SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

l) Ganu meita un tautas

29453.

Ai baltā māmuliņa,
Ruden bail ganos iet:
Krīt lapiņas, rej sunīts,
Šķit' tautiņas sajājot.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

29454.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Apsnaužos ganīdama;
Noskatās ciema puiši,
Kumeliņus ganīdami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 391 -

29455.

Vai Dieviņ, kur nu iešu,
Kunga lopus ganīdama!
Kad tautiets gadītos,
Ietu galvu saņemdama.
349 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29456.

Ai cūciņa nabadzīte,
Es tev' vaira neganīšu:
Ik dieniņas tautas jāja
Pa manām ganībām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29457.

Arejiņš laukē ara,
Ābolains kumeliņš.
Laiž, māmiņa, nu man tīk,
Nu es iešu ganiņos!
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

29458.

Atdzen šurpu, tautu meita,
Pa līčiem ganīdama!
Es tev gribu palīdzēt
Raibas govis paganīt.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29459.

Auga man raibaliņas
Kā raibās cielaviņas.
Lūdz, tautiet, savas laimes,
Lai aug bēri kumeliņi!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29460.

Augat mani, mellas goves
Ar baltām mugurām,
Tās raženi piederēja
Tautu dēla ganīklās.
224 [Kabilē (Kld)].

29461.

Balta balta ganu meita,
Balta piena pieēdusi.
Eita, puiši, laidarī
Pie baltās ganu meitas!
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

29462.

Balts sunīts, balta kaza,
Balta pate gana meita;
Pilli krūmi tautu dēlu,
Es tā viena zeltainīte.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

29463.

Brēc aitiņa, mauj gotiņa,
Pura malu tekādamas.
Dievs, sodīj tautu dēlu,
Kas aizveda ganītāju!
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

29464.

Der', māmiņa, citu ganu,
Es ganos vairs neiešu:
Tautu puiši vazājās
Pa manām ganībām.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29465.

Dzen ganos, ganu meita,
Negaid' mana brāleliņa;
Dabūs' manu brāleliņu
I ganosi izdzīdama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29466.

Dzen ganos, ganu meita,
Sedzies baltu paladziņu!
Es astāju sav' bāliņu
Kumeliņu seglojot.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

29467.

Dzeniet, gani, kur dzīdami,
Uz čūšļiem, Pendeŗiem:
čūšļos bija skaists Jānītis,
Pendeŗos Indriķītis.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29468.

Ēdat, mana brāļa govis,
Es jūs ilgi neganīšu:
Man kājiņas sen apautas,
Sen aizjūgti kumeliņi.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

29469.

Ēdat, manas brāļa govis,
Ilgi jūsu neganīšu,
Šovasar vien ganīšu,
Tad aiziešu tautiņās.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

29470.

Ej ganos, ganu meita,
Es ganos vairs neiešu:
Ar tautieti saderēju
Diža ceļa maliņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 392 -

29471.

Es aizdzinu ganīdama
Aiz lielaja tīrumiņa,
Atskan mana valodiņa
Pie daiļaja arājiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29472.

Es atradu ganīdama
Baltu diega kamoliņu;
Tur satinu puiša domas
Tanī diega kamolā.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

1. Es atradu ganīdama
Zaļa zīda kamoliņu;
Ar to vilku puišam domas
Pa matiņu galiņiem.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Es atradu ganīdama
Zaļu zīda kamoltiņu;
Ar to sēju puišiem domas
Pie kuplaja ozoliņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3. Es dabūju ganīdama
Baltu diegu kamoltiņu;
Es piesēju puišu dusmas
Pie zaļaja ozoliņa.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

4. Es uzgāju ganīdama
Varen daiļu ozoliņu;
Tur piesēju puišu dusmas
Ar sarkanu dzīpariņu.
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

29473.

Es atradu ganīdama
Birzī zaļu ozoliņu;
Datecēju, apsaskāvu,
Šķitu savu arājiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29474.

Es atradu ganīdama
Zīda diegu kamoltiņu:
Es nopirku tautu dēlu
Ar visiem tīrumiem.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Es atradu ganīdama
Divi zelta gabaliņi;
Es nopirkšu tautu dēlu
Ar visiem tīrumiem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Es atradu ganīdama
Zīda diegu kamolīti;
Es nopirku Rīgas pili
Ar visiemi vāciešiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3. Es atradu ganīdama
četru lapu āboliņu;
Es nopirku arājiņu
Ar visiem tīrumiem.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

4. Es dabūju zirgganos
Zelta diega kamoliņu;
Es nopirku tautu meitu
Ar visām telītēm.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29475.

Es atradu ganīdama
četru lapu dāboliņu.
Dievs dod man satikties
Ar godīgu tēva dēlu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29476.

Es bij' meita, man bij govs,
Es tā piena netērēju;
Sieru sēju, puišiem devu,
Lai ap mani knakstījas.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29477.

Es dabūju ganīdama
Dzeltān' zīda kamoliņu;
Es dabūšu arājiņu
Dzeltāniemi matiņiem.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

29478.

Es dabūju ganīdama
Zaļa zīda kamoltiņu;
Tur savam mīļākam
Zīdautiņu norakstīju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29479.

Es dabūju ganīdama
Skujām austu nēzdaudziņu;
To es došu tautiešam
Pirmajā jājumā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

29480.

Es nebiju cūku ganis,
Ne atraiša līgaviņa;
Aveniņu ganiņš biju,
Jauna puiša līgaviņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 393 -

29481.

Es pacēlu ganīdama
Balta buka raģelīti,
Ar to gāju svētu rītu
Ar puišiem trilināt.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

29482.

Es redzēju gana meitu,
Govis slauca ganīdama,
Dzirdīj' ciema puisēniņu,
Sev audzēja arājiņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29483.

Es redzēju ganīdama,
Putniņš putnu dzenājās;
Vai es biju ne meitiņa,
Ka man's puiši nedzenāja?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29484.

Es redzēju ganīdams,
Putniņš putnu trenkājās.
Lai es būtu ne puisītis,
Ja es meitu netrenkātu!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

29485.

Es savām gosniņām
Baltābola saiti viju;
Kad es gāju tautiņās,
Pakaļ nāca īdēdamas.
224 [Kabilē (Kld)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29486.

Es savām telītēm
Āboliņa valgu viju;
Vienu vedu tautiņās,
Citas lēca pakaļā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29487.

Es uzgāju gana meitu
Birzē galvu sukājot;
Zīda mati, zelta ķemme,
Sudrabiņa suseklīts.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

29488.

Es uzgāju ganīdama
četru lapu āboliņu;
Lai Dievs dod man aiziet
četru brāļu ietaļās!
121 [Gulbenē (Md)].

29489.

Es cūciņu ganītāja,
Es cūciņu barotāja,
Man papriekšu precenieki
Kā tai govju ganītei.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

29490.

Gani lopus, tautu meita,
Gani manus kumeliņus:
Kad es braukšu baznīcā,
Ņemšu vāģu stūrītī.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29491.

Ganīdama es uzgāju
Divi puiši pieguļā;
Es vidū ielaidos,
Siltumiņa gribēdama.
376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29492.

Ganiņš biju bāliņam,
Ne druvā gājējiņa;
Ja grib tautas, lai ved mani,
Ganos iešu, ne druvā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29493.

Ganos dzinu, nūju ņēmu,
Ripu metu vācelēi:
Kas tā laba ripāšana
Ar tiem ciema puišeļiem!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

29494.

Ganos gāju, ganiņš biju
Es savos bāliņos;
Kad izgāju tautiņās,
Citi gani ganos gāja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29495.

Ganos gāju, govis slaucu,
Pate piena netērēju:
Sieru sēju, puikām devu,
Tie man lopus paganīja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29496.

Ganos gāju, kreklus šuvu,
Pie ozola mērodama,
Lai aug mans arājiņš
Ozoliņa šmīdrumiņu.
2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

- 394 -

29497.

Ganos gāju, skaista augu,
Dažam sirdi ēdināju:
Vecam ceļu parādīju,
Jaun' ar suni pucināju.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Lielas meitas ganos gāja,
Lielu grēku padarīja:
Puis' ar suni norīdīja,
Vecam ceļu nerādīja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29498.

Ganu meita ganos dzina,
Neba viena paganīja:
Brāleliņš palīdzēja,
Arājiņus stādīdams.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

29499.

Gosniņ mana līkraģīte,
Munis abām viens mūžiņš:
Tevi kava, mani veda
Tai vienā rudenī.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Es meitiņa, tu kaziņa,
Mums abiem viens vakars:
Tevi kava, mani veda
Tai vienē vakarē.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

2. Tu kaziņa, es meitiņa,
Abām viens vakariņš:
Tevi lika uz galdiņa,
Mani galda galiņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29500.

Gotiņ mana raibaļiņa,
Kam tu kāpi kalniņā?
Kam tu kāpi kalniņā,
Kam tautām rādījies?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29501.

Grāvju grāvjus izganīju,
Jaunu puišu meklēdama,
I tad puišu nedabūju,
Dzin' uz māju raudādama.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

29502.

Ik dieniņas ganos gāju
Ik svētdienas baznīcā;
Ganos gāju, skaista augu,
Baznīcā rādījos.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29503.

Ik dieniņas ganos gāju,
Ik svētdienas baznīcā;
Kur ellē ciema puiši,
Ka tie manis neredzēja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29504.

Ik rītiņa saule lēca
Caur ābeļu lapiņām;
Ik dieniņas tautas jāja
Par manām ganībām.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

29505.

Ik svētdienas ganos gāju,
Mīļa drauga gaidīdama;
Dažu labu pavadīju,
Sava drauga neredzēju.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

1. Lai ganīju, kur ganīju,
Ganīj' ceļa maliņā;
Tur ieraugu dažu labu,
Tur ir savu sagaidīju.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29506.

Ko, nelieti, vazājies
Pa manām ganībām?
Ne te tavi gani gana,
Ne gul tavi pieguļnieki.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ko, nelieti, vāzājies
Pa manām ganībām?
Ne te tavi gani gana,
Ne te tavi pieguļnieki;
Purvā tavi gani gana,
Ellē tavi pieguļnieki.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

29507.

Ko, nelieti, vazājies
Pa manām ganībām?
Vai gribēji zirgus zagt,
Vai gotiņu raibaliņu?
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

- 395 -

29508.

Ko, nelieti, vazājies(i)
Pa manām(i) ganībām?
Vai tu gribi jēru zagt,
Vai sivēnu kvīcināt?
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

29509.

Ko, nelieti, vazājies
Pa manām ganībām?
Vai tu gribi jēru zagt,
Vai to pašu ganu meitu?
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29510.

Ko, tautieti, vazājies,
Vai tie tavi govis vērši?
Mana tēva govis vērši,
Mana tēva ganībiņa.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29511.

Ko tu, kleņģi, vazājies
Pa manām ganībām?
Vai tu ačkis neredzēji,
Kur celiņš aiztecēja?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29512.

Kur tu jāsi, tautu dēls?
Zirgam aste neatsieta;
Visas manas ganībiņas
Kā ar slotu noslaucītas.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

29513.

Māju meita vīra raud,
Ganu meita neraudāja;
Ganu meita neraudāja,
Tā dabūja ganīdama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29514.

Māte māte, gādā vīru,
Es vairs govju neganīšu:
Es redzēju ganīdama,
Putniņš putnu dzenājās.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

29515.

Māte māte, raugi ganu,
Es ganos vairs neiešu:
Aiz kalniņa lidināja
Div' pelēki vanadziņi.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29516.

Man telītes kā briedaļas
Staigā ausis sacēlušas;
Tautu dēla kumeliņi
Staigā ausis nolaiduši.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29517.

Meža meita raudājās,
Mežā govis ganīdama.
Nāc pie mana bāleliņa,
Dabūs' liela tīrumiņa!
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

29518.

Mīlēt mīl taut' āriņas
Viena rīta ganījumu:
Visi sīki žagariņi
Sudrabiņa lapiņām.
190 [Kuldīā].

29519.

Nākat, tautas, es atdošu
Savu otru gana meitu;
Ne tā man dziesmas stāsta,
Ne dziedāt palīdzēja.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29520.

Neganīju purvmalī,
Ne celiņa maliņā:
Migla, rasa purvmalī,
Tautas ceļa maliņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29521.

Neganīšu puriņā,
Ne celiņa maliņā:
Puriņāi govis zuda,
Pa celiņu tautas jāja.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

29522.

Pirmaļiņu, otaļiņu,
Tās ganīju bāliņos;
Kad aiziešu tautiņās,
Ganīš' trešu, trešaļiņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29523.

Raibas vien man telītes
Zāģētiem radziņiem;
Es redzēju tautiņām
Zāģu kūti būvējam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

- 396 -

1. Grieztas(?) vien man telītes
Grieztajiemi radziņiem:
Es redzēju tautu dēlu
Grieztu stalli darinot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29524.

Raugāt, māte, citu ganu,
Es ganos vairs neiešu;
Es vakar saderēju
Ar ciemiņu Jēkabiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29525.

Riet govs rītā,
Riet vakarā;
Prec meitu ruden,
Prec pavasar.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29526.

Rieti, rieti, tu gosniņa,
Man nav vaļas rietināt,
Man jāiet uz klētiņu
Tautas dēlu sagaidīt.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

29527.

Smuidru, gaŗu rīksti griezu
Kuplu kuplu virsotnīti,
Lai aug mans arājiņš
Sprogainiem matiņiem.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

29528.

Te [Še] ir gani ganījuši,
Te [Še] ziediņi pabiruši,
Te [Še] ir mana līgaviņa
Ielociņus locījuse.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

29529.

Teic manim, tautu meita,
Kur tu tavas govis gani:
Tur es arī aizlaidīšu
Savus bērus kumeliņus.
216 [Ventspilī].

29530.

Tprr telīte raibuliņa,
Kam tu bļāvi vakarā?
- Tev sajāja precinieki
Ziliem zīda mēteļiem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29531.

Tu, māmiņa, nezināji,
Ko meitiņa ganos dara:
Micīt šuva, dvielīt' ada,
Ārā ārda vainadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29532.

Tur es laidu ganīdama
Pie zaļiemi ozoliem,
Tur jāj puiši pieguļāi,
Visdaiļie tēva dēli.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29533.

Uz robežas ganīdama,
Ne rīkstītes nenogriežu,
Domājos pate būt
Robežnieka līgaviņa.
358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29534.

Uz robežas ganīdama
Trejād' laidu valodiņu:
Kādi ļaudis bildināja,
Tādu laidu valodiņu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29535.

Vai tādēļ es ne meita,
Kad es kunga lopus ganu?
Kunga lopus ganīdama,
Top' bajāra līgaviņa.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29536.

Visu dienu saraudāju,
Līcī cūkas ganīdama.
Māte sola baltu putru,
Man tās putras nevajag;
Māte sola baltu maizi,
Man maizītes nevajag;
Mātei nāca prātiņā -
Kazin meita vīra raud.
Ak tu Dievs, māmuļiņa,
Tā ir jauka valodiņa!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29537.

Visu dienu saraudāju,
Līcie cūkas ganīdama:
Citas meitas man' apsmēja,
Ka es vīra nedabūšu.
Skaista piere, veikla mēle,
Kādēļ vīra nedabūšu?
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 397 -

29538.

Ceļmalā vien ganīju,
Sav' bāliņu gaidīdama;
Tautu dēlu sagaidīju,
Sav' bāliņa nesagaidu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

50983.

Brēc telītes, mau' aitiņas,
Skaņa pura maliņā.
Sodi, Dieviņ, tautu dēlu,
Kas noņēma ganītāju.
344 [Rembates Rg].

50984.

Ciema meitas ganos gāja,
Āvās liepu vīzītēs;
Mūsu puiši zābakos,
Iet meitiņas raudzīties.
109 [Ērķemes Vlk].

50985.

Citi gani purā gana,
Es ganīju tīrumā;
Tīrumā ganīdama,
Redzēj' tautas atjājam.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

50986.

Dzīva man ganu meita,
Skaista ganu villainīte;
Ja ved tautas, lai aizved
Ir gana villenīšu.
115 [Galgauskas Md].

1. Vediet tautas, nevediet,
Ganos iešu, ne druvā;
Dzīva man ganu snātne,
Dzīva ganu vilnānīt'.
322 [Praulienas Md].

50987.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Gonu sedžu sedzineņu.
Atjuoj tautas, aizvad maņi,
Nūsadz gonu sedzineņi.
605 [Skolas].

50988.

Es atradu ganīdama
Triju zīda kamoltiņ'.
Ar to vienu govi pirku,
Ar otaru kumeliņ';
Ar to trešu nosapirku
Sev diženu arājiņ'.
322 [Praulienas Md].

50989.

Ēdat, manas brāļa govis,
Es jūs ilgi neganīš';
Vedīs mani šoruden,
Tad atstāšu bāliņam.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

50990.

Goni, goni, gonu meita,
Sorgi gūvu, sorgi vušku;
Sorgi gūvu, sorgi vušku,
Sorgi sova zeiļu vaiņuciņa!
326 [Preiļu D].

50991.

Ganīdama nosaviju
Rasenīšu vainadziņu;
Kad tautiešam roku devu,
Rasa bira rociņā.
263 [Mēmeles Jk].

50992.

Ganos gāja mūs' māsiņa,
Nejūt vairs pārietam.
Nu būs gani aizveduši
Ar tām gana villainēm.
372 [Sarkanmuižas Vp].

50993.

Ganos gāju, dzelkšņus plūcu,
Vecu buku ēdināju;
No rozēm kroniņ' pinu,
Jaunus puišus kaitināju.
129 [Gudenieku Azp].

50994.

Ganos gāju, ganiņš biju,
Iet pie vīra nedomāju;
Kad atnāca meitas gadi,
Ap manim puiši skraida.
3 [Adulienas Md].

1. Gonūs guoju, gaņa beju,
As ap svuotim nadūmuoju;
Kai atguo mārgys godi,
Ap mani svuoti kai strodi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

2. As, maitiņa, gonuos guoju,
As par puiša nabādāju;
Kad atnāca mergas godi,
Ap man' puiši tā kā strodi.
264 [Meņģeles Rg].

- 398 -

50995.

Ganos gāju, gane biju,
Īt pie vīra nadomāju;
Īt pie vīra nadomāju,
Jū vēl visi ganes sauca.
35 [Baltinavas Abr].

50996.

Ganos gāju, sieru sēju,
Devu puišiem apsmeķēt;
Devu puišiem apsmeķēt,
Lai ap mani knakstījās.
48 [Bērzaunes Md].

50997.

Kad es biju jauna meita,
Es bez govs nedzīvoju;
Sieru sēju, puišiem devu,
Puiši mani kutināja.
224 [Lielvārdes Rg].

50998.

Ganos gāju, sabāzos
Rācentiņus azotē.
Ne pats ēd', ne citiem dev',
Bet tik puišus kaitināj'.
81 [Dauguļu Vlm].

50999.

Ganu savu raibaļiņu
Miglainā rītiņā;
Tautiets mani apdziedāja,
Kalniņā stāvēdams.
114 [Gaiķu Kld].

51000.

Izganīju bērzu birzi,
Tad ielaižu lazdienā;
Šovasar tautu dēls
Man' auguma neredzēja.
286 [Nītaures Rg].

51001.

Izsagūla man telītes,
Savus ragus līdzinot;
Kuŗu vidu ragi līka,
Tur aizveda ganītāju.
378 [Seces Jk].

51002.

Kad es būtu zinājusi
Ruden' ieti tautiņās,
Es būt' savas raibas govis
Āboliņā ganījusi.
378 [Seces Jk].

51003.

Kā tās ciema meitas dzina
Uz tām mūsu ganībām?
Gan nedzina zāles dēļ,
Gan dzin' mūsu puišu pēc.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

51004.

Ko, ganiņi, jūs guļat,
Tad [Kad?] gosniņas neganāt?
Redzēs ciema bāleliņi,
Tautiņāsi nevedīs.
344 [Rembates Rg].

51005.

Ko tu, blēdi, blandījiesi
Pa manāmi ganībām?
Ik dieniņas mani suņi
Tavas pēdas lādināj'.
112 [Ezeres Kld].

51006.

Ko tu, lēli, vazājies
Par tām mūsu ganībām?
Ne te tava vieta bija,
Ne te tavi brāļi līda.
344 [Rembates Rg].

51007.

Kuo, buoliņ, tu te brauci,
Kuo tev te vajadzēja?
Ni te tovi goni gona,
Ni guļ tovi pīguļnīki.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

1. Poli poli, leiti leiti,
Kam tu nāci šai zemē?
Ne te tavi gani gana,
Ne guļ tavi pieguļnieki.
344 [Rembates Rg].

51008.

Kupli, zaļi bērziņš auga
Gana ceļa maliņā.
Kas tam lapas izskaitīja,
Tas var ganu bildināt.
605 [Skolas].

51009.

Lai lūkoja, kur lūkoja,
Ganos mani nelūkoja:
Ganos man mells krekliņis,
Norūsējis vainadziņš.
197 [Krotes Lp].

51010.

Lūko mani, kur lūkodams,
Ganiņos vien nelūko;
Ganiņos slapjas kājas,
Noplīsuši lindraciņi.
23 [Ārlavas Tl].

- 399 -

51011.

Lūko, tautas, kur lūko,
Ganos mani nelūko:
Ganiņš biju, ganos gāju
Ar pelēku villainīt'.
513 [Zemītes Tk].

51012.

Nelūko man', tautiet,
Brāļu govju ganītāj'!
Ganos bij man kārklu vīzes,
Liepu lapu vainadziņš.
378 [Seces Jk].

1. Lūko mani, tautu dēls,
Ganos mani nelūko!
Ganos man bij kārkla vīzes,
Liepu lapu vainadziņš.
358 [Rugāju Abr].

51013.

Raugies, puisi, kur raugies,
Ganos meitu neraugies!
Ganos meita melnu muti,
Vējiņš matus plivināja.
72 [Cesvaines Md].

51014.

Mazas meitas ganos gāja,
Lielās gaida precinieku;
Gaida, gaida, nesagaida,
Iet uz ganiem raudādamas.
46 [Beļavas Md].

51015.

Māt māt, gādā vīr',
Es vairs cūkas neganīš';
Ja tu vīra negādās(i),
Es pie tevim nedzīvoš'!
206 [Lādes Vlm].

51016.

Māt māt, lūkā vīru,
Es vairs cūkas neganīš(u)!
Es redzēju ganīdama
Divus ciema balodīšus.
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

51017.

Raibas govis ganījāsi
Lielajā dābolā.
Raibu govju ganītāja,
Tā būs mana līgaviņa.
378 [Seces Jk].

51018.

Raibas vin man telītes,
Jaunas vin ganituojas.
Tautīšam acis daga,
Caur kryumim verūtīs.
326 [Preiļu D].

51019.

Rīksti vien es nogriezu,
Uz robežu ganīdam';
Teicās mani robežnieki
Kā putniņu vārdzināt.
377 [Sāvienas Md].

51020.

Sorkona muna muoseņa,
Ar tautom runuodama;
Beja ādus kamaņ madu,
Pa lozdom ganeidama.
326 [Preiļu D].

51021.

Tautu dēlis man vaicāja:
Kādas govis man jāgan(a)?
Tēvam dule, mātei pieča,
Man pašai raibaļiņ(a).
214 [Lažas Azp].

51022.

Trīs vasaras ganos gāju,
Vienu govi ganīdama,
Ja grib tautas, lai ņem mani
Ar to ganu villainīti.
148 [Jaunpiebalgas C].

51023.

Uz rūbeža ganīdama,
Kreisū kuoju tricinuoju.
Kurs puisīts mani jems,
Lai mierst, kuojas kratīdams.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

51024.

Vīna pati gūvis gonu
Lela meža maliņā.
Navarēju, navarēju,
Trejotāji sīnu pļaunu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

51025.

Nu ir laime, nu ir laime,
Viena pati ganu meita!
Nava laime, nava laime,
Trīs pļāvēji pļaviņā.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

- 400 -

51026.

Nāc pie manis, tautu dēlis,
Viena pati ganu meita!
Nevar ieti, nevar iet,
Pļavā trīsi pļāvējiņi.
112 [Ezeres Kld].

51027.

Viena pati ganu meita
Ar mazaju šuveklīti,
Nieki nieki, ganu meita,
Divi siena pļāvējiņi.
141 [Ivandes Kld].

51028.

Viena pate ganu meita
Ar mello šunelīti.
Alelū ganu meita,
Pulkā pļāvu, nevarēju.
398 [Skrundas Kld].

51029.

Viena pat ganos gāj
Ar maze šunelīt;
Es būt gājs, nevare,
Talke pļāv, neattap.
445 [Ugāles Vp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu