SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

6. Koki

30624.

Balti zied ābelīte
Papuvītes maliņā.
Kā tā balti neziedēja
Aŗamāja zemītē?
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

30625.

Kalnā zied ābelīte
Ar sudraba ziediņiem;
Sudrabiņa ziedi zied,
Būs sārkani āboltiņi.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

30626.

Kupli auga ābelīte
Novadiņa maliņā;
Pa novadu meitas nāca
Piektu rītu puškus lauzt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

30627.

Manis dēļ, tu elksnīti,
Vai lapoji, nelapoji, -
Ne no tevis slotas griežu,
Ne ar viju vainadziņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

30628.

Visi koki leiti der,
Dui kociņi nederēja:
Neder alksnis lūku plēst,
Ne ērcetis slotu griezt.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

30629.

Nevienam kociņam
Tā lapiņas nedrebēja,
Kā drebēja apsītei,
Lēna vēja vēdināmas.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

30630.

Trīci, trīci, apses lapa,
Kas jel tevi trīcināja?
Mīļa Māŗa trīcināja,
Apakšāi stāvēdama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30631.

Visi koki Dieva doti,
Apse viena velna dota:
Visi koki čaukstēt čaukst,
Apse viena grabēt grab.
40 [Slokā (Rg)].

30632.

Vai Dieviņi, purva bērzu,
Tavu grūtu dzīvošanu!
Vispēdīgi tu izplauki,
Vispirmais nodzeltēji.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 187 -

1. Apsītei(?) slikta slava
Par visiem kociņiem:
Visupēc tā izplauka,
Visupirms tā nobira.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Pura bērzs, pura bērzs,
Kāda tava tiesa bija:
Vispirmais tu nobiri,
Vispēdīgi nolapoji.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

30633.

Aiz upītes balti bērzi
Sudrabiņa lapiņām;
Es paklāju villainīti,
Man piebira sudrabiņa.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

30634.

Bērziņam smalkas lapas,
Sīki mazi žagariņi;
Kļavam bija platas lapas,
Gaŗ' un resni žagariņi.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

30635.

Bērziņš auga ceļmalē
Trijādām lapiņām:
Virsū raibas, apakšā,
Vidū bija sudrabotas.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

30636.

Gaŗām gāju bērzu birzi,
Asariņas slaucīdama:
Tā bāl mani sārti vaigi,
Kā dzeltena bērza birzs.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

30637.

Caur sudraba birzi gāju,
Ne zariņa nenolauzu;
Būt' zariņu nolauzuse,
Tad staigātu sudrabota.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

1. Bērziņš auga ceļmalā
Sudrabiņa lapiņām;
Būt' lapiņu norāvuse,
Sudrabā vien staigātu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

2. Sudrabiņa birzi bridu,
Ne zariņa nenolauzu;
Būt' zariņu nolauzusi,
Būt es visa apbirusi,
Būt' es visa apbirusi
Sudrabiņa lapiņām.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

3. Cauri gāju zelta birzi,
Ne zariņa nenolauzu;
Būtu zaru nolauzuse,
Būt' ar zeltu apbiruse.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

30638.

Grūt' kuplai liepiņai
Liela ceļa maliņā:
Sirmi zirgi saknes mina,
Jauni zēni zarus lauza.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

30639.

Lieta bija liepiņā,
Lieta liepas zariņā:
No liepiņas kokles šķēlu,
No zariņa stabulītes.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30640.

Vai kuplais ozoliņ,
Neb' es tavu vecumiņu:
Es piedzimu, tev' atradu,
Es nomiršu, tu paliksi.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

30641.

Brīdin', puisi, ko brīdini,
Ozoliņa nebrīdini:
Ozolam bieza miza,
Trim kārtām zelta josta.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30642.

Gauži raud jauna meita,
Vējš nolauza ozoliņu.
Neraud' gauži, jauna meita,
Mož ataugs atvasīte!
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

30643.

Kalnā auga ozoliņš
Kā mērenis muiženieks:
Vaŗa sakne, zelta zari,
Sudrabiņa lapiņām.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Man uzauga ozoliņš
Mana ceļa maliņā:
Zīda saknes, zelta zari,
Sudrabiņa lapiņām.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 188 -

30644.

Kas kaitēja ozolami
Kuplam augti, nezaļoti;
No liepiņas lūkus plēsa,
No bērziņa slotu grieza.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

30645.

Labrītiņ, ozoliņ!
Tev' atradu asnojam,
Tev' atradu asnojam,
Jaunu krūmiņ' i riešam.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

30646.

Ošam sieva, kļavam sieva,
Ozolam vien nevaid;
Ozoliņis lūkājās
Gar visām pļavmalām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Ošam sieva, kļavam sieva,
Ozolam vien nevaid;
Nule tik ozoliņis
Par gŗavām lūkojās.
Nolūkoja ievas meitu
Ar visiem ziediņiem.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30647.

Ozoliņi ozoliņi
Resnajiem zariņiem!
Tev nolauza liela vētra
Visus zarus, pazariņus.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

30648.

Zem ozola nestāvēju,
Zem ozola liela rasa;
Zem liepiņas pastāvēju
Kā zem mātes villainītes.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

30649.

Vaiji vaiji syla prīd'e,
Tavu greutu dz'eivuošonu:
Smilktis tavys kuojis grauz'e,
V'ējeņš lūka v'ērseun'eiti.
422 [Līvānu pag. D].

30650.

Audzi, audzi, eglīte,
Celiņa malā!
Kad mani vedīs,
Es tevi puškošu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

30651.

Priedes vien, egles vien
Mana ceļa maliņā;
Viena pati bērzu birze
Zeltītām lapiņām.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

51953.

Aug priedīte kalniņā,
Vēja lauzta virsotnīte;
Tur pakārtas trīs kulītes
Cauņādiņu, lūšādiņu.
263 [Mēmeles Jk].

51954.

Bērziņš mani aicināja:
Nāc, meitiņa, slotas griezt!
Ne zariņu nenolauzu,
Sāk bērziņis līgoties.
374 [Sātiņu Kld].

51955.

Kam tie kalni, kam tās lejas,
Kam tie resni ozoliņi?
Mana paša tīri lauki,
Mana paša ozoliņi.
74 [Cīravas Azp].

51956.

Ko tu raudi, kadiķīti,
Zem eglītes stāvēdams?
Kā man gauži neraudāt -
Egle sauli noņēmusi?
506 [Zaļenieku Jg].

51957.

Laucenieku meitiņām,
Kas tām jāja panākstos?
Liepu rinda, kļavu rinda,
No pakaļas ozoliņi.
200 [Kuldīgas Kld].

51958.

Ņem, ozol, ko ņemdams,
Neņem ievas, liepas meitu:
Nav neviena bāleliņa,
Kas tām jās panākstos;
Jās priedītes, jās eglītes,
Jās mazie kadiķīši.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 189 -

51959.

Runoj prīdja, runoj egļa,
Uzuleņš atrunuoja;
Uzuleņš atrunuoja
Pret vysim kūcjeņim.
593 [Rēzeknes apr.].

51960.

Sudrabotis bērziņš auga
Gana ceļa maliņā.
Es norāvu vienu lapu,
Visas birst skanēdamas.
605 [Skolas].

51961.

Še neauga tādi koki,
Kādi auga Vāczemē;
Bērziņš auga uz bērziņa,
Zelta pušķis galiņā.
99 [Dzelzavas Md].

1. Bērziņs auga uz bērziņa,
Lazda bērza virsotnē,
Lazda bērza virsotnē,
Zelta poga galiņā.
141 [Ivandes Kld].

51962.

Tālu tālu es redzēju,
Kur zariņi līgojās.
Ozols auga kalniņā
Dreijātām lapiņām.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

51963.

Viens man teica ozoliņu
Daugaviņas maliņā,
Rūšu mestu, salnas kostu,
Nokaltušu virsunīti.
383 [Sērenes Jk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu