SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

a) Gana apģērbs un rota

29221.

Dod, māmiņa, ganiņame
Triju rindu vainadziņu!
Daža laba rīta rasa
Pār ganiņa kājiņām.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

29222.

Duš, ēdat, man' gosniņas!
Es maziņa ganītāja,
Es maziņa ganītāja
Sidrabotu vaiņadziņu.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

29223.

Ej ganos, gana meita,
Sedzies gana vilnainīti!
Jau tu pate gan zināji,
Ganos laba nevajaga.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29224.

Ej ganos, ganu meita,
Tev tie gani piederēj'!
Tev segs māte villainīti
Kā to putu gabalīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29225.

Ej ganos, ganu meita,
Tev tie gani piederēja,
Tev tie gani piederēja,
Tev tās ganu villānītes!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

29226.

Gan purinu rītā agri,
Gan purinu vakarā, -
Visa mana sedzenīte
Rāviņā nomirkuse.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29227.

Ganiņš biju, ganos dzinu,
Gana drēbe mugurā;
Kad es būšu saiminiece,
Tad staigāšu sudrabota.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

- 359 -

29228.

Ganiņš biju, ganos dzinu,
Ganu drēbes mugurāi:
Vecs, noplīsis lindrucīnis,
Veca, melna vilnainīte.
Kas apsmēja manu drēbi,
Lai smej drēbes devējīnu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

29229.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana [Ganu] drēbes mugurā:
Skuju svārki, ērkšķu bikses,
Gaŗa tāšu cepurīte.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)], 291 [Garozā (Mežotnes pag. B)],
292 [Gliebavā (Lietuvā)], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

1. Ganiņš biju, ganos dzinu,
Gana drēbes mugurā:
Salmu svārki, tāšu biksas,
Zirņu ziedu cepurīte.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

2. Ganiņš biju, ganos dzinu,
Ganu drēbe mugurā:
Skuju kreklis, skuju biksas,
Skuju austi kamzolīši.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

3. Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana rota mugurā:
Skuju brunči, egles deķis,
Gaŗais tāšu zebenieks.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

29230.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana rota mugurā:
Vīzes āvu kājiņā,
Snātnīt' sedžu mugurā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29231.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Ganu [Gana] sedzu villainīti.
Ja grib tautas, lai ved mani
I(j) ar ganu [gana] villainīti.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ganiņš biju, ganos dzinu,
Ganam gana villainīte.
Ar to gana villainīti,
Āzved mani tautiņās.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

29232.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Sedzos gana villainīti;
Atnāks tautas, aizvedīs,
Paliks gana villainīte.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29233.

Ganos iešu es, māmiņa,
Ij tautās nogājuse:
Dzīva man ganu snātne,
Dzīva ganu vilnainīte.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

29234.

Māte mani ganos raida,
Nedod baltas villainītes.
Lai stāv govis laidarā
Kā villaines pūriņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 216 [Ventspilī], 224 [Kabilē (Kld)].

29235.

Man' māmiņa ganos sūta,
Piecas sagšas saseguse.
Iesa- paša- gādājos,
Kur ganos tāda gāju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29236.

Man neļāva māmuliņa
Govju laist degumā:
Degumāi melni koki,
Mātei baltas villainītes.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

29237.

Man nokrita celu josta,
Sila malu staigājot.
Vai, bitīte, neredzēji,
Saldus ziedus meklēdama?
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29238.

Aizsiliešu tēva meitas
Ar deķīti ganos gāja;
Es, Krūmiņu kalponīte,
Ar balto villānīti.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

29239.

Piņu vīzes, aunu kājas,
Dzenu govis izdegā;
Izdegā zaļa zāle,
Zelta rasa galiņā.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

- 360 -

29240.

Pinu vīzes, avu kājas,
Kungam goves ganedam';
Kad ganešu brāļa goves,
Tad pušķošu vaiņedziņ'.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29241.

Pļavmalā ganīdama,
Sedzos zaļu villainīti;
Zaļa bija pļavas zāle,
Zaļa mana villainīte.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29242.

Zaļa zaļa pļavas zāle,
Zaļa mana villainīte;
Kad ieraugu pļavas sargu,
Ielaižos zālītē.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

29243.

Salta diena, māmuliņa,
Kam nesedzi vilnainītes?
Vai tev manis žēl nebija,
Dad es gāju raudādama?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

292431.

Salt man, salt man,
Didanu, didanu!
Neiešu tautām
Telīšu ganīt;
Ieš savai māmiņai
Aitiņu ganīt,
Tā segs baltu
Vilnānīti.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29244.

Telītēm nesariebu,
Pa krūmiem ganīdama;
Vilnainītei, tai sariebu,
To plucina žagariņi.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

50796.

Bārenīte govis gana
Smalkā stiebru līcītī,
Smalku, baltu vilnānīti,
Sudrabiņa ielokiem.
241 [Lubānas Md].

50797.

Ej ganos, ganu meita,
Es ganos vairs neiešu:
Siliņš manas kājas dūra,
Krūmiņš rauj vainadziņu.
Es noāvu gana kājas,
Nosedz' gana villainīti.
141 [Ivandes Kld].

50798.

Es ganīte rītiņā,
Es ganīte vakarā;
Es, ganīte, apsasedžu
Skaistu mēļu vilnānīti.
241 [Lubānas Md].

50799.

Ēdat rāmi man, gosniņas,
Tai zaļā zālītē!
Kādu zāli pļavā redz(u),
Tādu sedz(u) villainīti.
398 [Skrundas Kld].

50800.

Ganiņš biju, ganos dzinu,
Ar maišeli apsedzos:
Kuŗš puišelis man' aiztika,
To iebāzu maišelī.
427 [Tadaiķu Lp].

50801.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Sedzu gana villainīti;
Kad es iešu tautiņāsi,
Segšu citu villainīti.
112 [Ezeres Kld].

1. Gonūs guoju, gaņa beju,
Ganis sedzu sedzīneņi;
Lela izaugu, mārga beju,
Mārgis sedžu sedzīneņi.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

50802.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Sedzu gana villainīti.
Diža liela liela diena,
Maza mana villainīte.
427 [Tadaiķu Lp].

50803.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana drēbes mugurā;
Man pašuva goda svārku
No tā paša maišelīša.
605 [Skolas].

- 361 -

50804.

Ganiņš biju, ganos dzinu,
Gana drēbes mugurā;
Lūku kreklis, skuju bikses,
Zirņu ziedu mētelīts;
Zirņu ziedu mētelīts,
Auzu skaru cepurīt'.
283 [Nīgrandas Azp].

50805.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana drēbes mugurā:
Plika galva, basas kājas,
Mells krekliņis mugurā.
197 [Krotes Lp].

50806.

Ganiņš beju, ganūs guoju,
Gana drēbes mugurā;
Ikdīniņas mežā dzynu,
I saulītes naredzēju.
389 [Silajāņu Rz].

50807.

Ganeņš guoja ganeņūs,
Vējiņš pyute štaneņūs;
Pyut, vējiņi, syla prīdī,
Napyut gona štaneņūs.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Ganiņš beju, gonūs guoju,
Vējiņš pyutja biksītēs;
Pyuti, vējiņ, lobuok lopas,
Napyut munās biksītēs.
174 [Kārsavas Ldz].

50808.

Ganas gāj, gāl tin,
Sēte lik vaiņdziņ.
Kas redze, tas sace:
Tā bāliņ līgviņ.
518 [Zlēku Vp].

50809.

Kas maņ bej nadzeivuot,
Tāva gūvu naganīt:
Kas dīniņas bryuni svuorki,
Sorkons rūžu vaiņudzeņš.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50810.

Māte manīm piesacīja:
Nelaiž govis degumā;
Degumā melli koki,
Man bij balta villainīte.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

50811.

Palaid, manu muomuliņa,
Izdagā paganīt!
Izdagā malni kūki,
Boltas munas vylnuonītes.
414 [Stirnienes Rz].

50812.

Slava slava tai muosai,
Kurai bruoļi boguoti.
Nu ganiņu muojuos vedja
Nūmierkušu vylnainīti.
389 [Silajāņu Rz].

50813.

Tei Anīte vušku gane,
Madalīte gūvu gane,
Cik reitiņa Madalīte
Iz Anīti vylnanīšu.
35 [Baltinavas Abr].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu