SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

c) Gana prieki un gana bēdas un grūtības

29262.

Es atradu ganīdama
Trīs sudraba biķerīšus:
Vienā al's, otrā med's,
Trešā gaužas asariņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29263.

Ai Dieviņ, augsti saule,
Kā vakaru sagaidīs!
Sit' kociņu pie kociņa,
Lai tek saule vakarā.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

1. Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana darbu vien darīju:
Sit' kociņu uz kociņa,
Lai iet saule pie Dieviņa,
Lai iet saule pie Dieviņa,
Dod mums svētu vakariņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29264.

Balta biju, melna tapu,
Pa degām ganīdama.
Kam, bāliņi, birzi līdi,
Kam padegas dedzināji?
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Dievs žēlo to tautieti,
Kas izdegu dedzināja!
Balta biju, mella tapu,
Izdegā ganīdama.
226 [Kandavā (Tl)].

29265.

Dari, dari, sveša māte,
Gan es tevim atdarīšu,
Gan es tavas raibas govis
Aiz kalniņa guldināšu!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

29266.

Dievs dod ganu kūlējam
Svina kājas, alvas acis,
Ar kājām nepaiet,
Ar acīm neredzēt!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

29267.

Dod, Dieviņ, ganos dzīt,
Ne sēdēt saulītē!
Ganos dzinu dziedādama,
Saulē sēdu raudādama.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 365 -

292671.

Ej ganos, ganu meita,
Es ganos vairs neiešu:
Rasā man kājas sala,
Miglā mierka villainīte.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29268.

Ej ganos, ganu meita,
Es ganos vairs neiešu:
Sili manas kājas bada,
Krūmi rausta vainadziņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Es neietu pa siliņu,
Ne pa sīku prieduliņu:
Siliņš manas kājas dūra,
Priedes rāva vaiņadziņu.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29269.

Ej, saulīte, drīz zemē,
Žēlo ganus, darbeniekus!
Pārdzen gani nosaluši,
Darbenieki piekusuši.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Riet', saulīte, rietēdama,
Nevizini meža virsu!
Govju gani piekusuši,
I arāju kumeliņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29270.

Ej, saulīte, drīz zemē,
Žēlo mani, maziņo:
Man mazami gaŗa diena
Kā gaŗā nedēļiņa.
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

29271.

Ganos gāju, riekstus ēdu,
Balta augu brāliņos;
Kas redzēja, tas sacīja
Muižiņā uzaugušu.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29272.

Grūti grūti arājam,
Vēl grūtāki ganiņam:
Arājs sētas maliņā,
Ganiņš lauka galiņā.
260 [Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)].

29273.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Ganiņam, tam bij grūti:
Lietus lija, sniedziņš sniga,
Ganiņš lauka galiņā.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kam bej bāda, tam bej bāda,
Gan'eņam vairuok bāda:
Leits leja, snīgi snyga,
Gan'eņš stuov kal'n'eņā,
Gan'eņš stuov kal'n'eņā,
Nūpleisušu kažuceņu.
420 [Krāslavas draudzē (D)].

29274.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Ganiņami, tam bij grūti:
Lija lietus, sniga sniegs,
Viss ganiņa mugurē.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

1. Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt' mazam ganiņam:
Līst no gaisa, nāk no koka,
Viss ganiņa mugurā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29275.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Ganiņam, tam bij grūti:
Odiņš dūra, dundurs koda,
Pa krūmiem ložņājot.
304 [Vecmuižā (Vecmuižas pag. B)].

29276.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Ganiņam, tam bij grūti:
Tam jābrien rīta rasa,
Jādzird daži ļauni vārdi.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Sūra diena, grūta diena
Mazajam ganiņam:
Tam jābrien rīta rasa,
Tam jādzird ļauni vārdi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29277.

Lai bij grūt', kam bij grūt',
Ganiņam, tam bij grūt':
Tam jābrien rīta rasa,
Tam migliņa vakarā.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

29278.

Lai bij grūt', kam bij grūt',
Ganiņam, tam bij grūt':
Vēl nav saule uzlēkusi,
Jau ganiņš siliņā.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

- 366 -

29279.

Lai bij grūt', kam bij grūt',
Ganiņam, tam bij grūt':
Visi lieti, visi vēji,
Ne tie visi kumosiņi.
Kas bij laba saimeniece,
Tā pataupa ganiņam,
Kas bij kāds badakāsis,
Tai pašai nepietika.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

29280.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt' mazam ganiņam:
Kūla māte izdzenot,
Kūla agri sadzenot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29281.

Lai bij grūt(i), kam bij grūt(i),
Grūt' mazam ganiņam:
Kūla māte vadīdama,
Citi gani ganīdami.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 18 (Kliģenē), 28,
71 [Drustos (Drustu pag. C)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 190 [Kuldīā], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29282.

Māsiņ mana mazākā,
Ko raudāji ganīdama?
- Kā, brālīti, neraudāšu,
Auksta bija rīta rasa!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29283.

Odi, masalas noēda
Manu sīku augumiņu.
Ni ēd odi, ni masalas,
Pašai sīks augumiņš!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29284.

Odi odi, kniši kniši,
Govju gana neēdat,
Ēdat puišus pieguļā,
Tiem ir vaļa knosīties!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Ai odītes, masaliņas,
Neēdieti jaunas meitas,
Ēdiet puišus pieguļā,
Tiem ir vaļas knosīties.
287 [Bauskas pilsmuižā (Bauskas pag. B)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

2. Odi odi, knauši knauši,
Dziedat vien, nerejat;
Eit', rejat pieguļniekus,
Tiem ir vaļas knosīties!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29285.

Šitā meita, šitā meita,
Tā man' kūla ganīdama.
Dievs dos man lielam augt,
Es ņemš' tavu vainadziņu!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29286.

Sveša māte tā sacīja:
Ganiņam lētas dienas.
Tā lai tava sierde puva,
Kā pūst gana villainīte!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Saimeniece to vien teica:
Lēti lēti ganiņam.
Lai velns tavu sierdi plēš,
Kā krūms manu villainīti!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29287.

Tec, saulīte, drīz pie Dieva,
Dod man laiku vakariņu!
Man kājiņas nosalušas,
Brāļa govis ganīdam.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

29288.

Visi ļaudis to vien teica:
Kas kaitēja ganiņam?
Visi krūmi, žagariņi
Glauda gana muguriņu.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 190 [Kuldīā].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu