SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

5. Putni

30607.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Tavu aukstu pavasaru!
Dzeguzei divas olas,
Abas gāja vanskarēs.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Vai vai ķikotiņ,
Tavu vāju vasariņ'!
Vienu pašu olu dēja,
Tā palika vanckarā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 182 -

30608.

Dzenīts gāja knipu knapu,
Raibi svārki mugurā;
I es ietu knipu knapu,
Ka man tādus šūdinātu.
121 [Gulbenē (Md)].

30609.

Iesim, irbe, tecēties
Pa to klaju atmatiņu!
Tu tecēsi eglienā,
Es savosi brālīšos.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

30610.

Irbe tek pa celiņu,
Cekuliņu grozīdama.
No tā viena cekuliņa
Trīs pušķīšus iztaisīju.
Vienu devu Dieviņam,
Otru Dieva dēliņam,
Trešo pate paturēju,
Ko puisīšus kaitināt.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Ai ezera gaigaliņa,
Tavu daiļu cekuliņu!
Kur tu ņēmi, kas tev deva,
Pa ezeru līgojot?
Es norāvu trīs spalviņas
No tā tava cekuliņa.
Vienu došu Dieviņam,
Otru Dieva dēliņam,
Trešu sev paglabāšu
Nebaltāi dieniņāi.
113 [Alūksnē].

2. Lakstīgala suņus sauce,
Kalniņāi stāvēdama.
Tā nebija lakstīgala,
Tā bij Māŗas jumpraviņa,
Treju ziedu lasītāja,
Trīs kroniņu pinējiņa.
Vienu deva Dieviņam,
Otru Dieva dēliņam;
Trešo pate paturēja
Par kroniņu pinumiņu,
Par kroniņu pinumiņu
Par ziediņu lasījumu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3. Pūt, vējiņ, sit jūriņ',
Izsit baltu gaigaliņ'!
No tā balta gaigaliņ'
Trīs pušķīšus darināj'.
Vienu devu Dieviņam,
Otru Dieva dēliņam,
Trešu pati paturēj'
Tautu dēlu kaitināt.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

4. Pūt, vējiņi, sit vilnīti,
Dzen putiņas maliņā!
No tā putu gabaliņa
Trīs pušķīšus iztaisīju.
Vienu devu Dieviņami,
Otru Dieva dēliņam,
Trešo pate paturēju,
Ar ko tautas kaitināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30611.

Dziedi skaisti, lakstīgala,
Manā rožu dārziņā!
Ja tu skaisti nedziedāsi,
Uzlaidīšu vanadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Kūko koši dzeguzīte,
Mana tēva aplokā!
Ja tu koši nekūkosi,
Uzlaidīšu vanadziņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

30612.

Lakstīgala kroni pina
Manā rožu dārziņā;
Ne man miega, ne darbiņa,
Lakstīgalu klausoties.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30613.

Lakstīgala, mazs putniņis,
Dižus mežus trīcināja;
Uguntiņa, dzirkstelīte
Dižus mežus dedzināja.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

30614.

Skaisti dzied lakstīgala
Rīgas torņa galiņā.
Nāc man līdz(i) Vidzemē,
Dzied' ābeļu dārziņā!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Koši dzied lagzdīgala
Vāczemē kārklienā.
Ak tu mīļa lagzdīgala,
Nāc ar mani Kurzemē,
Nāc ar mani Kurzemē,
Dziedi rožu dārziņā!
Ja tu koši padziedāsi,
Es pabēršu magoniņu;
Ja tu koši nedziedāsi,
Uzlaidīšu vanadziņu,
Uzlaidīšu vanadziņu
Dzeltenāmis kājiņāms.
Vanags tevi saplēsīs
Pa vienam gabalam.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

- 183 -

2. Skaņi dzied lakstīgala
Rīgas torņa galiņā.
Laidies zemē, lakstīgala,
Nāc man līdzi Kurzemē!
Kurzemē ievas auga
Straujos upes līcīšos.
Laidies ievu krūmiņā,
Dziedi ievas zariņā!
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

3. Zīlīt' dzied jūrmalāi
Baltā smilšu kalniņā.
Nāc, zīlīte, Kurzemēi
Manā rožu dārziņā!
Manā rožu dārziņāi
Simtiem sārtas rozes zied,
Simtiem sārtas rozes zied,
Simtiem zelta ābelītes.
Saules meitas spēlējāsi
Sārtiem rožu ziediņiem;
Dieva dēli rotājāsi
Zeltītiemi āboļiem.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

4. Sidrabota zīle dzied
Rīgas torņa galiņā.
Nāc ar mani Vidzemē,
Dziedās' lazdu krūmiņā!
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

5. Sudrabota zīle dzied
Rīgas torņa galiņā.
Zīle zīle, lakstīgala,
Nolaidies zemītē,
Nolaidies zemītē,
Nāc ar mani Kurzemē!
Kurzemē laba dzīve,
Viegla maizes pelnīšan',
Viegla maizes pelnīšan',
Gŗūta kungu klausīšan'.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30615.

Skaisti dzied Rīgas gaiļi
Augsta torņa galiņā;
Mums skaistāki lakstīgala
Smalkā ievu krūmiņā.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

30616.

Skaņi dzied lakstīgala
Rīgas torņa galiņā.
Laidies zemē, lakstīgala,
Nāc man līdzi Kurzemē!
Tu dziedāsi liepiņā,
Es māmiņas klētiņā.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

30617.

Sudrabota lakstīgala,
Nedzer tautu rāvienā,
Dzer manos brālīšos
Tekošā upītē!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

30618.

Pūcīte pūcīte,
Tev smuki bērniņi!
- Kā pate māte,
Kā pate māte!
- Resnām galvām,
Platām acīm!
- Tēvā, vellā,
Tēvā, vellā!
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

30619.

Kad es iešu tautiņās,
Būs man skaisti panāksnieki:
Viena zīle, otra žube,
Trešā biržu lakstīgala.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Kad es iešu tautiņās,
Būs man skaisti panāksnieki:
Zīle, žube pavados,
Lakstīgala panākšņos.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

30620.

Sīlis Ķērstu ķērcināja
Avotiņa lejiņā.
Kaut man ķērsta rada būtu,
Es sīlim nepiedotu.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Sīlis Ķērstu ķērstināja
Avotiņa lejiņē.
Kad man būtu ķērsta rada,
Es sīlim nepiedotu:
No rīta, sīlīti,
Muižē, muižē!
Tur tavas spalviņas
Izputinās.
224 [Kabilē (Kld)].

- 184 -

30621.

Tupi, tupi, čurni, čurni,
Stērstiņ, ceļa maliņā;
Tupēdama, čurnēdama
Sagaidīsi vanadziņu!
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

30622.

Pāvuliņš gavilēja,
Baltas vistas ganīdams.
Vai gavili, negavili,
Viena būs vanagam!
18 (Odzienā).

1. Dievīns koši gavilēja
Baltus gaiļus ganīdams.
Vai gavil, negavil, -
Viens jādod vanagam.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

30623.

Meža māte putnus sauc,
Vai ir visi vakarā:
Krauklis Juris, sīlis Ancis,
Rubeniņš Bērtuliņš;
Sloka Grieta, irbe Maija,
Paipalīte Madaliņa.
(?).

51921.

Ak tu Dievs, es redzēju
Žagatiņa arti gāja!
Pašam krievu ķeizaram
Nava tāda kumeliņa.
198 [Krustpils D].

1. Ak tu Dieva rociņā,
Žagatiņa ātri gāja;
Pašam krievu ķēniņam
Nava tāda kumeliņa.
198 [Krustpils D].

51922.

Cīrulīti, mazs putniņ,
Negul ceļa maliņā;
Laidies jūŗas līkumā,
Tur noguli dienasvidu!
369 [Saldus Kld].

51923.

Ceiruleit, mozputniņ,
Nagul ceļa maliņā!
Tev kuojiņas pīkusušas,
Tev spuorniņi nūmierkuši.
Skrīn leidz jyuru leicīšam,
Tī guļ dūnu dīnavydu!
168 [Kalupes D].

51924.

Dievs nedeva tādu mūžu,
Kāds mūžiņis putniņam;
Putniņam tāds mūžiņis:
Stāvēt zara galiņā.
197 [Krotes Lp].

51925.

Dzeguzīte gadus skaita,
Kad būs jāiet tautiņās.
Dzeguzīte, paragana,
Savu mūžu neparedz.
261 [Mēdzūlas Md].

51926.

Dziedi skaļi, lakstīgala,
Baltābeļu dārziņā!
Modin' slinku mātes meitu,
Lai nepuva slinkumā!
96 [Durbes Lp].

51927.

Gražņi dzied lakstīgala
Rīgas torņa galiņā;
Vai tu dziedi, lakstīgala,
Visus kaŗus nodzinusi?
443 [Turlavas Kld].

51928.

Grazni dzied lakstīgala
Rīgas torņa galiņā.
Metiet naudu, gudenieki,
Pērciet zelta lakstīgalu!
129 [Gudenieku Azp].

51929.

Kad es iešu tautiņās,
Būs man skaisti pavadnieki:
Būs žubīte, lakstīgala,
Dzeltānā cielaviņa.
261 [Mēdzūlas Md].

1. Kad es iešu tautiņās,
Būs man skaisti panāksnieki:
Būs žūbīte, būs zīlīte,
Būs ar pate lakstīgala.
261 [Mēdzūlas Md].

- 185 -

51930.

Kaija sauca, kaija brēca,
Kaijas māte nomirusi;
Nesauc, kaija, nebrēc, kaija,
Tava māte raušus cepa!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51931.

Kas, dzērvīte, tev iedeva
Tik dzeltenus zābaciņus?
Mans brālītis nedabuja,
Visu mūžu vergojot.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

51932.

Keidi tāvi, taidi bārni,
Keids putneņš, taida ūla.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

51933.

Kūko nu, dzeguzīt,
Nu ir laiks tev kūkot;
Kad atnāk Pēterdiena,
Aizsmok tava valodiņa.
48 [Bērzaunes Md].

51934.

Kuku, mana dzeguzīte,
Šī pēdējā vasariņa:
Brāļi birzi nocirtīs,
Mani tautas aizvedīs.
398 [Skrundas Kld].

51935.

Ķizu ķizu, novadniek,
Man sudraba lakstīgala;
Ik rītiņu grezni dziedu
Uz novada robežām.
207 [Laidzes (Valdegales) Tl].

51936.

Labrītiņ, Mežamāte,
Ko tie tavi putni dara?
Zaķīts līda līdumiņu,
Lapsa kūlu svilināja,
Rubenīts rubināja.
261 [Mēdzūlas Md].

51937.

Lakstīgala ievā dzied,
Tā ir meitu lakstīgala;
Zaļa varde purvā kurc,
Tā ir puišu lakstīgala.
6 [Aiviekstes D].

51938.

Laksteigola krūni kola
Munā rūžu duorzeņā.
Nakti mīga naaizmigu,
Tū krūneiti carādama.
326 [Preiļu D].

51939.

Laksteigola, sējas putns,
Pīceļ munu oruojiņu:
Reitā agri cālusēs
Tricynoj vogas galiņā!
18 [Andrupenes Rz].

51940.

Pērc, brālīti, zelta gaili,
Sudrabiņa lakstīgal(u),
Lai tas dzied rītā agri,
Pieceļ manu arājiņu.
378 [Seces Jk].

51941.

Lakstīgola, sējas putns,
Pīceļ munu bruolileņ(u)!
Muns bruoliņš aizadzērs
Kača krūga galiņā.
389 [Silajāņu Rz].

51942.

Lakstīgala, sējas putnis,
Traucej manu kumeliņu;
Jauns bij manis kumeliņis,
Sējas putna nepazina.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

51943.

Lakstīgala, vālodzīte,
Abas vienu dziesmu dziede,
Abas divis ritināja
Vienu dziesmu kamoliņu.
129 [Gudenieku Azp].

51944.

Lēlis nīda lakstīgalu,
Lielu kaŗu saceldams:
Lēlis teica savu balsi,
Lakstīgalu nievādams.
536 [Gulbene Md apr.], 540 [Jelgava Jg apr.].

51945.

Sev kurs sovus, sev kurs sovus
Vokorā solasēja;
Irbe sovus irbulānus,
Slūka sovus slūkalānus.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

51946.

Sirma cūka cabuls pina,
Jākāpj zīļu ozolā;
Kamēr cūka cabuls pina,
Sīļi zīles apēduši.
241 [Lubānas Md].

- 186 -

51947.

Sloka cepa plācenīti,
Taisījās ciemā iet.
Kas tā tāda viešņa bij(a)
Ar tik gaŗu deguntiņu?
449 [Ungurmuižas D].

51948.

Sniedze svelpa, sniedze svelpa,
Linsēkliņu gribēdama.
Kas Rīgā, tās aizslēgtas,
Vidzemē nevētītas.
Nāc man līdzi Vidzemē
Dziedāt lazdu krūmiņā!
239 [Lizuma C].

51949.

Sudrabota zīle dzied
Vārtu staba galiņā;
Laiž, Dieviņi, zelta trepi,
Es nesīšu launadziņu.
443 [Turlavas Kld].

51950.

Šādas tādas gaigaliņas
No krūmiņa saklīdušas;
No krūmiņa saklīdušas,
Pilla mana vācelīte.
514 [Zentenes Tl].

51951.

Šķībi, greizi, grundulaini
Mana tēva ozoliņi:
Citai dzied sīļa bērni,
Citai pūce kladzināja.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

51952.

Vālodzīte gudra sieva
Kokā kāra šūpolīti,
Lai šūpoja, lai auklēja
Vēja māte pieiedama.
378 [Seces Jk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu