SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 39 -

1. Dažāda satura dziesmas par zirgiem

29583.

Abi labi, abi labi
Tēva pirkti kumeliņi:
Jūdzu vienu, jūdzu otru,
Abi tek dancodami.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29584.

Abi labi, abi labi
Tēva pirkti kumeliņi:
Viens bij labs kaŗā jāti,
Otris sievas lūkoties.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Abi labi, abi labi
Tēva pirkti kumeliņi:
Viens bij labs mežā braukt,
Otris laukus ritināt.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

2. Kaš bērīti, kaš raudīti!
Abi mani kumelīni:
Bēris man kaŗā jāt,
Raudis māršas vizināt.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

3. Trīs dzeltaini kumeliņi
No jūriņas izpeldēja.
Viens bij labs kaŗā jāt,
Otris laukus līdzināt,
Tas trešais kumeliņš
Līgaviņu vizināt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29585.

Agri man tēvs nopirka
Dancotāju kumeliņu;
Trakumāi salocīju
Pa lielo tīrumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29586.

Ābolziedu mans zirdziņš,
Jūras putu iemaviņi;
Ka satieka jauni kungi,
Nosta ņēma cepurītes.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29587.

Ai auziņa baltskarīte,
Lec manā kulītē:
Es bij' kunga darbinieks,
Man vajaga kumeļam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29588.

Vai Dieviņ, vai Laimiņa,
Ko tu man padarīji?
Vakar pirku kumeliņu,
Šodien teku kājiņām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29589.

Ai labaju kumeliņu,
Kad man tevis nevajaga -
Darba dienu druviņā,
Svētu dienu baznīcā!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Ak labajo kumeliņi,
Kur man tevis nevajaga -
Ik dieniņas pie darbiņa,
Svētu rītu baznīcāi!
224 [Kabilē (Kld)].

29590.

Vai manu lielu kaunu,
Mazu manu kumeliņu!
Pieši mani, zābaciņi
Pa dubļiem vazājās.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 40 -

29591.

Ak tu šķelmi, jaunais brāli,
Tava daiļa kumeliņa!
Virs šķiliņģa riņķi grieza,
Virs dāldeŗa lecināja.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Ak tu šķelm, tautu dēls,
Tavu daiļu kumeliņ'!
Visas četras kājas mina
Uz dāldeŗa gabaliņ'.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29592.

Ak tu skuķi, jaunais brāli,
Tavu daiļu kumeliņu!
Visas četras kājas cēla
Manā auzu vēteklī.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ak tu krupis puisēniņis,
Tavu daiļu kumeliņu!
Visas četras kājas cēla
Manā rožu dārziņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Bērīts mans kumeliņš
Kaustītām kājiņām,
Visas četras kājas cirta
Uz tās auzu vācelītes.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

3. Bērīt mans kumeliņš(?)
Neēd auzu nevētītu;
Visas četras kājas cirta,
Vēteklē raudzījās.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

29593.

Aiz ko mani māte kūla,
Pa nātrēm vazādama?
Es noplēsu klaipam sānus,
Kumeliņu mielodams.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

29594.

Aiz ko mans kumeliņš
Pavasari skujas ēda?
Pats gulēju kalniņā,
Kažociņš sienu pļāva.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29595.

Aiz ko mans kumeliņš
Ceļu tek dancodams?
Ar meitām malti gāju,
Miltus bēru ķeselē.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

29596.

Aiz upītes zaļa zāle,
Sarkans auga āboliņis;
Tur ēd dienu, tur ēd nakti
Bandenieka kumeliņi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Aiz kalniņa zaļa birze
Sudrabiņa ķēdītēm;
Tur ēd dienu, tur ēd nakti
Bandinieka kumeliņi.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29597.

Aiz vārtiem spēlējās
Divi sirmi kumeliņi.
Vienam bija zīžu deķis,
Otram zelta iemautiņi.
Ved, Dieviņ, to pie manis,
Kam tie zelta iemautiņi!
Tas neēda grīslu zāles,
Ne dzēr' akas ūdentiņa;
Medus zāli paēdās,
Pie avota nodzērās.
1311 [Apē (Vlk)].

29598.

Aizsvīžam zalta z'ern'i
Aiz sudobra redel'eišu,
Lai munami kumeļam
Jeuden's las'e nastuov'e.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

29599.

Apaļš manis kumelinis
Kā ūdens burbulītis,
Stāvu lēca, nozviedzās
Pie kundziņa nama doru.
224 [Kabilē (Kld)].

29600.

Apauniet man kājiņas,
Es apāvu kumeļam,
Es apāvu kumeļam
Tēraudiņa pakaviem.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29601.

Apēd vilki visas kazas!
Es ganīju kumeliņus;
Kumeliņus ganīdams,
Iekūlos naudiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 41 -

29602.

Apkaustīju kumeliņu
Sudrabiņa pakaviem,
Sudrabiņa pakaviem,
Tēraudiņa nagliņām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29603.

Apkaustīju kumeliņu
Tēraudiņa pakaviem,
Lai tas man guni šķīla,
Svešu zemi staigājot.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29604.

Apkaustīju kumeliņu
Tēraudiņa pakaviem,
Lai tas man guni šķīla,
Tumšu nakti staigājot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Apkaust'ēju kum'ēl'eņu
Ar tārauda pakavim,
Kuo varēju nakti juot',
Guni sk'ēl'e akminī.
409 [Līksnas pag. D], 423 [Daugavpils apr.].

29605.

Appelējse man naudiņa -
Pirkš' pelēku kumeliņu,
Tas raženi piederēja
Rakstītās kamanās.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29606.

Apsa- gauži- raudājos
Kumeļami netekot.
Tā bij mana paša vaina,
Ka kumeļa nebaroju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

29607.

Apsegloju mellu zirgu
Un aizjāju uz Dobeli.
Dobel's meitas brīnījās,
Kam tas melnais kumeliņš.
Tā puisīša kumeliņš,
Kas mazam auzas deva,
Kas naudiņu rēķināja,
Dukātiem nomaksāja.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

29608.

Ar Dieviņu zirgiem miju,
Abiem labi kumeliņi.
Tev, Dieviņ, vairāk naudas,
Tev jādod piedeviņi!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29609.

Aši aši zīle brēca
Staļļa spāres galiņā:
Stallī bēri kumeliņi
Sudrabiņa krēpītēm.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

29610.

Augsti bēris kājas cēla,
Pret kalniņu tecēdams.
Asi kalti pakaviņi
Vairāk zelta ne sudraba.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29611.

Augsti bēris kājas cēla,
Pret kalniņu tecēdams;
To tam dara tīras auzas,
Baltu miltu vācelīte.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29612.

Auzas devu, neaizliedzu
Bāleliņa kumeļam,
Lai tas mani viegli nesa,
Nenosvieda vaiņadziņu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

29613.

Ausu ausu, lūku lūku!
Man deviņi kumeliņi,
Trīs es aru, trīs ecēju,
Trīs līdzā attecēja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29614.

Balta balta meita tek
Caur zaļo priedulāju.
Jūdzu, jūdzu, steidzu, steidzu
Baltskarīšu kumeliņu.
Dod, Dieviņ, jel panākt,
Jel gabalu vizināt!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

29615.

Baltas kājas kumeļam,
Nedrīkstēja dubļos brist.
Bried, kumeļ, dubļu dubļus,
Iznes manu augumiņu!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

29616.

Baltas kājas, sirmas krēpes
Bandenieka kumeļam;
Tas gan skaisti piedienētu
Saimenieka dēliņam.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 42 -

1. Daiļis auga kumeliņis
Bandenieka dēliņam:
Sirma aste, baltas krēpes,
Tek, galviņu grozīdams.
Ir man tādis piederētu,
Saimenieka dēliņam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29617.

Balts balts mans brālītis,
Sēd mellā kumeļā;
Dažai tautu meitiņai
Sāp sirsniņa, deg actiņas.
216 [Ventspilī].

29618.

Baltu linu grožus viju,
Sudrabā mērcēdams.
Cik grožoju kumeliņu,
Tik rociņas nomazgāju.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

29619.

Baro, māte, auziņām
Sava dēla kumeliņu,
Ja negribi savu dēlu
Pakaļā paliekam!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

29620.

Baroj' sirmi, baroj' bēri,
Abi tēva kumeliņi.
Ar sirmīti Rīgā braucu,
Ar bērīti pavadīju.
Sirmjam devu tīras auzas,
Bēŗam auzu pelaviņas.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

29621.

Baroj' sirmi, baroj' bēri,
Abi tēva kumeliņi;
Pavasar vajadzēs
Abu divu līdumā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29622.

Baroj' sirmi, baroj' bēri,
Abi tēva kumeliņi.
Sirmīšam auzas devu,
Bērīšam pelaviņas;
Ar sirmīti Rīgā braucu,
Ar bērīti baznīcā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29623.

Barotana laiva tek,
Barotans kumeliņš;
Baro laivu priedes sveķi,
Auzas labu kumeliņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29624.

Bēri zirgi, raudi zirgi
Par kalniņu ritināja;
Es ar savu pelēķīti
Par lejiņu čunčināju.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Pieci bēri, pieci raudi
Smilkšu kalnu putināja;
Es ar savu pelēķīti
No pakaļas ritināju.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)], 216 [Ventspilī].

29625.

Bērīt manu kumeliņu,
Es tev pāri nedarīšu:
Taisīš' mazas kamaniņas,
Ņemšu mazu līgaviņu.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29626.

Bērīt manu kumeliņu,
Naudai tevi neizdošu;
Pats tu man naudu pelni
Ar savām kājiņām.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

29627.

Bērīts manis kumeliņis
Augstajām kājiņām,
Priekšā vien dancināju
Bajāriņa meitiņām.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

29628.

Bērīts manis kumeliņš
Augstajām(i) kājiņām
Visas upes cauri brida,
Daugavā peldināju;
Daugavā peldināju
Zaļa vaŗa pavadā;
Kad uzvedu kalniņā,
Zīda deķi noslaucīju,
Zīda deķi noslaucīju,
Saulītē nožāvēju.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bērīts mans kumeliņš
Augstajām kājiņām,
Visas upes cauri bridi,
Daugavā peldus gāji.
Izpeldēji no Daugavas
Sudrabiņa lāsītēm;
Zīda drānu noslaucīju,
Saulītē nožāvēju.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

- 43 -

2. Sievas naudu zirgu pirku
Gaŗajām kājiņām.
Visas upes cauri jāju,
Daugaviņu nevarēju,
Daugaviņu nevarēju,
Tā bij pilla dvēselīšu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Sievas naudu zirgu pirku
Gaŗajām kājiņām;
Visas upes cauri jāju,
Gaujā jāt nedrīkstēju,
Gaujā jāt nedrīkstēju,
Gaujā slīka kumeliņš.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29629.

Bērīts mans kumeliņis
Baltajāmi kājiņām;
Viegli nesa, nekratīja,
Manu smuidru augumiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29630.

Bērīts manis kumeliņis
Mazis mazis, bet apaļis.
Pret kalniņu rokāi vedu,
Kalniņāi dusināju.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Mazi mazi, bet apaļi
Mani tēva kumeliņi.
No kalniņa rokā vedu,
Pret kalniņu dusināju.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

29631.

Bērīts mans kumeliņš
Neēd auzu, ne ābola.
Eit', māsiņas, atnesiet
Vēja lauztu niedres kaulu!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29632.

Bērīts manis kumeliņš
Neēd auzu nesijātu,
Neēd auzu nesijātu,
Nedzeŗ purva ūdentiņa;
Tam vajag tīru auzu,
Tīr' avota ūdentiņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29633.

Bērīts manis kumeliņis
Neēd auzu nevētītu,
Neēd auzu nevētītu,
Netek ceļa nebarots.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29634.

Bērīts mans kumeliņis
Zeltītām lāsītēm.
Caur Daugavu peldināju
Zaļa vaŗa pavadā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29635.

Bērīts manis kumeliņš
Zemajām kājiņām;
Raudāj' mana līgaviņa,
Dziļ' upīti piejādama.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

29636.

Bērīts mans kumeliņš
Zemajām kājiņām;
Ziemu sniega nepabrida,
Vasar zaļa dāboliņa.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

29637.

Bērīts manis kumeliņis
Zemajām(i) kājiņām;
Visi sīki akmentiņi
Dauza manus zābaciņus.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 190 [Kuldīā], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29638.

Bērīts mans kumeliņš
Sudrabiņa nadziņiem;
Pats lielais muižinieks
Nosaņēma cepurīti.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29639.

Bērīts mans kumeliņš,
Zvaigžņu deķis mugurā;
Daila mana līgaviņa,
Zvaigžņu deķa audējiņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

296391.

Bērīts mans kumeliņš
Tek, galviņu grozīdams.
Kā galviņu negrozīs,
Lepna mana līgaviņa!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 44 -

29640.

Bērīts mans kumeliņis
Tek, galviņu grozīdams:
Zīda groži, zelta sleji
Sudrabiņa lapiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29641.

Bērīts manis kumeliņis
Tek pa ceļu rakstīdams;
Tautu meita rakstu ņēma
Mana bēŗa pēdiņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

29642.

Bērīts manis kumeliņis,
Tu man labi patecēji,
Tu zināji savu stalli
I tumsā dajājot:
Stikla durvis, vaŗa vārti,
Sudrabiņa redelītes,
Tīras auzas silītē,
Āboltiņis redelēs.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

296421.

Bērīts mans kumeliņš
Tukšu siļu grauzējiņš;
Kalpiņš mans, kalponīte
Mīļi guļ lāviņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29643.

Bērīts manis kumelīnis
Tukšu sili grabināja;
To man dara salds miedzīnis,
Mīļa jauna līgavīna.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

29644.

Bij man tādis kumeliņis
Kā Ziemeļa Jurīšam:
Kaudzi ēda ēdamāi,
Jūdzi lēca lēcienāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Bāliņam gaŗa ķēve
Kā gaŗā vasariņa:
Soli spēra, jūdzi meta,
Siena kaudze kumosā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29645.

Bij man tāds kumeliņis
Kā ūdeņa burbulītis;
Tam vajdzēja zelta siles,
Dimantiņa redelīšu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29646.

Bij manami kumeļam
Zīda deķis, zelta josta,
Zīda deķis, zelta josta,
Sudrabiņa iemauktiņi.
Man pašami, jājējam,
Zili svārki mugurā,
Zili svārki mugurā,
Kupla cauņu cepurīte.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

29647.

B'ej munam kum'ēļam
Zvaigžņu d'ečis mugorā,
Es' vareju tymsā braukt
Da tai m'eitu muomiņai.
422 [Līvānu pag. D].

29648.

Bij manami kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurā;
Kad es jāju par laukiem,
Šķita man lielu muižu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

29649.

Bij manami kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurā;
Mana paša līgaviņa
Zvaigžņu deķu audējiņa.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

29650.

Bij manam kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurā;
Nebij manim vilka bail,
Ne rudeņa tumsas nakts.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29651.

Bij manam kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurā;
Tas bij labs nakti jāt,
Līdz uzlēca mēnestiņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)].

1. Bij manami kumeļami
Zvaigžņu deķis mugurā;
Kad noņēmu zvaigžņu deķi,
Uzlec gaiša mēnesnīca.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 45 -

29652.

Bij manam tētiņam
Pills stallītis bēru zirgu,
Pills stallītis bēru zirgu,
Pilli vadži iemauktiņu.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

29652v1.

Spoža spoža saule lēca,
Man spožāki iemautiņi;
Pilli staļļi bēru zirgu,
Pilli vadži iemautiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29653.

Bāliņ, tavu kumeliņu
Sudrabiņa lāsītēm!
Vai tas tav pašam auga,
Vai no Dieva tapināji?
224 [Kabilē (Kld)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bāliņ, tavs kumeliņš
Sudrabiņa lāsītēm.
Vai tas tevim pašam auga,
Vai no Dieva tapināji?
- Man pašam stallī auga,
Dieviņš man palīdzēja.
To es došu māsiņai
Pūru vest tautiņās.
226 [Kandavā (Tl)].

2. Brālīt, tavu kumeliņu
Zeltītām lāsītēm!
Vai, brālīti, pats audzēji,
Vai no Dieva tapināji?
- Es, māsiņa, pats audzēju
Ar Dieviņa padomiņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

296531.

Bāliņš savu bēru zirgu
Zīdiņā dancināja;
Kad partrūka zīda diegs,
Klētī zelta iemauktiņi.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

29654.

Brauktin brauca augšas ļaudis,
Zviegtin zviedza kumeliņi.
Vai tie zviedza tīru auzu,
Vai zaļaja āboliņa?
Zviedz pēc sava barotāja,
Tālu ceļu aizvedot.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

29655.

Brauc lēnām, bāleliņ,
Nauda dota kumeļā!
Ij kundziņš lēnām brauc,
Daudz naudiņas turēdams.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

1. Rāmi braucu kumeliņu,
Dažu dienu taupīdams;
Ir kundziņis rāmi brauca,
Kam naudiņa kabatāi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

29656.

Bried, kumeļ, nebēdā,
Es bridumu aizmaksāšu:
Auzu došu oderē,
Smalku linu pātadziņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29657.

Brūnīts mans kumeliņš
Lokanām kājiņām,
Uz šķiliņu riņķi griezu,
Uz dālderi dancināju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dzeltens mans kumeliņš
Kā dzeltena bērza lapa;
Ap bērziņu riņķi griezu,
Uz lapiņas dancināju.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

29658.

Bulli bulli, vērsi vērsi,
Kam tu ārt nemācēji?
Bij manam kumeļam
Ārklu vilkt, vezumiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29659.

Danci, danci, kumeliņ,
Ozoliņa stallītī!
Glāžu logi, zelta duris,
Sudrabiņa redelītes.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29660.

Danco mans kumeliņš
Uz visām kājiņām;
Margo mans augumiņš
Uz visām meitiņām.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

29661.

Dancot grib kumeliņš,
Kur es viņu dancināšu?
Ruden braukšu māršu vest,
Tur es viņu dancināšu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

- 46 -

29662.

Dariet labi, kam dariet,
Dariet labi kumeļam:
Dariet manam kumeļam
Dižan' slaidu vezumiņu!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29663.

Daugavā mārku metu,
Lai dzeŗ mans kumeliņš,
Lai dzeŗ mans kumeliņš
Naudas pirktu ūdentiņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29664.

Daugaviets laivu dara,
Es baroju kumeliņu;
Daugaviets laiviņā,
Es labā kumeļā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

29665.

Dedzit' guni, kam vajaga,
Man gunt'eņis navajag:
Man gunt'eņa pl'eivin'ēje
Zam kum'eļa kuojeņuom.
422 [Līvānu pag. D].

29666.

Dieviņš mane iešķiņķoja
Mazu bēru kumeliņu;
Mīļi lūdzu bitītei,
Lai lej vaska kamaniņas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29667.

Dieviņš manim pats iedeva
Ābolaiņu kumeliņu;
Kur es aru, kur ecēju,
Bitīt' nāca ziedu ņemt.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

29668.

Dievs man deva, ļauns atņēma
Dancotāju kumeliņu;
Trīs gadiņus noraudāju,
Iemauktiņus celādam.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

29669.

Delverītis delverēja
Pa lielo tīrumiņu.
Saņemieti delverīti,
Delverīša kumeliņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29670.

Diženam puisīšam
Dailis auga kumeliņš;
Kuŗu krogu dajādams,
Stāvu vieni lecināja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29671.

Div' irbītes ceļu tek,
Sasukāti cekuliņi;
Kā nav kauna tev, brālīti,
Nesukāts kumeliņš!
121 [Gulbenē (Md)], 161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Divas irbes ceļu tek
Nosukātu cekuliņu.
Kur tu jāji, bāleliņi,
Neseglotu kumeliņu?
Griez apkārt kumeliņu,
Jāj sētā apseglot!
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

29672.

Divi sirmi kumeliņi
Aiz aploka spēlējās;
Vienam bija zvaigžņu deķis,
Otram zelta iemauktiņi.
Ņem, bāliņ, tu sirmīti,
Kam tie zelta iemauktiņi,
Lai palika zvaigžņu deķis
Lielakunga kučieŗam!
24 [Lēdurgas draudzē].

29673.

Dod, Dieviņ, ka es būtu
Bandenieka līgaviņa!
Es mācētu stalti braukt
Bandenieka kumeliņu:
Pate sēdu kamanās,
Grožus vien kustināju.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

29674.

Dod, Dieviņi, man zirdziņu,
Es negribu lepni jāt:
Birzē man pieši auga,
Liepienāi iemauktiņi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

29675.

Dod, Dieviņi, miglas rītu,
Meitu ciemu pārjājot:
Ne man piešu pie zābaku,
Ne iemauktu kumeļam.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 47 -

1. Es vēlētu rītā miglu,
Līdz pārjāt meitu sētu:
Nei man piešu, nei zābaku,
Nei ražena kumeliņa.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

29676.

Došu, došu meitiņām,
Ko vakar solījos:
Došu savu kumeliņu
Rožu dārzu noecēt.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

29677.

Draugs man prasa kumeliņa
Pabraukt mazu gabaliņu.
Pats izbraucu visu dienu,
Ne kā draugis gabaliņu:
Pats, izbraucis, auzas devu,
Draugs pie mieta kabinās.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

29678.

Dzeltens manis kumeliņis
Kā dzeltena vālodzīte;
Ne tas ēda pura zāles,
Ne dzeŗ pura ūdentiņa,
Tam vajaga tīru auzu,
Tīr' avota ūdentiņa.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dzeltens mans kumeliņš
Kā dzeltena vālodzīte;
Ne tas ēda pura siena,
Ne dzeŗ rāva ūdentiņa;
Tam vajdzēja tīru auzu
Sidrabiņa silītē,
Tam vajdzēja āboliņa
Zeltītās redelēs.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

29679.

Dzeltens mans kumeliņš
Kā dzeltena cielaviņa;
Daiļa daiļa tautu meita
Glauda manu kumeliņu.
Vai tu glaudi, vai neglaudi,
Man jau cita saderēta,
Man jau cita saderēta
Līdz citam rudenim!
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

1. Dzeltans mans kumeliņš
Kā dzeltaina vālodzīte.
Nosvīdušu nosegloju
Pie tautiņu nama durvju.
Iztek tautu dzeltainīte,
Glāsa manu kumeliņu.
Proties kaunu, atkāpies,
Man jau cita saderēta!
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

29680.

Dzeltens mans kumeliņš
Kā dzeltena cielaviņa.
Jāju dienu, jāju nakti,
Neviens man's nepazina;
Meitu māte gan pazina,
Tā nenieka nesacīja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

296801.

Dzeltens manis kumeliņis
Kā dzeltena cielaviņa;
Pieder pieši pie zābaka,
Pie dzeltena kumeliņa.
224 [Kabilē (Kld)].

29681.

Dzeltens manis kumeliņis
Kā dzeltena cielaviņa,
Zviegdams kalnu pārtecēja,
Kā gailītis dziedādams.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29682.

Dzeltāns mans kumeliņš
Kā dzeltāna cielaviņa;
To es jāju, to es braucu
Līdz pat tautu namdurvīm.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

29683.

Dzeŗat alu, mani puiši,
Lai ēd auzas kumeliņi,
Lai ēd auzas kumeliņi,
Muguriņas sagriezuši!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29684.

Īzalaižu garu ceļu
Nakausteitu kumēl'eņu;
Kausta munu kumēl'eņu
Smolki ceļa akmisteņi.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

29685.

Iesalaižu gaŗu ceļu
Nesukātu kumeliņu;
Griežu ceļa maliņā,
Lai sukāja žagariņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 48 -

29686.

Ieraudzījse [Ieraudzījis] vien, pazinu
Jauna puiša kumeliņu:
Pilna mute sīku dzelžu,
Tek, galviņu grozīdams.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)],
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ieraudzījis vien, pazinu
Jauna puiša kumeliņu:
Kad ierauga jaunas meitas,
Iet, galviņu grozīdams.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Gan pazina celiņu
Jauna puiša kumeliņš.
Pilna mute smalku dzelžu,
Tek, galviņu grozīdams;
Kad redzēja jaunas meitas,
Tek, kājiņas kārpedam.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

3. Vistālēm es pazinu
Bandenieka kumeliņu:
Bērs zirdziņš, lauku pieri,
Tek, galviņu grozīdams.
Dod, Dieviņ, ka es būtu
Bandenieka līgaviņa!
Es mācētu stalti braukt
Bandenieka kumeliņu,
Pat' sēdētu kamanās,
Grožus vien kustinātu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

29687.

Iesim, brāļi, vienu ceļu,
Vienas domas domāsim:
Pirksim bērus kumeliņus
Mazus mazus, bet apaļus.
Mazajiem kumeļiem,
Tiem mēs pāri nedarīsim,
Pret kalniņu rokā vedam,
Mugurā nesēdam.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

29688.

Iesam, māsiņas,
Kumeļu barot,
Stāv mūsu kumeļi
Nebaroti;
Bērsam auzas silītē,
Āboliņu redelēs.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

29689.

Ēd, košiņ, liepu lapas,
Nodzer purvas ūdentiņ';
Kas tev dos āboliņu,
Kas dos avot' ūdentiņ'!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

29690.

Eima, eima, nestāvam!
Stāvēsim, nogājuši,
Stāvēsim, nogājuši,
Barosim kumeliņus.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 190 [Kuldīā], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29691.

Eima, meitas, pieceļam
Tam puišam vezumiņu!
Tam puišam ātri ziergi,
Ošu malka vezumē.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

29692.

Eit', meitiņas, eit', māsiņas,
Kur vietiņa gadījās;
Neba es jūsu dēļ
Loku savu kumeliņu!
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

29693.

Es apgriezu kumeliņu
Uz apaļu dālderīti;
Citi puikas nevarēja
Auzu pūra sējumāi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1. Es apgriezu kumelīnu
Kāpostīna lapīnā;
Tautu dēlis neapgrieza
Auzu pūra sējumā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

29694.

Es apkalu kumeliņu
Ar veciem dāldeŗiem,
Lai varēju nakti braukt,
Man mēneša nevajag.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Es apkalu melnu zirgu
Ar veciem dāldeŗiem,
To varēju tumsā jāt,
Kad nespīd mēnestiņš.
216 [Ventspilī].

- 49 -

29695.

Es apkalu kumeliņu
Ar veciem dāldeŗiem;
Visi Rīgas precenieki
Par kumeļu naudu sola.
216 [Ventspilī].

29696.

Es apkalu kumeliņu
Sudrabiņa pakaviem;
Cauri jāju tumšu nakti,
Sudrabs vien nozibēja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29697.

Es apkalu kumeliņu
Tēraudiņa pakaviem;
Pie akmiņa guni šķīla,
Ledu lauza Daugavā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29698.

Es apkalu kumeliņu
Tēraudiņa pakaviem;
Tas bij labs tumsā jāt,
Gaišu šķīla uguntiņu.
1311 [Apē (Vlk)].

1. Kalēj, manu bāleliņ,
Apkal manu kumeliņu,
Apkal manu kumeliņu
Ar sudraba nagliņām,
Ar sudraba nagliņām,
Ar tērauda pakavām:
Es varēšu tumsā jāt,
Kājām šķils uguntiņu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

2. Tumsa tumsa, liela tumsa,
Es par tumsu nebēdāju:
Apkaustīju kumeliņu
Tēraudiņa pakaviem,
To varēju nakti jāt,
Gaisā šķīla uguntiņu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29699.

Es apkalu melnu zirgu
Sudrabiņa pakaviem,
Tas bij labs tumsā jāt,
Līdz uzlēca mēnestiņš.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 190 [Kuldīā].

29700.

Es apkalu melnu zirgu
Tēraudīna pakaviem;
To varēju nakti jāt,
Visi meži spiguļoja;
Kad es jāju pār laukiem,
Visi lauki atspīdēja.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

29701.

Es apkalu sav' kumeļu
Divjādiemi pakaviem:
Priekšā liku stangu dzelzi,
Pakaļē tēraudiņu.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

29702.

Es bērīti apkaustīju,
Sarkanīša nekaustīju,
Lai tecēja sarkanītis
Pa bērīša pēdiņām.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

29703.

Es bij' puika, man bij nauda,
Es varēju lielīties,
Pirku bēru kumeliņu,
Gāju artu tīrumā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29704.

Es bij' puiša puišķēniņš,
Man bij labis kumeliņš,
Es var' meitas vizināt,
Pats sēdēt kamanās.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

29705.

Es brālīša kumeliņu
Cimdiņāi ēdināju;
Mans brālītis daiļi brauca
Par visiem puisīšiem.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29706.

Es būt' savu kumeliņu
Dāldeŗiem apkaustījs,
Aiz kundziņa nedrīkstēju,
Aiz vecā bāleliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29707.

Es gan zinu, kā vajaga
Labajam kumeļam:
Vajag auzu vācelītes,
Smalkas linu pātadziņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 50 -

29708.

Es gan zinu savu darbu,
Man jāiet zirgu kopt;
Man netika svētu rītu
Kājām iet baznīcā.
224 [Kabilē (Kld)].

29709.

Es meitām vasarā
Dažu smieklu padarīju:
Aizpuškoju kumeliņu
Ar ozola lapiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29710.

Es nebiju bez naudiņas,
Bez ražana kumeliņa;
Dieviņš manim naudu deva,
Nauda labu kumeliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29711.

Es nebiju tāds dēliņš
Kā tie citi tēva dēli;
Es no kalna lejiņā
Rokā vedu kumeliņu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

29712.

Es neietu pie tā puiša,
Kam nav sava kumeliņa:
Vai bij ziema, vai vasara,
Kājām teku baznīcā.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

29713.

Es nejātu mazu zirgu
Diža ciema meitiņās:
Dižs ciemiņis, daudz meitiņu,
Piesmej manu kumeliņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

29714.

Es nekaišu nevienam,
Nekaiš mans kumeliņš:
Es pastāvu pie ļaudiem,
Pastāv mans kumeliņš.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29715.

Es nekaišu nevienam,
Nekait manis kumeliņš:
Pie māsiņas nakti guļu,
Tur pūtinu kumeliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29716.

Es neraugu brūnu svārku,
Ka man labs kumeliņis;
Apsavilku mātes austus,
Iesasēdu labajā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29717.

Es nezinu, kas par vīzi,
Jauni puiši stalši jāj.
Vai tie paši stalši jāj,
Vai tek stalši kumeliņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29718.

Es neteicu to puisīti,
Kas ar naudu lielījās;
To es teicu, tas man tika,
Kas brauc labu kumeliņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Visi teica to puisīti,
Kas ar naudu lielījās;
Es vien teicu to puisīti,
Kas baroja kumeliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29719.

Es nopirku kumeliņu
No ūdeņa burbulīša,
Tas tek dienu, tas tek nakti
Kā ūdeņa burbulītis.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

29720.

Es nopirku melnu zirgu
No ūdens burbuliņa;
Kad uzkāpu mugurā,
Kā ūdens līgojās.
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Es nopirku kumeliņu
No ūdeņa borbulīša;
Danco manis kumeliņis
Kā ūdeņa borbulītis.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Bērīts manis kumeliņis
Sudrabiņa lāsītēm;
Kad uzkāpu mugurā,
Kā ūdens līgojās.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

3. Melnīts mans kumeliņš
Kā ūdeņa vaguliņš;
Kad es kāpu mugurā,
Kā ūdens līgojās.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 51 -

29721.

Es patiesi puisīts biju,
Labi vien es gribēju:
Gribu labu kumeliņu,
Labu mātes auklējumu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29722.

Es patiesi puisīts biju,
Man patiesi kumeliņš:
Stundu pieši noskanēja,
No kumeļa nolecot.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29723.

Es pateicu Dieviņam
Savu labu kumeliņu:
Lai es jāju, lai es braucu,
Šķērsām ceļu tecināja.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

29724.

Es pateicu Dieviņam
Sava laba kumeliņa,
Ka tas man rikšiem tek
Vakarēju ēdumiņu.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Kumeļam galvu glaudu
Ar abām rociņām,
Ka tas man viegli tek
Vakarēju ēdumiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29725.

Es piesēju kumeliņu
Apakš zaļa ozoliņa,
Apdeķēju zīda deķi
Līdz pat kāju galiņam,
Lei neēda odi, mušas
Mana bēra kumeliņa.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

29726.

Es piesēju kumeliņu
Pie ozola stimbeniņa;
Tur tecēja jaunas meitas
Ozoliņa darināt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29727.

Es piesēju kumeliņu
Pie ziedošas ābelītes;
Apbirst manis kumeliņis
Ar ābeles ziediņiem.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

29728.

Es, prūšos aizjādams,
Kraukļam kājas kaldināju,
Vienu kāju zelta kalu,
Otru skaidra sidrabiņa;
Kad tas skrēja pa gaisiem,
Visi gaisi vizuļoja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29729.

Es satiku celiņā
Saules jātu kumeliņu.
Seglos manim saule lēce,
Mēnesniņis iemauktos.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Dzeltens manis kumeliņis
Kā dzeltena cielaviņa.
Caur sariem saule lēca,
Caur iemauktiem mēnestiņš.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

29730.

Es savam kumeļam
Mūžam grūti nedarīju,
Pret kalniņu rokā vedu,
No kalniņa mugurā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

29731.

Es savam kumeļam
Mūžam pāri nedarīju,
Krāv' mērenu vezumiņu,
Pret kalniņu rokā vedu.
216 [Ventspilī].

29732.

Es savam kumeļam
Nagu nagus šmukstināju;
Tas man deva gaŗu galdu,
Pilnu baltu biķerīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29733.

Es savam kumeļam
Niedru kaulu stalli cirtu;
Pūš vējiņš, čaukst niedrītes,
Danco mans kumeliņš.
121 [Gulbenē (Md)].

29734.

Es savam kumeļam
Ozoliņa stalli daru,
Lai tas ziemu nenosala,
Lai vasaru nepelēja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)], 255 [Cirolē (Bēnes pag. Jg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 52 -

29735.

Es savam(i) kumeļam(i)
Ozoliņa stalli taisu,
Dzelzu duris, vaŗa grīdu,
Sudrabiņa redelītes.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

1. Es bij' puika, man bij nauda,
Es par naudu nebēdāju,
Es nopirku mellu zirgu
Ar basām kājiņām.
Es savam kumeļami
Uzbūvēju ošu stalli,
Glāžu durvis, vaŗa eņģes,
Sudrabotas redelītes.
243 [Grenčos, Irlavā, Kūķos, Pētertālē (Grenču, Irlavas, Struteles pag. Tk)].

2. Es savam kumeļam
Niedru kaulu stalli cirtu,
Dzelža durvis, vaŗa eņģi,
Sudrabiņa redelītes.
124 [Lāzberģi (Mārkalnes pag. Vlk)].

3. Es savam kumeļam
Zelta sili liedināju,
Zelta sili liedināju
Ar sudraba redeliņu.
226 [Kandavā (Tl)].

4. Es savam kumeļam
Treju koku stalli cirtu:
Zelta durvis, vaŗa grīda,
Sidrabiņa redelītes.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5. Ozolīna stalli cirtu
Mellajam kumeļam,
Varas(?) grīdu, dzelža duris,
Sidrabīna redelītes,
Lai tas ziemā nenosala,
Lai vasarā nenosvīd'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29736.

Es savam kumeļam
Zelta taisu kamaniņas,
Zelta taisu kamaniņas,
Sudrabiņa loku liecu,
Lai brauc mana līgaviņa,
Kā saulīte mirdzēdama,
Kā saulīte mirdzēdama,
Kā rozīte ziedēdama.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29737.

Es savam kumeļam
Zīlēm kājas kaldināju;
Kad nav zīļu valkātājas,
Lai valkā kumeliņis.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29738.

Es savam kumeļam
Sijādams auzas devu,
Sijādams auzas devu,
Lasīdams āboliņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

29739.

Es savam kumeļam
Tīras auzas ēsti devu,
Tīras auzas ēsti devu,
Tīr'avota ūdentiņu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Es savami kumeļam
Tīru vien ēsti devu:
Izsijātas auzas devu,
Izlasītu āboliņu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

29740.

Es to daudzi nebēdāju,
Kad pelēka diena ausa;
Kad pelēka diena ausa,
Jūdz' pelēku kumeliņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 94 [Odzienā, Ļaudonas (Mētrienas pag. Md)].

1. četri bēri kumeliņi
Uz akmiņa auzas ēda.
Bāliņam pavaicāju,
Kādu jūgti kamanās.
- Ja pelēka gaisma ausa,
Jūdz pelēku kumeliņu;
Ja sarkana saule lēce,
Jūdz sarkanu kumeliņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29741.

Es vakar nozapirku
Madarotu kumeliņu;
Še nevaida meitiņām
Madarota vainadziņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29742.

Es vēlētu māsiņām
Jaunām iet tautiņās:
Es gribēju, jauns būdams,
Izjāt savu kumeliņu.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

29743.

Gani lopus, tautu meita,
Gani manus kumeliņus!
Kad es braukšu baznīcā,
Ņemšu vāģu stūrītī.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 53 -

29744.

Gaujā slīka kumeliņš,
Kārklos kāru iemauktiņus;
Trīs gadiņi noraudāju,
Iemauktos lūkodams.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Gaujā slīka kumeliņš,
Kārklos kāra iemauktiņus;
Trīs gadiņi saule raud,
Iemauktiņus žāvēdama.
18 (Kliģenē).

29745.

Gauži raud jauni puiši
Zirgu staļļa pakaļā,
Kam Dieviņis tiem nedeva
Izjājamu kumeliņu.
224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

1. Es, apsēdis, noraudāju
Zirgu staļļa pakaļāi,
Kālabad man neauga
Dulumbēri kumeliņi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

2. Ik rītiņa es pavēru
Staļļa durvis raudādams,
Ikām man Dieviņš deva
Izbraucamu kumeliņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29746.

Glaud', tautieti, kumeliņu,
Kalniņāi stāvēdams:
Tautu meita raudzījās,
Pie lodziņa stāvēdama.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

29747.

Gluda gluda glodenīte
Pārtek staļļa dibinā;
Lei Dievs dod kumeļam
Tiki gludu muguriņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29748.

Goda dēļ ķēdes kaļu
Bērajam kumeļam;
Meitu dēļ darināju
Rakstītās kamaniņas.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

29749.

Grūti pūta kumeliņš,
Puiša gadus dienēdams:
Ik svētdienas pie krodziņa
Iemauktiņus žvadzināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Grūt' manam kumeļam
Puiša gadus dienējot:
Ik svētdienas pie krodziņa
Iemauktiņus zvadzināja;
Ik naksniņas pie meitām
Ciema vārtus čīkstināja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29750.

Grūši pūta kumeliņš,
Puiša gadus kalpodams.
Dažu nakti iemauktiņus
Galviņāi zvadzināja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gan ir grūti kumeļami,
Puiša gadus dienējot:
Dažu nakti sētmalāi
Iemauktiņus žvadzināja.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

29751.

Guli, irbe, necelies,
Nebiedē kumeliņa!
Skanēs mani zelta pieši,
No kumeļa nolecot.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

29752.

Guli, mana līgaviņa,
Man miedziņš i nenāca:
Man' zirdziņu i aizjāja
Viņāpus Daugaviņas.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29753.

Irbīt' gula ceļmalā,
Baida manu kumelīnu.
Tu, irbīte, nezināji,
Ko maksāja kumelīnis:
Maksāj' manis kumelīnis
Divi simti piecdesmit;
Maksāj' pate braucējīna
Divi zelta gabalīni.
158 (Nīcā).

1. Ierbes gul ceļmalā,
Baida manu kumeliņu.
Jūs, ierbītes, nezināt,
Cik maksāja kumeliņš:
Pieci simti dālderīšu
Man maksāja kumeliņš.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 54 -

29754.

Irbe svilpa siliņā,
Traucēj' manu kumeliņu;
Cikko mans kumeliņš
Neielēca jūriņā.
121 [Gulbenē (Md)].

29755.

Jāj pa ceļu tautas dēls,
Nedragā kumeliņu!
Vai tu manas skuķes dēļ
Dragā savu kumeliņu?
316 [Jēkabpilī].

29756.

Jauni puiši, kumeliņu
Pie sētiņas nesieniet;
Sieniet sila maliņā,
Lai skan sili dancojot!
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

1. Jauna puiša kumeliņa
Pie mietiņa nesieniet;
Sieniet silā pie priedītes,
Lai skan sili dancojot!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

2. Jauni puiši, bandenieki,
Nesien zirga pie vītola;
Sien pie zaļa ozoliņa,
Lai rīb zeme dancojot,
Lai rīb zeme dancojot,
Lai dzird meitu māmuliņa,
Lai dzird meitu māmuliņa,
Ka barotis kumeliņš!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

3. Jauni zēni, nesienieti
Pie vītola kumeliņu!
Ved, bāliņi, dārziņāi,
Sien pie kupla rožu krūma,
Lai rīb zeme dancojot,
Lai trīc logi zvaigojot,
Lai izdzirž meitu māte,
Ka nāk tautas lūkoties!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Nesienati, jauni puiši,
Pie ozola kumeliņu,
Sien pie kupla vītoliņa,
Lai rīb zeme dancojot,
Lai rīb zeme dancojot,
Lai dzird meitu māmuļīte!
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)].

29757.

Jauni puiši zirgus jāja,
Aiz ausīm turēdami;
Lūgtin lūdzu meitiņām,
Lai dod lūka pavadiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29758.

Jaun, vīr', brameniš,
Par kumaļ' nebēdē:
Krāv' diž' vezamiņ',
Pret kalniņ' vilcenē.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

29759.

Jaunskungs mani pārzoboja,
Man nav laba kumeliņa.
Palaidām pa celiņu,
Kuŗš tad nu pirmais bij?
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29760.

Jaunu puišu kumeliņi
Spīdēt spīd, vizēt viz:
Caur segliem saule lēce,
Iemaviem mēnestiņš,
Pavadiņas galiņā
Auseklītis norietēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29761.

Jēkabam divi staļļi
Pārdodamu kumeliņu.
Nopirks mans bāleliņš
Ar sīko sudrabiņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29762.

Jūdzat manu kumeliņu,
Lai es braucu, lai nebraucu,
Lai es braucu, lai nebraucu,
Lai danco kamanās!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29763.

Kā tu zviedzi, kā spraušlāji,
Mans bērīti kumeliņš?
Vai tev trūka siena šķūņa,
Vai auziņu silītē?
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

29764.

Kad es jāju, kad es braucu,
Man tecēja kumelinis;
Kad es ņemšu līgaviņu,
Man dos meitu māmulīte.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

- 55 -

29765.

Kad es jāju pa laukiem,
Kalni, lejas trīcēt trīc;
Kad es jāju pa mežiem,
Priedes, bērzi locījās.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

29766.

Kad tu kāp segliņos,
Tad zirdziņu vien pietaupi,
Lai nisaka ciema meitas:
Tas nav lopu taupītājs!
Kas nav lopu taupītājs,
Tas nav sievas mīlētājs.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29767.

Kādēļ mans kumeliņš
Sniegu svieda kamanās?
To darīja tīras auzas,
Mans agrais cēlumiņš.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29768.

Kaimiņami laba ķēve,
Man tā laba pātadziņa;
Sešas jūdzes lēkšus braucu,
Kā sukāt nosukāju.
232 [Talsos (Tl)].

1. Saiminieka gaŗa ķēve,
Mana gaŗa pātadziņ':
Sešas dienas divi jūdzes
Kā kamotu nokamoju.
3421 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29769.

Kālab manis kumeliņis
Tek pa ceļu spēlēdams?
Ik rītiņu līgaviņa
Tek ar auzu oderīti.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29770.

Kālabad es nevaru
Caur bajāra sētu jāt?
Vai man nava tāds kumeļis
Kā bajāra dēliņam?
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

29771.

Kalējiņu, bāleliņu,
Apkal manu kumeliņu,
Apkal manu kumeliņu
Tēraudiņa pakaviem,
Tēraudiņa pakaviemi,
Sudrabiņa nagliņām!
Meitu māte sagšas auda
Ledus kalna galiņā;
Kas gribēja klāti kļūti,
Lai kaldina kumeliņu.
Man bij kaltis un barotis,
Es varēju klātu kļūt,
Saskaldīju ledus kalnu
Deviņosi gabalos,
Uz devīta gabaliņa
Dancināju kumeliņu.
292 [Gliebavā (Lietuvā)].

29772.

Kalējiņi, bāleliņi,
Apkal manu kumeliņu!
Es tev došu sav' māsiņu
Par kumeļa kalumiņu.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

29773.

Kalējiņi, bāleliņi,
Apkal manu kumeliņu!
Es tev došu to naudiņu,
Ko vērts tavis kalumiņis.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

29774.

Kalējiņi, bāleliņi,
Apkal manu kumeliņu!
Es tev došu cimdu pāru
Par kumeļa kalumiņu.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

29775.

Kalpa puisi, bāleliņ,
Tavu labu kumeliņu!
Tev nāks pašas ciema meitas,
Kumeliņu lūkodamas.
1311 [Apē (Vlk)].

29776.

Kam bij man ogu dēļ
Locīt savu muguriņu?
Kam bij man meitu dēļ
Sviedrot savu kumeliņu?
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

29777.

Kam, brālīti, audzināji
Ābolainu kumeliņu?
- Tas, māsiņa, mans godiņis,
Kad es biju bandenieks.
190 [Kuldīā].

- 56 -

1. Kam, māsiņa, tu puškoji
Savas baltas villainītes?
- Tas, brālīti, mans godinis,
Kad es biju sērdienīte.
190 [Kuldīā].

29778.

Kam svārciņi Rīgā pirkti,
Tam klibo kumeliņš;
Man bij treju mātes austu,
Man tecēja dancodams.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

29779.

Kam tās meitas, kam tās rozes,
Kam tie bēri kumeliņi?
Mātēm meitas, meitām rozes,
Puišiem bēri kumeliņi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29780.

Kam tie zirgi, kam tie rati,
Kam tas daiļš aizjūgums?
Puiša zirgi, puiša rati,
Puiša daiļš aizjūgums.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29781.

Kas kaitēja kumeļam,
Ka pa ceļu netecēja?
Viena vaina - auzu nav,
Otra - agris jūgumiņš.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29782.

Kas tur dimžē
Staļļa dibenā?
Saimnieka zirdziņš
Auziņas gaida.
Celies, saimniek,
Nes auzas zirgam!
216 [Ventspilī].

29783.

Kas tur spīd, kas tur žib
Mana brāļa sētiņā?
Zirga sedli, iemaviņi,
Mana brāļa cepurīte.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29784.

Kauns kājām man ejot
Dubļainiem zābakiem;
Žēl naudiņas izdodot
Par labo kumeliņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

29785.

Kaut man bijis šodieniņ
Vakarējs kumeliņš,
Es neliktu tautu meitu
Par celiņu pārtecēt.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

1. Kaut man būtu tas kumeļš,
Kas vakar, aizvakar,
Es nelaistu tautu meitu
Šķērs celiņu pārtecēt.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

29786.

Kaut no Dieva nozalūgtu
Divu lietu, kā vajag:
Ceļam laba kumeliņa,
Mūžam vienas līgaviņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29787.

Ķēve ēda, ķēve dzēra,
Kumeļš zviedza pakaļā.
Ēd, ķēvīt, dzer,
Ķēvīt,
Iegādā kumeliņu!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29788.

Ķēvīt mana švilpastīte,
Tā zin' Rīgu, Tērbatiņu
[Jelgaviņu];
Jaunas meitas, zeltenītes,
Baznīciņas nezināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

29789.

Ķēvīt manu svilpastīt,
Trīs kumeļi vasarā!
Viens vilkam, otrs lāčam,
Trešs pašam arājam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29790.

Kleperis, delveris
Mans kumališu,
Saspēra brāļam
Dubultus vārtus.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29791.

Ko, Dieviņ, tu domā?
Es domāju visu labu:
Es domāju zirgu jāt,
Netecēt kājiņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 57 -

29792.

Ko tā dara sīka nauda
Rūsēdama, pelēdama?
Sakaļam iemauktos,
Lai žvadzina kumeliņš!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Kur liksim sīku naudu,
Kad tā vairs netecēja?
Kaldīsim iemauktiņus,
Lai skandina kumeliņi,
Lai skandina kumeliņi
Sīkas naudas iemauktiņus.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

29793.

Ko tas man laba dara
Dūkanbēris kumeliņš?
Apēd manas tīras auzas,
Rausta stangu iemauktiņus,
Rausta stangu iemauktiņus,
Dauza kaltas kamaniņas,
Dauza kaltas kamaniņas,
Tramda manu līgaviņu.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

1. Ko tie man labu dara
Dulunbēri kumeliņi?
Rausta manus iemauktiņus,
Mētā manu līgaviņu.
224 [Kabilē (Kld)].

29794.

Ko, tautieti, tu darīsi
Ar to vienu kumeliņu?
Ko tu arsi, ko ecēsi,
Ko es braukšu brālīšos?
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

29795.

Krāj, puisīti, sīku naudu
Pa vienam eidukam,
Lai varēji ziergu pierkt,
Labas kaltas kameniņas,
Lai varēji vizināt
Sav' raženu līgaviņu!
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

29796.

Kūlējiņi, malējiņi,
Tie gaidīja gaiļu laika;
Kumeliņu barotāji
Gaiļu laika negaidīja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 57 [Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)],
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29797.

Kumeļam baltas kājas,
Negribēja dubļu brist.
Brieni dubļus, kumeliņi,
Es tev kājas nomazgāšu:
Metu ortu Daugavā,
Mazgāj' kājas kumeļam.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

29798.

Kumeliņi baltkājīti,
Tev netīk dubļu brist.
Brien, kumeļ, nebēdā,
Es maksāšu bridumiņu:
Es tev došu tīras auzas,
Saulē pļautu ābuliņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29799.

Kumeliņ baltsarīti,
Tu man kaunu padarīji:
Tev kājiņa paslīdēja,
Man nokrita cepurīte.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Bērīt manu kumeliņu,
Es tev auzu vairs nedošu,
Tu man kaunu padarīji
Zeltenīšu pulciņā:
Tev kājiņa paslīdēja,
Man nokrita cepurīte.
Kas godīga mātes meita,
Padod manu cepurīti;
Kas bij kāda vīzdegune,
Ne ar kāju nepaspēra.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

2. Kum'ēļ munu boltskareit [malnbēreit],
Tu man' kaunu padarēji:
Kur stuov'ēja jaunas m'eitas,
T'ev kuojeņa pasl'eidēje,
T'ev kuojeņa pasl'eidēje,
Man' nūkryta capureit'e.
Kur' gūd'eiga muotis m'eita,
Padūd' munu capureiti;
Padavus'e capureiti,
S'ēst ar mani komonuos,
S'ēst ar mani komonuos,
Byusi muna ļaudav'eņa,
Byusi muna ļaudav'eņa,
Myužam krakla d'ev'ējeņa,
Myužam krakla d'ev'ējeņa,
Myužam vītas taiseituoja.
4261 [Ozolmuižas pag. Rz].

- 58 -

3. Trīs gadiņus audzināju
Stallī bēru kumeliņu,
Ceturtāi gadiņā
Priekš meitām dancināju.
Bērim kāja paslīdēja,
Man nokrita cepurīte.
Kas godīga mātes meita,
Tā padeva cepurīti;
Kas bij kāda vīzdegune,
Ne virsū neskatās.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

29800.

Kumeliņ baltkājīti,
Nedzer dūņu upītē,
Dzer manos bāliņos
Baltā koka silītē!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Nedzer, manis kumeliņis,
Neziedotu ūdentiņ',
Dzeri manos brālīšos
Baltāi kriju vācelēi!
224 [Kabilē (Kld)].

29801.

Kumeliņi baltsarīti,
Pārnes mani sētiņā!
Es tev došu tīras auzas,
Miglā pļautu āboliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29802.

Kumeliņ baltspalvīt,
Tev tecēt, man sēdēt;
Tev tecēt gaŗu ceļu,
Man sēdēt kamanās.
190 [Kuldīā].

29803.

Kumelīt, delverīt,
Nelauž pušu iemauktiņus!
Nav brāļam sieva vesta,
Nav māsiņ' izgodīta.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

29804.

Kumeliņi kumeliņi,
Kur tu liki jājējiņu?
- Aiz kalniņa dūkstiņā,
Kam auzām nebaroja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 308 [Altenē (Seces pag. Jk)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

29805.

Kumeliņ kumeliņ,
Neēd manu labībiņu!
Nāks ziemiņa, tu gribēsi
Auzu sieku silītē.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

29806.

Kumeliņ kumeliņ,
Nu es tevi sabaroju;
Kad es jūgšu kamanās,
Teci, galvu grozīdams!
79 [Jumurdā (Jumurdas pag. C)].

29807.

Kumeliņi kumeliņi,
Tu man goda devējiņš:
Kur stāvēja jaunas meitas,
Tu tecēji dancodams.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29808.

Kumelīt lielnaudīt,
Tu man kaunu padarīji:
Tevē devu lielu naudu,
Pats tecēju kājiņām.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29809.

Kumeliņ lielvarīti,
Nelauz manu iemauktiņu!
Kad tev bija liela vara,
Man bij dārgi iemauktiņi.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Skrien pa ceļu, kumeliņi,
Nelauz manu iemaviņu:
Ne daudz manas sīkas naudas,
Ar ko citu kaldināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29810.

Kumeliņi zilsarīti,
Nāc manās rociņās!
Es tev došu tīras auzas,
Saulē pļautu āboliņu.
280 [Kroņa Udzē (Bērzes pag. Jg)].

29811.

Kumeliņi zilsarīti,
Nāc manāsi rociņās!
Es tev došu auzas ēst,
Dzelzīs kājas kaldināšu.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

- 59 -

29812.

Kumeliņa barotāji,
Gaiļa laika negaidiet;
Gaiļa laika negaidiet:
Malējiņu žēlodams.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

1. Kurs puisīts gaiļa klausa,
Nebrauc laba kumeliņa:
Gailīts dzied pusrītā,
Kūlējiņu žēlodams.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

29813.

Kumeliņš nozviedzās
Avotiņa lejiņā;
Jaunas meitas izdzirdušas:
Kuze kuze, kumeliņ!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29814.

Kumeliņu seglodams,
Piesegloju cīrulīti;
Tecēj' manis kumeliņis,
Kā cīrulis dziedādams.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ko, jauna būdama,
Es nedarīju:
Kājiņas audama,
Pieāvu cīruli,
Tas grezni dziedāja
Dancojot.
190 [Kuldīā].

29815.

Kungi brauc ar seši zirgi,
Es ar savu līku ķēvi,
Es ar savu līku ķēvi,
Paldariņi paldariņi!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29816.

Kur tu ņēmi, tautu dēls,
Mana brāļa kumeliņu?
Es tecēju vārtu vērt,
Šķiet' bāliņu atjājam.
224 [Kabilē (Kld)].

29817.

Labāk mani māmuliņa
Ij auklēt niauklētu,
Kad nejāju laba zirga,
Netur' gudra padomiņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29818.

Labas dienas man pašami,
Kas manami kumeļam?
Pats es ēdu, pats es dzēru,
Kumeliņš kārti grauza.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29819.

Labi bija labiešam,
Lab' tecēja kumeliņš,
Grožus vien kustināja,
Kamanās sēdēdams.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29820.

Labi labi labiešam,
Lab' tecēja kumeliņš!
Kā tas labi netecēs,
Auziņām barojams?
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Kālabad labajam
Labi tek kumeliņš?
Met ābolu redelē,
Beŗ auziņas silītē.
206 [Kuldīgas apriņķī].

2. Labi labi labajam,
Labi tek kumeliņi:
Ik rītiņa līgaviņa
Tek ar auzu vācelīti.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

3. Labi labi labajam,
Labi tek kumeliņš.
Kā tam labi netecēs:
Div' māsiņas barotājas,
Sijādamas auzas deva,
Vētīdamas pelaviņas.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

29821.

Labi labi labiešam,
Lab' tecēja kumeliņš:
Man netek, nabagam,
I baltā saulītē.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29822.

Labi labi labiešam,
Lab' tecēja kumeliņš;
Manas pašas bāliņam
Visu ceļu netecēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29823.

Labs kumeļis brālīšam,
Labs bij tautu dēliņam.
Iet man ceļu noraudzīt,
Kuŗš ņems mani vizināt.
Brālīts ņēma vizināt,
Žēl bij tautu dēliņam.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 60 -

29824.

Ļaudis mani burvi sauca, -
Burvis mans kumeliņš,
Burvis mans kumeliņš,
Tas buŗ zemes gabaliņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29825.

Laukā laidu kumeliņu
Kā pelēku vanadziņu;
Daudz bij darba māsiņām,
Līdz dabūja sētiņā.
216 [Ventspilī].

1. Mani bēri kumeliņi
Kā tauriņi bizenēja;
Darba bija māsiņām,
Līdz ievāķa sētiņā.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

29826.

Laukā laidu kumeliņu
Kā pelēku vanadziņu.
Pārskrej manis kumeliņis,
Sniega pītes mētādam.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

29827.

Laukā laidu kumeliņus,
Cits ražens, jo ražens,
Cits tecē dancādams,
Cits gāliņu grozedams.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

29828.

Lielīties lielījās
Lielmanīša kumeliņš:
Ne ēd auzu nevētītu,
Ne ābola nevietēta.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29829.

Līgaviņa, mātes meita,
Baro manu kumeliņu,
Cik iedama maltuvē,
Ieber auzas silītē.
190 [Kuldīā].

29830.

Mācies, manu kumeliņu,
Meitu nest pakaļā,
Ka var' citu rudentiņu
Nesāt manu līgaviņu!
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

29831.

Man bij sniedze audzējama
Aiz lielā dūņu purva;
Bij man bēri kumeliņi
Dūņu purva bridējiņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29832.

Man bij divi bēri zirgi,
Tas trešais itin melns.
Vienu devu kungam jāt,
Otru kunga sulaiņam,
Tas trešais man pašam
Līdzi jāt Vāczemē.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Man bij divi bēri zirgi,
Tas trešais itin melns.
Vienu devu kundziņam,
Otru kunga sulaiņam;
Ar trešo pats aizjāju
Zaļas birzes maliņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29833.

Man guntiņas nevajaga,
Svešas zemes staigājot:
Man guntiņa līpenēja
Zem kumeļa kājiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29834.

Man zirdziņam zelta pieši,
Sudraboti iemautiņi,
Sedli spīd izrotāti
Ar zeltiņu, dimantu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29835.

Man uzauga pucenīte
Zirgu staļļa galiņā;
Ik rītiņus skauģa māte
Gaŗām gāja šņaukādama.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

1. Skudras pūli savilkušas
Zirgu staļļa pakaļā;
Gaŗām gāja joda māte,
Savus nagus knaipīdama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29836.

Mans brālītis bandenieks
Jāj ražanu kumeliņu:
Zīlēm segli, zied' iemaukti,
Ābolainis kumeliņis.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 61 -

29837.

Mans brāliņis klāvu taisa
Ozoliņa baļķītēm;
Vidā veda kumeliņu
Sudrabiņa iemaviem.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29838.

Mans mazais kumeliņis
Daudz dažame žēl darīja:
Dižajame bajārame
Priekšā viene ritināja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

29839.

Manis mellis kumelinis
Pa poliskus izjājamis,
Pa poliskus izjājamis,
Pa poliskis seglojamis.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29840.

Meitas mani klaini sauca,
Duķi manu kumelīnu;
Alus mani klaini dara,
Auzas duķi kumelīnu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

29841.

Meitas manu kumeliņu
Straujupē peldināja;
Brienu pats, brien kumeļš,
Mirka mani zābaciņi.
1311 [Apē (Vlk)].

29842.

Meitas, šķelmes, pievīlušas
Manu bēru kumeliņu:
Sakās auzas pabērušas,
Pabeŗ auzu pelaviņas.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

29843.

Meitiņām, māsiņām,
Devu savu kumeliņu,
Tās nedzēra brandavīna,
Baroj' manu kumeliņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

29844.

Mele mele tautu meita,
Saka bēri netekot;
Jūdzu bēri kamanās,
Bēris rikšus darināja.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Mele mele tautu meita,
Sak' bērīti netekot.
Griez bērim bērza rīksti,
Bērīts rikšus darināja!
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Meli meli, tautu meita,
Sak' bēro netekot;
Bērīts rikšus darināja
Ir ar bērza žagariņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29845.

Melnajam kumeļam
Zvārguļaini iemauktiņi;
Zviedz kumeļi dancodami,
Skan zvārguļi rakstīdami.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29846.

Malnbēreitis kumēl'eņis
Boltejuom kuojeņuom,
Boltejuom kuojeņuom
Nagrib dubļu bridynuot.
Gon tu brisi pūru pūrus,
Ka es jimšu ļaudaveņu.
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

29847.

Mellīts mans kumeliņš
Kā ūdens vagulīts;
Ne to devu kalpam jāt,
Ne kalpam apseglot.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mellīt, manu kumeliņu,
Kā ūdens vabulīt!
Tev' nedošu kalpam jāt,
Ne kalpam apsedlot;
Pats es jāšu, pats sedlošu,
Līgaviņu derēdams.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

29848.

Mellīts mans kumelīts
Kā ūdeņa vabolīte,
Pilla mute smalku dzelžu,
Tek, galviņu grozīdams.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

29849.

Meties, mans kumeliņ,
Pupu ziedu raibumā!
Nu es gribu šoruden
Meitu māti bildināt.
121 [Gulbenē (Md)].

- 62 -

29850.

Mīlēt mīl meitiņām
Mans mellais kumeliņš:
Sijādamas auzas deva,
Lasīdamas ābuliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29851.

Zūrās jāju, Zūrās braucu
Ar pelēku kumeliņu;
Zūrās mani pašu grib,
Negrib manu kumeliņu.
216 [Ventspilī].

29852.

Nabadziņu bērniņam
Stalti tek kumeliņis.
Kad tu biji nabadziņš,
Kam tik staltu audzināji?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29853.

Naža naža tautu meita,
Man pakaļ tecēdama.
Es gan zinu, kāda naža,
Man bij labis kumeliņš.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29854.

Na ar auzas sabaruoju
Sovu lobu kum'ēl'eņu:
Ar uorysku duobul'eņu,
Ar olūta iudisneņu.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

29855.

Ne vilciņis nepanāce
Mana stalta kumeliņa;
To tam dara tīras auzas,
Mans agrais cēlumiņš.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

29856.

Ne visiem labu braukt,
Ne visiem sabarot:
Tev, brāliņ, labu braukt,
Es, māsiņa, barotāja!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29857.

Neba pieši, zābaciņi
Dīda manu kumeliņu:
Ik rītiņa līgaviņa
Ar auziņu oderīti.
224 [Kabilē (Kld)].

29858.

Nebēdāju, nebēdāju,
Ka palikšu pakaļā:
Jūdžu labu kumeliņu,
Ceļā draudzīt' i panāču.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29859.

Nebēdāju, nebēdāju,
Ka paliku pakaļā:
Zinu ceļu, māku braukt,
Turu labu kumeliņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

29860.

Nedanco, kumeliņi,
Man zināma līgaviņa;
Lai dancoja tam puišam,
Kam vēl auga nezināma.
188 [(?)].

1. Danco mans kumeliņš
Uz pakaļas kājiņām.
Nedanco, kumeliņ,
Man zināma līgaviņa!
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

29861.

Nedzeŗ manis kumeliņis
Neziedotu ūdentiņu;
Metu mārku ūdenī,
Tad dzeŗ manis kumeliņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Metu mārku upītē,
Lai dzeŗ manis kumeliņš;
Simtu mārku krodziņā,
Lai dzeŗ mana līgaviņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29862.

Nikas mani nazynuoja,
Kam as v'eju puotadz'eņu.
As nūv'eju puotadz'eņu,
Kum'ēl'eņu dreizynuot',
Kum'ēl'eņu dreizynuot',
Ļaudav'eņu vyzynuot'.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

29863.

Nemiegoju, negulēju,
Kumeliņu barodams;
Ja miegoju, ja gulēju,
Kad aizjūdzu, netecēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 63 -

29864.

Nepiedošu, nepiedošu
Bērajam kumeļam,
Kam tas manu līgaviņu
Rāvienāi slapināja.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

29865.

Netīk mane zems zirdzinis,
Netīk dubļu zābaciņi,
Netīk mane kaunu neste,
Labam ļaužu bērniņam.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

29866.

Nevienam tā nevaid,
Kā manam kumeļam:
Tīras auzas silītē,
Dzeltainīte sijātāja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29867.

Nevienam tāda zirga,
Kā manam bāliņam:
Iet galviņu grozīdams,
Iemauktiņus kodīdams.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

29868.

Nevienam tādi zirgi,
Kā manam bāliņam:
Brieža spalvu, lāča spēku,
Vanadziņa vieglumiņu.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 251 [Smukās (Remtes pag. Tk)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nevienam tāda zirga,
Kā tam mūsu Jānīšam:
Lāča spalva, vilka spalva,
Vanadziņa mudrumiņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

29869.

Nevienam tautiešam
Nava tāda kumeliņa
Kā manam bāliņam:
Rakstītām krēpītēm.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

29870.

No Dieviņa izzalūdzu
Div' lietiņas raudādams:
Jāt man labu kumeliņu,
Augt maizītei tīrumā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29871.

Nosukāju, apdeķēju,
Laukā laidu kumeliņu,
Lai raugās jaunas meitas:
Bandenieka kumeliņš.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

29872.

Nule gribu puisīts būt,
Nule sevi darināt:
Nule pirku kumeliņu,
Zvārgulainus iemauktiņus.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Nu es gribu puisīts būt,
Nu iet piešus kaldināt,
Nu es pirkšu kumeliņu,
Zvārguļiem iemauktiņus.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Puisīts biju, puisēniņš,
Nu vēl vīrs taisījos,
Nu vēl pirku kumeliņu,
Zvārgulaiņus iemauktiņus.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

29873.

Ozols auga kalniņā
Dreijātām lapiņām:
Tā gribēja mans brālītis
Dreijāt savu kumeliņu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

1. Aiz kalniņa bērziņš auga
Dreijātām lapiņām,
Tur varēja jauni puiši
Dreijāt savus kumeliņus.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

29874.

Pārdod, tēvs, ko pārdod,
Vecās ķēves nepārdod:
Vecā ķēve atvedīs
Dancotāju kumeliņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29875.

Pārdod, tēvs, zirgu manu,
Segl', iemauktu nepārdod:
Segl', iemaukti sagaidīs
Cita laba kumeliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29876.

Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz,
Pamazām es aizjūdzu
Dancotāju kumeliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 64 -

29877.

Pasatais', kumeliņ,
Pret jaunām meitiņām,
Izplet platu cekuliņu,
Saglaud' gludu muguriņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29878.

Pavāram pavārnīce,
Lai katliņš nepiedega;
Kučieŗam pātadziņa,
Lai tek līdzi kumeliņš.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29879.

Pavaicāju tēviņam,
Kādu jūgšu kumeliņu,
- Jūdz, dēliņis, to kumeļu,
Kas iet stāvu dancodamis!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Pavaicāju tētiņam,
Kuŗu jūgti kumeliņu.
- Jūdz, dēliņi, kuŗu gribi,
Visi tavi kumeliņi!
Jūdz to pašu baltsarīti,
Tas tek, kājas rakstīdams.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Seši bēri kumeliņi
Uz akmini auzas ēda.
Pavaicāju tētiņam,
Kuŗu jūgšu kamanās.
- Jūdz, dēliņi, kuŗu gribi,
Visi tev piederēja!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

29880.

Pavasar zirgu pirku,
Sudrabiņu skaitīdams;
Ruden to tirgū vedu,
Vaŗa naudu saņemdams.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29881.

Pacel kāju, kumeliņ(i),
Papurini cekuliņu:
Pretim nāks meitu māte
Ar meitām dziedādama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29882.

Pieder pieši pie zābaka,
Pie labā kumeliņa;
Ļauna diena nepieder
Pie smuidrā augumiņa.
121 [Gulbenē (Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29883.

Piešim dūru kumeliņu,
Kam tas daiļi netecēja,
Kam tas daiļi netecēja
Pret to meitu māmuliņu.
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

29884.

Pieci bēri kumeliņi
Uz akmini auzas ēda [sēja],
Lai pakavi nerūsēja
Aŗamāja zemītē.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

29885.

Pieci bēri kumeliņi
Aplokā spēlējās.
Prūšu kungi man vaicāja,
Kam tie tādi piederot.
Ne šādam, ne tādam,
Man pašam piederēja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Pieci bēri kumeliņi
Uz akmeņa auzas ēda.
Prūšu kungi brīnējās,
Kam tie tādi kumeliņi.
Tie nekādi kunga zirgi,
Tie bij manu bāleliņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29886.

Pieci bēri kumeliņi
Uz akmeņa auzas ēda;
Visi pieci piederēja
Jaunajam bāliņam.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

1. Seši sirmi auzas ēda
Uz pelēka mētelīša;
Visi seši piederēja
Vecajam bāliņam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

29887.

Pelēks manis bāleniņis,
Melnu jāja kumeliņu.
Redz kur koši piederēja
Pelēks melna mugurāi!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

29888.

Pelni, pelni, kumeliņi,
Šo gaŗo vasariņu!
Uz rudeni kaldināšu
Tēraudiņa pakaviem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 65 -

29889.

Pirku zirgu pirkamo,
Bēru naudu beŗamo.
Ai Dieviņ, tu pats redzi
Manas naudas bērumiņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29890.

Pirc man, tēvis, sirmu zirgu,
Pirc pelēku mētelīti,
Lai es varu miglas rītu
Līdz vanagu lidināt!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29891.

Pirc man, tēvs, tādu zirgu,
Ka varēja seši braukt:
Tēvs ar dēlu, māt' ar meitu,
Es ar savu līgaviņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Kai man beutu tej naudeņa,
Kas guļ jeuras dybynā,
As nūpērktu tuodu zyrgu,
Kur varēja sešūs braukt:
Tāvs ar dālu, muot' ar maitu,
As ar savu ļaudaveņu.
409 [Līksnas pag. D].

29892.

Prātiņš man šurp un turp,
Prātam vaļas nepaļāvu:
Prātiņš man uz meitām,
Uz labā kumeliņa.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

29893.

Puiši, zirgus barojiet,
Negaidiet svētas dienas!
Zirgi siles grabināja,
Neskandina iemauktiņus.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

29894.

Puisīts saka uz manim:
Kam darini vainadziņu?
- Kam, puisīt, auzas sēji,
Kam baroji kumeliņu?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29895.

Puisīts savu kumeliņu
Kā puķīti darināja;
Sēd puisīts kumeļā
Kā meitiņa vaiņagā.
4 [Aijažos], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Puisīts savu kumeliņu
Kā vaiņagu darināja;
Kad uzkāpa mugurā,
Sēd kā meita vaiņagā.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

29896.

Puisīts savu kumeliņu
Kā puķīti darināja;
Tā darina jauna meita
Savu puķu vaiņaciņu.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

29897.

Pupu ziedu mans zirdziņš,
Baltu putu iemaviņi;
Tis bij labs Dieviņam
Apjāt manu rudzu lauku.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

29898.

Pupu zīdu man' zirdzeņš,
Jiuru putu īmaveņi;
Dīvam juot tū zirdzeņu,
Na munīm buol'eņīm.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

29899.

Pupu ziedu man zirdziņš,
Jūras putu iemauktiņi;
Visu mūžu lieli kungi
Ņem pret mani cepurīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29900.

Pupu ziedu man zirdziņš,
Linu ziedu cepurīte;
Kad es jāju par laukiem,
Sak' man' lielu bagatiru.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Pupu ziedu man zirdziņš,
Zirņu ziedu mētelīts;
Kad es jāju lielu lauku,
Šķiet man' lielu muižinieku.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29901.

Pupu zīdu man' zirdzeņš,
Zalta putu īmaveņi,
Boltu lynu grūžus vynu,
Sudobrā mārcādams.
Pyrma rūkas nūmozguoju,
Tod grūžuoju kumel'eņu;
Ka sādūs komonuos,
Grūžus vīn kustynuoju.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

- 66 -

29902.

Purvmalīša arājam
Dancotāja kumeliņš.
Kā tam bija nedancot,
Auziņām sabarots.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29903.

Puško, māte, to dēliņu,
Kas baro kumeliņu!
Pats tas būs puškots vīrs,
Barots viņa kumeliņš.
216 [Ventspilī].

29904.

Puškots vīris es uzaugu,
Baŗots manis kumelinis;
Es neņemšu līgaviņu,
Ja puškotas nedabūšu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

29905.

Puškots vīrs es uzaugu,
Barots manis kumeliņš;
Lūkos mani tautu meitas,
Lūkos manu kumeliņu.
190 [Kuldīā].

29906.

Puškots vīris es uzaugu,
Barots manis kumeliņis:
Māte mani appuškoja,
Tēvs baroja kumeliņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29907.

Puškots vīris es uzaugu
Baŗots manis kumeliņis.
Tai ar bija mātei būt,
Kas man savu meitu liedza!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29908.

Raksta māte, raksta meita,
Lielu ceļu nenoraksta;
Mani bēri kumeliņi,
Tie noraksta lielu ceļu,
Tie noraksta lielu ceļu
Ar savāmi kājiņām.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

29909.

Raudādama tautu meita
Glauda manu kumeliņu.
Vai es vien puisīts biju,
Vai man vien kumeliņš?
121 [Gulbenē (Md)].

29910.

Raudādama tautas skuķe
Glauda manu kumeliņ'.
Ej projām, tautas skuķe,
Man ir sava līgaviņ'!
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

29911.

Redz kur zēns, kam ir vara,
Kas varēja lielīties:
Pašam bēris kumeliņš,
Pašam tēva padomiņš.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

29912.

Redzu lāci gūļājam
Viņā ceļa maliņā:
Tautu dēla kumeļam
Pērnā spalva mugurā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

29913.

Rīgā pirku melnu zirgu
Kaustītām kājiņām;
Tas man labs tumsā jāt,
Iejāt meitu mājiņā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

29914.

Rimts rimts tēva dēls
Sava tēva zemītē,
Rimti joza zobeniņu,
Rimti kāpa kumeļā.
216 [Ventspilī].

29915.

Sabaroju kumeliņu
Ar divām auziņām,
Nevarēju noturēt
Trim, četrām pavadām.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 319 [Neretā (Neretas pag. Jk)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Nobaroju kumeliņu
Ar divām auziņām;
Nevarēju noturēt
Ar abām rociņām.
216 [Ventspilī].

29916.

Saderam, daugavieti,
Kuŗam māte meitu dos!
Tu sēdēji laiviņā,
Es labā kumeļā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 67 -

29917.

Zaglīts man i nozaga
Aķīlo kumeliņu;
Ir šodien kājām gāju
Tā zaglīša zagumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29918.

Saka gudru tautu dēlu,
Nedod Dievs tās gudrības!
Visu dienu kumeliņu
Iemavos ēdināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29919.

Saka mani nemākam,
Sak' celiņu nezinām.
Zinu ceļu, māku braukt,
Turu labu kumeliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29920.

Zaļa zaļa rudzzālīte
Viņāpus Daugaviņas;
Kad varētu klāti tikt,
Ēdinātu kumeliņu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

29921.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte:
Man ielēca kumeliņš
Meitu rožu dārziņā.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

29922.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte:
Man nojūdza tautu meita
Aiz kalniņa kumeliņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

29923.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte:
Man satrūka kumeļam
Zaļa zīda pavadiņa.
198 [Saldū].

29924.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte:
Man satrūka zelta groža,
Kumeliņu dancinot.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

29925.

Saucat, vīri, kuŗš varēja,
Vilks rej manu kumeliņu!
Es būt' saucis, nevarēju,
Ar meitām dančus vedu.
224 [Kabilē (Kld)].

29926.

Šīm novada meitiņām
Nav maronu vainadziņu;
Mans brālītis appuškoja
Maronotu kumeliņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

29927.

Šķērsām ceļu, gaŗām
ceļu
Jauna puiša kumeliņš;
Kad ieņēma līgaviņu,
Ne pa ceļu netecēja.
1311 [Apē (Vlk)].

29928.

Šķelmīts mans kumeliņis
Ietek meitu ciemiņā.
Kumeliņa vainu saku, -
Mana paša gribēšana.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29929.

Šķelmīts manis kumeliņš
Manas lietas izkaisīja:
Cēsīs pīcka, Rīgā groži,
Valmierā iemauktiņi.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bērīt manu ripainīti,
Manu lietu kaisītājs:
Cēsīs groži, Rīgā pīpe,
Valmierāi iemauktiņi.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

29930.

Šķībi kaza ragus nesa,
Vai bij ziema, vai vasara;
Augstu melnis kājas cēla,
Vai bij kalts, vai nekalts
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29931.

Sēju auzas, tās man auga,
Aug man bēri kumeliņi;
Sēju rozes, tās man auga,
Aug man skaista līgaviņa.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)], 1311 [Apē (Vlk)].

- 68 -

29932.

Sēju miežus, sēju rudzus,
Sēju auzas vairumāji,
Sēju auzas vairumāji,
Lai baŗoju kumeliņu.
224 [Kabilē (Kld)].

29933.

Seši jauni bandinieki
Jāj pa ceļu ziņģēdami;
Visiem sešiem sirmi zirgi,
Visiem stangu iemauktiņi.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

29934.

Seši sirmi kumeliņi
Par jūriņu pārpeldēja;
Trīs bij kalti, trīs nekalti,
Visi līdzi darināja.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

29935.

Seši sirmi kumeliņi
Uz akmiņa auzas ēda.
Ka tie būtu mūsu kunga,
Salaistum stallītē.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

29936.

Sīku kārklu žogu pinu
Gar baltaju āboliņu;
Tur ielaida svētu rītu
Svainīts savu kumeliņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

29937.

Sīvi suņi, lepni gani
Mana ceļa maliņā,
Es nevaru gaŗām tapt
Ar to biklu kumeliņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

29938.

Sijā auzas, tautu meita,
Dod maniem kumeļiem,
Gan jau viņi izskaitīs,
Cik auziņu silītē:
Piec' auziņas silītē,
Seš' dāboli redelēs.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

29939.

Sijādama auzas bēru
Bāleliņa kumeļam;
Brauc bāliņš kur braukdams,
Šur tecēja kumeliņš.
94 [Odzienā, Ļaudonas (Mētrienas pag. Md)].

29940.

Siksniņām, sprādzītēm
Jauna puiša kumeliņš;
Kad noņēma līgaviņu,
Ne siksniņu, ne sprādzīšu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)].

1. Siksnītēm, sprādzītēm
Jauna puiša kumeliņš;
Kad paņēma līgaviņu,
Nav ne lūku pavadiņas.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29941.

Zili saŗi, basas kājas
Tautu dēla kumeļam.
Redz kur koši piederēja
Tēva bēŗu pulciņā!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

29942.

Simtiem tādu nedabuis,
Kā mēs duji jaunbrālīši
Pie jāšanas, pie braukšanas,
Pie kumeļu barošanas.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

29943.

Zirdziņ' manu i jūdzat,
Kumeliņu nejūdzat:
Zirdziņš mani i pavilka,
Kumeliņš nepavilka.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29944.

Zirdziņ, tavu tuklumiņu,
Kur tu tāds barojies?
- Silē man tīras auzas,
Kārklēs baltais āboliņš.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29945.

Zirgu stalli uztaisīju
Maltuvītes pakaļā;
Malt iedama, līgaviņa
Baro manu kumeliņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29946.

Sirma zirga māmulīte,
Nāc manā sētiņā,
Es tev došu tīras auzas,
Darīš' zelta redelītes!
216 [Ventspilī].

- 69 -

1. Sirmu zirgu māmulīte,
Nāc manēja sētiņā,
Es tev došu auzu sili,
Darīš' vieglas ragutiņas!
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

29947.

Sirmi zirgi man aŗami,
Pelēkie ecējami;
Sirmiem devu tīras auzas,
Pelēkiem pelutiņas.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)], 226 [Kandavā (Tl)].

29948.

Sirmiņamu auzas devu,
Peliķamu pelutiņas.
Tāds sirmiņis auzas ēdis,
Tāds peliķis pelutiņas.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

29949.

Sirmīšam auzas devu,
Pelēčam pelaviņas,
Lai tecēja pelēcītis
Pa sirmīša pēdiņām.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

29950.

Sirmīšam auzas devu,
Pelēčam pelaviņas;
Tāpat tek pelēcīts,
Sirmītī lūkodams.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

29951.

Sirmīts mans kumeliņš
Dālderīšu mētātājs,
Līdz atvedu līgaviņu.
Dālderīšu lasītāju.
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

29952.

Situ pīcku baložam,
Spalvas vien izputēja,
Kam tas manu kumeliņu
Celiņā satraucēja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29953.

Skauģa bērni sasēduši
Manā vagas galiņā.
Atstājat, skauģa bērni,
Samīs manis kumeliņš,
Samīs manis kumeliņš
Tēraudiņa pakaviem!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29954.

Skauģa bērni sasēduši
Manā ceļa maliņā.
Eit' nostan, skauģa bērni,
Nebaid' manu kumeliņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29955.

Skauģis man nevēlēja
Laba jāt kumeliņa.
Jāj, skaudēj, dadžu krūmu,
Es jāš' labu kumeliņu!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Skauģis man nevēlēja
Zirgu jāt pieguļā.
Jāj, skauģīt, dadžu krūmu,
Es ar zirgu pieguļā!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29956.

Skauģis mane nevēlēja
Labu jāte, labu braukte;
Es, skauģam špītēdams,
Ar pakaltu druvā gāju,
Ar pakaltu druvā gāju,
Ar zīļotu mežā brauču.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

29957.

Skauģis man nevēlēja
Labu jūgt kumeliņu.
Labu jūdzu, labu braucu,
Labu skaistu vizināju.
Skauģam acis izspārdīja
Pirmajā dūkstiņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29958.

Skauģis manu kumeliņu
Apses šautru smidzināja.
Skauģim auga apšu birze,
Man aug bēri kumeliņi.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

1. Skauģis man skaust gribēja,
Apšu koku smidzināja.
Ko var skauģis man darīt,
Ko manam kumeļam?
Pats es dzimis piektu rītu,
Kumeļš piektu vakariņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29959.

Skauģis manus kumeliņus
Ik vakara rēķināja.
Piln' upīte sīk' akmiņu,
Rēķin' visus maliņā!
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

- 70 -

1. Skauģis manus kumeliņus
Ik vakara rēķināja.
Izrēķini upei olas,
Jūrmalāi smilšu graudus!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

29960.

Smiekla lieta, kauna lieta,
Man tekoti kājiņām!
Vai naudiņas man nevaid
Nopirkt laba kumeliņa?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29961.

Smuks puisītis gauži raud
Zirgu staļļa galiņā:
Nav sedliņi, nav iemaukti,
Nav jājama kumeliņa.
Celies agri, gulies sebi,
Pelni sedlus, iemauktiņus,
Sev jājamu kumeliņu!
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

299611.

Sniedziņš sniga, putināja,
Laukē manis kumeliņš.
Griezies, manis kumeliņis,
Jel vītola ēniņē!
224 [Kabilē (Kld)].

29962.

Sniedziņš sniga, putināja,
Laukā manis kumeliņš;
Pārskrej manis kumeliņis,
Sniega pītes mētādams.
216 [Ventspilī].

29963.

Sniedziņš sniga, putenēja,
Laukā mans kumeliņš.
Ņem, māsiņ, baltu sagšu,
Apsedz manu kumeliņu!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sniegi sniga āriņos,
Laukā mans kumeliņš.
Ņem, tautiet, raibu deķi,
Apsedz manu kumeliņu!
Es tev došu sav' māsiņu,
Par kumeļa apsegumu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29964.

Sniegi, vēji putināja
Ap to manu kumeliņu;
Vilku svārkus no muguras,
Sedžu savu kumeliņu.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

29965.

Sniga sniegis, putenēja,
Laukā bēri kumeliņi.
Eit', māsiņas, ielaižat
Jele govju laidarā!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29966.

Znoti, draugi, sanāciet,
Padomiņu piedodiet,
Kuŗu ceļu man bij laisti
Ar bēraju kumeliņu!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29967.

Zobenā, zābakā,
Tur tautieša lielībiņa;
Sūta kungs gaŗu ceļu,
Nava laba kumeliņa.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

29968.

Zodz, zaglīti, zirgu manu,
Laimi manu nenozagsi!
Man laimiņa palikuse
Pavedienas galiņāi.
367 [skat. 126. (Lejasciema pag. Vlk)].

29969.

Stāvi, manu kumelini,
Vidū staļļa apseglotis!
Mana jauna līgaviņa
Vidūi ciema saderēta.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29970.

Stāvi stīvi, kumeliņ,
Lai es lēcu mugurā!
Te bij daudz jaunu meitu,
Kas uz mani raudzījās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29971.

Stāvu lēca, nozviedzās
Bāleliņa kumeliņš:
To darīja auzu sile,
Div' māsiņas mielotājas.
1311 [Apē (Vlk)].

- 71 -

29972.

Stāvu lēca, nozviedzās
Mans bērais kumeliņš:
To darīja tīras auzas,
Mans agrais cēlumiņš.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Stāvu slējas(?), nozviedzas
Mans labais kumeliņš.
To tam dara tīras auzas,
Mans labais kopumiņš.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29973.

Stallī stalts kumeliņš,
Pašā staļļa dibinā;
Ciemā skaista līgaviņa,
Aiz ciemiņa ciemiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29974.

Stalts bij mans kumeliņš,
Stalts es pats, jājējiņš;
Stundu pieši noskanēja,
No kumeļa nolecot.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29975.

Sidrabiņa zīle dzied
Staļļa spāres galiņā.
Eita, puiši, veŗaties,
Stallī mazi kumeliņi!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Sidrabiņa zīle dziede
Staļļa spāres galiņā;
Stallī brūni kumeliņi
Sidrabiņa krēpītēm.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

29976.

Zviedzin zviedza bāliņam
Aŗamie kumeliņi;
Kungi vaļas vien neļāva
Darīt lielu tīrumiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29977.

Zviedzin zviedza bāliņam
Aŗamie kumeliņi,
Ar auzām sabaroti,
Ar smalko āboliņu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

29978.

Svilpe irbe aiz Daugavas,
Traucē manu kumeliņu;
Tur palika zelta pieši,
Trīs dāldeŗu cepurīte.
24 [Lēdurgas draudzē], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

29979.

Tabaciņa pīpmaņam
Zili dūmi nokūpēja;
Purmalīša arājam
Dancotāja kumeliņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29980.

Tas bij labs kumeliņš,
Kas sviež sniegu kamanās;
Tas bij labs tēva dēls,
Kas var tādu nopelnīt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29981.

Tēvs man deva pulka naudas,
Lai es pirku līgaviņu,
Es nepirku līgaviņu,
Es nopirku kumeliņu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

1. Tēvs man deva pulka naudas,
Lai es ņemu līgaviņu.
Es neņēmu līgaviņu,
Es nopirku kumeliņu;
Es nopirku kumeliņu
Kā ūdeņa burzgulīti;
Kad es kāpu mugurā,
Kā ūdenis līgojās.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

29982.

Teica māte savas meitas,
Līdz saulīti gulējušas;
Es teic' savu kumeliņu
Līdz saulīti nosvīdušu.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29983.

Teica māte savu meitu,
Es teic' savu kumeliņu:
Tas man tek no rītiņa
Līdz pašam vakaram.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

29984.

Tek vilciņis smilkstēdamis
Gaŗām manu kumeliņu;
Vilciņam kaula zobi,
Man tērauda kumeliņis.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

- 72 -

29985.

Tev tecēt, kumeliņ,
Man sēdēt kamanās:
Es pie tevis datecēju
I basām kājiņām.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29986.

Tec, bērīti, nebēdāji,
Es maksāšu tecējumu:
Par jūdzīti sieku auzu,
Par dui jūdzi puspūrīti.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

29987.

Tecēj' manis kumeliņis
Visu ceļu gana labi;
Ieraudzīja meitu ciemu,
Tek, galviņu grozīdams.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

29988.

Teci daili, kumeliņ,
Izpurini cekuliņu!
Priekšā nāk meitu māte
Ar meitām dziedādama.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

29989.

Teci, manu kumeliņu,
Ar lūciņa pavadiņu:
Slikti gadi, bargi kungi,
Nedrīkst ķēdes kaldināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29990.

Teci, manu kumeliņu,
I ar lūka pavadiņu!
Kad paņemšu līgaviņu,
Tad es ķēdes kaldenāšu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29991.

Teci, manu kumeliņ,
Liepu lapas braucīdams;
Kad ieraugi jaunas meitas,
Tec, galviņu grozīdams!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Teci, manu kumeliņ,
Liepu lapas braucīdams;
Kad ieraugi meitu māti,
Tec, galviņu grozīdams!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29992.

Teci, manu kumeliņu,
Neskaties pavadā:
Man nebija sīkas naudas,
Ko pavadas kaldināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29993.

Teci, manis kumeliņis,
Simtu jūdžu dieniņā!
Es tev došu tīras auzas,
Saulē pļautu āboliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29994.

Tec ražani, kumeliņ!
Ražan' tevi audzināju,
Auziņām ēdināju,
Sidrabā kaldināju.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29995.

Teci rikšus, kumeliņ,
Neej, soļus skaitīdams:
Vai es tev auzas devu,
Pa vienai skaitīdams?
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē],
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29996.

Teci, teci, kumeliņi,
Nepiemini pavadiņu:
Visa mana tēva nauda
Pavadiņas galiņā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29997.

Teci, teci, kumeliņu,
Tec pa ceļu dancodams,
Lai redzēja meitu māte,
Cik man daiļis kumeliņš!
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

29998.

Tīk kungam zelta nauda,
Tīk akmeņu istabiņa;
Tīk manam bāliņam
Tēva bēri kumeliņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29999.

Trīs dieniņas mežā braucu,
Nekā laba nedabūju;
Ceturtā dieniņā
Dabūj' bēru kumeliņu.
71 [Drustos (Drustu pag. C)], 328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

- 73 -

30000.

Trīs dzelteni kumeliņi
No jūriņas izpeldēja;
Vienam bija zelta segli,
Otram zelta iemauktiņi.
Kam tie zelta segli bij,
Tas pieder māsiņai;
Kam tie zelta iemauktiņi,
Tas pieder brālītim.
224 [Kabilē (Kld)].

30001.

Trīs gadiņi audzināju
Stallī bēru kumeliņu.
Nevienami nesacīšu,
Kad es viņu kaldināšu.
Priekšā likšu tīru zeltu,
Pakaļā sudrabiņu.
Kad es jāju pa mežiem,
Visi meži spiguļoja,
Kad es jāju pa laukiem,
Visi lauki locījās.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Trīs gadiņi audzināju
Stallī bēru kumeliņu;
Ceturtāja gadiņāi
Aizvedīšu kaldināt;
Piektajāi gadiņāi
Pirkšu seglus, iemauktiņus;
Sestajāi gadiņā,
Tad es kāpšu mugurā.
Kad es kāpu mugurāi,
Visi meži norūcēja,
Visi meži norūcēja,
Visi lauki notrīcēja.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

30002.

Trīs gadiņi audzināju
Stallī bēru kumeliņu,
Cetortā gadiņā
Pirku sedlus, iemauktiņus.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

30003.

Trīs gadiņi audzināju
Stallī bēru kumeliņu,
Cetortāi gadiņāi
Ved' laukā dancināt.
Visi kungi man vaicāja,
Kur es tādu zirgu pirku.
Rīgā pirku, naudu devu,
Jelgavāi kaldināju,
Jelgavāi kaldināju
Ar sudraba pakaviem,
Ar sudraba pakaviemi,
Zeltītāmi nagliņām.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

30004.

Trīs gadiņi audzināju
Stallī bēru kumeliņu,
Ceturtā gadiņā
Vedu kājas kaldināt.
Daugavā peldināju
Zaļa vaŗa pavadā,
Saulītē nožāvēju,
Lai pakavi nerūsēja.
Es savam kumeļam
Ozoliņa stalli taisu,
Priežu duris, vaŗa grīdu,
Sudrabiņa redelītes.
Lepnis mans kumeliņš,
Neēd auzu nesijātu,
Neēd auzu nesijātu,
Ābuliņa nelasīta;
Es savam kumeļam
Dom' auziņas sijādamis,
Dom' auziņas sijādamis,
Ābuliņu lasīdamis.
Lepnis mans kumeliņš,
Nedzeŗ rāvas ūdentiņa;
Es savam kumeļam
Dom' avota ūdentiņu.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

30005.

Trīs gadīni ganos gāju,
Neko laba nedabūj';
Ceturtā vasarā
Dabūj' vasku ritenīt'.
Izdev' vasku ritenīt',
Dabūj' baltu dālderīt';
Izdev' baltu dālderīt',
Dabūj' brūnu kumelīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

30006.

Tumsa nāca, tumsa nāca,
Es par tumsu nebēdāju:
Bij manam kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurā.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 74 -

1. Bij manami kumeļami
Zvaigžņu deķis mugurā;
Es varēju tumsā jāti
Kā pusdienas saulītē.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Lai tā tumsa, ko tā tumsa,
Man tā tumsa nekaitēja:
Vēl manam kumeļam
Spoži zelta iemauktiņi,
Spoži zelta iemauktiņi,
Sedziņš zelta maliņām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3. Tumsa nāce, tumsa nāce,
Es par tumsu nebēdāju:
Vēl manam kumeļam
Zvaigzņu deķis mugurā.
Es varēju tumsā jāt,
Kamēr zaļa gaisma ause,
Kamēr zaļa gaisma ause
Un sarkana saule lēce.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

4. Tumsa tumsa, kas par tumsu,
Es par tumsu nebēdāju;
Tumsajā vakarā
Es pārvedu līgaviņu:
Bij manami kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurā,
Zvaigžņu deķis mugurā
Līdz pat kāju galiņam.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

30007.

Tumsa tumsa. liela tumsa,
Es par tumsu nebēdāju:
Kaltis manis kumeliņš,
Kājām šķīla uguntiņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

30008.

Tumsa tumsa tā naksniņa,
Es par tumsu nebēdāju,
Es apkalu kumeliņu
Zeltītiem pakaviem.
18 (Meņģelē).

30009.

Turi, turi, valdi, valdi,
Bāliņ, savu kumeliņu;
Ja nevari noturēt,
Sauc māsiņu palīgā!
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

300091.

Ūjā velns, ūjā velns,
Trīs uz viena zierga jāj:
Juris jāja, Jānis jāja,
Vēl trešais Miķelīts!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

30010.

Uz māsiņas pajautāju,
Kādu pirkt kumeliņu.
- Pirc, brālīt, baltskarīti,
Tas tev skaisti piederēja!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

30011.

Uz tā mana kumeliņa
Ūdens lāse nestāvēja:
Pats es savas staļļa durvis
Ik rītiņus virināju.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ūz tā mana balta vepŗa
Ūdens lāse nestāvēja:
Es pats savas cūku durvis
Ik rītiņus virināj'.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

30012.

Uz tā mana kumeliņa
Ūdens lāse nestāvēja:
To darīja auzu sile,
Āboliņa redelītes.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30013.

Uz tā mana kumeliņa
Ūdens lāse nestāvēja:
To darīja tīras auzas,
Mans agrais cēlumiņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

30014.

Uz tā mana kumeliņa
Ūdens lāse nestāvēja.
Vai tā bija mana laime,
Vai tā manas līgaviņas?
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

1. Vai bij mana paša laime,
Vai bij manim Dieviņš devis:
Uz bēraja kumeliņa
Ūdens pile nestāvēja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

30015.

Vai es vieni puisīts biju,
Vai man vieni kumeliņis?
Uz maniem meitas krita
Kā uz ogu vācelīti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 75 -

1. Vai es vien meita biju,
Vai man vien vaiņaciņis,
Vai man vien piederēja
Tie ražani tēva dēli?
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

30016.

Vai tādēļ ne puisīts,
Kad tēva man nebij?
Vai tādēļ es nejāju
Dancotāju kumeliņu?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30017.

Vai tas manis kumeliņš
Spēles naudu vien maksā?
Maksā manis kumeliņš
Pāri simtu gabaliņ';
Maksā mana braucējiņa
Pāri zelta gabaliņ'.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

30018.

Vai tas vien kunga dēlis,
Kas jāj kunga kumeliņu?
Manas pašas bāleliņis
Pats jāj kunga kumeliņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 121 [Gulbenē (Md)], 163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

1. Vai tie visi kunga dēli,
Kas tos kunga zirgus jāj?
Tādus zirgus kungi jāja,
Tādus mani jau(n)brālīši.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

30019.

Vai tie vien tēva dēli,
Kas jāj daiļus kumeliņus?
Kalpa puiši, bandinieki
Vēl daiļākus dancināja.
110 [Cēsīs].

30020.

Vai tu traka, tautu meita,
Kumeļame šautru svieda!
Nebūt' manis kumeliņis,
Kas pūriņu vizinātu?
226 [Kandavā (Tl)].

30021.

Var pazeit lelmaneiti,
Lelmaneiša kumeleņu:
Naād auzu navēteitu,
Nadzer pūra iudisn'eņa.
418 [Dagdas pag. D].

30022.

Vienu vietu kundziņš jāja
Ar maniem bāliņiem:
Labs zirdziņš kundziņam,
Labs manam bāliņam.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30023.

Ventinieku meitu dēļ
Slīka manis kumeliņš;
Pilni krauļi piesēduši
Ventinieku zeltenīšu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

30024.

Vecajam tēviņam
Divi sirmi kumeliņi;
Būt' viņš manim vienu devis,
Es būt' viņa meitu ņēmis.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

30025.

Vecajam tēviņam
Divi sirmi kumeliņi;
Es gribēju vienu pirkt,
Nevar' naudas saskaitīt.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

30026.

Veci puiši bandinieki
Sirmus zirgus vien baroja,
Sirmus zirgus vien baroja,
Vecas meitas vien precēja.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

30027.

Vilkam kliedzu, vilkam saucu,
Šķitu vilku lūrējot:
Tautu dēla kumeļam
Pērnā spalva mugurā.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

30028.

Vilciņu, brālīti,
Kod kunga zirgu,
Nekod kalpiņa
Kumeliņu!
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

30029.

Vilciņš kauca siliņā,
Kalpa ķēves gaidīdams.
Kauc, vilciņi, vai nekauc,
Kalpam ķēve maciņā!
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

- 76 -

1. Suņi rēja, vilki kauca,
Kalpa ķēvi gaidīdami;
Kalpa ķēve gudra bija,
Ielec kalpa kabatā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

30030.

Vilciņš manis brāleliņis,
Tas man ļauna nedarīja:
Man rociņas nosalušas,
Viņš nojūdza kumeliņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

30031.

Vilciņš manu kumeliņu
Aiz kalniņa barot veda;
Pats baroja, pats apēda,
Es paliku kājiņām.
262 [Brambergā (Glūdas pag. Jg)].

1. Man, nabaga puisēnam,
Liela skāde šovasar:
Vilciņš manu kumeliņu
Pa gŗaviņu izganīja;
Pats ganīja, pats apēda,
Man jāteka kājiņām.
162 [Dēselē (Nīkrāces pag. Azp)].

30032.

Vilciņš manu kumeliņu
Kārklenāje šmukšināja;
Vilkam devu svina lodi,
Jāju savu kumeliņu.
224 [Kabilē (Kld)].

30033.

Vilciņš saka tecēdams:
Gaļas gribas, gaļas gribas,
Vai tu aklis neredzēji,
Kur stārosta kumeliņš?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

1. čigāns saka raudādams:
Gaļas gribas, gaļas gribas!
Vai tu aklis neredzēji,
Balta kaza rudzzālē?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Vilciņš kauca purviņā,
Kalpa ķēves gaidīdams.
Vai tu aklis neredzēji,
Kur baroti kunga zirgi?
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

30034.

Visas ciema zeltenītes
Glauda manu kumeliņu.
Vai es vien puisīts biju,
Vai man vien kumeliņš?
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

30035.

Visi mani kumeliņi
Sīkajām podziņām;
Kad palaižu celiņā,
Visi meži atskanēja.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

1. Visi mani kumeliņi
Sīkajāmi podziņām;
Kad es jāšu sievas ņemti,
Visi meži nodrebēs.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30036.

Vizi, vizi, atmatiņi,
Sudrabiņa lapiņām!
Tā viz manis kumeliņis
Sudrabiņa lāsītēm.
190 [Kuldīā].

30037.

Visu naudu i atdevu
Labajā kumeļā;
Kad uzkāpu kumeļā,
Visas bēdas i aizmirsu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30038.

Cauri jāju caur upīti,
Naudu metu ūdenī,
Lai dzeŗ manis kumeliņis
Naudas pirktu ūdentiņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

30039.

Cielaviņa ceļu tek
Sasukātu cekulīti;
Tā gribēja mūs' brālīši
Sukāt savus kumeliņus.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

30040.

Ciema tēvam labi zirgi,
Mūs' tēvam vēl labāki;
Mūsu tēva kumeliņi
Guni šķīla tecēdami.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

30041.

Cieti jūdzu, daiļi braucu
Dārgas naudas kumeliņu,
Lai palika tautu meita
Pakaļāi raugoties.
188 [(?)].

- 77 -

30042.

Celies agri, kunga puisi,
Baro kunga kumeliņu:
Kundziņš brauca simtu jūdzu
Vienas reizes jūgumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

30043.

Celies, māte, cel dēliņu,
Lai baroja kumeliņu,
Lai kauniņu nedabūja
Pie tām ciema meitiņām!
226 [Kandavā (Tl)].

1. Pati māte nobaroja
Sava dēla kumeliņu,
Negribēja savu dēlu
Pakaļā paliekam.
224 [Kabilē (Kld)].

30044.

Cik pavēru staļļa durvis,
Tik pacēļu cepurīti:
Mani bēri kumeliņi
Kājas vieni darināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Datecējs staļļa durv's,
Nosaņēmu cepurīti,
Redzu savu kumeliņu
Vidū staļļa dancojot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30045.

Citi puiši lielījās
Staltas ņemt līgaviņas.
Dod, Dieviņ, man nopirkt
Jele staltu kumeliņu!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30046.

Citi puiši pītes pina,
Es baroju kumeliņu;
Bērzā man pītes auga,
Liepā segli, iemauktiņi.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Citi puiši pītes pina,
Es baroju kumeliņu.
Ko līdz pītes, ko iemaukti,
Kad nav daila kumeliņa.
Man pītītes bērzā auga,
Liepā auga iemauktiņi.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

30047.

Citi puiši pīckas vija,
Es baroju kumeliņu.
Ko jūs, puiši, pīckāsiet
Nebarotu kumeliņu?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

30048.

Citi puiši pīckas vija,
Es baroju kumeliņu;
Man tecēja kumeliņš
I ar bērza žagariņu.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)], 9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 121 [Gulbenē (Md)], 202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)],
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)], 318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)],
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

30049.

Citi puiši pīckas vija,
Es baroju kumeliņu;
Citi pīckas šmīkstināja,
Es grožiņu kustināju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 424 [Barkavas pag. Rz].

1. Citi puiši pīckas vija,
Es baroju kumeliņu;
Iesasēdu kamanās,
Grožus vien kustināju.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Citi puiši pīckas vija,
Es baroju kumeliņu;
Citiem puišiem pīckas plīšk,
Man tek stalti kumeliņš.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

30050.

Citi puiši sienu pļāva,
Es gulēju aizkrāsnē;
Man bij tāds kumeliņš -
Ziemu grauza žagariņus.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

30051.

Cits vīrs savu sievu teica,
Cits teic savu kumeliņu.
Ko, māmiņa, es pateikšu,
Ne man sievas, ne kumeļa?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

51102.

Oi oi oi voi voi voi,
Kaidu kryudu kumeļš dora!
Sīku meida, auzas ād,
Dauza koltas kamaniņas.
168 [Kalupes D].

51103.

Ai bērāje kumeliņ,
Basajam kājiņam!
Ielēca pelce
Brālīša sēte.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

- 78 -

51104.

Vai Dīviņ, vai Laimiņ,
Kū es beju sarībus';
( Kū es beju sarībus',)
Tik jauna dzeivuodama?
Ni man gūvu slaucamūs,
Ni kumeļu braucamūs.
503 [Višķu D].

51105.

Ai ai vīra tēvs,
Tav' sūdainu kumeliņ'!
Kam dēliņus guldināj(i)
Līdz saulītei gubenī?
119 [Gaujienas Vlk].

51106.

Ai puisīti, tēva dēliņ,
Kam nekopi kumeliņu?
Kumeliņa staļļa duris
Aizvakari virinātas.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

51107.

Ai puisīti, ai puisīti,
Kāds bij tavis kumeliņš?
Dulnu bēris kumeliņš,
Baltajām kājiņām.
339 [Raņķu Kld].

1. Ai puisīti, ai brālīti,
Kāds bij tavis kumeliņš?
Dulin bērs, baltu pieri,
Basajām kājiņām.
112 [Ezeres Kld].

51108.

Ak tu knauķi, jauno brāli,
Tavu daiļu augumiņ' [kumeliņ'?]!
Tek, kājiņas kapādams,
Tek, galviņu grozīdams [kratīdams].
452 [Užavas (Zīras) Vp].

51109.

Ak tu šeļma, tautu dēlsi,
Tavu staltu kumeliņ(u)!
Es pie tevis gan neietu,
Nebūt' laba kumeliņ(a).
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

51110.

Ak tu syla vuovereiti,
Kam traucēji kumelenu?
Man izgais(a) cadra jūsta,
Skaista caunu capureite.
326 [Preiļu D].

51111.

Aiz upītes bērzi auga
Dzeltenāmi lapiņām;
Tur ēd dienu, tur ēd nakti
Bandenieka kumeliņ(š).
40 [Basu (Bases) Azp].

51112.

Aizvakar as satiku
Vīzdaguni tautu meitu;
As gribēju bildināt,
Slējās stuovu kumeliņš.
242 [Lubejas Md].

51113.

Aiz važiņām noturēju
Bāleliņa kumeliņu,
Lai tas cauri nepatek,
Lai nedara žēlab(iņ)as.
241 [Lubānas Md].

51114.

Danco manis kumeliņis,
Pavadēje stāvēdams.
Es aiz prieka nevarēju
Mugurāje nosēdēt.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

51115.

Anniņai, Grietiņai
Laidarā raibaļiņ(a);
Miķīšam, Pēcīšam
Pļavā danco kumeliņš.
597 [Valmieras apr.].

1. Aniņai, māsiņai,
Rokā puķu vaiņadziņš;
Jānīšam, brālīšam,
Stallī bēris kumeliņis.
605 [Skolas].

51116.

Apaunieti man kājiņas,
Es apaušu kumeļami;
Es varēju nakt' mežā braukt,
Man guntiņas nevajag:
Man guntiņa plīvināja
Zem kumeļa kājiņām.
545 [Krustpils D apr.].

- 79 -

51117.

Apauniet man kājiņas,
Es apaušu kumeļam;
Tad sakāt manu laimi,
Ka laimītes nedabūju.
198 [Krustpils D].

51118.

Apkaustēju kumeliņu
Sudobra i pokovim,
Lai varātu tautuos juot,
Tautu meitas kairinuot.
389 [Silajāņu Rz].

51119.

Ar īlūkim tautu meita
Apsedz munu kumeleņu;
Ka es patis nameilēju,
Lai meil munys kumeleņš.
326 [Preiļu D].

51120.

Ar meitām malti gāju,
Miltus bēru skotelē;
Meitiņām lieli prieki,
Man dancoja kumeliņš.
378 [Seces Jk].

51121.

Ar sirmīti Rīgā braucu,
Ar pelēci pavadīju.
Sirmīšam auzas devu,
Pelēčam pelaviņas;
Pelēcīts putināja
Par pelavu devumiņu.
90 [Drustu C].

51122.

Atsaraunat, skauģa bērni,
Samīs manis kumeliņis;
Samīs manis kumeliņis
Tēraudiņa pakavāmi.
355 [Rucavas Lp].

51123.

Es iejūdzu brālīšam
Kā gailīti kumeliņ(u).
Lai tek manis kumeliņš
Kā gailītis dziedādams.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51124.

Apkal, bāliņ, kumeliņu
Sudrabiņa pakaviem!
Kad tu brauksi uz meitām,
Pakaviņi vien skanēs.
358 [Rugāju Abr].

51125.

Apkalu kājiņas,
Iedzinu nagliņas,
Sudraba nagliņas,
Zeltpakaviņas.
112 [Ezeres Kld].

51126.

Apkaustēju kumeliņi
Tāraudiņa pokovim,
Lai jis maņ zemi školda
Da boltim akmeņim.
Tam akmiņam guņs nav,
Myusu puišim pravdis nav.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

51127.

Ai Dīveņi, tāvs ar muoti,
Nyu es braukšu garu ceļu;
Nyu es braukšu garu ceļu
Nasukuotu kumeliņu!
Grīžu ceļa maleņā,
Lai sukuoja žagareņi.
35 [Baltinavas Abr].

51128.

Augsti kolni, klajas pļovas,
Tī ganeiba loba beja.
Maņ vuškeņis vuspalākys,
Sovys māmeņis navā;
Maņ zirdzeņi kai iudreiši,
Uotri skrāja kai putneņi.
182 [Kaunatas Rz].

51129.

Auzas devu sijādama,
Āboliņu kratīdama;
Nu tev jāēd purva zāle,
Jādzeŗ rāvas ūdentiņis.
520 [Zvārdes Kld].

51130.

Auču auču, viču viču
Man deviņi kumeliņi:
Trīs bij bēri, trīs ripaiņi,
Trīs basām kājiņām;
Trīs es aru, trīs ecēju,
Trīs es devu brālītim.
398 [Skrundas Kld].

51131.

Bojuoram, kundziņam,
Nava taida kumeliņa
Kai munim bruoleņim, -
Rakstītom krēpītem.
389 [Silajāņu Rz].

- 80 -

51132.

Balta gāja gatuvīte,
Ievas ziedu piebirusi.
Vai tādēļ es nevaru
Cauri laist kumeliņu?
198 [Krustpils D].

51133.

Baltus linu grožus viju
Melnajami kumeļam;
Cik grožiņus kustināju,
Tik dancoja kumeliņis.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

51134.

Boltu linu grūdis veju
Savam bāram kumeļami,
Lai tis muns kumeliņš
Kuo sudrabis leigajās.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

51135.

Bāleliņ bāleliņ,
Māsa tek kājiņām!
Lai tek māsa kājiņām,
Kam kumeļu nebaro.
211 [Ļaudonas Md].

51136.

Buoliņam zalta zyrgi,
Dimantiņa pokovim.
Ek, ar tīm labi braukt,
Tautiņom ruodētīs!
35 [Baltinavas Abr].

51137.

Bar man tāvys, bar māmeņa,
Kam puorskrēju kumeleņ(u);
Nalel' syla gabaleņ(u)
Pavež' cīma dzaltoneit(i).
Nu Klindžiņu da Pīneņim
Puorvež' Klindžim Vyrskys mjait(u).
326 [Preiļu D].

51138.

Baro sirmi, baro bēri,
Abi tēva kumeliņi.
Kad tu gadu vecāks būsi,
Tad tev māte svārkus šūs.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

51139.

Barojam mēs, māsiņa,
Tautu dēla kumeliņu;
Skujas, priedes auziņās,
Sila viršņi ābolā.
241 [Lubānas Md].

51140.

Bēri zirgi, pelēķīši,
Tie tētīna kumelīni;
Bēri zirgi auzas ēda,
Pelēķīši pelus ēda.
39 [Bārtas Lp].

51141.

Bērīšami, kumeļami,
Kokļu stīgu iemauktiņi;
Kokļu stīgu iemauktiņi,
Zaļa zīļu pavadiņ(a).
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

51142.

Bērīts mans kumeliņš,
Baltas maizes arājiņš;
Es tam devu auzu sieku,
Āboliņa nesumiņ(u).
473 [Veclaicenes Vlk].

51143.

Bērīts manis kumeliņš
Veiklajāmi kājiņām;
Mani veda tautiņās
Pie bagātas tautu meitas.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

51144.

Bērīt, manu kumeliņu,
Iesim abi Vāczemē!
Vācu meitas lepnas meitas,
Tās ar mani nerunāja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

51145.

Bērīts manis kumeliņis, trarallala-a,
Es tev auzas vairs nedošu, traridirallallā,
Tu man kaunu padarīji, trarallala-a,
Lielā ļaužu pulciņā, traridirallallā:
Es gribēju mājās jāti, trarallala-a,
Tu nometi cepurīt', traridirallallā!
355 [Rucavas Lp].

51146.

Bērziņam loki zari,
Nenes manu vaiņadziņu;
Tautiešam mazs bērītis,
Nenes manu augumiņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

51147.

Bej man bārs kumeliņš
Pazeltētim krēpju golim,
Ni es devu kolpam jyugt,
Ni kolpam apsadluot.
358 [Rugāju Abr].

- 81 -

51148.

Bija man, bija man
Treju tēvu bagātīb(a):
Astru sagli, bobra kājas,
Teteriskis jājējiņš.
241 [Lubānas Md].

51149.

Bij man labi tumsā braukt,
Priekšā šķīla uguntiņu:
Bij manam kumeļam
Sudrabiņa pakaviņi.
374 [Sātiņu Kld].

51150.

Brālīt, tavu kumelīnu,
Sudrabīna lāsītēm!
Tas bij labi tumsā jāt,
Līdz uzlēca mēnestīnis.
39 [Bārtas Lp].

51151.

Brālīt, tavu kumeliņu,
Sudrabiņa lāsītēm!
Tur sēdēja tautu meita
Kā sarkana brūklenīte.
546 [Kuldīga Kld apr.].

51152.

Brālīts savu kumeliņu
Sēja sētas maliņā;
Sēja sētas maliņā
Pie kuplā ozoliņ'.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

51153.

Bij man lepnis kumeliņis,
Nedzeŗ rāvas ūdentiņa.
Es savam kumeļam
Devu avota ūdentiņu.
224 [Lielvārdes Rg].

51154.

Braucu dienu, braucu nakti,
Priedes rīkste rociņā.
Nī drīkstēju vīram sist,
Nī kumeļa drīzenāt.
99 [Dzelzavas Md].

51155.

Brauciņ braucja augstys ļaudis,
Zvīdziņ zvīdza kumeleņš.
Dzeļžim kuojas kaldynuotys,
Auzeņom sabaruotis.
389 [Silajāņu Rz].

51156.

Žebers brauca žagaros,
Ar tiem vaska vāģīšiem,
četri sirmi kumeliņi,
Pieci vaska ritenīši.
241 [Lubānas Md].

51157.

Bur, borīti, nenoborsi
Manu daiļu kumeliņu!
Kad cirtīšu ar zobeni,
Zili dūmi nokūpēs.
477 [Vecpils Lp].

51158.

Būtu mana līgaviņa
Kumeliņu baŗotāja,
Kad tā ietu naktsvidū
Uz avotu ūdens smelt!
378 [Seces Jk].

51159.

Caur Rinds ciem es nejāj
Bez tēraud zobentiņ;
Rinds ciema vec puiš
Baida manu kumeliņ.
329 [Popes Vp].

51160.

Cauri jāju ābeļbierzi
Nesukātu kumeliņ'.
Tav, ābele, sīki zari,
Sukā manu kumeliņ'!
40 [Basu (Bases) Azp].

51161.

Caļas irbe svelpeidama,
Traucej tautu kumeliņu;
Kaustīts tautu kumeliņš
Reibej tāva pagalmiņu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

51162.

Cepurīti vien pacēlu,
Kūtes durves pavērdams,
Redzu savu kumeliņu,
Pa kūts iekšu dancojot.
378 [Seces Jk].

51163.

Citi puiši pīckas vija,
Es baroju kumeliņu;
Citiem puišiem netecēja
I ar pīcku pīckājot,
Man tecēja kumeliņš
I ar bērza žagariņu.
322 [Praulienas Md].

- 82 -

51164.

Cyti puiši peickas veja,
Es baruoju kumeliņu;
Cyti puši ar peickom,
Es ar lobu kumeliņu.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

51165.

Cyti puiši peickes veja,
Es baruoju kumēliņu.
Ka man lobs kumēliņš -
Peicka ceļa maliņā.
89 [Dricēnu Rz].

51166.

Citi puiši pīckas vija,
Es baŗoju kumeliņu:
Uz tā mana kumeliņa
Ūdens lāse nestāvēja.
545 [Krustpils D apr.].

51167.

Citi puiši grožus vija,
Es baŗoju kumeliņu;
Citi puiši mežā brauca,
Es no meža atpakaļ.
378 [Seces Jk].

51168.

Cieti, brāļi, sedlojati
Manu ceļa kumeliņu:
Daža siekste man lecama,
Daža manam kumeļam;
Daža laba mātes meita
Man' celiņā bildināja.
355 [Rucavas Lp].

51169.

Cīrulīti, mazputniņ,
Negul' ceļa maliņā;
Negul' ceļa maliņā,
Nebaid' manu kumeliņ'!
328 [Pociema Vlm].

51170.

Ciuceņ, muna ļaudaveņ,
Kam tu maņa naklausēj?
Kam najyudzi tuo zirdzeņa,
Kurs nagula dyuneitī.
143 [Jāsmuižas D].

51171.

čīkstēt čīkst liepas segli,
Kumeliņu seglojot;
Tā lai čīkst seglotājs,
Kas bez laika apsegloja.
560 [Rīga ].

51172.

Daldar siermu munu kumeļ,
Kū tu maņ loba dori?
Apēd muņas teiras auzas,
Spūļei munu ļaudaveņu;
Spūļei munu ļaudaveņu,
Sadauz' dzeļža kamaņeņas.
576 [Varakļāni Rz apr.].

51173.

Dancā bēris kumeliņis
Uz novada robežām,
Gribēj' mani ielustēt,
Lai es kāpu mugurā.
Es bij meita, es bij gudra,
Es nekāpu mugurā.
40 [Basu (Bases) Azp].

51174.

Doncuot laidja kumeliņš
Ar tārauda pokovim;
Uz akmiņa guni šķēļa,
Ar jū varēj tymsā braukt.
604 [Dažādi iesūtītāji].

51175.

Dedz uguni, kam vajag,
Man ugunis nevajag:
Mana paša līgaviņa
Zvaigžņu deķu audējiņa.
374 [Sātiņu Kld].

51176.

Deviņi godi (es) ganēju
Bruoleliņa kumeliņu.
Aizjyudzi man, bruolīti,
Da deveitu kumeliņu.
170 [Kapiņu D].

51177.

Div bolūži paltī dzēŗa,
Izdzāruši plidzynuoja;
Div siermeiši auzas ādja,
Sagrīztom mugorom.
605 [Skolas].

51178.

Div irbītes blakām tek,
Nesukātas cekuliņas;
Div puisīši ceļu jāja,
Nesukāti kumeliņi.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 83 -

1. Div ierbites ceļe tek,
Nesukāti cekuliņ';
Div saimnieka dēli brauca,
Nesukātis kumeliņis.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51179.

Divi sirmi kumeliņi,
Izkapātas pakaļiņas.
Ne tos deva Iršim braukt,
Ne Jūdelim apsedlot.
96 [Durbes Lp].

51180.

Divi stundas kājas āvu,
Trešo jūdzu kumeliņu,
Ceturtā stundiņā
Tad vēl grožus kustināju.
212 [Launkalnes (Brantu) C].

51181.

Diž meit, resn cisk,
Ne Piltan nezine;
Ķēvīt man svilpastit,
Tā zin Rīg i Jelgav.
518 [Zlēku Vp].

51182.

Dīviņš juoja lobu zyrgu,
Man sacēja lobu juot.
Boltu lynu grūžus vynu,
Sudobriņī mārcādama,
Tod grūžuoju kumeliņu.
605 [Skolas].

51183.

Dūmojam, guodojam,
Kas aiz kalna velejās?
Jaunič brauc, jaunič brauc,
Syt ar vāzu kumeļeņ.
389 [Silajāņu Rz].

51184.

Draņķējat mani pašu,
Sprādzējat kumelīnu!
Draņķēts guļ kamanās,
Sprādzēts jūdžu mērītājs.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

51185.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināja.
Tā dreb puiša kumeliņš,
Tumšu nakti tecēdams.
605 [Skolas].

51186.

Dzeltens mans kumeliņš
Kā dzeltena cielaviņa.
Vai es gāju, vai es braucu,
Irbīte guļ ceļmalā,
Traucē manu kumeliņu,
Baidē manu līgaviņu.
378 [Seces Jk].

51187.

Lai es braucu, lai es jāju,
Irbīte ceļa maliņāji;
Irbīte guļ ceļmalā,
Baida manu kumeliņu:
Rau' stangas, iemauktiņu,
Mētā manu līgaviņu.
39 [Bārtas Lp].

51188.

Dzeltens mans kumeliņš
Kā dzeltena vālodzīte;
To varēja dienu jāt
Caur bajāra sētiņām.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

51189.

Dzeltens manis kumeliņš
Kā viens šūnu medutiņš,
Aijaijā rudiridi rā,
Kā viens šūnu medutiņš.
605 [Skolas].

51190.

Dzeltens manis kumelīš
Kā viens vaska ritulīš;
Visas upes cauri brida
Dzeltename kājiņam.
Upitei peldināju,
Saulitei nožāvēj'.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

1. Dzoltons muns kumeliņš
Kai vīns voska ritinīts, aija traridi!
Vysas upes puori brida
Augstajomi kuojiņom.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

51191.

Dzaltoneite, man' muoseņa,
Mož redzēji kumeleņi?
Kur redzēju, tī pamešu -
Zam ūzula pastotēju.
314 [Pildas Ldz].

51192.

Dzer, brālīt, uzdzer mani,
Es baŗoju kumeliņu:
Devu auzas sijādama,
Dāboliņu lasīdam(a).
203 [Kurmenes B].

- 84 -

51193.

Dzīdi muna ļaudaveņa,
Doncoj munsi kumeleņši.
Kas jam beja nadancuot -
Teirus auzus sileitī?
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

51194.

Ej, muoseņ, pasavārtu,
Kaida šudiņ dīna (ausa);
Muokuļoja dīna (ausa),
Jyudz palāku kumēliņu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Kuoda dīņa izausa,
Tuodu jūdžu kumeleņi;
Ka palāka dīna ausa,
Jūdžu bāru kumeleņi.
466 [Vārkavas D].

51195.

Ej, Laimiņ, tu parādi
Manu miežu arājiņ(u)!
Tam barošu kumeliņ(u)
Tīrajām auziņām.
211 [Ļaudonas Md].

51196.

Eckur juoj sauleitā
Muni bolti bruolileņi:
Siermi zyrgi, boltys kuojis,
Sudobreņa īmaveņi.
143 [Jāsmuižas D].

51197.

Ekur daiļa ecēšana
Ar deviņi kumeliņi:
Trīs aizjūdzu, trīs nojūdzu,
Trīs palaidu ganībās.
236 [Līvānu D].

51198.

Es apkalu kumeliņu
Sudrabiņa pakaviem;
Nu varēju kalnā jāt,
Pāri kalnu galiņiem.
129 [Gudenieku Azp].

51199.

Es apkalu kumeļami
Tēraudiņa pakaviņus,
Man guntiņa plīvinēja
Zem kumeļa kājiņām.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

51200.

Es varēju tumsā jāt,
Man guntiņas nevajag;
Man guntiņa līperēja
Zem kumeļa kājiņām.
545 [Krustpils D apr.].

51201.

Es apkolu siermu zyrgu
Sudabriņa pakavinim,
Lai varātu tautuos juot,
Tautu meitas kairinuot.
182 [Kaunatas Rz].

51202.

Es atjāju baltu zirgu
Sarkaniem iemaviem,
Lai te [ne?] auga rudzi mieži,
Lai kumeļi nedancoja.
72 [Cesvaines Md].

51203.

Es atradu mellu ogli
Uz celiņa zvērojamu,
Tā zvēroja mūs' māsiņai
Stallei bēri kumeliņi.
74 [Cīravas Azp].

51204.

Es bjej nužys cilvjeciņš,
Man mjeileiga dzjeivuošona:
Rudin dzyma sivjaniņi,
Pavasar kumeliņi.
236 [Līvānu D].

51205.

Es izdzirdu: tautiešam
Liela skāde notikusi:
Tumsā jāja, vakarāji
Caur ābeļu līdumiņu.
476 [Vecpiebalgas C].

51206.

Es iededzu vaska sveci,
Gāju zirgu aplūkot;
Ko tie ēde, ko tie dzēre,
Ko tie stāv siliņā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51207.

Es iemiju sirmu zirgu,
Dienu labu tecētāju:
Dienu tā kā pīnīt' pina,
Nakti tā kā raisīt raisa.
96 [Durbes Lp].

- 85 -

51208.

Es ievedu kumeliņu
Sava brāļa stallītie,
Es apsedžu dārgu deķi
Līdz pat nagu galiņiem,
Lai neēda odi, knuši
Jauna puiša kumeliņu.
72 [Cesvaines Md].

51209.

Es nebiju tik lepns
Kā tie citi tēva dēli:
No lūciņa iemaviņi,
No bērziņa pātadziņa.
281 [Neretas Jk].

51210.

Es nocirtu uz robeža
Deviņgrēdu ozoliņu,
Man nojūdzās meža zaros
Deviņ' dancī [danču] kumeliņš.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

51211.

Es nopirku kumeliņu
Zaļā zīda pavadā;
Es apājāju Rīgas pili,
Visa zeme nodimdēja.
84 [Dikļu Vlm].

51212.

Es noviju lina grožu,
Sudrabā mērcēdama;
Es varēju nakti braukt
Kā pie dienas saulītē.
605 [Skolas].

51213.

Es pa savu kumeliņu
Divas dienas nebēdāju:
Vienu dienu auzu devu,
Otru smalku āboliņu,
Trešajā dieniņā
Laidu upes līcītī.
605 [Skolas].

51214.

Es pazinu jaunu puisi,
Jauna puiša kumeliņu.
Jauna puiša kumeliņš
Staigā, galvu cilādams.
46 [Beļavas Md].

51215.

As pazynu borgu puisi,
Borga puiša kumjeļeņu:
Napagiva rotūs īkuopt,
Jau kumeļš gobolā.
576 [Varakļāni Rz apr.].

51216.

Es pazinu delverīti,
Delverīša kumeliņu.
Delverīša kumeliņš
Tek, galviņu grozīdams;
Delverīša kumeļam
Pilna mute smalku dzelžu.
286 [Nītaures Rg].

51217.

Es pazinu to meitiņu,
Kas viņāji pagastā;
Nepazinu kumeliņu,
Kas man pašam laidarā.
467 [Vārmes Kld].

51218.

Es puiškyns, na meiteņa,
Man pyureņa navajaga;
Man vajaga rudzu mīžu,
Stallī sierma kumeleņa.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

51219.

Es redzēju jaunus puišus
Kumeliņu seglojot;
Man prātiņu sagrozīja,
Cerēj' savu arājiņu.
198 [Krustpils D].

51220.

Es redzēju tautu dālu,
Bierzē zyrgu sadlojūt.
Sadloj zaltūs, vai sudobrūs,
Munas muosas nadabuosi.
389 [Silajāņu Rz].

51221.

Es redzēju prūšmale
Stāvam bēru kumeliņ'.
Zīda deķis, zelta segli,
Sudrabiņa iemauktiņ';
Tam pašam jājējam
Zīda svārki mugurā.
283 [Nīgrandas Azp].

51222.

Es puišiem parādīju
Pēc auguma tikumiņu;
Es apgriezu kumeliņu
Kāpostiņa lapiņām;
Tautu dēls nevarāja
Auzu pūra sējumā.
535 [Grobiņa Lp apr.].

- 86 -

51223.

Es sovam kumeļam
Uobeļzīdu grūžus veju;
Ka grūžuoju kumeleņu,
Ta rūceņas nūmozguoju.
605 [Skolas].

51224.

Es savam kumeļam
Mūžam pāri nedarīšu:
No kalniņa lejiņā
Kad laidīšu, saturēšu.
599 [Kurzeme].

51225.

Es savam kumeļam
Tīšām pāri nedarīju;
Pret kalniņu rokā vedu,
Aiz kalniņa dusināju.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

51226.

Es savam kumeļam
Uz šķīvīti auzas devu;
Uz šķīvīti auzas devu,
Uz dālderi lecināju.
605 [Skolas].

51227.

Es sovam kumeļam
Nu odotu stalli taisu,
Lai tis muns skaudējiņš
Uz odotu nūzadūre.
358 [Rugāju Abr].

1. Es sovam kumeļam
No odotas stalli cirtu;
Lai tie moni skaudējiņi
Uz odota(s) nūzadūra.
358 [Rugāju Abr].

51228.

Es savame kumeļam
Oša loku liecināj(u);
Oša loku liecināj(u),
Mazas daru kamaniņ's;
Mazas daru kamaniņ's,
Mazu jēmu līgaviņ'.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

1. Es savame kumeļam
Oša loku liecināj(u);
Oša loku liecināju,
Vasku daru kamaniņ's.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

51229.

Es savame kumeļam
Zelta loku liecināj(u);
Zelta loku liecināj(u),
Vasku daru kamaniņ's,
Es varēju nakti braukt,
Līdz uzlēca mēnestiņis.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

51230.

Es sovami kumeļami
Prīkšas kuojas apkaustēju,
Lai tys man guni šķēle
Tymsajā naksniņā.
494 [Viļānu Rz].

51231.

Es savam kumeļam
Stīgas jūdzu iemauktiņ(us),
Es izjāju prūšu zemi
Ar sav' bero kumeliņ'.
70 [Cēres Tl].

51232.

Es savam kumeļam
Tīras auzas vien iebēru;
Kad es jūdzu, kad es braucu,
Visa zeme norībēja.
443 [Turlavas Kld].

51233.

Es taisīju dzirnaviņas
Zirga staļļa pakaļā,
Līgaviņa malti gāja,
Baro manu kumeliņu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

51234.

Es tev lūdzu, bāleliņ,
Tur' jel labu kumeliņ'.
Pie teviem meitas nāca
Kumeļai raudzīties.
224 [Lielvārdes Rg].

51235.

Es tik savu kumeliņu
Pavadā dancināju;
Pavadā dancināju,
Ar auzām ēdināju,
No Dieviņa izlūdzos,
Lai būt' labis braucējiņis.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51236.

Es tīšām liels neaugu,
Nedar' grūti kumeļam:
Maziņš biju, viegliņš biju,
Viegli bija kumeļam.
373 [Sarkaņu Md].

- 87 -

51237.

Es to savu kumeliņu
Uz dāldeŗa dancināju,
Lieli kungi redzēdami
Naudu skaita saujiņām.
Domājat, jūs kundziņi,
Daudz naudiņas pieliksat!
484 [Vestienas Md].

51238.

Ezerputni, gaigaliņas,
Traucēj' manu kumeliņ(u):
Jauns bij manis kumeliņis,
Sējas putnu nezināj(a).
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

51239.

Gon es byutu dreiži braucis,
Nav tik uotra kumeliņa;
Gon es byutu līlejīs,
Nav tik daudzi rūciņā.
326 [Preiļu D].

51240.

Gāju, gāju, braucu, braucu,
Neviens mani neredzēj';
Tie krūmiņ(i), tie redzēj(a),
Kas aug ceļa maliņē.
548 [Liepāja Lp apr.].

51241.

Gryuts guļāt skujeņai
Zam bērzeņa lapeņom;
Gryuts munam kumeļam:
Zaļa molka vazumā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

51242.

Gryuts munam kumeļam:
Bārza molka vazumā;
Pilna mute smolkūs dzelžu,
Tak galviņu grūzīdams.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

51243.

Grūši pūta kumeliņi,
Gaujas malu tecēdam(i),
Ni tie ēda Gaujas zāles,
Ni dzeŗ Gaujas ūdentiņ'.
211 [Ļaudonas Md].

51244.

Gŗuti pūta kumeliņš,
Pagalmā stāvēdams;
Vēl gŗūtāki jājējiņš,
Ar manim runājot.
545 [Krustpils D apr.].

51245.

Gudri muni buoleniņi,
Gudri leli, gudri mozi.
Pats mozuokais buoleniņš
Nīdru stalli pataisēja.
Vējiņš pyuš, nīdras čaukst,
Doncoj muni kumeliņi.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

51246.

Guli, guli kaņupēs,
Lai cepures neredzēja;
Ņem sirmo, ņem bēro,
Lai malnais še paliek.
46 [Beļavas Md].

51247.

Guli, guli, natiklīt,
Zyrgi sili klaudzynoj;
Zyrgi sili klaudzynoj,
Na īmovus klaudzynoj.
35 [Baltinavas Abr].

51248.

Guli, mana līgaviņa,
Kādu miegu es gulēšu?
Kungi manu kumeliņu
Par Daugavu pārdzinuši.
525 [Alūksne Vlk apr.].

51249.

Ik rītiņu es atvēru
Staļļa durvis raudādams,
Ikām man Dieviņš deva
Pa prātam kumeliņu.
115 [Galgauskas Md].

51250.

Irā maņ, irā maņ
Kā munam kumeļam;
Ir munam kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurā,
Ir maņ patim ļaudaveņa,
Zvaigžņu deču audējeņa.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Ir munam kumeļam
Zvaigžņu deči mugorā;
Ir man taida leigaviņa,
Tūs dečīšu rakstītuoja.
358 [Rugāju Abr].

- 88 -

51251.

Irbe tek pa celiņu,
Cekuliņu grozīdama,
Puišam kaunu darīdama,
Ka netek kumeliņš.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

51252.

Ir manami brālītimi
Stallei labi kumeliņi;
Ik rītiņa, līgaviņa,
Tec' ar auzu oderīt'!
548 [Liepāja Lp apr.].

51253.

Izalaižu garu ceļi
Nakausteitu kumeliņi,
Grīžu ceļa maleņī
Seikijūs akmeņūs.
Vysi seiki akmisteņi,
Kaustīt munu kumeliņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

51254.

Eisa eisa vasariņa,
Man deveņi kumeliņi;
Kad es laižu sylu braukt,
Vysu rikšu darinoj.
357 [Rudzētu D].

51255.

Ja pelēka gaisma ausa,
Jūdz pelēku kumēliņu;
Ja sarkana saule lēca,
Jūdz sarkanu kumēliņu.
378 [Seces Jk].

51256.

Jūdz, brāliņi, sirmu zirgu,
Velc pelēku mētelīti!
Meitas tevi nepazina,
Šķit' pelēku vanadziņu.
263 [Mēmeles Jk].

51257.

Jau saulīte zemu zemu,
Man notika nalaimīte:
Man nokrita līgaviņa
No rožota kumeliņa.
193 [Krapas Rg].

51258.

Jauni puiši, kumeleņa
Pi mīteņa nasīnit!
Sīnit staļa galeņā,
Lai važeņas skandynoj;
Lai važeņas skandynoj,
Cīma mjaitys kairynoj.
605 [Skolas].

51259.

Jauni puiši, bandenieki,
Nesien zirgus pie ozol(a);
Sien pie kupla rožu krūma,
Lai kumeļis priecājās!
112 [Ezeres Kld].

51260.

Jauni puiši, brūtgānīni,
Stāv un dīda kumelīnus;
Kad paņēma līgavīnas,
Ved rokā raudādami.
192 [Kosas C].

51261.

Jaunu puišu kumeliņš
Uz daldeŗa danci ved;
Kad noņēma līgaviņu,
Ved rokā raudādams.
373 [Sarkaņu Md].

51262.

Jauna puiša kumeļeņi
Uz daldera daņci vede;
Uz daldera daņci vede,
Uz šķiļeņas apsagrīze.
576 [Varakļāni Rz apr.].

51263.

Jājiet jāšus, bāleliņ(i),
Kam kājām staigājiet?
Voi naudiņas jums nebija,
Nopirkt labu kumeliņ(u)?
241 [Lubānas Md].

51264.

Jānītim, brālītim,
Deviņ's kaudzes tīrumā;
Deviņ's kaudzes tīrumā,
Deviņ' bēri kumeliņi.
339 [Raņķu Kld].

51265.

Ka es juoju pa celiņu,
Rindom sēd jaunas meitas.
Kumēlīt, boltkuojīt,
Tu man kaunu padarīji:
Tev kuojiņa pasleidēja,
Maņ nūkrita capurīte.
465 [Varakļānu Rz].

- 89 -

51266.

Kad es gāju pār tīrumu -
Kā lielais muižas kungs:
Pupu ziedu kumeliņš,
Sirmu ziedu iemauktiņi.
236 [Līvānu D].

51267.

Kad tu kāp segliņos,
Tad kumeļu vien pietaupi,
Lai nesaka ciema meitas:
Tas nav lopu taupītājs.
Kas nav lopu taupītājs,
Tas nav sievas mīlētājs.
316 [Piltenes Vp].

51268.

Kaimiņ' mājas slinki puiši,
Visi zirgi nesukāti;
Visi zirgi izpūruši
Tā kā eža kamzolīši.
17 [Ances Vp].

51269.

Kam der kalni, kam der lejas,
Kam der bēri kumeliņi?
Dievam kalni, Laimei lejas,
Puišiem bēri kumeliņi.
391 [Sinoles Vlk].

51270.

Kam tie tādi melni zirgi
Viņa lauka galiņā?
Tie ir mana tēva zirgi,
Mani brāļi arājiņ(i).
605 [Skolas].

51271.

Kas bērīti, kas raudīti,
Abi labi kumelīni!
Bēriem man kaŗā jāti,
Raudiem māsu vizināt;
Raudi pelna raibus cimdus,
Bēŗi spožu zobentīnu.
355 [Rucavas Lp].

51272.

Kas celeņu izrakstēja
Smolkojim raksteņim?
Tautu dālu kumeleņi
Kausteitom kuojēņom.
236 [Līvānu D].

51273.

Kas kaitēja man dzīvot
Mana tēva zemītē?
Tēvam mieži tīrumā,
Stallē bēri kumelīni.
192 [Kosas C].

51274.

Kas kaitēja nadzeivuot
Boguotā tāva sātā:
Pylni klāvi siermu zyrgu,
Pylni staļi teleišu.
174 [Kārsavas Ldz].

51275.

Kas kait tys puikišam
Upes molu nadzeivuot?
Tur izauga rudzi mīži,
Stolts, lobs kumeliņš.
466 [Vārkavas D].

51276.

Kas kūpēja, kas migloja
Gar bāliņa sila malu?
Tie bāliņa kumeliņi,
Kas kūpēja, kas migloja.
184 [Ķēču Rg].

51277.

Kas par modi, kas par vīzi,
Šogad puiši stalti jāj.
Voi tie paši stalti jāj,
Voi tek stalti kumeliņ(i)?
241 [Lubānas Md].

51278.

Kas tas tādis braucējiņš -
Daiļi teka kumeliņš?
Tas ir mūsu Olendars
Lāpītāmi biksītēmi.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

51279.

Kas tik smolki izkopuoja
Tū lilū linceļin [lilceliņu?]?
Muna tāva kumeliņš
Ar tārouda pakavim.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

51280.

Kas tie tādi dieveriņi,
Ja valodas neveicās?
Kas tie tādi tautu dēli,
Ja nav bēri kumeliņi?
351 [Rozēnu Vlm].

51281.

Katru dienu jādelēju
Savu bēru kumeliņu,
Ne reizītes nepasnēdzu
Skaidra akas ūdintiņa.
174 [Kārsavas Ldz].

- 90 -

51282.

Kaunies, kaunies, tautu dēls,
Tev kumeļš nesukāts;
Tev kumeļš nesukāts,
Mēslu pikām nokāries.
4 [Ainažu Vlm].

51283.

Kazimeram, bruolīšam,
Treis bēdeņas šūvokor:
Suņi, kači auzas ēdja,
Vylks nūkūde kumeliņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

51284.

Kaida celiņa naguoju,
Kaidas maizītes naēžu?
Kaida pūra yudisniņa
Nadzer munsi kumeliņš?
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

51285.

Kā, puisīti, tu raudāji,
Svārkiem slauki asariņas?
Ko man bija neraudāt,
Nav man laba kumeliņa?
545 [Krustpils D apr.].

51286.

Kāpu, kāpu kalniņā,
Puškoj' savu kumeliņu;
Kāpu, kāpu lejiņā,
Sedloj' savu kumeliņu.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

51287.

Kol, kolveit, kū koldams,
Izkal vara kamaneņis!
Byus kū meitys vyzynuot
Dziļis alnis dybynā.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

51288.

Kleperis, delveris
Mans kumeliņis:
Izspēra tautām
Klētiņas durvis.
15 [Alūksnes Vlk].

51289.

Kliedziet, ļaudis, kam ir vaļa:
Vilks ēd manu kumeliņ(u);
I es būtu līdzi kliedzis -
Līgaviņa mutes dod.
Labāk lielu skādi ciešu
Nekā lielu mīlestību.
480 [Vējavas Md].

51290.

Ko lielies, tu brālīti,
Ar to bēru kumeliņu?
Kaķi jūdza, kaķi brauca,
Kaķi jāja precībās.
339 [Raņķu Kld].

51291.

Ko tie man labu dara,
Dūkanbēri kumeliņ(i)?
Sasit manus dzelžu vāģus,
Apēd manas tīras auzas.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

51292.

Ko var skauģis man darīt,
Ko manam kumeļam?
Pats es dzimu piektu rītu,
Kumeļš piektu vakar(iņ)u;
To varēja tāļu jāt,
No skauģiem nebaidos.
443 [Turlavas Kld].

1. Ko var vells man darīt,
Ko manam kumeļam?
Pats es dzimu piektu rītu,
Kumeļš piektu vakariņu,
Kad es jāju uz krodziņu,
Vells krūmos īškojās.
283 [Nīgrandas Azp].

51293.

Krystatāvs, krystamuote,
Piercit krysta kumēleņi!
Taidu piercit kumēleņi,
Kab varātu sešūs braukt:
Tāvs ar dālu, muot' ar meitu,
Es ar sovu ļaudaveņi.
593 [Rēzeknes apr.].

51294.

Dīveņ, dūdi taidu zyrgu,
Kai varēs seši braukt:
Tāvs ar dālu sīnu pļautu,
Muote ar meitu sīna kostu,
Es ar mozu buolileņu
Uobuleņa izuordītu.
605 [Skolas].

- 91 -

51295.

Krustim jūŗu sienu pļāvu
Vedamame kumeļame:
Kad es braucu vedībāse,
Krustim ceļu vien tecēja.
129 [Gudenieku Azp].

51296.

Krytu, krytu nu kumeļa,
Da zemei nanūkrytu;
Nūturēja man' svainītis,
Divi cīma dzaltanītes,
326 [Preiļu D].

51297.

Kumeļam auzas sēju
Vieglajā zemītēj,
Lai tas viegli vizināja
Manu baltu līgaviņu.
129 [Gudenieku Azp].

51298.

Kumeliņš gauži raud,
Daudz dzelžiem apkaļot:
Ikkuŗā kājiņā
Pa septiņi gabaliņi.
241 [Lubānas Md].

51299.

Kumeliņ, baltkājiņ,
Nesviež man mālnē!
Man bi vien baltsvārk,
Grezin caun cepurīt.
Balts svārks izmazge,
Kur liks sav ceprit?
372 [Sarkanmuižas Vp].

1. Kumeliņ, baltkājit,
Nesviež man mālane!
Izmazge balts svārks,
Kur liks čon ceprit?
605 [Skolas].

51300.

Kumeliņu, baltsarīti,
Tu jau zini visus ceļus:
Tu zin' Rīgu, tu Jelgavu,
Tu kuplo tēva druvu.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

51301.

Kumeliņ kumeliņ,
Kai maņ tevis nažāluot?
Reigā pierku, naudu devu,
Vuoczemē apkaustīju.
389 [Silajāņu Rz].

51302.

Kumeliņ kumeliņ,
Tavu skaistu augumiņu!
Visas mājas cauri jāju
Jaunas meitas kairināt.
166 [Kalsnavas Md].

51303.

Kumeļ munu, boltkuojit,
Tovu skaistu augumeņu!
Pīci zagļi kuojas ova,
Tevi vīn carādami.
605 [Skolas].

51304.

Kuplis auga ozoliņš
Pie bāliņa namdurvīm;
Tur piesēja tautu dēls
Savu bēru kumeliņu.
235 [Litenes Md].

51305.

Kur, buoliņi, mozguojīs?
Ni upē, ni azarā.
Kur, buoliņi, slaucējīs?
Ni austā, ni mastā. (=Par zirgu)
247 [Makašānu Rz].

51306.

Kur, bāliņi, mēs liksim
Savu sīku sudrabiņu?
Sakalsim iemavos,
Lai kumeļi žvadzināja.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

1. Kur mēs liksim, jaunas meitas,
Vaŗa naudu sakrājuš's
Kaldināsim iemauktīnus,
Lai skandina kumelīn';
Lai skandina kumelīni,
Tāļus ceļus tecēdam(i).
94 [Dunikas Lp].

51307.

Kur, buoleņ, siermi zyrgi,
Kur rakstītas kamaneņas?
Siermi zyrgi stalleitī,
Nyuļa rokstu kamaneņas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

51308.

Kur biji, Jānīti,
Šo lielo laiku?
Stallī stallī,
Pie mūsu ķēvēm;
Būs mūsu ķēvēm
Svešādi kumeļi.
358 [Rugāju Abr].

- 92 -

51309.

Kur bej' Pīter, šaidu garu laiciņu?
Stallī stallī steivātūs.
O divi [Dīvi?], o divi, byus kumeliņi
Leikom kuojom, laukom pīrem.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

51310.

Kur kalniņš, ielejiņš,
Pietur' savu kumeliņ(u).
Ja tur kāda skāde nāks,
Būs tev arī aizmaksāt;
Ja maksātu, lai maksātu -
Tiks mugura oderēta.
115 [Galgauskas Md].

51311.

Kuŗu labu lielu guni,
Lai var labi sildīties;
Turi labi droši zirgu
Pret savu māmuliņu.
373 [Sarkaņu Md].

51312.

Kur tu ņēmi, tēva dēls,
Tik seglotu kumeliņu?
Rīgā pirku, naudu devu
Par šiem zelta iemauktiem.
241 [Lubānas Md].

51313.

Kur tu skriesi, kumelīni,
Ar tām zelta kājīnām;
Ar tām zelta kājīnām,
Ar sidraba nadzīniem.
605 [Skolas].

51314.

Kūla mani tēvs māmiņa,
Kūla mani līgaviņa,
Kad man bija kumeliņš
Vakarēju ēdumiņu.
605 [Skolas].

51315.

Ķēve ēda, ķēve dzēra,
Kumeļš zviedza pakaļai.
224 [Lielvārdes Rg].

51316.

Ķēvīt mana, svilpastīte,
Trīs kumeļi vasarā:
Viens Dievam, viens vilkam,
Tas trešais man pašam;
Tas trešais man pašam
Par auziņu devumiņu.
521 [Zvārtavas Vlk].

51317.

Ķēvīt manu, švipastīt,
Tā zināja savu māju;
Sieviņ' mana, resnām ciskām,
Tā mājiņu nezināja.
161 [Kabiles Kld].

51318.

Laba mana vecā ķēve,
Auzu salmus paēdusi:
Atvedīs pavasar
Dancotāju kumeliņ(u).
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

51319.

Lobejam kumeļam
Ni žogara navajag;
Gudrejam tautīšam
Ni vuordiņa nasacēju.
35 [Baltinavas Abr].

51320.

Labāk labs kumeliņš,
Nekā liels naudas maks:
Kumeliņš ceļu tek,
Nauda ved krodziņā.
198 [Krustpils D].

51321.

Lobuok pierku duorgu zyrgu,
Nakai duorgu capurīti;
Godas man īsadzert,
Īkreit cyuku silītē.
143 [Jāsmuižas D].

51322.

Labi beja labeišam,
Lab' tecēja kumeleņš:
Salūceitus grūžus nese,
Sasukuots kumeleņš.
326 [Preiļu D].

51323.

Vysim labi, vysim labi
Labeišam veļ lobuok:
Komonuos vin sēdēja,
Ai grūžeišem vycynuoja.
314 [Pildas Ldz].

51324.

Labi labi labīšam,
Lab' tecēja kumēliņš;
Vysus cīmus izbraukuoja
Nasukuotu kumēliņu.
605 [Skolas].

- 93 -

51325.

Labi labi labajam,
Labi tek kumeliņš.
Beŗ auziņas silītē,
Met ābolu redelē,
Piecas auzas silītē,
Seš' āboli redelē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Kālabad labjam
Lab tek kumeliņš?
Beŗ oziņs siliņe,
Bāž ābliņ redle.
372 [Sarkanmuižas Vp].

51326.

Labi labi labajame,
Labi teke kumeliņš.
Ka es jūdzu, (tad) es braucu
Paš' audzētu kumeliņ(u).
15 [Alūksnes Vlk].

51327.

Labi labi labajami,
Labi teka kumeliņš;
Labu jūdza, labu brauca
Netiklīti vizināt.
39 [Bārtas Lp].

51328.

Lai bij laime, kam bij laime,
Mums ar Jēci laba laime:
Gaiļi dzied laktiņā,
Zirgi zviedz stiliņģī.
241 [Lubānas Md].

51329.

Lai vajaga, kam vajaga,
Man uguni nevajaga:
Man bij tāds kumeliņis,
Zvaigžņu deķis mugurā.
141 [Ivandes Kld].

51330.

Lai tuos tymsas, kam tuos tymsas,
Maņ tuos tymsas napīdar:
Es palaižu kumeliņu,
Brauc kai dīnas gaismeņā.
365 [Sakstagalas Rz].

51331.

Laima Laima, tev dēliņu,
Pa visiem dēliņiem:
Tev aug mieži, tev aug rudzi,
Tev aug bēri kumeliņi.
398 [Skrundas Kld].

51332.

Lauki zirgi brālīšam,
Sudrabiņa iemauktiņi;
Aptecēja tautu meita,
Baltu linu plūcējiņa.
211 [Ļaudonas Md].

51333.

Leišu meitas pretīm nāca,
Trīs saktiņas krūtiņās.
Vienu saktu pārdevām,
Par to govi nopirkām;
Trešo [Otru?] saktu pārdevām,
Nopirkām kumeliņu.
545 [Krustpils D apr.].

51334.

Lip lip ķēvīte,
Žandara muižā!
Tu zini celiņu,
Es nezinu.
112 [Ezeres Kld].

51335.

Leli kungi tai nabrauc,
Kai brauc muni buoleleņi:
Pīci, seši siermi zyrgi,
četri voska skrituleiš'.
465 [Varakļānu Rz].

51336.

Lītiņš leja, mygla meta,
Rosa byra vainagā.
Pyut, vējiņ, trouc rasiņu,
Doncoj, muns kumeliņš!
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

51337.

Lietiņš lija, sniedziņš sniga,
Apbirst manis kumeliņš;
Aud, meitiņa, villainīti,
Apsedz manu kumeliņu!
282 [Nīcas Lp].

51338.

Līgaviņ, mellacīt,
Sijā auzas kumeļam!
Tas neēda pora zāli,
Nedzeŗ rāvu ūdentiņ'.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

- 94 -

51339.

Līgaviņa, rudacīte,
Sijā auzas kumeļame;
Sijā auzas kumeļame,
Lej avota ūdentiņu.
129 [Gudenieku Azp].

51340.

Lūka zyrgus bruoleliņi,
Vairuok lūka īmautiņus;
Aplūcēja tautu meitu,
Auziņuos revejūt.
170 [Kapiņu D].

51341.

Luste, prieki māmiņai
Dēliņā, kumeļā:
Zviedz kumeļš, jāj dēliņš,
Māte prieka nevarēja.
281 [Neretas Jk].

51342.

Lūgšus lūdzu brālītim,
Nejāj jaunu kumeliņu:
Jaunas meitas, sīvi suņi
Baidīs tavu kumeliņu.
245 [Lutriņu Kld].

51343.

Maļ, muoseņ, kū moldama,
Slauki teiras dziernaveņis!
Brauc, buoleņ, kur braukdams,
Baroj sovu kumjeleņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

51344.

Molt īdama, malējiņa,
Ber auziņas kumeļam,
Lai nasveida kumeļiņis,
Garu ceļu tacādams.
326 [Preiļu D].

51345.

Man bij sirmis kumeliņis,
Zvaigžņu sega mugurā;
To es došu māsiņai,
Kad vedīs tautiņās.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

51346.

Man kundziņu navajag,
Kungi muni buoleliņi:
Stolti zirgi, stolti roti,
Stalši brauce celiņā.
358 [Rugāju Abr].

51347.

Man' pašam kumeļam
Labam tēva dēliņam;
Ne man tika zems zirdziņš,
Ne dubļaini zābaciņi.
169 [Kandavas Tl].

51348.

Man pašam kumeļam
Zīda sega mugurā;
Man pašam, jājējam,
Zīda segu audējiņa.
242 [Lubejas Md].

51349.

Maņ patyka zemenī
Braukt raksteitois komonoisi:
Vīgli taki kumēleņis,
Vīgli sleidi kameneņis.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

51350.

Man pazuda kumeliņš
Liela celma līdumā.
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Sameklēju kumeliņu;
Ceturtā dieniņā
Atronu savu kumeliņu
Meitu mātes sētiņā.
443 [Turlavas Kld].

1. Man pazuda kumeliņš
Celmainā līdumā.
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Meklēj' savu kumeliņu,
Atrad' savu kumeliņu
Baltu rožu dārziņā.
127 [Grostonas Md].

51351.

Man putriņas nadodiet,
Man ģeķains kumeliņš;
Lai ēd putru vecais brāls,
Tis ar ķēvi mežā brauca.
211 [Ļaudonas Md].

51352.

Mani balti bāleniņi,
Kungu svārku nenesiet!
Turiet labu naudas maku,
Jājiet labu kumeliņu!
241 [Lubānas Md].

1. Mani balti bāleniņi,
Novelciet kunga svārkus!
Krājiet pilnu naudas maku,
Jājiet staltu kumeliņu!
241 [Lubānas Md].

- 95 -

51353.

Manis bēris kumeliņis
Ūdens lāsi neturēja:
Kad tas zviedza, sili dreba,
Kad tas spēra, kalni trīca.
286 [Nītaures Rg].

51354.

Mans dzeltens kumeliņš
Neēd auzas nesijātas;
Neēd auzas nesijātas,
Ne ābulu nelasītu.
560 [Rīga ].

51355.

Manis dēļ, mērēnieši,
Kumeliņa nesedlojat:
Man stāvēja sasedlots
Laicēniešu tiesiņā.
266 [Mēŗa Vlk].

51356.

Mun' muosiņa, malnaceite,
Sejoj auzas kumeļam:
Treis auziņas sileitī,
Seš' duobuli redelēs;
Zalta dūrs, vara greida,
Sudobraņa redeleites.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

51357.

Mans brālīts to gribēja,
Dreijāt savu kumelīn'.
Ja tu gribi, tu gan vari
Dreijāt savu augumīn';
Dreijāt savu augumīnu,
Bet ne savu kumelīn'.
94 [Dunikas Lp].

51358.

Mans brālītis kalējiņš,
Apkaļ manu kumeliņu;
Apkaļ manu kumeliņu
Ar veciem daldeŗiem;
Ar veciem daldeŗiem,
Ar sudraba nagliņām.
108 [Engures Tk].

51359.

Muns bērīts pupu zīda,
Pupu zīda īmaveņi;
Nav nivīnam muižnīkam
Taida smuka kumēliņa.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Muns kumeļši, pupu zīds,
Zalta putu īmauteni;
Gon ir kuņgi, muižinīki,
Navā taidu kumeleņu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

2. Muns kumeļš pupu zīda,
Zalta putu īmaveni;
Muižinīki muižas tur,
Natur taidu kumeleņu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

51360.

Maza maza man zemīte,
Bet ražīga labībīna;
Maģis mans kumelīnis,
Liela darba darītājs.
192 [Kosas C].

51361.

Mazs bērziņis - kupli zari -
Neredz sauli uzlēcame;
Mazīš tautu kumeliņis,
Nenes manu augumiņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51362.

Māte teica savu meitu
Līdz saulei gulējušu;
Es teic' savu kumeliņu
Līdz saulei nosvīdušu.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

51363.

Meitu māte brīnījās,
Kuŗas zemes tas puisītis;
Kuŗas zemes tas puisītis
Ar tik daiļu kumeliņu.
378 [Seces Jk].

51364.

Melna čūska locījās
Zem kumeļa kājiņām;
Tā nebija melna čūska,
Tā bij meitas dvēselīte.
236 [Līvānu D].

51365.

Malnejam kumeļam
Zvārgulaini īmaviņi;
Srīn kumeļs doncuodams,
Skan zvārguļi lakstēdami.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

1. Malnajam kumeļam
Zvuorguļaini īmaviņi;
Zvīdz kumeļš doncuodams,
Skaņ zvuorguļi laistīdami.
579 [Viļāni Rz apr.].

- 96 -

51366.

Malni muni kumeliņi,
Kai yudiņa vagaleņi;
Komonuos sādādams,
Grūžus vīn kustinavu.
170 [Kapiņu D].

51367.

Melnīts mans kumeliņš
Kā ūdeņa vaguliņš;
Ne tas der kalpiņam,
Ne kalpam apseglot,
Tik vien der saimniekam,
Saiminieka dēliņam.
159 [Jumurdas C].

1. Melni mazi kumeliņi,
Kā ūdens vaguliņi.
Ni tos bij kalpam jāt,
Ni kalpam apsargāt.
Tos bij jāt saimniekam,
Saimenieka dēliņam.
476 [Vecpiebalgas C].

51368.

Malni muni kumeleņi
Kai jyudeņa voguleņi,
Ni ād auzu navēteitu,
Ni dzar pyura jyudisniņi,
Ceistys auzas sileitī,
Bolts duobuls karkleišuos.
551 [Ludza Ldz apr.].

51369.

Mellīts mans kumeliņš
Tukšu sili grabināja;
Pats gulēju pie meitām
Smalkos linu palagos,
Dūjas mīkstos [Mīkstos dūjas?] spilvenos.
109 [Ērķemes Vlk].

51370.

Meties, manis kumeliņi,
Akotiņa spalviņā;
Lai tā tauta vembelīte
Vembelēja mugurā.
197 [Krotes Lp].

51371.

Mēs bijām div' bāliņi,
Vienas domas domājām;
Vienas domas domājām,
Vienus vārdus runājām:
Pirksim bērus kumeliņus,
Mazus mazus, bet diženus.
599 [Kurzeme].

51372.

Mes muosiņas, dzaltanītes,
Barojam kumeliņus;
Brauks uz Reigu buoliliņi,
Atvess mums mogon' sāklu.
326 [Preiļu D].

51373.

Nakti brauču, skripstynuoju,
Ar pokovim guni škēļu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

51374.

Nauda nauda, tev dēlīn,
Ne naudīnas vien vajag:
Vajag rudzu, vajag miežu,
Vajag bēru kumelīn'.
Rudzi mieži druvā sēti,
Kumelīni art, ecēti.
355 [Rucavas Lp].

51375.

Na dēļ vīnas apšu lopas
Nadreikst garu ceļu braukt;
Nadreikst garu ceļu braukt,
Svīdrāt sovu kumeliņu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

51376.

Nebēdāja mans brālītis,
Kad pelēka diena ausa;
Man ir tāda līgaviņa
Zvaigžņu deķu audējīna.
94 [Dunikas Lp].

51377.

Nebādoj, tu Jonīt,
Ka palāka dīna aust!
Jyudz palāku kumeliņu,
Brauc uz Reigu žabravot!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

51378.

Nebrauc, Jēkob,
Kumeļnicas ķēvi:
Kumeļš paliks
Mūs' brāļa vārtos.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51379.

Nebūs tev, kumeliņ,
Kā citām vasarām:
Aus tev piešus kājiņā.
Liks tev seglus mugurā.
241 [Lubānas Md].

- 97 -

1. Nebūs vaira, kumeliņ,
Kā citām vasarām;
Ņemšu seglus, iemauktiņus,
Jāšu meitu lūkoties.
358 [Rugāju Abr].

51380.

Ni kalpiņam labu braukt,
Ni ar labu sabarot;
Bāliņam labu braukt,
Māsiņām sabarot.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Ne kalpam labu jāt,
Ne i labu sabarot;
Bāliņam labu jāt,
Māsiņām sabarot.
241 [Lubānas Md].

51381.

Ne priekš tevis, sila lapsa,
Mans raženis kumeliņš;
Priekš godīgas mātes meitas,
Mans raženis augumiņš.
355 [Rucavas Lp].

51382.

Nelietnīti, bāleliņi,
Baro labi kumeliņ(u);
Pie tevim meitas nāks,
Kumeliņu raudzīdamas.
605 [Skolas].

51383.

Neraugāt šāda plenča,
Rasiņā izmirkuša;
Plenčam bija labs zirdziņis,
Skaista caunes cepurīte.
241 [Lubānas Md].

51384.

Ne šķelmam, ne blēžam
Nosazviedza kumeliņš;
Tam puišam nosazviedza,
Kam ar auzām sabarots.
241 [Lubānas Md].

51385.

Nevienam tā nevaida,
Kā manam kumeļam:
Zelta sile, vaŗa grīda,
Sudrabiņa redelītes.
545 [Krustpils D apr.].

51386.

Nevienam tā nebi,
Kā manam kumeļam:
Puķ sedl, zied iemaukti
Ābalains kumelīš.
445 [Ugāles Vp].

51387.

Nesēdi, brālīti,
Mellim ziergim:
Mellim ziergim
Daudz sierdēstiņu.
40 [Basu (Bases) Azp].

51388.

Nieks un braks sveši ļaudis
Pret maniem bāliņiem:
Edz kur vīri, edz kur zirgi,
Edz kur kupli kažociņi!
241 [Lubānas Md].

51389.

No kalniņa lejiņā
Rokā vedu kumeliņu,
Lai vējiņš nenopūta
Sidrabiņa mētelīti.
198 [Krustpils D].

51390.

No tālienes es pazinu,
Kuŗš brālīša kumelīš:
Pilla mute vecu dzelžu,
Skrej gāliņu grozīdams;
Skrej gāliņu grozīdams,
Baltas putas mētādams.
129 [Gudenieku Azp].

1. No tālienes es pazinu
Sava brāļa kumeliņu:
Skrien gāliņu grozīdamis,
Šķind iemaukti mutītēje.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

2. No tālienes es pazinu,
Kuŗš brālīša kumeliņš:
Nāk kājiņas kapādams,
Baltas putas mētādams.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51391.

No tālienes es pazinu,
Kur jāj meitu brāķētāji:
Šķībi segli nosegloti,
Šķībi sēd jājējiņš.
241 [Lubānas Md].

51392.

No tālienes es pazinu
Tautu dēlu kumelīnu:
Pilnas krēpes baltu grīvu,
Ar pinkām nokāries.
192 [Kosas C].

- 98 -

51393.

Nosapūta kumeliņš,
Pie vārtiem stāvēdams:
Redzēj' savu jājējiņ(u),
Iemauktiņus žvadzinot.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

51394.

Nosedloju, nogrožoju
Tā tētiņa kumeliņu;
Sedlosim, grožosim
Vecajam bāliņam.
198 [Krustpils D].

51395.

Nūvedja i nūvedja Puovulami
Siermūji ķāvi, siermūji
Ķāvi;
Nabyus ar kū i Puovulami
Dyrvonus i plēst, dyrvonus i plēst.
194 [Krāslavas D].

51396.

Opsasa trallala,
Vilciņš tecēj kājiņām,
Ieraudzīj's mūs' kungam
Ābolainu kumeliņ(u);
Ābolainu kumeliņu,
Kankarainu kuceniņ(u).
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

51397.

Ortu metu avotā
Dzirdīt savu kumeliņu.
Dzer tu, mans kumeliņš,
Naudu pirkts ūdentiņš!
560 [Rīga ].

51398.

Oši oši, kļavi kļavi,
Kumeliņi zābakos.
Ni te tēva, ni māmiņas -
Man vietiņa pataisīta.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

51399.

Oši vien, kļavi vien,
Tai bāliņa pagalmā;
Nav neviena liepas celma,
Kur piesiet kumeliņu.
241 [Lubānas Md].

51400.

Ozoliņa stalli cirtu
Melnajam kumeļam.
Dievs dod skriet, ne laiskot -
Atpakaļ vien rēgojies.
109 [Ērķemes Vlk].

51401.

Ozols auga kalnīnāja
Drijātāma lapīnām;
Tā gribēja mans brālītis
Dreijāt savu kumelīnu.
Ja tu gribi, tu gan vari
Dreijāt savu augumīnu.
39 [Bārtas Lp].

51402.

Padomiņu pavaicāju
Vecajami tētiņam,
Vai varēja ceļu braukti,
Treš' vasaras kumeliņ(u).
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

51403.

Pagaid' mani, tautu dēls,
Kā es tevi pagaidīju;
Tev nebija zirgam sedlu,
Man sakšai ielociņa.
378 [Seces Jk].

51404.

Paldies devu Dieviņam,
Otru kārklu krūmiņam:
Dievs man deva staltu zirgu,
Kārkliņš cauņu cepurīt(i).
605 [Skolas].

51405.

Palīdziet, jūs ļautiņi,
Brīnumiem brīnēties:
Vakar dzimis kumeliņš,
Šodien segli mugurā.
398 [Skrundas Kld].

51406.

Paleidzit paleidzēji [paleidzēju?],
I lobam kumeļam:
Kolnā kuopt, dubļus brist,
Viļkt i smogū vazumiņu.
143 [Jāsmuižas D].

51407.

Palīdz, puisi, man jaunam
Jaunu meitu vizināt;
Strauji kalni, straujas lejas,
Strauji mani kumeliņi.
72 [Cesvaines Md].

51408.

Pamozam, kumeliņ,
Nasalauž īmoveņu!
Nava seika sudrabeņa,
Nu ko cytus koldinuot.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

- 99 -

51409.

Pamazeņam, kumēleņ,
Nasarausti īmavīņu!
Saraustīja treju važu,
Treju kaļvu kolumeņu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

51410.

Pašam ēst, pašam dzert -
Kas manam kumeļam?
Vēja lauzta smalka niedra,
Tā manam kumeļam.
23 [Ārlavas Tl].

51411.

Paši ēda, paši dzēra,
Kumeliņi bubināj(a);
Kumeliņi bubināja,
Sausas auzas silītē.
Ejat meitas, atnesat
Jele rāva ūdentiņ(u)!
112 [Ezeres Kld].

51412.

Pati ēdu, pati dzēru,
Ko dar' mans kumeliņš?
Kumeliņš stangu grauza,
Pie žodziņa stāvēdams.
443 [Turlavas Kld].

51413.

Pate māte rīksti deve,
Ar ko dēlu žagarēt,
Lai cēlās rītā agri,
Lai baroja kumeliņu.
241 [Lubānas Md].

51414.

Pats es jyudžu, pats sodluoju
Sovu bāru kumeliņu;
Pats muosiņas vyzynuoju
Nu cīmeņa da cīmeņam.
295 [Ozolmuižas Rz].

51415.

Patīk tev, ganu meita,
Mani bēri kumeliņi?
Man patika, ganu meita,
Tavs vizuļu vainadziņš.
241 [Lubānas Md].

51416.

Pilna sēta piebraukusi
Sirmiem, bēriem kumeļiem;
Sirmiem, bēriem kumeļiem,
Asi kaltiem pakaviem.
378 [Seces Jk].

51417.

Pillis tēva sēta vidus
Zaļa vaŗa kamaniņ(u);
Pilli staļļi sirmu zirgu,
Pilli vadži iemauktiņ(u).
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

51418.

Pīteram lobi zyrgi,
Vel lobuoki Jezupam;
Pīters skrēja pušu kūku,
Jezups kūku viersyunēs.
143 [Jāsmuižas D].

51419.

Pīcys mjaitys māmeņai,
Pīcys gonuos raibaleņis;
Man bej pīci tāva dāli,
Stallī pīci kumeleņi.
326 [Preiļu D].

51420.

Pieci vilki stāvu lēca
Gar to manu kumeliņu;
Piecas meitas kīvējās
Gar to manu augumiņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51421.

Prom par kalnu,
Mans kumeliņš!
Te tev nedeva
Sijātas auzas.
605 [Skolas].

51422.

Pīsīts zvaigoj kumēleņš,
Iz pogolma stuovādams,
Īraudzēja Anis tāvu,
Par kalneņi atejūt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

51423.

Pieši vien zābakos,
Tā tautiņu lielībiņa;
I met kungi gaŗu ceļu,
Nava laba kumeliņa.
241 [Lubānas Md].

51424.

Prūšu bēris kumeliņš
Nāk, galviņu grozīdams;
Nāk, kājiņas kapādams,
Baltas putas mētādams.
283 [Nīgrandas Azp].

- 100 -

51425.

Puisīts biju, ne meitiņa,
Man pūriņa nevajag;
Es mācēju zirgus jāt,
Iemauktiņus šķindināt.
358 [Rugāju Abr].

1. Puika beju, na meiteņa,
Man pyureņa navajadzēja;
Man vajadzēja zyrgu, sadlu,
Iemaveņus skandynuot.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

51426.

Puisīts savu kumeliņu
Rokā veda lielīdams;
Kad uzkāpa mugurā -
Neiet šurpu, neiet turpu.
413 [Stendes Tl].

51427.

Puiši, blēži, noganījuši
Manu mazu aplociņu;
Ko nu došu buļļam ēst,
Ko savam kumeļam?
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

51428.

Pupu zīdu maņ zirdzeņš.
Zalta putu īmautiņi;
Vosor brauču tū zirdzeņi
Ap tū rudzu teirumeņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Pupu zīdu man zirdziņš,
Zalta pupu īmautiņi;
Zīmu brauču ar tū zyrgu
Ap tū rudzu teirumiņu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

51429.

Puisīts kala kumeliņu
Ar veciem dāldeŗiem,
Lai varētu tumsā jāt
Pie ciemiņa meitiņām.
316 [Piltenes Vp].

51430.

Puisīts jāja kumeliņu
Divējādām pakavām;
Priekšā lika sudrabiņ(u),
Pakaļkājā tēraudiņ(u).
413 [Stendes Tl].

51431.

Putu zīdu maņ zirdzeņi,
Zalta putu īmoveņi;
Še ir kungi, muižinīki,
Natur taidu kumeliņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

51432.

Pusvācieša bērniņš biju,
Džendžeriskis kumeliņš;
Izagāja lauka vidū,
Sauc man' lielu muižinieku.
241 [Lubānas Md].

51433.

Pyuš vējiņš, dzan laiviņu,
Doncoj muni kumeliņi;
Ar siermeiti Reigā brauču,
Ar bērīti oplotā.
605 [Skolas].

51434.

Redz kur puiši, kas dzer olu,
Kas par naudu nabāduoja:
Rudzi mīži valdī krita,
Auzas deida kumeliņu.
466 [Vārkavas D].

51435.

Redzu vienu atjājot
Pa lielo tīrumiņ';
Šurpu grieza kumeliņu,
Tas būs mans bāleliņš.
241 [Lubānas Md].

51436.

Retais manis kumeliņš
Sudrab(iņ)a lāsumiem.
To es došu tai māsai,
Ko vedīs šoruden.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

51437.

Rikšā bēreiti palaižu
Caur garūji syla molu.
Lai jis tak takamū
Dziļā krīva zemītē.
326 [Preiļu D].

51438.

Rikšu bēreiti palaižu
Par garū syla molu:
Pylna mutja smolku dzeļžu,
Īt galveņu grūzeidams.
143 [Jāsmuižas D].

- 101 -

51439.

Rišnī bērīti palaižu
Pa garū syla molu:
Saraustēja zalta grūžus,
Sudrob(iņ)a īmoviņus.
314 [Pildas Ldz].

51440.

Rikši bērīti palaižu
Pa zaļim bryukluojim;
Pats īguoju cīmiņā
Pi nabadzes muotes meitas.
389 [Silajāņu Rz].

51441.

Rikšim bērīti palaižu
Pa garo sila molu;
Tī jis dzina, tī dadzina
Pi tuo kunga muoju gola.
89 [Dricēnu Rz].

51442.

Rīgā jāju, zirgu pirku,
Koknesē ēdināju;
Bērzaunē tirgu turu,
Loku savu kumeliņu.
373 [Sarkaņu Md].

51443.

Reigā pierku kumeleņu,
Šai zemē kaldynuoju;
Brauču meitu vyzynuotu
Nu kalneņa lejiņā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

51444.

Rigā pirku, naudu devu,
Vāczemē kaldināju:
Zīda aste, zelta krēpes,
Sudrabiņa pakaviņi.
378 [Seces Jk].

51445.

Rīgas kungi man vaicāja:
Kur tu tādu zirgu ņēmi?
Rīgā pirku, naudu devu,
Sudrabiņa pakaviem;
Sudrabiņa pakaviem,
Jaunsudraba nagliņām.
398 [Skrundas Kld].

51446.

Reitā agri kulā kyula
Tāva dāli, mjaiten(eit)is;
Svātdiņ agri pa celeņi
Daiļi skŗāja kumēleņis.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

51447.

Sabaruoju kumēli(ņu)
Ar pīcom auzeņom,
Navarēju saturēt
Deviņomi važeņom.
Saraustēja zalta grūžus,
Sudobreņa īmaukteņus.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Pabaruoju kumeliņu
Ar divām auziņām,
Sēdūs braukt tautiņūs,
Nevarēju saturēt.
605 [Skolas].

2. Sabaroju kumeliņu
Ar trejom auziņom;
Treju važu saraustīja,
Treju kaļvu kolumiņ'.
494 [Viļānu Rz].

51448.

Vasariņa laba sieva,
Nobaroj'se kumeliņ(u).
Nevarēju noturēt
Ar abām rociņām.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

51449.

Zviedzin zviedza bāliņam
Aŗamie kumeliņ(i),
Nevarēju noturēt
Trim, četrām pavadām.
211 [Ļaudonas Md].

51450.

Sabaroju kumeliņu,
Na ar auzām sabaroju,
Ar svīdrim, ar vareiti,
Ar gudrū padūmiņu.
358 [Rugāju Abr].

51451.

Na ar auzom saboruoju
Sovu siermu kumeliņu;
Uoru muote sabarova
Ar uorusku uobuliņu.
35 [Baltinavas Abr].

1. Sabaruoju kumeliņu,
Na ar auzom sabaruoju;
Zeme muote sabaruoja
Ar uorusku uobuleņi.
551 [Ludza Ldz apr.].

51452.

Na ar auzom sabaroju
Puori lobi kumeliņu;
Pa agrumam caldamīs,
Devu sorkon' uobuliņ'.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 102 -

51453.

Sabraukuši, sajājuši,
Savus zirgus nojūguši;
Savus zirgus nojūguši,
Ielaiž zaļā aplokā.
464 [Vānes Tk].

51454.

Saimenieka balta ķēve,
Mana gaŗa pātadziņa:
Trīs dieniņas vienu jūdzi
Kā kūņot nokūņoja.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

51455.

Sala man rokas kājas,
Kumeliņu baŗojot;
Nasals man rokas kājas -
Svētdien braukšu baznīcā.
236 [Līvānu D].

51456.

Sarkans zirgs, lauku pieri,
Grāvja malu vazājās;
Lai tas ietu kaut ellē,
Ka tik grāvī neiekristu.
198 [Krustpils D].

51457.

Sasaglaudi, kumeleņ,
Pret jaunomi meitiņom;
Saglaud gludu mugureņu,
Izplēt platu cakuleņ(u).
389 [Silajāņu Rz].

1. Sasatais, kumeleņ,
Pret jaunom meitiņom;
Izplēt plotu mugureņu,
Saglaud gludu cakuleņu.
326 [Preiļu D].

51458.

Sasprēdzēju, sasegloju
Savu bēru kumeliņu,
Sudrabiņa sprēdzītēm,
Zeltītiem skāpslīšiem.
241 [Lubānas Md].

51459.

Sazatryuka muns bēreits
Nu palāka akmisteņa:
Palāks putnis spuornus syta
Uz palāka akmisteņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

51460.

Sazatryuka muns bēreits
Nu palāka akmisteņa;
Saraustēja treju važu,
Treju kaļvu kolumeņu.
559 [Rēzekne Rz apr.].

51461.

Sova vaļe kumeļam,
Sova vaļe juojējam;
Sova vaļe buoliņam
Bez mamiņes dzeivojūt.
35 [Baltinavas Abr].

51462.

Seglo, māsiņ, kumeliņu,
Kāmēr brālis mazins ir;
Liec sidraba iemauktiņus
Ar tām zelta sprādzītēm.
605 [Skolas].

51463.

Seš bēr kumeliņ
Notare knierejas,
Vis seš piedere
Mūs jaunam bāliņam.
445 [Ugāles Vp].

51464.

Seš bēr kumeliņ
Mīdakle piedere;
Nosvīdaš, piekusaš,
Ar pelam apputeš.
445 [Ugāles Vp].

51465.

Seši sirmi kumeliņi
Avotiņa lejiņā;
Nedz tie ēda purvu zāles,
Nedz dzeŗ purva ūdentiņu;
Tiem vajaga āra zāles,
Skaidravot(a) ūdentiņa.
605 [Skolas].

51466.

Sēt' saimniec' gauži raud
Zierga staļļa galiņē:
Nav neviena kumeliņa
Izjājama, izbraucama.
Kad atvēra staļļa dores,
Tad izskrēja melli žorki.
200 [Kuldīgas Kld].

- 103 -

51467.

Sijā auzas, tautu meita,
Dod manami kumeļam;
Kumeļami auzas mīļas,
Man mīl pati sijātāja.
535 [Grobiņa Lp apr.].

51468.

Simtā tādu nerasat,
Kādi mani bālēliņi:
Uz aršanu, ecēšanu,
Uz kumeļu baŗošanu.
398 [Skrundas Kld].

51469.

Simtiņš bēru kumeliņu,
Divi simti jājējiņu;
Visi simti ielīgoja
Mana brāļa pagalmā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

51470.

Sirmais zirdziņš zviegdams skrien,
Es asaras slaucīdams;
Kad asaras noslaucīju,
Tad saulīti ieraudzīju.
198 [Krustpils D].

51471.

Siermeiši muni zyrgi beja,
Bulūdeiši kumeleņi;
Siermeišam auzys devu,
Bolūdeišam sānaleņis.
Ai bēreiti [siermeiti?] Reigā brauču,
Ai bolūdi bazneicā.
174 [Kārsavas Ldz].

51472.

Siermīši muni zirdziņi,
Bolūdīši kumeliņi;
Siermīšus sukojūt,
Nu bolūžu spolva byra.
35 [Baltinavas Abr].

51473.

Sirmie zirgi man aŗot,
Pelēkie ecējot,
Lai stāv bēri kumeliņi
Māsai jāt panākstos.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

51474.

Sirmīt, manis kumeliņš,
Zemajāmi kājiņāmi;
Aiz Daugavas augsti kalni,
Nolauž manu zobentiņ(u).
605 [Skolas].

51475.

Siermeišami auzu devu,
Biereišami sānaliņu;
Siermeiši muni, biereiši
Ik rudeņu vešonā.
18 [Andrupenes Rz].

51476.

Sievas naudu zirgu pirku,
Tievajāmi kājiņām;
Visas upes pāri jāju,
Daugaviņas vien nejāj(u).
Še, sieviņa, tava nauda,
Tavs daiļais kumeliņš.
99 [Dzelzavas Md].

51477.

Skauģim auga apšu birze,
Man aug bēris kumeliņš;
Skauģis cirta apšu birzi,
Man dancoja kumeliņš.
605 [Skolas].

51478.

Skramānos ķēve zviedza,
Kāčos balss atskanēja.
Ak tu lielā ērzelnīca,
Tavu lielu rēkumiņu!
198 [Krustpils D].

51479.

Slauku nomu, ustabeņu,
Slauku vysu pagaļmeņu.
Īraudzēju, tuoļ' pazynu
Jauna puiša kumeleņu:
Pylna mute smolku dzeļžu,
Skrīn, galveņu grūzeidams.
365 [Sakstagalas Rz].

51480.

Smalku linu grožu viju,
Sudrabā mērcēdam(s);
Kumeliņu grožojot,
Sudrabiņis vien vizēj(a).
211 [Ļaudonas Md].

51481.

Zaļa vara lūku līču,
Zalta leju kamaneņas;
Boltu lynu grūžus veju,
Sudabreņā mārcadams.
170 [Kapiņu D].

51482.

Smuki veiri olu dzēŗa
Smuki golda galiņā;
Smuki stuov kumeliņi
Aiz vuortim sasadluoti.
357 [Rudzētu D].

- 104 -

51483.

Smuks bērītis, lauku pieri,
Zeltītām lāsītēm;
Daugavā peldināju
Zaļā zīda pavadā.
94 [Dunikas Lp].

51484.

Sniedziņš sniga, putināj(a),
Laukā manis kumeliņš;
Laukā manis kumeliņš
Kā pelēkais vanadziņš.
17 [Ances Vp].

1. Snieg sniedziņis, putināj(a),
Laukā manis kumeliņš;
Laukā manis kumeliņis
Ledaināmi kājiņām.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

51485.

Stalts man auga kumeliņš,
Rīta rasas dzirdināts,
Miežu asniem ēdināts,
Egļu skujām noslaucīts.
94 [Dunikas Lp].

1. Stalts man auga kumeliņš -
Rīta rasas dzirdināt;
Rīta rasas dzirdināt,
Apšu lapas ēdināt.
184 [Ķēču Rg].

51486.

Stalts puisīts, stalts puisīts,
Stalts puisīša kumeliņš!
Ne uz tevi rasa bira,
Ne uz tava kumeliņ(a).
200 [Kuldīgas Kld].

51487.

Stalši laižu kumeliņu
Pār šo sila gabaliņu;
Pats zināju to vietiņu,
Kur šo naksniņ' pārgulēt.
449 [Ungurmuižas D].

51488.

Stāv mani kumeļi
Ozola lejā,
Auziņas ēzdami,
Mauriņu mīdami.
373 [Sarkaņu Md].

51489.

Stāvi stili, kumeliņ,
Lai es lecu mugurā;
Lai nesaka meitu māte,
Ka es glups jājējiņš.
205 [Kusas Md].

51490.

Stāvi šnelli, kumeliņ,
Uz tā ledus gabaliņ(a)!
Ja tu šnelli nestāvēsi,
Tu nogrimsi dibenā.
513 [Zemītes Tk].

51491.

Stādiet meni stādīdami,
Vediet meni vedīdami!
Stādīdami, vedīdami,
Beriet auzas kumeļam!
242 [Lubejas Md].

51492.

Stīvu, stīvu, stāvu, stāvu,
Pie tautieša namdorem:
Nevar savu kumeliņu
Ar grožiņu noturēti.
589 [Kuldīgas apr.].

51493.

Sukoj siermi, sukoj bēri,
Obi tāva kumeliņi;
Ar siermīti Reigā brauču,
Ar bērīti povožūs;
Sarkanīti paturēju
Sāklas vest teirumā.
182 [Kaunatas Rz].

51494.

Sukoj siermi, sukoj bēri,
Obi tāva kumēliņi;
Ka atguoja pavasars,
Sukoj tāva teirumeņu.
579 [Viļāni Rz apr.].

51495.

Suņi rēja, vilki kauca,
Kalpam ķēve pazudusi;
Lai rej suņi, lai kauc vilki,
Kalpiņš ķēvi nedabūs:
Kalpam ķēvi vilks nokoda
Mazajā gaismiņā.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

51496.

Sveši ļaudis navuicēti,
Namuok zirgu sabaruot;
Kai ta es sabaruoju
Ar divom auziņom?
605 [Skolas].

- 105 -

51497.

Svilpa irbe siliņā,
Traucē manu kumeliņu;
Vai bij irbe, vai ne irbe,
Vai bij ciema zeltenīte?
3 [Adulienas Md].

51498.

Rikšim bēreiti palaižu
Pa garū i syla molu;
Svjaļpja irbja svilpuodama,
Traucej munu kumeliņu.
89 [Dricēnu Rz].

51499.

Šķelmis manis kumeliņš,
Tas neēda purva zāles,
Nedzer purva ūdentiņ(a).
Eita, meitas, atnesiet
Kalnā pļautu āboliņ(u),
Tīravota ūdentiņ(u)!
552 [Madona Md apr.].

51500.

Šorīt bēri peldināju
Sudrabiņa rasiņai;
Nu es jāšu visu dienu
Gar bajāra meitiņām.
15 [Alūksnes Vlk].

51501.

Šorīt jāja mans bāliņš,
Kā migliņa miglodams;
Nu atjāja sētiņā,
Kā zālīte mirdzēdams.
114 [Gaiķu Kld].

51502.

Tam puišam brūni svārki,
Tam kliboja kumeliņš;
Man rūtaini, mātes austi,
Man dancoja kumeliņš.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

51503.

Tarra tarra, kur tu brauksi,
Ar tiem tarra ratiņiemi?
Braukš' uz Rīgu tiesāties, -
Vilks nozaga kumeliņu.
584 [Daugavpils apr.].

51504.

Tautas savu kumeļiņu
Uz daldera dancynai;
Munys eistais bruoleliņš
Uz kapeikas danci vad.
389 [Silajāņu Rz].

51505.

Tautu meita brīnējasi:
Kam tas tādis kumeliņš?
Tā dēliņa kumeliņis,
Kas atjāja no Vidzemes.
378 [Seces Jk].

51506.

Tai (tu) dari, kumeleņ,
Kai vakar, aizvakar:
Kai (tu) redzi jaunas meitas,
Tec galviņu grūzīdams;
Kai naredzi jaunas meitas,
Līc kājiņis pi kājiņas.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

51507.

Tāli tāli es redzēju
Baltu zirgu pļaviņā.
Atjāj man tēva dēls
Apseglotu kumeliņu.
72 [Cesvaines Md].

51508.

Te bij gani ganījuši,
Te ielokus locījuši;
Tava vaina, kumeliņ,
Kam naskāk netecēji.
290 [Ogres C].

51509.

Teci, munu kumēleņu,
Līpu lopas brauceidams;
Līpu lopas brauceidams,
Svešas zemes tacādams.
247 [Makašānu Rz].

51510.

Teci, munu kumeliņi,
Pret jaunomi meitiņom:
Sapurkš sovas garas krēpes,
Saglaud sovu mugoriņu!
295 [Ozolmuižas Rz].

51511.

Teci, manu kumeliņu,
Auzas došu ciemiņā!
Ņemšu daiļu līgaviņu,
Dos auziņas izsijātas.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

51512.

Teci, teci, kumeliņ,
Naej golvu nūkuoris!
Voi es tev žāluodams
Auzas bēru sileitī?
466 [Vārkavas D].

- 106 -

51513.

Teic tikuši to dēlīnu,
Dievs žēlavi tā tikumi:
Visu nakti ēdināja
Ar iemauktis kumelīnu.
39 [Bārtas Lp].

51514.

Tak ierbēte pa celeņu,
Cakuleņu grūzīdama,
Jaunim puišim kaunu dora,
Natak starši kumeliņi.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

51515.

Tētiņ mans un māmuliņa,
Pērc man staltu kumeliņu!
Lai es aru, lai ecēju,
Lai parvedu līgaviņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

51516.

Tēva bēri kumeliņi
Ka tauriņi mežā skrēja;
Tur bij darba māsiņām,
Līdz pārvāķa sētiņā.
126 [Grobiņas Lp].

51517.

Tēvi tēvi, dēli dēli,
Vai jums kauna, vai nevād?
Pilli staļļi bēru zirgu,
Tek ciemāi ragutīnu.
39 [Bārtas Lp].

51518.

Tikušam dēliņam
Bite jūdza kumeliņu;
Šim, tādam netikļam,
Nejūdz laba mātes meita.
477 [Vecpils Lp].

51519.

Tikušam dēliņam
Staļļa durvis virināt:
Ūdens lase nestāvēja
Uz bērā kumeliņa.
378 [Seces Jk].

51520.

Tīk man alus, tīk man medus,
Tīk man jauna līgavīna;
Tīk manam kumeļam
Tīras auzas, zaļš sienīns.
39 [Bārtas Lp].

51521.

Tprum tprum ķēvīte,
Zandara muižā,
Tu zini celiņu,
Es nekā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

51522.

Trīna sēž kuražā,
Es kuražas pakaļā;
Trīna grožus kustināja,
Es pātagu žvadzināju.
605 [Skolas].

51523.

Trīs gadiņi audzināju
Stallī bēru kumeliņu,
Ceturtā gadiņā
Priekš māsiņas dancināj(u),
Piektajā gadiņā
Jāš' māsiņas apraudzīt.
373 [Sarkaņu Md].

51524.

Trīs gadiņus audzināju
Stallī bēru kumeliņu,
Tai ceturtā gadiņā
Liek iemauktus galviņā;
Liek iemauktus galviņā,
Jāj meklēt līgaviņu.
23 [Ārlavas Tl].

1. Treis vosoras atturēju
Stalli siermu kumeleņu;
Catūrtāji vosorā
Lyku sodlus mugorā;
Lyku sodlus mugorā,
Brauču mjaitu pogolmā.
247 [Makašānu Rz].

51525.

Trīs gadiņi audzināju
Stallī bēru kumeliņ',
Ceturtā gadiņā,
Tad iebraucu kumeliņ(u).
Uz akmiņa uguns šķīla,
Ledus šķīla Daugavā.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

51526.

Trīs zirdziņi, trīs puisīši,
Trīs tērauda zobentiņi;
Ceļa virsu darinā(ja),
Kungam ceļa nepagrieza.
241 [Lubānas Md].

- 107 -

51527.

Treis dīneņis atstaiguoju,
Kumeliņa vaicuodama;
Caturtā dīneņī
Sastop' cīma dzaltoneite.
314 [Pildas Ldz].

51528.

Tu, irbeit, skaists putneņš,
Satrauk munu kumeleņu:
Sasatryuka kumeleņš,
Saraustēja īmautiņus.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

51529.

Tu, puisīti, putras bārda,
Audzē sevim kumeliņ'!
Tad ar gaŗu āža bārdu
Nebūs jāved līgaviņ'.

51530.

Tumsiņš nāca, tumsiņš nāca,
Es par tumsu nebēdāju:
Segloj' savu kumeliņu,
Jāju sievas lūkoties.
281 [Neretas Jk].

51531.

Tupi augsti, tupi zemu,
Lai cepuri neredzēj(a).
Jem bērīti, jem dulīti,
Lai palika baltskarītis;
Lai palika baltskarītis
Tautu meitu vizināt.
546 [Kuldīga Kld apr.].

1. Tupi tupus, nestāv stāvus,
Lai cepuri neierauga.
Ņem to melli, jāj uz māju,
Lai tas bēris man paliek.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

51532.

Turat mani, turat mani,
Turat manu kumelīnu!
Ja jūs mani neturēsit,
Es jums skādi padarīš(u):
Sasitīšu māla podu,
Puišiem kaunu padarīšu.
94 [Dunikas Lp].

51533.

Upe tek, ne Daugava,
Par siliņu žvargzdēdama;
Tautiets jāj, ne brālēns,
Nezviedz skaidri kumeliņš.
Kā tas var skaidri zviegt,
Pilna mute tēraudiņu?
355 [Rucavas Lp].

51534.

Uz cinīša es uzkāpu,
Tēva dēlu lūkoties,
Ieraudzīju dancojam
Kumeliņu vidiņā.
405 [Smiltenes Vlk].

51535.

Uz rūbeža acādams,
Glaudu sovu kumeliņ';
Rūbežnīka meitiņom
Sirdi vīni ādynovu.
389 [Silajāņu Rz].

51536.

Uz novada robežām
Dancā bēris kumelīš;
Gribēj mani ielustēt,
Lai es sēdu mugure.
Nedrīkstēju, nevarēju
Pārnovada kumeļam.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51537.

Uz tuo muna kumeliņa
Jyudins lase nastuovēja.
Voi tei beja muna laime,
Voi tuos munas ļaudaviņas?
Ni tei beja muna laime,
Ni tuos munas ļaudaviņas.
414 [Stirnienes Rz].

51538.

Uz tā mana kumeliņa,
Ūdens lase nestāvēj';
Ne es devu otram braukti,
Ne otrami pabaroti.
215 [Lēdmanes Rg].

51539.

Iz tā mana kumeliņa
Ūdens lase nestāvēja;
Kad izsēdu mugurā,
Kā ūdins līgojās.
263 [Mēmeles Jk].

- 108 -

51540.

Ūja jods, ūja jods,
Trīs uz viena kumeliņa:
Jurīts jāja, Janīts jāja,
Vēl mazais Pētērītis.
536 [Gulbene Md apr.].

51541.

Vairāk auzu, vairāk auzu
Tekošami kumeļami;
Vairāk naudas, vairāk naudas
Gudrajami dēliņam.
241 [Lubānas Md].

51542.

Vāri putru vīram,
Vāri kumeļam!
Vecs tavs vīriņš,
Jauns tavs kumeliņš.
453 [Vadakstes Jg].

51543.

Var pazeit slinka [slinku] puisi,
Slinka puiša kumeleņu,
Ni pūgāta [pūgātu], ni šprāžuotis. [sprādžuotu],
A ni labi aizgrūžātu.
89 [Dricēnu Rz].

51544.

Vecajam tētīnam,
Pilns stallītis bēru zirgu.
Jūdz, brālīti, kuŗš tev tika,
Visi tev piederēja.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

51545.

Veci veci kumeliņi
Celmainā līdumā,
Gan es tevim drīz nopirkšu
Zvārgulīšu iemauktiņus.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51546.

Velns lai tavas kājas āva,
Velns lai jūdza kumeliņu!
Gan tu velna kājas ausi,
Gan velna kumeliņu.
242 [Lubejas Md].

51547.

Vjard, māmeņ, bīzu putru,
Bjar auzeņis kumeļam;
Bārnus deida bīza putra,
Auzys deida kumeleņ'.
466 [Vārkavas D].

51548.

Vēji, sniegi putināja
Ciema ceļa galiņā.
Tautu dāla kumeliņš
Navarēja pāri tikt.
241 [Lubānas Md].

51549.

Vieji pyuš, nīdres skaņ,
Doncoj muni kumeleņi;
Doncoj muni kumeleņi
Pa dimonta pagalmeņu.
605 [Skolas].

51550.

Vējiņš pyuš, nīdras skaņ,
Doncoj muni kumēliņi.
Kai jam beja nadoncuot -
Teiras auzas sileitī,
Bolts uobuls redelēs?
174 [Kārsavas Ldz].

51551.

Vērtējies tu, vērtes puisi,
Manas vērtes tu nebiji;
Sirmi, bēri, ābolaini
Manas vērtes kumeliņi.
325 [Priekuļu C].

51552.

Vilki pūta siliņā: uhu uhu!
Baltu ķēvi gaidīdam' : uhu-uhu!
Atnāks vilciņš, paņems
Ķēvīt': uhu-uhu!
Paliks puisīts raudādams: uhu-uhu!
223 [Lielstraupes C].

51553.

Visa gaiša tā pusīte,
Kur aizgāja man bāliņ(i);
Visi bēri kumeliņi
Sudrabiņu vizināja.
605 [Skolas].

51554.

Visi krūmi, žagariņi
Sukā manu kumeliņu;
Visas ciema zeltenītes
Puško manu zobentiņu.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

51555.

Visi mani ģeķi saka,
Strauju manu kumeliņu;
Es ģeķoju als padzēris,
Auzas ēdis kumeliņis.
241 [Lubānas Md].

- 109 -

51556.

Vīta vīta, maize maize,
Kur paguoja man dīneņa;
Ik reiteņa teirumai
Ar deveņi kumeleņi.
Treis nūjyudžu, treis aizjyudžu,
Treis palaižu ganeibā.
236 [Līvānu D].

51557.

Zogta nauda, kruoptais monts
Naguļ pūra dybynā;
Zogšus zogts kumēliņš
Garu ceļinu natecēja.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

51558.

Zaglīts manim i nozaga
Diženo kumeliņu;
Sapelēja pieši mani,
Sarūsēja iemautiņi.
241 [Lubānas Md].

51559.

Zaļa zīda man jostiņa,
Ar to sēju raibuliņu;
( Ar to sēju raibuliņu,)
Ar to savu kumeliņu.
378 [Seces Jk].

51560.

Zelta pieši ceļu slauka
Bērajami kumeļam;
Tikpat meitu māmuliņa
Ne galviņas neatgrieza.
603 [Lietuva].

51561.

Zalta zierneiti aizsvīžu
Aiz sudobra redelīš(u),
Lai munam kumeļam
Judens viersā nastāvēja.
326 [Preiļu D].

51562.

Zini ceļu, kumelīni,
Es celīnu nezināju,
Tautu ceļa malīnā
Sīvi suņi, lepni puiši:
Sīvi suņi sīvi rēja,
Puiši ceļa nerādīja.
282 [Nīcas Lp].

51563.

Zirdziņ, manu kumeliņ,
Stalti sadli, iemauktiņ(i)!
Tu ved mani tuvi, tāļi
Uz baznīcu Dievu lūgt.
322 [Praulienas Md].

51564.

Zirdziņam, vīriņam,
Tiem abiem gŗūts mūžiņš;
( Tiem abiem gŗūts mūžiņš,)
Ne tiem diena, ne vakara.
335 [Puzes Vp].

51565.

Ziemu braucu baltu ķēvi,
Rakstītām kamanām;
Pa vasaru ar laiviņu
Pa duļķaiņu ezeriņu(u).
316 [Piltenes Vp].

51566.

Zvīgtiņ zvīdzja kumēleņš,
Pagalmeņī stuovādams;
Pagaļmeņī stuovādams,
Tautas dāla gaidēdams.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu