SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

8. Dažādas dziesmas par mežu

30661.

Divi sili cauri gāju,
Trešo sila gabaliņu;
Pilni mani zābaciņi
Sila ziedu piebiruši.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

- 191 -

30662.

Es izaugu līdz mežiem,
Pār mežiem vainadziņš.
Dodat man vaŗa šķēres
Meža galus līdzināt!
201 [Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)].

1. Es izaugu līdz mežam,
Pāri stāv vaiņadziņš.
Dod, Dieviņi, vaŗa šķēres
Meža galus līdzināt!
190 [Kuldīā].

30663.

Es neietu pa silienu,
Ne pa biezu priedieniņu:
Siliens manas kājas baksta,
Priediens rāva vaiņadziņu.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

1. Siliņē es negāju,
Siliņš manas kājas grauž,
Siliņš manas kājas grauž,
Priežu zari vainadziņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

30664.

Gŗūti pūta sila priedes,
Smalku lietu pielijušas;
Gŗūtas bija man kājiņas,
Sila ziedu piebirušas.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 226 [Kandavā (Tl)].

30665.

Gulēt man siliņā,
I miegam nenākot:
Sila meita vietu taisa,
Sila ziedus lasīdama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30666.

Guli, guli, meža meita,
Līdz lielam launagam:
Augsti koki, gaŗi meži,
Neredz saules uzlecot.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Ai Dieviņi, laba dzīve
Liela meža maliņā:
Augsti koki, kupli koki,
Neredz saules uzlecot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30667.

Gulu, gulu, miegs nenāk,
Apakš kupla ozoliņa;
Kā bij man miegam nākt -
Putni dzied zariņos.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

30668.

Kaite man siliņā,
Kaite sila maliņā:
Silā mani odi ēda,
Spāres sila maliņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30669.

Kas kait man nedzīvot
Āriskā(?) siliņā:
Silā man dzeltas auga,
Pasilā mētrājiņi.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

30670.

Kas kait man nedzīvot
Priedoliņa siliņā:
Vējiņš pūta, sili krāca,
Priežu gali stabulēja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30671.

Kas kaitēja man dzīvoti
Liela meža maliņā:
Pieci brieži man aŗami,
Sešas stirnas ecējamas.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

30672.

Mežā daudz nerunāju,
Klajumāi nestāvēju:
Mežā daudz dzirdētāju,
Klajumā redzētāju.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

30673.

Miķelīt, tēva brāli,
Meties sila maliņā:
Ja neauga rudzi mieži,
Auga laba skalu malka.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Miķelīti, Rubulīti,
Meties ceļa maliņā;
Ja tev nav cita prece,
Pārdod skalu vezumiņu!
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

30674.

Miķelīti, tēva brāli,
Meties sila maliņā:
Tur aug mieži, tur aug rudzi,
Tur aug balti kāpostiņi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30675.

Miķelīti, tēvbrālīti,
Meties pora maliņā!
Kad es ziemu mežā braukšu,
Tad es tevi apraudzīšu.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

- 192 -

306751.

Nāc ārē, mežu meita,
Māci mani vīzes pīt,
Kā es tevi iemācīju
Cimdam rakstu izadīt!
224 [Kabilē (Kld)].

30676.

Nāc ārā, nāc ārā,
Kas mežā brīkšķināja!
Vai bij briedis, vai bij lācis,
Vai nelieša tēva dēls?
24 [Lēdurgas draudzē].

1. Mežā vaukšk, mežā vaukšk,
Kas mežā vaukškināja?
Vai bij vilki, vai bij lāči,
Vai nerātni tēva dēli?
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

30677.

Nāc laukā, nāc laukā,
Kas mežā brīkškināja!
Tautu dēlis brīkškināja,
Mani mazu gribēdams.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30678.

Palīdziet, labi ļaudis,
Brīnumam brīnīties:
Sausa malka man nedega,
Zaļa birzs nelapoja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Sausa malka man nedega,
Zaļa birze nelapoja.
Vai tā mana laime būs,
Vai tā mana nelaimīte?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30679.

Silā eimu, silā teku,
Silā man lieli prieki:
Silā man mieži rudzi,
Silā dēti ozoliņi.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Mežā eju, mežā teku,
Mežā visa mana prieka:
Mežā auga rudzi mieži,
Sirmi, bēri kumeliņi.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

2. Silā eju, silā teku,
Silā mani visi prieki:
Silā man rudzi sēti,
Silā dēti ozoliņi.
Zied rudzīši, dzied bitītes,
Pats prieciņa nevarēju.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3. Silā eimu, silā teku,
Silā man vajadzēja:
Silā man bišu dārzs,
Silā govju laidarīts.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4. Silāi eimu, silāi teku,
Silāi man lieli prieki:
Silāi auga rudzi mieži,
Silāi daiļa līgaviņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

30680.

Tūlu tūlu, Miķelīti,
Pūt kaziņas radziņā!
Visi tavi tēva radi
Pa siliņu izklīduši.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

30681.

Visi meži līdzi auga,
Virsaunītes nelīdzeni.
Ņem, Dieviņi, zelta šķēres,
Līdzin' mežu virsaunītes!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Balti koki, zaļas lapas,
Nav līgani noauguši.
Dod, Dieviņ, zelta šķēres
Mežiem galus līdzināt!
226 [Kandavā (Tl)].

2. Kālabadi meža gali
Citi augsti, citi zemi?
Dodat man vaŗa šķēres
Meža galus līdzināt!
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

51978.

Aiz Daugavas melni meži
Dzelteniem ziediņiem;
Eita, mani bāleliņi,
Puškojiet cepurītes.
321 [Pļaviņu (Stukmaņu) Rg].

51979.

Aiz upītes melli meži,
Zeltītiem piezariem;
Ej, brālīti, pār upīti,
Pārnes vienu piezarīti!
398 [Skrundas Kld].

- 193 -

51980.

Aiz upītes gaŗi kārkli,
Dzeltainiem ziediņiem;
Aiz upītes balti bērzi
Sudrabiņa lapiņām.
24 [Asares Il].

51981.

Bandinieki mežā brauca
Riņķotiemi kažokiem,
Aiju aiju aijajā,
Riņķotiemi kažokiem.
104 [Ēdoles Vp].

51982.

Cauri gāju bērzu birzi,
Lāga bērzu neredzēju;
Tādi vien saauguši
Līki, greizi, krustu šķērsu.
148 [Jaunpiebalgas C].

51983.

Caur sudraba birzi gāju,
Ne zariņu nenolauzu;
Cauri gāja nelietīts,
Nolauž pašu galotnīti.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

51984.

Cep, māmiņa, man maizīti
Vieglu nest, gausu ēst:
Man jāiet siliņā
Priedēm galu līdzināt.
239 [Lizuma C].

51985.

Cepsim zīli, kausim zīli,
Kas no zīles iztecēs?
Pusmuca tauku iztecēja
No tās vienas ozolzīles.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

51986.

Cērtiet kļavas, ozoliņus,
Apses vien necērtiet:
Drebēs jūsu valodiņa,
Ar kungiem runājot.
384 [Sēemūkšu C].

51987.

Dod, Dieviņ, ieraudzīt
Savas zemes ozoliņ(u):
Sīkajiem zariņiem,
Platajām lapiņām.
241 [Lubānas Md].

51988.

Dod, māmiņa, mežā mani,
Mežā man laba dzīve:
Pūš vējiņš - aizvējiņš,
Spīd saulīte - pakrēslīts.
306 [Patkules Md].

51989.

Es bij meža cilvēciņš,
Atkal meža tauļojos:
Kad saulīte - pakrēslī,
Kad vējiņš - aizvējā.
198 [Krustpils D].

51990.

Es dužuoju, es rauduoju,
Syla molu staiguodama;
Syla molu staiguodama,
Boltas pučes lasīdama.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

51991.

Es izgāju bērza birzi
Zaļozola meklēdama;
Zaļozola meklēdama,
Rūtaiņāmi lapiņām.
413 [Stendes Tl].

51992.

Es redzēju meža veci
Bez padoma staigājot:
Dūņu kreklis, ērkšu bikses,
Gaŗa tāšu cepurīte.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

51993.

Guli, guli, kroga meita,
Meža meita negulēja;
Meža meita negulēja,
Meža suņus ganīdama.
391 [Sinoles Vlk].

51994.

Guli, guli, meža meita,
Neviens tevi nemodina!
Augsti koki, platas lapas,
Nevar sauli saredzēt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Guli, guli, Mežamāte,
Saule lielā gabalā!
Lieli koki, platas lapas,
Neredz sauli uzlecam.
125 [Grenču Tk].

- 194 -

2. Guli, guli, lāču māte,
Saulīt' lielu gabaliņu!
Biezi meži, platas lapas,
Saule cauri nespīdēja.
536 [Gulbene Md apr.].

51995.

Izstaigāju loku birzi,
Lokas rīkstes nedabuju;
Vēl i tad nedabuju
Pa savam prātiņam.
241 [Lubānas Md].

51996.

Kas kait man nedzīvot
Diža meža meliņā?
Silā auga bišu dārzi,
Purvā lopu laidariņš;
Purvā lopu laidariņš,
Meža malu zemenītes.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51997.

Kas kaitjāja nadzeivuot
Dyža meža maleņī?
Bišu strūpi, sēnes, ūgas,
Sausi zori, molkys klēpi,
Ar kū guni kurynuot,
Vakariņas izvāŗāt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

51998.

Kas kaitēja man dzīvoti
Diža meža maliņai?
Simtiem zaļu ozoliņu,
Simtiem zaļu vītoliņu.
7 [Aizkraukles Rg].

51999.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Viņā kalna galiņā?
Zaļa bērza lapa mirdz
Smelka vējā vēcinājas(?).
241 [Lubānas Md].

52000.

Kas tur spīd, kas tur viz
Diža meža maliņā?
Mežamāte sagšas auda
No sīkām lapiņām;
No sīkām lapiņām,
No zaļām skujiņām.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

52001.

Klusiņām klausījos,
Ko solīja Mežamāte:
Priedei sagšu, eglei sagšu,
Paeglītei vilnainīti.
198 [Krustpils D].

52002.

Kuries, mana uguntiņa,
Jaunu zēnu malka cirsta.
263 [Mēmeles Jk].

52003.

Lai bij meži, kur bij meži,
Mūs' zemītē, tur bij meži:
Ne tiem apiet, ne tiem pāriet
Par deviņas vasariņas.
261 [Mēdzūlas Md].

52004.

Es uzkāpu kalniņā
Meža balsis klausīties:
Oši, kļavas gavilēja,
Vītolīši čivināja.
148 [Jaunpiebalgas C].

52005.

Lai tur būtu, kas tur būtu,
Kam tik man klātu tikt!
Lai tur būtu elkšņa tēvs,
Pabērzīša māmuliņ(a).
241 [Lubānas Md].

52006.

Lec, saulīt, rītā agri,
Sildi meža virsotnīt's!
Bārenim rokas sala,
Saus' eglīti nocērtot.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

52007.

Ļukļukšami vacaistāvs
Uz sileņu grebēzēs;
Nūļukšava, atļukšava,
Nikuo loba nadabava.
326 [Preiļu D].

52008.

Lūr puiš meže brauc
Ar pelik kumeliņ:
Skuj biks, skuj svārk,
Līks tāš ceperits.
445 [Ugāles Vp].

52009.

Melli melli tie mežiņi,
Kas tos mellus darināja?
Priedes vien, egles vien,
Smalku lietu pielijušas.
443 [Turlavas Kld].

- 195 -

52010.

Māte mani, mazu bērnu,
Eglinēj palaiduse.
Sārta, balta man mutīte,
Briežu, lāču nolaizīta;
Zelta krūzu man matiņi,
Egļu skuju piebiruši.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

52011.

Meža molā dzeivuodama,
Nyužam bādys naredzieju:
Vylks sprēdja, lopsa audja,
Vuovereitja čacis tyna.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

52012.

Migliņā nezināju,
Kur piegāja kazlēniņis.
Vai pie priedes, vai pie egles,
Vai pie zaļa ozoliņa.
197 [Krotes Lp].

52013.

Nāc laukā, kas mežā,
Man ir divi labi suņi;
Basi laidu mugurā,
Šēpers bikses purināja.
374 [Sātiņu Kld].

52014.

Brenci Brenci, baurīti,
Kam siliņu dedzināj'?
Man sadega bāliņam
Trīs rakstīti ozoliņ'.
605 [Skolas].

52015.

Noiet saule vakarā
Šķindēdama žvadzēdama;
Šķindēdama žvadzēdama,
Mežiem galus puškodama.
Dod, māmiņa, vaŗa šķēres
Meža galus līdzināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52016.

Noiet saule vakarāji,
Mežiem gali nelīdzeni.
Dod, tautieti, vaŗa šķēres,
Es ieš' galus līdzināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

52017.

Es gudruoka, es mudruoka,
Par vysom muoseņom:
Dūdit man zalta zirgļis,
Īšu meža leidzynuot.
326 [Preiļu D].

52018.

Ņem, Dieviņ, zelta šķēres,
Līdzin' meža virsotnītes!
Augsti kalni, dziļ' ieleji,
Tie balstiņu vizināja.
480 [Vējavas Md].

52019.

Meža gali, meža gali,
Citi īsi, citi gaŗi.
Kas man dos vaŗa šķēres
Meža galus līdzināt?
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

52020.

Pār manīm bērz' birz',
Ne tu audz, ne zaļo!
Es izgāju bērzu birzi,
Ne lapiņ' nenorāv';
Būt' es vienu norāvus',
Tad būt' visas nobiruš'.
458 [Valgales Tl].

52021.

Patais' mani, bāleliņi,
Sausa koka grābeklīti!
Visu mežu izstaigāju,
Tāda koka nedabūju:
Zelta zari, vaŗa saknes,
Pazeltīta virsaunīte.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Iztais' man, bāleliņ,
Balta koka grābeklīti!
Visu mežu izstaigāju,
Tāda koka nedabūju:
Zelta koki, vaŗa lapas,
Sidrabiņa pazarītes.
236 [Līvānu D].

2. Patais' manim, bāleliņi,
Balta koka grābeklīt'!
Visu mežu izstaigāju,
Tāda koka nedabūj':
Dzelža saknes, vaŗa lapas,
Sudrabāta virsonīt'.
600 [Latgale].

3. Vysu mežu izstaiguoju,
Taida kūka nadabuoju:
Vara saknes, zalta lopas,
Sudabriņa pyupaliņas.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

- 196 -

4. Tuoli guoju, daudz redzēju,
Tuodu kūku naredzēj(u):
Zalta zori, vara saknes,
Sudrabiņa lapiņom.
357 [Rudzētu D].

52022.

Poļaceņi, duraceņi,
Sjād pūreņa maleņī!
Ka naauga rudzi mīži,
Lai aug mozi poļaceņi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

52023.

Sila meita silā raud,
Āra puisis novadā;
Es tā sila neraudātu,
Kaut acīm neredzējse.
373 [Sarkaņu Md].

52024.

Sylā eimu, sylā taku,
Sylā mani vajadzēja:
Sylā maņi dzaltas auga,
Pa siliņu madariņas.
182 [Kaunatas Rz].

1. Sylā eimu, sylā taku,
Sylā mani vajadzēja:
Sylā munas mātras auga,
Sylā munas madarītes.
174 [Kārsavas Ldz].

2. Sylā eimu, sylā taku,
Sylā maņi vajadzēja:
Sylā maņ dzeltes auga,
Pasiļe madareņas.
Dēļ puiškiņu dzeltes auga,
Dēļ meitiņu madareņas.
247 [Makašānu Rz].

3. Sylā juoju, sylā guoju,
Sylā maņ i vajadzjā:
Sylā munas rūzes auga,
Sylā munas magatkeņis;
As pasēju lynu dervu,
Nūzasjāja magatkeņis.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

4. Sylā eimu, sylā taku,
Sylā man meilejās:
Sylā man rūzes sātas,
Sylā boltas maganiņas.
358 [Rugāju Abr].

5. Sylā īmu, sylā taku,
Sylā mani vajadzēja:
Sylā mani rūzes auga,
Pasilēji maganiņas.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

6. Silā eju, silā taku,
Silā man tāvs ar muoti,
Silā sātas maganiņas.
365 [Sakstagalas Rz].

52025.

Silā eimu, silā teku,
Silā man lieli prieki:
Silā manīm zelta nasta,
Silā vasku ritenīts.
269 [Mežmuižas Jg].

52026.

Silā eju, silā teku,
Pie priedītes gultu tais'.
Taisīdama apskatos,
Cik priedīšu zaļu skuju;
Cik priedīšu zaļu skuju,
Tik man dūņu spilvēniņ'.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

52027.

Silā iemu, silā teku,
Silā baltu gultu taisu:
Pie priedītes galvu liku,
Zarā kāru vaiņadziņu;
Cik priedītei zaļu skuju,
Tik vizuļu vaiņagā.
42 [Bauskas B].

1. Silā eimu, silā teku,
Silā guļu dienasvidu,
Pie priedītes galvu liku,
Zarā kāru vainadziņu;
Priedi, egli vēji loka,
Tautiets manu vainadziņu.
132 [Ikšķiles Rg].

52028.

Silo iešu es gulēt,
Silo gul jaunas meitas,
Ziedu cisas taisīdamas;
Ziedu cisas taisīdamas,
Rožu klāja paladziņus.
99 [Dzelzavas Md].

52029.

Sylā īdu, sylā taku,
Sylā man meilejuos:
Sylā man i rudzi sāti,
Sylā sovu ļaudoviņi
Pyrmū reizi īraudzēju.
35 [Baltinavas Abr].

52030.

Silā eju, silā taku,
Silā maņ vajagā:
Silā guļ jauni puiši,
Prīdē kuojas saspāruši.
365 [Sakstagalas Rz].

- 197 -

52031.

Siliņai as uzaugu,
Silo gribu nodzīvot:
Silo auga tīri rudzi,
Daiļi tak kumeliņš.
211 [Ļaudonas Md].

52032.

Siliņāji smuidra priede,
Par visāmi staltākā;
Vāczemnieki brīnījāsi,
Kur tik smuidra izaugusi.
378 [Seces Jk].

52033.

Syuta mani muomuleņa
Sileņā dzaltu plyuktu.
Kam, mameņ, tev bej dzaltu -
Ka es poša dzaltuoneitja?
18 [Andrupenes Rz].

52034.

Šķiramīs, buoleliņi,
Ciertom ciervus ūzulā!
Gona beja, kas rauduoja,
Lai raudoj ūzuleņš.
89 [Dricēnu Rz].

52035.

Tīrumā balta gāju,
Mežā stipri nerunāju;
Tīrumā tāļu redz,
Mežā tuvu klausījās.
195 [Kraukļu Md].

52036.

Tīrumgala tu, puisīti,
Nesmej meža meitiņām!
Lieli koki, gaŗa zāle,
Augstu nesa lindraciņus.
90 [Drustu C].

52037.

Trīs priedītes siliņā,
Visas vienu gaŗumiņu.
Ņem, bāliņ, zelta šķēres,
Līdzin' meža virsaunīt's!
211 [Ļaudonas Md].

52038.

Treis sileņi puortecēju,
Catūrtuo natecēju;
Caturtajā siliņā
Dzeivoj muns oruojiņš.
365 [Sakstagalas Rz].

52039.

Treis veiriņi kolnā stuov
Apakš kupla ūzuliņa,
Kotris tur rūciņā
Ūzuliņa žagariņi.
579 [Viļāni Rz apr.].

52040.

Tumši tumši tie mežiņi,
Tumši dienu, tumši nakti,
Kā nebija tumšiem būt -
Priedes vien, egles vien?
283 [Nīgrandas Azp].

52041.

Vediet mani, kur vezdami,
Silā mani nevediet;
Jau tās manas šūtas kurpes
Sila ziedu piebirušas.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

52042.

Visi mani lietas koki
Sētmalā saauguši;
Bērziņam balts krekliņš,
Ozolam zaļa vilnainīte.
72 [Cesvaines Md].

52043.

Visas poru pormalītes
Ar ozola skaidiņām;
Visi mani bāleliņi
Ozoliņu cirtējiņ'.
378 [Seces Jk].

52044.

Zalta bierzi es puorguoju,
Ni lapiņas nanūruovu;
Ka lapiņi nūruovuse,
Vysi dzeitūs pakaļī.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

52045.

Žāloj, Dīviņ, vīra golvas,
Es par sevi nebāduoj'!
Vīrs mežā molku cirta,
Es pi guns sildējū(s).
605 [Skolas].

52046.

Citam dega priežu meži,
Man nodega lapūksnīte.
Ai Dieviņ, kur nu ņemšu,
Māsiņai ko kurpes šūt!
179 [Katriņas C].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu