SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

h) Ciema gani satiekas, sadziedas

29364.

Vaiju vaiju ciema gani,
Jūsu ilgu gulēšanu!
Man telītes paēdušas,
Ābolā sagulušas.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29365.

Alo, alo ciema meita
Pa munām ganībām.
Kur es pati alināšu
Ar savām telītēm?
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

29366.

Dievs palīdz, ciema gane,
Vai telītes pieganīji?
Es telītes pieganīju
Sarkanā dābolā.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

29367.

Dzeniet agri, ciema gani,
Notrauciet rīta rasu;
Viena pati man telīte
Rīta rasas traucējiņa.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29368.

Dzenat šurp, ciema gani,
Še ir laba ganīšana:
Govis ēda ābolā,
Pate viju vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29369.

Dzeniet šurpu, ciema gani,
Še ir laba ganīšana:
Man telītes pieēdušas,
Ābolāji sagulušas.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Dzeniet šurpu, ciema gani,
Te ir laba ganīšana:
Man gotiņas pieēdušas
Baltābola pļaviņā.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

29370.

Dzeniet šurpu, ciema gani,
Še ir laba ganīšana,
Še aug zāle, še ābols,
Še ēd govis gulēdamas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29371.

Dzenat šurpu, ciema gani,
Še ir laba ganīšana,
Še ziedēja āboliņš
Deviņām lapiņām.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Dzeniet šur, ciema gani,
Še ir laba ganīšana,
Še ziedēja āboliņš
Deviņiem žuburiem,
Govis ēda āboliņu,
Pate viju vainadziņu.
Nedzeniet, ciema gani,
Nelaidīšu ābolā:
Man pašai raibas govis
Āboliņa ēdājiņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 381 -

2. Dzeniet šurpu, ciema gani,
Še ir laba ganīšana,
Še ziedēja div' kalniņi
Sarkanaja ābuliņa.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

29372.

Es gribēju ganīdama
Ar māsiņu satikties;
Jau es dzenu dzenamo,
Viņa bēg bēgamo.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

29373.

Gauži tika klausīties,
Kad tie ciema gani nāca:
Suņi rēja, vērši māva,
Puiši nāca dziedādami.
226 [Kandavā (Tl)].

29374.

Kā tās dzina ciemu meitas
Uz tām mūsu ganībām?
Vai tās dzina zāles dēļ,
Vai to mūsu puišu dēļ?
Gan nedzina zāles dēļ,
Dzina mūsu puišu dēļ.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29375.

Kam tie tādi gani gana
Liela ceļa maliņā?
Raibas govis, balti vērši,
Balta pati ganu meita.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Kam tie tādi gani gana
Viņas mājas tiesiņā?
Melnas govis, raibi vērši,
Dūņu vēži ganītāji.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

29376.

Ko darait, ciema gani,
Ka ārā nelaižait?
Vai gaidait mana gana
Leidarvārtu attaisīt?
1191 [Ēveles draudzē].

29377.

Ko tie dara ciema gani,
Ka tie agri neizdzina?
Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29378.

Ko tie ciema gani gana
Piecas sešas avitiņas?
Es vēl viena paganītu
Divi simti raibu govju.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)].

29379.

Kur, pie joda, ciema gani,
Ka nedzirde ālojam?
Ciema gani sadzinuši
Mana tēva pavārtē.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

29380.

Mīļi lūdzu ganiņiem:
Kopā lopus nelaižat!
Sīvi suņi, bargi gani,
Tie kopā nederēja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

29381.

Nākat šurp, ciema gani,
Es jums došu brokastiņu:
Vēl manā vācelē
Pērnā cepta miežu maize.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29382.

Nākat šurp, ciema gani,
Te ir laba ganīšana,
Te ēd govis baltābulu,
Dzeŗ avota ūdentiņu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29383.

No tālienes jau dzirdēju,
Kur bajāru gani gana:
Mauj gotiņas, brēc aitiņas,
Zvaigā bēri kumeliņi.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29384.

Sasadzina treju ganu
Šo āriņu maliņā:
Vieni kunga, otri tautu,
Treši manu brāleliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 382 -

1. Te trijādi govju gani
Tai vienā atmatā:
Tautu gani, brāļu gani,
Manas pašas māmulītes.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

29385.

Sadzinās ciema gani,
Samāvās raibaļiņas;
Satikās brāļu bērni,
Sadevās rociņām.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29386.

Sasadzina ciema gani,
Samauroja raibas govis;
Satek ciema zeltānītes,
Sasasauca māsiņām.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

29387.

Salaidās(i) ciema gani,
Samāvās(i) raibuliņas;
Sajājās(i) bāleliņi,
Sazviedzās(i) kumeliņi.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

29388.

Šķiŗaties, raibas govis,
No tām ciema dumaļām,
Lai nesaka māmaļiņa:
Vienu vietu ganījusi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29389.

Slinki slinki ciema gani,
Ilgi govis guldināja;
Paši gul aizkrāsnē,
Govis gul laidarē.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29390.

Tuji tuji, ciema gani,
Kopā vien nelaižat,
Lai gosniņas nebadās,
Lai ganiņi nerājās!
223 [Iķenē (Vandzenes pag. Tl)].

29391.

Ūjā jods, ciema gani,
Kā tie ilgi mājās gul!
Man gosniņas pieēdušas,
Vēl ciemiņu laidarā.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

29392.

Visi mani ganu biedri
Pikti vien skatījās,
Ka es biju zemas kārtas,
Lāpītām biksītēm.
190 [Kuldīā].

29393.

Ciema gani, bajāriņi,
Vai ēdāt brokastiņu?
Es paēdu brokastiņu,
Pa vārtiemi izdzīdams.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29394.

Ciema gani, baltgalvīši,
Vai brokasti paēdāt?
- Mēs ēdām, paēdām,
Jūsu tiesa vācelē.
224 [Kabilē (Kld)].

29395.

Ciema gani ganīdami
Šurp uz mani lūkojās,
Redzēj' manas raibas govis,
Baltu pašu ganītāju.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

29396.

Ciema gani ganīdami
Kuņu kāra ozolā;
Izdzīdami, sadzīdami
Tur tecēja kaulu grauzt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29397.

Ciema gani aizdzinuši,
Mani vienu pametuši.
Pagaidāt(i), ciema gani,
Viņā lauka galiņā!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Citi gani āriņā,
Es basām kājiņām.
Pagaidiet, citi gani,
Jel āriņas maliņā!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Ciema gani izdzinuši,
Man kājiņas neapautas.
Pagaidiet, ciema gani,
Tīrumiņa galiņā!
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

29398.

Ciema gani izdzinuši
Es basāmi kājiņām.
Pagaidāt(i), ciema gani,
Lai kājiņas apaunos!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 383 -

29399.

Ciema gani, ķīvējās,
Raibas govis ganīdami;
Man bij mella dūmalīna,
Es ganīju dziedādama.
1191 [Ēveles draudzē].

29400.

Ciema gani salaiduši
Mana tēva pavārtē.
Kur es pate paganīšu
Miglaināi rītiņā?
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29401.

Ciema gani, vella gani,
Caur krūmiem lūrējās;
Man bij viens kasains āzis,
To nozaga lūrēdam'.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

29402.

Citi gani āriņā,
Es āriņa maliņā,
Es āriņa maliņā
Ar savām telītēm.
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

29403.

Citi gani aizdzina,
Mani vienu atstāja
Lielajā mežā
Sustaru krūmā.
292 [Gliebavā (Lietuvā)].

29404.

Citi gani man' atstāja
Biezā bērzu mežiņā;
Dziedādams melnais strazds
Man' malā izvadīja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

50938.

Ciema gani nodzinuši,
Mani mazu pametuš';
Gan dziedāju, gavilēju,
Lai dzird mani ciema gani.
112 [Ezeres Kld].

50939.

Dzenit, gani, tur šodien,
Kur vakar ganījāt!
Man palika raibi cimdi,
Div sudraba gredzentiņi.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

50940.

Dzeniet šurpu, ciema gani,
Še ir laba ganībiņa:
Āboliņis, dadasiņis,
Upe teki lejiņā.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

50941.

Dzenat šurp, ciema gani,
Te ir smuka ganīšan(a):
Zied dābols pļaviņā,
Dzied bitītes druviņā.
405 [Smiltenes Vlk].

50942.

Ganat tuvi, ciema gani,
Kopā vien nelaižat;
Vājas govis, nikni gani,
Tie kopā nesader.
605 [Skolas].

50943.

Kālabad, jūs ganiņi,
Kopā lopus nelaižat?
Sīvi suņi sarejas,
Raibas govis sabadās.
283 [Nīgrandas Azp].

50944.

Kur tie mani ciema gani,
Ka neviena neredzēju?
Citi gani silienā,
Citi sila maliņā.
356 [Rudbāržu Azp].

50945.

Laidiet šurpu, ciema gani,
Te ir laba ganīšana!
Te ēd govis gulēdamas
Pa balto dāboliņu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

50946.

Treju gonu sasalaida
Vīn' orumu maliņā;
Treis meitiņa(s) satecēja
Pi māmiņas suprāduos.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 384 -
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu