SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

f) Ganu nedarbi, netikumi, pārgalvība

29325.

Es bij' liela nebēdniece,
Kad es augu bāliņos:
Gov's ganīju pļavmalā,
Pļavā viju vainadziņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29326.

Es bij' liela nebēdnīca,
Bāliņos dzīvodama:
Vai bij druva, vai pļaviņa,
Pāri dzinu ganīdama.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

29327.

Es brāļam laba māsa
Par visām māsiņām,
Noganīju driķu druvu,
Pļavā laižu akmentiņus.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Es brāļam laba māsa
Par visām māsiņām,
Kur pļaviņu noganīju,
Tur pielaidu akmentiņu.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

29328.

Es brāļam laba māsa
Par visām(i) māsiņām,
Noganīju griķu druvu,
Baltābolu dēvēdama.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

29329.

Es brāļam laba māsa
Par visām māsiņām,
Pļavas stūri noganīju,
Auzu labu gabaliņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 375 -

29330.

Es gotiņas pieganīju
Slinka puiša pļaviņā;
Kamēr sliņķis kājas āva,
Man gotiņas paēdušas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29331.

Es piepinu vainadziņus,
Visu rītu sēdēdama;
Māte prasa, kur telītes,
Es parādu vainadziņus.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

29332.

Es savam bāliņam
Daudzi riebu ganīdama:
Visas viņa pļavmaliņas
Telītēm ēdināju.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Šovasar bāliņam
Spītēdama vien dzīvoju:
Druvmalīšus, pļavmalīšus
Gosniņām ēdināju.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

2. Vedat, tautas, to māsiņu,
Tā man skādes darītāja:
Druvmalītes, pļavmalītes
Gosniņām noganīja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29333.

Es savam bāliņam
Ziedu pļavu noganīju,
Ka tas man nenopirka
Siena naudas villeniņu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Par bāliņu nebēdāju,
Pļavā govis ēdināju,
Kam bāliņis man nepirka
Siena naudas vaiņadziņu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

29334.

Es savam bāliņam
Ziedu pļavu noganīju;
Vaiņadziņu vien pakāru
Kaudzes mieta galiņā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29335.

Ganīdama noganīju
Kalpam miežus līdumā;
Bāleliņa atsargāju,
Tas nopirka vainadziņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29336.

Ganīdama noganīju
Tautām miežus līdumā;
Sargādama nosargāju
Brāļam ceļa maliņā.
121 [Gulbenē (Md)].

293361.

Ganos mani nesūtāt,
Es ganīt nemācēju:
Noganīju brāļam pļavu,
Tautu dēlam rudzu lauku.
(?).

29337.

Liela biju, ganos gāju,
Ne par vienu nebēdāju,
Kungam pļavu noganīju,
Puis' suņiem norīdīju.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Liela meita ganos gāju,
Ne par vienu nebēdāju,
Puišiem auzas noganīju,
Uz robežas stāvēdama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29338.

Maza biju, bet jau gudra,
Ganu kalpa pļaviņā;
Es jau pate gan zināju
Nebūt kalpa līgaviņa.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

29339.

Moza beju, gonūs guoju,
Lelu škuodi padarēju:
Bruoļa pļovu izganēju,
Tautu dāla rudzu neivu [=drivu].
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

29340.

Maza maza meitenīte,
Bet kur liela nebēdniece:
Ganīdama noganīja
Tautiešam auzu lauku.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

29341.

Nebaries, bāleliņ,
Es pļaviņu noganīju;
Es tavam kumeļam
Auzas bēršu tautiņās.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 376 -

29342.

Nebij dzīva tā druviņa,
Kur ganiņi klāt ganīja;
Ja telīte neiegāja,
Jel sunītis pārtecēja.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

29343.

Svešas mātes goves ganu
Vaivariņu puriņā;
Savas mīļas māmuliņas
Baltābola kalniņā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29344.

Tautu dēlis šķetru dūra,
Lai neganu raibaļiņu;
Es izrāvu viņa šķetru,
Ganu savu raibaļiņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

29345.

Tīšām laidu ganīdama
Gar tautīša laukmalām;
Kad Ķīlāja, lai ķīlāja,
Lai maksāja bāleliņi.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

50899.

Es muoseņa mozuokuo,
Bruoleišam lobuokuo:
Gūvis gonu ežmalī,
Pļovā svīžu akmisteņu.
Maņ navajag tova zalta,
Pīteik sova sudabreņa.
89 [Dricēnu Rz].

1. As muoseņa mozuokuo,
Bruoleišam lobuokuo:
Mīžu diervu ganeidama,
Pļavā svīžu akmisteņu.
89 [Dricēnu Rz].

50900.

Es savam nāburgam
Mūžam ļauna nevēlēju:
Pavasarī ganīdama,
Pļavā sviedu akmentiņus.
159 [Jumurdas C].

50901.

Goni jyus, pogoni,
Kur jyusu lūpi?
Pa purenim, pa mežim,
Pa kunga rudzim.
605 [Skolas].

50902.

Gani kliedza, gani brēca,
Bitītei vainu meta;
Paši gani noganīja
Mana brāļa kviešu lauku.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

50903.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana darbus izdarīju:
Vecam ceļu parādīju,
Puisi ar suni norīdīju.
33 [Baižkalna C].

50904.

Ganos gāju, skaista augu,
Dažam sirdi didināju:
Vecam ceļu parādīju,
Puis' ar suni parīdīju.
99 [Dzelzavas Md].

50905.

Ko tautiņas man darī,
Es tautām atdarī:
Es tautām noganī
Sīku auzu gabaliņ.
40 [Basu (Bases) Azp].

50906.

Labi vin es darīju,
Buoleņūs dzeivuodama.
Puori mīžim, puori auzom
Dzinu gūves ganīdama.
605 [Skolas].

50907.

Māte mani ganos raida,
Es ganību nezināju.
Noganīju kalpu pļavu,
Grīšļa lāmu domādama.
219 [Lestenes Tk].

50908.

Nadaudz škuodes padarēju,
Buoliņus dzeivuodama:
Vīnu bierzeņu nūlaužu,
Bruoļa gūvis ganeidama.
18 [Andrupenes Rz].

50909.

Nasabar, bruolileņ,
Ka es pļavu nūganēju;
Ka es guoju tautiņuos,
Bēru auzu kumeļam.
326 [Preiļu D].

- 377 -

50910.

Nesabar, bāleniņ,
Es pļaviņu noganīju;
Tās nebija manas govis,
Tās bij tavas līgaviņas.
241 [Lubānas Md].

50911.

Nesabaries, bāleniņ,
Es pļaviņu noganīj(u):
Tavas govis ganīdama,
Sev pūriņu darīdama.
241 [Lubānas Md].

50912.

Nasabor, buoleliņ,
Ka pļaviņu nūganīju;
Atīs leits ar pārkyuni,
Augs zuolīte grīzdamuos.
465 [Varakļānu Rz].

50913.

Piecas, sešas brāļam māsas,
Es tā visu labākā:
Tīrumā ganīdama,
Pļavā sviedu akmentiņus.
264 [Meņģeles Rg].

50914.

Piecas, sešas brāļam māsas,
Es tā visu labākā:
Noganīju pļavas stūri,
Auzu labu gabaliņu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

50915.

Tautu dēls meiju dūra,
Es par meiju nebēdāju:
Es nolauzu meiju galu,
Ganu savas raibalītes.
398 [Skrundas Kld].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu