SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

m) Dažādas ganu dziesmas

29539.

Ai baltā māmulīte,
Silā laba ganīšana:
Visu rītu noganīju
Ar sausām kājiņām.
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

29540.

Ej ganos, ganu meita,
Es ganos vairs neiešu,
Es noāvu ganu kājas,
Nosedz' ganu villainīti.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29541.

Ej, māsiņa, tu ganos,
Tu ganos ieraduse;
I es ietu, i ierastu,
Kauns kulīti man nesāt.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

29542.

Es aizvilku vaŗa ķēdes
Gar manām ganiklēm,
Visi ciema ķipariņi
Tek gaŗām smilkstēdāmi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29543.

Es atradu ganīdama
četru lapu āboliņu;
Divi rāvu, div' atstāju
Jaunajai māsiņai.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. As atrodu vacumā
Pieci zelta āboltiņi;
Divi rāvu, trīs atstāju
Jaunajai māsiņai.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

29544.

Es atradu ganīdama
Vecas mātes cepurīti;
Ne rokā nepaņēmu,
Lai es veca nepaliku.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. As atradu vacumā
Vacu vara gabal'eņu;
Nadreikst'ēju rūkā ņimt,
Ka man' vacai napalikt'.
429 [Kārsavas pag. (Ldz)].

29545.

Es atradu uz celiņa
Skudras austu nēzdaudziņu.
Bāž, brālīti, kabatāi,
Nes manai māsiņai!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29546.

Es brālīša ganu meita,
Ganu dienu, ganu nakti:
Dienu ganu raibas govis,
Nakti bērus kumeliņus.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29547.

Es izaugu branga meita
Triju kungu robežās.
Kā es branga neizaugu,
Upes līčus ganīdama?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29548.

Es izdzinu ganīdama
Visas tautu apariņas;
Ne rīkstītes nenogriežu
Pa savam prātiņam.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 401 -

1. Izstaigāju bērzu birzi,
Gana rīkstes meklēdama;
Nedabūju gana rīkstes
Pa manam prātiņam.
349 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29549.

Es redzēju ganīdama,
Skudre vilka dzīpuriņu.
Vai skudrīte sagšas auda,
Vai locīja ielociņus?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29550.

Ganiet, gani, kur ganiet,
Silā vien neganiet:
Silā bija tēvu zeme
Deviņiem kalpiņiem.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

29551.

Gani gana ceļmalā,
Lūrmanītis krūmmalā.
Dievs dod ganu lūrmanim
Svina acis, alva kājas,
Svina acīm neredzēt,
Alva kājām nepanākt.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

29552.

Gani, gani, ganu meita,
Nelaid lopu labībā,
Šautīs tevi arājiņš
Ar ābeļu rīkstītēm!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29553.

Gani, gani, tautu meita,
Mana brāļa pļaviņē!
Aties manis bāleliņis,
Nosegs tavu villainīti.
224 [Kabilē (Kld)].

29554.

Gani, rīkstes nebraukāt,
Lai braucīja arājiņi,
Lai braucīja arājiņi,
Lai aug tīra labībiņa!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29555.

Gani, guns nekuriet
Piegulnieku gunkurā,
Lai kuŗ paši piegulnieki,
Savas laimes gribēdami!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29556.

Ganiņš gana ceļmalā,
Dievpalīga gribēdams.
Dievs palīdz ganiņam,
I celiņa gājējam!
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Ganiņš gana ceļmalā,
Dievpalīgu gaidīdams.
Dievs palīdz ganiņam!
Paldies ceļa gājējam!
Kas nedeva dievpalīgu,
Lai nes velnu mugurā,
Lai nes velnu mugurā,
Velna bērnus kabatā!
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

2. Ganiņš gana ceļmalī,
Dievpalīgu gaidīdams.
Brauc ar jodu, ceļa vīrs,
Kad nedevi dievpalīg'!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29557.

Ganiņš gana ceļmalā,
Dievpalīgu gaidīdams;
Gaŗām brauca augsti kungi,
Tie nedeva dievpalīga.
190 [Kuldīā].

29558.

Ganiņš gana ceļmalē,
Dievpalīgu gaidīdams;
Kad nedeva dievpalīgu,
Laiž ar šautru mugurā.
216 [Ventspilī].

29559.

Ik dieniņas ganos gāju,
Ik svētdienas baznīcā;
Aiz laiskuma ganos gāju,
Aiz skaistuma baznīcā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29560.

Ik dieniņas ganos gāju,
Ik vakarus pieguļā;
Tēvs man deva sirmu zirgu,
Māte govi raibaļiņu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

29561.

Izganīju tautas birzi,
Ganu rīkstes nedabūju;
Dzinu brāļa ataugā,
Griežu kādu gribēdama.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 402 -

1. Es izgāju bērzu birzi,
Vāģiem streņģes nedabūju;
Gāju brāļu ataugā,
Griežu kādu gribēdama.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

29562.

Kas ganam krēslu cēla,
Kas darīja istabiņu?
Dievs ganam krēslu cēla,
Dievs darīja istabiņu.
216 [Ventspilī].

29563.

Kas ganam lika
Kokā kāpt?
Vells viņu dīdīja,
Ragana spaidīja.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29564.

Kas kait meža meitiņām
Mežā govis neganīt:
Kad bij vējš, aizvējā,
Kad saulīte, pakrēslī.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29565.

Kas kait meža meitiņām
Mežā govju neganīt:
Pa ogām, pa riekstiem,
Pa skābiem āboļiem.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

1. Šurpu diena, turpu diena
Mežinieka meitiņai
Pa ogām, pa riekstiem,
Pa skābiem āboļiem.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29566.

Kas to teica, tas meloja:
Kas ganam krēslu dos!
Sīki ciņi, rudakmeņi,
Tie ganam krēsli bij.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Mīļa Māŗa man vaicāja,
Kas ganam goda krēslis.
Sila priede, rudakmens,
Tie ganam goda krēsli.
235 [Abavas muižā (Grenču pag. Tk)].

295661.

Ķiri, ķuti, musti, lauci,
Kur gulēji launadzīn'?
Vai pie priedes, vai pie egles,
Vai pie zaļa ozolīn'?
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29567.

Lai ganīju, kur ganīju,
Ganīj' ceļa maliņāi;
Dažu labu pavadīju,
Bāleliņu sagaidīju.
3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29568.

Māte, kājas apāvuse,
Sūta mani ganiņos.
Kur es iešu, māmuliņa,
Īsas kājas, plats vēders!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29569.

Māte mani ganos raida,
Es ganīt nemācēju,
Noganīju griķu druvu,
Baltābolu dēvēdama.
206 [Kuldīgas apriņķī].

295691.

Māte māte, raugi ganu,
Es ganos vairs neiešu:
Siliņš man kājas bada,
Krūms rauj manu vaiņadziņu.
1611 [Basos (Basu pag. Azp)].

29570.

Māte mani labi māca,
Ganiņosi stellēdama:
Griez rīkstīti, trauc rasiņu,
Lai nemirka ielociņi!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29571.

Mačs ar Kaču ganos gāja,
Āža rags kulītē.
Pūta Kača, neskanēja,
Kā skanēja Mačiņam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29572.

Pats ar pašu ganos gāja,
Tikpat škādi padarīja:
Cūkas pļavu izrakušas,
Teļi sienu apēduši.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

29573.

Rīkstītē vien pazinu
Netikušu ganu meitu:
Tā rīkstīte izdzenot,
Tā sētā sadzenot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 403 -

29574.

Sasatika govju gane
Ar ūdeņa nesējiņu;
Balta bija govju gane,
Meln' ūdeņa nesējiņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

29575.

Šis prasīja, tas prasīja,
Kas ganam kulītē.
Ganiņam kulītē
Zaķīts ausis skurināja.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29576.

Sila meita sila raud,
Siliņā ganīdama;
Es siliņa neraudātu,
Kaut mūžā neredzētu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29577.

Skaisti dzied tautu meita,
Kalniņā stāvēdama;
Vēl skaistāki ganu meita,
Lejiņā ganīdama.
1311 [Apē (Vlk)].

29578.

Tālu laidu ganīdama,
Ar māsiņu saiešos;
Man aizgāja īsa diena
Ar māsiņu runājot.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29579.

Te ganiņi ganījuši,
Te kūruši uguntiņu;
Te Dieviņš jostu joza,
Te pabira sudrabiņš.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29580.

Tu kūmeņa, es kūmeņa,
Peisim žūgu par derveņi,
Lai tī myusu kristabārni
Nasakova ganeidami.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

29581.

Tu Anniņa, ganu meita,
Nesēdēji žagaros:
Žagaros mella odze
Deviņiem dzenoliem.
224 [Kabilē (Kld)].

29582.

Visi gani šai malā,
Kas viņā maliņā?
Dieviņš viņā maliņā
Ar gaŗo pātadziņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

51030.

Ak svuočiņa, tu svuočiņa,
Kur ir tova muomuliņa?
Ik dīniņu cyukys gona,
Ar puškeiti staiguodama.
170 [Kapiņu D].

51031.

Brīkš brīkš, brākš brākš,
Kas krūmos brikšināja?
Raibas govis brikšināja,
Zaļu zāli meklēdamas.
427 [Tadaiķu Lp].

51032.

Cielaviņa avis gana
Baltābola pļaviņā.
As tev lūdzu, cielaviņ,
Dod mun vienu dziedātāj'.
373 [Sarkaņu Md].

51033.

Dieviņš zin kādi gani
Aiz upītes līcītī:
Raibas govis, melni suņi,
Jaunas meitas ganītājas.
466 [Vārkavas D].

51034.

Dod, Dieviņ, lietum līt,
Najās puiši pieguļā.
As rītā izganīšu
Visas purvu purmalītes.
373 [Sarkaņu Md].

51035.

Doš, ēdat, manas govis,
Kālabad neēdat?
Vai neēdat tālabad,
Ka sērdienīts ganos gāja?
605 [Skolas].

- 404 -

51036.

Duš, ēdat, duš, ēdat,
Šī maze zālīte!
La staige ciem gan,
Mekle balt ābliņ.
518 [Zlēku Vp].

51037.

Dūdalniekam četras goves:
Divas doles, divas raģes,
Sargāties, jūs dolītes,
Ka jūs raģes nesabada!
127 [Grostonas Md].

51038.

Dzeguzīte, dievredzīte,
Man augot tautiņās [bāliņos?];
Kur es gāju ganīdama,
Viņa man pakaļ skrēja.
241 [Lubānas Md].

51039.

Es beju ganiņš nu svešas molas,
Ni maņ tāva, ni maņ muotes,
Ni maņ eistu bruoļeļeņu,
Ūzuls tāvs, līpa muote,
Veituļeņi bruoļeļeņi.
170 [Kapiņu D].

51040.

Es īkritu upītē,
Raibas gū(v)s ganīdama;
Nas upīte guduodama,
Tak mamiņa rauduodama.
89 [Dricēnu Rz].

51041.

Es mutīti nomazgāju
Katru rītu rasiņā,
Lai, gosniņas pārdzīdama,
Būtu tīra ganu meita.
548 [Liepāja Lp apr.].

51042.

Es noķēru cielaviņu,
Rītā govis ganīdama;
Otrajāji rītiņāji
Cielaviņa māmuliņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

51043.

Es, purvā ganīdama,
Birzī bērza rīksi griezu,
Lai nesaka sveša māte:
Es purvā ganījusi.
378 [Seces Jk].

51044.

Es saku, es saku,
Kur gani palika:
Div meži blakām,
Ķesele vidū.
204 [Kursīšu Kld].

51045.

Es savai māmiņai
Viena pati meitenīte,
Es savai māmiņai
Viena pati ganītāja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

51046.

Es uzgāju ganīdama
Bišu austu nēzdaudziņu;
Gar kantēmi izrakstīts,
Vidū vaska ritulītis.
To taupīšu brālītim
Tautu meitas kaitināt.
535 [Grobiņa Lp apr.].

51047.

Ēdat, govis, siliņā,
Siliņā laba zāle;
Siliņā laba zāle,
Pilna baltu vijgrieznīšu.
405 [Smiltenes Vlk].

51048.

Ēdat, govis, siliņā,
Siliņā gārda zāle:
Siliņā rozes zied,
Atmatā magonītes.
269 [Mežmuižas Jg].

51049.

Ēdiet, govis, zaļu zāli,
Miniet kūlu kājiņām!
Zaļa zāle lieti der,
Kūla lieti nederēja.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

51050.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Kad spīd karsta saulīte,
Lai neteica sveša māte:
Atmatā guldināj'.
200 [Kuldīgas Kld].

51051.

Ēdit, gūvs, i pura zuoli,
Dzerit pura yudisneņu,
Lai nasoka sveša muote,
Ka gūteņas naādušas!
Paādušas, padzārušas,
Dīveņami pateikušas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 405 -

51052.

Pūrā gūvis pīganēju,
Upē kuojas nūmozguoju;
Lai sacēja sveša muote:
Dabulai ganējuse.
236 [Līvānu D].

1. Pūrā gūvs pīgaņēju,
Rosā kuojis nūmazguoju;
Lai sacēja sveša muotje:
Duobulā ganējusje.
236 [Līvānu D].

51053.

Ēdit, gūs, pūra zuoli,
Dzerit pūra yudisneņi!
Gorda beja pūra zuole,
Soldons pūra yudisneņš.
314 [Pildas Ldz].

51054.

Gan dziedāju, gan raudāju,
To gosniņu ganīdam'.
To apēda sveši ļauži,
Ne kumosu nedaboj'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51055.

Gana meitas asariņas
Sabirušas lāmiņā.
Trīs gadiņus tā lāmiņa
Zelta miglu nomiglāja.
605 [Skolas].

51056.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Mālu nesu kulītē;
Atsēdos pie eglītes,
Iztaisīju cilvēciņu.
605 [Skolas].

1. Šeit Aneite gonūs guoja,
Muolu nesja kuļeitī;
Atsasādus' pi ceļmiņa,
Taisa dzeivu ciļvēciņu.
143 [Jāsmuižas D].

2. Vecs ar veci gonūs guoja,
Muolu nesja ozūtē;
Asasāduš' uz akmiņa,
Taisa muola stabulītes.
389 [Silajāņu Rz].

51057.

Gani gana ceļmalā,
Dievpalīgu gribēdami;
Mazi mani bāleliņi -
Dievpalīga devējiņi.
539 [Jēkabpils Jk apr.].

51058.

Ganiņš gana ceļmalā,
Dievpalīga gaidīdams;
Gaŗām gāja lepni ļaudis,
Ne vārdiņa nerunāja.
350 [Ropažu Rg].

51059.

Ganiņš gana ceļmalā,
Dievpalīgu gaidīdams;
Ka neteiksi dievpalīgu,
Laižu suni mugurā.
141 [Ivandes Kld].

51060.

Ganas vien, ganas vien -
Kas mane ganme?
Div gosniņs, trīs aitiņs,
Viens pats bērs kumliņš.
518 [Zlēku Vp].

51061.

Ganīdama es atradu
Dreijāt' bērza biķerīt;
Uzjemdama nobučo,
Met' adekļa vācelē.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

51062.

Gonu gūvis duobūlā,
Na plykāji vacaiņā;
Duobūlāji pīganēju,
Olūtāji padzirdēju.
170 [Kapiņu D].

51063.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Gonūs bārnu es atrodu.
Kauns maņ beja uz sātu nest,
Grāks pamest teirumā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

51064.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Ni kuojiņas napodcēļu;
Jo byut kuoji podcāluse,
Byut tautiņuos izguojuse.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 406 -

51065.

Gonūs guoju, gaņe beju,
Na mameņai malējiņa;
Ka gonūsi naguojuse,
Byut' mameņai malējiņ'.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

51066.

Gonūs guoju, sylā dzynu,
Sylā man gribējās:
Sylā man mīži sāti,
Sylā dzenīši [dzeiņi?] atrosti.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

51067.

Gotiņ manu, dūmaliņu,
Dūmainām kājiņām!
Dūņu purvu izbradāja,
Āboliņu meklēdama.
263 [Mēmeles Jk].

51068.

Ik dieniņas ganos gāju,
Ik svētdienas baznīcā;
Aiz laiskuma ganos gāju,
Aiz skaistuma baznīcā.
48 [Bērzaunes Md].

51069.

Kalnā ganu jo kalnā,
Pašā kalna galiņā;
Kalnā manas govis ēda,
Jo kalnā avetiņas.
548 [Liepāja Lp apr.].

51070.

Kas tie tādi divi gāja
Pa celiņu runādami?
Viens bij meitu brāķerīts,
Otris ganu kūlējiņš.
72 [Cesvaines Md].

51071.

Kas tie tādi, kas tur gana
Viņa kalna galīnā?
Raibas govis, melli suņi,
Balti paši ganītāji.
192 [Kosas C].

51072.

Kas tū myusu zaļū bierzi
Skandinuoti skandinuoja?
Tautu meitas skandinuoja,
Raibas gūvis ganīdamas.
326 [Preiļu D].

51073.

Kupla kupla liepa auga
Bālēliņa tīrumā;
Ganīdama dvieli kāru
Rakstītiem vārdiņiem.
378 [Seces Jk].

51074.

Lai bagāta, kas bagāta,
Ganu meita tā bagāta:
Zelta rasa zālītē,
Sudrabiņa vaiņagāj.
548 [Liepāja Lp apr.].

51075.

Laižu gūvi garā zuolē,
Garajā celiņā.
It gūteņa mauruodama,
Pate taku rauduodama.
Aizīt muote gūvei prīškā:
Kur pameti saiminēcu?
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

51076.

Liela meita ganos gāja,
Ni par vienu nebēdāja,
Dzina govis, pieganīja
Lielajā dābulā.
263 [Mēmeles Jk].

51077.

Maurojit, munas telītes,
Raužu poša ganīdama;
Ni maņ juos pīna devja,
Ni dīnduša pagulēt.
89 [Dricēnu Rz].

1. Maurojit, munas teleitis,
Raužu poša ganeidama:
Ni jyus mani pīna devjat,
Ni mīdzeņa pagulēt.
89 [Dricēnu Rz].

51078.

Maza biju, ganos gāju,
Rasā kājas mērcināju;
Rasā kājas mērcināju,
Lai es augu liela, diža.
605 [Skolas].

51079.

Nadūmoj, tu Ancīt,
Ka gonūs tevi laida;
Ka gonūs tevi laistu,
Dūtu maizes gabaleņi;
Dūtu maizes gabaleņi,
Dūtu reiksti rūceņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 407 -

51080.

Nevienam es neteikšu,
Ko atradu ganīdama;
Bāliņam vien pateikšu:
Zālē zalta zobentiņš.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

51081.

Nosaliecu līgotnīti,
Āriņos ganīdama;
Nosaliecu div bērziņi,
Trešo āra ozoliņu.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

51082.

Pa pūrim prīdes auga,
Vacainīšuos lopu kūki;
Pūrūs dzeivoj meža zvēri,
Vacaiņīšuos lūpus gona.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

51083.

Pats ar pašu ganos gāja,
Vairāk skādes padarīja;
Kamēr paši krūmīnos,
Tikmēr lopi labībā.
192 [Kosas C].

51084.

Pats sēdej kalniņe,
Gosniņš gula lejiņe.
Lai gul govis lejiņe,
Kā bundulis kambare.
288 [Nurmuižas Tl].

51085.

Par vadaklu gonūs guoju,
Par bruoleiti pīguļē;
Kad es īšu tauteņuos,
Dūs vadakla raibu gūvi;
( Dūs vadakla raibu gūvi,)
Bruoleits siermu kumeleņu.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

51086.

Pi azara ganīdama,
Stībrā kuoru vainadziņu;
Stībrā kuoru vainadziņu,
Nīdrā kuoru gradzyntiņu.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

51087.

Pūt, vējiņi, par kalniņu,
Māmiņai žēlabās;
Es raudāju aiz kalniņa,
Tautu govis ganīdama.
241 [Lubānas Md].

51088.

Rītā agri ganos dzinu,
Visām govēm vārdus liku:
Astri, Sārti, Mandalīnu
Vedīš' līdz tautīnās,
Ziedalīna, Raibalīna
Lai palika māmīnai.
307 [Pāvītes (Briņģu) C].

51089.

Siliņ manu, i siliņu,
Ko es tevi padarīju?
Vienu rīkst(i) i [vien?] nogriežu,
Brāļa govis ganīdama.
503 [Višķu D].

51090.

Aiz upeites es izaugu,
Bruoļa gūves ganeidama.
Ni reiksteites nanūlaužu,
Bruoļa gūves ganeidama.
170 [Kapiņu D].

51091.

Sīki lopi, raibi jēri
Mana tēva ganībā.
Vai tādēļ sīki, raibi,
Kad es sīka ganītāja?
605 [Skolas].

51092.

Sveša māte lielījās,
Silā govis ganījus(i);
Silā govis ganījus(i),
Dzedziedāji dzirdījus(i);
Es ganīju ābolā,
Avotāji dzirdināj(u).
241 [Lubānas Md].

51093.

Sveši ēda, sveši dzēra,
Brāļa galda galiņā;
Māsa raud niedrājā,
Raibas govis ganīdama.
419 [Suntažu Rg].

51094.

Tuodys vītiņis es gribjāju,
Tuodu man Dīvys djevja;
Poša sjāžu kalniņā,
Gūvis ād lajiņā.
236 [Līvānu D].

- 408 -

51095.

Tēvs māmiņa nezināja,
Kas manās ganībās;
Rokas kājas karcināju,
Ar aciem spridzināju.
373 [Sarkaņu Md].

51096.

Trīs vasaras ganos gāju,
Nekā laba nedabūju,
Ceturtā vasarā
Dabui vaska ritenīt',
Pārdev' vasku ritenīt.
Nopirk' sirmu kumeliņ'.
141 [Ivandes Kld].

51097.

Vecs ar veci sasatyka,
Piertī molku škaļdīdami.
Vecs ar veci gonūs guoja,
Lelu škuodi padarēja:
Cyukas sīnu apādušas,
Kozas pļovu izrokušas.
579 [Viļāni Rz apr.].

51098.

Vecaistēvs ganos gāja,
Grēku vien padarīja:
Telēniņi pļavu rok,
Cūkas ēd siena kaudzi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

51099.

Zīdi, zīdi, puryneņi,
Pošā pūra vidiņā;
Atnuoks tova gūva gaņa,
Nūraus tovu capureiti.
170 [Kapiņu D].

51100.

Zīdi, uoru pur(en)iņ,
Pate pūra videņā;
Ni redz goni ganīdami,
Ni saulīte rītādama.
Atskrīn muna raibalīte,
Nuraun tovu capurīti.
605 [Skolas].

51101.

Žagata, bezkauņa,
Kam teici mātei?
Kur gani ganīja,
Tur dūmi kūpēja,
Žagatas kauliņus
Sadedzināja.
112 [Ezeres Kld].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu