SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

2. Gani un ganu dzīve

a) Gana apģērbs un rota

29221.

Dod, māmiņa, ganiņame
Triju rindu vainadziņu!
Daža laba rīta rasa
Pār ganiņa kājiņām.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

29222.

Duš, ēdat, man' gosniņas!
Es maziņa ganītāja,
Es maziņa ganītāja
Sidrabotu vaiņadziņu.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

29223.

Ej ganos, gana meita,
Sedzies gana vilnainīti!
Jau tu pate gan zināji,
Ganos laba nevajaga.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29224.

Ej ganos, ganu meita,
Tev tie gani piederēj'!
Tev segs māte villainīti
Kā to putu gabalīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29225.

Ej ganos, ganu meita,
Tev tie gani piederēja,
Tev tie gani piederēja,
Tev tās ganu villānītes!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

29226.

Gan purinu rītā agri,
Gan purinu vakarā, -
Visa mana sedzenīte
Rāviņā nomirkuse.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29227.

Ganiņš biju, ganos dzinu,
Gana drēbe mugurā;
Kad es būšu saiminiece,
Tad staigāšu sudrabota.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

- 359 -

29228.

Ganiņš biju, ganos dzinu,
Ganu drēbes mugurāi:
Vecs, noplīsis lindrucīnis,
Veca, melna vilnainīte.
Kas apsmēja manu drēbi,
Lai smej drēbes devējīnu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

29229.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana [Ganu] drēbes mugurā:
Skuju svārki, ērkšķu bikses,
Gaŗa tāšu cepurīte.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)], 291 [Garozā (Mežotnes pag. B)],
292 [Gliebavā (Lietuvā)], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

1. Ganiņš biju, ganos dzinu,
Gana drēbes mugurā:
Salmu svārki, tāšu biksas,
Zirņu ziedu cepurīte.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

2. Ganiņš biju, ganos dzinu,
Ganu drēbe mugurā:
Skuju kreklis, skuju biksas,
Skuju austi kamzolīši.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

3. Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana rota mugurā:
Skuju brunči, egles deķis,
Gaŗais tāšu zebenieks.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

29230.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana rota mugurā:
Vīzes āvu kājiņā,
Snātnīt' sedžu mugurā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29231.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Ganu [Gana] sedzu villainīti.
Ja grib tautas, lai ved mani
I(j) ar ganu [gana] villainīti.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ganiņš biju, ganos dzinu,
Ganam gana villainīte.
Ar to gana villainīti,
Āzved mani tautiņās.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

29232.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Sedzos gana villainīti;
Atnāks tautas, aizvedīs,
Paliks gana villainīte.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29233.

Ganos iešu es, māmiņa,
Ij tautās nogājuse:
Dzīva man ganu snātne,
Dzīva ganu vilnainīte.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

29234.

Māte mani ganos raida,
Nedod baltas villainītes.
Lai stāv govis laidarā
Kā villaines pūriņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 216 [Ventspilī], 224 [Kabilē (Kld)].

29235.

Man' māmiņa ganos sūta,
Piecas sagšas saseguse.
Iesa- paša- gādājos,
Kur ganos tāda gāju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29236.

Man neļāva māmuliņa
Govju laist degumā:
Degumāi melni koki,
Mātei baltas villainītes.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

29237.

Man nokrita celu josta,
Sila malu staigājot.
Vai, bitīte, neredzēji,
Saldus ziedus meklēdama?
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29238.

Aizsiliešu tēva meitas
Ar deķīti ganos gāja;
Es, Krūmiņu kalponīte,
Ar balto villānīti.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

29239.

Piņu vīzes, aunu kājas,
Dzenu govis izdegā;
Izdegā zaļa zāle,
Zelta rasa galiņā.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

- 360 -

29240.

Pinu vīzes, avu kājas,
Kungam goves ganedam';
Kad ganešu brāļa goves,
Tad pušķošu vaiņedziņ'.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29241.

Pļavmalā ganīdama,
Sedzos zaļu villainīti;
Zaļa bija pļavas zāle,
Zaļa mana villainīte.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29242.

Zaļa zaļa pļavas zāle,
Zaļa mana villainīte;
Kad ieraugu pļavas sargu,
Ielaižos zālītē.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

29243.

Salta diena, māmuliņa,
Kam nesedzi vilnainītes?
Vai tev manis žēl nebija,
Dad es gāju raudādama?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

292431.

Salt man, salt man,
Didanu, didanu!
Neiešu tautām
Telīšu ganīt;
Ieš savai māmiņai
Aitiņu ganīt,
Tā segs baltu
Vilnānīti.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29244.

Telītēm nesariebu,
Pa krūmiem ganīdama;
Vilnainītei, tai sariebu,
To plucina žagariņi.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

50796.

Bārenīte govis gana
Smalkā stiebru līcītī,
Smalku, baltu vilnānīti,
Sudrabiņa ielokiem.
241 [Lubānas Md].

50797.

Ej ganos, ganu meita,
Es ganos vairs neiešu:
Siliņš manas kājas dūra,
Krūmiņš rauj vainadziņu.
Es noāvu gana kājas,
Nosedz' gana villainīti.
141 [Ivandes Kld].

50798.

Es ganīte rītiņā,
Es ganīte vakarā;
Es, ganīte, apsasedžu
Skaistu mēļu vilnānīti.
241 [Lubānas Md].

50799.

Ēdat rāmi man, gosniņas,
Tai zaļā zālītē!
Kādu zāli pļavā redz(u),
Tādu sedz(u) villainīti.
398 [Skrundas Kld].

50800.

Ganiņš biju, ganos dzinu,
Ar maišeli apsedzos:
Kuŗš puišelis man' aiztika,
To iebāzu maišelī.
427 [Tadaiķu Lp].

50801.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Sedzu gana villainīti;
Kad es iešu tautiņāsi,
Segšu citu villainīti.
112 [Ezeres Kld].

1. Gonūs guoju, gaņa beju,
Ganis sedzu sedzīneņi;
Lela izaugu, mārga beju,
Mārgis sedžu sedzīneņi.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

50802.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Sedzu gana villainīti.
Diža liela liela diena,
Maza mana villainīte.
427 [Tadaiķu Lp].

50803.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana drēbes mugurā;
Man pašuva goda svārku
No tā paša maišelīša.
605 [Skolas].

- 361 -

50804.

Ganiņš biju, ganos dzinu,
Gana drēbes mugurā;
Lūku kreklis, skuju bikses,
Zirņu ziedu mētelīts;
Zirņu ziedu mētelīts,
Auzu skaru cepurīt'.
283 [Nīgrandas Azp].

50805.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana drēbes mugurā:
Plika galva, basas kājas,
Mells krekliņis mugurā.
197 [Krotes Lp].

50806.

Ganiņš beju, ganūs guoju,
Gana drēbes mugurā;
Ikdīniņas mežā dzynu,
I saulītes naredzēju.
389 [Silajāņu Rz].

50807.

Ganeņš guoja ganeņūs,
Vējiņš pyute štaneņūs;
Pyut, vējiņi, syla prīdī,
Napyut gona štaneņūs.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Ganiņš beju, gonūs guoju,
Vējiņš pyutja biksītēs;
Pyuti, vējiņ, lobuok lopas,
Napyut munās biksītēs.
174 [Kārsavas Ldz].

50808.

Ganas gāj, gāl tin,
Sēte lik vaiņdziņ.
Kas redze, tas sace:
Tā bāliņ līgviņ.
518 [Zlēku Vp].

50809.

Kas maņ bej nadzeivuot,
Tāva gūvu naganīt:
Kas dīniņas bryuni svuorki,
Sorkons rūžu vaiņudzeņš.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50810.

Māte manīm piesacīja:
Nelaiž govis degumā;
Degumā melli koki,
Man bij balta villainīte.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

50811.

Palaid, manu muomuliņa,
Izdagā paganīt!
Izdagā malni kūki,
Boltas munas vylnuonītes.
414 [Stirnienes Rz].

50812.

Slava slava tai muosai,
Kurai bruoļi boguoti.
Nu ganiņu muojuos vedja
Nūmierkušu vylnainīti.
389 [Silajāņu Rz].

50813.

Tei Anīte vušku gane,
Madalīte gūvu gane,
Cik reitiņa Madalīte
Iz Anīti vylnanīšu.
35 [Baltinavas Abr].

b) Gana barība

29245.

Ai baltā māmuliņa,
Ielej pienu bļodiņā,
Tad es skaisti padziedāšu,
Raibas govis ganīdama.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

29246.

Ei vērsīt, bumbulīt,
Kam telīšu nedzenāji?
Ij šodien ganiņam
Sausa maize kulītē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29247.

Dod, māmiņa, sviest' ar maizi,
Padziedāšu vilka dziesmu!
Vilciņš sēž pie ozola,
Uz astītes atspiedies.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

29248.

Ēdat, gani, gabaliņu,
Dodat man garoziņas:
Es nopirku arājiņu
Par tām ganu garozām.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29249.

Es bij' gans un pieguļnieks,
Man bij laba ganu kule:
Ganos gāju, pienu deva,
Pieguļā cūkas gaļu.
1311 [Apē (Vlk)].

- 362 -

29250.

Ganiņš nāk, ganiņš nāk
Nosalušu vēderiņu.
Cep, māmiņa, kukulīti,
Sildi gana vēderiņu!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

29251.

Ganu meita, ganu meita,
Pasalaida kārumos:
Izdzīdama piena prasa,
Sadzīdama baltas putras.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Gana meita, gana meita,
Pasalaida kārumā:
Sētā grib baltas putras,
Ganos siera gabaliņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29252.

Kas man vainas ganos iet
Pie labā saimenieka:
Riecins sakā, vērdiņš makā,
Skāba dzira druvnesī.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

29253.

Māmuliņ māmuliņ,
Ieliec sviestu radziņā:
Pavasar gaŗa diena,
Sausa maize kulītē.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

29254.

Nepiedošu vērsīšam,
Kamēr dzīva dzīvodama:
Ik dieniņas ganos gāju,
Sausa maize kulītē.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Nepiedošu vērsīšam
Šādu gaŗu vasariņu:
Šodien tāda karsta saule,
Man jāēd sausa maize.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

29255.

Pieēdušas man telītes,
Atgulušas dābolā.
Ieraudzīja māmuliņa,
Atnes pienu bļodiņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29256.

Raibuliņa, mātes govs,
Tiltā kāju nolauzuse.
Lai nolauza otru kāju,
Kam pieniņu man nedeva!
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

29257.

Saiminiece man iebāza
Tukšu cibu kulītē.
Dievs dod tev noklaudzēt
Kā tukšai cibiņai!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29258.

Skopa mana saimeniece,
Nedod sviestu bundulī.
Lai stāv govis siliņā
Kā bunduls kambarī.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

29259.

Truma truma tev, Muoreņa [NN],
Na pīneņa bļūdeņā,
Kam tu munu gūvi kovi
Staiga pūra mal'enī!
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

29260.

Vecamāte, vecamāte,
Ieliec sviestu radziņā!
Kriķu maize kulītē,
Tā bez sviesta nesmeķēja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Vecāmāt, vecāmāt,
Glabā sviestu radziņā!
Pavasar griķu maize,
Vajag sviesta pavalgai.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29261.

Citkārt bija labi laiki,
Es ar Jēpi ganos gāju:
Man bij griķu karašiņa,
Jēpim piena bundulīts.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

50814.

Citi gani ganos dzina,
Sviesta ciba padusē,
Manā saržu kulītē
Kaņepīte rēgojās.
84 [Dikļu Vlm].

- 363 -

50815.

Ciem gan nezine,
Kas mane kulite:
Kilķaniši, Ķolķaniši,
Tie mane kulite.
518 [Zlēku Vp].

50816.

Dod, māmiņa, ganiņiemi
Triju rītu brokastiņu;
Daža laba rīta rasa
Pār ganiņu kājiņām.
351 [Rozēnu Vlm].

50817.

Dodiet man ganu maizi,
Ganu maize garda bija;
Ganu maize garda bija,
Pie pupiem gulējusi.
48 [Bērzaunes Md].

1. Gana meita, gana meita,
Dod man savu gana maizi,
Gana maize gārda bija,
Pie pupiem gulējusi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

50818.

Ej, saulīte, drīz pie Dieva,
Ko tik augsti ritināji?
Ganiņami gaŗa diena,
Maz(s) maizītes gabaliņš.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

50819.

Ēdīt, goni, sov' maizeiti,
Dūdīt maņ gorūzeņi;
Es apēžu sov' maizeiti,
Pi vuorteņu stuovādama;
Pi vuorteņu stuovādama,
Ar Laimeņi runuodama.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50820.

Gani, gani, ganu meita,
Ganu rīksti vīcinot!
Nebūs labi pieganījse,
Nedabūs launadziņu.
321 [Pļaviņu (Stukmaņu) Rg].

50821.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana tarba mugurā.
Saimeniece iemetuse
Sakaltušas garoziņ's.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50822.

Ganeņš guoja ganeņūs,
Vējiņš pyutja štaneņūs,
Svīsta cyba ozotē,
Bārza reikste rūciņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50823.

Ganeņš guoju ganeņūs,
Vējeņš pyuta štaņeņūs;
Cjap, māmeņ, kukuleiti,
Dūd (sovam) ganeņam.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50824.

Gans nāk mājā,
Padegušu vēderu.
Cep, māte, kukuli,
Lāpi ganam vēderu.
439 [Trikātas Vlk].

50825.

Gan meit pārnākas
Izbiraš vēdriņ.
Vār', māmiņ, biezputriņ,
Salāp gan vēdriņ.
518 [Zlēku Vp].

50826.

Kur maņ beja nadzeivuot,
Muotis gūvu naganēt?
Pušdīnās svīksts ar maizi,
Naksti [Nakti] meikstā vīteņā.
89 [Dricēnu Rz].

50827.

Kur iesi, brālīti,
Ar gabaliņu?
Vai nesi ganame,
Vai malējaje?
129 [Gudenieku Azp].

50828.

Lai bej gryuts, kam bej gryuts,
Ganiņam tam bej gryuti:
Malna maize ozūtē,
Dzan gūtiņas rauduodams.
182 [Kaunatas Rz].

50829.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt mazam ganīnam:
Sausa maize nastīnā,
Pusdienā rudzu putra.
192 [Kosas C].

- 364 -

50830.

Mana balta māmulīt,
Lej man pienu krodzītē
[krūzītē?]!
Es nomirku rasiņā,
Tavas govis ganīdama.
184 [Ķēču Rg].

50831.

Muna boltuo muomuliņa,
Īlej pīnu bļūdiņā!
Es tev īšu kultu, moltu,
I telīšu paganītu.
389 [Silajāņu Rz].

50832.

Memmīt, mīļa magonīt,
Dod man maizes gabaliņ'!
Es tev cūciņ' paganīšu,
Aiz astītes turēdams.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

50833.

Saiminiece, bezgodīte,
Nedod ganam bunduliņ(a);
Lai guļ govis kalniņā,
Kā bundulens kamburē.
413 [Stendes Tl].

50834.

Sazaprūt, saimineica,
Kuo gonam vajadzēja:
Svīkstu cybas, maizes rikas,
Soldon' pīna pazadzert.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Zynu, zynu, kuo vajaga
Mozajami ganeņami:
Pīna pyku, maizis ryku,
Boltu putru aizbeļāt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50835.

Sveša māte, ne māmiņa,
Maz iedeva launadziņu.
Ko es došu sunītim,
Ko otram ganiņam?
605 [Skolas].

50836.

Vacamuot vacamuot,
Līc man svīstu cibiņā!
Pavasar ganiņam
Vajag svīsta dīneškom.
170 [Kapiņu D].

c) Gana prieki un gana bēdas un grūtības

29262.

Es atradu ganīdama
Trīs sudraba biķerīšus:
Vienā al's, otrā med's,
Trešā gaužas asariņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29263.

Ai Dieviņ, augsti saule,
Kā vakaru sagaidīs!
Sit' kociņu pie kociņa,
Lai tek saule vakarā.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

1. Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana darbu vien darīju:
Sit' kociņu uz kociņa,
Lai iet saule pie Dieviņa,
Lai iet saule pie Dieviņa,
Dod mums svētu vakariņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29264.

Balta biju, melna tapu,
Pa degām ganīdama.
Kam, bāliņi, birzi līdi,
Kam padegas dedzināji?
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Dievs žēlo to tautieti,
Kas izdegu dedzināja!
Balta biju, mella tapu,
Izdegā ganīdama.
226 [Kandavā (Tl)].

29265.

Dari, dari, sveša māte,
Gan es tevim atdarīšu,
Gan es tavas raibas govis
Aiz kalniņa guldināšu!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

29266.

Dievs dod ganu kūlējam
Svina kājas, alvas acis,
Ar kājām nepaiet,
Ar acīm neredzēt!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

29267.

Dod, Dieviņ, ganos dzīt,
Ne sēdēt saulītē!
Ganos dzinu dziedādama,
Saulē sēdu raudādama.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 365 -

292671.

Ej ganos, ganu meita,
Es ganos vairs neiešu:
Rasā man kājas sala,
Miglā mierka villainīte.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29268.

Ej ganos, ganu meita,
Es ganos vairs neiešu:
Sili manas kājas bada,
Krūmi rausta vainadziņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Es neietu pa siliņu,
Ne pa sīku prieduliņu:
Siliņš manas kājas dūra,
Priedes rāva vaiņadziņu.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29269.

Ej, saulīte, drīz zemē,
Žēlo ganus, darbeniekus!
Pārdzen gani nosaluši,
Darbenieki piekusuši.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Riet', saulīte, rietēdama,
Nevizini meža virsu!
Govju gani piekusuši,
I arāju kumeliņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29270.

Ej, saulīte, drīz zemē,
Žēlo mani, maziņo:
Man mazami gaŗa diena
Kā gaŗā nedēļiņa.
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

29271.

Ganos gāju, riekstus ēdu,
Balta augu brāliņos;
Kas redzēja, tas sacīja
Muižiņā uzaugušu.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29272.

Grūti grūti arājam,
Vēl grūtāki ganiņam:
Arājs sētas maliņā,
Ganiņš lauka galiņā.
260 [Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)].

29273.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Ganiņam, tam bij grūti:
Lietus lija, sniedziņš sniga,
Ganiņš lauka galiņā.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kam bej bāda, tam bej bāda,
Gan'eņam vairuok bāda:
Leits leja, snīgi snyga,
Gan'eņš stuov kal'n'eņā,
Gan'eņš stuov kal'n'eņā,
Nūpleisušu kažuceņu.
420 [Krāslavas draudzē (D)].

29274.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Ganiņami, tam bij grūti:
Lija lietus, sniga sniegs,
Viss ganiņa mugurē.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

1. Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt' mazam ganiņam:
Līst no gaisa, nāk no koka,
Viss ganiņa mugurā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29275.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Ganiņam, tam bij grūti:
Odiņš dūra, dundurs koda,
Pa krūmiem ložņājot.
304 [Vecmuižā (Vecmuižas pag. B)].

29276.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Ganiņam, tam bij grūti:
Tam jābrien rīta rasa,
Jādzird daži ļauni vārdi.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Sūra diena, grūta diena
Mazajam ganiņam:
Tam jābrien rīta rasa,
Tam jādzird ļauni vārdi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29277.

Lai bij grūt', kam bij grūt',
Ganiņam, tam bij grūt':
Tam jābrien rīta rasa,
Tam migliņa vakarā.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

29278.

Lai bij grūt', kam bij grūt',
Ganiņam, tam bij grūt':
Vēl nav saule uzlēkusi,
Jau ganiņš siliņā.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

- 366 -

29279.

Lai bij grūt', kam bij grūt',
Ganiņam, tam bij grūt':
Visi lieti, visi vēji,
Ne tie visi kumosiņi.
Kas bij laba saimeniece,
Tā pataupa ganiņam,
Kas bij kāds badakāsis,
Tai pašai nepietika.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

29280.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt' mazam ganiņam:
Kūla māte izdzenot,
Kūla agri sadzenot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29281.

Lai bij grūt(i), kam bij grūt(i),
Grūt' mazam ganiņam:
Kūla māte vadīdama,
Citi gani ganīdami.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 18 (Kliģenē), 28,
71 [Drustos (Drustu pag. C)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 190 [Kuldīā], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29282.

Māsiņ mana mazākā,
Ko raudāji ganīdama?
- Kā, brālīti, neraudāšu,
Auksta bija rīta rasa!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29283.

Odi, masalas noēda
Manu sīku augumiņu.
Ni ēd odi, ni masalas,
Pašai sīks augumiņš!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29284.

Odi odi, kniši kniši,
Govju gana neēdat,
Ēdat puišus pieguļā,
Tiem ir vaļa knosīties!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Ai odītes, masaliņas,
Neēdieti jaunas meitas,
Ēdiet puišus pieguļā,
Tiem ir vaļas knosīties.
287 [Bauskas pilsmuižā (Bauskas pag. B)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

2. Odi odi, knauši knauši,
Dziedat vien, nerejat;
Eit', rejat pieguļniekus,
Tiem ir vaļas knosīties!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29285.

Šitā meita, šitā meita,
Tā man' kūla ganīdama.
Dievs dos man lielam augt,
Es ņemš' tavu vainadziņu!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29286.

Sveša māte tā sacīja:
Ganiņam lētas dienas.
Tā lai tava sierde puva,
Kā pūst gana villainīte!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Saimeniece to vien teica:
Lēti lēti ganiņam.
Lai velns tavu sierdi plēš,
Kā krūms manu villainīti!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29287.

Tec, saulīte, drīz pie Dieva,
Dod man laiku vakariņu!
Man kājiņas nosalušas,
Brāļa govis ganīdam.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

29288.

Visi ļaudis to vien teica:
Kas kaitēja ganiņam?
Visi krūmi, žagariņi
Glauda gana muguriņu.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 190 [Kuldīā].

d) Saule, lietus, migla, rasa

29289.

Ai Dieviņ, lietiņš lija,
Plāna mana vilnainīte.
Lij, lietiņ, zelta rasu,
Lai vēlās vilnainīte!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29290.

Ai liepiņa platlapīte,
Apsedz mani lietiņā!
Ozoliņis mīļi segtu, -
Šauras lapas, nevarēja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29291.

Ai lietiņ, nelij vaira,
Jau vakar gana liji,
Jau vakar gana mirka
Manas baltas villainītes.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 367 -

1. Nelīst' vairi, tu lietiņ,
Jau vakar gana liji:
Slapjas manas villainītes
Vakarēju lijumiņu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

29292.

Krīt' zemei, zelta rasa,
No sudraba dāboliņa:
Aiz tevim nepabrida
Manas govis raibuliņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Krīt' zemē, rīta rasa,
No zaļā āboliņa:
Tevi vien nepabrida
Mani sirmi kumeliņi.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

2. Krīt' zemē, rīta rasa,
No sarkana dāboliņa,
Lai es varu cauri brist
Ar savām kurpītēm!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29293.

Liela migla, liela rasa,
Tā man labi nedarīja:
Miglā sauli neredzēju,
Rasā mirka villainītes.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29294.

Līst', lietiņi, vienu dienu,
Nelīst' visu vasariņu:
Apnīk man viena diena,
Ne vēl visa vasariņa!
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29295.

Migla migla, liela rasa,
Tā man laba nedarīja:
Migla manim ceļu jauca,
Rasa kājas slapināja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

29296.

Migla migla, liela rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā manas kājas sala,
Miglā govju neredzēju.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

29297.

Migla migla, liela rasa,
Tā man laba nedarīja,
Tā man dara tukšu pūru,
Bez ieloku villainītes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29298.

Migla migla, rasa rasa,
Tā man laba nedarīja:
Miglā man govis zuda,
Rasā mirka villainīte.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29299.

Migla migla, rasa rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā man kājas sala,
Miglā zuda raibaliņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

29300.

Migla migla, rasa rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā manas kājas mirka,
Migla lija vaiņagā.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

1. Migla migla, rasa rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā man kājas sala,
Miglā mirka vaiņadziņš.
190 [Kuldīā].

2. Rīta rasa, rīta migla,
Tā man laba nedarīja:
Saldē manas kājas rokas,
Miglā manu vaiņadziņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29301.

Migliņāi es atklīdu
No labim ļautiņiem,
Saule manim ceļu rāda,
Rasa dzirda kumeliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 224 [Kabilē (Kld)].

29302.

Migliņā, rasiņā
Gāju telīš' paganīt,
Siltajā saulītē
Bāliņam siena kast.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29303.

Migliņā, rasiņā
Ziedēj' zelta purenīts;
Gana meita ieraudzīja,
Šķiet saulīti uzlecot.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29304.

Pasarādies, tu saulīte,
Kuŗu vidu tu līgoji,
Vai līgoji dienasvidu,
Vai vakara pusītē!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 368 -

29305.

Patīk man tij dieniņa,
Kad saulīte spiguļo;
Atnāk kāda rītdieniņa,
Mākuļot mākuļo.
("Mājas viesis" 1893, nr. 23).

29306.

Pieguļnieki, bāleliņi,
Sakuriet uguntiņu:
Man kājiņas nosalušas,
Rīta rasu bradājot.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)], 347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Pieguļnieki, bāleliņi,
Sakuŗati uguntiņu:
Man kājiņas nosalušas,
Aukstu rasu bradājot.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29307.

Pērkons rūca, pērkons dūca,
Es par viņu nebēdāju,
Es ganīju savas govis
Baltā ziedu ābolā.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29308.

Sak', saulīte, noiedama,
Kāda diena rītā būs?
Vai būs saule, vai būs lietus,
Vai miglaiņa nomiglojsi?
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29309.

Saulīt balta māmuliņa,
Parādies ganiņam!
Ganiņam gaŗa diena,
Kad saulītes neredzēja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Aizej, lietiņ,
Rūkdams, krākdams;
Atnāc, saulīte,
Spīdēdama!
Saulīt' mīļa māmuliņa,
Parādies ganiņam!
Ganiņam gaŗa diena,
Kad saulītes neredzēja;
Kad saulīte atspīdēja,
Tad ganiņš priecājās.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

29310.

Saulīt mīļa māmuliņa,
Parādies ganiņam!
Ganiņš laika nezināja,
Kad būs dzīt sētiņā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

50837.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Dodi jauku vasariņu!
Ganiņam grūta dzīve
Lietainā vasarā.
273 [Mores Rg].

50838.

Ai Dieviņ, lietiņš lija,
Plāna mana vilnainīte,
Lij, lietiņ, zelta rasu,
Lai vēlās vilnainīte.
146 [Jaungulbenes Md].

50839.

Voi Dīveņ, augši sauļa,
Kod vokora sagaideiš'?
Sit' kūceņu pi kūceņa,
Lai tak sauļa vokorā;
Dzaņ gūteņu pi gūteņis,
Lai tak vysys puļceņā.
89 [Dricēnu Rz].

50840.

Ai māmiņa, ai māmiņa,
Vai tev manis žēl nebija?
Auksti vēji, liela salna,
Es basāmi kājiņām.
193 [Krapas Rg].

50841.

Aijā, manu gŗūtu mūžu,
Mazajam ganiņam:
Plūc matiņus pazariņi,
Krūmiņš rausta villainīti.
118 [Gatartas C].

50842.

Bārenītei, bēdulītei,
Grūta dzīve pasaulē:
Māte kūla vadīdama,
Citi gani ganīdami.
127 [Grostonas Md].

50843.

Gara dīna ganiņam,
Bez saulītes ganejūt;
Gara dzeive buoriņam,
Bez māmiņas dzeivuojūt.
365 [Sakstagalas Rz].

- 369 -

50844.

Voi Dīviņ, gara dīna,
Ka saulītes naredzēja!
Pazaruodi, tu saulīt,
Kod zam tyucs tacādama!
174 [Kārsavas Ldz].

50845.

Gara gonam tei dīneņa,
Kad sauleites naredzēja;
Vēļ garuoka, vēļ slyktuoka,
Kad maizeitis napajem.
182 [Kaunatas Rz].

50846.

Jauka dzīve, jauka dzīve,
Jauka dzīve ganiņam:
Visu dienu saule spīd
Caur lazdiņa lapiņām.
405 [Smiltenes Vlk].

50847.

Kas gan kaiš ganiņam
Upmalā neganīt?
Trīsreiz lec rauduvītes
Raibaliņas lūkoties.
405 [Smiltenes Vlk].

50848.

Lai bej gryuši, kam bej gryuši,
Ganeņam tam bej gryuši:
Malna maize ozutē,
Dzan gūteņas rauduodams,
Vēl sātā bārnu šyupuodams.
182 [Kaunatas Rz].

50849.

Lai bij gŗūt, kam bij gŗūt,
Gŗūt bij mazam ganīšam:
Dažu nakti pārgulēja
Pie metu [meitiņu?] kājiņām.
335 [Puzes Vp].

50850.

Lec, saulīte, rītā agri,
Sildi priežu galotnītes:
Sērdienīši ganos dzen
Ar basām kājiņām.
183 [Kazdnagas Azp].

50851.

Līst', lietiņi, visu dienu,
Met jel mieru vakarā:
Visas manas villainītes
Vakarējo mirkumiņ'.
119 [Gaujienas Vlk].

50852.

Man pazuda māmuliņa,
Miglā govis vadīdam'.
Izlocīju niedru krūmu,
Sav' māmiņu meklēdam'.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50853.

Migla migla, rasa rasa,
Tā man labu nedarīja:
Migliņāi, rasiņāi
Zuda manis tautu dēls.
546 [Kuldīga Kld apr.].

50854.

Nadūd, Dīveņ, taidas dzeives,
Kaida dzeive ganeņam:
Leiti lej, pārkyuns grauž,
Vys ganeņam ganeņūs [mugorā?].
551 [Ludza Ldz apr.].

50855.

Nadūd Dīvs taidas dzeives,
Kaida dzeive ganiņam:
Bosas kuojas, solta rosa,
Gausa maize kulītē.
494 [Viļānu Rz].

50856.

Nadūd Dīvs taidas dzeives,
Kaida dzeive ganiņam:
Mierka, mierka pa rasiņu,
Vēļ īkrita yudinī [upītē].
Ka māmiņa redzējuse,
Byutu lelas žēlībiņas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50857.

Naleist, leitiņ, šūdīn dīnu,
Šūdīn teve navajag!
Šūdīn munai māmiņai
Mozī goni ganiņūs.
35 [Baltinavas Abr].

50858.

Nelīst' vairāk tu, lietiņi,
Man vairs tevis nevajag:
Slapjas manas villainītes
Vakarēja lijumiņa.
344 [Rembates Rg].

- 370 -

1. Nelīst' vairs, lietus diena,
Jau vakar gan nolija:
Slapjas manas villainītes
Vakarēja lijumiņa.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

50859.

Nevienami tāds mūžiņis,
Kāds mūžiņis ganiņam:
Visi krūmu žagariņi
Glauda gana muguriņu.
112 [Ezeres Kld].

50860.

Par pūriņu reitā dzinu,
Par pūriņu vokorā;
Jau tei muna vylnoneite
Pylna ruova pīmierkuse.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

50861.

Pērc, māmiņa, ganiņam
Sidrabiņa vaiņadziņu;
Ik rītiņu rīta rasa
Krīt uz gana kājiņām.
112 [Ezeres Kld].

50862.

Rīt, sauleite, rītādama,
Nastuov kūka galeņā:
Gara dīna ganeņam,
I oruoja kumeļam.
326 [Preiļu D].

508621.

Tec, sauleite, reitā agri,
Nastuov ilgi vokorā!
Gara dīna ganeņam,
I mozojam oruojam.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

50863.

Salta rasa, basas kājas,
Sala manas kājas.
Ņem, puisīt, paladziņ(u),
Satin manas kājas.
605 [Skolas].

50864.

Solts, māmeņa, solta dīna,
Kam naodi vylnainītes!
Gonūs guoju rauduodama,
Asareņas slaucīdama.
174 [Kārsavas Ldz].

50865.

Muot, šudin leita dīna,
Sedz palāku vylnonīti!
Kad es guoju rauduodama,
Tu maņa nažāluoji.
143 [Jāsmuižas D].

50866.

Saulīt māmiņ,
Paspeiguļoj,
Paruod ganeņam
Sov augumiņ'!
Rūceņis, kuojeņis
Kai bārza lapiņas,
Tei poša ganīte
Kai kļova lapiņa.
414 [Stirnienes Rz].

50867.

Saulīt, zelta māmulīte,
Parādies ganiņam!
Ganiņam kājas sala,
Rasā slapji lindraciņi.
546 [Kuldīga Kld apr.].

50868.

Saulīt, balta māmuliņa,
Parādiesi ganiņam!
Paldies paldies, saulīte,
Man nav siltu kamzoliņu.
166 [Kalsnavas Md].

50869.

Sveša māte man sacīja:
Kas ganam vaines bija?
Visi krūmi, žagariņi,
Glauda gana muguriņu.
Lai vel(l)s tavas acis plēsa,
Kā plēš gana villainītes!
119 [Gaujienas Vlk].

50870.

Šim ir grūti, tam ir grūti,
Arājam, tam ir grūti;
Arājam, tam ir grūti,
Ganiņam vēl grūtāki.
42 [Bauskas B].

50871.

Tec, saulīte, drīz zemē,
Dod man laiku vakare!
Mazi gani nosaluši,
Arājiņi piekusuši.
288 [Nurmuižas Tl].

- 371 -

e) Ganu meitas rokdarbi ganos; dara pūru

29311.

Daru vīzes, aunu kājas,
Tautu goves ganīdama;
Brāļa goves ganīdama,
Sedzeniņus darenāju.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29312.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Vērsīts pūru ritināja;
Cimdi paši kaktā adās,
Kvēpi raksta villainīti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

29313.

Dzīš', māmiņa, līcī govis,
Līcī laba ganīšana:
Govis ēda līča zāli,
Pate sēdu kalniņā,
Pate sēdu kalniņā,
Raibus cimdus adīdama.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

29314.

Duš, ēdiet, brāļa govis,
Es māsiņa ganītāja,
Es māsiņa ganītāja,
Raibu cimdu adītāja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29315.

Duš, ēdat, manas gojes,
Man nav vaļas jūs ganīt:
Man jāada, man jāšuj,
Man jāiet tautiņās.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29316.

Ganiņosi nevarēju
Pulka darba padarīt,
Ganiņam ganiņos
Pulks darbiņa kavētāju:
Ogas ogas, rieksti rieksti
Manu darbu kavētāji;
No ogāmi iztecēju,
Ietek' lagžu krūmiņā.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

1. Ogas ogas, rieksti rieksti
Man darbiņa kavētāji;
Nebūt' ogas, nebūt' rieksti,
Būt' darbiņš nodzīvots.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

2. Ogas ogas, rieksti rieksti,
Tie man labu nedarīja:
Dažu labu cimdu pāri
Ogas, rieksti aizkavēja.
226 [Kandavā (Tl)].

29317.

Jājat, tautas, metat naudu
Mazajiemi ganiņiem:
Mazie gani govis gana,
Lielie pūru darina.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

29318.

Kas kaiš līču meitiņām
Pa līčiem neganīt:
Govis ēda pa līčiem,
Pašas raksta villainītes.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Kas kait upes meitiņām
Upmalā neganīt:
Govis ēda upmalā,
Pašas vija vainadziņus.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

29319.

Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja.
Izdevuse melnu jēru,
Nopirkuse buka ragu,
Nopirkuse buka ragu,
Iet pa silu taurēdama.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

29320.

Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Paņēmuse āža ragu,
Iet pa silu taurēdama.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

29321.

Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Ruden jāja precenieki, -
Tukšs pūriņš kaktiņā.
383 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29322.

Liela gaŗa tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Kad izgāja tautiņās,
Kucens pūra dibinā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

- 372 -

29323.

Liela gaŗa tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Maza maza man' māsiņa,
Trīs darbiņus līdza ņēma:
Šuveklīti, adeklīti,
Baltu villas vērkulīti.
40-1 (Bigauņciemā).

1. Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Maza maza meitenīte
Divi darbi līdza ņēma:
Vienu savas pašas darbu,
Otru savas saimenieces.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

2. Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Sīka maza man' māsiņa
Raibīt' raksta ganīdama.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

3. Liela gaŗa tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Sīka maza man' māsiņa
Div' darbiņus līdza ņēma:
Sēdēdama kreklus šuva,
Staigādama cimdus ada.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

4. Maza biju, ganos gāju,
Trīs darbiņus līdzi ņēmu:
Šuveklīti, adeklīti,
Trešo lūka ritenīti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5. Maza maza ganu meita
Trīs darbiņus ganos ņēma:
Adīkliņu, šuvekliņu,
Ierakstītu villenīti.
Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja,
Bez darbiņa ganos gāja,
Bez pūriņa tautiņās.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

6. Maza maza mūs' māsiņa,
Trej' darbiņu ganos ņēma:
Šuveklīti, adīklīti,
Prieviteli dakšiņās.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29324.

Man vaicāja māmulīte,
Ko, meitiņa, ganos daru:
Vīzīt' daru, kājas aunu,
Svešas mātes govis ganu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

50872.

Ai māmiņa, ai māmiņa,
Līčos laba ganīšana:
Govis ēda līča zāli,
Pate viju vainadziņu.
184 [Ķēču Rg].

50873.

Anna šuva svētu rītu
Ganos raibu lupatiņu.
Šuj bērnami cepurīti,
Māmiņai nezinoti.
215 [Lēdmanes Rg].

50874.

Bāliņam ganos gāju,
Trīs darbiņus līdzi nesu:
Stāvēdama kreklu šuvu,
Staigādama adīklīti,
Nodzīdama, atdzīdama,
Veizenītes penterēju.
235 [Litenes Md].

50875.

Ciema gani nodzinuši
Rīta rasu agrumā;
Te būs nākt māsiņai,
Darināt vainadziņu.
405 [Smiltenes Vlk].

50876.

Cūkas vien ganījusi,
Cūku rakstus adījusi;
Kad būt' gāj'si govganos,
Tad būt' raibi ielaciņi.
418 [Sunākstes Jk].

50877.

Diža liela ganu meita,
Bez darbiņa ganos dzina;
Govij galvu appuškoja
Ar ozola lapiņām.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

50878.

Dižas meitas ganos gāja,
Nevien' dārbiņ' nedarē;
Es meitiņ' maza maza,
Man trīs dārbiņ' kulītē:
Šuveklītis, adiklītis,
Sīku rakstu rakstiklītis.
605 [Skolas].

- 373 -

1. Ka es beju jauna meita,
Es beju lela struodnīceņa.
Ka es guoju ganaņūs,
Treis dorbiņi kuleitī:
Šyvekleits, adekleits,
Boltas vylnas grīzeineits.
605 [Skolas].

2. Gonūs guoju, gaņa beju,
Treis darbiņi ozotē:
Šiveklīts, adeklīts,
Boltu lynu grīzinīts.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50879.

Es noviju ganīdama
Griķu ziedu vainadziņu,
Māte prasa: "Kur telītes?"
Es parādu vainadziņu.
378 [Seces Jk].

50880.

Gani govis, lakstīgala,
Es rakstīšu šņūdauciņu;
Es rakstīšu šņūdauciņu
Jaunajam bāliņam.
391 [Sinoles Vlk].

50881.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Gonūs veju vaiņuceņu;
Ar tū gonu vaiņuceņi
Es izguoju tauteņuos.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50882.

Kas man beja nadzeivuot,
Bruoļa gūvu naganeit?
Bruoļa gū(v)s lab' staigova,
As sjādjāju rakstīdama.
78 [Dagdas D].

1. Kas par vaini nadzeivuot,
Bruoļa gūvu naganēt?
Bruoļa gūvis lēni ēdja,
Poša veju vaiņuceņu;
Poša veju vaiņuceņu,
Nu pučem, zareņim.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

2. Gonu gūvis pa leičim;
Leiču gūvis ruomi ēde;
( Leiču gūvis ruomi ēde,)
Pati rokstu vilnānītis.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50883.

Kas kaitēja ganu meitai
Silu malu neganīt?
Priedes skujas norāvuse,
Raksta baltas vilnainītes.
195 [Kraukļu Md].

50884.

Liela, gara ganu meita
Bez darbīna ganos gāja;
Bez darbīna ganos gāja,
Kāpa lazdā [Lazdā kāpa] riekstus
šķit [šķīt?].
Lazdīc lūza, meita krita,
Brunči plīsa plaukšķēdami.
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

50885.

Liela, gaŗa tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
( Bez darbiņa ganos gāja,)
Bij jo liela palaidniece:
Vecu grūda ūdenī,
Jaunu ar suni parīdīja.
263 [Mēmeles Jk].

50886.

Liela, gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Bez darbiņa ganos gāja,
Tauku plēve galviņā.
Līdz izgāja klajumā,
Vārna galvu skrubināj'.
413 [Stendes Tl].

50887.

Liela, gaŗa tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja,
Kad izgāja tautiņāsi -
Bez cimdiem, bez zeķēm.
545 [Krustpils D apr.].

50888.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana pūru darināj':
Liepu lapu kreklus šuvu,
Kļava lapu villainīt's;
Ja grib tautas, lai ņem mani
Ar tām kļavu villainēm.
418 [Sunākstes Jk].

50889.

Tautu meita ganos gāja,
Ganu drēbes darināja:
Liepu lapu kreklu šuva,
Apšu lapu paladziņu.
190 [Kokneses Rg].

- 374 -

50890.

Es, gosniņas ganīdama,
Noadīju pūra cimdu,
Otrajāji rītiņāji
Rasiņāji izmazgāju.
604 [Dažādi iesūtītāji].

50891.

Gani, govis, bāleliņ,
Lai es viju vainadziņ':
Lai es varu līdzi iet
Ar citām māsiņām.
241 [Lubānas Md].

50892.

Ganu meita, ganu meita,
Bullis tavu pūru vilka;
Bullis tavu pūru vilka
Pa ērcienu ērcieniem.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

50893.

Moza beju, gonūs guoju,
Maņ gonūs pīdarēja:
Boltas vuškeņis ganēju,
Boltus cimdeņus adēju.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50894.

Purvā savas govis ganu,
Purvā pinu vaiņadzīnu;
Skaistus ziedus nemeklēju,
Neķircinu jaunus puišus.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

50895.

Sasaveju ganiedama
Rasineišu vainadzeņu;
Kur gūteņas es ganēju,
Tur raseņas myrdzynuoja.
466 [Vārkavas D].

50896.

Slinka laiska ganu meita,
Nebij ziedu vainadziņu;
Zied ieviņa, zied ābele,
Zied pillie pureniņi.
383 [Sērenes Jk].

50897.

Visi mani sīki lopi,
Sīka es pati ganītāja;
Sīku šuvu gana kleitu
Sīku lazdu krūmiņā.
241 [Lubānas Md].

50898.

Zila, zaļa bērzu birze,
Zilajiemi ziediņiem.
Es, gaŗāmi ganīdama,
Ziedus pinu vaiņadziņos,
Sudrabiņu taupīdama.
535 [Grobiņa Lp apr.].

f) Ganu nedarbi, netikumi, pārgalvība

29325.

Es bij' liela nebēdniece,
Kad es augu bāliņos:
Gov's ganīju pļavmalā,
Pļavā viju vainadziņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29326.

Es bij' liela nebēdnīca,
Bāliņos dzīvodama:
Vai bij druva, vai pļaviņa,
Pāri dzinu ganīdama.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

29327.

Es brāļam laba māsa
Par visām māsiņām,
Noganīju driķu druvu,
Pļavā laižu akmentiņus.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Es brāļam laba māsa
Par visām māsiņām,
Kur pļaviņu noganīju,
Tur pielaidu akmentiņu.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

29328.

Es brāļam laba māsa
Par visām(i) māsiņām,
Noganīju griķu druvu,
Baltābolu dēvēdama.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

29329.

Es brāļam laba māsa
Par visām māsiņām,
Pļavas stūri noganīju,
Auzu labu gabaliņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 375 -

29330.

Es gotiņas pieganīju
Slinka puiša pļaviņā;
Kamēr sliņķis kājas āva,
Man gotiņas paēdušas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29331.

Es piepinu vainadziņus,
Visu rītu sēdēdama;
Māte prasa, kur telītes,
Es parādu vainadziņus.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

29332.

Es savam bāliņam
Daudzi riebu ganīdama:
Visas viņa pļavmaliņas
Telītēm ēdināju.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Šovasar bāliņam
Spītēdama vien dzīvoju:
Druvmalīšus, pļavmalīšus
Gosniņām ēdināju.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

2. Vedat, tautas, to māsiņu,
Tā man skādes darītāja:
Druvmalītes, pļavmalītes
Gosniņām noganīja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29333.

Es savam bāliņam
Ziedu pļavu noganīju,
Ka tas man nenopirka
Siena naudas villeniņu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Par bāliņu nebēdāju,
Pļavā govis ēdināju,
Kam bāliņis man nepirka
Siena naudas vaiņadziņu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

29334.

Es savam bāliņam
Ziedu pļavu noganīju;
Vaiņadziņu vien pakāru
Kaudzes mieta galiņā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29335.

Ganīdama noganīju
Kalpam miežus līdumā;
Bāleliņa atsargāju,
Tas nopirka vainadziņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29336.

Ganīdama noganīju
Tautām miežus līdumā;
Sargādama nosargāju
Brāļam ceļa maliņā.
121 [Gulbenē (Md)].

293361.

Ganos mani nesūtāt,
Es ganīt nemācēju:
Noganīju brāļam pļavu,
Tautu dēlam rudzu lauku.
(?).

29337.

Liela biju, ganos gāju,
Ne par vienu nebēdāju,
Kungam pļavu noganīju,
Puis' suņiem norīdīju.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Liela meita ganos gāju,
Ne par vienu nebēdāju,
Puišiem auzas noganīju,
Uz robežas stāvēdama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29338.

Maza biju, bet jau gudra,
Ganu kalpa pļaviņā;
Es jau pate gan zināju
Nebūt kalpa līgaviņa.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

29339.

Moza beju, gonūs guoju,
Lelu škuodi padarēju:
Bruoļa pļovu izganēju,
Tautu dāla rudzu neivu [=drivu].
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

29340.

Maza maza meitenīte,
Bet kur liela nebēdniece:
Ganīdama noganīja
Tautiešam auzu lauku.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

29341.

Nebaries, bāleliņ,
Es pļaviņu noganīju;
Es tavam kumeļam
Auzas bēršu tautiņās.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 376 -

29342.

Nebij dzīva tā druviņa,
Kur ganiņi klāt ganīja;
Ja telīte neiegāja,
Jel sunītis pārtecēja.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

29343.

Svešas mātes goves ganu
Vaivariņu puriņā;
Savas mīļas māmuliņas
Baltābola kalniņā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29344.

Tautu dēlis šķetru dūra,
Lai neganu raibaļiņu;
Es izrāvu viņa šķetru,
Ganu savu raibaļiņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

29345.

Tīšām laidu ganīdama
Gar tautīša laukmalām;
Kad Ķīlāja, lai ķīlāja,
Lai maksāja bāleliņi.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

50899.

Es muoseņa mozuokuo,
Bruoleišam lobuokuo:
Gūvis gonu ežmalī,
Pļovā svīžu akmisteņu.
Maņ navajag tova zalta,
Pīteik sova sudabreņa.
89 [Dricēnu Rz].

1. As muoseņa mozuokuo,
Bruoleišam lobuokuo:
Mīžu diervu ganeidama,
Pļavā svīžu akmisteņu.
89 [Dricēnu Rz].

50900.

Es savam nāburgam
Mūžam ļauna nevēlēju:
Pavasarī ganīdama,
Pļavā sviedu akmentiņus.
159 [Jumurdas C].

50901.

Goni jyus, pogoni,
Kur jyusu lūpi?
Pa purenim, pa mežim,
Pa kunga rudzim.
605 [Skolas].

50902.

Gani kliedza, gani brēca,
Bitītei vainu meta;
Paši gani noganīja
Mana brāļa kviešu lauku.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

50903.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana darbus izdarīju:
Vecam ceļu parādīju,
Puisi ar suni norīdīju.
33 [Baižkalna C].

50904.

Ganos gāju, skaista augu,
Dažam sirdi didināju:
Vecam ceļu parādīju,
Puis' ar suni parīdīju.
99 [Dzelzavas Md].

50905.

Ko tautiņas man darī,
Es tautām atdarī:
Es tautām noganī
Sīku auzu gabaliņ.
40 [Basu (Bases) Azp].

50906.

Labi vin es darīju,
Buoleņūs dzeivuodama.
Puori mīžim, puori auzom
Dzinu gūves ganīdama.
605 [Skolas].

50907.

Māte mani ganos raida,
Es ganību nezināju.
Noganīju kalpu pļavu,
Grīšļa lāmu domādama.
219 [Lestenes Tk].

50908.

Nadaudz škuodes padarēju,
Buoliņus dzeivuodama:
Vīnu bierzeņu nūlaužu,
Bruoļa gūvis ganeidama.
18 [Andrupenes Rz].

50909.

Nasabar, bruolileņ,
Ka es pļavu nūganēju;
Ka es guoju tautiņuos,
Bēru auzu kumeļam.
326 [Preiļu D].

- 377 -

50910.

Nesabar, bāleniņ,
Es pļaviņu noganīju;
Tās nebija manas govis,
Tās bij tavas līgaviņas.
241 [Lubānas Md].

50911.

Nesabaries, bāleniņ,
Es pļaviņu noganīj(u):
Tavas govis ganīdama,
Sev pūriņu darīdama.
241 [Lubānas Md].

50912.

Nasabor, buoleliņ,
Ka pļaviņu nūganīju;
Atīs leits ar pārkyuni,
Augs zuolīte grīzdamuos.
465 [Varakļānu Rz].

50913.

Piecas, sešas brāļam māsas,
Es tā visu labākā:
Tīrumā ganīdama,
Pļavā sviedu akmentiņus.
264 [Meņģeles Rg].

50914.

Piecas, sešas brāļam māsas,
Es tā visu labākā:
Noganīju pļavas stūri,
Auzu labu gabaliņu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

50915.

Tautu dēls meiju dūra,
Es par meiju nebēdāju:
Es nolauzu meiju galu,
Ganu savas raibalītes.
398 [Skrundas Kld].

g) Dažādu lopu gani viens otru apdziedas

29346.

Govgani lejā,
Cūkgani kal(l)ā;
Govju gani Dieva gani,
Cūku gani vella gani.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

29347.

Lopu gans kalnā,
Vējš pūš biksēs;
Cūku gans lejā
Siltā saulē.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Cūkgans kalnā,
Vējš pūš sprāklē;
Govgans sildās
Saulītē.
1191 [Ēveles draudzē].

29348.

Govganam sviesta ciba,
Baltas maizes kukulīts;
Cūkganam cūku sūds,
Sakaltusi garoziņa.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Lopganam lopu sūds
Saulē cepta karašiņa;
Cūkganam cūkas riba,
Baltas maizes kukulīts.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Zirgganam gŗūta dzīve,
Zirga sūds vācelē;
Govganam piena rausis,
Sviesta ciba vācelē.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

29349.

Govju gani, Dieva bērni,
Kā vanagi lidināja;
Cūku gani, vella bērni,
Kā rupuči vazājās.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

29350.

Govju gani sieru ēda
Āboliņa kalniņā;
Cūku gani cūkas zīda,
Piekalnē gulēdami.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Cūku gani cūkas zīda,
Abēj' ausu turēdami;
Govju gani sierus ēda,
Pa kalniņu ripodami.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29351.

Govju gans Dieva bērns,
Dievs kurpītes šūdināja;
Cūku gans velna bērns,
Velns tupeles salāpīja.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

- 378 -

29352.

Kas kait cūku ganiņam,
Cūka raka sudrabiņ';
Govju gani nabadziņi
Purvu bride raudādami.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29353.

Kas kaitēja cūkganam,
Cūkas raka sudrabiņu;
Govganam, nabagam,
Raibuļiņas bizenēja.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

29354.

Cūku gani gaļu ēda,
Pirkstu galus laizīdami;
Govju gani čiekuriņus,
Pa kalniņu lasīdami.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29355.

Cūku gani, pelnu ruškas,
Pa pelniem viļājās;
Ieraudzīja govju ganus,
Sazavēla palejā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29356.

Cūku gans cūku zīda,
Kalniņā gulēdamas;
Ieraudzīja govju ganu,
Ievēlās lejiņā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Govju ganis govi zīda,
Kalniņā gulēdams;
Ieraudzīja arājiņu,
Ietecēja lejiņā.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

2. Pēternieku puisēniņi
Uz kalniņu cūku zīda;
Kad redz ciema meitenītes,
Ievelk cūku lejiņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

3. Cūku gans, pelnurušķis,
Cūku zīda paežā;
Ieraudzīja lopu ganu:
Uš, cūciņa, kalniņā!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

4. Cūku gans cūku slauca,
Uz rumbiņas tupēdams;
Ieraudzīja govju ganu,
Ielaiž rumbu lejiņā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

29357.

Cūku meita cūku slauca,
Uz strumpula tupēdama;
Paritēja strumpuliņš,
Izlīst piena slauktuviņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29358.

Bāliņam, cūkganam,
Rīkšu sauja rociņā;
Māsiņai, aitganei,
Rokā rožu vainadziņš.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

29359.

Ede Ede govju gane,
Madaliņa avju gane;
Edei siers azotē,
Madei baltas vilnānītes.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29360.

Anne bija govju gane,
Madaliņa avju gane;
Iet Annīte baznīcā,
Ņem Madaļas vilnainīti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29361.

Govju, gani, avju gani
Sasavija vainadziņus,
Govju gani rasenīšu,
Avju gani dābuliņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29362.

Kumeliņus ganīdama,
Maucu piešu zābaciņus;
Raibas govis ganīdama,
Ēdu siera gabaliņu;
Baltas avis ganīdama,
Sedzu baltas villānītes.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

29363.

Cūku gani, aitu gani
Tai lielāi tīrumāi;
Govju gani, zirgu gani
Sarkanāi dābolāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 379 -

50916.

Cieminiek' ganiņem
Kuņ kāj paduse;
Ik uz cin apsēdes,
Ik pagrauz kuņ kāj.
243 [Lubezeres Tl].

50917.

Cūku bērns, velna bērns,
Kā rupucis vazājās;
Govju bērns, Dieva bērns,
Kā vanags lidinās.
7 [Aizkraukles Rg].

50918.

Cūku gans, pelnu ruškis,
Cūkas zīda paežā;
Ieraudzījis govju ganu,
Tas lūdz piena nodzerties.
175 [Karvas Vlk].

50919.

Cūku gans cūku zīda,
Paežā gulēdams;
Govju gans sieru ēda,
Kalniņā stāvēdams.
127 [Grostonas Md].

50920.

Es redzēju ganu meit'
Grāvī jēru dīrājam.
Es apmetu lielu riņķ',
Lielu kaunu nedarīj'.
413 [Stendes Tl].

50921.

Goni goni, kas nu gonu,
Vylks nūnesja lelu gonu;
Samatami koč pa grošam,
Pierksim jaunu lelu gonu.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

50922.

Cyuku goni, zababoni,
Vutu kulis mugorā;
Gūvu goni, bogaturi,
Pa sīram ozutī.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50923.

Guvu goni, galaunīki,
Kuci kuore kuorkleņūs;
Cyuku goni, palnu ruškas,
Cyuku zeida kalniņā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

50924.

Gūvu goni, galavani,
Kuci kāŗa ūzulā;
Cyuku goni, Dīva goni,
Zalta kūrpis kuojeņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50925.

Gūvu goni, Dīva goni,
Dīva kūrpis kuojeņā,
Cyuku goni, palnu ryuškys,
Palnu pluociņš ozutī.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50926.

Cyuku goni, palnu ruškys,
Palnu pluociņš ozutī;
Gūvu goni, galavani,
Kuci kuoŗa ūzulā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50927.

Gūvu goni, garaloni,
Kuci kuoŗa ūzulā;
Nūīdami kaulus grauzja,
Atīdami asni dzjāŗa.
Cyuku goni, palnu ruškus,
Palnu pluocins ozūtjā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50928.

Gūvu goni, čorta goni,
Kuci kuoŗa ūzulā;
Pakuoruši aplaizēja,
Uz muojom īt navajadzēja.
389 [Silajāņu Rz].

50929.

Gūvu goni, galavani,
Kuci kuore ūzulā;
Kur īdami, atīdami,
Kucei kuojas sumynuoja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50930.

Gūvu goni, valna goni,
Valns atnesja smolas bļūdu;
( Valns atnesja smolas bļūdu,)
Malnas maizes gorūziņu.
174 [Kārsavas Ldz].

50931.

Aitu goni, Dīva goni,
Dīvs atnesja svīsta bļūdu;
(Dīvs atnesja svīsta bļūdu,)
Boltas maizes kukulīti.
174 [Kārsavas Ldz].

- 380 -

50932.

Gūvu goni, Dīva goni,
Dīvs atnesja boltu maizi;
Cyuku goni, valna goni,
Valns atnesja sakoltušu rupucīti.
168 [Kalupes D].

50933.

Gūvu goni, tarakani,
Vardes vyra čarpakās,
Ar kuces pīnu taisīja,
Ar ķēves kuoju maisīja.
232 [Līksnas D].

50934.

Kur, pie velna, ciema gani,
Ka nedzird klaigadam [klaigājam?]?
Žurki galvas nokoduši,
Ievilkuši midzenē.
398 [Skrundas Kld].

50935.

Nākat, tautas, es atdošu
Savu otru gana meitu;
Ne tā man dziesmas stāsta,
Ne dziedāt palīdzēja.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

50936.

Ūdi, ūdi, masaliņas,
Gūvu gonu naēdit!
Cyuku gonus apēdit,
Kaulus vin pametit!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50937.

Teits, mema,
Ciem gan lame:
Sauc man līķit,
Kump mugarīt.
445 [Ugāles Vp].

h) Ciema gani satiekas, sadziedas

29364.

Vaiju vaiju ciema gani,
Jūsu ilgu gulēšanu!
Man telītes paēdušas,
Ābolā sagulušas.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29365.

Alo, alo ciema meita
Pa munām ganībām.
Kur es pati alināšu
Ar savām telītēm?
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

29366.

Dievs palīdz, ciema gane,
Vai telītes pieganīji?
Es telītes pieganīju
Sarkanā dābolā.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

29367.

Dzeniet agri, ciema gani,
Notrauciet rīta rasu;
Viena pati man telīte
Rīta rasas traucējiņa.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29368.

Dzenat šurp, ciema gani,
Še ir laba ganīšana:
Govis ēda ābolā,
Pate viju vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29369.

Dzeniet šurpu, ciema gani,
Še ir laba ganīšana:
Man telītes pieēdušas,
Ābolāji sagulušas.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Dzeniet šurpu, ciema gani,
Te ir laba ganīšana:
Man gotiņas pieēdušas
Baltābola pļaviņā.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

29370.

Dzeniet šurpu, ciema gani,
Še ir laba ganīšana,
Še aug zāle, še ābols,
Še ēd govis gulēdamas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29371.

Dzenat šurpu, ciema gani,
Še ir laba ganīšana,
Še ziedēja āboliņš
Deviņām lapiņām.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Dzeniet šur, ciema gani,
Še ir laba ganīšana,
Še ziedēja āboliņš
Deviņiem žuburiem,
Govis ēda āboliņu,
Pate viju vainadziņu.
Nedzeniet, ciema gani,
Nelaidīšu ābolā:
Man pašai raibas govis
Āboliņa ēdājiņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 381 -

2. Dzeniet šurpu, ciema gani,
Še ir laba ganīšana,
Še ziedēja div' kalniņi
Sarkanaja ābuliņa.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

29372.

Es gribēju ganīdama
Ar māsiņu satikties;
Jau es dzenu dzenamo,
Viņa bēg bēgamo.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

29373.

Gauži tika klausīties,
Kad tie ciema gani nāca:
Suņi rēja, vērši māva,
Puiši nāca dziedādami.
226 [Kandavā (Tl)].

29374.

Kā tās dzina ciemu meitas
Uz tām mūsu ganībām?
Vai tās dzina zāles dēļ,
Vai to mūsu puišu dēļ?
Gan nedzina zāles dēļ,
Dzina mūsu puišu dēļ.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29375.

Kam tie tādi gani gana
Liela ceļa maliņā?
Raibas govis, balti vērši,
Balta pati ganu meita.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Kam tie tādi gani gana
Viņas mājas tiesiņā?
Melnas govis, raibi vērši,
Dūņu vēži ganītāji.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

29376.

Ko darait, ciema gani,
Ka ārā nelaižait?
Vai gaidait mana gana
Leidarvārtu attaisīt?
1191 [Ēveles draudzē].

29377.

Ko tie dara ciema gani,
Ka tie agri neizdzina?
Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29378.

Ko tie ciema gani gana
Piecas sešas avitiņas?
Es vēl viena paganītu
Divi simti raibu govju.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)].

29379.

Kur, pie joda, ciema gani,
Ka nedzirde ālojam?
Ciema gani sadzinuši
Mana tēva pavārtē.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

29380.

Mīļi lūdzu ganiņiem:
Kopā lopus nelaižat!
Sīvi suņi, bargi gani,
Tie kopā nederēja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

29381.

Nākat šurp, ciema gani,
Es jums došu brokastiņu:
Vēl manā vācelē
Pērnā cepta miežu maize.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29382.

Nākat šurp, ciema gani,
Te ir laba ganīšana,
Te ēd govis baltābulu,
Dzeŗ avota ūdentiņu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29383.

No tālienes jau dzirdēju,
Kur bajāru gani gana:
Mauj gotiņas, brēc aitiņas,
Zvaigā bēri kumeliņi.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29384.

Sasadzina treju ganu
Šo āriņu maliņā:
Vieni kunga, otri tautu,
Treši manu brāleliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 382 -

1. Te trijādi govju gani
Tai vienā atmatā:
Tautu gani, brāļu gani,
Manas pašas māmulītes.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

29385.

Sadzinās ciema gani,
Samāvās raibaļiņas;
Satikās brāļu bērni,
Sadevās rociņām.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29386.

Sasadzina ciema gani,
Samauroja raibas govis;
Satek ciema zeltānītes,
Sasasauca māsiņām.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

29387.

Salaidās(i) ciema gani,
Samāvās(i) raibuliņas;
Sajājās(i) bāleliņi,
Sazviedzās(i) kumeliņi.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

29388.

Šķiŗaties, raibas govis,
No tām ciema dumaļām,
Lai nesaka māmaļiņa:
Vienu vietu ganījusi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29389.

Slinki slinki ciema gani,
Ilgi govis guldināja;
Paši gul aizkrāsnē,
Govis gul laidarē.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29390.

Tuji tuji, ciema gani,
Kopā vien nelaižat,
Lai gosniņas nebadās,
Lai ganiņi nerājās!
223 [Iķenē (Vandzenes pag. Tl)].

29391.

Ūjā jods, ciema gani,
Kā tie ilgi mājās gul!
Man gosniņas pieēdušas,
Vēl ciemiņu laidarā.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

29392.

Visi mani ganu biedri
Pikti vien skatījās,
Ka es biju zemas kārtas,
Lāpītām biksītēm.
190 [Kuldīā].

29393.

Ciema gani, bajāriņi,
Vai ēdāt brokastiņu?
Es paēdu brokastiņu,
Pa vārtiemi izdzīdams.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29394.

Ciema gani, baltgalvīši,
Vai brokasti paēdāt?
- Mēs ēdām, paēdām,
Jūsu tiesa vācelē.
224 [Kabilē (Kld)].

29395.

Ciema gani ganīdami
Šurp uz mani lūkojās,
Redzēj' manas raibas govis,
Baltu pašu ganītāju.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

29396.

Ciema gani ganīdami
Kuņu kāra ozolā;
Izdzīdami, sadzīdami
Tur tecēja kaulu grauzt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29397.

Ciema gani aizdzinuši,
Mani vienu pametuši.
Pagaidāt(i), ciema gani,
Viņā lauka galiņā!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Citi gani āriņā,
Es basām kājiņām.
Pagaidiet, citi gani,
Jel āriņas maliņā!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Ciema gani izdzinuši,
Man kājiņas neapautas.
Pagaidiet, ciema gani,
Tīrumiņa galiņā!
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

29398.

Ciema gani izdzinuši
Es basāmi kājiņām.
Pagaidāt(i), ciema gani,
Lai kājiņas apaunos!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 383 -

29399.

Ciema gani, ķīvējās,
Raibas govis ganīdami;
Man bij mella dūmalīna,
Es ganīju dziedādama.
1191 [Ēveles draudzē].

29400.

Ciema gani salaiduši
Mana tēva pavārtē.
Kur es pate paganīšu
Miglaināi rītiņā?
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29401.

Ciema gani, vella gani,
Caur krūmiem lūrējās;
Man bij viens kasains āzis,
To nozaga lūrēdam'.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

29402.

Citi gani āriņā,
Es āriņa maliņā,
Es āriņa maliņā
Ar savām telītēm.
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

29403.

Citi gani aizdzina,
Mani vienu atstāja
Lielajā mežā
Sustaru krūmā.
292 [Gliebavā (Lietuvā)].

29404.

Citi gani man' atstāja
Biezā bērzu mežiņā;
Dziedādams melnais strazds
Man' malā izvadīja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

50938.

Ciema gani nodzinuši,
Mani mazu pametuš';
Gan dziedāju, gavilēju,
Lai dzird mani ciema gani.
112 [Ezeres Kld].

50939.

Dzenit, gani, tur šodien,
Kur vakar ganījāt!
Man palika raibi cimdi,
Div sudraba gredzentiņi.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

50940.

Dzeniet šurpu, ciema gani,
Še ir laba ganībiņa:
Āboliņis, dadasiņis,
Upe teki lejiņā.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

50941.

Dzenat šurp, ciema gani,
Te ir smuka ganīšan(a):
Zied dābols pļaviņā,
Dzied bitītes druviņā.
405 [Smiltenes Vlk].

50942.

Ganat tuvi, ciema gani,
Kopā vien nelaižat;
Vājas govis, nikni gani,
Tie kopā nesader.
605 [Skolas].

50943.

Kālabad, jūs ganiņi,
Kopā lopus nelaižat?
Sīvi suņi sarejas,
Raibas govis sabadās.
283 [Nīgrandas Azp].

50944.

Kur tie mani ciema gani,
Ka neviena neredzēju?
Citi gani silienā,
Citi sila maliņā.
356 [Rudbāržu Azp].

50945.

Laidiet šurpu, ciema gani,
Te ir laba ganīšana!
Te ēd govis gulēdamas
Pa balto dāboliņu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

50946.

Treju gonu sasalaida
Vīn' orumu maliņā;
Treis meitiņa(s) satecēja
Pi māmiņas suprāduos.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 384 -

i) Suns gana palīgs, gana un lopu sargs

29405.

Alū alū kucēniņ!
Kas pa mežu vaukšķināja?
Vai bij vilki, vai bij lāči,
Vai nerātni tēva dēli?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

29406.

Ēdiet, gani, brokastiņu,
Dodiet man garoziņas:
Es padzinu to telīti,
Kas palika pakaļā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sunīšam maizes devu
Pa lielam gabalam,
Tas padzina to telīti,
Kas palika pakaļā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29407.

Kad es gāju ganiņos
Es sunīti līdzi ņēmu.
Pate kāpu kalniņā,
Sunīt' laidu lejiņā.
Suns izdzina vecu puisi
Salāptu kažociņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Pate stāvu kalniņā,
Suņus laižu lejiņā;
Izdzen mani kucēniņi
Kākarainu tēva dēlu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29408.

Krancīti, sunīti,
Iesim abi ganos!
Tu lopiņus apvaktēsi,
Es brūtgānu apmeklēšu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29409.

Labāk devu sunim maizi,
Nekā ciema puisēniem:
Sunīts manas govis gana,
Puisēns mani kaitināja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29410.

Puci puci, gana suni,
Es sunīti līdzi ņēmu.
Meitu zaglis krūmiņos!
Tas nebija meitu zaglis,
Tas bij kazu precenieks.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

29411.

Sunīšam maizes devu
Dižu dižu gabaliņu,
Lai sunīts Dievu lūdza,
Lai es topu saiminiece.
223 [Iķenē (Vandzenes pag. Tl)].

1. Sunītim maizi devu
Pa lielam gabalam,
Lai par mani Dievu lūdza,
Kad es iešu tautiņās.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29412.

Sunīšam maizi devu
Pa lielam gabalam,
Sunīts manim avis gana
Šādu gaŗu vasariņu.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

29413.

Sunīšam maizes devu
Pa lielam gabalam,
Sunīts man palīdzēja
Brāļa govis paganīt.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29414.

Sunīšam maizes devu
Pa lielam gabalam,
Sunīts man pasacīja,
Kas pa mežu blandījās.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

1. Sunīšam maizi devu
Dižan' daiļu gabaliņu:
Sunīts man pasacīja,
Kas guļ kārklu krūmiņā,
Vai guļ vilks, vai guļ lācis,
Vai laiskais tēva dēls.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

29415.

Sunīts rēja rejumā,
Es parīdu rīdumā,
Zinos pate rīdīdama,
Kas klausās krūmiņos.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29416.

Sunīts rēja, sunīts rēja,
Ganu meita parīdīja.
Paga paga, ganu meita,
Norauš' tavu vainadziņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 385 -

29417.

Viena pate ganos gāju
Ar raibo kucēniņu;
Grib' tautiņas ko darīt, -
Urza urza, kucēniņ!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

50947.

Ej, meita, ganos,
Jem suni līdzi!
Se se sunīti,
Pinkuļu asti!
161 [Kabiles Kld].

50948.

Mazs puisītis, balts sunītis
No egliena iztecēja.
Sunim devu maizes nuku,
Puisim savu pātadziņu.
Sunīts manus lopus gana,
Puisīts mani kaitināja.
68 [Cieceres Kld].

50949.

Nevesela tā druviņa,
Kur ganiņi gaŗām dzina:
Ne teliņa neiegāja,
Jau sunītis pārtecēja.
378 [Seces Jk].

50950.

Sunīšam, Krancīšam,
Biezu maizes rieku devu;
Tas bij mans ganītājs
Lietainā laiciņā.
405 [Smiltenes Vlk].

50951.

Suneišami maizes devu
Pa lelam gobalam;
Suneits mani paleidzēja
Bruoļa gūvis nūganeit;
Bruoļa gūvis labi ēda,
Pate veju vaiņuciņu.
358 [Rugāju Abr].

50952.

Suneit, munu vabaleit,
Paleidz gūvu pīganeit!
Kad as cepšu kvīšu maizi,
Tjav izcepšu kukuleiti.
170 [Kapiņu D].

50953.

Viena pati govis ganu
Ar raibo kucēniņu.
Rasā man kājas sala,
Migla bira vainagā.
203 [Kurmenes B].

j) Vilks

29418.

Ai vilciņ gaŗkājīti,
Palaid rikšus silmaliņu:
Tur aizdzina ciema gani
Div' pulciņi balt' aitiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29419.

Ai vilciņ, nenes kazu,
Man ir barga sveša māte.
Tu aiznesīs', apēdīsi,
Man pietrūka gada algas.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

29420.

Aunies kājas, vilka bērns,
Lēksim sila gabaliņu,
Tur ganīja ciemu gani
Dūņezera maliņā.
Ķersim vienu aveniņu
Ar visiem radziņiem,
Ar visiem radziņiem,
Ar visiem nadziņiem.
No nagiem kungiem kurpes,
No ausīm naudas maki;
No avina radziņiem
Ģēģerim stabulītes.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29421.

Grietiņa, meitiņa,
Dzen kazas kūtī:
Spigacis raugās
Caur lazdu krūmu.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29422.

Kal, kalēj, ko kaldams,
Nokal man atslēdziņu:
Vilkam mute jāaizslēdz,
Lai ganiņu neklidzina.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

- 386 -

29423.

Kam, ganiņi, nedzināt,
Kur vakar dzīrāties?
Vilciņš gauži noraudāja,
Uz cintiņas tupēdams.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29424.

Ko tu, dzeni, klikstināji,
Ko tu man pasacīji?
- Es, meitiņa, tev pasaku,
Sargāj savu ganībiņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29425.

Kur, vilciņi, tu ķilpini
Rītā agri rasiņā?
- Uz Meņģeli, uz Meņģeli,
Uz Meņģeļa sivēniem.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

29426.

Ku, vilcī, tu tecēji,
Kaula pieši kājīnā?
- Es tecēj' uz jūrmali
Pie jūrmales aitīnām.
Jūrmalē taukas aitas,
Reņģu galvām nobarotas.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29427.

Liela gaŗa, sausa egle
Par celiņu nolūzuse.
Lai tik gaŗš vilka ceļš,
Kā šis egles augumiņš;
Lai sakalst vilkam zobi
Kā sausie egles zari!
113 [Alūksnē].

29428.

Ruds, pelēks attecēja
Pie manām aitiņām;
Es parādu kucēnam -
Ruds, pelēks eglienē.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29429.

Soka vilki tacādami:
Takam visi reiz'eit'ē!
Izdz'ērduši Lītavā
Pa grošam siv'āniņu.
422 [Līvānu pag. D].

29430.

Z'eil'e dzīd oporā,
Līk gonim sorguotīs:
Sorg' jāriņa, kazl'āniņa,
Sorgoj' sovu vainaciņu!
422 [Līvānu pag. D].

29431.

Zīlīte žubīte,
Tā laba māsiņa,
Tā lika ganiem
Sargāties.
Žagate, palaine,
Tā sauce vilku,
Tā sauce vilku,
Kur gani gana.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Žagatai, maitai,
Skangalu mēle,
Pateica vilkam,
Kur gani gana.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

29432.

Trīs nāburgi kāzas dzēra
Smalkā ladzu krūmiņā:
Vilks brūtgāns, kaza brūte,
Mans Krancīts vakarains.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

50954.

Ai vilceņ, Dīva sunis,
Aptec myusu ganebeņu!
Aptecējis, nūsagrīzīs
Ko tys rotu skrytulēts.
466 [Vārkavas D].

50955.

Ai vilciņ, pelēcīt,
Neej vairāk jērus zagt!
Noķers tevis saimnieciņš,
Putēs tavis kažociņš.
605 [Skolas].

50956.

Ganiņam, nabagam,
Trejas bailes vasarā;
Bais' no vilka, bais' no lāča,
Bais' no pļavas saimenieka.
42 [Bauskas B].

- 387 -

50957.

Kaļvīt, kaļ kū koldams,
Nūkaļ maņ etslēdziņ!
Saslēgsim vylkam kuojas,
Lai ganiņu naspydzyna.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

50958.

Klīdzit, goni, klīdzit, goni,
Vylks nūnese vuciniņu!
Byutu es paklīguse,
Maņ ar puikim juotrokoj.
89 [Dricēnu Rz].

50959.

Ko, vilciņi, tu domāj',
Uz cinīša tupēdams?
Vai domāj' jērus zagt,
Vai kaimiņa kumeliņ's?
81 [Dauguļu Vlm].

50960.

Kur, vilciņ, čulčināji
Rītā agri rasiņā?
Uz jēriem, kumeļiem,
Uz (tiem) ziemas suvēniem.
115 [Galgauskas Md].

50961.

Kur, vilciņi, tu tecēsi,
Zābaciņus krapšinot?
Teku ciema jērus zagt,
Lai bij laba brokastiņ'.
467 [Vārmes Kld].

50962.

Kur, vilciņi, tu tecēsi
Basajām kājiņām?
Uz siliņu, aiz mežiņa,
Pie baltām aitiņām.
477 [Vecpils Lp].

50963.

Kur tu skrīsi, sierma cyuka,
Ar tuom zalta tupeļom?
Skrīš' uz Rāzņi sūdētūs:
Vylks apjādja sievēneņus,
Cyuka, sūda dabuojusja,
Īlīk vylku palicā.
365 [Sakstagalas Rz].

50964.

Moksoj, Dīveņ, munu naudu,
Munu gonu klīgumeņi:
Luočam tupu daguneņi,
Vylkam lūpu naredzjāt.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

50965.

Nu ir laiks, nu ir laiks
Vilkam iet ganībās:
Ciema suņi apguluši,
Zeltenītes apsēdušas.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

50966.

Nu guļ suņi, un guļ lopi
Nu guļ pašī ganītāji;
Nu bij laiks vilciņam
Aitai zobus izskaitīt.
350 [Ropažu Rg].

50967.

Sargies, mana avetiņa,
Sargies, mana avetiņa!
Lai vilciņš, lai vilciņš,
Lai vilciņš nedabū.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

50968.

Vakar pierku boltu kozu,
Šudin vylki nūstrumpjā;
Tī maņ beja skoņi rogi,
Tī sorkoni sapadzeņi.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

50969.

Vilciņš ēde vucineņu
Palākdams, palākdams.
Es nu vylka prūjom bāgu,
Pabāgdama, pabāgdama.
414 [Stirnienes Rz].

50970.

Žogota, rogona,
Nasok vylkam,
Kur goni gona,
Kur dyumi kyup!
Tī goni gona,
Tī dyumi kyup.
18 [Andrupenes Rz].

1. Žogota, rogona,
Skolgola mēle,
Nasoki, nasoki,
Kur goni gona!
Aiz pūra, aiz meža,
Ignata pļavā.
605 [Skolas].

- 388 -

2. (Žogota), rogona,
Skongolu mjāļa,
Nasoki vylkam,
Kur goni gona!
Tī goni gona
Pi lozdu kryuma.
89 [Dricēnu Rz].

3. Žogota, rogona,
Pypuru pīsta,
Nasaki vylkam,
Kur goni gona.
604 [Dažādi iesūtītāji].

4. Žogota, rogona,
Skolgola mēļe!
Kam pasacīj' vylkam,
Kur goni gona?
Tur goni gona,
Kur suņi rej.
170 [Kapiņu D].

50971.

či či zīlīte,
Velns tavā sirdī!
Tu sacij' vilkam,
Kur gani gāj'.
211 [Ļaudonas Md].

k) Svētdienas gani

29433.

Dod, Dieviņi, lietum līt,
Nejās puiši pieguļā,
Būs manām telītēm
Svētu rītu āboliņš.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29434.

Dzen ganos, brāļa sieva,
Jele vienu svētu rītu!
Izdzinuse vienu rītu,
Brālim pļavu noganīji;
Izdzinuse otru rītu,
Sava tēva rudzu lauku.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

29435.

Duš, ēdat, man' gosniņas,
Tai mazā zālītē!
Svētu rītu, tad būs vaļas,
Tad laidīšu ābulā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)].

1. Duš, ēdat, man' gosnīnas,
Tai mazāi zālītēi!
Pa nedēļu svētrītīnis,
Tad es dzīšu ābolāi.
Kad aizdzinu ābolāi,
Ron' ābolu noganītu;
Mīļa Māŗa noganījse
Ar savām raibaļām.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

2. Ēdat, manas raibaliņas,
Ir to pašu pura grīsli!
Rītu būs svēta diena,
Tad laidīšu ābolā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

29436.

Es atradu atradienu,
Svētu rītu ganīdama:
Kur Dieviņis jostu joza,
Tur nokrita zobeniņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29437.

Pate iešu svētu rītu
Sav' telīšu paganīt;
Nesūtīju drauga bērna,
Lai nedzirdu ļauna vārda.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29438.

Pate gāju ganiņos,
Nesūtīju liecinieka;
Liecinieks skauž un lād,
Manas govis ganīdams.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29439.

Pate gāju svētu rītu
Savu govju paganīt,
Nesūtīju drauga bērna,
Lai negulda atmatā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29440.

Skaisti zied pureniņi
Ezeriņa maliņā;
Tur es dzīšu svētu rītu
Raibas govis paganīt.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29441.

Svētdien, gani, nedzeniet
Tāļajās ganībās:
Svētdien Dievis baznīcā,
Dieva suņi medībās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

- 389 -

29442.

Lielu skādi padarīju,
Svētu rītu ganīdama:
Puišam ceļu pārtecēju,
Brāļam pļavu noganīju.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29443.

Svētu rītu ganos gāju:
Divi grēki padarīju:
Kalpam linus noganīju,
Puišam roku nogulēju.
24 [Lēdurgas draudzē].

29444.

Svētu rītu ganos gāju,
Ganu ceļa maliņā.
Dažu labu pavadīju,
Nevar' sava sagaidīt.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

29445.

Svētu rītu ganos gāju,
Ganīj' ceļa maliņā;
Ganīdama nolūkoju,
Kādi gāja baznīcā:
Citi gāja zābakos,
Cits vecās vīzītēs.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

1. Ik svētdienas ganos gāju,
Ganīj' ceļa maliņā.
Ganīdama nolūkoju,
Kā iet puiši baznīcā:
Tēva dēli vīzēm gāja,
Kalpa puiši zābakos.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

29446.

Svētu rītu ganos gāju,
Ganīj' ceļa malīnā;
Gaŗām gāja sveši ļaudis,
Lai nesauca snaudalīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29447.

Svētu rītu ganos gāju,
Lielu skādi padarīju:
Noganīju brāļam pļavu,
Tautu dēlam rudzu lauku.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Svētu rītu ganos dzinu,
Dažam skādi padarīju:
Tēvam pļavu noganīju,
Tautiešame banda lauku.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

29448.

Svētu rītu ganos gāju,
Miglu tinu kamolā;
Kad ieraugu svešus ļaudis,
Ar migliņu aplaidos.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es migliņu ietinos
Audekliņa kamolā;
Kad tautiņas ieraudzīju,
Ar migliņu aplaidos.
224 [Kabilē (Kld)].

2. Jāņu rītu ganos gāju,
Miglu tinu kamolā;
Kad redzēju tautu dēlu,
Tad migliņu risināju.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29449.

Svētu rītu ganos gāju,
Mici liku galviņāi.
Saka tautas gaŗjādamas:
Sieva gana, ne meitiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29450.

Cytus muosys t'ērgā guoja,
Es izguoju gan'eņūs;
Man māmeņa gūvi d'ev'e
Vīna reita gan'ējumu.
422 [Līvānu pag. D].

29451.

Citi gāja baznīcāi,
Es telīšu ganiņos.
Lai Dievs deva tik telīšu,
Cik ļautiņu baznīcāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29452.

Citi gāja baznīcā,
Es telīšu paganīt.
Citiem Dieva lūgumiņš,
Man telīšu ganījums.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

50972.

Cytis meitys tiergā guoja,
As izguoju ganeņūs;
Kab i maņ cik taleišu,
Cik muoseņu tierdzeņī.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Vysas meitas tiergā guoja,
Es, meitiņa, ganeņūs;
Kab maņ byutu cik telīšu,
Kai meitiņu tierdziņā.
314 [Pildas Ldz].

- 390 -

2. Cytas meitas tiergā guoja,
Es izguoju ganeņūs;
Cytam meitam tierga nauda,
Maņ māmeņa gūvi djavja.
182 [Kaunatas Rz].

3. Cytas meitas opluotā,
Es muotei gūves gonu;
Man mamiņa gūvi devja,
Par opluota ganījumu.
326 [Preiļu D].

4. Cytas meitas tiergā guoja,
Es izguoju ganeņūs;
Ka es guoju tauteņuos,
Man īdeve raibalīti;
Man īdeve raibalīti,
Tierga dīnas ganējūmu.
605 [Skolas].

50973.

Ēdiet, manas raibas go(v)s,
Šādu tādu pura zāli!
Kad atnāks svēta diena,
Tad iedzīšu dābolā.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

50974.

Kas iz tiergu, kas iz tiergu,
As iz tiergu ganeņūs;
Salasēsja vacys veizis,
As par kolnu pakaļī.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50975.

Mauroj gūvis, vēkš vuškiņas,
Svāta Muore gonūs dzyna
Svātu reitu paganīt.
466 [Vārkavas D].

50976.

Pati iešu, pati iešu,
Svētu rītu ganiņos,
Pati gov's padzirdīšu
Avotiņa lejiņā.
552 [Madona Md apr.].

50977.

Pie tēviņa nestāvēšu,
Tēvam mazas novadiņas;
Es aplaidu svētu rītu
Visapkārt ganīdama.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50978.

Svētu rītu ganos gāju,
Lielu skādi padarīju:
Brāļam pļavu noganīju,
Taut(u) dēlam rudzu lauk'.
Brālīts pļavu gan piecieta,
Tautiets lauku gan necieta.
335 [Puzes Vp].

50979.

Svētu dienu ganos gāju,
Puišam bandas noganīju.
Puišam deva saiminieks,
Kas manām telītēm?
564 [Salacgrīva Vlm apr.].

50980.

Svētu rītu ganos gāju,
Liela ceļa maliņā;
Brauc Laimīte pa celiņu,
Nomet zīļu vaiņadziņ(u).
316 [Piltenes Vp].

50981.

Svētu rītu ganos gāju
Kalpa druvas ēdināt;
Ne kalpiņš kungam deva,
Ne ganam gabaliņ(u).
119 [Gaujienas Vlk].

50982.

Es zinaj savu darb,
Man jaiet govs slaukt,
Es negrib svētu rīt
Bez bundul ganos iet.
200 [Kuldīgas Kld].

l) Ganu meita un tautas

29453.

Ai baltā māmuliņa,
Ruden bail ganos iet:
Krīt lapiņas, rej sunīts,
Šķit' tautiņas sajājot.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

29454.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Apsnaužos ganīdama;
Noskatās ciema puiši,
Kumeliņus ganīdami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 391 -

29455.

Vai Dieviņ, kur nu iešu,
Kunga lopus ganīdama!
Kad tautiets gadītos,
Ietu galvu saņemdama.
349 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29456.

Ai cūciņa nabadzīte,
Es tev' vaira neganīšu:
Ik dieniņas tautas jāja
Pa manām ganībām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29457.

Arejiņš laukē ara,
Ābolains kumeliņš.
Laiž, māmiņa, nu man tīk,
Nu es iešu ganiņos!
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

29458.

Atdzen šurpu, tautu meita,
Pa līčiem ganīdama!
Es tev gribu palīdzēt
Raibas govis paganīt.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29459.

Auga man raibaliņas
Kā raibās cielaviņas.
Lūdz, tautiet, savas laimes,
Lai aug bēri kumeliņi!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29460.

Augat mani, mellas goves
Ar baltām mugurām,
Tās raženi piederēja
Tautu dēla ganīklās.
224 [Kabilē (Kld)].

29461.

Balta balta ganu meita,
Balta piena pieēdusi.
Eita, puiši, laidarī
Pie baltās ganu meitas!
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

29462.

Balts sunīts, balta kaza,
Balta pate gana meita;
Pilli krūmi tautu dēlu,
Es tā viena zeltainīte.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

29463.

Brēc aitiņa, mauj gotiņa,
Pura malu tekādamas.
Dievs, sodīj tautu dēlu,
Kas aizveda ganītāju!
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

29464.

Der', māmiņa, citu ganu,
Es ganos vairs neiešu:
Tautu puiši vazājās
Pa manām ganībām.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29465.

Dzen ganos, ganu meita,
Negaid' mana brāleliņa;
Dabūs' manu brāleliņu
I ganosi izdzīdama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29466.

Dzen ganos, ganu meita,
Sedzies baltu paladziņu!
Es astāju sav' bāliņu
Kumeliņu seglojot.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

29467.

Dzeniet, gani, kur dzīdami,
Uz čūšļiem, Pendeŗiem:
čūšļos bija skaists Jānītis,
Pendeŗos Indriķītis.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29468.

Ēdat, mana brāļa govis,
Es jūs ilgi neganīšu:
Man kājiņas sen apautas,
Sen aizjūgti kumeliņi.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

29469.

Ēdat, manas brāļa govis,
Ilgi jūsu neganīšu,
Šovasar vien ganīšu,
Tad aiziešu tautiņās.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

29470.

Ej ganos, ganu meita,
Es ganos vairs neiešu:
Ar tautieti saderēju
Diža ceļa maliņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 392 -

29471.

Es aizdzinu ganīdama
Aiz lielaja tīrumiņa,
Atskan mana valodiņa
Pie daiļaja arājiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29472.

Es atradu ganīdama
Baltu diega kamoliņu;
Tur satinu puiša domas
Tanī diega kamolā.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

1. Es atradu ganīdama
Zaļa zīda kamoliņu;
Ar to vilku puišam domas
Pa matiņu galiņiem.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Es atradu ganīdama
Zaļu zīda kamoltiņu;
Ar to sēju puišiem domas
Pie kuplaja ozoliņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3. Es dabūju ganīdama
Baltu diegu kamoltiņu;
Es piesēju puišu dusmas
Pie zaļaja ozoliņa.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

4. Es uzgāju ganīdama
Varen daiļu ozoliņu;
Tur piesēju puišu dusmas
Ar sarkanu dzīpariņu.
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

29473.

Es atradu ganīdama
Birzī zaļu ozoliņu;
Datecēju, apsaskāvu,
Šķitu savu arājiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29474.

Es atradu ganīdama
Zīda diegu kamoltiņu:
Es nopirku tautu dēlu
Ar visiem tīrumiem.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Es atradu ganīdama
Divi zelta gabaliņi;
Es nopirkšu tautu dēlu
Ar visiem tīrumiem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Es atradu ganīdama
Zīda diegu kamolīti;
Es nopirku Rīgas pili
Ar visiemi vāciešiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3. Es atradu ganīdama
četru lapu āboliņu;
Es nopirku arājiņu
Ar visiem tīrumiem.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

4. Es dabūju zirgganos
Zelta diega kamoliņu;
Es nopirku tautu meitu
Ar visām telītēm.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29475.

Es atradu ganīdama
četru lapu dāboliņu.
Dievs dod man satikties
Ar godīgu tēva dēlu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29476.

Es bij' meita, man bij govs,
Es tā piena netērēju;
Sieru sēju, puišiem devu,
Lai ap mani knakstījas.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29477.

Es dabūju ganīdama
Dzeltān' zīda kamoliņu;
Es dabūšu arājiņu
Dzeltāniemi matiņiem.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

29478.

Es dabūju ganīdama
Zaļa zīda kamoltiņu;
Tur savam mīļākam
Zīdautiņu norakstīju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29479.

Es dabūju ganīdama
Skujām austu nēzdaudziņu;
To es došu tautiešam
Pirmajā jājumā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

29480.

Es nebiju cūku ganis,
Ne atraiša līgaviņa;
Aveniņu ganiņš biju,
Jauna puiša līgaviņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 393 -

29481.

Es pacēlu ganīdama
Balta buka raģelīti,
Ar to gāju svētu rītu
Ar puišiem trilināt.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

29482.

Es redzēju gana meitu,
Govis slauca ganīdama,
Dzirdīj' ciema puisēniņu,
Sev audzēja arājiņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29483.

Es redzēju ganīdama,
Putniņš putnu dzenājās;
Vai es biju ne meitiņa,
Ka man's puiši nedzenāja?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29484.

Es redzēju ganīdams,
Putniņš putnu trenkājās.
Lai es būtu ne puisītis,
Ja es meitu netrenkātu!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

29485.

Es savām gosniņām
Baltābola saiti viju;
Kad es gāju tautiņās,
Pakaļ nāca īdēdamas.
224 [Kabilē (Kld)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29486.

Es savām telītēm
Āboliņa valgu viju;
Vienu vedu tautiņās,
Citas lēca pakaļā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29487.

Es uzgāju gana meitu
Birzē galvu sukājot;
Zīda mati, zelta ķemme,
Sudrabiņa suseklīts.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

29488.

Es uzgāju ganīdama
četru lapu āboliņu;
Lai Dievs dod man aiziet
četru brāļu ietaļās!
121 [Gulbenē (Md)].

29489.

Es cūciņu ganītāja,
Es cūciņu barotāja,
Man papriekšu precenieki
Kā tai govju ganītei.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

29490.

Gani lopus, tautu meita,
Gani manus kumeliņus:
Kad es braukšu baznīcā,
Ņemšu vāģu stūrītī.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29491.

Ganīdama es uzgāju
Divi puiši pieguļā;
Es vidū ielaidos,
Siltumiņa gribēdama.
376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29492.

Ganiņš biju bāliņam,
Ne druvā gājējiņa;
Ja grib tautas, lai ved mani,
Ganos iešu, ne druvā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29493.

Ganos dzinu, nūju ņēmu,
Ripu metu vācelēi:
Kas tā laba ripāšana
Ar tiem ciema puišeļiem!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

29494.

Ganos gāju, ganiņš biju
Es savos bāliņos;
Kad izgāju tautiņās,
Citi gani ganos gāja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29495.

Ganos gāju, govis slaucu,
Pate piena netērēju:
Sieru sēju, puikām devu,
Tie man lopus paganīja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29496.

Ganos gāju, kreklus šuvu,
Pie ozola mērodama,
Lai aug mans arājiņš
Ozoliņa šmīdrumiņu.
2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

- 394 -

29497.

Ganos gāju, skaista augu,
Dažam sirdi ēdināju:
Vecam ceļu parādīju,
Jaun' ar suni pucināju.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Lielas meitas ganos gāja,
Lielu grēku padarīja:
Puis' ar suni norīdīja,
Vecam ceļu nerādīja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29498.

Ganu meita ganos dzina,
Neba viena paganīja:
Brāleliņš palīdzēja,
Arājiņus stādīdams.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

29499.

Gosniņ mana līkraģīte,
Munis abām viens mūžiņš:
Tevi kava, mani veda
Tai vienā rudenī.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Es meitiņa, tu kaziņa,
Mums abiem viens vakars:
Tevi kava, mani veda
Tai vienē vakarē.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

2. Tu kaziņa, es meitiņa,
Abām viens vakariņš:
Tevi lika uz galdiņa,
Mani galda galiņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29500.

Gotiņ mana raibaļiņa,
Kam tu kāpi kalniņā?
Kam tu kāpi kalniņā,
Kam tautām rādījies?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29501.

Grāvju grāvjus izganīju,
Jaunu puišu meklēdama,
I tad puišu nedabūju,
Dzin' uz māju raudādama.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

29502.

Ik dieniņas ganos gāju
Ik svētdienas baznīcā;
Ganos gāju, skaista augu,
Baznīcā rādījos.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29503.

Ik dieniņas ganos gāju,
Ik svētdienas baznīcā;
Kur ellē ciema puiši,
Ka tie manis neredzēja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29504.

Ik rītiņa saule lēca
Caur ābeļu lapiņām;
Ik dieniņas tautas jāja
Par manām ganībām.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

29505.

Ik svētdienas ganos gāju,
Mīļa drauga gaidīdama;
Dažu labu pavadīju,
Sava drauga neredzēju.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

1. Lai ganīju, kur ganīju,
Ganīj' ceļa maliņā;
Tur ieraugu dažu labu,
Tur ir savu sagaidīju.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29506.

Ko, nelieti, vazājies
Pa manām ganībām?
Ne te tavi gani gana,
Ne gul tavi pieguļnieki.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ko, nelieti, vāzājies
Pa manām ganībām?
Ne te tavi gani gana,
Ne te tavi pieguļnieki;
Purvā tavi gani gana,
Ellē tavi pieguļnieki.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

29507.

Ko, nelieti, vazājies
Pa manām ganībām?
Vai gribēji zirgus zagt,
Vai gotiņu raibaliņu?
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

- 395 -

29508.

Ko, nelieti, vazājies(i)
Pa manām(i) ganībām?
Vai tu gribi jēru zagt,
Vai sivēnu kvīcināt?
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

29509.

Ko, nelieti, vazājies
Pa manām ganībām?
Vai tu gribi jēru zagt,
Vai to pašu ganu meitu?
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29510.

Ko, tautieti, vazājies,
Vai tie tavi govis vērši?
Mana tēva govis vērši,
Mana tēva ganībiņa.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29511.

Ko tu, kleņģi, vazājies
Pa manām ganībām?
Vai tu ačkis neredzēji,
Kur celiņš aiztecēja?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29512.

Kur tu jāsi, tautu dēls?
Zirgam aste neatsieta;
Visas manas ganībiņas
Kā ar slotu noslaucītas.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

29513.

Māju meita vīra raud,
Ganu meita neraudāja;
Ganu meita neraudāja,
Tā dabūja ganīdama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29514.

Māte māte, gādā vīru,
Es vairs govju neganīšu:
Es redzēju ganīdama,
Putniņš putnu dzenājās.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

29515.

Māte māte, raugi ganu,
Es ganos vairs neiešu:
Aiz kalniņa lidināja
Div' pelēki vanadziņi.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29516.

Man telītes kā briedaļas
Staigā ausis sacēlušas;
Tautu dēla kumeliņi
Staigā ausis nolaiduši.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29517.

Meža meita raudājās,
Mežā govis ganīdama.
Nāc pie mana bāleliņa,
Dabūs' liela tīrumiņa!
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

29518.

Mīlēt mīl taut' āriņas
Viena rīta ganījumu:
Visi sīki žagariņi
Sudrabiņa lapiņām.
190 [Kuldīā].

29519.

Nākat, tautas, es atdošu
Savu otru gana meitu;
Ne tā man dziesmas stāsta,
Ne dziedāt palīdzēja.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29520.

Neganīju purvmalī,
Ne celiņa maliņā:
Migla, rasa purvmalī,
Tautas ceļa maliņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29521.

Neganīšu puriņā,
Ne celiņa maliņā:
Puriņāi govis zuda,
Pa celiņu tautas jāja.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

29522.

Pirmaļiņu, otaļiņu,
Tās ganīju bāliņos;
Kad aiziešu tautiņās,
Ganīš' trešu, trešaļiņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29523.

Raibas vien man telītes
Zāģētiem radziņiem;
Es redzēju tautiņām
Zāģu kūti būvējam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

- 396 -

1. Grieztas(?) vien man telītes
Grieztajiemi radziņiem:
Es redzēju tautu dēlu
Grieztu stalli darinot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29524.

Raugāt, māte, citu ganu,
Es ganos vairs neiešu;
Es vakar saderēju
Ar ciemiņu Jēkabiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29525.

Riet govs rītā,
Riet vakarā;
Prec meitu ruden,
Prec pavasar.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29526.

Rieti, rieti, tu gosniņa,
Man nav vaļas rietināt,
Man jāiet uz klētiņu
Tautas dēlu sagaidīt.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

29527.

Smuidru, gaŗu rīksti griezu
Kuplu kuplu virsotnīti,
Lai aug mans arājiņš
Sprogainiem matiņiem.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

29528.

Te [Še] ir gani ganījuši,
Te [Še] ziediņi pabiruši,
Te [Še] ir mana līgaviņa
Ielociņus locījuse.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

29529.

Teic manim, tautu meita,
Kur tu tavas govis gani:
Tur es arī aizlaidīšu
Savus bērus kumeliņus.
216 [Ventspilī].

29530.

Tprr telīte raibuliņa,
Kam tu bļāvi vakarā?
- Tev sajāja precinieki
Ziliem zīda mēteļiem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29531.

Tu, māmiņa, nezināji,
Ko meitiņa ganos dara:
Micīt šuva, dvielīt' ada,
Ārā ārda vainadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29532.

Tur es laidu ganīdama
Pie zaļiemi ozoliem,
Tur jāj puiši pieguļāi,
Visdaiļie tēva dēli.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29533.

Uz robežas ganīdama,
Ne rīkstītes nenogriežu,
Domājos pate būt
Robežnieka līgaviņa.
358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29534.

Uz robežas ganīdama
Trejād' laidu valodiņu:
Kādi ļaudis bildināja,
Tādu laidu valodiņu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29535.

Vai tādēļ es ne meita,
Kad es kunga lopus ganu?
Kunga lopus ganīdama,
Top' bajāra līgaviņa.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29536.

Visu dienu saraudāju,
Līcī cūkas ganīdama.
Māte sola baltu putru,
Man tās putras nevajag;
Māte sola baltu maizi,
Man maizītes nevajag;
Mātei nāca prātiņā -
Kazin meita vīra raud.
Ak tu Dievs, māmuļiņa,
Tā ir jauka valodiņa!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29537.

Visu dienu saraudāju,
Līcie cūkas ganīdama:
Citas meitas man' apsmēja,
Ka es vīra nedabūšu.
Skaista piere, veikla mēle,
Kādēļ vīra nedabūšu?
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 397 -

29538.

Ceļmalā vien ganīju,
Sav' bāliņu gaidīdama;
Tautu dēlu sagaidīju,
Sav' bāliņa nesagaidu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

50983.

Brēc telītes, mau' aitiņas,
Skaņa pura maliņā.
Sodi, Dieviņ, tautu dēlu,
Kas noņēma ganītāju.
344 [Rembates Rg].

50984.

Ciema meitas ganos gāja,
Āvās liepu vīzītēs;
Mūsu puiši zābakos,
Iet meitiņas raudzīties.
109 [Ērķemes Vlk].

50985.

Citi gani purā gana,
Es ganīju tīrumā;
Tīrumā ganīdama,
Redzēj' tautas atjājam.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

50986.

Dzīva man ganu meita,
Skaista ganu villainīte;
Ja ved tautas, lai aizved
Ir gana villenīšu.
115 [Galgauskas Md].

1. Vediet tautas, nevediet,
Ganos iešu, ne druvā;
Dzīva man ganu snātne,
Dzīva ganu vilnānīt'.
322 [Praulienas Md].

50987.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Gonu sedžu sedzineņu.
Atjuoj tautas, aizvad maņi,
Nūsadz gonu sedzineņi.
605 [Skolas].

50988.

Es atradu ganīdama
Triju zīda kamoltiņ'.
Ar to vienu govi pirku,
Ar otaru kumeliņ';
Ar to trešu nosapirku
Sev diženu arājiņ'.
322 [Praulienas Md].

50989.

Ēdat, manas brāļa govis,
Es jūs ilgi neganīš';
Vedīs mani šoruden,
Tad atstāšu bāliņam.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

50990.

Goni, goni, gonu meita,
Sorgi gūvu, sorgi vušku;
Sorgi gūvu, sorgi vušku,
Sorgi sova zeiļu vaiņuciņa!
326 [Preiļu D].

50991.

Ganīdama nosaviju
Rasenīšu vainadziņu;
Kad tautiešam roku devu,
Rasa bira rociņā.
263 [Mēmeles Jk].

50992.

Ganos gāja mūs' māsiņa,
Nejūt vairs pārietam.
Nu būs gani aizveduši
Ar tām gana villainēm.
372 [Sarkanmuižas Vp].

50993.

Ganos gāju, dzelkšņus plūcu,
Vecu buku ēdināju;
No rozēm kroniņ' pinu,
Jaunus puišus kaitināju.
129 [Gudenieku Azp].

50994.

Ganos gāju, ganiņš biju,
Iet pie vīra nedomāju;
Kad atnāca meitas gadi,
Ap manim puiši skraida.
3 [Adulienas Md].

1. Gonūs guoju, gaņa beju,
As ap svuotim nadūmuoju;
Kai atguo mārgys godi,
Ap mani svuoti kai strodi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

2. As, maitiņa, gonuos guoju,
As par puiša nabādāju;
Kad atnāca mergas godi,
Ap man' puiši tā kā strodi.
264 [Meņģeles Rg].

- 398 -

50995.

Ganos gāju, gane biju,
Īt pie vīra nadomāju;
Īt pie vīra nadomāju,
Jū vēl visi ganes sauca.
35 [Baltinavas Abr].

50996.

Ganos gāju, sieru sēju,
Devu puišiem apsmeķēt;
Devu puišiem apsmeķēt,
Lai ap mani knakstījās.
48 [Bērzaunes Md].

50997.

Kad es biju jauna meita,
Es bez govs nedzīvoju;
Sieru sēju, puišiem devu,
Puiši mani kutināja.
224 [Lielvārdes Rg].

50998.

Ganos gāju, sabāzos
Rācentiņus azotē.
Ne pats ēd', ne citiem dev',
Bet tik puišus kaitināj'.
81 [Dauguļu Vlm].

50999.

Ganu savu raibaļiņu
Miglainā rītiņā;
Tautiets mani apdziedāja,
Kalniņā stāvēdams.
114 [Gaiķu Kld].

51000.

Izganīju bērzu birzi,
Tad ielaižu lazdienā;
Šovasar tautu dēls
Man' auguma neredzēja.
286 [Nītaures Rg].

51001.

Izsagūla man telītes,
Savus ragus līdzinot;
Kuŗu vidu ragi līka,
Tur aizveda ganītāju.
378 [Seces Jk].

51002.

Kad es būtu zinājusi
Ruden' ieti tautiņās,
Es būt' savas raibas govis
Āboliņā ganījusi.
378 [Seces Jk].

51003.

Kā tās ciema meitas dzina
Uz tām mūsu ganībām?
Gan nedzina zāles dēļ,
Gan dzin' mūsu puišu pēc.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

51004.

Ko, ganiņi, jūs guļat,
Tad [Kad?] gosniņas neganāt?
Redzēs ciema bāleliņi,
Tautiņāsi nevedīs.
344 [Rembates Rg].

51005.

Ko tu, blēdi, blandījiesi
Pa manāmi ganībām?
Ik dieniņas mani suņi
Tavas pēdas lādināj'.
112 [Ezeres Kld].

51006.

Ko tu, lēli, vazājies
Par tām mūsu ganībām?
Ne te tava vieta bija,
Ne te tavi brāļi līda.
344 [Rembates Rg].

51007.

Kuo, buoliņ, tu te brauci,
Kuo tev te vajadzēja?
Ni te tovi goni gona,
Ni guļ tovi pīguļnīki.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

1. Poli poli, leiti leiti,
Kam tu nāci šai zemē?
Ne te tavi gani gana,
Ne guļ tavi pieguļnieki.
344 [Rembates Rg].

51008.

Kupli, zaļi bērziņš auga
Gana ceļa maliņā.
Kas tam lapas izskaitīja,
Tas var ganu bildināt.
605 [Skolas].

51009.

Lai lūkoja, kur lūkoja,
Ganos mani nelūkoja:
Ganos man mells krekliņis,
Norūsējis vainadziņš.
197 [Krotes Lp].

51010.

Lūko mani, kur lūkodams,
Ganiņos vien nelūko;
Ganiņos slapjas kājas,
Noplīsuši lindraciņi.
23 [Ārlavas Tl].

- 399 -

51011.

Lūko, tautas, kur lūko,
Ganos mani nelūko:
Ganiņš biju, ganos gāju
Ar pelēku villainīt'.
513 [Zemītes Tk].

51012.

Nelūko man', tautiet,
Brāļu govju ganītāj'!
Ganos bij man kārklu vīzes,
Liepu lapu vainadziņš.
378 [Seces Jk].

1. Lūko mani, tautu dēls,
Ganos mani nelūko!
Ganos man bij kārkla vīzes,
Liepu lapu vainadziņš.
358 [Rugāju Abr].

51013.

Raugies, puisi, kur raugies,
Ganos meitu neraugies!
Ganos meita melnu muti,
Vējiņš matus plivināja.
72 [Cesvaines Md].

51014.

Mazas meitas ganos gāja,
Lielās gaida precinieku;
Gaida, gaida, nesagaida,
Iet uz ganiem raudādamas.
46 [Beļavas Md].

51015.

Māt māt, gādā vīr',
Es vairs cūkas neganīš';
Ja tu vīra negādās(i),
Es pie tevim nedzīvoš'!
206 [Lādes Vlm].

51016.

Māt māt, lūkā vīru,
Es vairs cūkas neganīš(u)!
Es redzēju ganīdama
Divus ciema balodīšus.
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

51017.

Raibas govis ganījāsi
Lielajā dābolā.
Raibu govju ganītāja,
Tā būs mana līgaviņa.
378 [Seces Jk].

51018.

Raibas vin man telītes,
Jaunas vin ganituojas.
Tautīšam acis daga,
Caur kryumim verūtīs.
326 [Preiļu D].

51019.

Rīksti vien es nogriezu,
Uz robežu ganīdam';
Teicās mani robežnieki
Kā putniņu vārdzināt.
377 [Sāvienas Md].

51020.

Sorkona muna muoseņa,
Ar tautom runuodama;
Beja ādus kamaņ madu,
Pa lozdom ganeidama.
326 [Preiļu D].

51021.

Tautu dēlis man vaicāja:
Kādas govis man jāgan(a)?
Tēvam dule, mātei pieča,
Man pašai raibaļiņ(a).
214 [Lažas Azp].

51022.

Trīs vasaras ganos gāju,
Vienu govi ganīdama,
Ja grib tautas, lai ņem mani
Ar to ganu villainīti.
148 [Jaunpiebalgas C].

51023.

Uz rūbeža ganīdama,
Kreisū kuoju tricinuoju.
Kurs puisīts mani jems,
Lai mierst, kuojas kratīdams.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

51024.

Vīna pati gūvis gonu
Lela meža maliņā.
Navarēju, navarēju,
Trejotāji sīnu pļaunu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

51025.

Nu ir laime, nu ir laime,
Viena pati ganu meita!
Nava laime, nava laime,
Trīs pļāvēji pļaviņā.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

- 400 -

51026.

Nāc pie manis, tautu dēlis,
Viena pati ganu meita!
Nevar ieti, nevar iet,
Pļavā trīsi pļāvējiņi.
112 [Ezeres Kld].

51027.

Viena pati ganu meita
Ar mazaju šuveklīti,
Nieki nieki, ganu meita,
Divi siena pļāvējiņi.
141 [Ivandes Kld].

51028.

Viena pate ganu meita
Ar mello šunelīti.
Alelū ganu meita,
Pulkā pļāvu, nevarēju.
398 [Skrundas Kld].

51029.

Viena pat ganos gāj
Ar maze šunelīt;
Es būt gājs, nevare,
Talke pļāv, neattap.
445 [Ugāles Vp].

m) Dažādas ganu dziesmas

29539.

Ai baltā māmulīte,
Silā laba ganīšana:
Visu rītu noganīju
Ar sausām kājiņām.
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

29540.

Ej ganos, ganu meita,
Es ganos vairs neiešu,
Es noāvu ganu kājas,
Nosedz' ganu villainīti.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29541.

Ej, māsiņa, tu ganos,
Tu ganos ieraduse;
I es ietu, i ierastu,
Kauns kulīti man nesāt.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

29542.

Es aizvilku vaŗa ķēdes
Gar manām ganiklēm,
Visi ciema ķipariņi
Tek gaŗām smilkstēdāmi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29543.

Es atradu ganīdama
četru lapu āboliņu;
Divi rāvu, div' atstāju
Jaunajai māsiņai.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. As atrodu vacumā
Pieci zelta āboltiņi;
Divi rāvu, trīs atstāju
Jaunajai māsiņai.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

29544.

Es atradu ganīdama
Vecas mātes cepurīti;
Ne rokā nepaņēmu,
Lai es veca nepaliku.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. As atradu vacumā
Vacu vara gabal'eņu;
Nadreikst'ēju rūkā ņimt,
Ka man' vacai napalikt'.
429 [Kārsavas pag. (Ldz)].

29545.

Es atradu uz celiņa
Skudras austu nēzdaudziņu.
Bāž, brālīti, kabatāi,
Nes manai māsiņai!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29546.

Es brālīša ganu meita,
Ganu dienu, ganu nakti:
Dienu ganu raibas govis,
Nakti bērus kumeliņus.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29547.

Es izaugu branga meita
Triju kungu robežās.
Kā es branga neizaugu,
Upes līčus ganīdama?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29548.

Es izdzinu ganīdama
Visas tautu apariņas;
Ne rīkstītes nenogriežu
Pa savam prātiņam.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 401 -

1. Izstaigāju bērzu birzi,
Gana rīkstes meklēdama;
Nedabūju gana rīkstes
Pa manam prātiņam.
349 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29549.

Es redzēju ganīdama,
Skudre vilka dzīpuriņu.
Vai skudrīte sagšas auda,
Vai locīja ielociņus?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29550.

Ganiet, gani, kur ganiet,
Silā vien neganiet:
Silā bija tēvu zeme
Deviņiem kalpiņiem.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

29551.

Gani gana ceļmalā,
Lūrmanītis krūmmalā.
Dievs dod ganu lūrmanim
Svina acis, alva kājas,
Svina acīm neredzēt,
Alva kājām nepanākt.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

29552.

Gani, gani, ganu meita,
Nelaid lopu labībā,
Šautīs tevi arājiņš
Ar ābeļu rīkstītēm!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29553.

Gani, gani, tautu meita,
Mana brāļa pļaviņē!
Aties manis bāleliņis,
Nosegs tavu villainīti.
224 [Kabilē (Kld)].

29554.

Gani, rīkstes nebraukāt,
Lai braucīja arājiņi,
Lai braucīja arājiņi,
Lai aug tīra labībiņa!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29555.

Gani, guns nekuriet
Piegulnieku gunkurā,
Lai kuŗ paši piegulnieki,
Savas laimes gribēdami!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29556.

Ganiņš gana ceļmalā,
Dievpalīga gribēdams.
Dievs palīdz ganiņam,
I celiņa gājējam!
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Ganiņš gana ceļmalā,
Dievpalīgu gaidīdams.
Dievs palīdz ganiņam!
Paldies ceļa gājējam!
Kas nedeva dievpalīgu,
Lai nes velnu mugurā,
Lai nes velnu mugurā,
Velna bērnus kabatā!
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

2. Ganiņš gana ceļmalī,
Dievpalīgu gaidīdams.
Brauc ar jodu, ceļa vīrs,
Kad nedevi dievpalīg'!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29557.

Ganiņš gana ceļmalā,
Dievpalīgu gaidīdams;
Gaŗām brauca augsti kungi,
Tie nedeva dievpalīga.
190 [Kuldīā].

29558.

Ganiņš gana ceļmalē,
Dievpalīgu gaidīdams;
Kad nedeva dievpalīgu,
Laiž ar šautru mugurā.
216 [Ventspilī].

29559.

Ik dieniņas ganos gāju,
Ik svētdienas baznīcā;
Aiz laiskuma ganos gāju,
Aiz skaistuma baznīcā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29560.

Ik dieniņas ganos gāju,
Ik vakarus pieguļā;
Tēvs man deva sirmu zirgu,
Māte govi raibaļiņu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

29561.

Izganīju tautas birzi,
Ganu rīkstes nedabūju;
Dzinu brāļa ataugā,
Griežu kādu gribēdama.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 402 -

1. Es izgāju bērzu birzi,
Vāģiem streņģes nedabūju;
Gāju brāļu ataugā,
Griežu kādu gribēdama.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

29562.

Kas ganam krēslu cēla,
Kas darīja istabiņu?
Dievs ganam krēslu cēla,
Dievs darīja istabiņu.
216 [Ventspilī].

29563.

Kas ganam lika
Kokā kāpt?
Vells viņu dīdīja,
Ragana spaidīja.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29564.

Kas kait meža meitiņām
Mežā govis neganīt:
Kad bij vējš, aizvējā,
Kad saulīte, pakrēslī.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29565.

Kas kait meža meitiņām
Mežā govju neganīt:
Pa ogām, pa riekstiem,
Pa skābiem āboļiem.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

1. Šurpu diena, turpu diena
Mežinieka meitiņai
Pa ogām, pa riekstiem,
Pa skābiem āboļiem.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29566.

Kas to teica, tas meloja:
Kas ganam krēslu dos!
Sīki ciņi, rudakmeņi,
Tie ganam krēsli bij.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Mīļa Māŗa man vaicāja,
Kas ganam goda krēslis.
Sila priede, rudakmens,
Tie ganam goda krēsli.
235 [Abavas muižā (Grenču pag. Tk)].

295661.

Ķiri, ķuti, musti, lauci,
Kur gulēji launadzīn'?
Vai pie priedes, vai pie egles,
Vai pie zaļa ozolīn'?
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29567.

Lai ganīju, kur ganīju,
Ganīj' ceļa maliņāi;
Dažu labu pavadīju,
Bāleliņu sagaidīju.
3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29568.

Māte, kājas apāvuse,
Sūta mani ganiņos.
Kur es iešu, māmuliņa,
Īsas kājas, plats vēders!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29569.

Māte mani ganos raida,
Es ganīt nemācēju,
Noganīju griķu druvu,
Baltābolu dēvēdama.
206 [Kuldīgas apriņķī].

295691.

Māte māte, raugi ganu,
Es ganos vairs neiešu:
Siliņš man kājas bada,
Krūms rauj manu vaiņadziņu.
1611 [Basos (Basu pag. Azp)].

29570.

Māte mani labi māca,
Ganiņosi stellēdama:
Griez rīkstīti, trauc rasiņu,
Lai nemirka ielociņi!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29571.

Mačs ar Kaču ganos gāja,
Āža rags kulītē.
Pūta Kača, neskanēja,
Kā skanēja Mačiņam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29572.

Pats ar pašu ganos gāja,
Tikpat škādi padarīja:
Cūkas pļavu izrakušas,
Teļi sienu apēduši.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

29573.

Rīkstītē vien pazinu
Netikušu ganu meitu:
Tā rīkstīte izdzenot,
Tā sētā sadzenot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 403 -

29574.

Sasatika govju gane
Ar ūdeņa nesējiņu;
Balta bija govju gane,
Meln' ūdeņa nesējiņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

29575.

Šis prasīja, tas prasīja,
Kas ganam kulītē.
Ganiņam kulītē
Zaķīts ausis skurināja.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29576.

Sila meita sila raud,
Siliņā ganīdama;
Es siliņa neraudātu,
Kaut mūžā neredzētu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29577.

Skaisti dzied tautu meita,
Kalniņā stāvēdama;
Vēl skaistāki ganu meita,
Lejiņā ganīdama.
1311 [Apē (Vlk)].

29578.

Tālu laidu ganīdama,
Ar māsiņu saiešos;
Man aizgāja īsa diena
Ar māsiņu runājot.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29579.

Te ganiņi ganījuši,
Te kūruši uguntiņu;
Te Dieviņš jostu joza,
Te pabira sudrabiņš.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29580.

Tu kūmeņa, es kūmeņa,
Peisim žūgu par derveņi,
Lai tī myusu kristabārni
Nasakova ganeidami.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

29581.

Tu Anniņa, ganu meita,
Nesēdēji žagaros:
Žagaros mella odze
Deviņiem dzenoliem.
224 [Kabilē (Kld)].

29582.

Visi gani šai malā,
Kas viņā maliņā?
Dieviņš viņā maliņā
Ar gaŗo pātadziņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

51030.

Ak svuočiņa, tu svuočiņa,
Kur ir tova muomuliņa?
Ik dīniņu cyukys gona,
Ar puškeiti staiguodama.
170 [Kapiņu D].

51031.

Brīkš brīkš, brākš brākš,
Kas krūmos brikšināja?
Raibas govis brikšināja,
Zaļu zāli meklēdamas.
427 [Tadaiķu Lp].

51032.

Cielaviņa avis gana
Baltābola pļaviņā.
As tev lūdzu, cielaviņ,
Dod mun vienu dziedātāj'.
373 [Sarkaņu Md].

51033.

Dieviņš zin kādi gani
Aiz upītes līcītī:
Raibas govis, melni suņi,
Jaunas meitas ganītājas.
466 [Vārkavas D].

51034.

Dod, Dieviņ, lietum līt,
Najās puiši pieguļā.
As rītā izganīšu
Visas purvu purmalītes.
373 [Sarkaņu Md].

51035.

Doš, ēdat, manas govis,
Kālabad neēdat?
Vai neēdat tālabad,
Ka sērdienīts ganos gāja?
605 [Skolas].

- 404 -

51036.

Duš, ēdat, duš, ēdat,
Šī maze zālīte!
La staige ciem gan,
Mekle balt ābliņ.
518 [Zlēku Vp].

51037.

Dūdalniekam četras goves:
Divas doles, divas raģes,
Sargāties, jūs dolītes,
Ka jūs raģes nesabada!
127 [Grostonas Md].

51038.

Dzeguzīte, dievredzīte,
Man augot tautiņās [bāliņos?];
Kur es gāju ganīdama,
Viņa man pakaļ skrēja.
241 [Lubānas Md].

51039.

Es beju ganiņš nu svešas molas,
Ni maņ tāva, ni maņ muotes,
Ni maņ eistu bruoļeļeņu,
Ūzuls tāvs, līpa muote,
Veituļeņi bruoļeļeņi.
170 [Kapiņu D].

51040.

Es īkritu upītē,
Raibas gū(v)s ganīdama;
Nas upīte guduodama,
Tak mamiņa rauduodama.
89 [Dricēnu Rz].

51041.

Es mutīti nomazgāju
Katru rītu rasiņā,
Lai, gosniņas pārdzīdama,
Būtu tīra ganu meita.
548 [Liepāja Lp apr.].

51042.

Es noķēru cielaviņu,
Rītā govis ganīdama;
Otrajāji rītiņāji
Cielaviņa māmuliņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

51043.

Es, purvā ganīdama,
Birzī bērza rīksi griezu,
Lai nesaka sveša māte:
Es purvā ganījusi.
378 [Seces Jk].

51044.

Es saku, es saku,
Kur gani palika:
Div meži blakām,
Ķesele vidū.
204 [Kursīšu Kld].

51045.

Es savai māmiņai
Viena pati meitenīte,
Es savai māmiņai
Viena pati ganītāja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

51046.

Es uzgāju ganīdama
Bišu austu nēzdaudziņu;
Gar kantēmi izrakstīts,
Vidū vaska ritulītis.
To taupīšu brālītim
Tautu meitas kaitināt.
535 [Grobiņa Lp apr.].

51047.

Ēdat, govis, siliņā,
Siliņā laba zāle;
Siliņā laba zāle,
Pilna baltu vijgrieznīšu.
405 [Smiltenes Vlk].

51048.

Ēdat, govis, siliņā,
Siliņā gārda zāle:
Siliņā rozes zied,
Atmatā magonītes.
269 [Mežmuižas Jg].

51049.

Ēdiet, govis, zaļu zāli,
Miniet kūlu kājiņām!
Zaļa zāle lieti der,
Kūla lieti nederēja.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

51050.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Kad spīd karsta saulīte,
Lai neteica sveša māte:
Atmatā guldināj'.
200 [Kuldīgas Kld].

51051.

Ēdit, gūvs, i pura zuoli,
Dzerit pura yudisneņu,
Lai nasoka sveša muote,
Ka gūteņas naādušas!
Paādušas, padzārušas,
Dīveņami pateikušas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 405 -

51052.

Pūrā gūvis pīganēju,
Upē kuojas nūmozguoju;
Lai sacēja sveša muote:
Dabulai ganējuse.
236 [Līvānu D].

1. Pūrā gūvs pīgaņēju,
Rosā kuojis nūmazguoju;
Lai sacēja sveša muotje:
Duobulā ganējusje.
236 [Līvānu D].

51053.

Ēdit, gūs, pūra zuoli,
Dzerit pūra yudisneņi!
Gorda beja pūra zuole,
Soldons pūra yudisneņš.
314 [Pildas Ldz].

51054.

Gan dziedāju, gan raudāju,
To gosniņu ganīdam'.
To apēda sveši ļauži,
Ne kumosu nedaboj'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51055.

Gana meitas asariņas
Sabirušas lāmiņā.
Trīs gadiņus tā lāmiņa
Zelta miglu nomiglāja.
605 [Skolas].

51056.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Mālu nesu kulītē;
Atsēdos pie eglītes,
Iztaisīju cilvēciņu.
605 [Skolas].

1. Šeit Aneite gonūs guoja,
Muolu nesja kuļeitī;
Atsasādus' pi ceļmiņa,
Taisa dzeivu ciļvēciņu.
143 [Jāsmuižas D].

2. Vecs ar veci gonūs guoja,
Muolu nesja ozūtē;
Asasāduš' uz akmiņa,
Taisa muola stabulītes.
389 [Silajāņu Rz].

51057.

Gani gana ceļmalā,
Dievpalīgu gribēdami;
Mazi mani bāleliņi -
Dievpalīga devējiņi.
539 [Jēkabpils Jk apr.].

51058.

Ganiņš gana ceļmalā,
Dievpalīga gaidīdams;
Gaŗām gāja lepni ļaudis,
Ne vārdiņa nerunāja.
350 [Ropažu Rg].

51059.

Ganiņš gana ceļmalā,
Dievpalīgu gaidīdams;
Ka neteiksi dievpalīgu,
Laižu suni mugurā.
141 [Ivandes Kld].

51060.

Ganas vien, ganas vien -
Kas mane ganme?
Div gosniņs, trīs aitiņs,
Viens pats bērs kumliņš.
518 [Zlēku Vp].

51061.

Ganīdama es atradu
Dreijāt' bērza biķerīt;
Uzjemdama nobučo,
Met' adekļa vācelē.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

51062.

Gonu gūvis duobūlā,
Na plykāji vacaiņā;
Duobūlāji pīganēju,
Olūtāji padzirdēju.
170 [Kapiņu D].

51063.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Gonūs bārnu es atrodu.
Kauns maņ beja uz sātu nest,
Grāks pamest teirumā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

51064.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Ni kuojiņas napodcēļu;
Jo byut kuoji podcāluse,
Byut tautiņuos izguojuse.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 406 -

51065.

Gonūs guoju, gaņe beju,
Na mameņai malējiņa;
Ka gonūsi naguojuse,
Byut' mameņai malējiņ'.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

51066.

Gonūs guoju, sylā dzynu,
Sylā man gribējās:
Sylā man mīži sāti,
Sylā dzenīši [dzeiņi?] atrosti.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

51067.

Gotiņ manu, dūmaliņu,
Dūmainām kājiņām!
Dūņu purvu izbradāja,
Āboliņu meklēdama.
263 [Mēmeles Jk].

51068.

Ik dieniņas ganos gāju,
Ik svētdienas baznīcā;
Aiz laiskuma ganos gāju,
Aiz skaistuma baznīcā.
48 [Bērzaunes Md].

51069.

Kalnā ganu jo kalnā,
Pašā kalna galiņā;
Kalnā manas govis ēda,
Jo kalnā avetiņas.
548 [Liepāja Lp apr.].

51070.

Kas tie tādi divi gāja
Pa celiņu runādami?
Viens bij meitu brāķerīts,
Otris ganu kūlējiņš.
72 [Cesvaines Md].

51071.

Kas tie tādi, kas tur gana
Viņa kalna galīnā?
Raibas govis, melli suņi,
Balti paši ganītāji.
192 [Kosas C].

51072.

Kas tū myusu zaļū bierzi
Skandinuoti skandinuoja?
Tautu meitas skandinuoja,
Raibas gūvis ganīdamas.
326 [Preiļu D].

51073.

Kupla kupla liepa auga
Bālēliņa tīrumā;
Ganīdama dvieli kāru
Rakstītiem vārdiņiem.
378 [Seces Jk].

51074.

Lai bagāta, kas bagāta,
Ganu meita tā bagāta:
Zelta rasa zālītē,
Sudrabiņa vaiņagāj.
548 [Liepāja Lp apr.].

51075.

Laižu gūvi garā zuolē,
Garajā celiņā.
It gūteņa mauruodama,
Pate taku rauduodama.
Aizīt muote gūvei prīškā:
Kur pameti saiminēcu?
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

51076.

Liela meita ganos gāja,
Ni par vienu nebēdāja,
Dzina govis, pieganīja
Lielajā dābulā.
263 [Mēmeles Jk].

51077.

Maurojit, munas telītes,
Raužu poša ganīdama;
Ni maņ juos pīna devja,
Ni dīnduša pagulēt.
89 [Dricēnu Rz].

1. Maurojit, munas teleitis,
Raužu poša ganeidama:
Ni jyus mani pīna devjat,
Ni mīdzeņa pagulēt.
89 [Dricēnu Rz].

51078.

Maza biju, ganos gāju,
Rasā kājas mērcināju;
Rasā kājas mērcināju,
Lai es augu liela, diža.
605 [Skolas].

51079.

Nadūmoj, tu Ancīt,
Ka gonūs tevi laida;
Ka gonūs tevi laistu,
Dūtu maizes gabaleņi;
Dūtu maizes gabaleņi,
Dūtu reiksti rūceņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 407 -

51080.

Nevienam es neteikšu,
Ko atradu ganīdama;
Bāliņam vien pateikšu:
Zālē zalta zobentiņš.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

51081.

Nosaliecu līgotnīti,
Āriņos ganīdama;
Nosaliecu div bērziņi,
Trešo āra ozoliņu.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

51082.

Pa pūrim prīdes auga,
Vacainīšuos lopu kūki;
Pūrūs dzeivoj meža zvēri,
Vacaiņīšuos lūpus gona.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

51083.

Pats ar pašu ganos gāja,
Vairāk skādes padarīja;
Kamēr paši krūmīnos,
Tikmēr lopi labībā.
192 [Kosas C].

51084.

Pats sēdej kalniņe,
Gosniņš gula lejiņe.
Lai gul govis lejiņe,
Kā bundulis kambare.
288 [Nurmuižas Tl].

51085.

Par vadaklu gonūs guoju,
Par bruoleiti pīguļē;
Kad es īšu tauteņuos,
Dūs vadakla raibu gūvi;
( Dūs vadakla raibu gūvi,)
Bruoleits siermu kumeleņu.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

51086.

Pi azara ganīdama,
Stībrā kuoru vainadziņu;
Stībrā kuoru vainadziņu,
Nīdrā kuoru gradzyntiņu.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

51087.

Pūt, vējiņi, par kalniņu,
Māmiņai žēlabās;
Es raudāju aiz kalniņa,
Tautu govis ganīdama.
241 [Lubānas Md].

51088.

Rītā agri ganos dzinu,
Visām govēm vārdus liku:
Astri, Sārti, Mandalīnu
Vedīš' līdz tautīnās,
Ziedalīna, Raibalīna
Lai palika māmīnai.
307 [Pāvītes (Briņģu) C].

51089.

Siliņ manu, i siliņu,
Ko es tevi padarīju?
Vienu rīkst(i) i [vien?] nogriežu,
Brāļa govis ganīdama.
503 [Višķu D].

51090.

Aiz upeites es izaugu,
Bruoļa gūves ganeidama.
Ni reiksteites nanūlaužu,
Bruoļa gūves ganeidama.
170 [Kapiņu D].

51091.

Sīki lopi, raibi jēri
Mana tēva ganībā.
Vai tādēļ sīki, raibi,
Kad es sīka ganītāja?
605 [Skolas].

51092.

Sveša māte lielījās,
Silā govis ganījus(i);
Silā govis ganījus(i),
Dzedziedāji dzirdījus(i);
Es ganīju ābolā,
Avotāji dzirdināj(u).
241 [Lubānas Md].

51093.

Sveši ēda, sveši dzēra,
Brāļa galda galiņā;
Māsa raud niedrājā,
Raibas govis ganīdama.
419 [Suntažu Rg].

51094.

Tuodys vītiņis es gribjāju,
Tuodu man Dīvys djevja;
Poša sjāžu kalniņā,
Gūvis ād lajiņā.
236 [Līvānu D].

- 408 -

51095.

Tēvs māmiņa nezināja,
Kas manās ganībās;
Rokas kājas karcināju,
Ar aciem spridzināju.
373 [Sarkaņu Md].

51096.

Trīs vasaras ganos gāju,
Nekā laba nedabūju,
Ceturtā vasarā
Dabui vaska ritenīt',
Pārdev' vasku ritenīt.
Nopirk' sirmu kumeliņ'.
141 [Ivandes Kld].

51097.

Vecs ar veci sasatyka,
Piertī molku škaļdīdami.
Vecs ar veci gonūs guoja,
Lelu škuodi padarēja:
Cyukas sīnu apādušas,
Kozas pļovu izrokušas.
579 [Viļāni Rz apr.].

51098.

Vecaistēvs ganos gāja,
Grēku vien padarīja:
Telēniņi pļavu rok,
Cūkas ēd siena kaudzi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

51099.

Zīdi, zīdi, puryneņi,
Pošā pūra vidiņā;
Atnuoks tova gūva gaņa,
Nūraus tovu capureiti.
170 [Kapiņu D].

51100.

Zīdi, uoru pur(en)iņ,
Pate pūra videņā;
Ni redz goni ganīdami,
Ni saulīte rītādama.
Atskrīn muna raibalīte,
Nuraun tovu capurīti.
605 [Skolas].

51101.

Žagata, bezkauņa,
Kam teici mātei?
Kur gani ganīja,
Tur dūmi kūpēja,
Žagatas kauliņus
Sadedzināja.
112 [Ezeres Kld].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu