SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 198 -

1. Zvejniecība, kuģniecība

30682.

Agri dzied Rīgas gaiļi,
Agri kāpu laiviņā,
Lai palika Rīgas meitas
Apgulušas, nepieceltas.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

30683.

Agri gaiļi padziedāja,
Agri kāpu laiviņā;
Es atradu Rīgas meitas,
Vēl kājiņas neapautas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

30684.

Ābel's koka laivu daru,
Abi gali pazeltīti;
Ne jūrā neielaidu,
Jau atspīda Vāczemē.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Ābeļ' koka laivu daru,
Abi gali apzeltīti;
Da Rīgai nedagāju,
Atspīdēja Vāczemē.
Vāczemnieki brīnējās,
Kam tij tāda laiva nāk.
Tā dēliņa laiva nāk,
Kas neguļ dienavidu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Oša koka laivu daru,
Zelta tuktes tuktēdams;
Kad iestūmu jūriņā,
Visa Rīga paspīdēja.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

3. Ozoliņa laivu taisu,
Abi gali apzeltoti;
Ne jūrē neiegāju,
Kad atspīde Vāczemē.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

30685.

Ai bagāta Gaujas māte,
Pildi manu ķeselīti!
Tu jau pati gan zināji,
Caur cepuri mati auga.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

30686.

Ai brālīti mīļu baltu,
Laid laiviņu maliņā!
Jūras meitas sasegušas
Baltas sagšas mugurā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30687.

Ai Daugava Daugaviņa,
Valdi savu straujumiņu:
Daža māmiņ' i raudāja,
Daža jauna līgaviņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ai Daugava Daugaviņa,
Daudz asaru dzērējiņa;
Daža māte dēlu raud,
Daža māsa bāleliņu,
Daža laba mātes meita
Noraud savu arājiņu,
Noraud savu arājiņu,
Savu maizes devējiņu.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

30687v2.

Upe upe, Gauja Gauja,
Valdi savu straujūdeni!
Daža laba mātes meita
Noraud savu arājiņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

30688.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Enkurnieku māmulīte!
Stāvu stāvu laiviņāi,
Vilnis sita galviņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 199 -

30689.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Slīks mun divi bāleliņi:
Apsgāzēsi oša laiva
Pašā jūras vidiņā.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

30690.

Ai Dieviņ, es redzēju
Skaistas kuģes jūrmalā;
Tās būs mūsu meitiņām
Ar puķēm jālādē.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30691.

Ai Dieviņ, gauži skan
Visi Rīgas pulkstenīši:
Jūrā slīka simts laiviņu,
Divi simti īrejiņu.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

1. Visi Rīgas pulkteniņi,
Visi gauži noskanēja:
Vakar slīka Daugavā
Divi simti airējiņu.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

30692.

Ai jūriņa, Daugaviņa,
Daudz tu man žēl darīji,
Daudz tu man aiŗu lauzi,
Daudz tērēji bāleliņu.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

1. Ai, jūriņa balgālīte
Daudz kungam skādes dara:
Daudz lauzīja oša ierkles,
Slīcināja bāleliņus.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

30693.

Ai lielā Vēja māte,
Met jel mieru vakarā:
Daža laba dvēselīte
Uz ūdens līgojās.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

30694.

Ai menciņi zeltspārnīti,
Kam spordzini jūriņāi?
Man deviņi zīda tīkli,
Tos vēzīši sagriezuši.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30695.

Ai menciņi zeltspārnīti,
Nāc ar mani viesoties!
Es tev došu kumosiņu
Zīda diega galiņāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Nāc, menciņi, tai ravē,
Kur dzird' mani lellojam!
Es tev došu kumāsiņu
Zīda diega galiņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30696.

A tu Dorbes ezeriņu,
Dod man vienu līdeciņu!
Būs manai saimītei
Vienas dienas launadziņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Mīļo ķīšu ezariņu,
Dod man vienu līdaciņu!
Būs manam gājējam
Treju dienu launadziņš.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

30697.

Ai Ventiņ, Abaviņ,
Līdz' balciņus vizināt,
Šogadiņ namu taisīt,
Citu gad' istabiņ'.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

30698.

Aizjūdzos vēja zirgu
Pie tām kaula kamanām;
Nepiekusa vēja zirgs,
Nedilst kaula kamaniņas.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

30699.

Ar Dieviņu paliekat,
Kas stāvat maliņā!
Smaga laiva, dziļš ūdens,
Strauji tek Daugaviņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

30700.

Ar saulīti saderēju
Reizē tikt Vāczemē.
Jau saulīte Vāczemē,
Es vēl jūras līkumā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Ar saulīti saderēju
Reizē tikt Vāczemē.
Jau saulīte Vāczemē,
Es vēl jūras saliņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 81 [Katriņā (Katriņas pag. C)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 200 -

2. Es ar sauli saderēju
Līdzi tikt Vāczemē.
Jau saulīte Vāczemē,
Es vēl jūras līcišos.
Nedrīkstēju droši jāt,
Ne iemauktu skandināt;
Jūras putni, gaigaliņi,
Traucē manu kumeliņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3. Es ar sauli saderēju
Reizā tikti Vāczemē.
Līdz saulīte uzlēkuse,
Es sedloju kumeliņu;
Bij saulīte brokastā,
Es izjāju jūrmalā;
Bij saulīte pusdienā,
Es vēl jūras līkumā;
Līdz saulīte nogājuse,
Es ar esmu Vāczemē.
40-1 (Bigauņciemā).

4. Es iejūdzu baltu zaķi
Viesulīša kamanās,
Ar saulīti saderēju
Reizā tikti Vāczemē.
Jau saulīte Vāczemē,
Es vēl jūras līcīšos.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30701.

Ausu ausu, nosaucos
Ozoliņa laiviņā.
Te palika sīvi kungi,
Te laulāta līgaviņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

30702.

Balta aita jūru brida,
Zeltu nesa mugurā;
Ka zinātu mūsu kungi,
Laistu simtu medinieku.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

30703.

Balt' aitiņa jūru brida
Sudrabiņa radziņiem;
Rīgas kungi priekšā nāca,
Siekiem naudu mērīdami.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Balt' aitiņa, zelta ragi,
Tek pa jūru dancodama;
Rīgas kungi pretī nāca,
Dālderīšus mētādami.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

2. Balta kaza jūru brida
Dzeltāniem radziņiem;
Rīgas kungi, ieraudzījši,
Šķiet saulīti uzlecot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Melnais vērsis baltiem ragiem
Brien pa jūru baurodams;
Rīgas kungi pretī nāca,
Siekiem naudu mērīdami.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

4. Pieci brieži jūru brida,
Otri pieci Daugaviņu;
Rīgas kungi priekšā gāja,
Siekiem naudu mērīdami.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5. Sirma cūka jūru brida,
Naudas kule mugurā;
Rīgas kungi priekšā gāja,
Siekiem naudu mērīdami,
Siekiem naudu mērīdami,
Dāldeŗiem skaitīdami.
Kaut tā cūka noslīkuse,
Nebūt' naudas Vidzemē.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30704.

Balt' aitiņa jūru peld
Dzelteniem radziņiem;
Preti gāja zelta laiba(?)
Sudrabiņa zēģelēm.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

30705.

Balt' aitiņa jūru peld
Sudrabiņa radziņiem;
Visi Rīgas namnieciņi
Tek gar malu skatīties.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

30706.

Balta zied ābelīte
Jūras kāpas maliņā;
Pūš vējiņš, birst ziediņi
Zēģelnieka laiviņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30707.

Balts gailītis kuplu asti
Par jūriņu diegu vilka;
Jūra kliedza, jūra brēca,
Nevar diega salocīt.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

1. Melns gailīts, kupla aste,
Pār jūriņu diegu vilka;
Grūti pūta jūras viļņi,
Nevar diega salocīt.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

- 201 -

2. Melns gailītis kupl' astīti
Par jūriņu diegu stiepa;
Jūra šņāca dienu nakti,
To diedziņu locīdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30708.

Balts gailīts kuplastīts
Par jūriņu diegu vilka;
Trūkst diedziņis, krīt gailītis,
Noslīkst jūras dibinā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

30709.

Bērni tēvu nepazina,
No jūriņas pārnākam:
Siļķu zvīņu kažociņš,
Jūras putu cepurīte.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 216 [Ventspilī].

1. Nepazinu sav' brālīti,
Gar jūriņu staigājot:
Zuvu zvīņu kažociņš,
Putnu spalvu cepurīte.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30710.

Daugaviņa melnacīte
Melna tek vakarā.
Kā tā melna netecēs,
Pilna dārgu dvēselīšu.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Melna tek Daugaviņa,
Melna dienu, melna nakti.
Kā tā melna netecēja,
Pilna dārgu dvēselīšu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Ogre tek dunēdama,
Daugaviņa sanēdama;
Ogre pilna sīkakmeņu,
Daugaviņa dvēselīšu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Strauji strauji upe tek,
Vēl straujāki Daugaviņa.
Kā tā strauji netecēs,
Pilna dārgu dvēselīšu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30710v4.

Upe tek skanēdama,
Daugaviņa dindēdama.
Kā tai bija nedindēt,
Pilna dārgu dvēselīšu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

30711.

Daugaviņa melnacīte,
Panes koka gabaliņu;
Uz tā koka gabaliņa
Panes manu augumiņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

30712.

Dieviņam vēlējos,
Maz varītes turēdams,
Dieviņš manu laivu īra,
Vējš matiņus purināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30713.

Dievs dedzan' diž' ugiņ'
Vidē jūr' virs akmiņ',
Silde tīkl', silde laiv',
Silde pat' irejiņ'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

30714.

Dikti rēja Rīgas suņi
Daugaviņas maliņā;
Visi Rīgas precenieki
Virs Daugavas naudu skaita.
226 [Kandavā (Tl)].

30715.

Divi laivas zelta naudas,
Tās gul jūras dibinā,
Tās gul jūras dibinā
Ar visiem īrējiem.
Būtu man tā zelta nauda,
Kas gul jūras dibinā,
Es nopirktu jūras pili
Ar visiem zaldātiem.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

30716.

Dui laiviņas zelta nāca,
Trešā sīka sudrabiņa.
Vienu devu brālītim,
Otru pate paturēju;
Trešo devu māmiņai,
Kas man' mazu audzināja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

30717.

Divi slīka ošu laivas,
Divi daiļas zeltenītes;
čaukstēdama jūra nese
Divi rožu vaiņadziņus.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

- 202 -

1. Divi slīke ošu laivas,
Divi simts zeltenītes;
Vizēdama jūra nes
Divsimts vainadziņ'.
110 [Cēsīs].

30718.

Div' svecītes jūrā dega,
Div' sidraba lukturīši:
Tā dēliņa nauda dega,
Kas gul jūras dibenā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

30719.

Div' svecītes jūŗā dega
Sudrabiņa luktuŗos;
Tās dedzina Dieva dēli,
Zvejnieciņus gaidīdami.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dui lukter', dui sveciņ'
Deg Daugavas maliņē.
To dedzan' Diev' dēl',
Lai redz jūr's zvejnieciņ',
Zīd' tīkl', vaŗ' laiv',
Izrakstat' zēģalit'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

2. Div' svecītes jūrā dedza,
Div' sudraba lukturīši;
Dieva dēli dedzināja,
Lai redz jūras zvejnieciņi.
216 [Ventspilī].

30720.

Dziedat, meitas, ko gaidiet,
Prieki nāca šai zemēi:
Divi laivas zelta nāca,
Trešā sīka sudrabiņa.
162 [Dēselē (Nīkrāces pag. Azp)].

30721.

Dzeltenā cielaviņa,
Laidies laivas radziņā,
Laidies laivas radziņā,
Nāc man līdzi Vāczemē!
216 [Ventspilī].

30722.

Dzeltānā cielaviņa,
Meties jaires galiņā,
Lai man Dievs palīdzēja
Svešu zemi staigājot!
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

30723.

Dzeltenā cielaviņa,
Meties aires galiņā,
Pārnes mani par jūrām,
Par dziļiem ezariem!
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

307231.

Dzeltenā cielaviņa,
Meties aires galiņā,
Palīdz' plostu peldināt
Uz tiem Rīgas namniekiem!
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

30724.

Dzeltānā cielaviņa,
Meties laivas galiņā;
Es tev došu zelta airi,
Iries pate maliņā!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

30725.

Dzeltānā cielaviņa,
Meties stūres galiņā!
Es tev' būšu nostūrēt
Rīgas piles maliņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30726.

Dzeltānā cielaviņ,
Meties stūŗa galiņā!
Ja tu labi aizstūrēsi,
Dabūs' Rīgas sudrabiņ'.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30727.

Dziļas jūŗas zvejniekam
Caur cepuri mati auga;
Tam bij tiesa alus dzert
Ar sudraba biķerīti.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

1. Dziļas jūras zvejniekam
Caur cepuri dūmi kūp;
Tas nedzēra alutiņu
Bez sudraba biķerīša.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30728.

Dziļas jūras zvejniekam
Caur cepuri mati auga;
Ūdens viņa laivu nesa,
Vējīns matus plevināja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

30729.

Eima, brāļi, raudzīties,
Kādu koku upe nes;
Kādu koku upe nes,
Tāda koka laivu daru.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 203 -

30730.

Ej gulēt, Vēja māte,
Sausas egles galiņā:
Jūrā mani bāleniņi
Vakarēju gājumiņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Ej gulēt, vāverīt,
Sausa koka galiņā:
Jūrā mani bāleliņi
Vakarēju gājumiņ'.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Pūti, pūti, Vēja māte,
Met jel mieru vakarā:
Jūrā mani bāleliņi
Vakarēju gājumiņu.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

30731.

Ej, puisīt, mazgā muti,
Tec upītes apraudzīt!
Es redzēju Ūdens māti
Smiltīs naudu skandinot.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

30732.

Es apvilku ūdens svārkus,
Sīkakmiņu kažociņu;
Nu es iešu jūrmalē
Ar ziemeli spēlēties.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Apvilkos kaula svārkus,
Eņģevēŗa kažociņ';
Es aiziešu par Daugavu
Ar ziemeli spēlēties.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

2. Es uzvilku ūdens kreklu,
Smalku zvirgzdu kažociņu,
Lai varēju ar Dieviņu
Pret ziemeli spēlēties.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

3. Sen dzīros, nu es iešu
Ar ziemeli spēkoties:
Ūdens putu kreklu vilku,
Sīkakmeņu kažociņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

30733.

Es bij' laivu taisītājs,
Rokat mani jūrmalēi!
Jūŗas meitas man' apsedza
Baltajām villainēm.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30734.

Es bij' laivas taisītājs,
Rokat mani jūrmalā!
Sak' laiviņa tecēdama:
Te guļ mans taisītājs.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

30735.

Es būt' sen gulējuse
Daugaviņas dibenā,
Kaut Laimiņa nemetuse
Vītoliņa žagariņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

30736.

Es iebraucu Daugavā
Ar dzeltenu kļava lapu;
Pašā upes vidiņā
Nogrimst lapa dibenā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30737.

Es gulēju saldu miegu
Jūŗas kāpes maliņā:
Ūdens dzied, akmens raud,
Kalnmaliņa vizuļoja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es apgulu saldu miegu
Jūras kāpas maliņā:
Dzied akmins, raud ūdens,
Vēja māte gavilē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Es gulēju saldu miegu
Jūras kāpas maliņā:
Ūdens sauca, akmens loka,
Kalnmalīši vizināja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30738.

Es neietu pie zvejnieku,
Ne pi dižu dravenieku:
Trūkst dzēnītis, grimst laiviņa,
Trūkst maizītes arājinis.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

1. Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod mani zvejniekam:
Trūkst dzenīši, slīkst laiviņa,
Pazūd mūžam arājiņš.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

30739.

Es nevaru ieraudzīt
Tos jūŗiņas vilniņus:
Tur bij manis mīļais tēvs,
Tur mīļie bāleliņi.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 204 -

30740.

Es pārgāju par jūriņu
Ar ozola šķembelīti.
Paliek rokas nemazgātas,
Jūras ogas nelasītas(?).
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Es pārkāpu Daugaviņu
Ar dzeltānu kļava lapu.
Paliek mute nemazgāta,
Jūras ogas nelasītas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

307401.

Es uzkāru šūpulīti
Triju bangu starpiņā,
Triju bangu starpiņā,
Trejdeviņu stenderīšu,
Ik pie viena stenderīša
Trejdeviņu atslēdziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30741.

Es redzēju div' laiviņas
Baltajām zēģelēm;
Tur sēdēja div' māsiņas
Baltajām villainēm.
216 [Ventspilī].

30742.

Es redzēju jūriņā
Zelta grīsli grīļojam;
Ne tas slīka, ne tas grima,
Ne tas nāca maliņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

30743.

Es redzeju Saules māt'
Vidēi jūr' peldejam;
Tā nebij Saules māt',
Tā bij man' bāleliņ',
Tā bij man' bāleliņ',
Balt's cimd's rociņēi,
Balt's cimd's rociņēi,
Man' pirmei daramei.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

30744.

Es redzej' sauv' bāliņ'
Vidē jūr' līgejam.
Es gribej' rok's dot, -
Vilniņš laiv' lecanē.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

1. Es redzēju sav' māsiņu
Zēģelnieku laiviņā;
Es gribēju roku dot, -
Ūdens laivu kustināja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

30745.

Es redzēju vecomāti
Daugavā zvejojot
Sudrabiņa laiviņā,
Zelta irklis rociņā.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

30746.

Es redzēju vidē jūr'
Balt' zos' kliegejam.
Tie nebij balt's zos's,
Tie bij jūr's putekļi.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

30747.

Es sēdēju jūriņā
Sveķu celma galiņā;
Šautin mani nenošāva,
Ar laiviņ' nedabūj'.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es stāvēju vidū jūras
Sveķu celma galiņā;
Ne ar plinti man's nošāve,
Ne ar laivu klātu tika.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

30748.

Es šķitos gudris būt,
Līdakām jumtu jūmu;
Saskrien vārnas, žagatiņas,
Noēd manu nama jumtu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30749.

As tev lūdsu, ankernieks,
Mat ankuiri Dougovā!
Muna ruoeciņ' ij sāepēja,
Šādu kuoku cylājuot.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

30750.

Es uzkāpu kalniņā,
Pašā kalna galiņā;
Es redzēju jūriņā
Pazeltītu velētāju,
Zīda krekli, zelta vāle,
Pazeltīta velētava.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Apsegloju kumeliņu
Sidrabiņa sedliņiem.
Es uzjāju kalniņā,
Pašā kalna galiņā.
Ieraudzīju jūrmalē -
Trīs meitiņas velējās:
Zīža krekli, zelta vāle,
Sidrabiņa velētava.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 205 -

30751.

Es uzkāpu kalniņā,
Pašā kalna galiņā.
Es redzēju visu jūru,
Visus jūras zvejnieciņus.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

1. Es redzēju jūriņā
Trīs zvejniekus zvejojam;
Visiem bija zelta laivas,
Sudrabiņa zēģelītes.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

2. Es uzkāpu kalniņā,
Pašā kalna galiņā,
Es redzēju jūriņā
Trīs zvejniekus zvejojot:
Zelta laiva, zīda tīklis,
Sudraboti irklu gali.
216 [Ventspilī].

3. Es uzkāpu kalniņā,
Pašā kalna galiņā,
Es redzēju visu jūru,
Visus jūras zvejnieciņus.
Es redzēju jūriņā
Zīda tīklus ielaižam;
Tur vajag zelta laivas,
Dimantiņa zēģelītes.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30752.

Ezeriņš vizināja
Sīkajām raudiņām.
Vai vizin', nevizin', -
Zvejnieks mans brāleliņš.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Daugaviņa vizināja
Baltajām raudiņām.
Vai vizin', nevizin', -
Vakar slīka brāleliņš.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

30753.

Gaida māte ceļa vīra,
Jo vairāk laivinieka:
Laivinieka dvēselīte
Uz ūdeņa plīvināja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Darbenieku tā negaidu,
Kā gaidīju plostenieku:
Plostenieku dvēselīte
Ūdens virsu plivināja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

30754.

Gailīts man padziedāja,
Daugavā zvejojot.
Iŗu laivu maliņā,
Teku celt līgaviņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30755.

Grūši pūta oša laiva,
Jūrmalā gulēdama:
No rītiem vēja gaida,
No Vidzemes īrējiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

30756.

Grūti pūta jūŗas vēji,
Žēli rauda māmuliņa:
Dažs māmiņas lolojumis
Uz ūdeņa līgojās.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

1. Gauži raud māmuliņa,
Krasta malu staigādama,
Redzēj' savu auklējumu
Uz ūdeņa līgojam.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

30757.

Guli, guli, tu puisīti,
Kas pīs lūku venterīti?
Divi zaļas līdeciņas
Pa upīti plikšķināja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Pēterīti, bāleliņi,
Pin lūciņu venterīti:
Līdeciņa plīvināja
Ezeriņa maliņā.
121 [Gulbenē (Md)].

30758.

Guli, mana līgaviņa,
Putnu spalvu spilvenā;
Pats gulēšu jūriņā
Zaļ' ozola laiviņā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Guli, mana līgaviņa,
Kur vietiņu taisījuse;
Es gulēju jūriņā
Baltā putu gabalā.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

- 206 -

2. Guli, mana līgaviņa,
Mīkstā dūnu spilvenā;
Es gulēšu laiviņāje
Cieta koka skaidiņā.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

30759.

Jūra elle, jūra elle,
Daugaviņa māmuļiņa:
Daugaviņa izšūpoja
Kā māmiņa šūpolē.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Rīga Rīga - elle elle,
Daugaviņa māmuliņa:
Daugaviņa izšūpoja
Kā māmiņa šūpulī.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

30760.

Jūrā gāju naudas gūt,
Saujā nesu dvēselīti;
Balta bija jūras nauda,
Dārga mana dvēselīte.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

1. Nu gāj' jūŗā naudas sēt,
Saujā nesu dvēselīti.
Dārga bija jūŗas nauda,
Dārga mana dvēselīte;
Visa jūŗas balta nauda
Ne vērts manas dvēselītes.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

30761.

Jūŗā gāju, šķavas nāca,
Pretim gāju, nebēdāju:
Piecu pāŗu ošu irkles,
Vēl bij tēva padomiņš.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30762.

Jūra jūra, Daugaviņa,
Daudz tu man žēl darīji:
Jūrā slīka div' bāliņi,
Daugavā arājiņš.
315 [Jaunjelgavā], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

1. Jūra jūra, Daugaviņa,
Tā man skādi padarīja:
Tur palika zirgs un segli,
Diženais bāleliņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Jūra jūra, Gauja Gauja
Ar manim ienaidā:
Jūrā slīka trīs bāliņi,
Gaujā miežu arājiņš.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

3. Jūra jūra, Gauja Gauja,
Tu man' gauži rūdināji:
Gaujā mani zirgi slīka,
Jūrā mani bāleliņi.
287 [Bauskas pilsmuižā (Bauskas pag. B)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

30763.

Jūra jūra, Daugaviņa,
Tās bij pašas ietaliņas;
Sīkas upes Vidzemē,
Tās meitiņas vedekliņas.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

30764.

Jūra jūra, ko tu krāci?
Māte māte, ko tu raudi?
Jūra krāca smalka tīkla,
Māte raud auklējuma.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Jūra jūra, kā tu kauci?
Māsa māsa, kā tu raudi?
Jūra kauc smalku tīklu,
Māsa raud bāleliņu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

2. Jūra kauca, kā tā kauca?
Jūra kauca zvejnieciņu;
Māsa raud, kā tā raud?
Māsa raud bāleliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30765.

Jūŗa kauca, jūŗa kauca,
Kādu vellu ierijusi?
Ierijusi zelta laivu,
Div' bāliņus īrējiņus.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jūra krāca, jūra bļāva,
Ko tā bija ierijusi?
Ierijusi jaunu vīru,
Jauna vīra kumeliņu.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

2. Jūra šņāca, jūra krāca
Ko tā bija aizrijuse?
Tā aizrija zelta kuģi
Deviņiem žuburiem.
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

3. Jūŗa šņāca, jūŗa
krāca,
Ko tā jūŗa ierijuse?
Dažu labu tēva dēlu,
Dažu bērna dvēselīti.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

30766.

Jūra krāca, jūra krāca
Miglājā rītiņā.
Eita, māsas, apraugiet,
Vai ir visi bāleniņi!
- Ir gan visi bāleniņi,
Pastarīša vien nevaid;
Pastarītis jūriņā
Baltā putu gabalā,
Baltā putu gabalā
Saulei svārkus šūdināja;
Divas sloksnes zelta lika,
Trešo lika sudrabiņa,
Lai spīdēja, lai vizēja,
Gaisa vidū līgojot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

- 207 -

1. Klusiņām jūra tek
Miglainā rītiņā.
Ejam, māsas, skatāmies,
Vai ir visi bāleliņi!
Še ir visi bāleliņi,
Pastarīša vien nevaid;
Pastarīts jūriņā,
Baltā putu gabalā.
Pūt, vējiņi, sit vilnīti,
Izsit putu gabaliņu!
No tā putu gabaliņa
Trīs pušķīšus darināju;
Vienu devu Dieviņam,
Otru Dieva dēliņam,
Trešu pate paturēju
Vaiņadziņa cekuļam.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

30767.

Jūra krāca, jūra šņāca,
Kas guļ jūras dibinā?
Tur guļ zelts, sudrabiņš,
Dažs māmiņas auklējums.
1311 [Apē (Vlk)].

1. Gauja šņāca, Gauja krāca,
Kas guļ Gaujas dibinā?
Tur guļ daža kunga nauda,
Dažs māmiņas auklējums.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

2. Tīra tek Daugaviņa,
Daži grūži dibinā;
Gan tur zelta, gan sudraba,
Gan māmiņas auklējuma.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

30768.

Jūra krāca, laiva šņāca
Miglājā rītiņā:
Jūra krāca smalka tīkla,
Laiva baltas zēģelītes.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30769.

Jūra pate man aŗama,
Jūras kalni ecējami;
Jūra manim zeltu nesa,
Jūras kalni sudrabiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

30770.

Jūra prasa smalku tīklu,
Laiviņ' baltu zēģelīti;
Uzvelk baltu zēģelīti,
Iet laiviņa vizēdama.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Jūriņ' prasa smalku tīklu,
Laiviņ' baltu zēģelīti.
Kad uzvilku zēģelīti,
Iet laiviņa dziedādama,
Iet laiviņa dziedādama
Uz Kurzemes meitiņām.
Kurzemē daiļas meitas,
Tās māk jūras tīklus aust,
Tās māk jūras tīklus aust
Priekš tiem jūras zvejniekiem.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30771.

Jūra šņāca, jūra krāca,
Kas guļ jūras dibinā?
Tur gulēja zelta nauda
Sudrabiņa lādītē.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30772.

Jūŗas māte, Jūŗas māte,
Valdi savas kalponītes:
Sasegušas baltas sagšas,
Nelaiž mani maliņāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Ai lūdzama Jūŗas māte,
Valdi savas kalponītes!
Jūŗāi mani bāleliņi
Vakarēju gājumiņu, -
Sasegušas baltas sagšas,
Nelaiž viņus maliņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Jūras māte, Jūras māte,
Valdi savas kalponītes:
Sasēdušas maliņāi,
Nelaiž mani jūriņāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 208 -

30773.

Jūras māte man vaicāja,
Ko dareja zvejnieciņi.
Zvejniekam sēra laiva,
Pills laiva sērdienīšu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

30774.

Jūras māte man vaicāja,
Ko dar' veci zvejenieki.
Tīklus auda, aiŗus drāza,
To dar' veci zvejenieki.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

1. Jūras māte man prasīja,
Ko dar' mani zvejnieciņi.
Tīklus auda kalniņā,
Aiz ozola sēdēdami.
46 [Carnikavā (Rg)].

2. Jūras māte man vaicāja,
Ko dar' veci zvejnieciņi.
Tīklus lāpa, aires drāž,
Kāpu malā sēdēdami.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

3. Man vaicāja kalnu meitas,
Ko tie lejas puiši dara.
Tīklus auda, tīklus lāpa,
Iekrēsliņā sēdēdami.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Ūdens māte man vaicāja,
Ko dar' jūras zvejnieciņi.
Tīklus auda, aiŗus drāza,
Uz ūdena dzīvojot.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

30775.

Jūŗas māte man vaicāja,
Ko zvejnieku meitas dara.
Smalki vērpa baltus linus,
Siļķītēm valgus taisa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Siļķes, menci man vaicāja,
Ko darīja zveju meitas.
Smalki vērpa, tīklus auda,
Siļķītēm valgus dara.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30776.

Jūriņā simtu durvju,
Divi simti stenderīšu;
Ik pie katras stenderītes
Pa buntei atslēdziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Simtiņš bija duraviņu,
Divi simti stenderīšu;
Ikkatrās duravās
Pa baltai atslēgai.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Simtu jūdžu jūriņā,
Simtu durvju stenderīšu;
Ikkatrā stenderē
Ira zelta atslēdziņa.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

30777.

Jūriņā trīs bandziņas,
Es visām vārdu zinu:
Viena Grieta, otra Anna,
Trešā bija Mārģietiņa.
Lūdzu Grietu, lūdzu Annu, -
Nelaiž mani maliņā;
Mārģietiņu to pielūdzu,
Tā izlaida maliņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30778.

Jeuru gaiļi agri dzīd
Agri sādu laiveņā.
Tec, laiveņ, tacādama
Symtu jeudzu dīneņā!
409 [Līksnas pag. D].

30779.

Kad es gāju jūriņā,
Jūriņ' mana māmulīte;
Kad es nācu maliņā,
Man pašam māmulīte.
216 [Ventspilī].

30780.

Kad es gāju jūriņāi,
Jūŗa mana māmulīte;
Kad es tapu maliņāi:
Tu, jūriņa, raganīte!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Kad es gāju jūrīnāi,
Jūrīn' mana māmulīte;
Kad izgāju malīnāi:
Pūt, jūrīna, pakaļāi!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

30781.

Kas kait, kas kait
Zvejnieka sievai!
Viens Ķīsis, dui ķīši,
Zupiņa rokā.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

- 209 -

30782.

Kas kait man nedzīvot
Lielas jūras maliņā:
Cik jūriņa viļņus meta,
Tik izmeta sudrabiņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Kas kait mane nedzīvot
Uz Ventiņas kraujumiņa:
Ik Ventiņa vilni meta,
Ik izmeta sudrabiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30783.

Kas kait Rīgas meitiņām
Raibu cimdu neadīt:
Jūra vērpa dzīpariņus,
Daugaviņa šķeterēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

30784.

Kas spīdēja, kas mirdzēja
Daugaviņas maliņā?
Zvejnieciņa līgaviņa
Zelta naudu rēķināja.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

1. Kas uguni žibināja
Zvejenieka laiviņā?
Zvejenieka līgaviņa
Zelta naudu rēķināja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

30785.

Kas tie tādi zēģelnieki
Gaŗām jūru zēģelēja?
- Vai, māmiņa, nepazīsti
Savu buŗu audumiņu?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30786.

Kas to teica, kas redzēja,
Ka jūŗā miežus sēja?
- Es to teicu, es redzēju, -
Zaķis ara taurēdams.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30787.

Kas tur nāca par ezaru,
Ņiedres vien locījās?
Div' laiviņas zelta nāca,
Treša sīka sudrabiņa.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

30788.

Kas tur nāca pa jūriņu,
Kas tās niedres čabināja?
- Tas, māmiņa, tavs dēlinis
Ar tām pāva actiņām.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30789.

Kas tur nāca pa jūriņu,
Niedres vien škorstījās?
Tur nāk mani brāleliņi
No Vāczemes šai zemē.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

30790.

Ķegums mani pavadīja,
Rezna mani sagaidīja;
Ai Parumba, vella māte,
Tā gaid' manu dvēselīti!
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

1. ķigums mani pavadīja,
Rezna mani sagaidīja;
Rumba liela grēceniece,
Tā bij muitas ņēmējiņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

30791.

Ķīsīts kliedza, ķīsīts
brēca
Dziļā upes dibinā.
Audiet, meitas, smalkus tīklus,
Velciet ķīsi maliņā!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30792.

Ko, bāliņi, darīsim,
Rindā laivas sagriezuši?
Mūrēsim graznu pili
Daugaviņas maliņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30793.

Ko, bāliņ, darīsim,
Ūdens tek laiviņā?
Irsim laivu maliņā,
Sauksim citu bāleliņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30794.

Ko nu, brāļi, darīsim,
Ūdens nāk laiviņā?
Ņemsim šķēres, cirpsim matus,
Bakstīsim laivas galu.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

30795.

Kupla liepa jūrmalēi,
Tā pieder zvejniekam;
Kad laivai vierves trūka,
Tek pie liepas lūku plēst.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 210 -

30796.

Kur skriesiet, melni kraukļi,
Bez saulītes vakarā?
- Māmiņai ziņu dot,
Dēliņš jūras dibinā.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

1. Ko, krauklīti, kracināji,
Kādu vēsti man atnesi?
- Tādu vēsti tev atnesu,
Dēls guļ jūras dibinā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

2. Kur tecēji tu, irbīte,
Tumsā, sebu vakarā?
- Dēlu mātei ziņu dot,
Dēliņš jūras dibinā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

3. Kur tu skrēji, melns krauklīti,
Tik sebā vakarā?
- Māmiņai vēsti nesu,
Dēliņš jūras dibinā.
216 [Ventspilī].

4. Kur tu teci, mēnestiņi
Ar to zvaigžņu pudurīti?
- Dēlu mātei ziņas nesu,
Dēliņš jūras dibinā.
2401 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

5. Kur tu teci, melna odze,
Tumsiņā, vakarā?
- Dēlu mātei ziņu nesu,
Dēliņš jūras dibinā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

30797.

Kurzemē daiļas meitas,
Tās māk jūras tīklus aust,
Tās māk jūras tīklus aust
Priekš tiem jūras zvejniekiem.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30798.

Laba dzīve, laba dzīve
Ezeriņa maliņā:
Bites līda ozolā,
Līdeciņas murdiņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

30799.

Labāk braucu zēģelīti,
Nekā aru slapju zemi:
Zēģelīte zeltu nesa,
Smilšu auzas slapja zeme.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Labāk gāju zēģelēt,
Ne ūdeņa zemi art:
Zēģelīte naudu pelna,
Smilgas auga ūdenī.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

30800.

Labāk man rupjš kreklits,
Nekā rupj' zēģalit':
Rupjš kreklits mies' sild',
Zēģalit' dvēselit'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

30801.

Labāk pirku oša laivu,
Nekā bēru kumeliņu:
Kamēr bēris auzas ēda,
Tikmēr laiva simtu jūdzu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Tēvs dēlami naudu deva,
Lai pirk bēru kumeliņu.
Labāk pirka oša laivu,
Nekā bēru kumeliņu:
Kamēr bēris auzas ēda,
Jau laiviņa gabalā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30802.

Labs ar labu sasatika,
Līktin līka Daugaviņa:
Vienam bija rudzi mieži,
Otram zelts, sudrabiņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Liels ar lielu lielījās, -
Abi slīka Daugavā;
Vienam slīka rudzi mieži,
Otram zelts, sudrabiņš.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

30803.

Lai ir gŗūt', kam ir gŗūt',
Zvejniekam visai gŗūt':
Lai lij' liet', lai krīt' snieg',
Zvejnieks zvej' jūriņēi.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

30804.

Laivinieka meita biju,
Laivā gulu dienavidu;
Laivinieks gadījās,
Ne zemītes arājiņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30805.

Laivenieki, bāleliņi,
Ņemiet mani laiviņā!
Es mācēju smalki irt,
Iet laiviņa līgodama.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 211 -

30806.

Lietus nāca kapādams,
Vēja māte svilpodama.
Jaunākais mans bāliņ,
Glabā savu zēģeliņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

30807.

Līdaciņa zeltspārnīte,
Nāc ar mani spēlēties,
Tu dziļā jūriņā,
Es ozola laiviņā.
1311 [Apē (Vlk)], 377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ai reņģīte zilspārnīte,
Nāc ar manim spēlēties,
Tu dziļā jūriņā,
Es ozola laiviņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Līdeciņ zaļspārnīt,
Iesim abi spēlēties:
Tev vajag smalka tīkla,
Man zeltītu zēģelīšu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Līdaciņa zeltspārnīte,
Nāc ar mani spēlēties,
Tu dziļāi jūriņā,
Es ozola laiviņā.
Jūra prasa smalku tīklu,
Laiva baltu zēģelīti.
Uzliek jūrai smalku tīklu,
Laivai baltu zēģelīti,
Iet laiviņa dziedādama,
Nāk līdaka dancodama.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

30808.

Līdaciņa velējās
Zaļas niedras galiņā;
Zīda kreklis, zelta vāle,
Sidrabiņa velētava.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

30809.

Līgo, laiviņa,
Ved mani malā!
Gan biju līgojse
Ūdeņa vidū.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30810.

Mans vīrīns jūrīnā,
Pieci menci laivīnā,
Pieci menci laivīnā,
Ik bērnīna mencis bij.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

30811.

Maza mana līgaviņa
Par visāmi sieviņām;
Balta mana zēģelīte
Par visāmi zēģelēm.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Man baltāka zēģelīte
Aiz visām laiviņām;
Man jaunāka līgaviņa
Aiz visām sieviņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30812.

Maza maza man laiviņa
Noplīsušu zēģelīti,
Nevarēju līdzi tikt
Ar citiem zvejniekiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30813.

Meties, jūra, kaudzītē,
Sedzies baltu villainīti!
Tik līdzenis mans celiņis
Kā notrīta galodiņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30814.

Nākat, ļaudis, skatīties,
Kur tek Ventas kumeliņš:
Pret bangām stāvu leca,
Abējpus sviedri tek.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

30815.

Ne tā mana viena vaina,
Ka laiviņa netecēja:
Līgaviņas vaina bija,
Kam auž rupjas zēģelītes.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

30816.

Ne visiemi stūrmaņiemi
Ūdens ceļu izzināt:
Vīksnes celmi celiņā,
Ābeļ' ceļa maliņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

30817.

Neba dižas lietas dēļ
Lejnieks savas sievas kūla:
Kam nekūra uguntiņu
Jūras kāpas galiņā.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

- 212 -

30818.

Neba lielas lietas dēļ
Zvejnieks kūla līgaviņu:
Trīs raudiņas vien pietrūka,
Simtiņā(i) rēķinot.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

30819.

Neraudāja māmulīte,
Kad šūpuļa viere [=virve] trūka;
Tad raudāja māmulīte,
Kad laiviņas ierkle lūza.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

30820.

No rītiņa agri agri
Iztecēju kalniņā,
Redzu savu bāleliņu
Iŗot laivu maliņā.
315 [Jaunjelgavā], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

30821.

No Vāczemes uz Liepāju
Veda naudu par jūriņu,
Nebūt' ostu sasnieguši,
Nebūt' nauda Aizputē.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30822.

Nospārdās siļķu māte,
Laiviņā iekāpdama [nekāpdama];
Visi siļķu bērni raud
Pēc tās vecas māmuliņas.
216 [Ventspilī].

30823.

Palīdz, Dievs, palīdz, Laime,
Tam jaunam stūrmaņam
Še palaisti, tur piesieti
Rīgas salas galiņā!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

30824.

Palīdzat man, māsiņas,
Tīklu mest Daugavā!
Vizēt viz Daugaviņa
Sīkajām raudiņām.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

30825.

Pasēdies, Vēja māte,
Sausas egles galiņā,
Kamēr mani bāleliņi
Pāri ies Daugavā!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Pūti, pūti, Vēja māte,
Saus' ozola galiņāi,
Kamēr mani bāleliņi
Pāriet strauju Daugaviņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

30826.

Pateic man, māmulīte,
Kuŗu dienu es piedzimu;
Es pateikšu zvejniekam,
Kur siļķītes nakti gul.
216 [Ventspilī].

30827.

Pavadīju bāleliņu
Par visām straumītēm;
Lai nu vada enkurnieki
Līdz pat salas galiņam.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

30828.

Pļaujiet sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga:
Mana ķēve jūriņā
Gul, galviņu atmetusi.
283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)].

30829.

Priecājties, ciema meitas,
Prieki nāca Kurzemē:
Dui laiviņas zelta nāca,
Trešā sīka sudrabiņa.
216 [Ventspilī].

30830.

Pūt augšā, dzen augšā,
Daugaviņ, sudrabiņu:
Lieli ciemi, daudz meitiņu,
Daudz sudraba valkātāju.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Pūš, vējiņ, ziemalē,
Dzen sudrabu Kurzemē:
Kurzemē daudz bērniņ',
Sudrabit' lasentai.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

2. Šurpu, vējiņ', i pūtiet
Visu Rīgas sudrabiņu:
Še ir daudz(i) jaunu meitu,
Sudrabiņa nesējiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Tec, upīte, līču loču,
Met sudrabu maliņā:
Diņķos auga daiļas meitas,
Sudrabiņa valkātājas.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 213 -

30831.

Pūt, vējiņ, sila malu,
Necel viļņu Daugavā:
Pilna laiva piesēduse
Manu baltu bāleliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Pasasēdi, Vēja māte,
Saus' ozola zariņā:
Pilna laiviņ' i piekāpa
Manu baltu bāleliņu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

30832.

Pūt, vējiņi, kur pūzdamis,
Pūt vairāk ziemelēi:
Az jūriņas tēvs māmiņa,
Uz ūdeņa bāleniņis.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

30833.

Pūt, vējiņis, kur pūzdamis,
Pūt vairāk dienvidos,
Pārpūt manus bāleniņus
No Vāczemes Kurzemē!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

30834.

Reņģe reņģe, brēda
reņģe,
Man vēdera barotāj';
Lai sapuva lieli laši
Zilā jūras dibinā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

30835.

Rīgas meitas gultu taisa,
Aicin' mani klātgulēt;
Es gulēšu jūriņā
Savā dēļu laiviņā.
Lai tek mana dēļu laiva
Simtu jūdzu naksniņā.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Krogus meita vietu taisa,
Aicin' mani klātgulēt.
Guli pati, krogus meita,
Es pie tevis negulēšu,
Es pie tevis negulēšu,
Tev ir melni paladziņi.
Es gulēšu jūriņā
Savā ošu laiviņā,
Savā ošu laiviņā
Apakš baltas zēģelītes.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

30836.

Rīg's pil' gan bagat',
Nemielei bez naudiņ';
Paldies jūr's ūdentiņ',
Kas mielei bez naudiņ'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

30837.

Rītā agri, rītā agri
Uz ezeru ķīšu kaut;
Ja nāk vēzis, dod par ļipu,
Lai skrien elles dibenā!

1. Rītu rītu, mani bērni,
Menču kaut ezarā;
Ja nāk vēzis, sit par ļipu,
Lai skrien upes dubenā!
224 [Kabilē (Kld)].

30838.

Rītā tek trīs māsiņas
Gar jūrmali raudādamas,
Gar jūrmali raudādamas,
Meklē savu bāleliņu.
Atrod laivu, atrod irkles,
Bāleliņu neatrod.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

30839.

Saka strauju kumeliņu, -
Ūdentiņš vēl straujāks;
Ūdentiņš izšūpoja
Dažas mātes auklējumu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30840.

Zaļa cūka jūŗā peld,
Zelta segli mugurā.
Es iesviedu zelta šautru,
Lai tā peld maliņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

30841.

Zaļa cūka jūrā peld,
Zelta sedli mugurā;
Tā nebija zaļa cūka,
Tas zvejnieka kumeliņš.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

30842.

Sausa koka laivu daru,
Tukšu laidu jūriņā;
Dievs dos miežu vasariņu,
Pāries pilna līgodama.
206 [Kuldīgas apriņķī].

- 214 -

1. Oša koka laivu daru,
Tukšu laidu jūriņā.
Dievs dos miežus, Dievs dos rudzus,
Raidīsim Vāczemē.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

30843.

Savu laiku laivinieki
Kumelīna nemieloj':
Ziemu tek kājīnām,
Vasar' dēļu laivīnā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

30844.

Šam bij grūt', tam bij grūt',
Grūt' laiviņas stūrmaņam.
Tam bij grābt zelta naudu
Ar abām rociņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Straujas upes stūrmaņam
Par galviņu viļņi sita.
Tam bij jemti zelta naudu
Ar abām rociņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

30845.

Šķērsu braucu par Daugavu,
Griežu leišu maliņā,
Ni bēdāju leišu kungu,
Ni to leišu stārastiņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

30846.

Šodien, puiši, nevilksim
Līdz galami zēģelītes:
Jūra nāca čaukstēdama,
Vēja māte svilpodama.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

30847.

Šodien kunga laivu dar',
Rītu stūmu ūdenī,
Rīt jāiet Vāczemē
Visjaunam bāliņam.
- Ai lūdzami, šķīperīt,
Laiž laiviņu maliņā,
Lai man bija to redzēt,
Kuŗa meite gauži raud.
Kuŗa meite gauži raud,
Tā būs mana līgaviņa,
Tai es došu sav' rociņu,
Savas klētes atslēdziņu,
Savas klētes atslēdziņu,
Savu govju laidariņu.
214 [Zūrās (Zūru pag. Vp)].

30848.

Šodien kungi laivu taisa,
Rītu iešu Vāczemēi.
Iesēdies laiviņāi,
Cepurīti vien pacēlu.
Te palika sīvi kungi,
Spoži bēri kumeliņi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

30849.

Šodien saule bāla tek
Aiz lielām žēlabām:
Vakar slīka oša laiva
Sudrabiņa zēģelēm.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Šodien saule tumša tek
Aiz lielām žēlabām:
Vakar slīka oša laiva
Ar deviņi bāleliņi.
121 [Gulbenē (Md)].

30850.

Šurpu turpu vērstījosi
Ar laiviņu jūriņā,
To naudiņu meklēdamis,
Ko kungam samaksāt.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

30851.

Sen dzierdēju, nu redzēju,
Kā zvejnieki mencus kaun:
Dui baltām nūjiņām
Sit pa gālu, met laivāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30852.

Siļķīte dziedāja
Jūrītē,
Lejnieka dēliņu
Gaidīdama.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30853.

Siļķītei div' meitiņas,
Staigā gurnus grozīdamas;
Pretim nāca meņču dēli,
Cepurītes cilādami.
216 [Ventspilī].

1. Siļķītei dui meitiņas,
Tek, gorniņus grozīdamas;
Menciņām dui dēliņi,
Iet, cekulus cilādami.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 215 -

30854.

Siļķītei tīklu audu
No smalkā linu šķiedra;
Mencīšam, brammaņam,
Dzelzēm ūdus kaldināju.
216 [Ventspilī].

30855.

Sirmi zirgi jūrā peld,
Zelta segli mugurā;
Staigā paši staļļa puiši,
Zelta pieši kājiņās.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30856.

Zirņa zieda laiviņ' taisu,
Auzu skaru zēģelīti;
Tā bij viegla jūriņā
Pret vilnīti vizenāt.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

30857.

Steidzies, māte, jūrmalā,
Tava dēla laiva nāk;
Vai tu pate nepazini
Savu austu zēģelīšu?
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

30858.

Strauja tek Daugaviņa,
Strauja dienu, strauja nakti.
Kā tā strauja netecēs -
Ūdens plūdi virsū nāk.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

30859.

Strūdzenieki strūdzenieki
Mani balti bāleliņi;
Visiem siksnas par pleciem,
Visi strūgu vilcējiņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Irklenieki, laivinieki
Visi mani bāleliņi,
Visiem irkles par pleciem,
Visi laivu īrējiņi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

30860.

Stūrmanītis gudris vīrs,
Tas sēž laivas galiņā;
Kur vējiņš laivu pūta,
Tur pagrieza zēģelīti.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30861.

Sudobruotā laivā s'ēžu,
Zalta ērkla rūc'eņā,
Ceļu ērklu, azars vīz,
Īt laiv'eņa l'eiguodama.
435 [Latgalē].

30862.

Zvejnieciņa līgaviņa
Pusmiedziņa vien gulēja:
Jūŗa prasa smalku tīklu,
Laiva baltu zēģelīšu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30863.

Zvejojs ir zvejnieciņš,
Div' raudiņas laiviņā:
Ko tur ēda, ko tur dzēra,
Ko pārdeva naudiņā?
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

30864.

Tālu tālu es redzēju
Zēģelīti līgojam;
Mana austa zēģelīte,
Mans brālītis līgotājs.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30865.

Tais', tētiņ, oša laivu,
Aud, māmiņ, zēģelīti:
Es lidošu jūriņā
Bangu mātes klēpītī.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30866.

Taisi, tēvis, oša laivu,
Aud, māmiņ, zēģelīti;
Brauc, bāliņ, laimes vest
No svešām zemītēm!
376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30867.

Taisu, taisu ābels laivu,
Abi gali apzeltīti;
Lieku baltu zēģelīti,
Braucu pāri jūriņai.
Zēģelīti izpuškoju
Jūras puķu ziediņiem.
Necik tālu neaizbrauču,
Vāczemē atspīdēja.
Priekšā tek no Vāczemes
Dižan' skaistas dzeltānītes.
Ai Vāczemes dzeltānītes,
Tīk ar mani līdzi nākt?
Bij maniem bāliņiem
Dūkanbēri kumeliņi,
Dūkanbēri kumeliņi,
Smalki malta rudzu maize.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 216 -

30868.

Tēvs dēlam laivu taisa
No osīša dēlīšiem.
Oša laiva viegla laiva,
Tā negrima dibinā,
Tā aizgāja pa jūriņu
Spīdēdama, vizēdama,
Spīdēdama, vizēdama,
Burbulīšus mētādama.
1311 [Apē (Vlk)].

30869.

Tēvs dēlam laivu taisa
No ozola dēlīšiem;
Māte auda zēģelīšus
No sudraba šņorītēm.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

30870.

Tēvs dēlam naudu deva,
Lai nopirka kumeliņu.
Dēls nepirka kumeliņu,
Dēls nopirka oša laivu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

30871.

Tēvs man taisa oša laivu,
Līkus kokus ēvelē;
Māte auda zēģelīti,
Linu šķiesnas lasīdama.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Tēvīns mana laivu taisa
Šķība koka, greiza koka;
Māte auda zēģelīti,
Pa šķiedrīni lasīdama.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

30872.

Tēvs man taisa oša laivu,
Līkus kokus ēvelēja;
Māte auda zēģelīti,
Linu šķiedrus lasīdama.
Teci, mana oša laiva,
Simtu jūdžu dieniņā,
Simtu jūdžu dieniņā,
Divi simti naksniņā!
46 [Carnikavā (Rg)].

30873.

Tēvis tēvis, dar' man laivu,
Aud, māmiņa, zēģelīti,
Lai es eimu jūriņā
Ar ziemeli spēlēties!
Ziemeļam baltas putas,
Man baltāka zēģelīte.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Es aizgāju jūriņā
Ar ziemeli bauroties;
Ziemelim baltas putas,
Man bij baltas zēģelītes.
216 [Ventspilī].

2. Tēviņš man laivu dara
Šķība greiza oša koka;
Māte auda zēģelītes,
Baltus linus lasīdama.
Nu es iešu jūriņā
Ar ziemeli dauzīties;
Ziemeļam baltas putas,
Man jo baltas zēģelītes.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30874.

Tēvis tēvis, dar' man laivu,
Aud, māmiņa, zēģelītes,
Lai es varu tur aiziet,
Kur tie mani bāleliņi!
18 (Kliģenē).

30875.

Tēvis tēvis, tais' man laivu,
Aud, māmiņa, zēģelītes,
Lai es braucu jūriņā
Ziemeļ' meitas lūkoties!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

30876.

Tek laiviņa līgodama
Pret arāja meitiņām;
Arājam skaistas meitas,
Zēģelīšu audējiņas.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

30877.

Tec, laiviņ(a), dej, laiviņ(a),
Ne jūrā celmi aug(a);
Līdumā celmi aug,
Tur arāji arklus lauž.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

30878.

Tec, laiviņa, skaldi jūru,
Rīgāi mastu lūkoties!
Tu lūkoji masta koku,
Es zēģeļu audējiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 217 -

30879.

Teci, mana dēļu laiva,
Simtu jūdzu dieniņā!
Pie Rīdziņas apgulos,
Jelgavā pamodos.
Rīgu ņēmu saujiņā,
Jelgaviņu padusē,
Liepājiņu, smuku pilīt',
Aiz cepuri aizbāzos.
57 [Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)].

30880.

Teci, mana oša laiva,
Simtu jūdžu dieniņā!
Es tev došu roņu taukus,
Smalku linu zēģelīti.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30881.

Teci, mana oša laiva,
Simtu jūdžu dieniņā,
Simtu jūdžu dieniņā,
Divi simti naksniņā!
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Teci, mana oša laiva,
Trīs simts jūdžu tāļumā:
Divi simti dieniņā,
Trešo simtu naksniņā.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30882.

Teci, teci, Daugaviņa,
Sarkanām burdiņām;
Es brāliņa noraudāju
Sarkanām asarām.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

30883.

Trīs gad's laivu kaldināju
Daugaviņas maliņā;
Kad iekāpu laiviņā,
Vāczemē nolīgoju.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

30884.

Tu irbīte(?) zeltspārnīte,
Tu gul' jūras dibinā,
Tu gul' jūras dibinā,
Es ozolu laiviņā.
Es laidīšu zelta āķi
Līdz taviemi spārniņiem,
Līdz taviemi spārniņiem,
Līdz spārniņu galiņiem.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

30885.

Tu siļķīt sīkzivtiņ,
Tu man maiz' arejiņ';
Tu plekstiņ platspārniņ,
Tu man naud's kalejiņ'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

1. Tu menciņu zeltspārnīti,
Mans krekliņu audējiņis;
Siļķīt', sīka zivitiņa,
Mans maizītes gabaliņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30886.

Tumsa nakts zvejniekam, -
Balta nauda maciņā;
Karsta saule arājam, -
Rudzu guba tīrumā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30887.

Tumša nakte zvejniekam, -
Zelts vizēja laiviņāi;
Melnas kājas arājam, -
Balts biķeris rociņāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30888.

Ūdens ceļu iesākdams,
Dievam devu dvēselīti:
Nei zariņa nosaķēru,
Nei pasaucu māmuliņas.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

1. Uz ūdeņa laizdamies,
Atdod' roku māmiņai.
Dieviņš zina, vai atiešu:
Strauja tek Daugaviņa,
Ne zariņš noķeŗams,
Ne māmiņa pasaucama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Uz ūdeņa laizdamies,
Saujā nešu dvēselīti:
Ne kociņa nesaķēru,
Ne māmiņas nepasauču.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

3. Uz ūdens uziedams,
Dievam devu dvēselīti:
Ni kociņa, ko pieķert,
Ni māmiņas, ko pasaukt.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

30889.

Ūdentiņis straujtecītis
Lielu darbu darītājs:
Māsai ziedu nesējiņis,
Bāliņam sudrabiņa.
121 [Gulbenē (Md)].

- 218 -

30890.

Upes māte, Jūŗas māte,
Sargi manus bāleliņus!
Vēju māte, cilā viegļi
Baltajos zēģelīšus!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30891.

Uz jūriņu zvejot braucu
Ar ozola kumeliņu;
Priekšāi banga, pakaļāi,
Vidū manis augumiņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30892.

Uz ūdeņa laizdamies,
Apīņotu alu dzēru,
Lai iet mana dvēselīte
Kā apīņa galvenīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

308921.

Uz ūdeņa uziedamis,
Dievam devu dvēselīti;
Uz ūdeņa dvēselīte
Kā putniņš zariņā.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

30893.

Uz ūdens uziedams,
Mirstamo kreklu vilku:
Te miršana, dzīvošana
Man apakš kājiņām.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

30894.

Vakar gāja div' bāliņi
Jūriņā tīklu mest.
Šodien tek brāļu māsa
Gar jūrmalu raudādama,
Gar jūrmalu raudādama,
Bāleliņu meklēdama.
Tecēdama uztecēja
Trīs zvejniekus zvejojam.
- Vai jūs, jūŗas zvejnieciņi,
Redzējāt brāļus manus?
- Ai tu ciema zeltenīte,
Kādi tavi bāleliņi?
- Lieli gaŗi, skaisti vīri
Dzelteniem matiņiem,
Dzelteniem matiņiem,
Sarkaniem vaidziņiem.
- Ai tu ciema zeltenīte,
Tie gul jūŗas dibinā,
Smiltis viņu vaigus grauza,
Ūdens matus plivināja.
- Ai jūs jūŗas zvejnieciņi,
Izvelciet maliņā!
- Ai tu ciema zeltenīte,
Kādu algu mums solīsi?
- Vienam došu slēšu kreklu,
Otram zīžu nēzdodziņu;
Trešajam, jaunākam,
Tam es došu sav' rociņu,
Tam es došu sav' rociņu,
Savu zelta gredzeniņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es redzēju jūriņā
Trīs zvejniekus zvejojam,
Zīda tīklis, zelta laiva,
Sudrabiņa zēģelītes.
Zvejnieciņi, bāleliņi,
Redzējāti man' bāliņu?
- Ai godīga mātes meita,
Kāds bij tavis bāleliņš?
- Skaists puisītis, baltu vaigu,
Dzeltāniemi matiņiem.
- Ai godīga mātes meita,
Tas guļ jūras dibenā;
Smiltis viņa vaigus grauza,
Ūdens matus plivināja.
Zvejnieciņi, bāleliņi,
Velciet viņu maliņā!
- Ai godīga mātes meita,
Ko maksāsi par vilkumu?
- Vienam došu slēžu kreklu,
Otram zīda nēzdodziņu,
Trešam, visujaunākam,
Pate sevi padodos,
Pate sevi padodos
Par zēģeļu mazgātāju.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Migla migla, liela rasa,
Mūs' bāliņi pieguļā.
Sūta mani māmulīte:
Ej, meitiņa, lūkoties,
Ej, meitiņa, lūkoties,
Vai ir visi bāleliņi,
Vai ir visi bāleliņi,
Vai ir visi kumeliņi.
Iraid visi, iraid visi,
Pastarīša vien nevaid.
Pastarītis aiztecēja
Gar upmali dziedādams,
Gar upmali dziedādams,
Ievas ziedus braucīdams.
Ievas ziedu sniedzoties,
Iekrīt pats upītē.
Upe viņu nepanesa,
Iesit viļņi Daugavā.
Daugaviņa nepanesa,
Iesit viļņi jūriņā.
Teku, teku raudādama,
Bāleliņa meklēdama.
Tecēdama uztecēju
Vienu lielu, augstu kalnu.
Es uzkāpu kalniņā
Pašā kalna galiņā,
Es redzēju visu jūru,
Visus jūras zvejnieciņus.
Ieraudzīju jūriņā
Trīs zvejniekus laiviņā,
Zelta laiva, zīžu tīkli,
Sudraboti aiŗu gali.
Dievs palīdzi, zvejnieciņi,
Redzējiet man' bāliņu?
- Ai godīga mātes meita,
Kāds bij tavis bāleliņš?
- Smuks puisītis, sarkanbaltis,
Dzelteniemi matiņiem.
- Vai godīga mātes meita,
Tāds guļ jūras dibenā.
- Vai godīgi zvejnieciņi,
Velciet viņu maliņā!
- Ai godīga mātes meita,
Ko maksāsi par vilkumu?
- Vienam došu slēžu kreklu,
Otram zīžu nēzdodziņu;
Tam trešam nav ko dot,
Tam es pate piederēšu, -
Ne vienam, ne otram,
Tik pašam stūrmanim.
Stūrmanītis gudris vīrs,
Tas mācēja laivu griezt,
Tas mācēja laivu griezt,
Pret ziemeli saturēt,
Pret ziemeli saturēt,
Pretim manu bāleliņu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 219 -

3. Timsiņā, vakarā
Skaitu savus bāleliņus:
Še ir pieci, otri pieci,
Pastarīša vien nevaid.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30895.

Vakar kungi laivu dara,
Šodien laida ūdenī;
Tur aizgāja man' bāliņi,
Kā baloži dūdodami.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Šodien kungi laivas taisa,
Rīt laidīs jūriņā;
Aizies mūsu bāleliņi,
Kā gulbīši dūdodami.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

30896.

Vakar slīke Daugavā
Divi skaisti tēva dēli;
Šodien gauži nozvanīja
Divi dārgas dvēselītes.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

30897.

Vakar slīka jūrā laiva
Ar jauniem(i) puisēniem;
Zvan' Rīgā, Jelgavā
Par jaunām dvēselēm.
Daža māte dēla raud,
Daža māsa bāleliņa,
Daža laba mātes meita
Noraud sava arājiņa.
291 [Garozā (Mežotnes pag. B)].

30898.

Vakarā iesēdos
Ozoliņa laiviņā;
Rīgā man gaisma ausa,
Vāczemē saule lēca.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vakarā iesēdos
Ozoliņa laiviņā;
Rīgā man gaiļi dzied,
Vāczemē saule lēca.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

30899.

Viegli tek man laiviņa,
Caunu ādu pielādēta;
Pretim nāca Rīgas kungi,
Siekiem naudu mērīdami.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)], 206 [Kuldīgas apriņķī].

- 220 -

30900.

Vējiņš pūta, niedres kauca
Ezeriņa maliņā;
Māmuliņa gauži raud,
Šķiet dēliņu gavilam.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

30901.

Ventenieka māmuliņ,
Tavu drošu lolojumu:
Vilnīts laivu lecināja,
Vēl tas droši gavilē.
206 [Kuldīgas apriņķī].

30902.

Vīrs būdamis, bālelinis,
Neņem leišus laiviņā;
Ņem arāju, skaidru vīru,
Kas mācēja zēģelēt!
190 [Kuldīā].

30903.

Visu nakti gaiļi dzied,
Nevar gaismas sagaidīt;
Dzied ezera gaigaliņa,
Nāk gaismiņa līgodama.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dziedi, dziedi, tu gailīti,
Nebūs gaisma dažu dien';
Dziedās jūras gaigaliņas,
Nāks gaismiņa zvērodama.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

2. Visapkārt gaiļi dzied,
Nevar gaismas sagaidīt;
Dziedās kaŗa(?) gaigalīte,
Nāks gaismiņa mirdzēdama.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

30904.

Caura caura man laiviņa,
Noplīsuse zēģelīte.
Kaldi, tēvs, man laiviņu,
Aud, māmiņa, zēģelīti!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30905.

Cūka brida pār upīti,
Naudas kule mugurā;
Būt' tā cūka nebridusi,
Nebūt' naudas šai zemē.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Balt' aitiņa jūru brida
Sidrabiņa radziņiem;
Būt' tā jūru nebridusi,
Nebūt' naudas Vidzemē.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

30906.

Cūka peld pa Daugavu
Naudas somu mugurā;
Būt' cūciņa noslīkusi,
Nebūt' naudas Kurzemē.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)], 215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

30907.

Cūka peld par Daugavu,
Naudas kule mugurā;
Kad tā cūka pārpeldēs,
Tad būs nauda šai zemē.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Balts buciņš jūrā peld
Zeltītiem radziņiem.
Dievs dod viņam izpeldēt,
Tad būs nauda šai zemē. -
Līdz buciņš maliņā,
Nogrimst jūras dibinā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Sirma cūka jūru brida,
Naudas kule mugurā;
Kur cūciņa pasagrieza,
Naudas bija diezincik.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30908.

Cūka peld par Daugavu,
Naudas kule mugurā.
Nāc, cūciņa, maliņā,
Būs naudiņa Kurzemē!
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Zaļa cūka jūrā peld,
Zelta sedli mugurā;
Jauni puiši Dievu lūdza,
Lai tā peld maliņā.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

52047.

Voi Dīveņ, voi Laimeņ,
Keida maņ dzeivuošona:
Uz pūreņa lyni auga,
Uz azara kuopusteņi.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 221 -

52048.

Ai Durbites asarīti,
Dod man vienu grunduliņu!
To vārīja mana saime
Trīs dieniņas launagā.
48 [Bērzaunes Md].

52049.

Vai Dīveņ, kū dareišu
Niu bez sova aruojeņa?
Ni varēju laivu dzeit,
Ni rūceņis kustynuot;
Reit varēšu laivu dzeit,
Reit rūceņis kustynuot.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

52050.

Vai Dieviņ, redzi mani
Uz ūdeņa līgojot!
Ne zālīte ko paķert,
Ne māmiņa ko pasaukt.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

52051.

Ai kājiņas, ai kājiņas,
Nu pa ceļu, nu pa ceļu!
Jūs jau pašas gan zināti,
Ka pa ceļu jums jāteki.
Nu dziedāja ciema gaiļi,
Nu ezera gaigaliņi.
605 [Skolas].

52052.

Ai mīļā Jūŗas māte,
Kam tu mani bēdināji?
Kam tu ņēmi man' dēliņu,
Manu maizes devējiņu?
79 [Daudzeses Jk].

52053.

Ai Pīteri, laivinīks,
Kod tu byusi saiminīks?
Ai Edvarti, saiminīks,
Kod tu byusi laivinīks?
522 [Zvirgzdienes Ldz].

52054.

Aiz ko mūsu laivenieki
Augstu vilka zēģelītes?
Kā varēja tālu braukt,
Svešas zemes raudzīties.
119 [Gaujienas Vlk].

52055.

Dūd, māmeņa, kam dūdama,
Nadūd maņi zveinīkam!
Zveinīks laivu kustynuoja,
Maņi gauži ryudynuoja.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

52056.

Ej, plostiņ, līgādams,
Nava celmu Daugavā!
Ej, māsiņa, pa celiņu,
Nava tautu celiņā!
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

52057.

Es izbridu jūŗu cauri
Ar ozola kumeliņu;
Priekšā bauda(?), pakaļā,
Vidū vīra augumiņš.
74 [Cīravas Azp].

1. Es pārbrauču par Daugavu
Ar tērauda kumeliņ';
Priekšā uguns, pakaļā,
Vidū manis augumiņš.
605 [Skolas].

52058.

Es ozolu laivu taisu,
Ar ko braukti ciemoties:
Gaŗas airas, plata stūre,
Vajag stipru airētāju.
605 [Skolas].

52059.

Es pazinu laivenieku,
Kuŗam laiska līgaviņa;
Kuŗam laiska līgaviņa,
Tam bij melna zēģelīte.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

52060.

Es pārkāpu Daugaviņu
(Ar) ozola šķembelīt(i).
Ej, ozola šķembelīte,
Tāda vīra nedabūsi!
449 [Ungurmuižas D].

52061.

Es uzkāpu kalniņā,
Pašā kalna galiņā;
Es redzēju jūriņā;
Zelta stelles līgojot.
Sit, vilnīti, maliņā,
Še būs daiļa audējiņa.
604 [Dažādi iesūtītāji].

52062.

Es uzkāpu kalniņā,
Pašā kalna galiņā.
Ieraudzīju jūriņā
Trīs zvejniekus zvejojam:
Oša laiva, zīda tīkls,
Pazeltītas zēģelītes.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

- 222 -

52063.

Es redzēju jūriņā
Trīs zvejniekus zvejojam:
Vienam bija zīda tīklis,
Otram zelta zēģelīt';
Tam pašam stūrmaņam
Zelta zvaigzne atspīdēja.
127 [Grostonas Md].

52064.

Ezeriņ, Kapinīt,
Dūd maņ zyvu pazvejuot!
Reitu kaušu sivēniņu,
Laizšu zornas azarā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

52065.

Gauži raud tēvs māmiņa,
Man kāpot laiviņā:
Dziļš ūdens, plata laiva,
Maģis mans augumiņš.
373 [Sarkaņu Md].

52066.

Gudri eudri, gudri babri,
Gudri muni bruoleliņi;
Gudri muni bruoleliņi,
Eudru, babru dzinējiņi.
466 [Vārkavas D].

52067.

Igaunīši zemi, resni,
Tā kā zemes stampātāji;
Latvieši tievi, gaŗi,
Tie varēja jūŗā brist.
279 [Naukšēnu Vlm].

52068.

Izmākušas tās meitiņas,
Kas Ventiņas maliņā:
Izmākušas laivu griezt,
Smalku linu audeklīt'.
Pret vējiņu, pret viļņiem,
Pretim savu ienaidnieku.
200 [Kuldīgas Kld].

52069.

Jau sauleite aizalaide
Aiz dziļuo ezereņa,
Saskaņāja zalta ierkļi,
Laiveņī samatami.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

52070.

Jūra kauc, jūra kauc,
Māte raud, māte raud.
Jūra kauc, viļņu sauc,
Māte sava auklējuma.
24 [Asares Il].

52071.

Jūriņ' prasa smalku tīklu,
Laiviņ' baltu zēģelīt'.
Uzvelk baltu zēģelīt',
Iet laiviņa līgodam';
Iet laiviņa līgodam'
Līdz tām prūšu robežām.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

52072.

Kas tur nāca pa jūriņu,
Kas tās niedras kustināja?
Oša laiva lēni nāca,
Zelta niedras kustināja.
383 [Sērenes Jk].

52073.

Kas tur spīd, kas tur viz
Viņas kuģes galiņā?
Stūrmanīša līgaviņa,
Tā tur spīd, tā tur viz.
Zelta naudu rēķenāja,
Vaska sveces dedzenāja.
90 [Drustu C].

52074.

Kā, bāliņi, darīsim,
Laiviņā sēdēdami?
Pīpēsim tabaciņu,
Dzersim jūŗas ūdentiņu!
378 [Seces Jk].

52075.

Kuo, putneņ, tu atskrēji
Icik vēli vokorā?
Muoseņai ziņi atnešu:
Buoleņš jyuras maleņā.
174 [Kārsavas Ldz].

52076.

Kupla liepa uzaugusi
Manā laivas valgumā.
Kad notrūka masta virve,
Iet pie liepas lūku plēst.
355 [Rucavas Lp].

- 223 -

52077.

Kur tie lieli augsti kalni,
Tur tā strauja Daugaviņa.
Ej, plostiņ, līgodams,
Nebij celmu Daugavā.
560 [Rīga ].

52078.

Ķegumam, nabagam,
Sviedu malkas pagalīti:
Še, ķegum, tava tiesa,
Neņem mana augumiņa.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

52079.

Lai gulēšu, kur gulēšu,
Es pie meitām negulēšu;
Es gulēšu jūŗiņā,
Baltā ziedu laiviņā.
378 [Seces Jk].

52080.

Laivinieka meita biju,
Laivā gulēj' dienvidiņ';
Niedrā kāru vaiņadziņu,
No niedrītes ziedi bira.
141 [Ivandes Kld].

1. Laivinīka mjaita beju,
Laivā gulu dīnavydu;
Pi smildzeņis laivu sjāju,
Nīdŗā kuoru vainaceņu.
236 [Līvānu D].

52081.

Laivenieka meita biju,
Laivā turu launadziņu;
Laivā turu launadziņu,
Niedrās kāru vaiņadziņu.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

52082.

Laivinieki, bāleliņi,
Ņemiet mani laiviņā,
Es mācēju smalki vērpt,
Balti austi zēģelītes.
383 [Sērenes Jk].

52083.

Laivinieku dēliņiem
Noplīsuši zābaciņ';
Mums, nabaga puisēniem,
Spīdēt spīd zābaciņ'.
398 [Skrundas Kld].

52084.

Līgo laiviņa
Ūdeņa malā,
Trīs naktis negulēj'
Ūdeņa vidū.
94 [Dunikas Lp].

52085.

Līgo, laivīna,
Ved mani malā!
Trīs nakšu negulēšu
Ūdeņa malā.
355 [Rucavas Lp].

52086.

Man tētiņis laiviņ' taisa,
Līkus kokus ēvelēja.
Šaura šaura man laiviņa,
Noplīsusi zēģelīte.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

52087.

Moza moza man laiviņa,
Nūpleisuse zēgeleite;
Tāvs man taisa jaunu laivu,
Muote aude zēgelīti.
494 [Viļānu Rz].

52088.

Muoseņaji laivu taisu
Nu smolkim dēleišim;
Muote audja zeigeleiti
Nu lineņu šķīzneņom.
143 [Jāsmuižas D].

52089.

Mūkat, vēži, maliņā,
Nu nāk vēžu ķērējiņi;
Nu nāk vēžu ķērējiņi
Rakstītām kulītēm.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52090.

Nāc, menciņ, tai laivā,
Kur dzird mani lelojam;
Es tev došu kumosiņu
Zīda diega galiņā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52091.

Neba lielas vainas dēļ
Lejnieks savu sievu kūla:
Tīklam acis pārrāvusi,
Siļķei galvu norāvusi.
355 [Rucavas Lp].

1. Neba dižas vainas dēļ
Lejnieks savu sievu kūla:
Siļķei galvu nosūkusi,
Tīklam aci izrāvusi.
94 [Dunikas Lp], 355 [Rucavas Lp].

- 224 -

2. Neba dižas vainas dēļ
Lejnieks savu sievu kūla:
Siļķei galvu nolauzusi
Kāliņām skatīdama.#282.

52092.

Nebūt' manis vainadziņis
Zvejnieciņa rociņāsi;
Kam ganīte nedzinuse
Ezeriņa maliņā.
241 [Lubānas Md].

52093.

Neviens mani nedzirdēja,
Kad jūriņā gavilēja;
Jūras putas gan dzirdēja,
Silā sīki priedulēni.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

52094.

Palīdziet man māsiņas,Tīklu mest Daugavai!
Vizet viz Daugaviņa
Sīkajām raudītēm.
224 [Lielvārdes Rg].

52095.

Pasasauču: Jēzus Kristus,
Laiviņā sāzdamīs.
Vai Dīveņ, dziļš iudins,
Duorga muna dveseleite!
326 [Preiļu D].

52096.

Pirciet laivu, bāleliņi,
Aud, māmiņa, zēģelīt'!
Kam jūs mani iedevuši
Aiz ūdeņa tautiņās?
211 [Ļaudonas Md].

52097.

Pyut, vējeņ, ryuc, vējeņ,
Stuojīs laiku vokorā!
Muns buoleņš aiz jyureņis
Vakarēju guojumeņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

52098.

Raudiņas man prasīja:
Ko darīja muižu meitas?
Smalki vērpa baltus linus,
No kā raudām valgus taisīt.
15 [Alūksnes Vlk].

52099.

Smagi smagi jūŗa krāc
Miglainā rītiņā;
Žēli, žēli noraudāja
Mana jauna līgaviņa.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

52100.

Sveic, māsiņa, dod rociņu,
Ir veseli bāleliņi;
Ir veseli, neveseli,
Vakar kāpa Daugavā.
241 [Lubānas Md].

52101.

Šam znotiņi, tam znotiņi,
Man znotiņu te nevaid;
Mani znoti jūrmalē
Gaŗajos kažokos.
241 [Lubānas Md].

52102.

Tec, laiviņa, skaldi jūŗu,
Rīgai mastu lūkoties;
Rīgai auga masta koki,
Zēģelīšu audējiņi;
Tei nav tāda masta koka,
Ne zēģeļu audējiņu.
74 [Cīravas Azp].

52103.

Tie bagāti bāleliņi,
Kas ūdeņa maliņā:
No līdakas namu dara,
No asaŗa istabiņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52104.

Trīs svecītes jūŗā dega,
Visas vienu gaišumiņu;
Tā puisīša nauda dega,
Kas noslīka jūriņā.
369 [Saldus Kld].

52105.

Uz ūdeņa laizdamies,
Dievam devu dvēselīti;
Vai atiešu, neatiešu,
Strauja tek Daugaviņa.
241 [Lubānas Md].

52106.

Uz ūdeņa uziedama,
Dievam devu dvēselīti;
Vald', Dieviņ, bargus vējus,
Glāb laiviņu, dvēselīti!
350 [Ropažu Rg].

52107.

Uz ūdeņa laizdamies
Diegā kāru dvēselīt(i).
Ni pie zara nostvēru [nesatvēru?],
Ni pasaucu māmuliņu.
449 [Ungurmuižas D].

- 225 -

1. Kur tie lielie augstie kalni,
Tur tā strauja Daugaviņa.
Ne zariņa pieķerties,
Ne māmiņas pasaukties.
192 [Kosas C].

52108.

Vakar gāja div bāliņi
Gar jūriņu dziedādami;
Šodien viena zeltenīte
Pakaļ gāja raudādama.
605 [Skolas].

52109.

Vakar kungi laivu cirta,
Šodien cēla ūdenī,
Es iekāpu laiviņā,
Pašā laivas galiņā.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

52110.

Vakar kungi laivu taisij',
Šodien grūda Daugavā;
Aiziet mani bāleliņi
Kā gulbīši dūdodam'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52111.

Visi menca bērni brēca,
Kad makšķeres kaldināja.
Nebrēcati, menca bērni,
Neies viens zvejnieciņis.
355 [Rucavas Lp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu