SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 154 -

1. Medniecība

30430.

Agri agri irbe tek,
Es basāmi kājiņām.
Tec, irbīte, pagaid' mani,
Līdz kājiņas es apaušu!
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

1. Sudrabota ierbe dzied,
Es basām kājiņām.
Dziedi, ierbe, gaidi, mani,
Līdz kājiņas es apaušu,
Līdz kājiņas es apaušu,
Apsedlošu kumeliņu!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

30431.

Ai bagāta Meža māte,
Sprūdi manu amatiņu!
Tu jau pate gana redzi,
Caur cepuri mati līda.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

1. Ei bagāta Meža māte,
Sprūdi manu lamatiņu!
Jau tu paša gan zināsi,
Vāja mana cepurīte.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

30432.

Ai jaunaju bāleliņu,
Ņem sunīti, tec mežā:
Nu uzsniga jauns sniedzinis,
Nu pazina lūša pēdas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30433.

Ai lācīti ķepainīti,
Vai tev vienam mežs pieder?
Iesim, lāci, pie kundziņa,
Pušu mežu dalīsim!
121 [Gulbenē (Md)].

30434.

Vai lācīti platkājīti,
Vai tev vienam mežs pieder?
Laidīš' savus kuņas bērnus,
Mežu pušu dalīsim.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Ai lācīti ķepainīti.
Vai tev vien mežs pieder?
Ņemšu dzelžu štucerīti,
Tad mēs mežu dalīsim.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

30435.

Ai sunīši, nerejat,
Tukšu mežu nedzenat!
Vēl caunītes, vāverītes
Sēd eglītes galiņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

30436.

Ai sunīti venterīti,
Atdod maizes gabaliņu,
Kam palaidi vāverīti
Sausas egles galiņā.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

30437.

Ai caunīte, vāverīte,
Dod man savu kažociņu:
Es bij' kunga meža sargs,
Man jāguļ siliņā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Ai caunīt, vāverīt,
Dod man savu kažociņu:
Man jāstāv tīrumā,
Vai līst lietus, vai snieg sniegs.
226 [Kandavā (Tl)].

- 155 -

2. Ai caunīt, vāverīt,
Dod man savu kažociņ':
Es bij' dores dējējins,
Nakti gulu siliņā.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

3. Cauna cauna, vāverīte,
Dod man savu, kažociņu:
Rītu braukšu siliņā
Priedēm galus līdzināt.
1311 [Apē (Vlk)].

30438.

Aiz Daugavas [upītes] melni meži,
Pilni cauņu, vāverīšu,
Tur vajaga gudru suņu,
Jaunu puišu medinieku.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

1. Aiz upītes bērzu birze,
Pilna raibu teterīšu;
Tur vajdzēja lokus suņus,
Gudrus, prāvus strēleniekus.
216 [Ventspilī].

2. Tumša tumša tā eglīte,
Kur guļ caunes, vāverītes;
Tur vajaga gudru suņu,
Prāvu vīru bisenieku.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30439.

Aiz kalniņa balti bērzi
Sudrabiņa lapiņām;
Tur gulēja divi brieži,
Divi zelta cielaviņas;
Tur staigāja raudādami
Divi jauni ģēģerīši.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

30440.

Aiz upītes balti alkšņi,
Tur bij laba medīšana,
Tur aug caunes, tur vāveres,
Tur raženas lakstīgalas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Āz upītes melli meži,
Ķēdītēm saķēdēti;
Tur uzauga caunas, lapsas,
Sudrabīna lakstīgalas.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

30441.

Aiz upītes bērzu birze,
Pilna raibu teterīšu;
Pilna brāļu istabiņa
Jaunu vīru strēlenieku.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30442.

Aizstellēju raibus suņus
Par Daugavu medībā;
Tur palika raibi suņi,
Tur mans lūša kažociņš.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

30443.

Aizvakar syla začis
Munu tāvu nūbīd'ēje.
Pagaid', syla rakal'eits,
Mesšu cylpu kakl'eņā.
422 [Līvānu pag. D].

30444.

Apsedloju raibu kuņu,
Gar Daugavu medīt jāju.
Es nošāvu zelta briedi,
Div' sudraba vāverītes.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30445.

Auru auru, klapu klapu,
Jaunu kungu medinieki:
Smuka ierbe ieskrējuse
Citē kunga novadē.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

30446.

Auru auru medinieki,
Zaķa kāja kabatā;
Ik gabalu pajājuši,
Zaķa kāju kripšķināja.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

30447.

Bēdz, caunīte, lec, caunīte,
Nu nāk tavi dzinējiņi;
Lec cintiņu no cintiņas,
Lai pēdiņu nepazina!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

30448.

Bij lūsīts man zināms
Aiz jūriņas saliņā;
Apkāros divi plintes,
Tek sunīši smilkstēdami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30449.

Bisenieki, strēlenieki
Mani balti bāleniņi,
Bises stobra slaucītāji,
Ne maizītes pelnītāji.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 156 -

30450.

Briedi briedi, lāci lāci,
Aunies kurpes kājiņā:
Bija man div' sunīši,
Div' bāliņi medinieki.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30451.

Briedi briedi, lāci lāci,
Aunies kurpes kājiņā:
Vakar kungi izsūtīja
Trejdeviņu medenieku.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30452.

Briedis kāpa kalniņē
Mediniekus klausīties.
Tāļu tāļu suņi rēja,
Vēl jo tāli medinieki.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

30453.

Dzeniet, gani, jājiet, kungi
Uz mello meža malu!
Tur ir caunes, tur vāveres,
Tur ir laba medīšana.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30454.

Dūcin' dūce brīža muote,
Syla molu tacādama;
Div' buol'eņi, treis suneiši,
Vysi pīci pīkusuši.
428 [Beržūs(?)].

30455.

Duni, duni, briežu māte,
Smalkā priežu mežiņā!
Mūsu kungi, ģēģerīši,
Plintes vien balināja.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

30456.

Ekur laba medīšana
Viņā lauka galiņā:
Tur caunīte, vāverīte,
Tur aug mana ļaudeviņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30457.

Es gulēju siliņā
Ar diviem sunīšiem.
Sunīts saka: čavu čavu!
Man biksītes: triku triku!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30458.

Es neguļu bez meitām,
Bez vāveŗu kažociņa;
Ciemā man meitas auga,
Silā kuplas vāverītes.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

30459.

Es nošāvu zvirbulīti
Ceturtdienas vakarā;
Pats paēdu, sievai devu,
Kungam devu pierendeli.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Lūgšus lūdzu tētiņam,
Lai sunīšus tapināja,
Lai es arī medīt eimu,
Kā tie citi muiženieki.
Citi kungi briežus šāva,
Es nošāvu zvirbulīti;
Pats paēdu divi reizas,
Trešo mana līgaviņa.
Vēl atlika pierendelis,
To nonesu kundziņam,
Kundziņš ēda laizīdams
Manu gardu virumiņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

2. Rītā agri piecēlos,
Nošāvos zvirbulīti;
Divi reizes pats paēdu,
Tad vēl devu sieviņai.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3. Rītā agri paģirēm
Nosakāvu zvirbulīti.
Divi reizes pats paēdu,
Tad vēl devu sieviņai.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

304591.

Es sēdēju kalniņāi,
Vakariņu gaidīdams;
Visu dienu sasēdēju,
Vakariņu nesagaidu.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

30460.

Es tupēju krūmiņā,
Dārgu putnu gaidīdams.
Attek ezis pukstēdamis,
Sērmuliņis šņaukādamis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Es tupēju mežmalāi,
Dārga putna gaidīdams.
Rīb zemīte, čab lapiņa,
Nula nāca dārgs putniņis:
Izskrej ezis pukstēdamis,
Sērmoliņis sņaukādamis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 157 -

30461.

Es cerēju drīz pāriet,
Tečus vien pārtecēt;
Sāk sunīši caunes dzīt,
Tur brītiņu kavējos.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

30462.

Greizrocīši bisinieki,
Irbju šauti nemācēja;
Es nošāvu piecas irbes
Ar to vienu šāvieniņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

30463.

Gudram bija caunes dzīt,
Āķīgam vāverītes:
Caune skrēja steigus purus,
Vāverīte gaŗus mežus.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

30464.

Gudram bija caunīt' dzīt,
Aķīlam(i) vāverīti:
Caunīt' lēca puskociņa,
Vāverīte līdz galam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

30465.

Gudri eudri, gudri babri,
Gudri muni bruol'el'eņi,
Gudri muni bruol'el'eņi
Eudru, babru dzin'ējeņi.
422 [Līvānu pag. D].

30466.

Irbes svilpa siliņā,
Roņi kauca Daugavā.
Kur palika ģēģerīši,
Ka tie viņus nedzirdēja?
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

30467.

Irbes svilpa siliņā,
Roņi pūta Daugavā;
Mūs' brālīši ģēģerīši,
Cietu miegu aizmiguši.
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Svilpēj' irbes, pūta medņi,
Šņaukāj' roņi Daugavā;
Mūs' bālītis bisniecītis
Cietu miegu aizgulies.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

30468.

Irbe svelpe siliņā,
Ronis pūta Daugavā;
Nedrīkstēju droši jāt,
Ne iemauktu skandināt.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30469.

Irbīt' svilpa siliņā,
Ronīts pūta Daugavā.
Pūt, ronīti, vai nepūt,
Tās irbītes nedabūsi,
Tā irbīte tīra zelta,
Dimantiņa cekuliņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

30470.

Irbīt' svilpa siliņā,
Ronīts rūca Daugavā.
Celies agri, bāleliņi,
Būs tavāi rociņā!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30471.

Kad es biju jauns puisīts,
Es bij' liels ģēģerīts.
Ar laiviņu(?) ielaidos
Siliņā irbes šaut;
Šāvu irbi, šāvu medni,
Nošāv' raibu žagatiņu.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

30472.

Kad es biju jauns puisīts,
Es mācēju ģēģerēt:
Suņus laižu pa mežiņu,
Pats pa meža malu gāju.
Divi pulki irbju skrēja,
Div' pelēki vanadziņi.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

1. Kad es biju jauns puisītis,
Es mācēju ģēģerēt:
Pats stāvēju kalniņā,
Suni laidu lejiņā,
Suns izdzina zelta zaķi,
Sudrabotu vāverīti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Pats sēdēju kalniņā,
Suni laidu lejiņā.
Suns izdzina zelta irbi,
Sudrabiņa lakstīgalu.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

- 158 -

30473.

Kad es biju jauns puisītis,
Tad es gāju ģēģerēt.
Ģēģerēju cauru dienu,
It nenieka nedabūju;
Pašā lauka galiņā
Es nošāvu vecu irbi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

30474.

Kam, gulbīti, zemu skrēji,
Kam kakliņu gaŗu stiepi?
Bisenieki tevis glūn,
Paeglēs sasēduši.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30475.

Kas bijāt medinieki,
Medījiet jūrmalā:
Jūrmalā gaŗas priedes,
Tur bij laba medīšana.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

30476.

Kas tur sauca, kas tur klieca
Diža meža maliņā?
Lieli kungi, medinieki
Tie tur sauca, tie tur klieca:
Pieci brieži iegājuši
Lielakunga novadā,
Visi pieci nodzērās
Daugaviņas maliņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30477.

Kas tur čab, kas tur grab
Viņā meža maliņā?
Caunīt' auda man krekliņu
Sausas egles galiņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

30478.

Klusiņām klausījos,
Ko solīja Meža māte:
Meža māte man solīja
Žagariņu grauzējiņu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30479.

Ko tie brēca, ko tie sauca
Lielakunga medinieki?
Grezna irbe ietecēja
Cita kunga novadā.
190 [Kuldīā].

30480.

Lācīšam, brālīšam,
Pieci nagi delvītē,
Visi pieci apkaustīti
Ar tērauda pakaviem;
Visi pieci saskrabēja
Medenieka ragavās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30481.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt' nabaga ģēģeŗam:
Tas izjāja visus mežus,
Visus meža līkumiņus,
Tas nošāva tūkstošiem,
Nevar kungus piepildīt.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)], 182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt' nabaga ģēģeŗam:
Šauj tas briežus, šauj tas lāčus,
Nevar kungus piepildīt.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

30482.

Lied, caunīte, liedamo
Dziļajā aliņā:
Nu nāk tavi dzinējiņi,
Tavu pēdu secējiņi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30483.

Luste man lustējās
Smalkā priežu siliņā:
Cauna lēca dancodama,
Jauna meita ziņģēdama.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

30484.

Māra, māsa, mazgā katlu,
Man rubeņi kulītē;
Kur purvītis, tur rubeņi
Pa pāŗam saguluši.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30485.

Man bij viena raiba kuņa,
To sūtīju medībās.
Samedīju aklu zaķi,
Ved' uz Rīgu dancināt.
Rīgas kungi brīnījās,
Kā var aklis tā dancot.
Izdur, velns, kungam acis,
I kundziņš tā dancos!
18 [Kliģenē].

- 159 -

30486.

Man bij viena stulba kuņa,
Pār Daugavu medīt sūtu.
Nomedīja stulbu zaķu(?),
Nu nezinu, kur to likt.
Rīgā vedu, nezināju,
Cik naudiņas noprasīt.
Sola manim sieku naudas,
Divi zelta gabaliņus.
57 [Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)].

1. Es apkalu stulbu zaķi,
Rīgā braucu dziedādams.
Rīgas kungi nezināja,
Cik naudiņas tas maksāja:
Divi sieki sīkas naudas,
Trešo baltu dālderiņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

2. Man bij viena stulba kuce,
Par Daugavu medīt gāja.
Nomedījse stulbu zaķi,
Ved' uz Rīgu dancināt.
Rīgas kungi brīnījās:
Kur tu tādu zvēru jēmi?
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

3. Pataisīju ērkšķu zaķi,
Ved' uz Rīgu dancināt.
Rīgas kungi brīnījās,
Kādi zaķi Vidzemē.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

30487.

Medinieka līgaviņa
Ik vakara gauži raud,
Ik vakara gauži raud,
Tušku kuli cilādama.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30488.

Mūs' kundziņi medīt gāja
Ar tiem zelta sunīšiem.
Viens nošāva zelta zaķi,
Otris zelta lakstīgalu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

30489.

Nāc nākdams, kakta [meža] tēvs,
Ko tik ilgi kavējies?
Man sunīši piekusuši,
Pašam ēsti gribējās.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

30490.

Nāc pie manis, tautu meita,
Es bij' putnu medinieks,
Es tev' gribu ēdināt
Ar putniņu austiņām.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

30491.

Ne tā man lēti tika
Jauna cauņu cepurīte:
Dažu nakti izgulēju
Sīku priežu siliņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30492.

Neviens mani nezināja,
Kas manā azotē:
Bij manā azotē
Sudrabiņa vāverīte.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30493.

Nosaucies, tu sūbrīti,
Nu jāj tavi medenieki,
Nu būs tavi balti ragi
Bajāram alus dzert.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Ausu ausu, tu briedīti
Nu jāj tavi medinieki;
Kritīs tava liela vara,
Lūzīs tavi, balti ragi;
Nu būs tavi balti ragi
Bajāram alu dzert.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

2. Briedi briedi, lāci lāci(?),
Rīt mēs tevi tērēsam:
Vajag mums balta raga
Jādzeŗ alus bajāram.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3. Suņi rēja, taures pūta,
Nu jau jāja medinieki.
Sak' briedītis tecēdams:
Nu klups manis auguminis,
Nu būs mani balti ragi
Bajāram alu dzert.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

30494.

Niu ir laiks, niu ir laiks
Man caun'eiti nūm'ed'eit':
Pyuš v'ējeņis, šolc m'ežeņis,
Nadz'ērd'ēs ļesnīc'eņš.
435 [Latgalē].

30495.

Pie tiltiņa upmalē
Vēja lauzta dores priede;
Tur man bij trīs nastiņas
Ūdŗu, bebru, cauņ' ādiņu.
Tā dziedāja medinieki
Bikanavas krodziņā,
Bikanavas krodziņā,
Pašā kroga krāsnspriekšā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 160 -

1. Pie tiltiņa draves priede,
Vēja lauzta virsaunīte;
Tur gulēja trīs kulītes
Cauņādiņu, lūšādiņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

30496.

Pie Ventiņas sīki kārkli,
Tur bij laba medīšana;
Izmedīju zelta irbi,
Dui sudraba lakstīgalas.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

30497.

Piekusuši man sunīši,
Noguruši bāleliņi,
Vienu mazu vāverīti
Pa siliņu ganīdami.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30498.

Piecas dienas sīli kāvu
Ar pieciem algādžiem,
Asi malkas dedzināju,
Mucu tauku tecināju.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

1. Pieci, seši dalījās
Gar to manu vezumiņu,
Neviens labi nezināja,
Kas manā vezumā.
Pieci podi knaušu tauku,
Tie manā vezumā,
Tos mēs dārgi izdosim:
Pieci mārki mārciņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Puiši, vīri, kam ir nauda?
Man ir prece vezumā:
Pieci podi knaušu tauku,
Pieci mārki mārciņā.
190 [Kuldīā].

30499.

Piecas dienas sīli kavu
Ar pieciem algādžiem,
Oša malkas guni kūru,
Pusmuc' tauku tecināju;
Pieci gadi elpējos,
Taukos maizi mērcēdams.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

30500.

Pieci brieži jūru peld,
Otri pieci Daugaviņu;
Pieci jauni bisenieki
Tek gar malu raudādami.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

30501.

Pieci brieži purvu brida,
Otri pieci Daugaviņu;
Būtu kungi zinājuši,
Sūtīt' simtu bisenieku.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30502.

Pieci brieži upi brida
Dzeltāniem radziņiem;
Pārbriduši, apguluši
Aiz upītes līcītī.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

30503.

Pūšu tauri, saucu suņus,
Kalniņā stāvēdams.
Piekusuši man sunīši.
Aizsmakuši medinieki.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

30504.

Rubu rubu, teterīti.
Papardītes krūmiņā;
Es gar dzelzi Ķīķējos,
Nāc manā kulītē!
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

30505.

Saka irbe tecēdama:
Neviens mani nepanāks!
Panāks tevi svina lode,
Tēraudiņa pederīte.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Lapse saka palēkdama:
Tu jau mani nepanāksi!
Ja es tevi nepanākšu,
Panāks tevi svina lode,
Panāks tevi svina lode,
Tēraudiņa uguntiņš.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Vakar gāja brieža māte
Par Daugavu siliņā;
Divi jauni medenieki
Tek pakaļ raudādami.
Tā sacīja brieža māte:
Nepanāce medenieki!
Panāks tevi svina lode,
Tēraudiņa pederīte.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 161 -

30506.

Sakarmenči divi reizes!
Es bij' kunga medinieks:
Vakar šāvu vāverīti,
Šodien krita, rībējās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ak tu Dievs, es bij' labs
Lielakunga mežasargs:
Vakar šāvu vāverīti,
Šodien krita, blīškejās.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

30507.

Zaķis spēra manu tēvu
Ar pakaļas kājiņām;
Es nospēru zaķa tēvu,
Zili dūmi nokūpēja.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

30508.

Sazasita vāverīte
Ar abām plaustiņām,
Satikusi medinieku
Savu pēdu galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30509.

Šāvu irbi, nenošāvu
Sausas egles galiņā;
Tā bij mana paša vaina,
Bisi zemu noturēju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Stāvu zaķis slaistījās
Manā rudzu tīrumā;
Mana paša vaine bij,
Šķeibi bisi noturēju.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

30510.

Šāvu zīli, cepu zīli,
Kas no zīles iztecēja?
Pusmuc' tauku iztecēja.
Kur mēs taukus tērēsim?
Šūsim kurpes, zābaciņus,
Taukiem viņus smērēsim.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Cepam zīli, cepam zīli,
Kas no zīles iztecēja?
Iztek tauku vērpelīte.
Ko mēs taukiem smērēsim?
Šūsim kurpes, zābaciņus,
Tur mēs viņus smērēsim.
Kur mēs divi staigāsim
Ar kurpēm, zābakiem?
Cierāsim augstus kalnus,
Briežus, lāčus medīdami,
Briežus, lāčus medīdami,
Sīkas mazas žagatiņas.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

2. Cep, cep, cīruli,
Cep, cep, cep!
Ko no cīruļa
Dabūsim?
Pušmuci tauku,
Puspodu gaļas;
Būs ko ratus
Pasmērēt.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

30511.

Šauj, jēģeri, ko šaudams,
Nešauj meža balodīti!
Trīs dieniņas otris biedris
Raud bērziņa galiņā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

30512.

Še bij viena āpšu ala,
Še guļ lūša medinieki;
Vienam bija brieža bikses,
Otram lāča kažociņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30513.

Silā iemu, silā teku,
Silā mani lieli prieki:
Caune guļ siliņā,
Caunes bērni maliņā.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

30514.

Sniedziņš snieg, sniedziņš snieg,
Nu būs laba medīšana,
Nu būs viegli pēdas dzīt,
Kur caunīte laipojuse.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

30515.

Sudrabota irbe skrēja
Par kundziņa tīrumiņu;
Pate irbe sudrabota,
Spārnu gali apzeltīti.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

- 162 -

30516.

Sunīt manu sabulīti,
Tu noslīki Daugavā,
Ūdŗu, bebru meklēdams,
Kungam skaista kažociņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Kuniņ, mana kuplastīte
Daugavāi noslīkusi,
Ūdŗus, bebrus dzenādama,
Kungam tiesu lasīdama.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

30517.

Sunīts rēja puriņā,
Es gar malu lenderēju;
Suņam pura rējumiņš,
Man caunīte kulītē.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

305171.

Tāļu tāļu suņi rēja,
Tāļu pūta medinieki;
Tur izdzina zelta irbi,
Alvā kaltu vanadziņu.
198 [Saldū].

30518.

Tālu tālu suņi rēja,
Vēl tālāki medenieki.
Suņi rēja neēduši,
Medenieki piekusuši.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

30519.

Tāļu tāļu suņi rēja,
Vēl tāļāku medinieki.
Celies, briedi, auni kājas,
Gaidi savu medinieku!
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

1. Celies, briedi, aunies kājas,
Gaidi savus medeniekus!
Tālu tālu suņi rēja,
Vēl jo tālu medenieki,
Vēl jo tālu medenieki,
Citus suņus klausoties.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

30520.

Trīs dieniņas lāci dzinu
Caur smalkiemi kārkliņiem.
Šāvu bisi - kārkli biezi,
Dūru šķēpu - āda bieza.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

30521.

Tumsiņāi, vakarāi
Izjāj Dieva medinieki;
Sudrabotu irbi dzina,
Apzeltītu vanadziņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

30522.

Vakar briedis ragā pūta
Aiz Daugavas siliņā;
Šodien brieža balta gaļa
Mūsu kunga telēķī.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

30523.

Vakar briedis ragā pūta
Aiz Daugavas siliņā:
Šodien brieža ragi klaudz
Bisenieka kulītē.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vakar briedis ragā pūta
Aiz Daugavas siliņā;
Šodien ragi noklaudzēja
Mana tēva kulītē.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

30524.

Vakar pūte bried's ar ragu
Viņāpus Daugaviņas;
Šodien dzēra bisenieki
Brieža raga biķerēm.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

30525.

Vakar lācis maizi cepa
Aiz Renburgas siliņāi;
Jau šodien tilināja
Lielakunga kulītēi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

30526.

Vakar mani lūšu suņi
Par Daugavu pārpeldēja;
Nosvilpoju šai pusē,
Visi peld atpakaļ.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Jau tie mani briežu suņi
Par Daugavu aizgājuši.
Aizsvilpos vakarā,
Še bij visi smilkstēdami.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 163 -

30527.

Vakar šāvu vāverīti,
Šodien krita, plaukšējās;
Rītā šaušu otru draugu,
Būs sievai kažociņš.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30528.

Vakar zelta vāverīte
Par kalniņu aiztecēja;
Šodien gāja medinieki
Ar sidraba sunīšiem.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

30529.

Visu dienu lenderēju,
Tukša kule mugurā.
Gaida sieva, gaida bērni,
Zaļas acis grozīdami.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

30530.

Caunītei, māsiņai,
Pieci nagi kājiņā;
Visos piecos nadziņos
Zelta griezti gredzentiņi;
Visi pieci saskrabēja
Medinieka tarbiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30531.

Caunītēm, lapsiņām
Es apdaru aplociņu;
Tad es viņas medīt gāju,
Kad ādiņa naudā stāv.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

30532.

Celies agri, jaunais brāli,
Ņem sunīti, tec mežā:
Šorīt sniga jauns sniedziņš,
Nu pazina lūša pēdas.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

30533.

Citi puiši mežā brauca,
Es no meža pārtecēju.
Man caunīte azotē
Dzeltenām(i) kājiņām.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Citi puiši mežā brauca,
Es no meža pārtecēju;
Man caunīte kabatā,
Sudrabota vāverīte.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

30534.

Citi vīri man vaicāja,
Ko es ēdu, meža vīrs:
Šauju caunes, kāpju bites,
To es ēdu, meža vīrs.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

51751.

Ai caunīte, vāverīte,
Dod man savu kažociņu!
Es vakar saderēju
Pret ziemeli līgaviņu.
605 [Skolas].

51752.

Ai sunīši, nerejat,
Tukšu mežu nedzenat!
Nava mani bāleliņi
Tukšu mežu dzinējiņi.
391 [Sinoles Vlk].

51753.

Aiz upītes melli meži,
Alata alata;
Tur gul caunes, vāverīši,
Alata alata.
Tur bāliņi medīt gāja,
Alata alata.
74 [Cīravas Azp].

51754.

Bārtuleit, ļesnīks,
Sorgoj sovas ļaudaveņas!
Es redzēju medinīku
Lutekeņos vilavuos.
Nūsaus tovu ļaudaveņu
Rubineicas vīteņā.
326 [Preiļu D].

1. Teterīti, rubenīti,
Sargā savu līgaviņu!
Es redzēju medinieku
Būdiņā ielienot.
605 [Skolas].

2. Rubuleiti, tetereiti,
Globoj savu ļaudaveņi!
As redzēju medinīku
Pa meža molu staigojūt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

51755.

Bisinieki, dravinieki
Mani balti bāleniņi:
Plinšu stobru laizītāji,
Ne maizītes pelnītāji.
605 [Skolas].

- 164 -

51756.

Bitinīka meita beju,
Medinīka ļaudaviņa.
Bitinīks man mada deve,
Midinīkys zača gaļes.
326 [Preiļu D].

51757.

Bitenieki, dravenieki
Mana lūša nenošāva.
Mans lūsīts aiz upītes
Ūsas vien šķurināja.
115 [Galgauskas Md].

51758.

Brālīts tavs, brālīts mans
Iet par mežu putnus šaut:
Irbes, raibus teter(īš)us,
Iedzeltenas vālod(zīt)es.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

51759.

Briežu māte lielījās:
Neviens mani nepanāks;
Visi suņi piekusuši,
Ģēģerīši nosvīduši.
Panāks tevi svina lode,
Tēraudiņa pederīte.
263 [Mēmeles Jk].

51760.

Es nūgāju ierbju saut
Smalkā prīžu siliņā.
Saka ierbja palākdama:
Nikas mane nadanāks.
Gan danāks svyna lūds,
Tāraudeņa pederīte.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

51761.

Guliet, irbes, guliet, slokas,
Guliet, vēja vanadzīn(i)!
Es aizgāju irbes šauti
Smalkā priežu silīnā.
To irbīti es nošāvu,
Kas gar malu lidināj'.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

51762.

Cauņeitjei pīci piersti,
Pīci zalta gredziņeņi;
Visi pīci saskaņēja
Mjedinīka kuleitjē.
263 [Mēmeles Jk].

51763.

Celies, briedi, nozadīc,
Nu nāk tavi dzinējiņi!
Nu vajaga tavu ragu
Bujāniem stabulēm.
115 [Galgauskas Md].

51764.

Drebi, drebi, kļava lapa,
Tev nav svārku mugurā!
Mans vīriņš mednieciņš,
Darin' lūša kažociņu.
358 [Rugāju Abr].

51765.

Eku troka tova golva,
Svātdīņ īti mideibuos!
As redzēju Mežamuoti
Ai vara piecku rūceņī.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

51766.

Gulu, gulu, miegs nenāca
Pie tā zaļa lagzdu krūma.
Sāni guļi, acis guļi,
Ausis manas klausījās.
471 [Vecauces Jg].

51767.

Ik vakarus irbes svilpa
Aiz upītes līcītī;
Ik rītiņus ģēģers gāja,
Ik rītiņus raudādams,
Nezināja, kuŗu šaut:
Visām smuki cekuliņi.
337 [Rāmuļu C].

51768.

Īva, liukša, mozgoj kotlu,
Treis rubyņi kulītē:
Vīns man, ūtrs tev,
Trešs kungam podarūks.
194 [Krāslavas D].

1. Māra, māsa, mazgā katlu,
Man rubeņi kulītē!
Kur purvītis, tur rubeņi
Pa pārāmi saguluši.
605 [Skolas].

51769.

Iesim, brālīši,
Irbītes šaut,
Grib mūsu māsiņa
Irbītes gaļu.
514 [Zentenes Tl].

- 165 -

51770.

Iesim, brāļi, lāču šaut,
Lācis kāpa ozolā!
Labāk durt nekā šaut,
Lai ādiņas nemaitā.
236 [Līvānu D].

51771.

Iesim, brāļi, mežiņā,
Kausim sila vāverīti,
Nokavuši vāverīti,
Palaissim naudiņā;
Palaissim naudiņā,
Brauksim, brāļi, precniekos.
3 [Adulienas Md].

51772.

Īsim syla moliņā,
Sausim syla vuoverīti!
Nūsovuši vuoverīti,
Puordūsim žeidiņam naudiņā,
Par tū naudu (nū)pierksim
(Vīnu) siermu kumeliņu.
18 [Andrupenes Rz].

1. Īsim, bruoļi, iz sileņi,
Sausim syla vuovereiti!
Nūsuovuši i applāsuši,
Puordūsimi tauteņom.
174 [Kārsavas Ldz].

51773.

Jūdzat man lēnajam
Atķīlam kumeliņu;
Caune lēca puskociņa,
Vāverīte pagalam.
90 [Drustu C].

51774.

Labāk eimu cauni šaut,
Ne vāveri šmīdināt:
Caune brida staignus purv's,
Vāverīte gaŗus mež's.
211 [Ļaudonas Md].

51775.

Medinīka dēliņam
Pīci zalta gredzineņi;
Caunītei i pīci piersti,
Pīci zalta gredzineņi.
Caune skrēja staigu pūru,
Vuoverīte garu mežu.
389 [Silajāņu Rz].

51776.

Kad es biju bandinieks,
Man bij piecas cepurītes:
Div' caunīšu, div' seskiņu,
Balta jēra plikcepure.
262 [Meirānu Md].

51777.

Simtām stirnas dienā šāvu,
Nevar kungus piepildīt.
Klausies, mana līgaviņa,
Kur es pūtu eglienā;
Ja nedzirdi taures balsu,
Klausies flintes šāvieniņu.
183 [Kazdnagas Azp].

1. Klausies, mana līgaviņa,
Ko es tevīm pasacīšu:
Klausies manu taures skaņu,
Manu plintes šāvieniņu.
96 [Durbes Lp].

51778.

Ko tie mani bāleliņi
Visu dienu medīt gāja?
No ērciena izmedīja
Sapelēj'šu vāverīti.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51779.

Mani mīļi bāleniņ'
Visu dienu medīt gāja,
Aplenkuši birstalei
Sudrabotu vāverīt'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51780.

Kur ellē nu palika
Mūsu kunga bisenieki?
Melni kraukļi saskrējuši
Pie bāliņa vaŗa vārtiem.
472 [Vecgulbenes Md].

51781.

Kur mēs abi cierāsim
Ar korpēm, zābakiem?
Cierāsim augstus kalnus,
Briežus, lāčus medīdami.
546 [Kuldīga Kld apr.].

51782.

Kur tu iesi, turku māte,
Ar pieciem turcēniem?
Siekstu siekstas, mežu mežus,
Dzīvas caunes meklēdama.
241 [Lubānas Md].

51783.

Kur tu teci, kurtu kuce,
Ar deviņiem kurtulāniem?
Daugasnē augstas birz's,
Tur ir laba medīšana.
358 [Rugāju Abr].

- 166 -

51784.

Lai bij gŗūt, kam bij gŗūt,
Gŗūt nabaga ģēģerim:
Gŗūt tam bija ūdens brist,
Vēl jo gŗūti stirnas šaut.
183 [Kazdnagas Azp].

51785.

Man pazuda raiba kuņa,
Uz Daugavu medījot.
Rīgai vilka pulkstieniņu
Uz kuņiņas dzīvībiņu.
74 [Cīravas Azp].

51786.

Mes bejom div' buoleņi,
Mes tūs mežus puorguojom;
Mes caunīti atrodam
Ar tu vysu midzenīti.
170 [Kapiņu D].

51787.

Nosaucies tu, ūdrīti,
Nu nāk tavi medenieki!
Nu tiks tavs kažociņš,
Kungiem, vīna dzērājiem.
245 [Lutriņu Kld].

51788.

Nu mums Dieviņš
Gaismiņu deva,
Nu iese mūs' brāļi
Teteŗus šauti.
546 [Kuldīga Kld apr.].

51789.

Roņi rūca Daugavā,
Irbes svilpa siliņā,
Mani balti bāleliņi
Bruņas ņēma mugurā.
241 [Lubānas Md].

51790.

Pata muote napazyna
Sova dāla medinīka;
Eiksys biksis, gari svuorki,
Sieņu torba mugorā.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

51791.

Saka caunīt' i lēkdama:
Kāpēc manim dzenaties?
Kāpēc tevi nesadzīt:
Naudu nesi mugurā?
241 [Lubānas Md].

51792.

Sašustīts, salāpīts
Iet mežā putnu kārt.
Ai bagāta Meža māte,
Sprūdi manu amatiņu!
Tu jau gan pate redzi,
Kāda mana cepurīte.
476 [Vecpiebalgas C].

51793.

Sirmi zirgi, dzelzu rati
Brauc uz mežu medībās.
Pats es kāpu kalniņā,
Sunīt' raidu lejiņā.
93 [Dundagas Vp].

51794.

Sievasmāte, muiženīce,
Seglo ķēvi, jāj ar mani!
Tu pazini lūšu pēdas,
Tu caunītes lēkumiņ(u).
241 [Lubānas Md].

51795.

Skic, kačeiti, peļu giut,
As uz mežu vuovere [vuoverēs?].
Tev, kačeiti, peļu gaļe,
Man vuoveru kažuceņš.
326 [Preiļu D].

51796.

Sui sui sui, pij pij pij!
Tie bij' lūšu mediniek(i):
Vienam bija brieža bikses,
Otram lūšu kažociņš.
301 [Palsmaņa Vlk].

51797.

Šodien sniga balti sniegi,
Rīt būs laba medīšana:
Lēc, caunīte, kur lēkdama,
Es pēdiņu pakaļ dzīšu.
193 [Krapas Rg].

51798.

Sunīt munu, Sabulīt,
Naskandyni tukša meža!
Nava muni buoleliņi
Tukša meža medinīki.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

51799.

Sluksņa(?) meža nūskaņāja,
Začam biksis nūtreisjāja.
Skrīņ, začeiti, sļāp gaļveņu,
Lai naŗadz i medinīks.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 167 -

51800.

Šķērsām koki, gaŗām koki,
Cauraugušas atvasītes;
Vakar šāvu, šodien krita
Silā raiba žagatiņa.
Asi malkas dedzināju,
Pusmuc' tauku tecināju.
146 [Jaungulbenes Md].

51801.

Tad ta dobra, tad ta luča
Augsta kalna cielaviņ':
Astīt' vieni parādīja
Medenieku sunīšam.
241 [Lubānas Md].

51802.

Tāļu tāļu suņi rēja,
Tāļu pūta medinieki;
Tāļu tāļu irbe skrēja,
Zeltītām kājiņām.
369 [Saldus Kld].

51803.

Tec, teteri, tec, teteri,
Glabā savu līgaviņ'!
Es redzēju zaļu bierzi
Strēlenieku cierējam.
40 [Basu (Bases) Azp].

51804.

Trinu, trinu tutenīti,
Lāčam kājas jānogriež:
Tēvam gaļa, mātei zupa,
Lāča ādas kundziņam.
316 [Piltenes Vp].

51805.

Tupi, tupi, čurni, čurni,
Stērstīt, ceļa maliņā!
Tupēdama, čurnēdama,
Dzinējiņa sagaidīsi.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

51806.

Vakar bija vakardiena,
Vakar mani kaitināja;
Vakar mani kaitināja,
Trīs siliņa vāverītes.
3 [Adulienas Md].

51807.

Vanadziņ, (vanadziņ),
Sargi savu augumiņu!
Es redzēj' ģēģerīti
No mežiņa iznākot;
No mežiņa iznākot
Ar plintīti rociņā.
213 [Lazdonas Md].

51808.

Vecais gaida izplēties,
Kas no bierzes iztecēs.
Iztek ezis pukodams,
Vāverīte šņaukādama.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

1. Vecītis gaida izzaplētis
Kas no meža iztecēs.
Iztek ezis kuk kuk kuk,
Vāverīte čak čak čak.
427 [Tadaiķu Lp].

51809.

Vilciņ meža dzeivnīcaņ,
Naguļ meža kriumiņūs!
Atīs mednīks, nūšaus tevi,
Byus jam brangs kažuciņš.
170 [Kapiņu D].

51810.

Visi muni lyuši, suņi
Par Daugavu aizskrējuši;
Svelpu reizi, svelpu ūtru -
Še ir visi atpakaļ.
358 [Rugāju Abr].

51811.

Ai jaunajo bāleliņ,
Ņem sunīti, tec mežā -
Šorīt bija jauns sniedziņš,
Nu pazina putnu pēdas.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu