SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 135 -

DRAVNIECĪBA UN BITES

30246.

Agri agri, māmulīte,
Tam dēlam brokastiņu!
Tam dzenītis mugurā,
Vaska ripa padusē.
216 [Ventspilī].

30247.

Ai bitīte vīvuliņa,
Ko mēs divi darījām?
Dzērām miežu alutiņu,
Dārziņāi gulēdami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30248.

Ai bitīte vīvaļiņa,
Kur mēs abas vīvinām?
Vīvinām ozolā,
Jaunu puišu dējumā.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

30249.

Ei bitīte vīveliņa,
Pušu vasku dalīsim,
Tev pusīte, man otara
Aiz ozola dējumiņa.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

30250.

Ai ļautiņi, nesmejiet,
Ka man kājas apbrukušas:
Eit' lūkāt siliņā
Man' rakstīt' dējaliņ'!
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

1. Neraugies, tautu meita,
Uz manām kājiņām,
Paskaties siliņā
Manis dētu ozoliņu!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30251.

Vai manu nezināmu
Tautas durvu [=doŗu] dējējiņu!
Visas tautu purmalītes
Sīkajām skaidiņām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30252.

Vai priedīte, vai eglīte,
Ko es tev ļauna riebu?
Vienu mizu vien norāvu,
Drava koku dāvādams.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

30253.

Ai ozoli ozoliņi.
Maksā manu dējumiņu!
Jau skaidiņa sapuvusi,
Vēl bitīte nelīdusi.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

30254.

Ai zaļais ozoliņ,
Tavu smuidru augumiņu!
Simtu asu dzeini vilku,
Vēl nesniedzu virsūnīti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

30255.

Aiz kājiņas bitīt' sēju
Pie resnā ozoliņa:
Kam tā manu dējumiņu
Skabardoju nicināja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30256.

Aiz ko man līkas kājas,
Aiz ko kupris mugurā?
Līkas kājas - siekstas kāpu,
Kupris - dzaini ritināju.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

30257.

Aiz ko zila, aiz ko melna
Dravenieka līgaviņa?
Aiz to zila, aiz to melna,
Ka neguļ dienavidu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 136 -

30258.

Ar bitīti arti gāju
Zaļajā dzedziedā;
Astra stīgu spandu griežu,
Vasku lēju lemesnīcu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30259.

Ar bitīti artu gāju,
Smilgas taisu lemestiņu;
Rīgas kungi gaŗām gāja:
"Kāds lopiņš tev aŗams"?
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

30260.

Ar bitīti arti gāju,
Smilgu šķēlu lemešam;
Dieva dēli spandas vija,
Ābelziedus lasīdami.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

30261.

Ar bitīti arti gāju,
Smilgu šķēlu lemesnīcu,
No sarkana āboliņa
Dzenauškiņas darināju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ar bitīti ārt es gāju
Celmaiņē līdumē;
Ābeļziedi dzeņaukstīte,
Smilga šķelta lemestnīca.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

30262.

Ar bitīti es aparu
Visus tēva tīrumiņus,
Ar skudriņu mellacīti
Visus līdzi noecēju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

30263.

Ar mušiņu arti gāju,
Smilgā cirtu lemestiņu.
Kāds lopiņis man aŗamis,
Kāda koka lemestiņa?
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

30264.

Atsasēdi, bites meita,
Ozoliņa zariņā,
Ikām sila sirsenīts
Sev svārciņus šūdināja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

30265.

Atšūdama bite šuva,
Atlociņus locīdama;
Mēs bijām mātes meitas,
Tāda darba nepratām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30266.

Atskrien bitīt' raudādama,
Sak', ozolis nodegot.
Skrien, bitīt, nemelo,
Gruži dega siliņā!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

30267.

Audz, dēliņi, dzen, dēliņi,
Nepanāksi tēva pēdas!
Tēvs dzenīti ritināja,
Pa siliņu tecēdams.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

30268.

Bariem gāja līdējiņi,
Bariem siena pļāvējiņi;
Ir bitītes bariem gāja,
Āra ziedus lasīdamas.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

30269.

Bērtis gāja bišu kāpt,
Pērle(?) nesa vācelīti,
Sīki mazi eņģelīši
Līdzi tek medus ēst.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

30270.

Bij man vaska dzirnaviņas
Ozoliņa galdiņiem.
Atved man, māmuliņa,
Bites meitu malējiņu!
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Man, bitīt, man, bitīt,
Sav' meitiņu malējiņu!
Man bij' vaska dzirnaviņas
Ozoliņa galdiņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30271.

Bij man viena sila bite,
Kā telīte pirmu pienu;
Mucām medu Rīgā vedu,
Kuģiem vaskus Vāczemē.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

30272.

Bij manami tētiņam
Bišu spārnu kažociņš,
Ne tas mirka rasiņā,
Ne izkalta saulītē.
121 [Gulbenē (Md)].

- 137 -

30273.

Bišu dēļ nevarēju
Artu iet tīrumā:
Mana paša vaina bija,
Zemu dēju ozoliņus.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

30274.

Bišu māte, bišu māte,
Nāc manā dārziņā!
Manā rožu dārziņā
Mīksti rožu spilventiņi.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

30275.

Bite bite māsa mana,
Par Daugavu nogājuse.
Nava vaļas bāliņiem
Par Daugavu dūrus diet [=doŗus dēt].
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

30276.

Bite gāja senādama [sanēdama?]
Par Mazzalvas tīrumiņ';
Mazzalvā slinki puiši,
Negribēja doŗu dēt.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

30277.

Bite jūdza kumeliņu
Dravenieka līgavai;
Sudrabiņa loku lieca,
Vaska sita pavadiņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

1. Tikušam dēliņam
Bite jūdza kumeliņu;
Sudrabotu loku lieca,
Vaska grožu ritināja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

30278.

Bite mana māsa bija,
Ābolājā kājas āva;
Nepazina sēdējuma,
Ne sliedītes pakaļā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Bitīte man' māsiņa,
Kājas āva ābulā;
Ne pazina sēdumiņu,
Ne kājiņu āvumiņu.
121 [Gulbenē (Md)].

30279.

Bite meitu aizdevusi
Par deviņi ezeriņi;
Ik rudeni medu dzina
Deviņām laiviņām.
1252 [Mazlaicenē].

1. Bite meitu aizdevuse
Par deviņi ezeriņi;
Trīs vasaras medu dzina
Deviņām(i) laiviņām.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

30280.

Bitīt' nesa medutiņu
Ar ozola kanniņām.
Nes, bitīt, dod man arī
Jel uz spārnu galiņiem!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

30281.

Bite nesa medutiņu
Ar ozola kanniņām.
Nes, bitīte, nodzerties
Zeltītā krūziņā!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

30282.

Bite riju nomīdīj'
Dravenieka dēliņam;
Bite dzied, traņi tek,
Pati māte salmus nes.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

30283.

Bites māte man jautā,
Ko dar' veci draveniek'?
Dzēnu pina, valnu raksta,
Saulītē sēdēdam'.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30284.

Bites, maitas, norējušas
Manu vīru dravenieku,
Biksas vien karājās
Ozoliņa galiņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30285.

Bitīt, tava grezna meita
Rudajām kājiņām,
Ozolāje sēdēdama,
Draveniekus kaitina.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 224 [Kabilē (Kld)].

1. Bitīt' tavu lepnumiņu,
Spalvainām actiņām!
Dravenieku kaitināji
Ozoliņa galiņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 138 -

30286.

Bitīt, tavu dailu meitu,
Rudajām actiņām!
Spīd actiņas tīru zeltu
Caur ozola lapiņām.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Bitītei greznas meitas
Sarkanām actiņām.
Tai actiņas degtiņ dega
Caur ozola lapiņām.
190 [Kuldīā].

30287.

Bitīt, tavu dravenieku
Kungi lika cietumā.
Šūn, bitīte, biezu kāri,
Vado savu dravenieku!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30288.

Bitīte bajāra
Kalponīte,
Tā nesa zeltiņu,
Tā sudrabiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

30289.

Bitīt' Dieva kalponīte,
Dievam dara gaišumiņu;
Pate sēd ozolā,
Sveces deg baznīcā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

30290.

Bitīte kliedza,
Bitīte sauca:
Siliņi deg,
Siliņi deg!
Nekliedz, bitīte,
Nesauc, bitīte:
Snaudaļa kodeļu
Dedzināja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bitīte raudāja,
Ka sili degot.
Neraudi, bitīte,
Ne sili dega:
Vecmātei snaužot,
Kodeļa dega.
113 [Alūksnē].

30291.

Bitīt' mana aizgājuse,
Melnu svārku audējiņa,
Aiz Daugavas ielīduse
Greizajāi ozolā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

30292.

Biteite, mozs putneņš,
S'ād egl'eitis vērsyun'ē;
Sasatryuka sērmi zyrgi,
Saraustēja zalta grūžus,
Saraustēja zalta grūžus,
I sudobra īmaveņus.
4301 [Michailovā (Mērdzenes pag. Ldz)].

30293.

Bitīt' sērst aicināja
Dravenieka līgaviņu,
Solīdama vasku, medu,
Pilnas krūtis sudrabiņa.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Bite sērstu aicināja
Dravinieka līgaviņu,
Solīdama vasku kurpes,
Šūniem šūtu sedzeniņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30294.

Bitīt' skrēja vakarāi
Caur deviņi novadiņi:
Zīda groža, vaska loks,
Ābolaiņi kumeliņi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30295.

Bitītēm nevarēju
Klētij durvju virināt:
Man māmiņa ielikuse
Pūrā vaska gabaliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

30296.

Bitīt' saka malējiņu,
I es biju malējiņa,
Es apmalu dzirnaviņas
Kā to vasku ritenīti.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

30297.

Bāliņ, tavu drošu sirdi,
Tavu gudru padomiņu:
Dziedādams nosalaida
No šmuidrā ozoliņa.
316 [Jēkabpilī].

- 139 -

30298.

Daudz bitīte daudzināja
Vērie dētu ozoliņu;
Vēl nebija tiki daudzi,
Kā bitīte daudzināja.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

30299.

Dievs aizliedza bitītei
Sarkano ābuliņu,
Kam bitīte nesvinēja
Svētas dienas launadziņu.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Dievs aizliedza bitītēm
Sarkano āboliņu,
Kam svētdienas nesvētīja,
Darba dienas launadziņa.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

30300.

Dimdi, dimdi, ozoliņi,
Visi tavi zari dimd,
Visi tavi zari dimd,
Visas zaru pazarītes.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30301.

Dravinieka bāliņam
Vaska cimdi rociņā;
Arājiņa bāleliņš
Smilšojāmi kājiņām.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

30302.

Dravenieka dēliņam
Bišu spārnu cepurīte,
Bišu spārnu cepurīte,
Vasku cimdi rociņā.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

30303.

Dravenieka dēlīnam
Bite veda līgavīnu;
Vaska cimdi, vaŗa groža,
Sudrabīna pātedzīna.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

30304.

Dravinīka d'ēl'eņam
Voska cymdi rūc'eņā;
Ka pac'ēle sovu rūku,
Bitis skrēje sanādamys.
424 [Barkavas pag. Rz].

30305.

Dravenieka līgaviņa
Sēd, galvu nokāruse,
Bišu tēva skatījās
Caur saviem pirkstiņiem.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

30306.

Dravenieka meita biju,
Vaska kurpes šūdināju;
Kripu krapu man kājiņas
Ar tām vaska kurpītēm.
216 [Ventspilī].

30307.

Dūmi kūp, meži deg,
Kas tos mežus dedzināja?
Bitīt' mežus dedzināja,
Klajumiņu gribēdama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

30308.

Dūmi kūp, sili deg,
Bite tek raudādama.
Niraud' gauži, tu bitīte,
Neba tavi nami deg!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

30309.

Dūmi kūp siliņā,
Atskrien bite raudādama;
Tur sadega brāliņam
Simts rakstītu ozoliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

30310.

Dūci, dūci, bitenīte,
Šūniņāsi gulēdama!
Salti pūta ziemas vēji,
Tālu bēga vasariņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

30311.

Iedēstīju ozoliņu
Leišu meža viducī;
Leišam mežs piederēja,
Man pieder ozoliņš.
320 [Mazzalvē (Mazzalves pag. Jk)].

30312.

Ieraudzījsi vien, pazinu
Dravinieka līgaviņu:
Samta kurpes kājiņā,
Vasku cimdi rociņā.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30313.

Ej, bitīt, tu pie Dieva,
Atdod tavu saldumiņu;
Atdod savu medutiņu,
Es kārītes tev atdošu!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 140 -

30314.

Ej, sliņķīt, pie bitītes,
Mācies bites tikumiņu:
Ne tai kunga, ne stārasta,
Saldu medu salasot.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

30315.

Es aizgāju uz kalēju,
Nokalos ķirvelīt',
Nocirt' zaļu ozoliņu
Ar visām bitītēm.
Man bij medus, man bij vaska,
Man bij vaska ritentiņš.
Pārdev' vaska ritentiņ',
Nopirk' cauņu cepurīt'.
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

30316.

Es apsitu ozoliņu
Sīkajām nagliņām:
Bitītei zemas kājas,
Lai neslīd staigājot.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es apkalu ozoliņu
Sīkajām lapiņām,
Lai bitītes neslīdēja
Medainām kājiņām.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

30317.

Es gribēju ar brāliņu
Līdzi kāpt ozolā;
Aizsameta vilnānīte
Ozoliņa zariņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

30318.

Es izdūru sila priedi,
Rakstīt vien nemācēju;
Gan bitīte norakstīs
Medaiņām kājiņām.
224 [Kabilē (Kld)].

30319.

Es nevaru miglāi iet,
Ne dižāi rasiņāi:
Bites spārnu man svārcīni,
Dzelonītes vainadzīnis.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

30320.

Es piekusu, nevarēju
Ne rociņu pacilāt:
Es izdēju divi oši,
Trešo zaļu ozoliņu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

30321.

Es redzēju div' bitītes
Silāi alu brūvējam:
Pie celmiņa seiju lika,
Caur saknīti tecināja.
Piecas mucas salda alus,
Seija krāca krācamā.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

30322.

Es savai līgavai
Dieva dēļi maizes devu:
Man bitīte svārkus auda,
Sētmalī sēdēdama.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

30323.

Es savām bitītēm
Ķēdēm kalu ozoliņu;
Pašas bites ielīgoja
Pār ķēdēm ozolā.
216 [Ventspilī].

30324.

Es uzgāju trīs bitītes
Silē alu brūvējam.
Dodat manim nodzerties
Sudrabiņa kanniņā!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

30325.

Gani kliedza, gani brēca:
Bite griķu duviņā!
Paši gani noganīja,
Bitītei vainu meta.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Gani kliedza, gani brēca:
Bite druvu nosliedēja!
Gani paši nosliedēja,
Uz bitītes kaunu lika.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30326.

Gani kliedza, gani brēca:
Bite griķu druviņā!
Nekliedziet, nebrēciet:
Nava sliedes pakaļā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 141 -

1. Kungi kliedza, kungi sauca:
Bite ēda dābuliņu!
Eita, kungi, raugaities,
Kur sliedīti pazināt!
320 [Mazzalvē (Mazzalves pag. Jk)].

30327.

Gaŗa diena bāliņam,
Sila priedi dzenājot:
Tautu meita, ne māsiņa,
Vēlu nesa launadziņu.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

30328.

Gauži bites noraudāja
Vecākā dravenieka:
Vecākais dravenieks
Izrakstītu doru dēj'.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

30329.

Gauži bite noraudāja
Sava veca dravenieka,
Atraduse šauras dures [=dores],
Skabargainu dējumiņu.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

30330.

Gludi galvu saglaudīju,
Mežiņā tecēdama,
Lai bitītes nemetās
Manu matu galiņā.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

30331.

Guli, guli, bālelini,
Vējš nolauza ozoliņu,
Kam neviji gaŗu dzeni,
Kam zariņus nezaroji.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

1. Tam slinkam dēliņam
Vējš nolauza ozolu,
Kam nepinu gaŗu dzēnu,
Kam galiņu netrumpē.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

30332.

Guli, guli, sila bite,
Lauka bite negulēja;
Visi tavi sila ziedi
Lauka bites rociņā!
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

30333.

Kā, bitīte, tu ieskrēji
Degošā siliņā?
Vai nebija āriņos
Rakstīto ozoliņu?
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

30334.

Kā, māsiņa, tu raudāji,
Uz cintiņas tupēdama?
- Kā, brālīt, neraudāšu:
Krauklīts bites izknābāja.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

30335.

Kālabad man bitītes
Nakti gul siliņāi?
Atradušas saldus ziedus,
Smagu kŗāva vezumiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Kam gribēja šo naksniņu
Gulēt bites siliņā?
Silā bija pulka ziedu,
Smagas medus nešļaviņas.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30336.

Kam der kalni, kam der lejas,
Kam der zaļi ozoliņi?
Dievam kalni, Laimei lejas,
Bitei zaļi ozoliņi.
121 [Gulbenē (Md)].

30337.

Kas gribēja sīkas naudas,
Lai dēj greizu ozoliņu:
Sīka nauda sabirusi
Greizajā ozolā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

30338.

Kas man kait nenesāt
Melnus svārkus, zābaciņus?
Man bitīte svārkus šuva,
Sētmalā gulēdama.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

30339.

Kas rakstīja ozoliņu
Straujas upes maliņā?
Man' bāliņi norakstīja,
Kumeliņus ganīdami.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30340.

Kas tur spīd, kas tur viz
Ozoliņa zariņā?
Tie bāliņa vaska cimdi,
Mans vizuļu vainadziņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 142 -

30341.

Kas varēja gudrāks būt
Par bitītes gudrumiņu?
Saulītē ziedus nesa,
Migliņā darināja.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Kas varēja gudrāks būt
Par bitītes gudrumiņu?
Miglotā rītiņā
Atved ziedu vezumiņu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

30342.

Ko, bitīte, tu dziedāji,
Tev bij maza dvēselīte!
Lai dziedāja dundurītis,
Tas mācēja trīcināt.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

30343.

Ko, bāliņi, tu darīji
Visu dienu siliņā?
- Bitītēm namu daru,
Līdz zemīti rakstīdams.
216 [Ventspilī].

30344.

Krāj, bitīte, saldu medu,
Vēl siliem balti ziedi.
Nāks ziemiņa, nāks viesiņi,
Baudīs, nagus laizīdami.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

30345.

Kuplis auga ozoliņis
Aiz upītes rāvienī;
Pate bite laipas meta
Pie tā kupla ozoliņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

30346.

Kur, bitīte, tu dzirdēji
Dravenieku gavļojam?
- Es dzirdēju vecainē,
Smuidrajā ozolā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30347.

Kur tu iesi, bāleliņ,
Baltas kājas audamies?
- Ieš', māsiņ, pār Daugavu
Zelt' ozolu darināt.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

30348.

Kur tu iesi, vecais brāl,
Ar to bišu sētavīti?
- Ieš' silā bišu sēt
Jaunajiem bāliņiem.
121 [Gulbenē (Md)].

30349.

Kur tu iesi, vecais tēv,
Ar to bišu sētavīti?
- Pār Daugavu bišu sēt
Jaunu puišu dējumos.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

30350.

Laiku laiku ceļu griezu:
Dravinieka sieva brauc,
Vasku kurpes kājiņā,
Bites spārnu villainīte.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

30351.

Ļaudīm liels brīnumiņš:
Bite iet ubagos,
Zelta niedre rociņā,
Vaska kurpes kājiņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

30352.

Lec, saulīte, rītā agri,
Sildi meža virsūnītes:
Bāliņam rokas sala,
Ozoliņu [Ozoliņus] darinot.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Lec, saulīte, rītā agri,
Sildi meža galotnītes:
Bāliņam rokas sala,
Meža galus līdzinot.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

2. Lec, saulīte, rītā agri,
Sildi meža virsonītes:
Brāliņam rokas sala,
Skaistas caunas dzenājot.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

3. Lec, saulīte, rītā agri,
Sildi priežu galotnītes,
Lai rociņas nenosala
Dravinieka dēliņam.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

30353.

Man bij tāda torku bite
Kā mērena gotenīte;
Ar vindīnu vien vindāju
No ozola medutīnu.
158 (Nīcā).

- 143 -

1. Manam tēvam tādas bites
Kā pērnaji telēniņi;
Ar ratiem medu dzina
No resniem ozoliem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30354.

Man bij viena tāda bite
Kā pērnā gotēniņa;
Ar vindiņu ievindāja
Medu, vasku ozolā.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30355.

Man bij viena tāda bite
Kā pērnē gotēniņa;
Ķēve ēda pļaviņē,
To uznesa ozolē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

30356.

Mans tēviņis dravu dara,
Es aiznesu launadziņu.
- Tev, meitiņa, tā draviņa
Par launaga nesumiņu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30357.

Margodama saule lēce
Caur ozola lapiņām:
Dravenieka līgaviņa
Zelta naudu rēķināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

30358.

Maziņš bija, saldis bija,
Bitīt, tavs vezumiņš;
Kārkla ziedi, ievas ziedi
Bij tavā vezumā.
216 [Ventspilī].

30359.

Meži degi, dūmi kūp,
Bite raud asarām.
Neraud' gauži, tu bitīte,
Jūrmalā niedres deg!
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30360.

Meži rūca, meži šņāca,
Bites gāja kumuriem;
Man bij tādis lielis prieks,
Man ielīda ozolā.
121 [Gulbenē (Md)].

30361.

Atēnieši, vella bērni,
Bitīt' meta ūdenī.
Skrej, bitīt, žāvētos
Manā rožu dārzīnā!
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

30362.

Ne kauns bija bāliņam
Zelta jostiņ' iejožot [i jožot?]:
Treji biši ozolā,
Seši vaska gabaliņ'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

30363.

Nebēdā, bāleliņi,
Ka paliksi parādā:
Silā viena šmuidra priede,
Tā parādus aizmaksās.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

30364.

Nekas iet par bites godu:
Miglā zeltu salasa,
Saulītē sēdēdama,
Zelta kroni darina.
521 [Dikļos (Dikļu pag. Vlm)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30365.

Netīšām es nocirtu
Sava tēva ozoliņu;
No celmiņa bungas daru,
No zariņa stabulīti,
No tā paša viduklīša
Bitītēm namu daru.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. It netīšu es nocirtu
Sava tēva ozolīnu;
No celmīna bungas daru,
No zariema stebulītes,
No tā paša viduklīša
Māsīnāmi pūra tīni,
No tās pašas galotnītes
Bitītēma namu daru.
158 (Nīcā).

30366.

Nevienam es neteikšu,
Ko atradu ganīdama,
Bāliņam vien pateikšu:
Bites dzied ozolā.
216 [Ventspilī].

30367.

No leišiem bites skrēja
Kā pērnie telēniņi;
Tās izēda medutiņu
Mazijām bitītēm.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 144 -

30368.

Ozols gāja par Daugavu
Ar visām bitītēm;
Divi jauni dravenieki
Pakaļ tek raudādami.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

1. Gauja nesa ozoliņu
Ar visām bitītēm;
Mans bāliņš, dravnieciņš,
Tek gar malu raudādams,
Tek gar malu raudādams,
Cepurīte rociņā:
Lielas bites, mazas bites,
Laižaties cepurē!
46 [Carnikavā (Rg)].

2. Nāciet, ļaudis, skatīties,
Kādu koku upe nesa:
Upe nesa ozoliņu
Ar visāmi bitītēm;
Dravenieka līgaviņa
Tek gar malu dziedādama,
Vaska kurpes kājiņā,
Ziedu cimdi rociņā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

3. Smagi smagi Venta krāca
Miglaiņā rītiņā.
Eit', brālīši, skatīties,
Kādu koku Venta nesa:
Venta nesa ozoliņu
Ar visām bitītēm;
Dravenieka dui dēliņi
Tek gar Ventu raudādami.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

30369.

Palīdzat, jūs māsiņas,
Lūku plēst, dzeņu vīt:
Man bitītes ielīdušas
Greizajā ozolā.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

30370.

Pavārguse ceļu gāju,
Sēdos ceļa maliņā,
Ne redz mani mīļš Dieviņš,
Ne bagāti bāleliņi.
Atskrej bite dziedādama,
Uznes mani ozolā.
Ozolā sēdēdama,
Ēdu medu, dzēru vīnu.
Nu redz mani mīļš Dieviņš,
Nu bagāti bāleliņi.
216 [Ventspilī].

30371.

Plata upe, šauras laipas,
Pāri teku drebēdama,
Stīgu dzenis mugurā,
Vaska ripa padusē.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

30372.

Platas vīzes apāvos,
Silā gāju doŗu dēt.
Sak' lācītis lūkodams:
Edz kur bišu dējējiņš!
Būs man medus, būs man medus
Uz nākošu rudentiņ'!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

30373.

Punktējies, ozoliņ,
Sudrabiņa punktītēm!
Rītā jās dravenieki,
Visiem kapļi mugurā.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

30374.

Rītā, govis ganīdama,
Aplīgoju ozoliņu;
Vakarā, sadzīdama,
Redzu bites ielienot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30375.

Sasadzīra div' bagāti
Ziemu ciest, nesasalt:
Bitīt' koka namiņā,
Rudzīts zemes gabalā.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

30376.

Saņemiet dzeinīt' manu,
Nodējiet ozoliņu:
Man jāiet ar kundziņu
Tālajā zemītē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30377.

Šim piedevu, tam piedevu,
Dzilnai vien nepiedevu,
Kam tā manu dējumiņu
Ik rītiņa klaudzināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30378.

Šķērsu bite i aizskrēja
Ar to vasku ritenīti,
Atradusi skabargaiņu
Jauna puiša dējumiņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 145 -

30379.

Šķībi greizi, grundulaiņi
Mana tēva ozoliņi;
Citāi dziede sīļa bērni,
Citāi pūces kladzināja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30380.

Šķitu saulīt' i lecot
Caur ozola zariņiem.
Dravenieka dēliņam
Vaska cimdi rociņā.

1. Kas tur spīd, kas tur mirdz
Aiz ozola lapiņām?
Dravinieka dēliņam
Vasku cimdi rociņā.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

30381.

Šmaugi, gaŗi ozoliņi
Pededzītes maliņā;
Tur vajaga gaŗa dzeiņa,
Gudra vīra dējējiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30382.

Šorīt biju agri cēlis,
Trešu dēju ozoliņu.
Atskrējušas trīs bitītes,
Vaino manu dējumiņu.
Še, bitītes, cirvis, kaplis,
Dējat pašas, kā tīkamas,
Dējat pašas, kā tīkamas,
Pa savam prātiņam!
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

30383.

Šūn, bitīte, ko šūdama,
Šūn man vaska kamaniņas,
Ka es varu ciemā braukt,
Atvest daiļu līgaviņu!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30384.

Šūn, bitīte, ko šūdama,
Šūn man vaska kamaniņas,
Lai es braucu siliņā
Priedēm galus līdzināt!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Šūn, bitīte, ko šūdama,
Izšūn vaska kamaniņas:
Man jābrauc siliņā
Trīs priedītes darināt.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

30385.

Šūn, bitīt(e), vaska krēslu
Zem zaļā ozoliņa!
Tur tu pate pasēdēsi,
Dravenieku [Draveniekus] mielodama.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Bitīt' šuva meldu krēslu
Auzu salma galiņā,
Kur pašai atsēsties,
Dravinieku mielojot.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

30386.

Šūn, māmiņa, man krekliņu,
Liec tēraudu padusē:
Ik dieniņas dzainīts tek
Caur manām padusēm.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

30387.

Šūnu bite namu dara,
Vasku dara istabiņu;
Priežu skuju durutiņas,
Tās bij vieglas virināt.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

30388.

Sīli sīli, būs tev strāpe,
Kam tu silu svilināji:
Dravenieka līgavai
Vaska cimdi sadeguši.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

30389.

Sīli sīli, būs tev tiesa,
Kam siliņu dedzināji:
Bāliņam sadeguši
Trīs rakstīti ozoliņi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30390.

Silā iemu, silā teku,
Silā man lieli prieki:
Silā manim zelta josta,
Silā vasku ritenīts.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

30391.

Siliņā priedi deju,
Uz otrās lūkojos:
Vairāk man tā otra mīļ [=mīl?],
Ne tā pati dejamā.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

30392.

Zinu āra ozolīti,
Bet nesaku nevienam;
Bāliņam, tam pasaku:
Ozolā bites līde.
94 [Odzienā, Ļaudonas (Mētrienas pag. Md)].

- 146 -

30393.

Zinu āra ozoliņu,
Nevienam nesacīšu;
Pūrā man smalks dzenīts,
Tautās doŗu dējējiņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Zinu, zinu, bet nesaku,
Kur aug zaļi ozoliņi:
Aiz kalniņa ozoliņi,
Ciemā jauns dējējiņš.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

30394.

Zinu, zinu, bet nesaku,
Kur nogāja div' bāliņi:
Lūku plēstu, dzeiņu vītu,
Ozoliņa dēdinātu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30395.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kas ozola dobumā:
Bitīt' pina zelta kroni
Mazākai māsiņai.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 190 [Kuldīā], 203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

30396.

Skan mežiņis rītā agri,
Skanēj' sebu vakarā,
Dienas vidū neskanēja,
Tad bitīte ābulā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

30397.

Skanēdama bite skrēja
Par atraitnes tīrumiņu.
Kā neskrēja skanēdama,
Pate zelta nesējiņa!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

30398.

Skrien, bitīte, istabā
Mārtenīša vakarā;
Ja tu pate neieskrien,
Ienes sava saldumiņa!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30399.

Skrien, bitīte, sit spārniņus
Pie resnā ozoliņa,
Traucē doŗu dējējiņu,
Lai neguļ dienavidu!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30400.

Skrej, bitīte, kur skriedama,
Skrej manē sētiņē!
Es tev došu sētmalē
Sausu prauļu istabiņu.
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

30401.

Skrej, bitīte, kur skriedama,
Skrej manā sētiņā:
Mana sēta dzelžiem kalta,
Sudraboti vītoliņi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Skrien, bitīte, kur skriedama,
Skrien manā dravītē:
Man dravīte dzelzēm kalta,
Sidrabiņa jost' apjozta.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Skrej, bitīte, kur skriedama,
Skrej manā sētiņā:
Man sētā laipa mesta,
Ķēdēm kārti ozoliņi.
206 [Kuldīgas apriņķī].

3. Skrej, bitīte, kur skriedama,
Skrej manāi sētiņā;
Mana sēta vasku lieta,
Sidrabiņu tecināta.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

30402.

Skrien, bitīte, kur skriedama,
Skrien manā sētiņā:
Mana sēta dzelžu kalta,
Tur ragana neieskrēja.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

30403.

Skrej, bitīte, lauz galviņu
Degošā siliņā,
Kam tu manu dējolīti
Skabargainu nosmādēji!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

30404.

Skrej, bitīte, loki spārnus,
Aiznes vasku Vāczemē:
Tur piedzima Dieva dēls,
Tam vajaga gaišumiņa.
216 [Ventspilī].

30405.

Smalku skuju priedīt' dēju
Tīrumiņa galiņā,
Tur bitīte ielīgoja
Ar to vasku ritenīti.
No tā vasku ritenīša
Naudiņā iekūlos;
Naudiņā iekūlos,
Nopirk' bēru kumeliņu;
Nopirk' bēru kumeliņu,
Atved' skaistu līgaviņu,
Mīkstu cisu taisītāju,
Paladziņa klājējiņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 147 -

30406.

Sūtīt sūta meža bite
Lauka bitei grāmatiņu,
Lai ziediņu tā neņēma
Degošā siliņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30407.

Tautu meita skaidas lasa,
Man dejot ozoliņu.
Šķelmīts biju, ne puisīts,
Ja es tev to piedevu!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30408.

Tautu meita skaidas lasa,
Man ozolu dēdinot.
Paga paga, drosuliņ,
Pasacīšu brāliņam!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

30409.

Tēviņš mani mazu raida
Pie greizeja ozoliņa.
Lai Dievs līdz man mazam
Cilpām dzēni ritināt!
216 [Ventspilī].

30410.

Tec, māsiņa, teciņiem,
Tec, pasaki bāliņam:
Vējš nolauza ozoliņu
Ar visām bitītēm.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

30411.

Tikušam dēliņam
Bite jūdza kumeliņu;
Kaut kādam netiklam
Nejūdz laba mātes meita.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

30412.

Tic' Dievam, līgaviņa,
Ej ozolu baznīcā!
Visas tavas villānītes
Bitītēm nolipušas.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

30413.

Tici Dievu, līgaviņa,
Ej ozola baznīcāi;
Visi ļaudis tevi teica
Bez Dieviņa dzīvojot.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30414.

Trakulītis dorīt' dēja
Liela ceļa maliņā;
Gudra bitīt' i ielīda
Trakulīša dējumā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

30415.

Trīskārt bite riņķi grieze
Apkārt manu cepurīt',
Redzēj' mani daiļu vīru,
Daiļu doŗu dējējiņ'.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

30416.

Trūka, trūka tev, bitīte,
Kad tev trūka, trūkst man ar:
Kad tev trūka silāi ziedu,
Man trūkst vaska rituliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30417.

Tur atradu, tur atstāju
Bitīt' ceļa maliņā:
Vasku ratus darināja,
Ziedus krāva vezumā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30418.

Uz kalniņa ozoliņš,
Uz ozola dzirnaviņas.
Tev, bitīt, viegli spārni,
Palīdz māli ritināt!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

30419.

Uz priedīti caini vilku,
Uz meitām kājas avu:
Siliņā šmaugas priedes,
Nāburgos dailas meitas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

30420.

Velc, bāliņ, trejus svārkus,
Tev trejādas audējiņas:
Auž māmiņa, auž līgava,
Auž bitīte ozolā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 148 -

30421.

Vecais tēvs sirmu bārzdu
Dores vilka ozolā.
Lūst ozols, krīt vecais,
Plīst galviņa šķederniem.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30422.

Vij, tētiņ, man dzeinīti
Tievu tievu, gaŗu gaŗu,
Ka varēju siliņā
Priežu virsu lidināt!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30423.

Vij koki iesmam der,
Apīns vien nederēja;
Visi putni cepti der,
Bitīt' vien nederēja.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

30424.

Visi tēva ozoliņi
Pret ziemeli atziluši;
Vienam kāpu galiņā,
Visus griezu launagā.
190 [Kuldīā].

30425.

Visu dienu sasēdēju
Sila priedes galiņā;
Nedrīkstēju galu cirst
Bez vecaja bāleliņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

30426.

Cel, bitīt, vasku krēslu
Zem resnā ozoliņa:
Tur sēd brāļi dravenieki,
Tur māsiņas rakstītājas.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

30427.

Ceļaties kājiņās,
Vecu bišu bitenieki:
Nu ziedēja eņģevēŗi,
Eņģevēŗu pazarītes.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Ceļatiesi kājiņāsi,
Veci bišu bitenieki!
Nu dziedāja jūras gaiļi,
Nu ezera gaigaliņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

30428.

Cep, māmiņ, tādu maizi -
Viegli nest, gausi ēst:
Nu es iešu doŗu dēt
Tālajā siliņā.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

30429.

Citi puiši izdējuši
Pa simtiem ozoliņu;
Es izdēju vīksnes celmu, -
Ar vāģiem medu vežu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

51684.

Aiz Daugavas augsti kalni,
Smuidri, gaŗi ozoliņi;
Tur vajaga smalku dzeiņu,
Gudru vīru dējējiņ'.
322 [Praulienas Md].

51685.

Aiz kājiņas bitīt' vilku
Ap resno ozoliņu;
Dievs dod mūsu bitītēm
Trejus bērnus vasarā!
476 [Vecpiebalgas C].

51686.

Alu bite, alu bite
Resnajā ozolā;
Ala mans kumeliņš,
Tam es kāpšu mugurā.
373 [Sarkaņu Md].

51687.

Ap tētiņu bites skrēja
Kā ap zaļu ozoliņu;
Ap māmiņu cūkas raka
Kā ap zaļu velēniņu.
378 [Seces Jk].

51688.

Ar bitīti Reigā brauču,
četri voska skritulīši;
Reigas kungi prīškā skrēja,
Sīkim naudu mēreidami.
494 [Viļānu Rz].

1. Ar bitjeiti Reigā brauču,
Treis zierņeiši vazumā:
Reigys kungi prīškā braucja,
Sīkim naudu skaitjeidami.
236 [Līvānu D].

- 149 -

51689.

Atīs jaukais(?) pavasars,
Byus man daudzi darbinīku:
Luoceits mola, ūdeņš gryudja,
Bita maizi capynava.
326 [Preiļu D].

51690.

Bišu tēvs gauži raud,
Raud Gaujiņas maliņā;
Gauja aiznes to ozolu,
Kuŗā spiedza bišu bērni.
301 [Palsmaņa Vlk].

51691.

Bite bite, meita meita
Otram skādi nedarīj(a):
Bite ziedu nemaitā,
Meita druvu nenomin.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

51692.

Bite gāja ziediņos
Pa lielo teirumiņu:
Vaska kurpes kājiņā,
Zelta ņiedre rociņā.
263 [Mēmeles Jk].

51693.

Bite gudra, meita gudra,
Abas divas gudras bij(a);
Tādēļ bija meitiņai
Salda meds jāizlūdz.
127 [Grostonas Md].

51694.

Bite pēre bitinēn
Arsdora(?) žagareņ,
Kam guoja mada jemt
Miglūtai i reiteņā.
326 [Preiļu D].

51695.

Bites munas muosiņas,
Es bitīšu buoleleņš,
Man bitīte svuorkus šiva,
Sātmalī sādādama.
35 [Baltinavas Abr].

51696.

Ai bitīti, kamanīti,
Kur man tevi pamanīt?
Aiz kalniņa lejiņā,
Patmalnīka pļaviņā.
170 [Kapiņu D].

1. Bīteit, munu kamaneit,
Kab man tevi pamaneit!
Treis dīneņas pūru brydu,
Cykom tevi pamanēju.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

2. Bitīt, muna kamanīte,
Kab man tevi pamanēt!
Treis dīniņas atrauduoju,
Koļeņ tevi pamanēju.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

51697.

Bitīt maza, bitīt liela,
Nes man saldu medutīnu!
Tad es tevi godināšu,
Kalnīnāi sēdēdama.
342 [Rauzas Vlk].

51698.

Bitīt' nesa saldu medu
Sīkā zīļu krūziņā.
347 [Rendas Kld].

51699.

Bitīt, tavu vieglumiņu,
Tev nelīka āboliņš!
Man nolīka āra lapa,
Dravenieku meklējot.
166 [Kalsnavas Md].

51700.

čuri čuri, lāča pāča,
Tā bij mana tēva dziesma;
Manam tēvam tādas bites
Kā pērnie telēnīni.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

51701.

Daudz priedītes siliņā,
Maģ man spēka, maģ varīt(es).
Ciris man dzenējam,
Cits zariņus līdzinām.
372 [Sarkanmuižas Vp].

51702.

Dēju priedes siliņā,
Atsavēru otarā;
Vairāk man tā mīlēja,
Kur stāv visu nedējama.
241 [Lubānas Md].

51703.

Dīviņš guoja bišu kūptu
Ar sudobra vuocelīti;
Kam sauviņa, kam ūtruo,
Maņ ar vysu vuocelīti.
605 [Skolas].

- 150 -

51704.

Dravenieka dēliņami
Vasku cimdi rociņā;
Lai tam būtu vaska cimdi,
Kad viņš būtu arājiņš.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

51705.

Dravenieka es meitiņa,
Druvā gāju dziedādama:
Vaska kurpes kājiņā,
Dzelonīšu vainadziņš.
211 [Ļaudonas Md].

51706.

Dravinieka meitenīte
Tek gar Gauju raudādama;
Tek gar Gauju raudādama,
Ievas ziedus lasīdama.
Plūcat, meitas, nelaužat,
Ļaujat ievai noziedēt!
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

51707.

Dzimst', dēliņ, audz, dēliņ,
Tēva pēdas nepanāksi!
Tēvs dzenīti salenkšoja,
Pa siliņu tecēdams.
93 [Dundagas Vp].

51708.

Dziedi, dziedi, zemes bite,
Mana tēva dābolā!
Nu ziedēja kupla liepa,
Lauku malu magonītes.
301 [Palsmaņa Vlk].

51709.

Dzīdit i, munys muoseņis,
Ko muoseņis nadzīdit?
Kurys biteitis nūnesja
Jyusu jauku volūdeņi?
Tuom padevu, tuos nūnesja,
Maduojomi kuojeņom.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

1. Dzīdit i, munas muoseņas -
Kuo muoseņas nadzīdit?
Kuras bitītes nūnesa
Jyusu jauku volūdiņu?
Voi nūnese pa ļaudim,
Voi pa ļaužu volūdam?
605 [Skolas].

51710.

Kaimiņ(š) savas bites laid(a),
Es putriņu salināju;
Salda salda man putriņa
Kā kaimiņa medutiņš.
360 [Rundāles B].

51711.

Kas kaitēja man dzīvot
Savā tēvu zemītē?
Ar vindiņu medu smēlu
No kupliemi ozoliemi.
184 [Ķēču Rg].

51712.

Dievs dod mūsu vectēvam
Labas bites dārziņā,
Ar vindiņu medu vilka
No caurā ozoliņa.
223 [Lielstraupes C].

51713.

Kas tur mirdz, kas tur spīd
Caur ozolu zariņiem?
Dravinieku dēliņam
Vasku cimdi rociņā.
605 [Skolas].

51714.

Kū tei muna bitje dora
Vysu dīnu sileņā?
Voska ratjeņis taisa,
Zīdus kraun vazumā.
236 [Līvānu D].

51715.

Kur tu brauc, dunderīt,
Ar to vask ritentiņ?
Brauc Rīge apraudzīt,
Ko dar vec dravnik.
Dzein pin, valn rakst,
Saulita seiddam.
445 [Ugāles Vp].

51716.

Kur tu brauci, dundurīt,
Ar to vaska riteniņ?
Braucu Rīgā apraudzēt
Ko dar veci draveniek,
Tie jaune draveniek
Snaburtain drav dūr.
413 [Stendes Tl].

51717.

Lācis tup ozolā,
Bite dzeļ vēderā;
Ak tu tavu traku biti,
Negrib sava dravinieka!
530 [Cēsis C apr.].

- 151 -

51718.

Lācis kāpa ozolā,
Salds medus meklēdams.
Lāci, kur tu liksi medu?
Ne tev podu, ne tev katlu,
Ne tev ašu sieta
112 [Ezeres Kld].

51719.

Luocīts kuope ūzulā,
Bite kūde vādarā.
Oi luocīt, oi luocīt,
Mes divi īnaidnīki.
605 [Skolas].

51720.

Lācīts vilka meds vāceli
Visgarām purva malu.
Velc, lācīt, mūs' mājās,
Meitas mala iesaliņu.
146 [Jaungulbenes Md].

51721.

Leigoj bite, leigoj saule
Pa lelim teirumim;
Bite zīdus lasīdama,
Saule sīnu kaļtēdama.
Bite zīdus naizlasīja,
Saule sīnu izkaltēja.
389 [Silajāņu Rz].

51722.

Līgojies, bāleniņi,
Priedītē, eglītē;
Jau māmiņa gan līgoja,
Krija šūtā šūpolī
241 [Lubānas Md].

51723.

Līgojies, ozoliņ,
Es ar tevi nelīgoju;
Tevi līgo skaisti dzeiņi,
Mani balti bāleliņi.
605 [Skolas].

51724.

Lija lietus vienu dienu,
Lija visu vasariņ(u);
Nenolija bitei spārnu,
Ne māsai sedzenīt's.
241 [Lubānas Md].

51725.

Vysas bites zīdūs guoja,
Aiz upītes zīdus syukt;
Kad bej sauļa nūrītējusja,
Vysas bites pulciņī.
579 [Viļāni Rz apr.].

51726.

Man bij tāda liela bite
Kā pērnāja gotenīte,
Tā paņēma kalpa ķēvi,
Iebriņģēja ozolā.
94 [Dunikas Lp].

51727.

Saule saule, bite bite,
Abas vienu čaklumiņ(u):
Saule sienu kaltētāja,
Bite medus nesējiņ(a).
211 [Ļaudonas Md].

51728.

Melna čūska ietecēja
Manā bišu dārziņā;
Tā nebija melna čūska,
Tā bij bišu māmuliņa.
166 [Kalsnavas Md].

51729.

Nāburgs mani kungam sūdz:
Bite druvu nominusi.
Pasak man, nāburdziņu,
Kur bitīte sliedi taisa?
429 [Taurkalna (Valles) B].

51730.

Ne es pate nezināju
Tautiets doru dējejiņis,
Visas puru purmalītes
Drāztajāmi skaidiņām.
224 [Lielvārdes Rg].

51731.

Ozoliņš gauži raud,
Gaŗām jāja dravenieks.
Neraud' gauži, ozoliņ,
Tā ir tava paša vaina.
605 [Skolas].

51732.

Ozoliņis staigāt gāja
Ar visāmi bitītēm;
Kur uzgāja liepu krūmu,
Tur naksniņu pārgulēja.
605 [Skolas].

- 152 -

51733.

Ūzuls guoja par upeiti
Ar visām biteitēm;
Drovinīka div dēliņi
Tak pa krostu rauduodami,
Vīnam beja vaska kurpes,
Ūtram voska capureite.
358 [Rugāju Abr].

51734.

Par tū muni buoleliņi
Soldu dora olūtiņu;
Ka bitītes puori skrēja
Par namiņa cakuliņu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

51735.

Platas vīzes apāvos,
Silā gāju doru dēt.
Sak' lācītis lūkodams:
Edz kur bišu dējējiņš!
Būs man medus, būs man medus
Uz nākošu rudentiņu.
192 [Kosas C].

51736.

Ryuci, ryuci, dundureit,
Kas nu tava rasna bolsa?
Biteitei smolks balsteņš, -
Kubulūsi madu nas.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

1. Ryuci, ryuci, dundurīt,
Kas nu tova ryukumeņa?
Man bitīte seika moza, -
Ar rotim madu veda.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

51737.

Skrej, bitīte, kur skriedama,
Skrej manā sētiņā;
Mana sēta dzelzīm kalta,
Sidraboti vītoliņi.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51738.

Skrīn, bitēt, ju tuoļuok,
Ju labuok:
Ju tuoļuok soldi zīdi,
Ju rasnuoki ūzaleņi.
44 [Bebrenes Il].

51739.

Skrien bitīte ziedus ņemt
Enģevēru siliņā;
Nūlēt zied enģevēri,
Nūlēt visas pazarītes.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

51740.

Skumja bite, skumja bite,
Skabargainais ozoliņš.
Kā ne skumja, kā ne barga -
Jauns bij dores dējējiņš?
46 [Beļavas Md].

51741.

Steidziet, puiši, puņģus vilkt,
Nesteidziet rudzus sēt!
No leišiem bites nāca
Kā pērnie vēršukiņi.
378 [Seces Jk].

51742.

Susīts gāja doru dēt,
Suša meita dzeini nesa;
Satikuši sniedzinieki, -
Atņem dzeiņa nesējiņu.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

51743.

Tu, bitīt, saules bērns,
Izved mani saulītē!
Saulīt' mana aizgājusi
Ar māmiņu kalniņā.
211 [Ļaudonas Md].

51744.

Tymsa tymsa tei eglīte,
Kur caunīte nakti guļ;
Vēļ tymsuoka tei aliņa,
Kur bitīte madu nas.
247 [Makašānu Rz].

51745.

Ūsiņš jāja pār kalniņu,
Bišu tropi padusē.
Ei, Ūsiņ, labais vīr,
Nāc manāi dārziņā;
Nāc manāi dārziņā,
Bišu tropus aplūkot.
109 [Ērķemes Vlk].

51746.

Venta nesa ozolīnu
Ar visām bitītēm.
Manas pašas vaina bija,
Ka zarīnus nedzenēj(u).
39 [Bārtas Lp].

- 153 -

51747.

Vacam bišu tēviņam
Bišu spuornu kažuciņš,
Ni sakolta saulītē,
Ni samierka lītiņā.
358 [Rugāju Abr].

51748.

Vysu dīnu biti gyvu
Pa ūzula zariņim,
Žimba žimba žimbarā,
Žimbarā, tralalā!
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

51749.

Vuškiņ, tovu boltu (vylnu),
Māmiņ, tovu auklējumu!
Bitīt, tovu syudumiņu
Bazneicā i dadzynuoja.
605 [Skolas].

51750.

Šūn, bitīte, ko šūdama,
Šūn man vaska kamaniņas:
Ka es varu ciemā braukt,
Atvest daiļu līgaviņu.
148 [Jaunpiebalgas C].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu