vest maliņā!
40-1 [Bigauņc.].

30933.

Mūsu paša stūrmanim
Vasku cimdi nodiluši,
Vasku cimdi nodiluši,
Zveja naudu skaitījot.
40-1 [Kaugurc.].

30934.

Neviens mani nedzirdēja,
Kad jūrā gavilēju;
Jūras kāpas, tās dzirdēja,
Silā sīki priedulēni.
40-1 [Bigauņc.].

30935.

Pūt, vējiņ, lēni lēni,
Nemet vilni laiviņā:
Man laiviņa nolādēta
Līdz malām sudrabiņ' [= zivīm].
40-1 [Bigauņc.].

30936.

Pūt, vējiņi, ziemelī,
Dzen sudrabu šai zemē:
Šai zemē sievas, meitas
Sudrabiņa valkātājas.
40-1 [Bigauņc.].

30937.

Šodien, brāļi, nevilksim
Līdz galam zēģelītes:
Jūriņ' spļauda baltus viļņus,
Jūras māte vēl baltākus.
40-1 [Bigauņc.].

30938.

Sīka reņģe, brēteliņa,
Nāc ar mani spēlēties,
Tu dziļāi jūriņāi,
Es ozola laiviņā!
40-1 [Lapmežc.].

30939.

Stūrmanītis gudris vīrs,
Tas prot laivu nostūrēt,
Ar vējiņu, pret vējiņu
Tiešām laida sedumā.
40-1 [Bigauņc.].

30940.

Stūrmanīti, ķeperīti,
Nāc ar laivu maliņā,
Padod man lences galu,
Ej ar Dievu sētiņā!
40-1 [Lapmežc.].

30941.

Zvejnieku vīri,
Amata brāļi,
Zvejosim līdakas,
Ālandas, plaušus;
Kas iraid izsalcis,
Lai ēd ķīšus.
40-1 [Bigauņc.].

- 228 -

30942.

Zvejnieks kūla līgaviņu,
Neba kādas vainas dēļ:
Žāvēdama norāvuse
Trīs reņģītes no simtiņa.
40-1 [Bigauņc., Lapmežc.].

30943.

Zvejnieciņa līgaviņa
Nakti miegu negulēja:
Jūriņ' prasa smalku tīklu,
Laiviņ' baltu zēģelīti.
Uzvelk baltu zēģelīti,
Iet laiviņa putodama,
Iet laiviņa putodama,
Baltus viļņus šķaidīdama.
40-1 [Bigauņc.].

30944.

Zvejnieciņis, nabadziņis,
Kāpā kūra uguntiņu,
No Dieviņa lūgdamies
Kādu maizes gabaliņu.
40-1 [Bigauņc.].

30945.

Tēvs man taisa oša laivu,
Māmiņ' auda zēģelīti;
Māmiņ' auda zēģelīti,
Linu šķiedres lasīdama.
Nu es gāju uz jūriņu
Pret ziemeli lielīties:
Ziemelimi baltas putas,
Man baltākas zēģelītes.
Teci, mana oša laiva,
Simtu jūdžu naksniņā,
Simtu jūdžu naksniņā,
Divi simti dieniņā!
40-1 [Lapmežc.].

30946.

Teci viegli, tu laiviņa
Nava celmu jūriņā,
Kādi kunga tīrumā
Zemniekiem arklus lauž.
40-1 [Bigauņc.].

30947.

Tec, māmiņa, lūkoties,
Tava dēla laiva nāk!
Vai tu pate nepazini
Savas austas zēģelītes?
40-1 [Bigauņc.].

52112.

Buoleliņ, gaigaliņ,
Tev gaigolu capurīte!
Kur tu jēmi, kas tev devja,
Uz yudiņa leigojūt?
Reigā pierku, naudu devu,
Vuoczemē šyudynuoju.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Buoleleņi, gaigaleņi,
Tev gaigolys capureite!
Kur tu jēmi, kas tev deve,
Uz yudeņa leigojūt?
Dīvs man deve, pats pajēmu,
Uz yudeņa leigojūt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

2. Buoleleņ, gaigaleņ,
Tev gaigolu capureite!
Kur tu jēmi, kas tev deva,
Uz yudeņa leigojūt?
Dīvs lyka, Laima djavja,
Uz yudeņa leigojūt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

3. Bruolileņi, gaigaleņi,
Tev gaigola capureitja!
Kur tu jēmi, kas tev djavja,
Iz azara leigojūt?
Aiz azara muotja djavja,
Aiz azara bruolileņi.
143 [Jāsmuižas D].

52113.

Ai ezera raudaviņa,
Tavu skaistu vainadziņu!
Kur tu ņēmi, kas tev deva
Iz ūdeņa dzīvojot?
Man bāliņš Rīgā pirka,
I tad tāda nenopirka.
146 [Jaungulbenes Md].

52114.

Bej man maize kulītē,
Bet nazynu, kas apēda.
Jiuras putni, geigaliņas,
Tī apēde munu maizi.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

- 229 -

52115.

Briedis brida, ledus lūza,
Mana tēva nauda nāk.
Brien, briedīti, vēl dziļāk,
Nāks naudiņa maliņā!
200 [Kuldīgas Kld].

52116.

Citi brāļi, citas māsas
Sudrabiņa laiviņā.
I es biju tās māmiņas,
Es ozola laiviņā.
198 [Krustpils D].

52117.

Dzeŗam, kunga sulainīši,
Vai naudiņas mums nevaida?
Ai rai rīridi rallalla,
Vai naudiņas mums nevaid?
Mums naudiņa pakaļ nāca
Sudrabiņa vāģīšosa,
Ai rai rīridi rallalla,
Sudrabiņa vāģīšos.
282 [Nīcas Lp].

52118.

Dziļam jūras zvejniekam
Caur cepur(i) mati aug;
Tas varēj(a) vīnu dzērt
Krustam zelta biķeritē [biķerīti].
200 [Kuldīgas Kld].

52119.

Dziļam jūŗs zvīnikam
Caur ceper mat og,
Caur ceper mat og,
Caur migliņ zegelīt.
372 [Sarkanmuižas Vp].

52120.

Es redzēju jūriņā
Uz akmeņa uguntiņu;
Tur žāvēja Jūŗas māte
Savu zeltu, sudrabiņu.
127 [Grostonas Md].

52121.

Gulbi gulbi, glabā bērnus,
Dižūdeņa plūdi nāk:
Jūŗa nāca bangodama,
Vēja māte svilpodama.
575 [Valmiera Vlm apr.].

52122.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Izsmeliet Daugaviņu!
Daugaviņas dibinā
Divi zelta gabaliņi.
241 [Lubānas Md].

52123.

Jūŗa rūce, Donska skani,
Es dancinu kumeliņ(u);
Ūdri lēce, ledi skani,
Bāleliņi naudu skait(a).
241 [Lubānas Md].

52124.

Ko runā veci vīri,
Jūrmale sasēduš'?
Mesim vienu zvīnu kodz'
Paše kalna galiņe!
452 [Užavas (Zīras) Vp].

1. Ko rune vec vīr
Jūrmale sagājuš?
Mesim vien zvīņ kodz
Jūŗas kāpa galiņā.
605 [Skolas].

52125.

Sieviņ, manu čakainīti,
Ko no rīta vārīsim?
čīčas, pupas nemērcētas,
Jūras mencas nesālītas.
605 [Skolas].

52126.

Dūmuojam, guodojam,
Kū (mes) reitu vuorēsjam?
čeiča galvu, raudys asti,
Asareiša pyrskauleiti.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

52127.

Pīterīt, Puovuleņ,
Kū vuorīsem laulībom?
Keiša golvu, raudas asti,
Asarīša pakausīti.
605 [Skolas].

52128.

Skatāties jūriņā,
Kādi balti audekliņi:
Niedru šķiedri, putu audi,
Vēja māte audējiņa.
384 [Sēemūkšu C].

52129.

Sudrabotis kuģis nāca
Zeltitieme vēlogiem.
Vai tas nāca miežus rudzus,
Vai māsiņas vaiņadziņ'?
Dosim, brāļi, miežus rudzus,
Lai stāv māsas vaiņadzīš'!
452 [Užavas (Zīras) Vp].

- 230 -

52130.

Nākat, meitas, skatīties,
Kas gul upes dibenā!
Ūdris upes dibenā
Zeltītām kājiņām.
605 [Skolas].

52131.

Suneit, munu Saboleit,
Kam tu sleiki Daugovā,
Kungam moku pildīdams,
Sovu golvu gubēdams?
522 [Zvirgzdienes Ldz].

52132.

Suņi, ūdru nedzenate,
Ūdram dziļa istabiņa:
Ūdris upes dubenēje
Zeltītāme kājiņāme.
129 [Gudenieku Azp].

52133.

Tīri tek Daugaviņa,
Daži gruži dibinā.
Gan tur zelta, gan sidraba,
Gan māmiņas auklējum'.
119 [Gaujienas Vlk].

52134.

Vakarā iesasēdu
Ozoliņa laiviņā,
Rīgā man gaisma ausa,
Vāczemē saule lec.
Rīgā man tēvs māmiņa,
Vāczemē līgaviņa.
211 [Ļaudonas Md].

52135.

Vakarai es iesēdu
Ozoliņa laiviņā,
Zelta aiŗi noskanēja,
Laiviņai iemetoti.
344 [Rembates Rg].

52136.

Rauda rauda, sukoj golvu,
Līc vaiņugu galveņā!
Līdaceņas dēliņam
Sasukuoti kumeliņi.
358 [Rugāju Abr].

52137.

Vizēt viz ezeriņš
Smolkajom raudiņom.
Kab es tī vyzātum,
Tuo azara moliņā.
194 [Krāslavas D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu